Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ & 1 *^β^" 4 < ύί,ΐ^Ο.ψ 
ΗΛΚΥΑΚΟ 
ΟΟΙίΕΟΕ 
ΓΙΒΚΑΚΥ Γ ΡΑΤΚΟΙΟΟΙ^ 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

ΒΙΒΠΟΤΗΕεΑ υΝΙΥΕΚδΑΙ,Ιδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΒΑ, (ΚΟΟΝΟΗΙΟΑ 

ΟΙΜΙΜ 88. ΡλΤΚΙΙΜ, 00€Τ01111, 8£Κ1ΡΤΟΙΙΙΜ0Ι1 Ε€€ΙΕ8148Ή€0ΚΙΙ. 

8ΙΥΒ ΙΑΤΙΝΟΒΌΗ, 8ΙΤΕ ΟΗ^£^ΟΒυΜ, 

Ουί ΑΒ ΛΥΟ ΑΡ08Τ01160 ΑΏ ΜΊΑΊΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ ΙΙίϊ {ΑΝΝ, 12!6) 'ΡΚΟ ΙΑ71Μ5 

ΒΊ ΑΏ ΡΗΟΤΙΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 863) ΡΗΟ ΟΒ^ΒΟΙΒ ΕΙ^ΒϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΟΑ 
ΟΜΝΠΙΜ ου^ε εχδτιτεκε ΗΟΝυΜΕΝΤοκυΜ οατηοπο^ε τκαοιήομβ ρεκ ιπιοοεοιμ ρηιοκα 

Ε€€Ι.ΕδυΕ δ^ΕΟυΐ^Α ΕΤ ΑΜΡΙ.Ιϋ8, 

ΐυΧΤΑ Ε0ΙΤΙ0ΝΕ3 λα:υΐΙΑΤΙδ8ΐΙΙΑ5, ΙΝΤΕΗ 8Ε ΟυΜΟυΚ ΝΟΝΝυίί,Τδ εΟΟίείΒΟβ ΙΙΑΝΟβεΚΙΡΤΙδ ΟΟΙ^ΙΑΤΑβ, 

ΡΕΚΟυΑΜ ΟΐΙίβΕΝΤΕΕ ελβΤΙβλΤΑ ; 

ΟΙββΕΑΤΑΤίΟΝΙΒυδ, εΟΜΜΕΝΤΑΚΠβ, ΤΑΙΙΙΙδΟυΕ ίΕΟΤίΟΝΙΒΟδ εΟΜΤΙΝΕΝΤΕΚ ΙίΐυδΤΚλΤλ ; 

ΟΜΝΙΒΙ» όΡΕΚΙΒϋβ Ρ08Τ Α11Ρ1.Ι88Ι1ΙΑ8 ΕΒ1ΤΙ0ΝΕ3 ^I^^Ε ΤΚΙΒϋδ ΝΟΥΙδβΙΗΙΒ β^ΕΟΙί» ΒΕΒΕΝΤυΚ ΑΒβΟ|.ΙΙΤΑ8 

ΒΕΤΕετίδ ΑυετΑ ; 
ΐ!Π>ΐ€ΐΒυ8 ΡΑλτιουίΑΚίΒυΒ Αΐυχτηείδ, δίΝβιΐίΟδ δΐΥΒ τοκοδ δίτΕ ΑυετοΒβδ Αΐ,ιεοιυδ μομεντι 

δΟΒδΕΟϋΕΝΤΙΒυδ, ΒΟΝΑΤΑ ; 

αΡΙΤΟυβ ΠΤΤΒΑ ΙΡδίηΐ ΤΕΧΊΠΗ ΚΙΤΕ ΒΙδΡΟδΙΤΙδ, ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΐ,Ιδ βΙΝβϋΙΑΕίηΐ ΡΑΟΙΝΑΒΙΙΜ ΜΑΚΘΙΝΒΙΙ βϋΡΕΕΙΟλΒΙΙ 

ΒΙδΤΙΝβυΕΝΤΙΒυδ δϋΒΙΕεΤΑΜΟυΕ ΜΑΤΕΒΙΑΗ δ10ΝΙΡ1€λΝΤΙΒυ8, ΛΒΟΚΝΑΤΑ ; 

ΟΡΕΕΙΒϋ^ ευΜ ΒΙΙΒΙΙβ, ΤΙΙΜ ΑΡΟεΚΙΡΗΙδ, ΑΙ,ΙΟυΑ ΥΕΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΕ 1Ν ΟΒΒΙΝΕ ΑΒ ΤΒΑΒΙΤ10ΝΕΜ 

ΕεέίΕδΙΑδΤίεΑΗ ΡΟίίΕΝΤΙΒϋδ, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

ΟυϋΕΕΙΤΙβ ΕΤ ΑΜΡίΐσβ ΙΝΒίείΒϋδ ίΟευΡίΕΤΑΤΑ; δΕΒ ΡΒ^εδΕΒΤIΜ ΒυΟΒϋδ ΙΗΜΕΝδΙβ ΕΤ ΟΕΝΕΒΑίΙΒϋδ, Α1.ΤΒΕ(^ 

βοιυεΕτ ΚΕΚυΜ, οοο εοΝδυι^το, ουίΒουιο νον βΟίϋΜ ΤΑΐ,ΐδ ΤΑίίδΥΕ ρατεβ, υεβομ ετιαμ ιΐΝυβοιπβςυΒ 
ΡΑτκυΜ, ΑΒδΟϋΕ υι^ίΑ ΕχεΕΡΤίΟΝΕ, ΐΝ ουοΒίίΒΕΤ τοΕΜΑ δεκίΡδΕΒίτ, ϋΝΟ ίΝτυιτο εοΝδΡίεΐΑτυκ ; 

41.ΤΕΒ0 δ€Κ1ΡΤυΚ^£ δΑΟΚ^ε, ΕΧ ΟυΟ ίΕεΤΟΗΙ εΟΜΡΕΒΙΒΕ βΙΤ ΟΒΥΙΙΙΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΗΕ8 ΕΤ 

1Η ουίΒυδ ορεβομ δοοΗΟΐι ιοειβ δίΝουιοδ δίΝουίοκυΜ ι,ιβηοβοιι δεκίΡτυκ^Ε ΥΕΒδυδ, 

Α ΡλΙΜΟ ΟΕΝΕδΕΟδ ΙΙδΟϋΕ ΑΒ ΝΟΥΙδδΙΜϋΗ ΑΡΟεΑΙ,ΥΡδΙδ, εΟΜΙΙΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΕΟΙΤΙΟ ΑεευΚΑΤΙδδΙΜΑ, ε^εΤΕΚI8^υΕ ΙΟΙΟΠΒυδ ΡΑείΙΕ ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΒΑ, δΐ ρεηρενβαντιιβ εΗΑΒΑετΕΒυιι ΝΙΤΙΒΙΤΑΒ, 

αίΑλΤ^Ε ΟΟΑΙ,ΙΤΑδ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤϋδ, ΡΕΚΓΕεΤΙΟ εΟΒΒΕετίΟΝΙδ» ΟΡΕΒΙ» ΒΕείΙδΟΒΙΙΙΙ ΤϋΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8 

ΤϋΜ ΝΟΜΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙΙηΠΝΌΜ ΡΕΒΟΌΑΜ εΟΜΙΙΟΒΑ 6ΙΒ10ΙΙΕ ΙΜ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟI.0€I^Ε ΒΕεϋΚδΟ εΟΝδΤΑΙΤΓΕΕ 

βΙΜΙίΙδ, ΡΒΕΤ11 ΕΧίευίΤΑδ, ΡΕ^ΕδΕΒΤΙΜΟΙΙΕ 18ΤΑ εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟ, ΙΙΝΑ, ΜΕΤΗΟΒίεΑ ΕΤ εΗλΟΝΟίΟβίεΑ, 

8ΕΧεΕΝΤ0ΒυΜ ΡΒΑβΜΕΜΤΟΚυίΙ ΟΡΙΙδείΙίΟΒυΜΟυΕ ΗΑεΤΒΝϋδ Ηΐε αΐ^ΐε δΡΑΚδΟΚΙΙΜ, 

ΡΒΙΜίηΐ ΑΟΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒΟδ ΕΤ Μ88. ΑΒ 0ΙΙΝΕ8 ^ΕΤΑΤΕδ, 

ίΟεΟβ, Ι^ΙΝΟϋΑδ ΡΟΒΜΑδΟϋΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒΙΙβ, εΟΑΒΙΙΜΑΤΟΒΙΙΜ. 

δΕΒΙΕδ βΒ^ΕΟΑ 

ΟΝΟυΑ ΡΚΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΒΕ8, 00εΤ0Β£8 δεΒΙΡΤΟΒΕδΟϋΕ £^^£ΕδI^Β ^Έ^Μ^Λ 
Α 8. ΒΑΜΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤΙϋΜ, 

ΑβαυκΑΝΤΕ α.-ρ. μιονε, 

ΒΙΙι1Ι•Μΐ€€« €ΐ€Η ηηΙτφΤΜβ, 

8ΙΥΒ 
€υΒ8Ι]ΙΙ1Ι €ΟΜΡΙ.ΒΤΟΒυΐΙ ΙΝ 8ΙΝαΌΙ08 8εΐΕΝΤυ3 Β^^I£8IΑ8ΤI^^Β ΒΑΜ08 ΒΟΙΤΟΒΒ. ΡΑΤΚΟίΟΟΙΑ, ΑΒ ΠΙδΤΑΒ ΙΡδΙϋδ Εεεί,ΕδΙ^Ε, ΙΝ ΒυΑ8 ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΥΙΒΙΤΙΙΒ, ΑίΙΑ ΝΕΗΡΕ ΙΑΤΙΝΑ, ΑίΐΑ ΟΒβεΟΗΑΤΙΝΑ ; Ι^ΙΤΙΜΑ, 
ΙΑΜ ΠΙΤΕ6ΒΒ ΕΧΑΚΑΤΑ, Υ161ΝΤΙ ΕΤ ΒυεΕΜΤΙ8 ΥΟ^υΜΙΝΙΒΟδ ΒΟίΕ δΟΑ 6ΧΑΤ, εΕΝΤυΒΟΙΤΕ ΕΤ νΐΙΧΕ ΡΚΑΚεΐδ ΥΕΝΙΤ. 6Β^Β^Α 
ΒΟΡΙ^ΐεΐ Ε0ΙΤ10ΝΕ ΤΤΡΙ8 ΒΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΚ εΚ^ΕείΜ ΤΕΧΤΟΜ εΠΜ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ ίΛΤΙΝΑ ίΑΤΕΒΑίΙβ εΟΜΡΙ^ΕεΤΙΤΙΙΒ, ΕΤ 
Γ0Κ8ΑΝ ΟΕΝΤϋΒ ΥΟίΟΜΙΝΙ» ΕΧΟΕΒΕΤ ΝΙΜΕΚυΜ. ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑυΤΕΜ ΥΕΒ^ΙΟΝΕΒ ΙΑΤ1ΚΑΜ ΤΑΝΤυΜ ΕΧΒΙΒΕΤ ΙΒΕΟΟυΕ ΙΝ- 

ΤΒΑ οϋΐΝΟΐΐΑβίΝΤΑ είΒειτΕΒ Υ0Ι.ΙΙΒ1ΝΑ ΒΕτίΝΕΒίτοκ. ϋΝΐηιουοΒΟίΤΒ Υοι,υΜΕΝ €Β^Ε€θ-ι«ΑτΐΝυΜ οετο, ιΐΝΐηιουοΒοτίΕ 

ΗΕΒΒ ίΑΤηΠΙΒ ΟϋΙΝΟϋΕ ΡΒΑΝεΐδ βΟίΟΜΒΟΒΟ ΕΒΙΤΙΙΒ : ΟΤΕΟΒΙΟΟΕ ΥΕΒΟ, ϋΤ ΡΒΕΤΙΙ Βυ;υ8 ΒΕΖ«ΕΡΐεΐΟ ΡΒΟΑΤυΒ ΕΜΡΤΟΒ, 
αηΛΕεΤΙΟΝΕΜΙΝΤΕεΒΑΗ δΙΥΕ 6Β£εΑΒ 81ΥΕ ΙΛΤ1ΝΑΒ εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕεΕβδΕ ΕΒΙΤ; 8Βεΐ]8 ΒΝΙΒ, ΟυίΟΒΟϋΒ ΥΟΙ^ϋΜΙΒ» Α» 
ΡυτυΒΙΒΕΒ ΝΕείΙΟΙΙ ΕΤ ΒΙΡΡίευΐ,ΤΑΤΕδ ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^Ε^υΑΒυΝΤ. ΡΑΤΚΟΙΟβΙΛ βΛΜΟΛ ΤΟΜϋδ ΧΧΧ7. 8. ΟΒΕΟΟΒίυδ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝϋδ. 

^ΕΧαΠ)ΕΒΑΤυΕ ΕΤ ΥΕΜΤ ΑΡϋΙ) Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΒΙΤΟΒΕΜ, 
ΙΝ ΥΙΑ ΏΚΐΚ Β'ΑΜΒ0Ι8Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,υΤΕΊΊϋε ΡΑΗΙδΙΟΕυΜ ΥΙΙΙ.60 ΟΈΝΡΕΗ Ν01ΒΝΑΤΑΜ 

8Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΒΟυβΒ. 

1857 ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΤΟΤ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΝΟΤΙ ΡΑΤΒΙ8 ΝΟδΤΚΙ 

ΟΚΕΟΟΚΠ ΤΗΕΟΙΟΟΙ 

Τυ£0Ο ΝλΖΙΑΝΖΒΝΙ, ΑΚ(ΏΙΕΡΙ8ωΡΙ α)Ν3ΤΔΝΤΙΝ0Ρ0ΠΤΑΐα, 

ΟΡΕΒΑ ^V^Ε ΕΧ8ΤΑΝΤ ΟΜΝΙΑ, 

ΑΟ Μ88. 0ΟΟΙ(Χ5 ΟΑΙΧΙΟΑΝΟβ , ΤΑΤΙΟΑΜΟδ, 6ΚΒ1ΙΑΐαε03, ΑΜΟΙίεΟδ, ΝΕΟ ΝΟΝ ΑΡ ΑΝΠΟυΐΟΗΒβ 

ΕΒΓΠ0ΝΕ8 0Α5ΤΙ6ΑΤΑ, ΜυΐιΊΊδ ΑυΟΤΑ ΕΤ ΙΙΧυ8ΤΗΑΤΑ« 

εΟ&Α ΕΤ 8Τυ0Ι0 ΜΟΝΑΟΗΟΚυΜ 0&0ΙΝΙ5 8. ΒΒΝΕΟΙΟΤΙ Ε ΟΟΝΟΙΙΕΟΑΤΙΟΝΕ 8. ΜΑυκΙ» 

Αεεκουητ 
ΤΑΜΙΟΜΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ ΕΤ 8€Η01ΙΑ ΙΝ ΟΜΝΙΑ ΟΡΒΕΑ 8ΑΝ0Τ1 ΟΆΕΟΟΆΙΙ; 

ΑΟαϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΚΕαΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΙΜΜΜΛμλ £ΐ€Γΐ «ιιΙτ€η«, 

βΙΥΕ< 
€υΒ8υυΜ εθΜΡΙ«ΕΤΟΚυΜ ΐΝ'*8ΙΝ0υΐ.08 δείΕΝΤΙΚ Εε(ΧΕ8ΙΑ8Τΐα£ ΙΙΑΜ08 ΕΟΓΓΟΗΕ Τ0Μϋ8 ΡΒΙΜϋδ. νΕΝΕυΜτ ουΑτυοΕ νοι^υΜίΝΑ 44 πΐΑΝΟβ βΑίχιοΐδ. ΕΧΟϋΟΕΒΑΤΟΙΙ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΠΌΚΕΜ, 
1»ΥΐΑϋΙ€ΤΑΙ)'ΑΙί^0/5£,ΡΚ0ΡΕ ΡΟΚΤΑΜ I.υΤΕΤ1^Ε ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ ΥϋΙ.ϋΟίίΈ^/ί'^βΝΟΜΙΝΑΤΑΙΙ, 

|δΕυ ΡΕΤίΤ-ΜΟΝΤΕΟυΟΕ• 

1857 ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟ&ΙΙΜ ΕΤ ΟΡΕηυΜ ^ΌX ΕΚ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΖΖΧν Ο ΟΜΤΙΙΙΕΗ Τ υΐΙ . 8. ΟΗΕβΟΒίυδ ΤΗ£0ΙΧ>βϋ8, ΑΗ€ΗΙΕΡΙ8€ΟΡυ8 ε0Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ0υΤΑΝυ& 

.>Γ«Ιίθη6£. ϋοΐ 
Εχ Τ;ρί» ΜΙβΝΕ, «υ Ρ«ιΗΉοη)ΐΦΐ|β. ^Μ^Ββ ΡΚτΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΙδ. ΡΓΦοΙβΓα (Ιϋο Ε6οΐ65ίφ &γφοφ 5ί(]6Γθ, 6Γ6ξθπυω ΝαζίθηζθηυΐΏ θΙ 6β5ίΙίυΐΏ Μβ^ηυοι, 
68«ΐ6ίη 1βΙΙυ5 βοϋθΐη ΙβοαροΓβ (αΐίΐ. Αηώο 5βη6ΐί$5ίΐΏί$ θ<ϋ1ΐ ρ8Γ6η(ίΙ)\ι$, βιηύο ίρ$ί $3η€ϋ. 
Ι8ΐ6 ίη9ί8η65, βηαϋο (ϋ66η(ϋ οορίβ ρπΐΒ$(θηΙί5$ι(Ώΐ, βυηϋο άβιηςοβ ρθΓϋ)α8 $(υ(1ϋ$ υηίτβΓδοιη 
Εοοίββίθΐη ηαθΠ) ΙβΙβ ρΑΐ^Ι, 80ΓίρΙί$ ιΊΙυ$ΐΓ8ΓαηΙ, πιοΓί^υδ ορηορυπί. 

ΡΙιΐΓθ8]8πι 8οηί 8υη(, θχ (ΐυο6χίηαίαΒ8$ϋϋ 80Γίρΐ8 οαδίί^αΐβ 6ΐ ρπ$(ιη(Β Γ6(1(1ίΙ& ίηΐρςη* 
ΙβΐΊ ίη Ιαεβιη θΐηί$$8 8ϋη(. 5ρ65 ογοΙ Ογο^οποπι Ναζίβπζβηαω ρΓΟχίαιο 86ουΙιΐΓυιη ίηΙοΓ- 
?8Πο. Ιά ίαί( ίη νοΙΐ8; εΐ οβΓίθ ί(ΐ6ΐη $ρ6Γ8Γ6 ΙίοβϋαΙ βΐ) ϋβ, ηοί 1{ΐαι ρΓΦοΙβΓηιη ίηεαίθη- 
ά&η(ϋ$ 8(1 τ6ΐ6Γυπι οοιίΐουαι βιίοια (υηι ΟρΦοοΓαΐΏ Ιυπ) Ι.&ΐ!ηοΓαΐΏ ΡβΙρυπ) 8ΰπρ1ί8 η8ν8ν6- 
Γ&ηΐ ορθΓαίη. εάαι βηίιη ρΓίπαυηι 8(1 ορυ8 ί$1υ(1 βηίΓηαΐΏ 8ρρυ!ί$8βη( ηο$(Γί, ηον88(]υ6 ία 
όίβΐΒ 6 ρρβίο βχβυηΐββ ρΓίβοΟΓοηι πιοηυωβηίοΓυοι ^(Ιίϋοηββ ρΐ80θΓθ 1)οηί8 0ίηηίΙ)υ9 
€οη8ρ6χί8^βη(, ίά 8ί51 ηο^οΐίί 0Γ6(1ί(1θΓυηΙ (]8Π» υ( ιηατίΐΏΟ^ ςιιοβςυβ υΐΓίυ$Γ|υ6έο(Η(35ί«• 
6ιιε€Φ δοΠΊοβΙ 6ΐ ΕΑΐίοφ, Ρ8(γ68 ίη Ιυοβηι βιηίΙΙβΓ6ηΙ« Α^ ορυβ 18(Ώ 8Γ(1υυαι 5ΐΓϋηιΐ6 8§;βΓ688ί 
βυπί. 0υο$α€0β88η ηοΓαηΙ οωη(;8. Ιηβίςηβδ ηυ&ΙυοΓ Ι.ΰ1ίηί ΡβίΓβδ» Αυ£;υ8ΐίηυ8, Αη[^1π*08!υ8, 
ΗίθΓοηγίΏϋδ, 6Γθ80Γίυ8, ρπΟίΙίβΓβ; Ιγ68 ςαο^αο 6 βΓΦΰί^, Α(>ΐ3η85]υ8, Β8$ίΙίυ8, ΟΙιγ>'$ο$Ιο- 
1008• υηα8 1ι&ΰ(βϋυ8 €Χ8ρβ6ΐ8ΐ)8(υΓ; αηυιη οωηββ (]θ8ί(ΐ6Γ8ΐ)3ΐ)1 : βχΐΓβηΐϋΐΏ Ιιοο ιηαηαβ 
ρο5ΐαΐ8ΐ}&ηΐ. Οα6θ (βηΐΦ ΟΓβΒΟΓΐυηι ωοΓ» ΙεηβπβηΙ πιίΓ8ΐ)8αΐυΓ• ΝίΙιίΙ υ60θ886^8ΐ ε8υ889 
ρβΓουΓΓβΓθ, ςυίθ ΐ8η(1ία ΟΓβ^ΟΓίυιη Γ6ΐ8Γ(1αΓϋηΙ• ν&Γίί 6ν6η(ιΐ8, ηΐ0Γ$(]ϋ6 ίρ88 ίαιρ6(1ίαΐ6η(α 
ΓϋίΙ• Οοιηηιΐ8 Ργ• ίθϋν8Γ(1ί8(α(1 ορυ8 ο^κ^β^^ιι^ ίαβΓΟί, νίη βοπ8 8€ ν6ΐΐ6η)θη1ί8 ίηςβπϋ 6ΐ 
« ςα&8ΐ ΐ§ηί8 '; » ιηυΙΐ8 ]8ηι οοηςβδδβΓ&Ι, ίηηυΗΐ6Γ88 6Χ γαΓϋ8 α)8ηυ$οηρ(ί8 οοά'κώ\ΐ9 
ΐ6€(ίοπβ8 (1β8€ηρ86Γ8ΐ ίρ8θ, β( (1θ86ΓίΙ)ί ΟϋΓβνθΓ&Ι; 86(1 ΙοΙ ^α^ιβια8 68( (60ρρ65ΐ8(ίί)υ8, ιιΐ 
ίηοβρίο (ΐ63ί8ΐ6Γ6 οοαοΙυ8 8ίΙ* Ταω 63118 8ϋΓίηί8, 6ΐ ηυΦ6υη(]ΐΐ6 ρβΓΰνβΓβΙ» ίη βιτη'οί ηιηηυβ 
ρβΓτοηοΓθ, ςαο ηοη θγοΙ (]ηί$ςα8ίη 6χ ηθ8ΐΓί8 8(1 0|•υ8 ί^ΐυιΐ ρβΓΓιοίβΠίΙυιη ΐΏβ^ίβ ίιΐοηουβ• 
Νθ8(Γυω (Ιΐοο ΡΓυςΙεηΙίυω Μ8Γ&η, (]υί ίη Βββίΐϋ βρίβΙοΙβΓυο] 6(ϋΙίοη6 6!8ΐ)0Γ8η(ΐ8• 8ΐϋ8(]υο 
ρΓΐΒΰΐ8Π8 ορ6π1)υ8» ιηοχία)οαι ΙαοςΙβω &(ΐ6ρ(υ8 68ΐ : (]υί Ορφοθ Ι,βΙίηβςαβ Ιυ(^ΐ6ηΐ6Γ 8θί6ΐ)8ΐ : 
ςυί ίη Υ6Γ88η(1ί8 (ϋυπηβ ηοεϊυρηβιιαβ ιηβηυ ββοοΙΟΓαω ΡβίΓυαι, ηιβχίίηθ ΟρφοοΓυαι^ βοηρίίβ* 
τίΐΒΠί) οχύϊϊβϊη οοη8υη3ρ86Γβ(. δυ(1 (ιβαΐ (Ιυιη ηίηαίϋοι οροπ οοΒηιικο 8(1ωοΥ6Γθ ΐΏΟΓβΙυΓ, 
Βΐϋβςυβ ίη (1ί68 6ΐ8ΐ30Γ8η(1ΐ8 δοη'ρΙί8 οοβαραΐαπ, ιώογΙθ οοΓΓβρΙυδ, ίηιρβΓίβοΙυαι ί8(υ(1 ΓβΙίη• 
ςυΚ. Αα(ΐ8θΙθΓ ρΓοΓοοίο γί(ΐ6ΐ)ί(υΓ, (]υΐ8(]αί8 ίηοΙ)θ8ΐηιη (8ω (ΙίίϋοίΙβ οραβ 8υ806ρ6ΓίΙ• Νοβ 
άϋΙ>ίααι ςαίη (6Γη6Γ8Γίϋ8 8α(1Ι&(, 8θ1η 8υί €θπιρ8Γ8ΐ!οηο (ΙβΓαηβΐί (1θ8ί(ΐ6πυοι οχοίΐο!. 
ν6Γυιηΐ8η)6η 8ί ςυΐ8 ΙβηΐθΓίΙ&Ιίδ ηοΐ&αι ίηυΓ8ΐ, ]υ$1& ηοΙ>&5 6886 ροΐ68( 6χου88ΐΐο. Οι^βη^^κη 
βηίω ΙίουίΙ, οηυβ (8ΐη ίωρ8Γ Υίπ5υ8 ηθ5ΐΓί8 8υ86ΐρ6Γθ Γ6εα88Υίιηυ8; 86(1 Γ6ΐα6(8η1ί5ϋ8• θΐ 
ΐ6παΊ(8(6Π] ηο8(Γ8ω €0υ88ηΙίΙ)α8 ίίηροδίΐα ηο1>ί8 Ιιφο 68ΐρΓ0Υίη€ί& 8ΐ) 1)ί8, ςυοΓυια ίωροηβ 
<16(Γ6618Γ|9 ηυΓβδ Γυί886ΐ• ΙαΙ>6αΙί1)υ8 ίΐ8(]υθ οβδβίιηαδ : 8(1εώο(8 άοίηοβρβ ορβή οαβηυ, ώβο 
ουπβ 066 ΐ8ΐ)0Γΐ}>υ8 ρορ6Γ€ίηιυ8 υ( ίυ88& ί8ϋ6886Γ6η)υ8• Νβαιο ηοη ίηΐεΐΐίβίΐ ({υβηΐυηι ΐ8ΐ>ο« 
η8 θΐ ορ6Γ/Β ίηιρ6η(ΐ6η(1υω ίαΰπΐ ίη 6η)6η(ΐ8η(ΐ8, 881160) ρ1ϋΓΐ1>υ8 ίη Ιοοΐ8, ν6(6Γί 6(]ίΙίοη6« 
ία86ϋ§6η(1ί8ν8ηί8 ΐ66ιίοηΙΙ)ΰ8, Υ6Γ(6η(ΐ8 68Γπιίηα(ηρ8Γ(6 η&χίωβ, (1ί8ροη6η(1ί8θΓ(1ίηθ οΗγο• 
ηοίοςίοο 6ρΐ8(ο1ί8, ίη 8(1θΓη8η(ΐ8 5. Οτε^ΟΓϋ νί(8, 6χροηθη(ΐ8 6]α8 (1θ6ΐΓίπ8• ίη 6ηο(ΐ8η(ϋ8 
τ&πίβ (1ί(Ιΐ6αΙΙ&(ί5ϋ9, Γ6ΐ)ΐι$(}αθ ίη ηΐίίβ ρΙαΓΪϋυβ 0(088 86ουΓ8ΐ8 6(1ί(ίο ρθ8(αΙαΙ. ΡΑΚδ ΡΒΙΜΑ. 

§1. ΌΖ ΥΑΑΙΙ8 8. 6ΕΕ<30ηΐΙ ΟΡΒΗϋΙΙ ϋΟΙΤΙΟΝίνυβ• 

ΡπΕηαηα (^ΧϊΜ^ΐύ άοαοτύΐπ νίΓΟΓϋτη, ςυί ορβΡ8 Ορβ^οπΙ ίη Ιυοβαι ρΓΟίβΠΐδ 8ΐιι<1ιΐ€ίΓ«πΙ, 
)8ΐ>οτβ8 5ΐιη( οο(ηπ)βη)θΓ8η<1ί• ΑΙϋ ρΙυΓ8, όΐϋ ρ8α(ίίθΓ8 : &1Π 6γ8βοΘ| 8ίΙίΙ Ι«8ΐΙη^ Ι^ϋΙαίΟι βΠί 
• • ΕοοΙί. χινατ, 1 ^ * ' 

Ρατλοι. Οβ. XXXV. 1 !« ΡΙ1^1:ΡΑΤ10 6£ΝΕΚΛΜΒ. — ΡΑΙ15 Ι. 12 

(ίΓΦΟθ δίηαυΙ οΐ ΙαΙίηο; οΐϋ ςυ8$(1βίη Ι8ηΐυαι ΟΓδΙίοηοδ, βυΐ ϋΟΓαιίαυαι ραρίοπι οΐίηαηιη» ν€ΐ 
βρίδΙοΐΛΓαιη. Νοη βηΐΓΌ οαιπία 5ΐηιυΙ, (1ί$ρβΓ$β Ιιίηο ίηϋβ βαηοΐί (ΙοβΙΟΓΪβ ορβΓβ ρΓΟϋΐΓβ 
ροΐ6Γ&η(, 86(1 Ρ6Γ ραπίοαίβδ, ςα&Ιεηυθ ίη Ιιοηιίαυιη 5ΐαϋίο50Γαιη ηαβηυδ 6ΐ οοι^ηίΐίοηβπι 
νοηβΓϋηί. διιβ $ίηςϋΙί5 Ι8α5 Γβιΐϋβηάα ; ςαίρρβ ςαί, ΙβαιβΙβί ίωρβΓΓβοΐυω ΓβΙίηυβΓίηΐ ορυ$ 
ςιιθ(1 8£ΚΓϋΐ]ίωυΓ, ηο1)ί9 (αιώοιι ρΓΦβυηάο νίαιη ιΧιθη5ΐΓ8Υ6πο(| 6( 8(1 ρϋΓβοίοηάυω ηοη•» 

ηίΐιίΐ οοηΙαΙϋΓίηΙ. ^^. . ^ 

ΕάιΐιοηίΒ Οτ(Χΰ(Β. 

Ι. ϋΐ ϋθ βΓΟΜ^ίδ θ(1\ΙίοηίΙ>α$ ρπιηααι (1ί€8ωα$, ςιιθ(1 ςυίάβιη ΟΓάο νΐ(ί6ΐιΐΓ ρο<ι(υΙαΓο , 
ρπωβ 8Θ8Θ οΙΓβΓί ίΙΐΒ, ηνίΑ οοηΐίηβηΙαΓ « βΓθβοπί Ν8ζί&ηζβηι θΓ8(ιοη6$ ΙβοΙίβδίιη» χνι 
(ιΓΦΟθ βι βίΐίΐίοηβ Μ. Μαδίιη : νβηβΐϋδ ίη «(Ιίϋυβ Α1(1ί 1516, ΐη-β• (α). » 

Ερίδίοΐω ηοηηϋΠΐΒ Οιβίζοπί , υπβ οαιη βρίδίοΐίβ Β85ί1η, Ι7ρί8 βχουδίθ $οηΙ ρηιηιιιη 
Ηα^ααοηφ 8ΐηο 1528 ίη-8% (Ιβίηιΐβ ΥβηβΙϋδ 8οηο 1532 ουπδ 01)8θρηί, ίη-ΓοΙ. 

Οΐ'θ^^ΟΓίί Ν8ζί8ηζ6ηΐ Τ(ΐ6θ1ο§ΐ θΓ&ϋοη68 11 6ΐθ8βη1ί$$ίιη89 ρροοΙίβΓυηι βηηο 1536 ίη »]ί• 
1)ϋ8 ΙιωΓβίΙαηι ΑΙϋί, ίη-8•. 

£88(1601 θΓ8ΐίοηθ8 Ιγρΐ8 ιη&η(ΐ8νίΙ ΥθοΙιβΙίυδ Ρβπδϋδ κηηο 1544. 

Ρβαίο ρθ8ΐ Ιαηβθ ΙοοαρΙβΙίοΓ τυΐ8«ΐ8 ββΐ βιΐίΐίο ΟρβΓαω βΓββΟΓίί ; ςυ® ηοη ηιο(1οοΓ8ΐίο• 
ηβδ» $1 ιηίηαδ οαιηοδ» δθΐΐβιη 68ΓυΐΏ ρ8Γΐ6η) ιη8χίιη8ΐχ) ; γβηοιη βΙίβΏ ι,χχχ βρίβΙοΙβδ, (;1 
ρθΓαιαΗ& €8ηΏίη8 6θΐηρΐ60(6ΐ)8ΐυΓ. Αηηο £1ιπδ1ί 1550 ρΓΟνΙίίΙ Β8δί1βΦ, 8υιιιρ(ίΙ)υδ ^08ηη^β 
ΗβΓνββίί, 6γ»ο& ίΙΙα 6(1»Ιίο; ηυδοι ρΓοχίωβ, 60(1βΐΏ βοίΐίοβΐ θηηΟι 5υ1)86ουΙ& βδΐ βΟΓυηοϋβαι 
ορβΓυιη 6ΐ8ΐ)0Γ8ΐ& τ&πίδ 8ΐ) βαο1οπ1)υ8 1.&ΙίηΑ ίη(6ΓρΓ6ΐ&1ίο. Εχδΐ8( ΐη Κβ^ιίβ Βίϋΐίοΐΐιι^ειι 
1ιη]α8 0Γ8β(^ 6(1ίΗοηί8 οχβαιρΙβΓ ουπ) ηοΐίδ 8(1 ογ8ιώ ΙίΙ)π δοπρίίδ. Ιη Ιΐ80 βιΐίιίοηβ ΓΡοβη- 
δθΙαΓ ίηΙθΓ ΟρθΓΟ 6Γ6Β0Π1 (Γ8β(Β(1ί8, €Ηηίίη$ ραίί€η$9 ςυ® ]8αι 1)ίδ 6γ€Θ06 ρΓβΙο οχιθγαΙ ; 
ΚοιηβΒ,&ηηο 1542, )η-8% ρ6Γ ΑηΙοηΙϋΐη Βΐ8άυαι ΑδυΙβπυω; 6ΐ 1.ον8ηίί 8ηηο 1544« ρ6Γ 
ΚοΙςβΓϋΐη Ββδοίυηι : υΐήιΐδηαβ 6(1ίΙίοηίδ 1)ϋ]αδ (Γ88(Β(1ίφ ηοη ΐΏβαιίηίΙ Ρΰϋποίαδ. Εο(ΐ6(η 
Αηηο βάΚίο ΒΙβάί Ραπδϋδ Ιη οίΒοιοβ ΰΐιπδΐίβοί ΥθοΗεΙϋ γ60ιι88 βδΐ. 

56ηΐ6η(ί88 6( Γβ^υΐΑδ τίΐ» 61 Ογο^οπι Ναζ!8ηζ6η1 δοπρίίδ ουίίθοί&δ, Ογφοθ; 6]ϋ$(]6πι 
]8ΐη1)0δ 8ϋ(]ΐιοΐ, Ογφοθ οΐίβιη, δΐυάίο 3θ8ηηίδ5&ΓΏΐ)αοί, ΑπΙαεπρίφ ίηΙυεοΓηβαιίδίΐ ΡΙβοΙίηιΐδ 
αηηο 1568, ίη-8*. 

Νβο ν6Γ0 ρΓΦ(6ηη11ΐ60<1& δΰϊΰοία οαηηίΐια α& Ηιβτοηι/ϊηο ΒηιηίΙΙο δ. 3. βά'ύδ, Οϋπι ΟβΟΓρο 
Ρίδί(1θ 6ΐ δγαοδϋ 8ο ΟΙβιηβηΙίδ ΑΙβχβπίΙπΙι^ΐΏηίδ : Βοηαβθ 8ηηο 1590, ίη-8*. 

Α(1(ΐ6η(ΐ8 θΐίαπι ροβααβίΑ ςιΐφιΐ&ιη 8 08νί(ΐ6 ΗύβδοΙιβΠο^ Ι.υ§;(1υηί ΒαΙβΥΟΓυπι βηηο 
1591, 1η-8% 6Χ οΙΒοΐηο Ρΐ8ηΙίηί&η8,ουΐΏ Ρ8Γ8ρΙΐΓ85ΐ 0ΓΦ€8,(]υ9ΐΏ ΗοθδοΙιβΙίαδ ΝίοβίΦ ορα» 

€886 8Γΐ)!ΐΓ8ΐϋΓ. 

Ββηίοιαο, ββηιίη» 6Γ6§;οΓϋ ίη ΙυΙί8ηαπι 1πιρ6Γ8ΐ0Γ6πι ιηγβοΐίν®, Ορφοβ, ουιη δοΗοΙηβ 
βΓΦθί8;β]αδ(1βηιθΓ8ΐίο ίη Ματίι^τη Η ΰοηΐτα Αηαηο$: <1βθϋηι ηονβ βρΐδίοΐ», ΙβδΙβωεηΙυκι 
θΓ68θΓϋ:οιηη!8 οχ Β'ώΠοΙΙιβοα Ηβητίοί 5&γίΙϋ 6(11(8 δυη( Ε(006θ, ίη-4*. 8ηηο 1610, ουρβ 
6ΐ δΐυ(11ο Κ. Μοηΐ8ςϋ, 1)φ!δ Ιοαηηίδ ΝοΓίοη. 

ΕάχΐιοηβΒ ίηϋηω. 

€Γ620Γίί Ν8ζΐ8ηζ6ηί ε8Γηιίη8, 8(1 ϋβοβ 1)6&ΐ6(}υβ γϊγβηίΐαηι αιί1ίδ8ΐαΐ8, 1.8(ίη6 , 6Χ 6(ϋΐίοη6 
Α1(1ί ΜαηοΓιί Κοπΐ8ηί 6( ΡβΙπ ε8η(1ί(1ί πιοη&οΐιί. ΥθηθΙϋδ, ΑΙιΙϋδ ΜβηυΙίυδ, )η-4% 1504. 

Αηηο 1508, (166ΘΠ) Ορβ^ΟΓϋ ΟΓΐιΐίοηβδ, 6Χ 68Γηαι ηυαίθΓΟ ςϋ85 & Κυϋηο 1.8(ίηβ Γθ(1(1ί(88 
ίβτυηΙ,'ΎυΐΒαΐΦ δυη( ΑΓ^βηΙΟΓοΙί, ουιη Ιρδίαβ ΡΓΦίβΙίοηβ 8(1 ΑρΓθηΐ8ηυαι, ρ6Γ Ιοβηηβίη 
Κηο1>&υ€Ϊι.Η9Β8ηηΙθΓ8(ίοη68, οΐίιη ι, χιι,χυ,χυπ, χχγϋΐ, χχχιιι, χχχυιιι, χχχιχ, χαγ, ι.• 

Εθ(1θαι θηηο, 8ΐίΒ8 δβρίβαι θΓ8Γιοη6δ, ΐΛΐίηβ & δβ Γ6(1ϋίΙ&8, Αϋ^αδίΦ Υίη(ΐ6ΐίοοΓαΐΏ ΟΒο€Η 
Ι8η9ρ8(1ίυ9 νυΐβ&νίΐ. 

Αηηο 1522, βΠβ ςυβηιιικίππ) 6Γ6{;οπί θΓ8ΐίοηαπι 6(]ίΙίο Ι,ίρδίθβ ρΓ0(11ι( ιη-8*: 8( ΙΙΙα ηοη 

<1ί(Γ6Γΐ&Ι> ΑΓβ6ηΐ0Γ8ΐ6ηδί. 

Αηηο 1531, Βίΐίϋαΐοΐαδ ΡίΓίςΙιβίαίθΓαδ, ςαί Ιπΐιϋδ 8η1θ απηίδ 6Γ(^ςθΓϋ ΑροΙο^βΙίοασι !.«- 
11η1(8ΐ6 άοη8ΐϋαι ίη Ιηοοπι «πιίδβΓθέ, ΙπβίηΙα οοΐο θΓβΐίοη689 (ΐαβδ 1.8ΐίηβ υ6γ(6Γ8(, Ββδίΐβ® 
ρΓβΙο δυρροδαίΐ. Ν6(^α[η 1η(1θ 6χί6Γ8η(, οαιη ηιΟΓδ 8ΐ>8(υΙί( ίηΐ6ΓρΓ6(6ΐη; οϋίϋδ « ιιυη 
πΜ>Γΐ6ΐη (ΐ6ρΙθΓβη(ΐ8ω, βίΐ ΕΓβδπΐΰδ, 86(1 (ΐ6α6η(ΐΑΐη ρα51ίθ8Πΐ 8(ϋ(ϋθΓϋΐίι ^α^(υΓ8ΠI. » Ουίρρβ, 
ΡίΓ|ςΙΐ6ίαΐ6Γυ8, ηί Γβδϋηβ ηιοΓδ οΙ;)8(ίίίδδ6(, « βχίιηίϋαι ΟιπδΙίθηΦ ρΐιίίοδορίιί® ρΓΦΟοηβαλ 

(α) Ζ%ί. Β!2)Ι. Βο{[., Ιοιη. ί, ρης. 3ί0. η. 204. * - « ίΙΙΛΙΓΑΤΙΟ ΟΕιΝΕΚΑυδ. — ΡΑΚ9 Ι. §4 

βΓββοηυιη Νόζίβηζβηαω δίο Ι,βΙίηβ ΙοςυβηΐβΓΠ ηοΙ)ίδ » ϋηίαΓαδ ίαίβίβΐ, υΐ βΓίΰοΙ ίοπηοπίβ 
8οηο8 ηβηιο (ΙββίϋβΓθΙϋΓϋβ ίαίδβιΐ. Ιοβηηβδ δίπβυί), ΒΊ1ίΙ)&)(1ί ββηβΓ, ΐΓθηδΙβΙββ ββοΰβρο 
βαοοΓοΙίοηθβ βίβικίβδ οιΐΓβνΐΙ Βαδίίθω βχ οΩιοίηα ΡποΙϊβηίβηθ, βηηο 1531. Εϋίΐίοηί, ηυ» 
ρΙϋΓίιιΐΛ αϋα ΟΓοχοπί ορθπα οοπιρΙβοΙίΐϋΓ, ρΓβββχβ θδ( θΐβδαηΐίδδίιχια ΕΓ8«ιηί βρίδίοΐβ ίη ςυβ 
Ιαα(ΐ65 ίηΐβΓρΓθΙίδ ρροδβηυίΙυΓ. 

Αοηο δβςαβηΙί,ΟΐΑϋίΙϊϋδ ΟΙιβνβΙΙοη Ρβπδϋδ νυΐββνίΐ ΟΓΘβοπί Νβζίβηζβηι οοΒποπιβηία 
ΤΙιβοΙΟΒί ΟΓβΙίοηβδ χχχνυι, ΐΓβοΐβΙυδ, δοηηοηβδ βΐ ϋ1)Γ08 βϋςαοί Ι-ίΐΙίηθ,βίΙίΙι»υο ΡίΛΙιβί- 
ιηβΓΟ, Κϋβηο ρΓβδΙ>7ΐβΓ0, 6( Ρ(?Ιγο ΜοδθΠβηο ίηΙβΓρΓβΙώοδ, βχ βιϋΐίοηβ αοβηηίδ 8ΐΓβϋ5 βΐ 
06δί46Γϋ ΕΓβδωί. Ηϋ]υ8 Ρδηδίβοδίβ βϋίΐίοηίδ βηηί 1532 ηοη νίίΙθΙϋΓ ιηβιηίηίδδθ ΡαΙιποίϋδ* 

ΑΙίβαι αηηο 1550 νοΙΓβη§;υδ Μυδουΐύδ, ΒββίΙββθ» θραά Ιοαηηθπι Ηβι-νβ^ίοω, ρΓΦβχα βρί- 
5ΐοΙ& ηυηουρθίοπβ Αυ£;α$(8η6& Γβίρυϋΐίι;» ρΓββίβοΙίδ οοη8υΙί1)υδ, &(1θΓη3Γί ουΓβνίΙ οοΐίΐίο- 
ηβπ), ςυ» 1.&(ίη6 θχΙ]ίΙ)6( ςυίιΐηαίϋ 6γ»ο6 οοιηρΙβοΙϋαΓ οάίΐίο θ]αδ(ΐ6αι βηηι βρυά 6υ(η«» 
άβαι ΗβΓνβςίυπι ; δοίΐίοβΐ χχχγιιι ΟΓβΙιοηβδ 8 ΡίΓΐ^ΙΐθίπιβΓΟ Ι.8ΐίηθ Γβώΐίΐ&δ, ΟΓβΙίοηβδ ςυίη- 
ςυβ ϋθ ΤΙιβοΙοςίβ β ΡβίΓΟ ΜοδβΙΙοηο, ηυβΙυοΓ βυΐβπι βΐ) ίρβο ΜαδβηΙο, ηβηαρβ ι, χίΐ• χι^ν 
6( χιτιι ; (ΙβηουΓΏ (Γδςακϋαιη, €Ην%Βίη$ ραίίβη$^ οχ νβΓδίοηο δϋΙ}85(ίοηί βαΐϋβύβεοϋ Τίςυ- 
^^Ωι^ 61 θΐίβ ροβπαβίβ ουιη ίηΙβΓρΓβΙβΙίοηβ ΑΙϋί ΜοηυΙϋ. 

Αοηο 1550» ΟΓ&Ιίοπθω (16 ρ8υροΓΐΙ>α8 8ηΐ80(1ίδ βΐ ύβηίςηίΙ&Ιβ 6θΐτ)ρΙθ€!6η()ί8, οπω (Ιαπ*- 
ϋυδ &Γ6β0Γϋ Ν/δδβηϊ θΓ8(ίοηί()αδ 63α$(ΐ6ΐη βρςυιηβηΐίι βχ ιηΐβΓρΓβΙαΙίοοβ Ρθ(ή Γπιηοίδοί 
Ζίηί 6(1ί<11{ Ρβπδϋδ Υαδοοδ&ηυδ, ίη•{^'*. 

Αηηο 1569, ρΓΟϋϋΙ Ρ&πδίίδ &ρυϋ εΐβϋϋίαιη Ργογο/ ρπιηα ΟρβΓυιη 6γθ§ογΠ| οϋοπηβΐβ & 
^8^ο5ο ΒίΙΙίοΡΓυηοβοδβηοΙί ΜίοΗββΙίβ ίο βΓβηοο &1)Ι)8(6, «(ΙίΙίο» δΐνο ίηΙβΓρρβΙηΙίο. ΑΙίαϋ 
«ηίαι 68ΐ 6<ϋΙίο, &1ία(1 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίο. 1(1 δβηδίΐ ίρδβ ΒΠΙίυδ, Γώπαπιςαθ δυαηα ίοδοπρδίΐ : 
Οη^οΓη Ορ€τα ηονα ίταη$ΙαΙίοηΒ άοηαία^ βίο.^ ουπι οοοααιβΓνΙθΓϋδ ΝίΰβΐΦ δΰΓΓΟηϋ, θιο^ 
Νοη υηα ηονφ ^)υ^αδ ίηΙβΓρπβΙ&Ιίοηίδ ίαί( ειΐίΐΐο. ΥβΙ ίρδΟ βηηο δβςυβηϋ ρΓ0(ΙϋΙ ΟοΙοπί», 
ρΐυη'βδςυβ (Ιβίηββρδ Γβοαδβ βδΐ. Ώ& 1ΐ80 νβΓδίοηβ, ςιι® οίΒίβπδ Ιοηςβ ρΓΦδ(8(, ιώοχ ρΙοΓίι 

(1ί€6Εη08• 

Οαο ΙβααροΓθ ΒϋΠυ$ (τΓββΟΓϋ Ορβη&αδ Ι^Βΐίηβ ΥβΓίβηάίδ ίηΰηιη56ΐ)8(» Ιβυνβηΐ^ιβίυδ» 
ίΟΓίβηΙίϋυδ αιαίοίδ, 6αω;ΐ6αι Ι&ϋοΓβιη δαβοορθΓβΙ; ουαιοιαβ ιΐβ ΒίΙΙϋ ΙβϋοΓθ οβΓίίΟΓ ί<80ΐα8 
ίαί8δ6(, ιη&ηυιη (1θ (8ΐ)αΐ8 (οΙΙθγθ οοςί^αύαΐ. ΑΙ βο άβίοοορβ 6(1ίΐο δβηίβηΐιβηη πιυίητίΐ, 
οααι €6ΓηβΓ6( $6 ςυβω ιηαΐΐα ηοη ρπυδ ν1δ8, ηυϋ)ϋδ 08Γαΐ8£6( ΒίΙΠαδ, οοηςοδδίδδθ; πιαχι- 
ιηβ Τ6Γ0 ηυοά η&ύΐαδ βδδβΐ ΕΠφ ΟΓεΙβπδίδ βροΐιίβρίδοορί ίη Νβζίβοζβηαηα οοπιιηθηΙβΓίοδ^ 
ηαί1)υ8 άαοΐϋαδ 8ά βΓΰβοίΙοδ &1)δ(Γυ80δ ίη ρΐβπδςυβ Ιοβίδ Νβζί8ηζ6ηί δβηδυδ υΐί 8β ροδδο 
πιαβο& οιίΕΟ αΐίΐίΐαΐβ οοηδρβχίΐ. ΡΓΦίβΓθβ β^Γβ^ία δοπρΙΟΓυω Ν&ζίΑΟζβηί βχθπιρΙβΓίβ, ςυί- 
1)05 υ8α9 βδΐφ 06ΐ6()Γ8(, ίηΙβΓ ηυ® ϋαο δαωαιίδ βΟΓβΠ 1αιΐ(1ίΙ)υδ ; 8ΐΐ6Γυιη ΟΗόηίβΐΦ Αοηιηί- 
08(1 ΐΏ&ΐλα δοπρίυπι; &1(θΓύηι Ιοη^β 8η(1ςυίυδ, ΓιΙΙβΓβΓαιη είβρπίίβ ρπφδίβηδ, 6ΐ δοηρίίο* 
ηίδίηΙββί'ίΐΑΐθ; Ι&ηίΑ δοίΙΙοβΙ (ϋΙί26η(ί& 6Χ8Γ8(υΐ]3, ηυΙΙαω υ( ία βο νοΓίϊααι ρθΓρβΓβιη $6Γί• 
ρΐυιη ΓβρβΓίθΙυΓ. Ι5 οοςίβχ ΒβδίΙβ&ΓΟ, υΙ)ί 6(ΐ8(Ώηυαι πΐ82η& ΥβηβΓ&Ιίοηθ βδδβΓνβΐυΓ» βΙίΑΐα.^ 
ΐ6ΐηροΓβ οοηοίΐϋ Ββδϋοβηδίδ, ρΙαΓίωβδ Θχ1ιί1)6( ρίοΙϋΓ&δ, Ιιαδ^αο ίηΐ6Γ 6ΐ6[;8ηΐ6Π) 6Γ6{;οΓίί 
ίιη8{^πβπα. ΗοΓαω θΧ6ΐηρΐ8Π0Γυαι ορβ άβρΓ&ν&ΐα ρΙαπωΑ δθ οΟΓπβχΙδδθ» 6( ηιυϋΐβ ίοΐβ^π- 
ΙβΙί Γ68(ί1ηί5δ6 88δ6Γί( £6ΐιν6η1^ΐ8ίυ8. ΡΓ0(1ϋΙ ϋΐα 6(1Ι(ίο Ββδίΐβ» θπηο 1571 6Χ οαιοίηα ΗβΓ- 
τ8Βί8η&» θβςαβ ΐ8ΐχι ϋίαΐυΓοίδ τίςίΐϋδ (&η(ί$ςαθ 0ϋΠ8 6ΐ8ΐ)0Γ&1&» ιιΙ ίη ρΓίοαιι ϋϋπί ^)8ςίηα 
1μθ6 ίη90ΓίΙ)6Γθ ηοη (1υΙ)ί(8?6Πΐ : « Νβο (Ιβίηοβρδ αΙΙαιώ θχβρβοΐΑΓί ΙοουρΙβΙίοΓβηι ροδδο (Ιβ 
ρΓοοθοιίο ΙβοΐΟΓ ίηΙβΙΙΙβΰΙ. » Ναηι ΟοΓΟίβηυδ ίηΙΟΓρΓθδ ρΙα8 α^αο δίϋί ίη^αΙ^βΑΐ, οχ (Ιίΰοη- 

<1ίδ <]6€ΐ8Γ8ΐ)ίΐυΓ« 

Ι^ανβηΐιΐβΐιΐδ βάίΐίοοβιη ίη !γ68 οιηηίηο ϋίβΙπϋυΚ (οιηοδ : ηυοΓαπι ρποιυδ θΓβ(ίοηθ8 χχ 
οηο) ΕΙΙ&ηίδ οοωοαβηίβηίδ οοηΐίηβΐ, (οίη^ςυο ίρδίυδ (ΐ6ΐ)θΐυΓ ίοϋαδίη»» ηαί βααι (ΙθΟγοβοο 
ίο Ι^Ιίηααι ββηηοηβοι (Γ&η8(υΙί(. ΑΙιβΓ Γβΐίςυ&δ ΟΓβΙίοηβδ χχχιι, οιΐαι βρίδίοΐίδ βΐ ροβηΐ8(ϋ8 
|]8€(6ηυ$ β<1ί(ΐ8 οοαιρΙβοΙίΙαΓ; ςαφςαίιίβαι βαοαρδίΐ βχ ΒίΙΙίβηβ βιΐίΐίοηβ. Ηυίο Ιοα)θ ρΓΦ- 
ΓοΠυηοαΙ&αι ΒίΙΙίο Ιιοηοηβε&ιη ρΓκβχίί» Ιιίδςαο γαΛϊΒ βυιη 8ΐΙοΐ|υίΐυΓ : « ΟυιψΓορΙβΓ πιΙΙι; 
ροΙϋοβΟΓ (6 τίΓυω δ8ρί6π(6ηι 3ο<1θ6(αΐΏ ορίίιηαπι ίη ρβΓίθΟί οοηδίΐίαπι ηοδίΓυΐΏ ίηΙβρρΓθΙιι- 
ΙοΓοαι• 06ΐ)6( βηίω βϋβδδβ, ουω οιηηί &1) 1ιοπ]ίοϋω ςβηβΓβ, (αηι & ΠαβΓ&ΐίδ ροΗδδίωϋΐη 
ίογίάΐβ; ςϋϋ)α8 θ880 ηι'ΙιίΙ βηϋςυίαδ ρβΓ βδΐ, ςυ&αι αΐ βΐ ίρδί ^υγθη(^» ΐοΐίδ γίΓίΙιυδ Γβίρα- 
ΙιΗοβΒ 8ΐα(ΐ€8ηΐ| » βΐΰ. 5αα Ι^οατοηΙ^Ιαίυιη βροδ Γ^ΓβΙΙίΙ : ηαπι ωβΐβ βδΐ ο ΒίΙΙίο Ιΐ8ΐ)ί(υ$^ βίΑ {$ ΡΚΑ;ΓΛΤ10 <;£Μ£ΕΑΙ.Ι5. **- ΡΑΪ18 Ι. Ι β 

ΒίΗίβηο !η(^ΓρΓ64&1ΐοοί8 βηηί 1383 Ρΰΐίβίοηδίϋυβ βϋΙίΙΟΓ'ώυβ, Ιυαι ιη ρΓφΓβΚοηθ, ίυπι ίο 
ηοΐίβι ίη ςυίΙ)υ8 ρΙβΓαωςυθ 8επθΓίΐ3τΐ5 ν6Γ!)ί5 ΓβρυΙ^αδ οΐ ίοεΓορίΙαβ 68ΐ. Ιη ΙβΓίΐαιη οΐ υ1- 
4ΐαιυαι (οωυΐΏ» « <ΐυί 1οΙυ5| » ίηηυΐΐ Ι.βυνθηΐ£ΐ8ΐα8, « ίΐίίΐβιη ηο5(6Γ 65ΐ, ΐ'ββ γ6Γ6γΙ βιτς^ο- 
Γϋ ρθ6η)Αΐ8, ςυ« Ηοοίβηυβ ηοη θγβοΙ Ιαοΰ (ΙοηοΙβ. Ρι-φ(6Γ€& Νίοβίο εοιπΓηοηΐβΓίυιη ίη 
€ίΓ6Β0Γϋ $6ηΐθη(ίβ$, (αιη ςυβΙοΓηίβ ςααΓη 5ίη2αΙί$ ν6Γ$ίΙ)υ$ ίηο1α$&$, β(Ι]θοί(, βΐ βςΓθ£;ίΐ]ΐη 
4^8€ΐΙί €ΙΐΓί9ΐίβηί ρ(ιϋθ8θρΙιί άθ (ϋίϋοίϋυΐΏ Νθζίβηζοηί- Ιοοογοιώ ίηΐβΙΙβοΙα Γι^Γυσι : (Ιι^ιηυπι 
11)810^08, 4008 ε<η88Π0 ί8ΐ80 &8οπρ1θ8 06 ςυίίΐβπα 8υ8ρί€8(αΓ. 

Ιυ1ία8 68ΐ)Γί6ΐί8 Ειι^αΙ>ίηα8 (γ68 Ογο^οπι θΓ&Ιίοη68) βοίΐίοβΐ 1* ΑροΙορβίΐο%ιτη^ 2* Ι)€ ατηο^ 
Γβ ρ-ρα ραηρΰτα^ 3* Ιη ηαΐαΐβ^η άίβιη ΞαΙναίοΗ» ηο$ίη^ 1.8ΐίηθ ΓβϋϋίΙββ 6(ϋϋίΙ 8ηηο 1573, 
■ΛηΙυβΓρίΦ» (^ρί8 ΡΐΑηΐίοίβηίδ, {η-8* : ηυ&β οΐίβιη 8θΙιοΙίί8, 8ίνθ οοωιηβηΙδΓϋβ ίΙΙυ8ΐΓ8?ίΐ• 

Λ(1ϊϋ(1ίΙ ρΓ»ΐ6Γ6& 6ΙΙ1«η(1&(ίθ068 6Χ ΕΠυΙΙίβ ν6ΐ08(ί88ίΠ)ί8 86 ρΓθΙ}8ΐ)88ίΠΐί8 6Χ6αΐρΐ8Πΐ)υ8 

εΓα(88 ίο 6γ»68 οιηοί& βΓοςοπί ορβΓΒ» (]»» 6(1ίΙίοη6 Β88ίΐ689 8θοί 1550 εοηΙίηβοΐαΓ. Ργο- 
£ζ8 651 ουπουρ8(οπ8 Αηίοηίο 08Γΐιί» οβπΙίο&Γι 6ρί8ΐοΐ8• 

£ίΙΙί8Π8 ν6Γ8ίο ίΙβΓαηι Ρ8Γί8ϋ8 8ρα(1 ΝίτβΙϋυιο 6ΐ Νίοοΐ8αοι εΠββοββυ, βππο 1583, βι 
8β€απ(]8 ΒίΙΙϋ.ΓΟοο^ηϋίοηβ, ςυι ορβπ ΐΓΟίοοΓίουβ ϋβΐ : τβΓοαι ΒοοΙίΟΓ ίΙΙβ βίςυβ βηοηϋΑ• 
(ίοΓ Γ6ου88 68ΐ 6αΓ8 6( 8ΐυ(1ίο 6θ06ΐ[)Γ8Γ(1ί, ςαί 6801 6γ6§;οπο XIII ΡοηΐίΟοί (Ιίοβτίΐ. Ια 
^]αο8 (1ί8ΐίοο1α β5ΐ (οαιοβ, ρπορίβρ ηονβιη ρΙυΓϊΐΏΟΓυηι Ηΐ)ΓθΓυοι &ο€688ίοοθα)• Αοβ6886Γβ 8ί• 
ςυί(ΐ6πι Νίε6(« δβΓΓΟοϋ, Ρ8θ1ϋ» ΕΙί» €Γ6ΐ6ΐ)8ί8 οοαιωβοΐβπί» βρίβίοΐο ρΙα8ςο&αι οβοΙυΐΒ 
ςϋίηηαβ^ίηΐβ* (βηι Ογκο® ςυβοι Ε&Ιίη» 

Αηηο 1753, νβηβΐϋβ δπο)ρΙίΙ)αδ ΑηΙοηϋ ΖβΙΙβ Ιβιιπβ ρΓοάίβΓοηΙ οΐΒηί& βΓββοπί Νβ- 

κΐβαΖ^Οί ΟρθΓ8 6Χ 68(]θίΟ ΥΟΓδίοΟΘ 6( 0001 118(1601 0ΟΟΐαΐ6Β(8Γίί8 6ΐ βοΐΐοΐΐίβ; ςυί5υ8 86063* 
86Γ6 ΐ8ΐίθθ (80(00) ςΟΦ 8 ΙβΟΟϋΟ ΤοΙΙίΟ 6( ΜυΓ8(0Γί0 0(Γ8ς0θ ϋη^Οβ ]&01 6(1ίΐ8 ίαθΓ8η(, οΙ 
Ρ08(68 <1ί€60108. 

ΕάϊΙχοη^Β βτΰΡΰΟ'ίαίιηω. 
Ρπαιοαι οοοϋΓΓοηΙ 6Γ6ςθΓϋ Ν8ζί80Ζ6ηί €8Γ0)ίη& 8(1 1)606 1)β8(6(|06 τίτ60(1ααι υ(ίΙί88ίιηθ, 

6 6γ»0Ο ίο 1.8(10001 8(1 ν6Γΐ)α01 €00ν6Γ8& 8ΐ) Λ1(]θ Μ8θα(ίθ Κθα)8Πθ, 6( 6^υ8(16α) Ι7ρ{8 
6X6088 6γΦ66 Οΐ Ι.8(ίθ6, ΥβΟβίίίδι 8000 150(μ, 10-4% £80(ΐ80(1ΐ18 Α1(]ό8, (]θί ρΠ0108 ρΒΓίβΟΙ 
8ΐΐ(]080) ΟΓβςοηί ΟβΓαΐίΟΟΟΙ Τ6γ16Γ6 (6ηΐ8νΐ( ; ςοβωτίδ βΟίαΐ 0ΓΒ888 61 ίθ6ΐ6ξ80(ί 68 νο8(ΰ 
ϋ008Τ6Γΐ(, (1θ08νί| (80160, 6( 8ΐϋ5 71801 8ρ6Γαί(* 

6Γ6{;0Γϋ (ΐυ£Βιΐ801 6( 8800(8 08ΓΟ)ίΩ8 ΟΟΟΙ ^08η0^8 Ι.80ξί 51)6811 ίθ(6ΓρΓ6(8(ίθη6, 6( 6)08(1601 

. 1.8οςί ρο6θ]8(Α &ϋςυο( €1ιπ$(ί&η8 : Β&8ΐΊβδ&, 1561, ίο-8% ρ6Γ Ιοβοοβοι ΟροΓΪοοαι. ν6Γ809 

6|-δΒ0Ο8 1.8(1018 (0(1(1601 Υ6Γ8ίΙ)08 000 10616^80(11)08 Γ6(1(1ί( 1θ(6ΓρΓ68• 

Αοϋο 1568, Ηβοποϋδ δ(6ρΗ8θυ8 ίο Ιοοοοι 6θΐίδί(, οοοι δ/06δϋ Ιι^™*^^^ Ογ680πι Ν8Ζ!8η• 

Ζ6θί 0(ΐ8δ &ΙίςοθΙ ΟΓβΒΟβ 6ΐ Ι.8(ί06, 6Χ ν6Γ8ίθΟΘ 6( 0001 ΟΟΐίδ ΡΓ80θί$θί ΡΟΓίί : Ρ8Γί2>ϋ5, 

ίίΐ.24(α). 
Ιύίάοαι 8000 1570, Ιο&ωο68 Β6η608(08 τοί^οτιΐ βΓ6£0Γϋ Ν8Ζ180Ζ60! 0(ΐ88 βΓΦΟΡ, οιιη> 

I^8(^ηΑ ν6Γ8ί006, ίο-8* (6). Ιϋί(ΐ60), 6Γ6§;0Γίί Ν82^80Ζ6θί 0(1»8ΐί(]00( 6γΦ06 6( 1.8(106» 6Χ' 
Τ6Γ8ίθ06 6( 0001 00(18 ΡΓ80θί8θί ΡθΓ(ΐ, 8ρυ(1 Ο8θ(1ίοπι ΗοΓβΙΙοοι, 1618,10-24 (ο). 

Ορο8οαΐ8 ςοΦ(ΐ8α) (οοορποιασι ίο Ιαοβοι 6(1ίΐ8, 8ΐί8ςυ6ί(60ΐ ?6Γ8ί()08 Γ6(1(ϋ(&, αΐ8{;08(|θ6 

6Χ ρ&Γ(0 €7Γ1 08(1νϋΓ608ί8 ΟρίδΟΟρί 0θα)αΐ6θ(8Γϋδ ίΙ1ϋ8(Γ8(8', 0001 ρΓ(ΕνΪ8 6ρί8(θ!8 8(1 08Γ(1ί- 

ηβΐ^αι ^ίΓΐ6(ϋα), ίο(6ΓρΓ6(θ ί&οο1)θ ΒίΙϋο, ΐο-β"*, 1575, Ρβπδίίδ, 8ροί1 ^08η^6η1 Ββη6η8(αοι« 

ΑΟΟΟ 1582, Ι.ΐρ8ίφ (7ρί8 Ιθ8ηοί8 δ(6ίαΐ80 ρΓ0(1ϋΙ ίΟ-8* ((/), ΟΓ8(ίθ βΓΗ^ΟΠί Ν8Ζί80Ζ6θί 
Βϋ Ρ€ηί€€0»(€ ΟγΦΟΘ 6( 1.8(106, 6Γ 6(1ίΐίθ06 6(000) βοΐΐοΐίίδ Μ8(11ΐ6ί 0Γ6δδ6Γΐ• 

Αοοο 1591, 8. 0Γ680Γϋ Ν82ί80Ζ6ηι ι1θΓιηί(ΐοο68 Γ6Γϋαι δίαιρίίοοδ ίοθ6Γ(ί 8ϋο(οτίδ, 6ΐ Μβ- 

Τίοά α)008θ1]ί (ΐ6(1θί(ίθ068, (χΓθ506 6ΐ Ι.&(ίθ6 6Χ Υ6Γδίθ06 1080018 ΕβΟΤΰΟίςΙβίί, 6Χ 6(ϋΐίθ06 
6ΐ ΟΟηΐ ηΟΐίδ 08νί(1{8 ΗΟΒδΟΐΐΟΐϋ : Η6Ϊί<6ΐΙ)6ΓΚ®9 β^ Οθΐθίθ8 580(80(1Γ6808 ίο•8* (β). 

Αοοο 1596, ΝΟΟΟί ΡβΟΟροΙΚ&ηί... 6( δ. βΓββΟΠί Ν8Ζί80Ζ601 16(Γ881{£(]8, (1ί8(ίθΙΐ8, 01008- 
54ίθ8 08ΓΟΐίθΑ ΟϋΟΙ ΥβΓδίΟΟβ Ιαΐ(ίθ8 θ Γ6βίθ06, 6Χ ίη(6ΓρΓβ(8ίίθ06 ΕΓΐΐ8Γ(ϋ Η6(ΐ6θ6θθίί : Βθ• 

δϋο» 8(1 ίβογίΐΐΰΐα ν8ΐ(1ϋΓθΙιίΑουαι, ίο^ (/*.) 

:<ϋ) €81. Βί^. Β68., Ιοιη. Ι, ρ»£. 550, $υΙ ηυιη. {(ί) ΙΙηα., η. 208. 
Ζ01. {€) 11>ί(Ι., η. 208 «Ι ο. 2^• 

{!>) ΙΙιίιΙ., η. 505. (Ο ΙΜ., η. 250. 

^. (€) ΙΙμΛ., η. 5-)4• 17 ΡΙΙ£]^ΑΤΙΟ βΕΝεΐΙΑΙ.18. -- ΡΑ{18'Ι. 18 

Αηηο 1608, Οίβ^ορϋ Μζίβηζ^ηί ΤΗτίκοάία^ 56α ρΟθίο&ΙΙοηί βΐίοβιβουπι άβ Αηίωί βυι βΐβ- 
ο(Ί5υ8 6( ππ5«ΓΠ^» Ογφοο θΙ ΙβΙίηο : Ιη^οΙδΙβάΙ, Αάβίη 5&<(ΐηαί, 1668, ίι)-8*. 
. Ληηο 161&Ι ΕρίβΙοΙίΒ 6Γ«ςοΓϋ Νβζίβηζθηί : Ιύ^\^{9άί. ΕΙθβ8ηΙί85ίαΐ8 Ιι^θο θ5^1 έρίβίοΐβ^ 
πιιη €4ΐϊ(ίο. 

Αηηο 1653 ρΓ0(1ϋΙ Ιϋ>6Ρ, βαί (ίΐυΐοβ Έμπύρευμα έύαί6ε(ας^ υογια θι Ρθ(η1)υ5 βΓΦοίδ βοΙΙβ- 
ΰΙβϋΟΔ βζίιίϋβηδ» βΙηυθ ίαΐορ βΑ αβΓ6§;0ΓΗ Νβζί&ηζβηι ύβΓΠΐίηβ ηυβ&ά&ηα...» ΟοηπιΆ 6γ9Θοθ 
ευια ίϋΙβΓρβίβΙίοηο Ι^«1ίη& οΙ βι 6<]ίιίοη6 Ιοβηα>3 6ο5ρβΓί ίαίοβτί : Τίςυπ, Ιο&ο. ΙοοοΙ). 
Βθ(ίιΐ26Γα5• ίΓι-12 (α). 

λύύο 1696, Ω. (ίτ€§οήί Ναζιαηζ^ήί ίΛ€θΙο^ ΰατηΐίήα ορρηβα ίηβάίία. ΗθθΟ οοηΙίηβηΙαΓ ίη 
ϋΙ^ΓΟ, ουί Ιίΐυΐυβ : Ιαΰούί ΤοΙΙη ΐΜΐρηία (Ιίη^τίί ΚαΙχοχ : Τγ8]60(! αϋ Κΐιοηιιο], 1696, ίη-&?. 

Αηηο 1709, οβΓωΐοβ» 5ίνβ 6ρί§Γαηιαι&(α οοχχνιπ δ. ϋΓ6$οηί Νθζίβηζβη! : ΡβΙ&νϋ ^ ίη4\ 
ίαΐ6Γ Αη^αάοΙα βπΒΰα^ ςυΦ ΑηΙοηίαβ ΜυΓ3(οπυ$, (1υ€ί$ ΜαΙίοββ 1)ίΙ)Πο1Ιΐ6ΰβΓίϋ5» ρυΙ)Ιίοι 

Αοηο 1716, οο1ΐ6€(β Ι>. Οτθ^ΟΓϋ Νθζίβηζθοί ρΙαηαΐΑ ροβοιβία ίη ΙαΙιιηιιη οοητβΓδβ,. 
βυΰΙΟΓΟ Ι)ΐοο;$ίο ββαΙΙ^βί : ΡθΠ5ϋ$, ιη-12. 

ΕάίΙ%οη(9 νηΐρατί $βηηοηβ. 

^Ηαί^α^η9 $ίηΐ€ίΐίί€ΐίχ άα 8. Ονέροχτε άβ Ναζίαηζβ^ αν€0 ϋη« ύηενβ €χροΒχίχοη^ ΙοητηίΒ βη 
%€Τ$ίταηςα%8ρατ Ιιχε^ηΰΒ άβ ΒιΙΙ^.'Ραηέ^ ΟηχΙΙαηγηβ ΟΗαηάϋτΒ», 1576, ίη-8•. 

1693. ΟΓβϋοΏθδ οιηηββ ββΙΙΙοο ίιϋοαι&Ιβ νβΓ$δΒ $υηΙ ρβΓ ΝίεοΙ&αιη ΓοηΙαίηο,. υ( Β^Ι&ΙυΓ 
ίη ΟβίβΚ Κββ• ΒίΙ)1. Ρ8Γί5ϋ$, 2 υοΙ. ίη-8% βρυοΙ Ιοβηηβιη ΡΓβΙαηϋ. 

1735. Οβαιίηο» ΟΓβΙίοηΐ'β οοηίΓα ΙαΠδηυιη (ΐ656ΓΐθΓ6ΐη, 8 $6 6&Ιϋθθ τβίΐάιΐηβ, οαω ηοϋ) 
€(160(189 ΟϋΓ&νΐΙ 6€θΐ6$ί8$Ιίου8 βΓ&ΐ!οηορο1ί(8ηϋ8 :Ι.υςοΙυηί, ίη-12, 8ρυ(1 ϋυρΐ8ίη 

1747. Ογ&Ιιο Ι, 5ίν6 ΛροΙορβίχαχΒ, β&ΙΙίοβ ουιη ηο(ί5 : Ρ8Π5ϋ$, βραιΐ 1.υϋον1ουΓη ΙοΠιε^ 
1η*12: 

0$ βάίΙχΌηβ βνωοο'ΐαίχηα Ραη9Χ€η$χ 1630. 

Ναηο βά θΓ£θοο-1.8ΐίπη[η 6(1ί(ίοη6Π), ςυδθ βΓ830ΐικη Ορβ^οπΊ, βΐ Ι&Ιίη&ηι ΒίΙΙϋ ίηΙβΓρΓθίΑ* 
Ιίοηβιη €0ΐΏρΙβ€ΐ!ΐυΓ, ν6ηίοπ)υ$. Νοη υη& 65ΐ \ϊ8άο 6(ϋΙίο. ΡΓΟΓίϋΙ ρπωΰη&ηηο 1609, (ΐ€ία(!θ 
«αηο 1630» Ρβή^ϋβ, άθηίηαο Οοΐοηίβθ, τβΙ ροϋυ5 Ιίρδί®; ηυ» βάίΐίο 85 8ΐϋ$ Ιιοο βοΐο 
αί$€Γ6ρ8ΐ, ςυο(1 ρΙυΓίΙ)α8 508(6&( ιηβηϋίδ. Ηαηύ ηιβ^ΐβοθ οοιηιηβπϋβΐ ΡΓ6(1θπου5 ΜοΓβΙΙα) 
•ιι(θ ηοηςυ&ιη88ΐί5 Ιβυ^βΙο ΒίΙΙΙο (ϋΙίςθηΐβΓ οοΙΙβΙβπι ουιη Κβ^ϋβ 0)58., βΐ ουω Μβάίοοίβ 
Κ6}{Ιη« ΐΏοΙί'ίβ, ηβεποπ ηυθ8 ίΙΙυ8ΐΓί58ίη)ΐΐ8 08Γϋίη8ΐί8 8ίΓΐ6ΐα8 6ΐ 11&Ιί& [ηί86Γ8ΐ , (ΐ6ηΐ({ϋΘ 
οοαι €0(1ί06 ςυ6ηι υΙίΓΟ 0ΌΠ)Π)θ(ΐ8νΐΙ νίΓ οΐ8Γί55ίΐΏα8 ΡβυΙυβ Ρ6€&νίυ$, ουηκ" 8υρΓθαΐΦ 86ηΒ- 
ΙΟΓ ίηΐ6{;6Γπηιιΐ8; ίη ευ^υδ ΙίΙ)Γί ογ8 Εη8Γςίη8ΐί Τ8π&η(68 ςυίϋβιη ΐ6ϋ(ίοη68, οοπ3ββ(υΓ88 οΙ 
€ΐη6η(]Βΐί(Ηΐ68 Βί1Γιυ8 ορ6Γθ88 8θ(]υΙί(αΙθ 8(]ηοΐ8ν6Γ3ΐ, » 6(0. ΗθθΟ 6(8ΐί8 ηιΪΓβ ρΓΦ(1ίε8ΐ. Κθΐη 
(βιυβη ρΓορίυ» οοη5ίϋ6Γ8η(68, Γιϋβϊη 1)8Ι)6Γ6 άθίΓβεΙβηΙ. Ιιηο Ρ8π$ί6Π$ίΙ)υ$ Ι^ρο^ΓδρΙιίβ, ρπο 
Ι8ΐΐ(1ί1:)υ5 (απα ίπιρβηδβ (ίίίβεΐ» βϋίΐίοηί οοπο685ί8, «608 ηίΐιίΐ αιίηυβ ρπ65ΐίΠ5$θ, (]η8πι ςυο(1' 
ροΠί€ί(ί 6Γ8η( (6),» 8 Μοηΐ8€ϋ(ίο οί)]60(υιιι 65(, ηυ! ρΓΦοΙβΓυΐΏ οίοςιυαι ΐΓΡίϋβΙ 6( (ΙβρϋΙΙί^ 

5ί€ ρΓ096ςυ6η(]θ : « 11&1)6ΐ>8η1 Γογ(&856, Ι)8Ι)6ΓΘ δβηο ρθ(6Γ8η(, Κ6ξίθ8, Α6Β!η608, Ρ6(8νϋ 

ϋΙΐΓ08, δίΓΐθΐί, 6(0., 86(1, ιι( ίΙΙβ ΕρίοΙβίί Ιυο6Γη8ΐΏ, 8(1 θ8ΐ6Γΐ(8(ίοη6ΐη, ηοη θίΐ υ8ϋΐχ) ; ςαίρρο 
ηιιί άβΓιιΓίηΒΓυηΐ ωθ^'^ βΓ6β0Γίϋω ({υβιιι ίϋ6Γ8( ίη 6(1ί(ίοη6 ρΓίπ)8. ι» 

ν^αίϋ (υιη Ρ8Γί5ί6η868, 6( ίθΓ(85$ί8 ίρ$6 ΜθΓ6ΐΙϋ8? 8ΐ) ίρ5ί8 80(1181008 : «Νβο ιηοΐ6$(ιιιη^, 
ηοο ίη]υοαη(1αιη (ίΐ)ί, (Ιβο(οπ φιλαληθεί) ΐηςυίϋηΐ ίη ρΓ8βΓβ(ίϋηοϋΐ8, 8) ρΓοροδίίΙ οοπδϋϋςϋβ 
ηο«(Γϊ, Αο ηοη (1υΙ>ί8& (ΙββΙίηβΙίοπίδ ίη Β. Ορβδοπί Ν8ζί8ηζβηί ορβπί)ϋ8 Ογ^οθ βΐ ΐΛΐίηβ 
β(Ιβη(ϋ8 (β ρβυοί8 βίίΐϋοηβΓΏϋδ. δίο ίβίΙιΐΓ ΙιβίίβΙο, ηοδ ίη βηίυαο ί)βί)ϋίδδθ 1ΐ0]αδ δβηοΐΐδδίπ)! 
6( 6ΐθ(]ΐΐ6η(ί85ίηιί 8ηΐί8(ί(ί8 ορβΓϋΐΏ δίγλωττον βοΐίΐίοηβιη 8ΚβΓ6(1ί 6Χ Οθ(1ίθ6 Β&δίΐίβηδίδ 
ίχίόΛως βπηί 1550 8ρυ(Ι ΗβΓνβ^ίϋΐη, ςυσιη οΐβπδδίπΐϋδ υιγ ΙθθθΙ)ϋ8 ΒΙΙΠϋδ, ϋ(πυ8ςαθ Ιίη- 
{π» ρΗΠίίδδίπιαδ, ουηι Κβ^ϋδ οθ(1ίοίΙ)αδ ΟβΙΙίοίδ 6( ουη) Κ&Ιίοίδ 8θουΓ8ΐ6 οοη(υΐ6Γ&(.».. Υϋ- 
Γυιη 6ΐιίιη ςηοηίηο) ποη υ1)ίςυ6 0ϋπι ίρδίυδ Ι.8(ίη3 ίη(^ΓρΓθ1&1!οηθ οοηνβηίβΒβπΙ ^^αδ βπιβη- 
<1β(Ίοιΐ68 6ΐ εΙχασμΛ(, πιυΐίηςαβ δΙ) ϊΙΙο ΓαβΓβηΙ ίη 1θχ(α ιΐβίβίβ, ςη® ίιίβηαι ΓϋΓδϋδ δευτέρων 
Αμεινίνων τ*•ροη6η(ί8 άναπεισΟεΙς οβΠδϋβΓβΙ, 6ί ΟΟηίΓβ δϋδΙυΐ6Γ8ΐ ίη Ι-8(ίη8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίοηβ, 
ςίΜΒίαβί'βΒοίι Γ6ΐίο(& 6Γ8η(; (Βη(ϋαι βίΜ 8δδυαΐ6Γ0 ηοΐυίΐ ρΓ»Γ60(αδ δ(ορΟώ(7εσι, υΐ (Ιβ (&η1ί 

Μ ΟϊΙ. 1ί5. Κβ^. ΐοτη. ϊ, η. ί71. (6) βΓβ{. Νηζ., Ίη /κ/.ΙηΥϋοΙ. ϋι«. ^9 ΡΒΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΒΑϋδ. — ΡΑΚδ ί. 20 

τίπ ορβΓβ 61 άγχιν•ί^ ββηίβηΐίβιη ΓβΓΓβΙ ; ιιΐ8ΐυί((]υ6 (1β Ηοϋ «6• (ταάιίο βχρηαιβΓβ, 80 ίβίικίβ 
ΐη ηοΐίδ 8β $€ΐ)θΙίί8 οοΐΐβοΐββ τβηββ ΙββΙίοηββ Γβρρ«8βη!»Γθ, ςαΐΒςϋβ ιχΐ8βί$6υπι ίηΙβΓρΓβΙυπι 
θΓ8ΐίοηβ οοπδβηΙΐΓβηΙ, νβΙ ουιη βαοίορίδ δβηδα^οηνβιππβηΐ, ίη Ιοσίδ βηιΙ>ίριίβ ϊηβΙίοβΓβ. » 

Ουθ(1η8ΐη βαίβω «Ιπβιΐίΐϋΐη ίΙΙϋ<1, άβ ςαο Ι>οη8 ηϋθ οοΓΓβοΐίοηί ρρ^ίβοΐαβ βχρπωβρβ 
ιηβΙϋίΙΤδί ΐΓβϋίΙιιπ» ίΙΙικΙ, ίβ βπβΐ βιη6η<ΐ8ΐυ8 8 ΒίΙΙίο οοάβτ ρΓθ6β οοΙΙβΙοθ βΐ ϋβδϋβΛίίδδίιηαδ 
θϊβοΐϋδ;» οϋΓ 8(1 ϋβίοβιη ΓβίβοΐΛ ΒίΙΙϋ ΙβοΙίοηβδ? Ηοωίηβαι ςαίρρθ οπβίΐβδ, ςαοά $ο\βί, 
ςυοάςαβ ρΓΟΡδυδ Ιιίο ορβπδ ηβοβδδβπϋίη, ρρ© ιηβηίϋϋδ ΙιβΙιαίδδο ΒίΙΙϋ ςυοάίβπι βυΐοβπβ' 
ρΐιυω ; δί ωίηυδ «τ οβδίίββίίδδίωαω, » 8ΐ β ςυο (ϋΐίββηδ δβΐΐβίη βΐ 8ουΙυδ Ιιροκπβρίΐϋδ βιρβ- 
ϋΐΓβ δθ υΐουηςυβ ροδδβΐ. ββά ηβαίΓυω ϋδρίβω βίΠΓπιβΙ β«ίηβ5ρ8Γ(1ϋδ• Ιβίΐυρ « δί Ιρβοΐΐΐυιη » 
ΙΠυά ηίΐιίΐ 6δ( υίίί ΗβρνβκίβπΛ β(1ίΙίο ΒθδΐΙίβηδίβ, υηίαδ, υΐ οοηβίβί, ΒίΙΙϋ ωβηυ, Ιίΐυρίδςυ© 
180) οοηΓϋδβ, (8ΐη ρβΡΐϋΓΐ)αΐ8, «υΐ ςϋ8αι λίξςν χα\ ^ήσιν ιηββίβ ρροΙϊβΡβΙ, ςαβω Γ^^^^βΓβι, 
«ια^ί^ήδην ηυηςπβιη βχρρι'ιηβρεί,» φιοά ίρ?β ίβίβίορ βίςαβ βΐί&ιχ) δΟΡίΜΐ ΜορβΙΙοδ; ουρ ίπδβΡ- 
ι» ρβδδίιη 8(ςυ6 δϋίΤβοΙδθ ΒίΙΙϋ δβα Ιβοΐίοηβδ, δβα οοη]βοΙυΓ«; οαπι ΓβΙβηΙβ ΜορβΙΙο, οθ 
οΙ)80ϋΓθ ςϋίϋβιη, ηβο υϋο ιηοίΐο υηςαβω βχρρβ&δθριΐ. ςυίά ρροΙ^βΡβΙ, ςυίϋ Ρβίί€βΡβΙ? Οβηί- 
ςυθ ςυίδ Ηβρουΐβδ 8(1 Ιιυο « ΑυβίδΒ» ρΐϋδςυδπι « δΙβΙ)ϋΙυιη ΡβρυΡ88η(1ϋπι? » Εΐ (βΐΏβη Ιιοίο 
ορβρί βίΐηαονβΐϋρ «ρρβΓβοΙϋβ ϋθΓΡβοΙίοηίΙ)ϋδ Ι^ροβΡβρΙιίϋίδ; » ςαί Γορδίΐ8η νίχ, υΐ ίβΡβ 81, 
6ρ^€θ Ιβ^οΡθ ηορ8( 

νοηίβ Ιβωβη (Ιίβηί νίίΙβηΙϋΡ Ρβρίδίβηδβδ βίΐίίορββ, « Οαίίΐ βηίιη Ιιίο 8883, » ο( ΜορβΠί νβρ- 
1)13 υΐβρ, « υΐίί (}υ8ω λέξινχαΐ ^ήσ^ν α)8Βίδ ρρο^βρβί, (ΐυβω ρβ]ίοβΡβΙ (ΙίδβΡίβ ηαηςυβαι (Βϋϋϋδ) 
βχρρίαιβΓβΙ? υΐ)ί ηοη υ1)ί(ΐϋβ, » ςιαοίΐ 8ίυη(ίη βΗθΓ8 ρραΓβΙίοηβ, « οαιη Ι-βϋηβ ίηίβρρρβίβΐίοηο 
€0«γβηίβ1>βη1 βωβη(ΐ8ΐίοαβδ βΐ οοη]βοΙυρ« : υΙ)ί ιπϋΗΛ ίη ΙβχΙα (1βΙβΐ8, ςυ» ίάϋοι ΒίΙΙίυδ 
Γθροηβηα8 €βηδϋβΡ8ΐ ; βΐ οοηΐΓ8 δϋδΙυΙβΡ8ΐ ίη Ι,βΙίηβ ίηίβρρρβίβΐίοηβ, (]υφ ίο Ορφοίδ ΓβΙίοΐί 
βρβρί ; » υηο νθρ1)0, υ5ί ηβο Ι.»ΐίηβ ουω 6ρ»οίδ, η(ίο Ορβο8 ουιη 1.8ΐιηίδ οοηνβηίρβηΐ.Οαϋ 
88βδ,.ίη(}υβΓη, ηίδί, ηββΒβδίΙίβηδίβ, (ΐυ» ρίβρυωοίϋθ (Ιθίοΐβ 8α( ρβρ1ϋρ1)β1β, ηβο ΒίΙϋ8η8 ςϋΛ 
(Ιυ1)ίβ ' ρβηίΐϋδ βΐ ίηοθΡία, 8β(1 ίηοοηιΐΐΐϋαι ςαο(1(1βιη, ίηίοριηβ βΐ 8ω1)ί8ϋυιη ορυβ 
βίΐδδ ? 

Εοοβ]βω, ηοη « ρροροδίΐϋπι, » ηοη « οοηδίΠϋίη 80 (ΙβδίίηβΙίο, ρ δβά ορβρ* Ρ8Γί8ίβηδίαω 
β(1ίΙθρυιη• Η09 βοραω ορυβ, ίρδίδ ίβίβηΐίΐυδ. Ηίηο ωΙρδΓί δϋΙ)ίΙ (ΐυί Γβίδο Οροθοίδ ίηδορίρΐυπ: 
(ΙοοΙίδδίπιί Βίΐϋί ηοηοβη (Ιοοίοβ ρβρϊΐβρ βΐ ίη(1οο1θδ ίη βρρορβιη ίπίΐυχβρίΐ, αΐ ίη 1ΐ80 β(1ίΙίοοβ, 
Ορ«08 ιηβΙΙορβ ιΐυβπ) ίη Ββδϋίβηδί δίΙ)ί ρβΡδυ8(1βΡβηΙ. ΙηοΙβ Ορββορϊϋδ δϋΐ) ίβΙδί ΒίΙΙϋ ηοπιίηίβ 
υπιΙ)Ρ8ηβ8ΐ60ΐυδ ίηουΙΙυδςυθ]8θ6(, ((αία δυιηαια οϋΡα οο]ΐ8ΐυδ ουιη πίδδ• βΐ €Πΐ6η(ΐ8(αδ α 
ΒίΙΙίο (βιηβΓθ ρρ»(1ίθ8(υρ. 

/>« €θΤΓ6€ίίοηβ 8€η ΰοάιοΘ ΒίΙΙη. 

Ρρ» πΐ8ηϋ)η8 1)&1>6πιυ9 ίβιηοδυαι ΒίΠίί νοίυαιβη, (Ιο (]ϋθ Ιβηι ιηίρβ 66ηβΙ)Ρ8Γ(]αδ, ΜορβΙ* 
Ιαδ, 8ΐϋςϋ6 ρρφ(1ίθ8η(. ΟΙιοίβρςϋ ρρίοαυπι,ουί 1)ϋ)ΙίοΐΙΐ6ΰ8ηι ΒίΙΙίυδ Ιο^ΑΡβΙ, (υιη 6βηβ5Γ8Γ«- 
<1ί, (Ιβίηίΐβ ίη ΡθΙβνϋηίδηυδ νβηίΐίδ οθ(1βχ• Α ΡβΙονίο δβη8ΐορβ Ρβρίδίβηδί 8(1 ΚίοΙιβΡίΟδ• 
δορϋοηίουοι (Ιοοίορβω δϋθραω, 8ΐΐ6ρυΐΏ οΐ6(1ίουα) Γρ&ίρίδ 6]υ8 Οΐίαω, ιΐβπιαπι 8(1 1)ί1>ΙίοροΙ&$ 
ΐΓ8ηδϋ(. Ηυηο βιηρίηηι γίρ οίβρυδ, Ιϋ)Ρθρυαι βΐ ΙίΚβΡβρυω Αοα&ηδ, Β. Ββροη δβηοηβηδίδ χηβ- 
Ιροροίίδ οηηοηίουδ βΐ ρροπιοΐορ, οοπι (Ιβ ηονβ βρβςορίί ορβρυπι θ(ϋ(ίοηΘ οοςίίορθ 
ηοδίρυω βυάίδδβΐ 1.ουν8Ρ(1αιη, ίρδί δίβΐίιΐ) υϋρο ο1)ΙυΙϋ ϋϋρυα), Αίςυο βϋαιη ςβπβροδίυδ 
ζηίδίΐ. 

Ι.ϋ)6Ρ 6(1ι1υδ 6δ( Βδδϋ^ίΦ 8ρυ(1 Ηβργοκίυιη 8ηηο 1550. « Ιη ορβ, » ηοη !&η(υπ), υ( ΗορβΙΙυδ 
βοπιοηβ^Αΐ, δ6(1 ίη(ρ8 ϋηβδδ Ιοη^β Γρθ(]υβη(ίαδ; « ηβο βωβηοΐδϋοηβδ, οοη]6θ(υραδ, ΙβοΙίοηβδ » 
ι1υηΐ8χ&1, νβρυω ςΐοβδοαιβίβ β1ί8πι, δ7ηοη7η)8, β( ιά ςβηοδ 8!ί<ι, ιηβηα δυ8 &(1ηοΐ8νίΙ ΒίΙ- 
ΙΙυδ". 86(1 ίηΙΡ8 Ιίηβοδ ίΐ8 ρ1βρυπ)(]υ6 ίΐδθο ίηδβΓΐ8, Ι&ηι ιη&Ιο ρίο(8, Ι&ηΙδ οοηΓυδίοηβ 8δ0Γίρΐ8 
5αηϊ, υΐ ηβο δρβρίβ, ηβο ο1)δουΓβ, ηυ1Ιοι]υθ ρρορδαδ αΐύ(1ο ρβρηοδοθδ, ηοη (1ίθ8Ώ, ςυ« δρα- 
η8 δίΝ ςυΦ ι^^γπι^ώβ ΙβοΙΙο, δβ(1 υ( ηβ €ΐίνίη8η(1ο ςυί(1βΐΏ 8δδ6(ΐυ8Ρίδ, 8Π ίΙΐ8 ΙβοΙίο δίΐ β 
πίδηϋδορίρΐίδ βρυΐ8, &υΙ β ςυϋ)υδη8Π), 8Π κ^οδδβ, θη ^οη^β^ιυΡ8, βη βιηβηίΐαΐίο. Ορβοΐο βςυί- 
Ιβω, ηβ ΒίΙΙίυδ ίρδβ ρβιϋνίνυδ, ςυί(1 δί1;}ί Ιιιαι νβΐΐβΐ, οιθ(1ο ροδδβΐ βχρΙίθ8Γβ. ΡυΡ8 ρυΐθ βυηΐ 
Α(1νοΡδ8Ρί8, ίη ς|υ» 8ΐίυ(1 δ^βηΐβδ δορίρίορβδ ουρδίω οο ίβδίίηβηΐβρ βχ ΙβιηροΡθ ιηβηΐβιη οχ- 
οηβρβη!, δίπο ββρίβ, δίηβ 0Ρ(1ίηβ, δίηβ (ϋδΐίηοΙΙοηβ, υΐ ηίδί οίΙο,8υ( ρ6Γ6η(1ίθ (1ί8βΡ8ηΙ, ςαί(1 
9ί5< τοίυβρίηΐ, ίρδί ροδ(68 ηοη ίηΐβΐΐί^θηΐ• 

νβΓδίοηβω δυ&ηιρρίωο ()ΐιΙο1βαι πιοςοδ, Ιαοα 3θουη(1ίδ ευρίβδαΦοίΒ 5β(1υ11ΐ8ΐβ ΒϋΙίυβ ^ύ'^ » ΡΒ^£ΡΑΤIΟ €ΕΝΕηΑϋ5. ^ ΡΑΙ13 Ι. Ά 

οπιαυΗ; 8<] ί(1«ιιιο οοη<ϋϋ ΐ66ΐίοη65, 8θΙιοΙί&, §Ιο$5θ8, €οη)60ΐιΐΓΑ8, βιηβηάβΙΙοηββ !η 6(ΙΙ}ΐο 
$υο ρΓοηαίβουθ οοηββ&βίΙ. ΥθΓαοα άα 6ΓΦοί$ 6ά€η<1ί3, βοα (ΐ6$ρ6Γ&η( οοαηίηο» ςτκκΙ ίοήηυβΙ 
ΰ6η65ΓβΓ€ΐΜ5 ; 56α ςαοά Τ6πα3» 56ηο ηαηςιιβιη οοβίίβηΐ ; ϋ$ οβΓίο ηοςυβ βίϋΑίϋπι , ηβφΐβ 
0ϋΓ0ΐη υΙΙβιη ίαιρβηάίΐ; ίιηο βίο ρ6Γ!υΓΐ)θ(& ΓβΙίςαί^ Ό(ςαί<ΐΓ6]ίοίβιΐ(1υιχι»(]θί(ΐΓθΙίθθηι1αω» 
ίρ3ί οϋιΊοΓθβ ο ου ροΙυβΓϊηΙ β{;οο$66Γ6 ηβο ηϋί5(]υ8ΐη ρο$8ΐ( ίηΐβΐΐίββρο. Νιιηςα2ίΐη βΤΑΟβ 
ΟΓββοπί ΟρβΓΑ βάβΓΟ (Ι68(ίηβ1ιιιη ίΐϋ οοίιηο ίαίΐ : βΐ οοΓίβ» $ί ί(Ι ββήο βοςίΐθδβθΐ, 8ί ορβΓ^ 
αιβηυαι 8(ΙΐΏθτί$86(, βί ςαίά ρΓΟίηονίβββΙ, ουΓ βο βΐθΐυ 8&Ηβαι 6ΓΦ€β Νβζί&ηζβηί ηοη Γβΐί- 
ςυ!(, ςυο ΙβίάοΓί ΡβΙϋδίοΙ® βρίδίοΐββ, ηυ8$ 6 ΒίΙΙϋ 8ΰΙΐ6(1ί8 Ιπβηηίο ρο8ΐ 6]ιΐ8 ο5ί(ιιΐΏ βηθ^οβ^ 
6( Ι^ϋηβ εΐ)8(8Γ<1υ8 θχοοάί ουΓβγίΙ : ίιοο ηαο βίβΐυ Γ6ΐίςυίΙ β6η(υηι τί£;ίηϋ 86ρ(6αι 6ίιΐ8(]6αι 
βΓββοπί 6ρί5ΐοΐ88, ςρφ Ογφοθ ρβρίΙβΓ βΙ ΕβΙίηο ΐρ8ορ6ηθ ςαο ιηθΓΐαη8 β8( βηηο ρΓ(κ1ίβΓ6? 
Ουίϋ 0Ιι&ΐ3Γ(1α8» ηυί βΐ ίη βίο^ίο ^8^ο^^^ ΒίΙΙίί, 6ΐ ίη ορί5ΐοΙ& 8(1 Οοϋβίτίοΐααι ΒίΙΓίυω θίυ9 
ίΓ3ΐΓ6ΐυ» (]6ρο8ΐΐ8ΐ&ρυ<1 86 ΒίΙΗϋηβϋίΙβ ορ6Γ8, « νβΐϋΐ ρ05ΐΙ)αΐΏ08 » (ΐυθ8(ΐ8ηι « 1ί5Γ08 « ροΙ•* 
ΙίείΙαβ θΓαΙ, Ιιυαο ηοΙ)ί$ αηυιη, βίηαΐα Γη9]θΓ6(η, 6( ροΓβηΙί οΙ]απογ6Π1, β( ΐΏβπΙο ρΓ«5ΐ8ηϋο• 
ΓΟΕΟ ίοτί(1ίΙ? Ρποιο πΑΐαηυβ οοηοβρίυβ β Βίΐϋο ί6ΐυ8 Ιιίο ίαΐΐ, νίΐ(]υ6 ΟΓθθΟβΒίίηβυ» Ι^γοοϊ- 
ηίβ 6Χ66886Γ8( ίΙΙβ, « (α) ΟϋΐΏ 10068511 61 ουρί(ϋ(Α8 Ι.α(ίηί(&(6 Ιιυηο (6Γ6£;0ΓίΏΐΐ)) (1οη8ηάϊ 6( 
8ϋ ίαηϋΐΐ36Γΐ8 ςαί1)υ$ 8ε8ΐ65&( πιβοάίβ 6( δ&ΐ6ΐ)π$ ΓβραΓ^αικϋ. Το(α8 6Γ&1 (ΒίΙϋαβ) \η 6γ68ο~ 
ηβηο 111ο ορβΓβ» ηηο(1 που ίιηΐΏ6ΓΐΙο ρίδίΓίαυιη βυυαι, Ίη ηυο (Ιία 6ΐ ιηοΐ6θ(1αΐΏ ίαίϊ,βΙΙοαΜ 
8ρρ6ΐΐ8(•»Α(ί(ϋΙ ΙηΓΓΑ εΐΐ8(8Γ€ΐα8 : « βυρΐ6ΐ>8ΐ 61 1ρ86 (ΒΐΙΙΐυβ) ιΐΏρ6η86, άυαι 3αρ6Γ8(63 6Γ8(» 
υΐθΓΦ6υ8 58η6(θΓυω ΙΙΙΟΓυιη ΡβίΓυω ςυοδ ΐΓβηδΙαΠί, οοηΐβιΐυβ &Ι) ίρ30 Γ60θ8θ11α8 6(8ΐ)ίη* 
ιΐϋα)6Π8 ηΐ6η(1ΐ5 τίηάίοοίυβ Γ6ου(]βΓ6(αΓ, ιη&χίωεςϋθ ϋ. ΟΓβ^οπί Ν8ζί8ηζθηκ••1α ηαοοβ&Ιί* 
ς3η(1ο,^€θηΥ6Γ(6η(Ιο 6( ΐηα$ΐΓ8η(1ο (Ιίυ ηηαΗαΐΏΐΐυθ 36 ΙθΓ5ίΙ... δβά Ιΐ06 & Ι>11>1ίο- 
|)θΗ3 ηυηςα&ιη οοη56(]α1 ροΐαίΐ, ςαΐ ο ΟΓβκοίδ 6ΐ Η6ΐ)Γ«ΐ8 6(]6η(1ί8 ρΙ&ηβ βϋΙιΟΓΓθηΙ• ^^ 
Ιά ςαίϋβιη 1(ηρ6η86 ΒίΙϋαβ, βΐ 8 ρπιπίδ ΓβΓβ βΓΦΟβθΙίοκυΦ (χΓΟοίηϋβ είΛρΜαί, ικιΐΐυβ άα- 

ϋΙΟ : ΟρβΠρβΓ 6Γ8(, 6ΐ €0ηίϋ5β Η66( Ρ8Γ01& ηΐ8(6Π8, ΓβΙίεΙΙβΓ (801611 ρ6Γί60Ϊ8$6( 1η66ρ(υιχ)» 

Μ 5ρ68 6(ΐ6η(]1 &1ίςα& Ιυιη 8ΐΓαΐ8ΐ$56(. Υ^Γυαι ευχή ηυΙΙβ βΙΓύΙςβΓεΙ, Ιη ΰΓΦοίβ ορ6ΓΦ (βηΐυαι 
οο11θ€8νί(» ςυ8η(υιη ιηΐβΓρΓβΙαΙίοηΙ 8υ8θ οοη(1αο6Γ6 ]α(1ί6&νίΙ. Ηοο ίαΐΐ οριιβ ΒίΙΙϋ οιγοα 
ΟπΒοαιη 6Γ6β0Γπ : Ιιιο αηαβ Ι81)0Γ, « Ιη ()ΐιο (οΐυβ ίυίΐ, » οαί 6(ί8ω ίπΐιηοΓίυαβ 68ΐ• €οιη 
βαΐβαι β1ΐ8ΐ&Γ(1α3 &ίΙ Ιη βίοςίο ΒιΙΙίί : « Οαιηί8 Ο. βΓΟ^οπΙ Ν&ζί8ηζ6ηί Ορ6Γ& Γ6ρϋΓ8&(β 6( 
[οιιΐΐο &ιιο(ίθΓ& ί80ΐ&, 6οη(ΐυί8ί1ί8 ιιίπιίΓυαι υη(ΐ6ς[υ&ς|υ6 Υ6(6π1)α8 βΓΦοίβ εχβαιρίβτίϋυβ» 
ιηα11ΐ8(ΐα6 8(1 εαπι αιΐ55ΐ8... (7ρί8 πι&η(Ι&1| » εΐο. : 6ΐ Ιιίβ υ6γΙ)1$ (Ιίβοίαιμβ» ςυφοβαι β Ηϋΐίο 
« Γ6ρυΓς8ΐ8, )» 6ΐ ου! Γ6ί « βοη(]ΐη5ί(8) » ιη{$58(|υ6 6Χ6£ηρΐ8Γί8 βΓΦ€8; ηίιηίΓυιχι « οβδίί^βη• 
«ϋ3, Γ6θθβηο8€6η(1Ί8, Γ6ρυ[Γβ8η(ϋ8(ΐυβ » ρθϋοαίίβ 6γ8Θο1$, 6( Ι.&ΐίη8θ 1ρ8ΐυ5 ΐη(6ΓρΓ6ΐ8ΐίοιι1 
«(ΙίΐίοηΙηπββΓβκοΓϋ ΙρεΓΩοίβικΙ®, ςα&Ιβω 6χ(γ6ιιι& ιη8ηα ρο1ί1&οι ιηοπβηβ 8ηηο 158^ ΒίΙΠυβ 
Γ6ΐίηυί( <ιιΐΦ€[α6 οηηο δβηαβηΐί 6 ρπβίο θκγ65$8 63ΐ : 8ΐ 6Γ£Βοί8 ΟΓ&ΐίοηίϋυδ» €8Γΐη1αϋ)α3| 6ΐ 

6ρί3(θ1ί5 ρΙα8 0ρ6Γ(θ ρΓ8β(6Γ68 πΐΐΐίΐ ίΐϋρ6η(1ί(. 

81 6Γβ$ου8 6οηΐ6Χΐθ8 & Βίΐΐίο 68( « οο1ΐ8(υ$9 Γβοο^ηΚυβ, ΓβρυΓ^&Ιυκ» €8$ΐίκ»1ΐ$5ίαιυ$(ΐα6 » 
€βΓβο(υ8• ϋΐ ηβΓΓβηΙ ΟβηβΙ)Γ8Γ(1ϋ3 βΐ 01ΐ8ΐ8Γ<1ϋδ; οογ, ()υβΒ50, νίΐΊ (ΙοοΙί ΒίΙΙίοςϋ6 6οη]υη- 
€ΐί$5ίπιί οριΐ3 « ο.&5(ί28ΐΐ88ίιηυπι » ρΓ» ε88ΐ6Π8 ΐΏ&η(ΐ8Γΐ ΐ/ρΐ8 ηοη ουΓ&Γυη17 ΈΓ^οηβ 1(1 & 1)1* 
1)Ιίορο1ΐ3 00Ίΐ86(]υ1 ηοη ροΐαβηιηΐ ; ςϋί Γ6€&ΐ6506η(11)α$ ρ&ϋΐο ρθ8( βτΦο&Γυηι Ηθ1)Γ8ΐ68Γααι• 
ςαο Κ116Γ&ΓΌΠ1 8(α€ΐη3, 1ρ8ΐα$ ΝβζίΑοζβηΙ ρΙυππΐ8, Ιαιη ΐ5ΐ(1θΓΐ Υθ1ααΐ6η ίη(6£Γυπι^ οιηηΐβ» 
βΓ(Β06 6ΐ £&11η6 γυΙβ&ΓυηΙ? Οαΐη 6ΐί&(η Ιΐ8α(1 ίΐ8 οααΚο ρο3ΐ, 1ρ$α ίττεβοπί Ν&ζΐ8ηζ6η1 οωηια 
8ΐίθΓθΐη(ΐ(ΐ6 56η6 πιυΚοΓυοι ορ6Γ& 6γ6666 6ΐ 1.8ΐίη6 (γρΐ3 6ΐθ£8η(ΐ55ΐηιΐ8 6(1ίΙ& 8αηΙ• ϋηααι 
<Ιυη(8Χ8( 8(](1&ιη : Ι6χΐιΐ8 ίΙΙθ « εχραΓ^βΙαβ 6ΐ 6&$11β8(ΐ38ίαιυ3, » ςυ6αι 01ΐ8ΐ8Γ(1ιΐ8 βΐ (ι6ηθ• 
1)Γ8Γ(1υ8 γ1(1θΓυη(» 11Ι6 ίρ$6 65(» ςυεω 6χΙ}1Ι}6( εαιρίυηι & Ο. Βαποη δβηοηβη&ίδ ηιβίΓοροΙίβ 
€8000100, ιοΐ58υοιςαθ ϋ. ΡΓ8ηοΐ8θθ 1•οου&γ(1 βχβπιρΙβΓ ; ςαοοΙ ορροπίοηβ 86ΓΥ8ΐυοι ηοη βχ- 
€ί(Ιί(• Ηΐηο ο6Γΐο (118010108 εοΓΓ60(ιοη6ίη Β1Ι1ί8Π8αι ηο5(]υ8ηι.6χ$ΐ8Γθ» ηυβηο&ιη 6Χ5ΐίΐί58β^ 
&(ΐ6οςοβ Ραπ8ί6ηδ6αι 6(111ίοο6αι ηοη ηΐ8]θΓΐ Ιη Ιιοηορβ, ςοβοι Β88ίΙθ6η560ΐ ΙιαϋβηςΙ&πι, (Ι6 
<Ιΐ]& ΒίΙΙΙοδ : « Η6ΓΥ8βΐ8ου8 εθ(]6Χ, ϋ|θ1 υηυβ 8ορρ6ΐ6ΐ)8Γ| Ιο( Ιβαιςυο Γ(Β<118 6ΓΓ0πϋα8 δοβίβ- 
ΙμΙ, οΐ 8ά Ιιοο ΑυβίΦ8(8ΐ)υΙυαι ΓοροΓ^βηίΙυαι ηοη υηο ΗβΓεαΙο ορο8 68361. ΝυΙΐ8θΓα11ο, ηαΐ- 
18 ρΓορ6ηιθ(]υηι ρ88ΐη8 £;Γ8Υί88ίη]ΐ8 αΐ6ηΓΐί8 γ&ε8ΐ)&1. *θλοσιόματος« υ( ίΐθ (Ιίεβοι» 6γ&( Ιιφο ρΐ8«« 

;8• » εΐΐ8(8Γ(Ια8 6(1801 1ΐ8ΘΟ (16 ΒίΙΙίΟ 80Πΐ)!( 8(1 ίΓ8(Γ601 6308 1.8 0(1 0608601 81)1)8(60], ΟΟί ΒΠ- 

(α) ΕΙος, ΒΊΠϋ, 6|μ&!. α^ βοιίεί. Βϋϋυιη* ορβΓ. Οτσ^οτ. €(Ι. 3η. 1583, ρ. ΙοοΟ. » ΡΒ^£ηΤΙΟ 6&ΝΕΗΑΙ.Ι3. — ΡΑΚβ Ι. ύ 

ϋοααιη ]5ΐ4αΓαιιι ουοΦυρβί. < Ριΐ(Ι«1>βΙ βηιιη 6υπι• ςυοά βΓβθοίβ... (θΐη (ΙοοΙαιη» (βπι (1ί$6Γΐυαι, 
Ιΐιιηςυβ ία^0€ΐμίη θυοΙΟΓβπι β( ΟΓβΙΟΓβιη $υυαι Ιι8Ι)θγ6( (8ιώ ΐΏυΙίΙυηα αβ Ιβοβρυίη, ΙοΙςυο ρΐβ* 
818 €0ΒΓθ58ϋΐη, αΐ $βπ)ΐνΐνϋ5 Γβϋ€ΐυ8 νίίΙβΓΘΐϋΓ. »ΟϋίΒ οϋΐη γβΓβ δίοΐ, βίςυβ ίη Ρηη'ίίοηίίβαι 
€(1ίΐίοη6Ρ9 ροδβίηΐ ΓβΙΟΓςαβη', ηΐ βχ (Ιίοϋδ οοηβίβΐ, ίικίο ςυοςυβχϊοιίδΙβΓβ ιΐβ^βΐ ηβΓβδδηΓίηιη 
θδ$θ Ώ0Τ3ω Ορβΐορ βΓϋβΟΓΪί ΝθζίαπζΗηί βάιΗοηοπι ; ιηβχίΐΏβ οϋοι ηυΙΙβ δΠ ι^υΐΒ οιηηίβ ο]υ8 
Οροτα οοοϋ(ΐ6Αΐ» ηυΐΐα ςυ» ηοη ίηηυηαβπδ ηαβηϋίδ δοοίββί. Α(Ι ηογβοη ι'^Κογ ΟρΡΓυιη Γιγθ^ 
ίΟΓ'ύ ο^ϋΐίοηβκη οιΙΟΓηβηάαηιηοδΙπ βυηΐ β^βΓβδδί. ΡπΐΏΟδ ορβπ τηοπϋηι βίΐηηονίι Β. Ι.ιοοΒυδ 
Ι^πδφ'ι^δ; <}αο ραυίο ροδΙ «χδΐίηοΐο, ορβΓΪ δυοοβδδίΐ Β. ΡΓηηΗδουδ ΕουνΑΓϋ; νβΓυΐΏ (ο( 
Ιυ(ηρ^$1&.1ίϋα$ ]3εΙο(υ$ οδΐ υ( Γβαι ίηΓββΙβω Γ6ΐίη(]υ6Γθ βοοοίυδδίΐ. Τυιη ραΓ(β$ ίΠβδ δυδοβ*• 
ρίΐ Ο. ΡΓα(1«η1ίΜ8 ΗβΓ&η, 80<1 β ΙιπιΐδνβΓδο ηιΟΓδ ίηευΡΓβηδ νίπιπι ϋοοίυίη ΑύδΙιιΙίΐ, ρπυδ- 
ι^υβαι ορα8 ρΓοωογβΓθ, ηβάυοα ρ&ΓΰΰβΓθ ροΙυβΓίΙ. Ρβπαυπι ηο$, Πο&Ι ι'πιρθΓθδ (<ιηΙο οπ^γι, 
« ία 60ΓαΒΐ Ι&ϋΟΓβδ» » ίχινίΐί δβά ιαδδί, ίηΐΓανίαια$. Ουίϋ δίοςαΐί ίη Ιιβο βάίΐίοηο ρπββδίίΐβ» 
αη(, οϋηο βχροηβοίΐυιυ. 

$ !Ι. ^υI^ κοδτηι ιν αΑΟ εοιτιονε ορεηοη &ηΕ6οηιι αοοιινανρα ΡΒ^ρβτιτίβίκιΐϋτ εχρονιχιια* 

5ΐο<ϋαιη ίδΐυϋ ηυί ρπ0Γ ίη3Γ65δυ$ίυοΓ8ΐ, Ιαοοί^υδ ΡπδοΙιίυδ αοΓ(6 δίαίιω 6δΙ δυϋΐβΐυδ; 
ςυηδϋβαι ΙβηΙυω νοπδηΐβδ Ιβοΐίοπθδ ΓβΠςαίΙ. 

Β• ΡΓβηοίδΟϋδ ίουνβΓίΙ, ςαί δυοοβδδίΐ οροπ, (Ιιυ Γπυΐΐϋποςϋβ ίηδοιίβνίΐ, ηυΙΠ ρθρβΓοίΙ Ιβ- 
1>οη• Αΐ'ίΙβηΙίδ ίηββηίί ΐίηρβΙϋΓη 860ϋ(οδ, υποΐβςυδςυο οοηςιπΓ6ΐ)ηΙ ςιιίϋοιυίοΙ ρΓΟροδίΙυηι 
δΟϋΓη ^ανθΓβ ροδδβί. Ουο ίβοΐυηη βδΐ,ϋΐ ιΠ)ΓηθηδηΓη ΓβΓϋΠΐ ηά ΟτβίίΟΓϋ βιϋΐίοηβιη ηβοοδδ»- 
ΓίβΓυηι οορί&ιη εοης6δ56Γί(. Οιηηβδ ρβηο οοΐίΐίοηεδ οοηιρ&ΓανίΙ, δίνβ Οτϋθοηδ, «ίνθ Ι.Αΐίηοδ, 
$ινβ (ιΓΦβο-Ι.3ΐίηβδ; 8(1 ςυ85, « οπιηία, δί ρβϋουΐα ςυ(6θΙοιη βχοίρίοδ, » 8 δθ βχβεΐβ Γυίδδο 
ϋτοξοτϋ ΟρβΓα ΙβδΙβΙαΓ. Ηοδ οηοηβδ Ιοη^ο οπίίηβ ΓϋοβπδθΙ, Βαίίϋβοηδίίδ, ΒίΙΠηηοδ, ρΙο., 1^•- 
οΐίοηοδ, ςιΐ(Β8(1 ο&Ιββηα εάίΐιοηυ'πι Γ6]ίείαη(υΓ : 8((|Π6 βΐίηω δί ςυοδ ΙβεΙίοηοδ νεΙ ηοΐήδ & 
νίΓΐδ (ΙϋοΙίδ ίη 0Γ8 ΗΙιΡΟΓϋΐη δορίρίαδ ηονίί, Ιίιπία (ϋ1ί§βηΙΪ8 βχςυίδίνίΐ, υΐ Ιβικίβηίΐ ΓβρθΡβ- 
π1. ΡαΐΏΟδίδδίοηυιη νοίυηίθη ΒθδίΙββπδίδ Οίΐίΐίοηίδ, ίη ηαο Ιβοΐίοπθδ 6( (^ιηβηϋοΐίοηβδ, ςυο 
«πι&ήαΒίΙΙϋ 8(] ΟΓΑδ 6ΐ ίη(Γ& Ιίηοαδ δοπρίββ δυη(, δροηΐβ δαβ Ιχ^.ηί^ιιβ ο1;)ΙυΙίΙ, ιι{ ]8ΠϋϋοΙϋ[η 
6δΙ, ΥΐΓ €ΐ8Γΐ8$ίιηυδ Ο. ΒαΓοη. Αΐίυϋ ('^αδ(1(?^η εϋίΐίοηίδ οχβίηρίηρ, « ουηι 6ίΏοηϋ»ΙίοηίΙ)υδ 
€1 8(ίηο(8(ίοηίΙ)υ8 δΟΡίρΓίδ πιβηα τΙγΙ ϋοοίί » 8θοβρίΙ 8 ϋ. ΝηυΙίη, υΙρο εβΒίορβ οίοοίο, 8((]υθ 
ίηψΓίηαίδ δορίρΙυΓΑΓυίη δΐυϋίο οΙοΓίδ^ίιηο, ίη ουρίβ ΡοΓίδΐοηδί 8(1νοε3(ο. ΕχβιηρΙβΓ ίδΐπ(1 
ΗβΡΥβςίΑηά 6(1ίΙίοη1δ, ίη Ηβίηδίί ΒίϋΙίοΙΙιβΟΦ 08(β1οςο Ι.υ§(1υηί ΒαΙ&γορυαι βϋίΐο βπ. 1682, 
ρ. 7, η. 129 ίηδορίρίαπι βδΐ. Ι-οοΠοηβδ θΐ θίποηοΙοΠοηβδ βυηΐ θΙοβαηΙβΡ ρίοΙβΒ, δθ(1 Αη'^\\\η)^ 
ΰβΙνίηΙ άίδοίρυΐϋίη , δβρίϋηΐ , ηί ίβΐίορ. Οιιβδίίηπι βπιοπίΐηΐΐοηβδ, ςιΐ8δ ίη ογλ Γβρίδίέίηδίδ 
βάίΐίοηίδ βηηί 1630 , οϋπι 8ρροδπίΙ (ίυοίίδδίαιυδ ϋβ Βοροοδ &1)1)8δ δαπον^ίρηπαδ , (ίβ- 
80ΓΐΙ)ί 6ΐ 8(1 6θ ηιΐιΐί 9 6αΐ6η(ΐ8ΐίοη68 (^ποςπθ αο ηοίπδ η (ΙοοΙίδδίΓηο ΤίΙΙοπιοηΙίο 
βϋ ΟΓβηι Ρβρίδίβη.δΐδ β(ΐΗ!οηίδ δοπίρίβδ, β( α (ΙοΓηίηο Τροποϊΐίΐί οΙ>1ηΐ85 βχδθΓίΙ)ΐ ΟϋΡανίΙ. 

Τβηιΐοω οπμίοδίδδίΓηαδ ΙβοΙΙοηοδ, ςυαδ ο Β^'^ϋδ, 0οΙΙ)βΓΐίηί8 Μηζίίρίηοϊίδίΐϋθ η)8ηυδθΡίρΐί8 
€ε]ΐ6ε(85 ι 8(1 οΓβηι βρ^εο-Ι,Βΐίηφ βιΙΚίοηίδ Ρδριβίοηδίδ βη.ηί 1630 ηιοηυ ρΓορΓί8 βρρίηχίΐ . 
νιρ ίοείίδδίπΐϋδ, 80 (1θ ΙΙΙΙορίδ Ορδβοίδ ορίίηαβ ΓηβρίΙυδ Β.Ρ. ΟοιηΙ)θΓΐδΐυδ, ΟοηιίηΙεβηαδ, 1ρ$θ 
8ϋ& βχδΟΡίρδίΙ ηοδΙβΓ Ι.ουν8Ρ(1υδ : επί ρρφΙβΓοα Κ. Ρ. 1β Οϋίεη (Ιοείρίηβ, βρυϋίΐίοηβ, δειί- 
ρΙΙδ οίβρίδδίηιυδ , 6 ΟοηιίηΙε8η8 ί8ηιίΙΙα^ Ρβρίδϋδ 8(1 νίειιΐΏ δηηείί ΗοηοροΙί , δαί (Ιβευδ η)8- 
χΐιηυφ 0Γ(11πίδ , θηιβηιΐΜΐίοηβδ (;1 ηοΐ8δ εοηδορίβδ Ιη ΒίΙΙίαηηιτ) οηιηβπι ορβρπηι Οπ'^^οΓίί 
ίΓιΙβΓρρβΐ8ΐίοηβπι , 8ΐ> 6θ(1οηα Ρ8ΐΓβ 0()ηί)1)οΓΐδίο 6ΐ8ΐ)0Γβΐ3δ 1)βηί8ηθ 1ραί1ί(]ίΐ; βΐ ηυίϋεπϊ βο 
ιηβ]ϋρί 1)βηίβηίΙηΙ(*, ςηο(1 ίρββ ρβηβ δίοΐϋβρβί ΟίΙβΡβ Ορβδορίυπι, ρρορίβρ δίπί^αΙβΡβηι Ιΐιβο- 
Ιοςί 8ίηιιίΐ8ΐ6ηι εππι θ3ΓΓ<8δεβηο, ευ]υδ (υηι ειϋΙΙοηβπι 8ι!ϋΡη8ΐ)η(• * 

Ρριπιπηίΐ «ΰΐεηι ηοδίρο Ι,ουνβΡίΙο δΙυ(ΙΙυίη ΓυίΙ δερίηία 1)ίΙ)1ίοΛβε8Ρϋηίΐ ΓβνοΐΥβΡθ , 
€ΐ ςυί(1(}αΐ(1 β γθ δυα βΡ8ΐ (ΙθδΟΓί^βΡβ. δερίρίορϋπι ηιηηα εοιίίοϋηι ΙβηΙβω ΡθροίίΙ εο- 
ρίηαι , ηΐ ίη Ηίδ (Ιοίίβθη^Κορβρη} ρΐϋδ ίηδίιπιρίυω , φιβηο ίη ίηγβηίβη(1ΐ8 ίβΐ^δίηρ, βΐ- 
4]η6 6Χ ίίδ Ιηΐίϋβηδαπι ν8Ρΐ8Γϋη\ ΙεεΙΙοηυαι εορίαηι δίνο ρρορρία , δίΥ6 θΐίύηβ ηαηηα 
εοΙΙβ^ίΙ. 

Ηίδ οπιηΐύυδ εοηιρ8Γ8ΐίδ, ρρ(ΒΓ8ΐΙοη6δ, γίΐβπι 8ηε(0Γίδ , ρρ2ΒΓις6η(]8δ δίη^ηϋδ οΡ8ΐίοηίΙ)υ8 
«(ΙαιοηίΙΐοηβδ , ςυίιίςυίιΐ «Ιεηιαηι ΑεεπρβΙβηι δοΐβΐ 8ΐΓ|α6 οΐίααι (ί6ΐ)βΙ ^(ΙΙΐΙοηεηι εοπ)ί(8Γί, 
«υαιωα (ΙίΙί^θηΙίΑ βο ο«ΐ6Γί(8(θραΡ8ΐ)α(^ βίςυβ €0 ρΓΟ^ΓΟδδπ , οΐ {βίΐίβίυπι οροΓί Ιηιροδυίδ- ^ η^ΕΡΑΤία βΒΝΕΑΑΙίΙβ, *- ΡΑϋ$ ι*: ρ 29 

&οΐ, ηϊ οοοΙίηΐΗΑ ιοοΙο»Ιπ» 6ΐ ίιηρβιΐίιοβοΐΐβ οοοΟίοΐβίαβ Αλί^βϋΙ, Β^οιαιη ίβθ€φί(ο (ίΐββΐδ^ΟΓ• 
οοβ^ΐαβ, ηίΙιίΙ ούβοίτϋ• Ταηι ρ6ρ«Β(Ιί( ίηΙβΓΓαρίΑ Ογθκογη ορβΓαπι ΒάχϋΟφ ιηίη^ιιιιοίοββη* 
189 ορθΓϋΐο• ΜίηΐΒ, ιηςυβίΏ, ίηβ6ηΐ6$ ορβΓαη ; ηβιη ρΓββΙΟΓ 6Γ»80Πί ΟρβΓ», £Ιίο ίη ηογβαι• 
άβϋΐαι θΓΑΐίηη6$« βιιβηυβ ίη$ίβ»ίθΓ«3 βο ΙΙΐ6θΙο;;ίο88 ; ΝίοβΙΦ ϋβω ίο $β\ϋ6θίΐΏ α)ί«» ΟγβΙιο• 
ΐϊί'δ εοιηπιβηΐιιΠΑ ; ΒΑ$ί)ϋ« ηηβϋίο $θθοιιΙο άβοίιηο Εοοίβδί/Ό ΟβθδβΓίβηδίβ βρί^οορί Ιοη|$β ορΐι• 
ηιΐ' δϋΙιοΙίΒδΙίΒ, ίη ϋυηβ βηρΓΟ (ΐυ8(ΐΓΑδίηΐΑ ΟΓβΙίοπΘ^ βοΐιοΐίβ ; (Ιβααυιιι 5ίιηιιΙ οαί» ορι^ηΐιαβ 
ΰΓΦ-^Γίί, μΙυ5 5βρ{υιη βοηρίοΓυιΟι ηυοΓίιιη ηβ ςυΐίΐβαι ηυΐβ 5αηΙ ηοοαΐοβ» ίβίαβ οϋβΓβ,ίοαο 
νΓ»•ιπαβΓ6 5ΐα(α6Γβ(. 1ΜϋΓα(]αθ ραρβία 6γ&οΙ, 6ΐ ςαίιΐϋΐη ρίβΙο ω&ΙυποΓβ ηα&αι ιρ$« 6Γβ{;ο- 
ηί ΟρβΓβ. 

1π(βΓΐηί95υιη (}ίυ ορυβ, (αηάβηι Ιοηςο ρο$( (βαιροΓβ ίη ηο$ΐη 1^Γα()θη(Γι ιηαηυβ ρβΓτβηίί, 
τίπ βΓϋάίΙίοηβ βΐ 1ηΙ)0πΙ)08 ΕοεΙββϊΦυΙϋίΙ&Ιί ίΐϊΐμβηδίβ « ηβαιρβ 6€ΐ<3η<1ί3 δΑοεΙοραπι ΡαίΓυαι 
5€ηρ(ί9, οΐ8Π85ίΐΏί. Νϋίπο 66Γ(θ θ πο^ΐΓΐ» 8(1 βΡθβΟΓϋ βϋίΐίοπβιη οοηοίπη&πιίβιη, 6ΐ 8<1 ίη• 
ΓρρΙααι ορυβ ίδΐυοΐ ρεΓΓιείβηύυιη αιβςίβ ί(1οηου5. Υοηπο ^ηδοβρίο ορβΓί 56πυ8 ηοΐΐηυη) 8(1• 
ΐΒοτίΐ, ηοο παυΚυπ) 8€06ΐ6Γ8νίΙ. ΙΙοΙθοΓυιη ςαβηαιίβω ν8Π8Γυπι ΙθΰΙίοηαπι , (]υ8Γαη) ΟθΓ6ΐη 
ΙίϋΐΥΰΓθΙ, β]α8 ίπβηυ δΟΓίρΙοίη, ^Ι ρΙυηοΐΒ εβΓίηΐαΑ , ςυ» $ΐΓί€ΐ8 ΟΓβΙίοηο νβΠβΓΟί ΒίΙϋαβ» 
«Ι) ίρ5θ $ο1 ^ια θΓ8ΐίουβ Γϋί1(ϋΐ8 ΓορβΓίιηαβ. 

ΜυΚυιη θάΐιυβ ορβΓ» θΐ ΐ8ΐ)0Γί5 1ΐΌρ6η<{6η(1υω βυρβΓβΓδΙ* 8(] ρβΓΓιοί6η(]8Γη ΟρβΓυπι Ογο- 
δ»ϊΓϋ 6(1ί(ίοπθθΐ. ΟοΙΙβίί ςπίϋβΐΏ θΓβηΙ ηιβηϋ βχβρβίί οοίΠοβδΟΓβΙίοηιιπίΐ, βρί8ΐοΐ8Γϋΐη βΐ (ΜΓ- 
πιίηυιη ; 56«] νβη'φίβοΐίοηββ 8(ϋ)ΐιο (1ί$8ΐ()8ΐβθ, ίη οΙ)θΓΐί$ (βηΐυιη (ΐ6$επρ(Φ» ηβ(κΙυρ 8(1 0Γ8ΐη 
(Χ6ηιρΙ<ΐΓί$ 6(1θΐΐ(1ί ορρίοΐβΒ. 0"θίηθ(1η[ΐθ(1ιΐΓη ρΓίαβ^α^Γη (Ιοπιαβ «ϋίίΐοβίαρ, Γββ 8ΐ1 βΒί1Ιβ(!8η- 
(Ιυσι ηβ€655αΓΐφ, ηιβίίίπβ , οβίχ, οαΐΒοπΙο, Ιί8"η» βΐ (|ΐΐΦοαη(ΐιιβ δβΙΙΓιοβηΙί δυηΐ ηβοβδδνίβ , 
ΙΐΓφρβΓβηΐυΓ; $ίβ ςαθθ 8(1 (ίίϋιΐοηβίπ (ιΓββΟΓϋ πθοβδδβπβ, ρΓ®ρηΓ8ΐ8 ςυίίίριη, δβ(1 ηοηϋϋΐη 
(Γ3εΐ8ΐ3 βΐ 6ΐ8ΐ*0Γ8(Α : ΥΑΓίβΒ Ιίΐοΐίοπθδ $8080(115 βΓδθεί ΙθχΙυδ Ιοοίβ (ΙρρρβνηΙίδ ρρφδίο ΟΓβηΙ» 
96(1 ηοη(1αηι 8(1ΙιΙΙ»1(φ ; Αΐΐβοςαβ 6(ηβη(Ι»ηϋΐ]8 $υρ6Γ6Γ8( ΙβχΙυδ , 6η6η(]βη(ΐ8 ςηοι^υβ ΒϊΙΙΙί 
ίιιΐόΓρΓβΐ3ΐϊο. Οοηοίηΐιβηϋη θγοΙ νΐίη Οτθ^ΟΓϋ ; 8ϋ ςποίΐ οραδ ΓΓβ{ζΓηβηΐΛ ΟβΙΙίοη ΤίΙΙβηιοπΙϋ 
€οηιηΐΘΐι(&ποΓηπι,ηϋΓΒ οιηηοδ νίΐφ Ιρβίυδ 8ηηο5 ηιίηίαΐθ οοηιρΙβεΙυπίυΓ, ρΓθ^οίρυβ δηρρβ- 
Ι(τ1ΐ8ΐι1• Νοίφ δίνο οΙ)δ6Γν8ΐίοη6δ,8ΐί8(^ΐ]θ ρΐυπιηα ςυβθ Γ6(ΐαίΓυοΙυΓ 8(1 6(1ΙΙίοπ6ηΐι ηοηϋααι 
€ΐ<ι1>0Γ9ΐ8 : 1ιΐ6ΰ0Γηηί8 ρπο νίπϋα$ρΓΦ5ΐ8Γβ οοπθΐί δαπιυδ• 

ΡΓΐιηυω ίϋ ηοϋϊδ .ΗΐηϋΙυω ίυίΐ ναπί&δ Ι6θ1ίοη65 ουπι 6(1ί(ο βΓβ^ορϋ Χ χΐϋ Ονωοο 
ϋοηίΐ'ΓΓβ, ΙοΓβ (•0ΓΓΐιρΐ3 ββπβΓθ , Όΐ 5α8 ΙθχΙιιί ρϋΓΐΙβδ ΓθδΙίΙπθΓβΙιΐΓ, δυπδίΐυο πίΐΟΓ 
ΓρϋιΙΐ'ΓβΐπΓ. Α(Ι ίηΐθΓρΓβΙηΐΊοπθΐη ςυοιΐ δρβοίηΐ, βίΙΙίαδ υιγ υΐηιΐδςυβ ϋη^πιβ ρβι.πδδίηιυδ, 
Οπ'^οπί ΟρΡΓ8 Ι8ΐπ Μίοί δΐιοοβδδϋ Ι,οΐΙηθ ΓβϋίΙκΙίΙ Ιβηίοίΐυβ 8ρυ(1 οηιηοδ Ιη ίϊοηοΓΟ βδΐ ρ]υ$ 
ίηΐΡΓρΓβΙβΙίο, ϋΐ Ιβιηβΐ'βΓίϋδ οογΙθ ηυιϋΐυπίδ $11, ()υίδςυίδ πονΛίη β(ΙθΓηβΓθ ΙβιιΙηνβΓίΙ.'ΝϋηΙ 
ΐΑΐηεη οο (1ϋ ΒιΙ1ίβη& ίηΐ6ΓρΓ6(Ηΐίοη6 3ΐΐ(1ί(:ίο (ΙϋΙθηίΙυδ ηοδίβπ Ι,ουνηΓϋυδ, 8ΐΐ8Πΐ δίΐιί 6ΐ8- 
1)θΓ3η(ΐ8Πΐ ριιΐ8νβΓ8ΐ, βΐ ίη ν6Γΐ6Π(1ί$ (1υ8ΐ)ΐΐ5 οΓΑΐίοηίϋυδ, Πθπιρβ ρΓΪηΐΛ 6( δοουπάη, αΐ. 1* 
ΐ:(4Μ, Γ6ί ρβΓίευΙυπι ΓιεβΓΑΐ: ν(τυπι πιηΐ8(8 $6η(οιιΙί8 ίηοορίο (1<»δΐί(ί(, βΐ ΒϋΙί8η8(η ίηΐβΓ- 
ρΓΚιΐΗοηβιη 86γυ8Γ6 (ΙοεΓθνίΙ. Ιϋβπι ίυΐΐ εοπδίΐίυιη ηοδίΓΟ ΡΓυ(1βη({ο. υ(Γίυδ(ΐϋθ νϋδΙί[{ϋ8 
ίϋ(»βΓ6ηΐ<$8, 08ηι 6 Γε^ίοηβ ΟΓ^εί οοηΐθχΐυδ 8&Γΐ8(η ΙβοΙβαι 8ΡΓΥ8γΙωυδ; 6ΐ δί ςπβηιΐο & 
ιοεηΐβ βη^κοΓϋ ΒίΙΙί8η8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίο 81)6Γγογο 8υΙ 68ιό ηοη δ8ΐί8 &δ$^ςιιί γίδα εδ(, βΐίβηλ 
(ειΐϋί ίπδΐΐΓΡΓθ ηοη (1αΙ)ίΐ8νίη)αδ» ΥβΙ Ιη ηοΐίδ δυΙ)]ίεβΓβ, ΐ6(;(0Γθ(η ιηοηεηιΐο. 1(1 βαΐϋΐη ιΐθ 
ο>-8ΐίοιι15υ$ ΙαπΙιΐΓΠ «Ί ερί^ΐοΐίδ ΙηΙοΠί^βηιΙυαι ; ηβιι^ (1θ* ειΐΓηηιπ1)υδ 8ΐίϋ(1 ΓϋίΙ οοηδίΐίικη• 
ευιη βΐίΐαι 1.8ΐίπβ ΒΐΙΙϋ 08Γΐιιίη8 ΟΓΚοίδ Οί-εςοΓίί ε&Γ:ηΙηίΙ)υδ ηοη δηΐΐδ Γϋδροηϋεβ^ιΙ, γίδααι 
66ΐ6Γ8Βε8 ρθ(1β$ΐΓί $(;ΓΠΐοηθ Γ(;(1(ΐ6Γ6,ίοίίηί8 ΒιΙΙϋ γεΓδΙϋίυδ ιιϋ ιυβη^ιηοίη ίιιΓβΓίοΓοηι Γ6^^ει^δ• 
Ρπιΐδίΐαηη) 8ΐιΐβπι ιιΙ(6πϋ8 ρΓΟ^ΓειΙίβηιυΓ, \}ϊο οϊίϊίαν (;χροη6ϋ(]ϋΐΰ.(ΐιιία8ΐπ δίηΐ αι&ηιι 
6Χ3Γ81Ϊ οοιΙΐοΘδ, 6χεαδί β ο. 1.οαν8Γ(1ο, (|υ15αδ ιΐδί 5υιηυ$. 

§ ΠΙ. ΝΟΤΙΤΙΑ ΥΕΤΕΑϋΜ ΟΟΟΙΟυΗ, 10 ςυΟδ 0ΙΙΕ60ΕΙΙ ΟΚΑΤΙΟΝΕδ ΕΜΕΝΠΑΥΙΙΐυδ• 

ΡΙιιητηοδ βΐ (]ηί(]6ω ρΓοϋβΙίδδίπα» ηοΐιι» εοϋίεβδ ίη εοηδίΐίυιη 8(1ΗίΙ)υίηιη8• Ηθ8 ΙηίβΓ 
ιΐηυδ 68ΐ Ββ^^ίιΐδ» οΐίω ηυιη. 1809| ηιιηβ &υ1θίΐι ηυπ). 510 Ιυΐη ΓβρυϋΙίοΑ ΙίιΙοΓ&ΐΊβ ίβιηοδί^* 
δίιηιΐδ^ (\η\ δοΐυδ β (ί8ΐΙίθ8ΐ)1δ οη)ηϋ)αδ ουηειηδ βΓο^οπί θΓ8ΐΙοη6δ ουηΙίη^^Κ. Β6 ςπο Βί)1ίυ8: 
«Τυϋ, ίπ(]αΙΙ, βιηρίίδδΐιηηη) εοίΙΙοεαι 08ρίΐ8ΐίΐ3α8 ΙίΐΙοΓίδ βΧΑΓ8(υπι« (ηηΐυπι 8η(ί«^υίΐ8ίί8 
ρπβ δβ ίβΓθθΙ(ίηι, υ( ίρδίϋδ ΟΓθβΟΓΪί ρπορβηιοϋϋίη «18(6 δΟΓίρΙαδ βδββ νί(ΙβΓβΙϋΓ| (|ΐιί ρΓΛίβι 
βρί8ΐοΐ85 6ΐ ΥθΓδαδ, 00)018 ίρδΙυδ ΟροΓ8 οοηΐίθ6ΐ)8ΐ. Ουβπ) ουπι ρ&υεί^δίιηίδ (1ίο1)θ8 1ηοΓ€• !&7 « ΡΒ^ΕΡΑΤΙΟ 6ΕΝ£ΑΑϋ5. — ΡΑΚ8 Ι. 2β 

(ΙίΙιίΠ 0θΐ6Π(8ΐθ Ρ6γ168Ι§80ιιι, οχ θοςοβ ίοηυω6Γ& Ιοοβ, ηαο ιη ία)ρΓ68<ο τΐΐίοβθ Ιβ86ΐ)ηη1υΓ 
ίηίοςπίβΐί βυ» Γθ5ΐίΐυι$56αι,>8ΐ3ΐίαι βυαι ΑΐΙΐ6η&8 (ςυο βηίπι «ϋο ηοιηίηθ ίηοοηιρ8Γ8ΐιί1β 
ίΙΙυά ^οπΑΓαο) οιηηίυιη 1ΗΐοΓ8Γαιη ςβζορΙ^^Ι&οίοη) βρρβΙΙβακΤ) ΓβίοΓβιχΙυΕη 1ι&1>αί.» Ου&ιι- 
Ιυαα ίϋβΙίοβΓβΙ ΒΐΙΠυ8, Ιιίο βχ ίρβο (1ί$βίαιυ8, &β άβ 6ΓΦα8 «ιη(«ΒΓΗ&Ιί βα» Γ6&Ιί(υθθ(1χ5 • 

€ϋΙΏ ηοη βΟ(;ίΐ85$θ, 0151 ςοΟβά ΥΘΓδίΟηΙ 8α» 88ΐί8 Ιΐ8ΐ)6Γ€ΐ. 

Γβιηο$ί ϋΐίυβ €θ(ϋοί8, οιηηίαιιι ηυοίηυοΐ ίη Αββίβ 1)ί5Ιίοΐ66€8 βΓΦβί 8856ΓΤ8ηΙυΓ ογο3- 
(ι$5ίΐΏ]', ίοΓηαβπη θχ οβίβίοκο 1)ίΙ)1ίο1Ιΐθ08θ Κβ^ί» 6χρΓ6888ΐη οβΰΐίβ 8υ1))ίθ6Γθ, ηβο ιηοΐββίυαι 
ηο1)ί$, 086 ΓθΓ$8η ίρ^ί ίη§Γ&(υιη ΐ66(οπ. ΜβαιΙ)Γ&ηαο6υ$ οοάη 68ΐ , ΙοΙυβ & οβρίΐβ 8(1 οβίοϋΐα 
υηοίθ1ί5υ8 ΙίΐΙβΓίβ οϋΐοη^β 6ΐ 8ϋ 8ίηί$ΐΓ8αι ρΑυΙοΙαιη άβΟβχίβ 6ΐββ&η(ί55ίηΐ6 (ΙββοηρΙυδ» 
ευηι ββοβηΐίϋαβ ρπιοβ ω&ηυ. εοΐϋοαηίδ (1ϋ8ΐ)υ8 ρβ^ίο» (1ί5ΗηοΙ« : ϋΐυΐί ΟΓβΙίοηαω ία 
ΐΒ6α)5Γ8η8 &υΓ68 6χβΓ8ΐί : 5ίηβυΙ(Β ΓβΓίηβ (1ί$1ίηο(1οο68 ^^8^0Γ65, 8α( ρβποάί, ΙίΚβΓΪβ 8αΓ6ί5ρ 
ρίοΐίδΥβ β^ϋπδ ίηοίρίϋηΐ. ΙηίΙΐο ίωββίηββ ςαΐηςυβ ρββίηβδ δίη^αΐάδ οοουρ&ηΐ : ρηιηΐΒ, ΙβΓ• 
Ιί« βΐ ςαβΓΐ» ιηβπι1)Γβη8 οβθΓϋΙββ; δβοαικίβθ νβΓΟ βΐ ςαίηΐφ, λιιρθ8. 

Ι• ΟΙίΓίδΙυβ ίη 08ΐίιβ(ΐΓβ θβάβπδ, βΐ δίηίδίΓΗ ιη&οα 1ί1)Γααυ•θ8ηΒηβίυω Ιβηβηδ. Ιη ΙίϋΓο Ιιβββ 
ΙββαηΙϋΓ ; ΕΙρήνην τίϊν έμίιν δίδωμι, ϊά βδΓ, Ραοβϊη «ΐίαιη άο νοϋί Κ €©ΙβΓ8 (ΙθΙΰΙβ. 

ΙΙ« ΤΓβδ ΓιςυΓΦ δίβηΐβδ ουω άίαϋβΕηΒΐίδ 6( βΐϋδ ίοαροπί ίθδίΒηίΙ)υδ. Ιο ωβάϊο Ευϋοοία 
Αϋ^αδίβ» (ΙθχΐΓβ δοβρίΓϋοο, δίηίδίρβ 8ίοΙ>»ω Ιβηβηδ. ΙαχΙβ (Ιυο βΐϋ; Μοβ ίβο θ6$ρο(8, 
ίηάβ ΑΙβιβοίΙβΓ. υΐβΓςυβ δίηίδίρβ κ'οΐϊαΰϊ ββ^ΙβΙ. Ιιαββίοοω θοιϋΚ Ιίαιϋυδ ςαίϋ8αι ο«Γα- 
Ιβθυδ, 10 ςυο 1ιί νοΓδυδ αΙ1)ίδ ΠΐΙβΓίδ 3ιιηΙ δΟΓίρΐί. 

Εύχληματοΰσαν &μπελόν σβ του χράτους 

Βότρυς φέρου^αν τους γαληνούς δέσποτας 

Βασίλειος πρόηξε Τομαίων &ναξ 

Μεθ* ών ΐερολάμιτεις, Ευδοκία φωσφόρος. ν 

Ρβΐίοβιη 16 ρ8ΐηιίιϋ)υδ νίΐβιη ίιηρβΗί 
η3€6Π)08 ΓβΓβηΙβηι, 86Γ6ηο5 βαΐίεβΐ ρπιιαρ«8, 
Β85ίΓιυδ ΟΓοιηονίΐ ΒοιπΑποΓυπο ιιηρ6Γ3ΐθΓ 
€υιη ηυίϋοδ ρΓ9βίυ1(;68, Κυϋοΰίλ Ιυ^ίΓβΓα. 

111* 6ΐ ΐν« οΓοοθδ (Ιυβΐ βοΓβ» ββιοιοβΐ» 6υοα ΟοΐϋΓϋδ υίποςαβ ροοάοοίίϋοδ ο( 1)86 ίοδοή* 
ρΐίοηβ ί^ χο νιχ5ί. « Ιβδοδ εΐιπδίοδ νίηοΚ. » 

ν*. ΐΓβδ 6β"Γ89 δΐ80(6δ. Ιο 0)6(1 ίο Β&$ί1ία8 6ΰΐη ίη)ρ6Γϋ ίη8ί[ζοίΙ)θ8• ΟβχΐΓβ ΕΙίβδ ρπορίιβ- 

18, ΓΟδβί δβυ Ιυοίϋί (οίοπδ νβδίο ίηάυΐυδ, Ι8ΐ)8ηια) ιο&ηυ θΙβΙογο (οοοοδ, οΙΒβδίϋο ηυβδί 

ρορπ^βοδ. Ι^Τ8 68ΐ)πβ1 8Γθ1)&ηβθ1υδ, οΐβΐυδ οΐ Η8ΐ))(α ίωρβΓβΙοηΟι (1)8(100)8 Β88ί)ϋ €8ρίιί 

ίωροηοοδ. Ια)θκίπ6η) Ιοίβαι 8ω5!ΐ ίηδΟΓίρΙίο, δοα ΙοίΓΑδϋοΙιοο, ου]υ8 νοΓδυδ ρηωυδ (Ιβίο- 

(08 681 : Γοϋςοί Ιγ68 61180)0001 Ιθβί ροδδυοΙ. 

Νικήν κατ' έχθρων Ηλίας υπογράφει• 
Ό Γα6ρ()]λ & τήν χάραν προμηνύων, 
Βασίλειε, στέφει σε χόσμου προστάτη ν. ' 

νΐαΟΓΙΑΠ) (16 Ιΐ08ΐίΙ)υ8 ΕΠ88 <ΐ6$ί|{η8ί, 

61ι1)η6ΐ 8υΐ6ΐη ([αυϋίυιη αηΐιυιιΐίλΐιβ, 

Ο Β«Ι8ί1ί, 60Γ0ηΑ( 16 ΟΓΐΐίδ Γ6010Γ6Π)• 

Έχ 1)ίδ Γιςυπδ 8ρρ8Γ6ΐ δοπρίυπι Οδδο Ιιυοο οοϋίοοαι οηίο βποαηι 886, ςαο βηοο οΙ)ϋ( 
Β<ΐδίΙίιΐδ ίωρβΓβΙΟΓ, οο^ηοοιοοίο Μ&66(1ο, α)&π(υ8 £α(1οοί(Β, Ι^οοοίδ δβρίβηΐίδ ο( ΑΙοχβοίΐΓί 
ρβΙοΓ 

ΡγφΙογοα ίο 00(1601 60(1160 υοο 6( ςα8(]Γ88ίοΙ& 1α)8βΙθ68 800( βηρΗδδΐιοΐΒ $ Ιοίςοο οΐΐαι 
θΓ&ο(| ηαοί ΟΓβΙίοοοδ. δβά οχ ϋΐίδ ίοΐβ^Γ® οοτοαι (]65ί(ΐ6Γ80(υΓ. Εχ ϋδ ςυ» βυροΓδΟοΙ ηο- 
νβοι (Ι6600ΐν6 Α<1 Ιιίδ(οπ&πι 066ΐθ8ί88ϋ68θ), χο&χιοΐθ βρο^οπί οοδίΓ), ροΓίίοοοΙ. Ορ8(ίοηυοι 
ορ(]ο ίο 1)06 π)&ου86ΡίρΙο 8(1 6ΐΐΓθοο1οβί6απ) ρροχίη)θ &660(1ί(, ίοΐΐίο α)&χία)0. ΡρΙοιο η&α)ςιιο 

081, «( Ιο Ρ856ΐΐ8 6ΐ ΐ8Γ(1ί(&(6αΐ, » ςο» ΟΟ&Ιθ ίο 0<1ί1ΐ8 ΖΙ.1•68(. 

€θ(1ί6οαι Ιιυηο 6ααι οαιοίϋοδ ο(]ί(ίδ ορ&Ιίοοίϋαδ οοδίΟΓ £οατ8Γ(1α8 600ΐυΙίΐ, (ΐυοαι Ιιίδ 
ΙίΙΙορίδ (ΙοδίβπβΙ 6 ιη, ςαΐΑ (οαιρορο Β&δΐΐϋ Η866(1οηίδ δ6Ρίρ(ιΐδ ίρδίςαο οϋΙ&Ιπδ. 

ίοοςυά) 6δ56( ίρο ρ6Γ δΐοβαΐβ : δβ( οπί 60<1ί60αι ςοΐϋαβ υδΐ δοοιαδ^ ςυιςαο β ηο8(Γθ 
Ιιθαν8Ρ(1ο 6θΙΐ8ΐί δυοΐ δορίοαι Ιοχογο, ουαι οοΐίδ ςαίϋαδ 1θ(1ί68θ(υΓ• 

> ^08η. χιτ, 27. ο Ρλ^^ΡΑΤIΟ ΟΕΝΕΚΑυδ. ^ ΡΑλβ Ι. 30 

ϋαΐάΙοφΜ ιη$$, ΰοάίααη^ ^ί6ΐΜ ιη €ηΐ€ηάαηά{$ βη^οήχ Ορ€ταη$ %α\ $ητηΐΜ. 

Β£6Η. 

Οΐίιιι. . . • ηυηο. 
ι. 1914. • • • 512. ΜβηΙιηΒβΰβα», Ρηη€ί8€Π Ρ8Γΐ8!6η8ί1>α8 6άΙΙοηΙ)ονΙ«*. ΜΑχΙιηλΐηρ3Γΐ6ΐηιη>ηη 

2Α(ίςυ2 ίιΐ€ΐιηΐ6 8χο. χι βχ^ηΐυβ νίιΙβίυΓ. 
λ 4916. • • . 517. ΟΠηο Μβϋ'κ^υβ, 2ηΐ6&ηιιο8 βαίιβιη 700 νιάβΙοΓ 8€ηρΚυ8; 8β<1 ΟΓαΐίο ίη ρ38θΙι;ι 

61 ΙβηΙΙίΑίβο), ηαηο 1, τεοοηΓιοπ ιιι&ηυ. 
(. 2296. • • • 550. €(Νΐ€ΐ 8Φ€υΙο χιιι βΙΐ'ΐ^Αηϋ πα^ηα βοηρίυβ, ΙΊαβΓίβ βΐΐΓβίβ ίηίΐίο ΟΓΜίοηυηι, 61 

ρίί-Ιιιηβ ΟΓηαΐυβ. Ε ΒιΙ)1. ΡβΙητΐαηη ίη Κβ^ίιιι» ΐΓ»η8ϋΐ• 
4. 2297. . • • !»42• €\τ^λ «Ιεοίιηιιηι βΦουΙυιιι ; ρΓχΓοΓΐ ιιοηκ^υ ^ο»^. 69ΐ<1<1ί. 
^, 1915. ••• 571. ΟΙίιη Μ«(ϋΰΦΐΐ8, χ ν 896€υΙί. 
ί. 2511. • • • 541• Οοϋοχ ορίίηιχ ιιοΐφ, οΐίω Ι1αζ&πη36υ8, &0Ι6 3ΐηηθ8 700 8<1 ηιίηυβ, β€Γίρΐυβ βίβ• 

|Β;3η(ί{$8ίιη6. 
ι 1820. • • .1173. ΟΠηι ηιοη^βίβηί ΟΓ^ρΐΦ ΡβΓΓί^ΐ», ΐιηηο 950 <1β8€ηρΐιΐ8 ; ίηΙβηηυΙίΑ 8«ΐΐ€ΐοηιιη 

Ρ&ίΓυιιι ορυΗΰΐιΐ3, κβρίβιη βΓβςοιϋ ΟΓλίίοιιββεοηϋιιβΙ. 
ί 2426. • • . 858. Βυ85 ι^ηΐυπι 6Γ6ξ0Γϋ οΓ8ΐίοιΐ68, νβποΓυιιι ορυβουΐί» ρ6ηηΐ8ΐ3$ Ιΐ3ΐ/6Ι : χιι Β3^• 

βχηΓλίυβ νίίΐβΐυρ. 
1. 2886. . . . 984. ΟΙίΑΠλοβαβ. χιν 8Φο• 
01. 1913. • . . 573. ΜοηιΙίΓΑη. Β;ΐ5ϋίί 8ο1ιοΙία ίη θΓ&ΐιοη68 βΓβ^οπί ςιΐ8<]Γ3|ζίιιΙ& ςηίηςυο εοιιΓιηβηβ: 

XI, υΐ €Γβ(1ίΙυΓ, 8£θυ1θ 6Χ8€ΓΪρΙα8• 

ι. 2315. . . . 570. εΐΜΐη;ΐ€6υ8 χιν 8φο. 

Οι 2885. . . .•996. Αηοιιχιηί δοΐιοϋβ ίη 0Γβ{;οπί θΓ&Γιοη68 ςυβΙαοΓ^βοίπι οοηΐΐηβπδ, χιι 89Κ6. 

ρΐι. 1917.2. • • 525. χ τβΙ οβΠβ χι ίηβυηιβ 8»}€. νίιΙβίιΐΓ βχαΓοίιιβ. 1.οη^6 οριίιη»^ ηοΐ» 1ΊΙ)6γ, ηυΐ ρ88- 
βΐηι 80 υΐιίςυβ ροηβ €ΐιπι Γ3ΐηο8ί88ίηιο οοιΙ. 510» οΗπι 1809 οοηβοηβΐ ; νβΐ βο 
6ΐί3ηι 6111611(13 ΐίοΓ. Ρ3υα58ΊιηΊ8 βιηβηυεηβίυιη 8ρΙΐ3ΐιιΐλΐί5 <ΐ6ΐιοιΐ65(3ΐιΐΓ : χνι 

(3ηΙΐΙΙ11 ΟΓ3ΐίθη68 Γ6ρΓ»56ηΐ3ΐ. Ι.υ^0νί€0 ΐη8]$ηθ, 311110 1701, 3ΐ> 3Γ6ΐΐί€ρΐ8€θρθ 
ΡΐΗΐίρρθρθΙίΐ3ηθ 0ϋΐ3(υ8 6&1 Ιΐίο 60<)6Χ. 

ς. 1917.1.. .518. Μ6ΐηΙΐΓ3η3ε6υδ, ΡΓ3ΐια8€ϋ 8υΙ) Πηβπι χ 8.'66 

κ 1918. . . . 516. 11610 ΡΓΒΐιοίκί Ι. ΡβΓίβίβη&ίΙ^ιι^ 11«>, χ 8X6. 

ι. 2199. • . . 554. Μ6ΐηΙ>Γ3η366α8, χιιι 88ϋθ. θΓ3ΐίοη68 <ΐ666πι 61 86ρΐ6ΐη 6οηΙΐη6η8, ςιΐ3πιηι ίηίΐίο 

Ιε^υηΐϋΓ ε3ηηίη3 3ΓΕΐιιιΐ6ηΐυπι 6χρΓΐ€3Π(ΐ3 : 6(ϋΐί8 ίη οιιιιιί1>ιΐ8 ί6Γ6 οοιι€ΟΓ8. 

Η6ΐιπ€ί IV ηοιηειι 6ΐ ιη8ίβιιί3 ργ3βΓ6γΙ. 
Β. 2308. . . . 524. Αιιΐ6 ϋηιιθ8 500 6Χ3Γ3ΐα8, ορίίιη» ιιοΐφ, 6ΐ ορίίιηίβ ΐ6€ΐίοηίΐΜΐ8 Γ6Γ6Γΐυ8. Ι(ΐ6θ1ΐ36 
?£ΐε7ρΓ. ηοΐ3, €7ρΓ. ςιΐ3η(]οπυ6 (Ι68ί{η3ΐυ«, φΐθ(Ι Υ3ΐΐ8ΐβΙ>ίυ5 Ιιιίιιο 6ΐΐ)ίΙ Νίοοβί» Ίιι 

ΟγρΓΟ, 61 ίη Ι)ίΙιϋοΐ1ΐ6θ3πι Κ6^ί3ΐη ϋεΐυΐίΐ, 3ηηο 1671. 
ν. 2310. . . . 540. Ιΐ6ΐιιΙ)Γϋη3€6ΐΐ8, οΐίιη Μ:ιΖ3πηχυ8, χπ 8X6. 
χ. 2312. . . . 553. ΟΓιιη Μαζβππφυβ, ηονβιη ΐ3ΐιΙυοι ογ3Γιοιι68 Ιΐ3ΐ)6η8, (|υίΙ)α8 Νίοείχ οοπιιηεηίΑ- 

Πί &6664ΐυηΙ, ΧΙΙΙ8Χ6. 

!. 1921. • • . 526. Βΐ6ΐη])Γ3ΐια€6υ8 , χι 8Φ€. 6χ 0η6ΐιΐ6 ίη ΙίΙιΙΊοιΙιβεαπι Κβςίβηι, βηηο 1669 111«• 

Ιυβ. 
1 2300. . - . 5•'>6. Μ6πι1)Γ8η366υ8, χιιι 8Χ0. 0υΊΙ)υ«;(]3πι θΓ3ΐίοηίΙ)υ8 βκΐϋίΐα 8υηΙ ΒεΙιοΙία• 
Ιμβ. 1809. . . • 510. ε6ΐ6ϋ6Γπιιηΐ8 €οϋ6χ, ϋ6 (|ΐιο 5ΐιρΓ3 ϋίεΐυηι 68ΐ. 
ίη. 2302. . . . 552. Μ6Πΐ1)Γ»πϋε6υ8 , χιιι δαχ. 6χ 1)ίΑ)1ίοΐΙΐ6€α ΗυΓΟιΙϋ ΒοΊ$Ιηΐ6ΓΗ ίη βοςίαπι ΠΙα- 

Ιυ8. 
€!ιΐ7ΐ 543• χιι {-«ε. 6Χ3Γ3ΐ!ΐ8, 61 1.ιιϋονίιο XV ο1ιΐ3ΐυ$ 3 01ιγ783ιι(ο ραΐΓίαΓοΙι» Ηΐ6Γθ8θΐ7ηι1- 

ΐ3ηο. 

Οοί^ΒΕΚΤ. €οά\€€$ οίχνη €οΙΙ)&Γί\η% άίίη Κβρϋ. 

ΤβΙ. ΟΠηι. . . .ηιιηβ. 

* 1. 3062 2294. 576. 

3.5. 
1> 2• 2696 1917. 52^. 

€ 3. 2695 1918. 545. 

5.5. 
4 4. 4241 289Γ. 977. 

3.5. 
6 5. 2776 ^ 1918. 529. 

5.5 
ί. 6. 2792 2508. 547. 

4.4. 
«. β. 2494 2297". 575. 

2. 
ίιϊ. 8. 1342 2301. 569. 

5. 
ι 9. 642 1914. 532. 

5. 
ι 10. 929 2548. 766. 

«. 11. 4248 2508• 515. 

δ. 

Λία ΰοάΐΰα ιηοηίΑΥϋηρ^ί. 

^* 1. 74•• ιηΐ6Γ 60(1. ηΐ88. ΟηΙοηί Οοηηηί ^68υ ίη τιοο δβηείί Ηοηοταΐί• ΡαΗι• 
^ 63ρ• ίιιΐ6Γ 1088• €0<Ι• €θϋ6βϋ ΙιΐκΙοτίά Μ^ςηί, τίϋ ΙαςοίΜβα. (1. νίν^ΕΓΛΤΙΟ 6ΕΝ£ΑΑΙ.ΙδΙ — ΡΛΙΰ Ι» 59 

Ραβί. ϋθ(Ι. ιηβ•• βιηΙηβΑίΙ&δίιηί οβπΐίηλίί» Ρ389ίοη£ί• 

€οί8ΐ• €ο<1. ιη8$• Β• <1« Οοΐδΐίο, ηυηο ίη 1)ί5ΐ. 8. Οβηη&ηί α Ργ&Ι!•• 
Α1(Ι« Α1(1ι Μληυΐϋ «θίΐίο αιιπΙ 4$!β» 

Β»8. ΒΑϋίΙπ δ<-ΙΐθΙί38ΐ9Β ΐ6€ΐίθΙ168• 

Ι)ί1. Ηίΐΐίιι», ΒίΙΙί»ιΐ2β (Μϋιίοπ6<ι, βο ΙβοϋαηΜ ιη&ι. 

βοιΙ. Βθ4ΐΐ6{:ιηιΐ5 εοιίοχ ίη ΜοηΙαουΐΙα^ 

Οοηφ• βοηιϋβΩϋϋ ΐ6€ΐΊοιΐ€8» 

ΐΙ. €γ€1. Ε1ία8 Οεΐ^ιΐϋίβ. 

Οάϊ). Ο'λΜΜ Ιβ€ΐίοηϋ8. 

]Ι(ΐίιΐ8 116*111819111 οοϋίοίβ ΐ6ΰΓιοηβ8. . . 

ΗβΓν. Βα8ίΐ66η8ί^8 βϋ^ιΐο αρικί Η«Γ7«|;}νιι^ {550« . . 

1.6ΐιν. 1.6υν6ΐι1ιΙαϋ βϋΐΐίο. 

ΙΙίΟΙ1<• ΜθΗΐ»€ΙΙΐίΐ18. 

Οχ. Οχοπίβηδίβ εοιίίοίβ 1β€ΐίοηύβ 8ρυ4 ΜοηΙλβιιΐίυιη• 

Ρ:ΐΓ• Ρ8Γί8ίβιΐ8ίυιυ βίΐίιίο 160& 30 (Ι6ίιΐΰ6{>8• 

8ιιν. δ2ΐνίΙίιΐ8. 

δ8ΐιοί|[. 8ϋΐΐ€ί2γΓ3ηοη8ί8 6ηίΐ<^η(1.Ίΐίοηβ8. 

8€ΐι• ΑικίΓϋίΒ δϋΐιοαί \η Μοιιίαειίιΐίο 8(:1ΐ6(Ι»• / 

8>7Γ. ΒγΗθΐ] ηΐ8δ. ίη ΒίΙΙ. Ι6£ΐ. 

ΤΙι. €θ(ΐ6Χ ηΐ88. Β. Τ^οιιΐδοη ίη Μοηίαο. 

Τϋΐ. ΒΟ. Τί1ΐ6ΐΐΜ)ΐαίυ8. 

ΪΓ• €θΐΐ€Χ 11158. 8. ΤΓίπίΐ»ΐί8 8ρΐΙ(1 Ηοηΐ8θ. 

να^• Υϋ(|4ΐ(ίίϋ €0(ΐ6χ ίο ηοΐίβ ΓϋΠ8ίΰΐΐ8ίϋυ5^ 

Ηί $οη( Ι11)Π η)Α^0Γ^3 πιοηηβηΐί, Ιαπι ιηβηα βΟΓίρΙί, ςοΑίη 6χβιιι$ί, ςυοΓϋΐη $α1>5ί(1ίο 
ηογβη 6Γ6ξθΓϋ ΟρβΓααι βϋΙΙίοηβΐΏ ιΐίΙοΓηαΓβ, ίη^βμΐυηιςιιβ ορυβ 6ΐ €ΐ1α ίοΙβΓΓυρίυπι 
ρΓ056ςυ1 6( &1)8θΙνβΓθ ΙβηΙάνίηααδ. Μαΐΐο ρΙιΐΓ6$ βο(1Ιθ6$ ηίίοπυβΟΓίρΙοδ βνοΐνίωυβ, ςυοραιη 
«οηοιη ίπΙε^ΓΑπι ίΙ)ί ΙβχβΓθ Ιοη^υαι ίαΐ556ΐ: ρρφοίρυοβ ϋβΒίςηβΓΟ :8θ1ί8 νί$υω βκΐ; ο^ΙβΓοβ 
8€ϋΓνβΙίιη ς6η6Γ8ΐί ηυηουρβίΐοηο ίη ηοΐίβ βρρβΙΙ&νίηιυδ, πίθχίπαθ (ΙυΐΏ ίη βαιηϋέιη Ιβοΐίο• 
Ββπι οοηνβηΐΓβηΙ. ΟρΙίιη&8 ςυββςοο βχ 0[ηηΙΙ)υ8 ναηίβ ]βο(Ιθηίΐ3ΐι$ 5(ί)β{;ίιιιυ5, βπδηιΐθ νβΐ 
ΙβχΙύί 1η50Γθίπιυ$, υΐ οοΓΓορΙΙδ ιτβάβΓθΐηαΓ, 5ί 6&5 ίη 6οηΐ6χΐυιη τεΓ^ΓΓΐ νπΓπιΐδ ρυ5ΐυ• 
Ιβνΐΐ, βρροδίΐβ 8ί1 ιηβΓβίηβϊη ηοΐβ ςυ» ΙβοΙορβω βΓηπηϋβΙΙοηίδ οοιτιιηοηβΓθοβΓθΙ, νβΙ ίη 
ΐΏ«ΓςΊη6 ίηίβηοΓί $υ|}]6θίίηϋ5. δυηΐ βΐίηυηηίΐο Ιοη^ίοΓββ ηοΐβθ, βυηα θχρΙαπΑπϋβ «ϋίΠοπΙΐ&β 
οοοϋΓΠΐ, ΥθΙ δρίπίΒ, (]υο$ «Ιϋί ηοη τβοίιΐί ΙβοΙορ ®8γθ ΓϋΠΓβΙ, ΟπιΙίοηυπι, ψιω ΟΓάίπο 
ΙβωροΓυω οοΙΙοοβηΙαΓ, ίΓοηΙί ρρωΓιχβΒ δοηΐ βϋΐΏοηίΙίοπβδ, Ιη ςιπΙ^οΒ Ιβριραβ ςυο ΗθΙ>ίΐ4 
ςυφηαβ 65ΐ β$(Γυί(υΓ, 6ΐ βΓΕ,ιΙΓΏβηΙυω βχροηίΙυΓ. ΕχδρβΙίαηΙΠΓ ΙΙΙφ ηοηπυηςυαπι ίθΓ(8>($ί5 
Ιοη^ΐϋβ» 56(1 Γ6ί ΒΓανΚηδ, νβΙ (ϋίΤιουΙΙβίοδ, ςαΐθ ίπίΓΟ ΐιοΙΟΓυηι βηςυδίίηδ οοηοίη^ϋ νοΙ 
(1ί85θ1νί ηοη ροΙθΓααΙ, 1^Γ6τίοτ11)α5 6556 ηοη ρβππιίδίΐ. ΟρΑΐίοηβδ ίη οβρίίθ, 5βιι ηυηΐ0Γ05 
ιΙΙνίδΦ, 80 ΙϋοαροΓαω ΟΓάίηθ 5ύηΙ οοΙ1οο8(ΰ9. ΜίηιιΙυβ θυΐβπι οαρυο) ηυπιβΓυδ, ηβιΐυιη 
&υοΙυ5 : ηα.ίρρβ 6Χ ίΙΙ&Γυιη ηιιηιβΓΟ Γ6560(8$ (ΐυ8ΐαθΓ, ίη(ϋΓ δρυποδ ίϋ1υ$ 8ΐηαηϋατίπ)υ$. 
β6α)ίη&$ (}υυ(]υ6 αά €ΐ6(1οηίυ(η ΙίΙΙθΓ85, 6ΐ υηβω βϋ Νϋοίαπαιη βχ θΓ8ΐίοηϋαι οΙβ580 
Γ6α]0ΐ85» 8(1 ρΓθρΠ8(η. 86(1601 ίηΙΟΓ 6ρί5ΐρΙ&5 Γβγοο&γίωυδ. 

Τ8η(ΐ6ΐΏ ρΓ£θΓ8Γί (ΙβδΙηθίΏ, ροδίςαοο) νίροΓυπι (ΙοοΙΟΓίιηι, ςυί Απιίεβηι ροΓΓ6Χ6Γυη( πιδ- 
ηυπι, οΠιοί8 οοωαίθίηοΓβνβΓΟ. Ρπίηυδ 5Θ5θ οΟΓογΙ νίπ 6 Ηβ^ίβ ηυίηίδίηαΐυπ), ίηδοπρίίοηυπι* 
ΙιυοαβηΙοΓοωςυθ ΙίΙΙθΓαΓΒΠΐ Αε8ϋ6ΠΐΙ& οΐβπδδίαιαδ, 6]ιι$ϋβα)(|ΐΐ6 Γραμματεύς, 0. Βιιρυ/» ία 
ςυονίδ 5θΐ6ηΙί8Γυαι ^βηβρβ βΐ Ι1η2Π8Γααι« πιαχΐωβ ΟγφοΦι ν6Γ$8ΐί$$ίιιιυ$ βΐ ρ€π1ΐ$$1ιηϋ$; 
^υ! ηοη ρβΓίυηοΙΟΓίβ» 56(1 (1111β6πΐ6Γ οβηδοπδ νίοββ 8Β6η5, δίη^υΐθ ρπουΐ 5υΙ)]60(8 ρρθίο 
«χ11)8ΐιΙ ίοϋβ, ηίίιϋ οαηο(8ΐυ$, βα Ιο^ϋΓΟ δοϋΐαδ-βΐ 6χρ6ηιΐ6ΐ'6; 8ΐ«]ΐ]θ ηΐ νίι* ίΠο 1)οηϋ3 
6( ρΓυ(1βη$, (16 ({υο• ΗοΓΑΐίϋδ, 0ϋΙρ8ΐ)αΙ ϋαρβ, ηιαΐ8η(1α ηοΙ&1>βΓ, 8ηι1)»β^β (ΙίοΙα δπ^υβί)!»!*. 
ραΓΜοα οΐ8Γί5 &(1(ί6Γ6 ΙυοβΏ η]οη6ΐ)8ΐ» 6(6. Οϋ&ηΙυω ίρ$ί (Ιβϋβ&πιαδ νΐχ ιΙίοθΓΟ, ηβιίααι 
ςΓβΙίοδ, ςιι&η(&$ (Ιβϋβηΐϋδ, ροδδίηιυδ ΓβΓβΓΓβ. 

νΐ^ΙΙβηΙίδδίιηί 6( (ΙοοΙίδδίιηί Βθ^ϊφ 1)11)1 ίο(Ι)66«θ 6υΓ8(0Γ68, Ο. ΟβρβΓοηίβΓ β( Ο. Βο]ό(, 
άίΙΙδ.Μωαια Ιιυηο (Ιΐ688αΓαΐΏ ρ6Γ8ΐιι&ηΐ6Γ ρΓΟ ηοΓΟ ΓβδβΓβπαηΙ; ηβο ηιούο υΐί ρβιιηΐδβ- 
Γυηΐ» 56(1 6( αι&ηιι 6Χ8γ&(ο$ οθ(]1θ63) ςυθ5 νβΙΙβηι» 8(1 ηηΐυιη 1)6ηίκπ8 ηιβηα 5υρρΐ'(1ί• 
(8Γαη(. 

ν6ΐΐ6ΐη ηιο βζο ουηοΐίδ, ηυί δυρρβίίαβ οοηΙυΙβΓυηΙ, ίωρΓίηιίδ 1)ί5ΙίοΙΙιβθ8Γυηι ρΓφίβοίΙ^ 
ηοη (8η(υαι 6αΙΙίθ8ηθ?(»ΐ0, 86(1 οΐίαιη 6χΐ6Γ8Γαιηι βΓθ(65 ρΓΟ 8ΐιί8 Ιο ηθ8 ϋβηβΐΐοϋβ άι^μ^• 

Γβρ6η(ΐ6Γ6• ' 33 IΡΒ^ΚΡΑΤ10 €ΕΝ£ΪΙΑΙ.Τ9. ^ ΡΑΚβ 1. Μ 

Ειηίηβηΐΐ89ΐηα& οβπΐίηβΐίβ Ρ8$5ΐοη«ΐ]9, ηυί ϋαη τίν^Γβί ΙίΙΙθΓββ Ιίίη&1)&! 6( Γοτ65ηΙ» 
ΙϋΚ^Γίθ )ρ$6 θΓη8(ί5${αΐ08» Ι)ί$ ηο$Ιπ8 ίονβύ&Ι 8ΐυ€ΐίί8, υ( βπςυίπβήΐο βυηΐ ρΙθΓβ8 (ΙβΙβο &(1 
8ο$ΐΓυη ΡΓβη6ί8ουαι Ι.ουν8Γ(1υνη 61 ΡΓίκΙβηη'υπι ΜβΓβηυοι ΙιΚογιβ, ςιιιΐιυβ ρΓορβηδα ιη 
003 ηο$ΐΓθΓ|ΐΐ6 8(υ(1ί8» 80 οοη(65ΐη(Β Ιΐ(ΐίη8ηιΊ88| βΐ 8Π)0γ ΙίΙΙοΓβΓηηπ, 111188 ίρεβ ηοπ οοΙβΓβ 
δοΐυπ)• 86ϋ οηίδΓθ 5(υ(ΐ658ΐ• Ρ6ΓΠΐυ](8^ €Χ ν8Γϋ8 οο(ϋβίΗη5 τηβηα βΟΓίρΗβ, ηοη Ι&ηΐϋτή 
δαβ ίρ9ίυ5 Ι>ί1)ΙίοΙΙ)6€8ο, 8β(1 6ϋ8ηι ΥηΙίοβη/ΐβ, ΙβοΙίοηββ ▼θη89» (8ηι σΓ8ΐίοηϋηίΐ, φιηοϊ 
6ρί!>(οΐ8Γυιη, θίςυο βΐίααι οβηηίηαη (1θ5οπ1}θη()θ8 βΙβςβιΚβΓ, ιρ$ΐ8ςυβ πιίΐίθηϋηβ οιΐΓβνίι* 
Α(1 ομυ8 5ΐΓ6ηυθ β^βηιΐιιιη οοΙιοΠοϋ&^υΓ, βί^ηίΟοβοβ 8ϋΐηΕηηπι ροήΐίΟοβιη (ί8 6Γ8ί Γβϋύΐ8 
π)6ΐΐ)0Γίφ 11606(1 ίβΙυ8 XIV} ίη ταπ^ηο Ι)α]υ8 6<)ί(ίοηί9 68$θ άβΒΪά^τΊο^ βϊ 8&ηοΙίΐ8(6ηι δοβοί 

901 8601101 άβ ίΠο ΟρβΓβ ίΓβςΟβηίθΟΙ Ιΐ8ΐ>6Γ6 8βΓΐηοιΐ6ΐη. 
Ιη5ίΒπί3 8Ι)ΙΜΙΙΙ8Θ 5. βΟΓΟΙβαΙ 1)ϊϋΠθ(1ΐ608Πϋ89 6 0ίΐ8Π85ΐΐηί8 η08(η$ 80(}8ΐίΙ>υ8 1ΐηΐΙ8ί 

φ. ΡΜ(?γΙ, 61 ρΙυΓϋ>ιΐ8 €θ<1]οϋ>α$ βοάρΐίβ ιηλπα, ηοη (βηΐυπι δ. Οβηηβηί, 8θϋ 6ΐί8ΐη Κβ^ίβ, 
€ΐ8Γθίηοηΐ8η88» 6ΐο., ▼8η88 Ιβοΐίοηι^β, 6Ι ηιιίϋβηι 6ΐ6β8ηΙί8&ίιιΐΑ ηι&ηιι βΐ βης&οίΐβΓ (1&$οΓίρΐ88 
ΚΙ)6Γ»Ιίΐ6Γ $οΙ)ΐιιίηί$ΐΓ8Υίΐ 0% Ρηι4βηϋο Μ<&γ80. Α1ί88 ςυοςυβ βΙ16γ 6 ηοβίπβ, 8 $• (Ι680πρ1ΐΐ8^ 
Ο.ΑηϋΓβ85 ΒΓίοη ρ€ίΓ8πΐ8ηΐ6Γ οΙοΙυΙΚ. 

Νΰο Ι80ί1αιιι Γΐ^1ίηηυ8ΐΐ] (1ίΐ60ΐί8$ΐίηιιηι 80<ΐ8ΐ6ηα 0• Β8ηίοΐ6ΐη Ι^Ι)Ι)8(ν π^ι «ΙίΙί^οηΙΙ 
Η ιηυΚο Ι&ΙιΟΓΘ ίη(1ίοο8 Ιοοιιρ1ο1ί88)πιο$ βιΙοηιανΚ^ η^ο Ο. Οίοη78ίυηιι (Ι'ΟΙίνο, <|ϋί 
]ηβη(]8 Ι7ρο{ρ*8ρ1τ{θ8 οοΓπςβαϋί ΙίϋοπΙβΓ ίη 86 οιιγ8ιώ δΐιβοορίΐ» βΐ ορρΓοηι 8(υϋίθ8β 
ρΓθ$6ου(ιΐ8 β$(• Ιοιη ίοχίΐ 06α8 υ( ηοβΙϋΓ Ιιίο ςαβηΐυΐυδοαηιιυθ ΐ8ΐκ>Γ ίη υ5ΐι$ €β<ΐ8| 
Β(χ)θ5ίφ 08ΐϊιοϋο«» οίΗ ςυί(1(]αί(1 ίβοβπαι ΙοΙααι οοα$6θΓθ« ςαίίΐ^αίιΐ βΟΓίρββηαι ΙοΙαοα 
ιαϋιηίΐίο• δΕΟϋΝΒΑ ΡΑΚ5• 

ϋΕΡΕΝΒΙΟ βηΕΟΟΑίΑΝΛ. 

1 1. οκνΕϋβιο βΒΊοοΒίι ΑοτΕΐι&ϋ8 τοι.υυκ. 

Ρ)θΓ69 ηοη (οηίαιη 6Χ Ι)6ΐ6Γθ(1οχί5, φίοά ηιίΓυπι ηοη 05(, 56(1 βΐιβιη 6Χ ΟβίΙιοΙίοίβ, 6γ6- 
(ΟΠΟ ρθΓϋΐη ®(]υυ5 56ρΓ»1)αθΓυπΙ, ίιηο βυηι οοηνίοϋ3 Ι8068$6γθ, οβίυιηηϋδ βίςιιβ 6ΐί8ίη Γ8ΐ« ' 
ιί$€ηωίηίΙ)υ8 ίπδίπΐϋΙβΓθ 8υ5ί $υηΙ, ςυΟΓΟΠΐ ρβΙαΙβηΜοπι ΓΓ8η§6Γ6 6ΐ οοη1υηη6ϋ85]ιιν8( 
κΐϋπϋΗΓβ. δίη^υΙϋΓυηι (βίηβη 08ΐυπΓ)ηίί$ 6ΐ (ΙίοΙβηΊδ ίη Ορθ^οπυη) ΓβΓβΠοηϋίδ ηοη ίιιηηο• 
Γ8ΐ)0Γ. Μ'ϋ{$1$ ί^ίιυΓ Β&ΙΙφί, ΟβΓίοΙ, Β85η8§ίί, 6(0., 58( 6Γί( ΤοΙΠυπ) 'ΐυί υο$ ίιηιΊηΙηδ ο$(» 
£35(ί|;<ΐΓ6, 6ΐ (1ί1υ6Γβ ηπφ 8(1νβΓ$υ$ ΟΓβ^οΓίιιπι ίβίδο θΐ 1ην6Γ60ΐιιι(]6 8ϋΓίρ$ί(. 13 ςυίϋβηι ίιι 
δ€Π|Ηί5 ΤΗϋοΙο^ί ν6Γ88ΐί5$Ιιηυ3, 86(1 ίη βυοΙΟΓϋΠΐ ιηίηαίβ^ίιηυδ, Ιβπι πιυΚβ Ιιυ(ΐ ίΙΙυο, (απι* 
ΐυ« Ιο]υΓίθ58 τΪΓο 88ηο(ο $ρ8Γ$!ΐ ίη βΓ^^υηίθηΐίβ 61 ηοΐίβ ςυοΓυπκΙβω ϋ8Γηΐίηυίη, ςυο 
Ιρ^βτπΙςανίΙ 8 η ηο 1690, υΐ οιηηί8 ρΓΟίβΓΓθ Ιοηςυαι ίθΓ6( :/ ρΓΦοΙραβ (8ΐη6η €ίθϋΙ)8Γθ, 6ΐ 
&!$> 05ΐ(;η(ΐ6Γθ9 8ηίη2υ8 651• 

Ρπιηιιιη ηαί(]6ιη ίη 8Γςυιη6ηΙο, βίνβ «οβπβα 8θπρ(Ι» 08ΓΠΐίηί8, ηυοιΐ 6Γ6Κθπυ3 « (1β 86 
ίρ$θ(;Ιθ(1νεΓ5υ8 6ρί8θορο3 » οοη(ϋ(1ίΙ| ςαο(1(]υ6 ΤοΙΙίιΐ8 Ογφοθ ρηιηυβ τυΙ^ηνίΙ» $ίο 8ηΐ()Γί8 
ηΐίϋαδ ροβίαηα 08ΓρίΙ : <ευαι υ6γο οπιηί νιΐ8« Ιυηι 6( ουίίυ νΙοΙυ(]υβ ηιοη8θΙιυη) ρο(ίϋ8 
ΜΤ6Π3$ίοι« ίηΐ62πΐ8ΐΐ8, ςυβαι Ι8η1» (1ί(ηί(8Γι$ 8£6Γβ(8ο ΓβίβΓΓβΙ 6ρί5οορΙιπ) ; βύ Ιϊβ^ο 6( 
ι1ΐΐοη?3 οϋ θΓαιΙίΙίοηθατι (Ι6ί6η38ηί)ςα6 5δ. ΤΓΐηίΙβΙίβ (ΙοοΙπη&αι $ρίΓίΙυ3 {;6ΓβΓθ γίϋ6Γ6ΐυΓ, 
ΕΗ'θΓοοί&ηβ(]υ6 ίπιΙ)6θίΙΙίΐ8ΐί βίϋηίβ, \ι( ίΙΙβ οοηδαΐηΐυαι 8υυιη £ΐ 6χρυΐ5ϋπι υΓΐ)ρ εβίΙΙΙηβπι 
οπ)ϋΐΙ)υ3 (8π1υηι ηοη 1ιογ18 ηβηιΟΓαύαΙ, 1(8 61 ίρββ 60η1α508 ΑΓί&ηο5 6ΐ 8υ8ΐα ΊνΐΒάθοι 8$- 
δΐϋϋθ ρΓφ(ϋο8Γ6ΐ, ϊηβ6ηΐ6ΐη $11)1 ςαοΓυοαύ&πι βυοΓαιη ρΓ6$1)7ΐ6Γ0Γυαι, 8ΐίθΓυιηςυ6 6ρί3οο«^ 
ΡΟΓοαα εοηΟβνϊΐ ίητίϋίβηι ... δβΓΟ 58ρίυηΙ ΡΙιγ7868. 6Γ6β0Γΐυ8, (]υί ρΓοαιρΙί85ίΐΏυπι Ηυιιο 
>$$6η5υΏ ποο 6Χ$ρ60(8Γ&Ι; ρΓθρΓί& 80 οβρίυιη νΙ(ΐ6η8 ίη26!ΐυί18ΐ6 Αηίπιίι (]υ8η(ΐιι&0Γΐ δίοΐίηι 
Μρ(Βη1((!5&^ ρυ(1θΓθ Ι8ω«η 8(1ϋαο4υ8, ίη 86ηΐ6ηΐί& ρ6Γ$ΙίΙίΙ ^ • • Ηΐηο 8(8ΐίαι ήβΙΙθ Ιιο 
406Γ01», ΐιίηο ϋΐφ, υΐ ϋβ (1ίθ8Π), ΙβΟΓ/ΐηο 6^ 0Φ(6Γί (Ιιρβιιί, ίη ςυί1)ϋ8 6ΐ ρ8ΐί6ηΗ8αι, 6( 
ΐοίιηί ΓοϋαΓι αο αιοάοτβΙίοαοΐΏ ίη Ιβηι ρΓ0ΐ)0 υιγο (1θ8ί(ΐ6Γ68 . • . εΐθ6Γθη6αι 88η&ιΐθθΐο 55 ΡΚ^εΡΑΤ^Ο 6εΝΕΑΑ1.1$. -^ ΡΑΒδ II. 36 

αΐ6ΐία3 6χρΓθ35ί( νΚ&ί ιηοήϋαβ, οΙοςυβαΐία,ίοΓίυηα, αβςαο ίη•βχ9ΐΙίααι; θ( ίο οχβΠίο» αΐ6Γ 
πιοΙϋΟΓ τίχ (ΐυίβηυαπα (ΙίχβπΙ•» 

Νβηαβ νβΓΟ >)!$ οοηίβηΐυδ ΤοΙΙίυβ, (}Γ6£[θπυαι 8<)Ι)ΐιβ ^ΓΑνΊαδ ρ6Γ5ΐΓίηκ!ΐ ιη ηο(ι$ αιΐ β8> 
ΐΏΐηβ & 56 νυίςβία• λά ρΓίαιυιη τ6Γ5υα] 08ΓΠΐίιιί5 Α(1τ6Γ5υ8 6ρι$ΰορο$ (ρ. 4} : «Ε3ΐ ίη 1ιί»06 
τίΓ, ίοςυίΐ, 5ΑηοΙί58ίηιυ$ &ϋςυί(1 Ιιυιηβοι ρβδδϋβ; ορΗοαί ςυί(ΐ6ΐη οοηδίΐϋ Αίςαβ νο)υο(αΙί5» 
86(1 ίη ί6Γθη(1ί$ ]'η]υΓϋ8 οΐίηαθηΐο ςυ&ιη ορθΓΐ6ΐ)αΙ ιηοΙΙίοΓ, ηαιηυ^ςυβ α οοηνίοϋβ βΐ ιιοβΓ- 
Ι)ίΙβ(6, ςϋΦ ΟΙιπβΙί&ουυα (ΙβάββθΙ, (οηιρ6Γ8η$• » Ουιη βΐ ΙΐΦβ βοη'ρίΑ 6$$θ άίχβρβί ΤοΙΙίυβ, 
βυοίο 6χ {ΚΒοίΙβηΙίΑ 6('8(1ν6Γ$8Π0Γυη3 1α(ΙίΙ)Γϋ5 ιΙοΙογο» ίΓΠΐ8ΐίςυ6 ίοάβ ίη Η8ηβ νβίαΐί ¥ίη• 
(ϋοΐ8πι Β^ζή ]8ΐη η!ηι!$ &ηίπιί ρ6ΓΐϋΓΐ)&ΙίοηΘ. λά νβΓδυηι 18 6]ιι$ϋ6ΐη 6&Γΐηίηί8» υ1>ί βίΐ Ογ6- 
£;οηα8 : «Νβηαΐηβπι ίη ϋ$ ςυφ (Ιίβ&αι ίηι1ίε&1)ο: βΚ&πιβη », ίηςαίΐ ΤοΜίαβ (ρ. 5), « 1(1 68γ• 
ιηίπο (16 νίΙ& $α& ίοαρί^Γβ βΐ ρθγ868γΙ)6 ίοβϋ; » ιά 63(, ηοωίη&νίΐ. Α(1(1ί( ίη$ϋρ6ΓΤοΙΙίο8 
(ρ. 6) : < Κ& 6Χ&(*16 ϋ8 άΰδί^ηιΐΐίβ, (^υοδ ρβΓδΙπη^Κ, υ( ηο[ηΙη&$$6 ηοα ορυ$ ίυβπΊ; 86(1 6ΐ 
8ΐίΙ}ί Μ&χίαιαίΏ ηοιηίη8( « • • 6]α5 εοαιβαι &(160 δαίγηοβ 6Χ0βί(8ΐ 6ΐ &(160 &$ρΡΓ6, υΐ η'ιΐιίΐ 8α- 
ρΓ8. Ουί(Ι? ίης»ί(» Ι8ςυ6ΐΐ(η ρποροηβΓβ ίηίοαίοο 8(1 βυβρβηάίαηα* υ1 ηίΐιίΐ (1β οοηνίβϋβ ί8ΐί8 
(110801, Ηοωίηίδηβ ββΐ εΐιπδΐιιηι 866(&η1ί$? Νοη τίϋβΙυΓ. Οβοίςυβ )» 8(1 €8Γηι1ηί8 5, τ6Γ8. 1, 
(ρ. 84) « ΟηρίδίΓυΏ ογϊ 800 ίη)ρθ8ίΙυιχι, ρΓΦΓβρ(8ΐηςο6 άοοβηϋΙ ροϋΐίοο ί8θοΙΐ8ΐ6ΐη Ογ6Β0« 
ηυ8 £;Γ8νί$8ίωβ ΙοΙΚ 6ΐ• . .• 806Γΐ)ί8 ςυ68(ίΙ)ο$ (ΙβρΙΟΓβΐ; ανζο ηοηο Ιη 8(1νβΓ88Γίθ8 8008, 
ςοί 6001 η]8ΐί8 8Γΐίϋυ8 8(] 6ρί8εορ8ΐθ8 8ΐ)(ϋε8ΐίοη6ίη 6θπιροΐ6Γ8ηΙ, $8ΐ]ΓΓίεθ ίητβΙιίΙΟΓ• » 

Οΐ'6Κθπο »(]υίθΓ ηοη ίοί( Ουρίηίοβ, (]οί (Ιβ 60 Ιβΐίβ 5επΙ)6Γθ ηοη 68ΐ τβΓίΙυβ (α) : αΟΓβ- 
(;οπο8 ςοί(ΐ6ω ρϋ58ίπ)08 ίοί(, 86(1 Ηοιηο ρ8υ1ο πιίοο8 οοηβίάθΓβΙοδ, οΙ ηββοΐϋβ ίθ6ρΙο^• 
Τβηΐο 8θΙί(θ(ϋηί8 (ΐ68ίϋ6Γίο 08ςΓΑΐ)8ΐ, ο( ποΙΙο, ςοοίΐ 8ΐι 68 Γ6ΐΓ8ΐ]6ΐ)8(, οίΤιοίο (Ιίο Γυπ§ί 

ρ08$6(. Ας{;Γ6ϋί Γ68 ΒΓ(1θ&8, 100X006 80866ρΐ88 ΓβΙίη(]0βΓ6 ρ6Γθίχ. €υΠ1 (Γ68 6ρί56θρ8ΐθ8 
ϊΐθΙ)υ6ηΙ» 06 ΟηΟΠΙ (ΐοίϋοω ΐ6Κίΐίω6 ΙΐΑΐ)θί85θ (Ιίοί ρθ(6$(. Ιη^βΟίΟ 6Γ8ΐ 6ΓθβΟΓίθ8 010Γ050 
6ΐ 88ΐ:/ΓίθΟ, 6ΐ 1ΐ8 8(1 ]θ(^ 0(1 01 ρΓΟΟ&Χ Οΐ ηοωΐπί Ρ8Γ66Γ6(, 86 06 (]θί(ΐ6α) 6ρΐ8€0ρί8, ηοίΐΐα» 
6Γ8(8ρρπαΑθ ίηί6Ο808• Ιΐ8» ς06Π1 ίίΟρβηβθ ρΓίθ8 ΐ80(ΐ8Γ8ΐ9 ΗβΧίΏί £80)801 8ΐΠ8 8(1α)0(1ααΐ 
6ΐ 8(1 8ΐθρθΓ6ηΐ !ηΓθ868νίΙ €0ΐ0Πΐ)08 86 (ΐ6Πί^Γ8νίΙ. » 

Υ6ΐΐ6ηι οΐ 6Γ0(1ίΙί τίπ ςοί Ιιιβο (Ιο 6γ68οπο 8θοΙίοηΙ 6ΐ (ΙίοοοΙ, ιιοηιίη8 οογοο), ςοοΓοαι 
ί8η)8ω 0)811^00 (Ιβοΐο ρΓθ8θί(ΐ6ΓίΙ» Ιο ο]6(1ίοαι ρΓοΓβΓΓοηΙ. Νβαι (]οθ(1 5ρβε(8ΐ Μ8χίπαϋα), 
ςο6α) οηοαι ορροηοηΐ, ηίΐιίΐ οιογογ• Ιω(6Γ68 ν6Γ0 ηοϋίβ ί88 68( Ιιίβ οοπνίοϋβ 6( €8ΐοοαηϋ9 

0(0018 6Γ6β0Γϋ 0ρ6Γ8 1801 ΟΓ8ΐίθη68, ς0801 6ρί8(θΐ88 Οΐ 08Γαΐίη8 θρρθη6ΓΘ. Ι.688θ(θΓ9 ίη« 
ς080)| 0Γ8(ί0Π689 018Χίαΐ6 (}088 Ηδϋοίί (16 αΐΟ(ΐ6ί*α1ίθ06 ίο (1ί8ρυ(8(ίθηίΙ)08 86Γν80(1α, 6(6• 
Ιβ^βΟΐΟΓ 6ρί5(θΙ», ίο (1θί1)08| ν6ΐυΙ ίη Γΐΐίο, ρ8Γ00(!8 ίαΐ8§0 Γ68ρΐ60(ΐ6ΐ• Ιϋί ΙίΙ)6Γ8ΐ68 ]οοί^ 
10000(1188103•$ ίο 30080(1θ Ι6ρ08, 8Γ{;θΙί« Ι06ΓΦ 80 ν6ηβΓ68, 86(1 88(^Γ£θ ΟοΙΙΐΰ. 1.6Κ8ΩΐθΓ 6ρί- 

8ΐο1η 8(1 Τ1ΐ6θ(1θΓοπι 6( 8(1 Τ1ΐ6θθΐ6ηυαι (6), (|οογοιο ίΓοηι, (]6$ί(ΐ6ποπΐ(]υ6 νίη(1ίο(Φ 800 
ίρ8ίυ8 6Χ6αιρΙο οοωρρίοιίΐ• ί6§;βηΐ0Γ 6ΐί8ηι οαγοιϊπα (γ) : Ιβ^ίβοΙοΓ, ίηςο&οι, νβΙ 68 ίρ8(< 

'υθ(1θ 08ΐθα)θί80(1ί 8088Π1 8ΓΠρθί( ΤθΙϋθ8. Η8Ω0 8ί1}ί 8(8(!ηΐ Γ6βθΐ8αΐ 8ΐ&1θί( 6Γ6βΟΠϋ8 ^ 

« €οονίοίί8 ςοίίίβο! 6Χ8βί(&Γ6 ίΰ8 000 68( ςα6ίη(]ααιο ; 61 οΐ Ιΐ0ίΏίπ68 οοηοΐί αϊ) οο 8ΐ)Ιΐ0Γ•« 

Γ60ΐ, ί(8 ρ60θΙί8Π(6Γ ίρ8θ γίΐίοΟΙ ΙΐΟΟ 0(1ί. » ΥοΙ, θ( ίρ86 ΥβΓίίΙ ΤοΚίο8 (ρ. 5) : « ΝβΟΐίΟΘΟΙ 

Τ6Γ0 Ιο 1ιί8 ςυοΒ (Ιίοβηι, ίθ(1ίθ8ΐ)θ, τβπίαβ ηο ςαβηκιαβαι 08ΐοιηηί8Γί νί(ΐ68Γ ; ({οφ Γ68 θΙ ρ6Γ 
86 ϋΐίοίΐβ 68(, 6ΐ αιίΐιί ρπΒ ρπα)ί$ 6X088. Νοο 6ηίω ςοβηιηο&αι (Ι68{£;ο8ΐ>ο, ηο ρροίβΓΓβ νΙ- 
ά68Γ ία 100601 ςο» οοοοίΐαοϋβ 6Γ80(. » Ε( ραοΐο ρθ8ΐ {ά) ι «Ει ςαίΩ8(0 βίηΐ αιβίί ρ&(6[)ί( 

Ιΐ6ίη06ρ8, θΙ)ί Π168Π1 0Γ8(ί006αΐ 0ρρ0βΠ808 α)8θίί68ΐΟ (θ (θίαΐ6ΐίρ8ίθ8 800Ο88ΐ0Γ6αΐ (ΙβοΐΑ' 

Γ8ν6Π9•» ΝίαιίΓοαι, ο( οοαι ΤοΙΙίο Ιο(1ο8γ (β), < ςςο η6α)ίοβηι οοοιίηο. 0ο8Γ6 ΐΓ88θί ηοοιο 
ιηίΐιί ροΐ6ΓίΙ ; ηί8ί ({οί 8οΐ6 <16 86 γο1θ6Γί( οοωΟΙθπ• » ΟοΦ ν6Γΐ)8 Ηί6Γ00]ταΐ08 8(1 Νοροΐία- 

ηοηΐ (/) (16 θΐ6ΓίθΟΓθαΐ νίΐίί8 6( ίρ86 (1ί8ρθΐ80$ 080Γρ8(, θ( 8(1 Κθ8ΐίθΟΟΙ {ρ)^ 6Χ ρΓθΙθ£^0 

Ιίϋπ ΐ6Γΐίί, Ρ1ιβΒ(1π808 : «0οι ββ06Γ8ΐ6η) (Ιο γί(1ί$ (1ί8ρο(&(ίοο6αι ίη 80801 Γ6Γ6ΓοηΙ οοηία^ 

01611801 .• .80801 ίθ(1ΐ080ΐ 0005θΐ6ηυ8αΐ ; » ¥61 ίρ8ί88ίθΐί8 Ρ1ΐ»(1π ν6Γΐ3ί8 θΐ6β8θ1ίθ8» « 8ΐυ11θ 

ηθ(1αΙ)αοΙ 8ηίοιΙ οο\ι&οί6ηΐί8αι. » ϋηάβ Ηί6Γ007αΐ08 ΰοπίνα Ληβηηηι ζβηΒΤοΙ'ηβτ ρτοπύΏ" 

Ιΐ8ΐ (λ) : « Ου80(1θ 8ίθθ ηΟαίίΟΘ ΟΟΟΙΓΑ νί1ί& δΟΠϋίΙΟΓ ; ς[αί ίΓ88θί(θΓ, 800088(ΟΓ 5θΙ 68(• » 

ία) ΒίΙ)Ι. βοοίββ., ι. Η, ρ. 63$ («) Ργο /«^ ΙΓΑηι/,, ο. 45, 

(6) Ι^ρίδΐ. »Ι. 81 61 198. ι^) ΗίβΓ. βρ. 35, ι. IV. ρΑΓ. π* ρ. 2β•. 

(ί) 0»ΓΙ0. (16 §6ίρ90 €1 Α(Ιν6Γ8α8 6ρί8€θρθΙ , ¥. 19 *^ (ρ) \Λ., Η)Μ., 6ρΐ8ΐ. 98, ρ. 771. η ΡΚΜΐλΊΗ} βΚΝΕΙΙΑΙίΙδ. — ΡΑΙ15 II, 5$ 

6οαΙΐ€β80δηΙ ί^ΙΙ^Γ βίςαθ θΓαΙιββοιιηΐ, ςαί βΓο^οπο οπιαίαβ ιηΓβΓυηΙ, ςαβ οϋβΓθΐ, η α 
ςοϊ5υ8 « ρβουΙίβπΙθΓ β1>Ιΐ0ΓΓ€ΐ>αΙ. » Νβιηίοβαι ςαβωηιι&ιη βοηνίοϋ$, νβΙ $Αΐ7Γί$ ΐΑ065$ίνίι, 
ηβο ηίβί (^βηβηϋΒ 0|)α5 (Ιο τίΐϋβ 68ΐ (1ί5ρα(αΙίο• Α( ηοοιίηβτίΐ Μβιίωααι* ίηηυίοβ. Οαίϋηί 
ηοαιίη&35θΙ ΡΓΟίβυηι ίΙΙιιπι, Ιοραω, €ΙΐΓί5ΐί&ηί ΟΓΜβ (ο(ίπ8 Γ8ΐ}υΐ8ΐη» ηοΐυηιςυβ ρθΓΐϋΓϋΑ* 
(0Γ6ΐη ? Ηοοβίοθ άθΐηαηι 6$1 (Ιβηί^ΓθΓβ Ιιοπαίηθηι 7 Ηοοοίοβ ίαΐΏβω ^^ϋ8 βΙΗ8 β(1ωο(1ααι 6ΐ 
8(1 5ΐυρθΓ6ΐη οοΙοπΙ)ΐΐ8 ιοία5β&Γ6 ? Ιιηο Τ6Γ0, ςαΠβΙίβ ίαΙαΓ^ ηίγθΐΏ ββρβΓβίΐ ηΐ£Γβ(ϋη6« υΐ 
£ί1ιίορ6ΐιι 1βτ6(; βΙ τιγο 88ηο1ί$8ίιιιο ίηΓβΐΏίβαι ιηαπί, υΐ ροΓ(1ί(«Εη ίαιρίο ίβω&αι Γ68ΐί(υο(• 
Οαί(1 ςυοιίΐοηβθ 8Γ3γίθΓ8 (ΙθΜδχίωο ΓβΙίββΙ 6Γθ80Γία8? 

νβπιιη (α) « (»(6γ08 ιΙα (Ιβδί^ηβΙ, η( ηοηαιηββδβ ηοη ορα8 ΓαβπΙ. » ΡβΙβηιπΓ ί(1 ςυ!(]6ΐιΐ• 
Οο& νβΓΟ ο&αΐίοηβ» ςο®$θ| βαβικίαβ. Ρηαιο ΠΑπιςυβ, ηβ ίο 6ρί86οριιΐ6ω ΟΓάίηθΠΐ ϋΐοθη^Α 
(Ιεην&ΓβηΙαΓ θ( Γ6(]αη(1θΓ6α1 &(1ίηοη6ΐ ΟΓβ^οπαβ : « Νοη οωηίααι, ίηςυίΐ (6), ΐΏβηΐίοηβαι 
ίλοίδίη . •. Νβιη ιηυΐΐοβ οΐίΑπι ποτί, (Ιθ ςαίΙ>ιΐ5 Ιθ(ΐϋ6η(1αιη 68( Ιιοηοβίίυδ. νοΓυιη ςιιίβςυίβ 
ίαιρΓθ1>ιΐ3 65ί, 61 ρΙα8(]α&αι ΙπιρΓο5υ8, νίηοί 8θ (Ιοωβπςαβ ρ&ΙίβΙαΓ {€). ΜβΙί ςυί(](ΐϋΐ(1 6$Ι 
ΤΏΐηΘΓβϋίΐ θΓ8ΐίοηΐ8 βΐ8(1ίυ5 ; ίιηο 8ίο8ποβ βΐ ΙιοπιΐΓ.ΐά85ί, ςηί ίαΙ$ί8 $θΓηιοηίΙ)α8 8(<|υθ β- 
ρηβηΐίβ, » ρ88(0Γ6β ιρ88ΐΏηαο (Ιοο(πη8αι ίηΓ8ΐΏ8ηΐ£8, «τηηοχίιιιη 8ηια]8Γυ(η 88ηβυίη6ΐΏ θΓ• 
ίϋη(ΐ65&ηΙ. » ΥθγΙιο άίβ&ω, 1υρθ8 ρ8δΐ0Γ68 ίη860ΐ8(αΓ, (]οοΐθΓ68 $ρυπο8 θΙ 8(1αΙΐ6ππθ8. Ρα-* 
(8806 τεΓΟ ηαη(ΐυ8ΐη ΠοβΓβ, 1&α(ΐ8ΐ>ί1θ ηΰηςυ8πι 688β, ονίπϋΐη ρβΗβιη &ο ΐ8Γν8ΐη Ιυρίβ (1»^ 

ΐΓ8ΗβΓ6, Όΐ(ΐ6ΐ60ΐί 60Κηθ808ηΙαΓ? « 8ί ΓθίρυΜίΟ» {η(βΓ6$1 0Οβηθ8€ί Π18ΐθ8;» ρΓοΓβοΙο ιη• 
Ι6Γ651 ΕεοΙοβίΦ, 101008 08ΐΙ)θΙί608, ί8ΐδ08(10θ ρ88(0Γβ8 0Ο8ΟΟ80ΘΓ6. Εΐ (]1ΐί ΐ8Γν8αΐ (ΐ6ΐΓ&Ό!(| 

υ( εο§ηο8ε8θΙαΓ, ηβ ηβοΐβοί βΙίοΓβοΙοΓ, ί$ Ιβοιίβϋίΐίβ 081• 

1(1 ρΓ8θ5ΐίΐίΙ 6Γ6{;οπα8, (]υί ρο8ΐΙ)3ΐ}ί(ο ρπγ&Ιο ΰοηιωοάο, ρβποΐίΐβοΐίαη) 88ΐα1ί 8οίιο8Γϋη 
£(χΐ65ίΐΒ(ΐυ6 Ιο1ία8 οοη8υ1θο$, 10 ίπιρΓ0ΐ)08 6( νίΓΐ8 08ΐ&ηιααι 8ΐποχί(; οίΙιίΙ οί8ί εΐ8Γίΐ8• 
Ι6χα, ηί8Ϊ ρβοβο) 8ρίΓ803 [ά). Ι$(8 0608 ροΐίυβ ηα8ω οιογ(1θο8 8θπρ8ΐΙ; ίοιο « Ιυ(ΐ608 » οοο• 
οαο(ΐααα], ςοίλ Γί(ϋοα1ααι 80π Γ68 ίθΓΐία$ 80 οιοϋοδ ρΙβΓποκιοθ δβεβΓβ οονβΓ&Ι. Μιγογ 
νίΓοω, λϋοςαί ίο^βοίο ρβΓδρίοδΟΐΜαβυω οοο ίο(6ΐΐ6χί8869αΙ)ί.6Γ6ςοπύ8, (1αΙ)ίϋηι (Ιθοοοια 
ςαί(1 ίβοίβΚ 80 ρΓθρ6θΐθ(1υαι (ΙββρβΓβοΙοιο ο^οίουαι Οο^βοδ, 5θΓηίΐοοβ]8αι ΐΓίΙυω θι ργουογ- 
ύίααι 1(^5ΐΐτβ «ο^β^γΚ : « Κ8ΐί(ΐαΊ 1ί1)ί ρΓΦίβΓ 0)8)80) ΟΓοεβοι ^8α) νί(ΐ60 οίΐιίΐ. » Ουί8 Τ808αι 
ΤοΙΓιί (β) 6Χθΐ8ΐη8(ίοο6Π) Π8α οοο 6χο!ρί&1? €υί» Ιοςαβοι, πβυιο οοο ωονββΐ Ιιφο νβΓ^ΟΓαοι 
Οκ^ΟΓΗ &οοβρ(ίο? Λ Ουί(1 ? 1.8ςαθααι ρΓοροο6Γθ ίοίίοίοο 8(1 βα^ρβοιίίυοι, Ιιοΐοιοίδοβ 68( 

€Ι)Π5ΐΙΙΐη 560ΐ80ΐί8? » 0υί8^ 6θίω ωίΙίΟΓ 0Γ6β0Π0? Εΐί8Π)81 86ΓίρΙ& 1&06Γ6θ( ίβΟΐβ» ίρ8& 

Μαχίπκί {ιί8ΐοη8, 8θΙ& οοοοίΐϋ, 8ίθ8Γϋ»ΐ8ρΙ(ΐ68 €[008 βχοβρΙΙ, 060 ςα6α)ςα&αι υΐοίδοί ρ888υ8 

Ιη Ιιίδ ςο« οΙ)ίίοίϋθΙϋΓ ΟΓββοπί 08ΓβΐΐοίΙ)α5, οίΐιίΐ, 8αΙ ΓβΓβ οίΐιίΐ ςαοίΐ ίο ΑροΙορ^Ιίΰο 
$ϋθβΙ β1ίΙ>ί ρ885ίίθ 0(1 ροραΙαω θΓ8ΐίοοϋ)α8 οοο Ρβρβπ8ΐαΓ; ίωο οίΐϊίΐ ςαοίΐ ίο $ιχ\$ ϋβ $αο€Τ* 
άοΐϊο \\\}Γΐ9 000 8οπρ86η( ρ&οΐο ρθ8ΐ ΟΙΐΓ^δΟδΙοοιυβ. Νοη ίβίΙ^ΐΓ 8ηίαιί« ία)ϋ6θίΙΙίΐ8ΐ6, » 

00α< φ^ηΐΐϋΐίοβ, » οοο « ίΠ)ρ08ί(1 08ρί5ΐΠ » (ΙοΙΟΓβ; οοο 8ΐ)<11θ&ΐί < ρ(Β0ίΐ60ΐί& » 6ρί8€θρ8« 

Ιαδ, (ΐυβθ οαΙΙβ ΓαίΙ, ίΙΙβ οοο8θΓίρ$ίΙ ΟΓββΟΓίοδ• Ρίβαιβοΐ8 Ιι«ο βαοί 8ΐ) ΙιβΙθΓθ(1οχί8 ρροΐβΐβ, 
πϊδίβ 8 ςϋίΙ)ϋ8(ΐ8πι €8ΐ1ιοΠοί8 Γβρβ11ΐ8. Αρ88β βΓ80, ΤοΙΙί, Ι6ρία8αι Ιιβηο 1ϋ8ηι, ίπιοίο]ϋπο- 

$80) ίη βΓβ^ΟΓΪΟίΟ 000) Ρ8Γ8 1100610, (108 ΤΙ)6θΙθ8θα) ΟΟΟ) €1θ6Γ006 ΟΟαίρΟΟίβ; 1)00 681, « 1(8 

>ηία)θ ροΓουίδΟ βΐ8ΐ)]βοΙο,υΐ8ίοθ 8βΓίοοοβοΙ1ο,8ΐηθ0θ8ίΙ»ΙίοοθυΙΐ8]80θΡβΙ, »αΙ«(/) πιοοίίβ 
6ΓΓ0Γβ Ιβηβπ » νοίβο 0Γβ(1βΡβΙϋΓ (ρ). Οϋί(1 οοοίβΓ8 τίοίθοίαο) 0080(00) ΤαΠίί 6Χ8ί11ϋη)| ουαι 

ΤθΙαθί8Π8 βΓΟβΟΠί» 0( 6Χρβΐίΐ8, 8(^06 βΙί&ΟΙ 6ΧΐθΓΐ& 85 ία)ρθΓ8(θΓ6, 61 Οωοίοω ΦΐΒίΟΟ) 

«(ΙπιΪΓβΙίοοβ (1ί8Π8, αοο8ΐ8ΩΐίοοροΠΐ8θ© 8β(1ί8 δΜίοδΗύοο ? (Α) Οϋία ρΟβΓϋΠΙ ΙΛ0• 
Ιυαι ηοη Θ^α18ηιθα), βΐ β6ΐί1)υ8, ηβ δθΓί5βΓ6ΐ, « ίωρβιΐίΐαα). » ουω 8ΐΙ)Ιβΐ8 βΐ 8ΐθΓίθδθ « οοο- 
Γ6δ5θΓβ > οοο)ροοίδ(ί)? 1.68β5>^ 00)068 8(1 ΑΙΙίουο) 6ρί8(ο)88, (ΙΟΦ Ιί^ΓΟ ΙβΓίίο οοαΙίοοοΙαΓ» 
Ιίτίίςοο Βί5(θΓί8Γοα) ΙίϋΓοα) οχχ, βΐ 1υ® (6 ρο(ΐ68( οοα)ρ8Γ8Ηοοί8• 

Ββηίηαβ ςαί(1 8η)1>ίΙίο88 ίΐΐβ ΟίοβΓΟΟίδ ο( οδςυβςοΛίΙοβ ίαδβ ]8θΐ8ηΓΐ8, οαω 8δ8ί(1αβ,οαηι 
ιηο(ΐ68ΐ8, οαο) η606888Γί& θ( Γ6ΐί8ίθ88 ρΓ8θ(1ίθ8ΐίοοΘ ΤρίοΚδΙίδ 7 Οΰί(1 01ιπ8(ί 8(1 ΒοΙιαΙ 7 

(β) ΤοΙΙ. ηοΐ. 8ΐΙ ▼. 21 Οίπη. Ι, ρ. 6. {[) Αά Αιύο,, Πΐι. πι, βρίιΐ. %. 

(*) ΥβΓ». 25 61 βοής• (9) Ι»)«<1.. βΡ• *«. 

(^Οιηη. 8ΐ. 12, ν. 12, 45-17. (Λ) Ιΐ)ίιΙ . βρ. Η. 

ίιΛαιηη. 9|. Ι, ν, β. \ί)\\}\^\., βρ* 10. 50 ΡΙϋΕΡΑΤΙΟ 6ΕΝΕΚ\Ι.13. -- ΡΛΚδ Η. ^0 

Οσίά ΙιΙο ΐΗ6θ!ο{;ο 88η6ΐι$$ΐ(ηο οαη ογαΙογο ρροίβηοΤ Ουίϋ 1ιυιηίΙίΐ8ΐί9 ΟΗπβΙί (]ΐ3οιρυ1ο, 
ουπι ΙυΓρι βΐ ιιϋ]ρο1ο ςΙοΓΪ» αιβηοίρίο, ςαβιη ^Ιοποΐβαι, νβΓϋβΙίβ (1ί$ρ€ΐΐ(1ίθ| οογγο§αγ6 ηοη 

ρα<ΐ6(? Ατάβο^ ίπΓ^ιιιΙ βρίβίοΐβ 8(1 Ι.αϋ6ίαπα (α), « ουρί'ϋΐβΐβ ]ηοΓβ<1ί1)ϋί υοιτιβη υ( 

ηο8ΐπιηι ίΜα5(Γ6ΐαΓ, θΐ 0βΙβ1}Γβ(ιΐΓ(υί$ 1ΐ8((ϋθ Ιθ ρίβηθ θΓιαπ) βίςιιβ βΐίαπα γο^ο, υΐ οίΟΓΠο^ 

€8 Υ6ΐ)βιηθη(ία$ βΐΐ&ιο ςαβιη ίοΓίηδββ 5θη1ί$• . • • 8ΐΌθΠ(]ϋθ ηοβίΓΟ ρΙϋ5βιι1ιιΐΏ βΐΐθΐη, ςυηΐΏ 
€οηβ^(ϋ( ν6Γΐΐ8β, )8Γβί8Γ6. » ΚβΐΏ 8(1 Αΐΐίοϋπι βρίδίοΐβ 58. « Ερί8(οΙαηι, ίηηιιίΐ, ^ιοβίοςαβαι 
αι!$ί9φΐ8Γβ5ΐΏ68$αΐ2ξ€Γίΐ3»1 ΓΟ^ο, ίβο ϋΐ 8|) θο 5υΓΐια$ ; ν8ΐ(ίθ Ιιβίΐα 651 : βιΐίοηυθ ιιΙορρρορβΓ^Ι 
8ι]ή()ΓΐβΓί8,€( ςαο(1 ηιίΐιί ί(& δβίβοΐυΓυιη ΓθδοηρδίΙ, ςΓβΙίββ 8^85. » Ουίβ ΙυΙβΓίΙοαιιι ΙιοιωΊπθ 
Ι8ΙΙΙ ^Ιοποδο ΟΓ^ςοΓίϋΠ] οοοιροπί 7 ΝθηυίιΙϋΠ) Γ8(ίοηθ 6ΐθ(|υ6ηΙίφ οοιηραΓβΓΐ ρο$8θ ΰοηοβ- 
(ΙθΓβίΏ. Αρ^ιιΙυιη Π8ηΐ(|ϋβ, 8ευ1υηι, 6ΐ ρΐ8η6 ΙαοοηίουΓΠ βΟΓίϋθηϋ: β^ηϋδ, $60(βΐυ$ 05ΐ 0γ6- 
βοτίυδ ; ΤυΙΙίυδ νβρο, αΐ 50Γί5ί( 8αο(θΓ (ρβς. 78), « οΙ)$Ιε1ποί^ βηίιηυΓυηι » Εϋπι. ΙΙίοΙιβ- 
ΓΪυβ, « Α$ί8πυαι 6ΐ Γ6(1υη(ΐ8η8 » ροΐίαβ ηιΐ8πι•8ΐ1ίΰυπι βΐ ρΓβ$5υηι ηίΤβοΙηνίΙ. Ιιι Βί8ΐο^ο άθ 
ο^8(ο^^5«^9,«^ΊϋΓI^ι)6ίΏ 6( βη(;Γν&ΐ8Γη0ίΰΡΓθπί5 6ΐθί|ϋ6ηΐί8(ηι> νοοαίΒιυΙυβ.ΟίαΙίυδ ΓοΓδπη ϋ5 
ΓϋΐϋΠθπϋίδ ίιηηιΟΓΟΓ, ηϋ«) ΓΐάβικΙβ ροΐίυ$ 61 οοιι(6ίηΓ.6η(ΐ8» ςη8(Ώ $6Γίο θΓ8ηΙ ΓβΓ^ΙΙβικΙη. 
ΥβΓυαιΙαιυοη οιπη ΙβοΙοπββ ηοπουΙΙί 5ίπ^ ςιιίΙ>α$ ρΙα$ ΓβΙί^^ίοηίδ ςιιαπι δοίβηΐί» ιηβδί, 6ΐ 
ςιιυΐ'ϋπι 0ϋη$ΰί6ηΙίΛ ίπΓίΓηιο οο Ιίιηίϋα \ωά\ ρο$$6ΐ 08Γΐηίη!1)υ$ 8(1νϋΓ8ΐι$ Μαγιητιαιη 6ΐ 
6ρί$εορο5 $0ΓίρΙί5; 3υΥ8ΐ 1)05 βχ 8ηίη3ί3 50Γΐ]ραΙο$ βνβΙΙϋΓθ, (|ϋίηΒπι ίΙΙί 5ίιιΙ βρί^οορί, ςιΐ03 
6Χ8{^ίΐονίΐϋΓβςοΓία5, θ5ΐβη(ΐ6η(1ο; αΐ ωοπίο 6χο^ί(α1θ5, 8ΐ(|α9 βΐίαιη (ΙαΓβ ίηΰΓβρίΙο$ι ςαϋί- 
1>61 ίηΐβ1ΙΙ^8ΐ. 

Ρπαιο ιιαίϋβίΏ ηεΐΏοηββοίΙ οοΓΓθθΐ!οηί$ ΓραΙβρηΦ ρΓβθοβρΙαπ) 65$θ Ιοηι ίη νβίεπ ςϋβπα ίπ 
ηονο Ιβ^θ : « Νοη οιΙβΓίβ ΓιαίΓβιη Ιυαω, » οίΐ Μο^5β$ % « $6(1 ρυϋΐίοβ βΓ^ϋβ ΙΠϋτη, 
η6 ί)8ΐ)θ88 8υρ6Γ ίΙΙο ρ666α1υαι ; » ΜβΙΙΙι. χνιι, 16, 17 : « 8ί 8αΐ6[ΐ) Ιο ηοη βυιΙίβΓίΙ (ΓγοΙογ 
(αα8), 8ϋΙιίΐ3θ (βευιη οϋΗυο υηυηι, νβΙ (1ϋ08 16^^165.... Ουοιΐ 5ί ηοη βαϋίβΓίΙ 608 : ά'\α 
£(-οΐ68ϊΦ. » Οϋίη 6ΐ8η(« ΐ6^6ηι δεπρίοιιι, ηαΐυτ» νί βΐ εΙ)8Γίΐ8(ί8, 60 ςιιίδςαθ οίϋοίο (6η6ΐ)8- 
ΙϋΓ, ίιηρρίιηίδ ρΓΦρο^ίΙί, ραΓ6ηΐ68| ηίΐ&{;ςί8ΐΓί, ρβδίορβδ. ΑΙ) ίρ58 οηίιΐΐ πβΐϋΓβ 6( 6ΐι&Γΐΐ8ΐβ| 
(}υ8 ρΓΟχίιηί 88)ϋ8 ηοΙ)ί8 εοηΐί 688β (ΐ6ΐ>θ(, 1ιυ]α$ ρΓΦΟβρϋ Πθΰ688ίΐ88 Ωϋί(. 

Ρο(^'8ΐ ίΐ8(]υ6, ηΐςαβ βϋ&πι (ΙοΒβΙ εΐ (ϋηείυτ, ςυί 8υίϋη(ί8, (ϋ§ηίΐ8ΐ6, 6ΐ οϋιοιο βπιιη^Γ^ 

8Γςϋ6ΓΘ ρ6608ηΐ68, « (ΙϋΓΟ Λ 61180) ίηΐ6Γ(1υω « ίηεΓ(φ&Γ6, » Γή8Χί(Ώ6 « υΐ88ηί 8!Π( ΐη Ω(ΐ6^,» 

υ( νίΐεηΙιΐΓ ίαιρΓοΙ)! ', ΐ(1ί{ϋθ ηοπιίη8ΐίΓη υΐ (ΙίδοίρπΙυβ, ηυοίϋ (1ί1ί26ΐ)8ΐ Ι6$υ8*; Υ6ΐ §γ3- 
ρΙιΪΓΟ, υΐ ηροδΙϋΙΟΓυηι Ρπηοβρδ ^ , ηο ^ϋι1. •, ρβρδίπη^βρο, βΐι^αβ βΐίύίη ρηϋΓιοβ ΐΓ8(1ϋθβΓο• 
« ΜαηίΓβδ(& εηίηι ρβεοβίβι » υ( ίπι^πίΐ ΟρβςοΓίυδ βΐΐβρ οΐ ίρδβ Μβ^τιυδ (6), « ηοη οεευΙ18 
6θΓΡ66ΐίοηθ ρϋΓ3ηηιΐ8; 86(1 ραΐατη δυηΐ 8Ρ{$υβπ(1ι, (]ηί ρ8ΐ8ηι ηοοεηΐ.» ΑροδίοΙο ρρ^οίρίβηΐο: 
« Ρβοο&πΐ6δ εοΓ8ηι οιηηίΙ>ΐ]8 8Γ2υθ * : » ςυοϋ Ο^ρίδΙαδ (ΙοουίΙθΙ ΓθοίΙ, « ποογΙιθ ^ί 8ηθ8Γθ, ι 
υΐ 8ί( Αυ^ϋδΙίηαδ (ο) ; « 86(1 8ΐηαη(1ο, » (^υοδ 8Γςυ6ΐ)α( ΙαιΙΦΟδ• Ηοο & ρρορ1ΐ6(ί5 θΐ βροβίοΐί:; 
εςρβ^ίβ ρρφ5ΐί1ΐ)πι ηεπιο ηβδβίΐ. 

ΕοαΙβδίφ οορίβ ίπίορβδί « Ι)νροθΓΗ88« ίβΙδΟδ ρΓθρη6!88, » 1υρο8 $υΰ ονιηβ ρβιΐο Ι8ΐ6ηΐ68 
<Ιί[$πθδ6ί, υΐ ίπ 0(ϋπηι 8ΐΙ(]υ68πΙϋΓ 6ΐ ίυ^ίβηΐυρ 8 δίιηρίίΰίορ'ώαβ, υ( ηοΓηίηί ηθ666πΙ (ά). 
Ηφο οη)ηί8 6Ηηρίΐ8ΐί8 6γκ8 ρροχίιηπιτ), 6ρ;$& 0β,υηι 6ΐ ΕοοΙβδίβιο, οίΠΰΐ8 ίαορβ ίη ΓΙΐρί^ιο, 
Ηΐ ^08ηηη, ίη δΙ(?ρΗ8ηο, οαί « Ιιη^ιιβ ίβΓΟΧ, Ιβηβ εορ; » (]υΙ « 80)νΐ6ΐ)8ΐ 6ΐ 8ΐη8ΐ>8ΐ. » Ηωΰ 
011801 ίηΤίΗΜίΙο^ο 8ϋί8ςιΐ6 ν'ΐΓίδ 88ηο(ΐ8, (|υ()8 ηΙΙ(ΐααη(1ο ΟβΙ {^Ιορίβ, ζβίαδ (ΙοπιυδΒοί, ίιηιηΙ• 
ηςη1ί8 8ίιηρΙΐ6ίΙ>ΐ)8 πΐ8ΐ8, ορρΓΡ888 ε8ΐυηιπϋ8 ίηηοοεπίί», ρβΐί^ίο, Αΰρίορίϋυδ νβρ[)ί5 ίαιρίοβ 
6χη2{ί(8Ρ6 60ίηρυΐ6Ρυηί, οΗΑΓΪΙ&ΐΙδ οίΐίΰΐβ ίυίδδβ (1υΙ)ίυηι ηοη 0δ(• 

Νυηο ςυί 6ΐ ςαβίβδ ίαοριηΐ βρίδοορί, ςιιοδ Ορβ^ορΙαδ ίη οβΡίηίηίϋαδ βχ83ί(8(, 6( ςυφ 
ίβεΐϊ'δ Ε(;«:ΐ6δΙ» Ιοΐία5 ίυ6Ρί(, (1Ιο8(ηυδ («). Τ1ΐ6θ(1θδίυ8 ιη8§ηα8 8ηηο 380 δβερο ίοηΐβ 8ΐ) 
ΑδεΙιυΙΙο Τ1ΐ688&1οηΙεϋη5ί βρίδβορο ΙϋδίρηΙϋδ « βυρβαιη &(1 ρορυΐαίο υρΙ^ίβ 0οη8ΐ8η1ίηορο1ί- 
Ι8ηφ » θϋίεΐυιη (ΐ6(1ί(, ςυο 88ηείνί( « ^α^I^ε&η^I08 ρΐ60(6η(1θ8()ϋθ Ιιΐ0Ρ6(ίεθ8, » ςυί « ςυοιη 
ροηΙίΓβχ 08Π)88υ8 Ρ6ΐρα8(]αθ Αΐ6Χ8η(ΐΓίο βρίδεοραβ 8οςο6ΐ)8η(υΓ9 βϋοαι ηοο βπαρίβείβρβιι• 
ΙαΓ. »Ταηΐ; ίΐ8(ΐαΒ ίη ρ8ΐ8ΐίααι ρβοΙβυη-Ιθ αο (1οΐΒίη&η(θ Ο8ΐ1ιο11ο& 0(ΐ6, ο(! 68ΐη ςαοηιιβ Γ6(1ί6Γθ • ΐΛτιΐ. XIX, 17. * ΤιΙ• 1. Ιδ. » Π Τίιη. ιι, 17; ιιι, 5. • ΠΙ Ιοαη. 9• ' Π Ρβίρ. π, 1 μ<ι • ;ιι<Ι. Ι 

• \ Τίιη. γ, 40. 

ι) €«οορ., Κρ. ((ΐηι., Ιί1>. ν, βρ. 13. ((/) Αυ^. ββΓίη. δΙ5, ιοηι. V, ρ. 12•;?. 

}) Οίβ^'.Μϋ^ ,βρ. 17,Ιίί). χιν,ΐοίΐι. 11,^8^. «80. (ή δοοΓ., 115. ν, ε. 6; δοζ., Ιίΐ). ηι, ε. 7 ; 0?Λ 

:) Αιΐβ., δβπη. 517, Ιοηι. V, ρ. 1270. ΤΑ#ο</ο•., Ιίΐ. Ι , Ιο^. 2. ΟοΙΙιοΓ. Ι 41 ϊ>ΚΛΡΑΪΪΟ ΟΕΝΕΒΑΙΪδ. — ΡΑΚ8 Ιϊ. 45 

6ΐ βοΗοι ρηΒ$α!6$, ηαί 6Χ ρπηοίρυΐΏ ί&νοΓθ ιηβΐιιςυθ ρβοϋοΐί» οηαηΐ ίβοίΐβ νοηΐο άοοΙπίηΓΒ 
βίΓΰΟοιΙαΙί, άοϋιο βηίαιο 6( Γιιΐβ, ΐΏΟΓηβηΐο Ηυο ίΐΐιιβ ίωρβΙΙθύθπΙυΓ : « ΜίδθΓΟ,^ίοηυΠ 6Γβ« 
ςοησδ (α), 6( θ1)0Π)\η8η(1β τίΙ» )υ(1ίΙ)π&: ςηθ(! Μβχη αΚίτιβΙ, ρδρίβαι ίη οίΓαοαςαο ρ^ίΓΟίί, 
ηοη Οβί Ιββυηι, $6(1 (βαιροΓαιη οΙ)56Γτβη1θ5. Εαηρί ϋοο.ΙπηΦ, Μηο ίηάβ ΓβοιρΓΟοβ βϋΰ1α&ηΐ68, 
β(Ια1β(0Γ6$, άϋΐαβ πιαΙίθΓυπι νβηοηβ, ρβΓνίβ Ιβοηβδ, βΐ ΓβΓϋοι ροΐί6η(ίΙ)υ$ ο&ηβδ. » Ιη οβΓ- 
ηοίηβ ΟβΌίία $ηα « θΙβΛίΟΓβδ » νοοβΐ 1ΐ08 βρίδοοροβ, χυβισταί, οΐιβιηφίβαηΐβδ, ί^άααιλεΰντων, 
χα\ τρόπον ιιολυίΓδ^ν. 

Τβ1β3 βρΐδοορί» ςυί ίηΙΟΓ ΑΗ&ηοδ θ( 03ΐΙ)θΠ6θ5 ωβϋη» αίΓίηυο ραΓίί, ρρο (βπιροΓυηι 
ΓβΙίοη(?, 86 τβπάίΙ&ΙιβηΙ, θΙ> Εοοίβδίβ ουιη 6ρί5θορ8(υ$ (ϋςηιΙ&Ιίδηυβ» ςυβεα οΙ)()ηοθΓ8η(, 
ΙιοοοΓβ β1 βΓβ(]α βυβοβρίί, ιΐΏρΓθΙ)θΓυιη ]8(η βρίδΟοροΓαπι ίΐ& ηοπιβρυαι θυχθΓ&ηΙ, υ( 1)οηί$ 
^ρί5€θρί$» οίςυο.οΐίβιη ίη οοηοίΐϋβ βΐίοιυβηίΐο ρΓδθν&ΙθΡβηΙ. Ηίηο ϋΐω βΓβ^οηι, ηαί ζβΐυπι 
61 ίθ€ΐίκη8ΐίοη6ΐη βοηϋηβΓβ ηοη τοίβύαΐ, ]υ3(βθ(ΐα6Γθΐ£Β. Ηίηο βυ^ιη ]'ρ5ία5, νβΙ $υο ροΐίυβ 
ηοωίηβ, βοΗβ^ΒΓηπι ίη 83θ6Γ(]οΙΐο ίβοίϋΐβίβπι ίη Ιιυ]π5ΐηοι1ί 6ρί$οορί$ οάιηίΚβηοΙίδ ϋβρίοποί 
Ιιί5 τβΓ5ί5(6){«ΡΓορο$υίΓηυ$νοοθρπθ3θοη)9,ρΓθ ίοπϋηδ 5βη€(αθΓΐί οαιηίϋυδ (Ιβηυηϋβνίαιπδ : 
ΐΑβΓ6(ϋΑΐϋΓ (]υί νοΙβΙ^ Ι)ί$ ΙίοβΙ, 8υΙ θΙΙ&αι δβρίαβ θάβω» ρπο οοοβδίοηο, ωιιΐ&νθπΐ. 
Α(ΐ6$1 Ι6ΐηρα$ ηαηοϋηβΓααι, ηβωο βϋββΐ ηίΐιίΐ ορθΓ&(α8»» βίο. 

Ουί5ςαί8 Ιμβο θ( 8ΐί8 $ίπη1ί8 ιη 8ΐϋ$ Οτ^^κοΓϋ οβΓΟίίηίϋυβ ΐ6β6Γΐ(, ί8 ρΓθί(;οΙο ίηίθΐΐί^θΐ 
ςυίο&πι ίυοΓίηΐ θμίβοορί, ιΐβ ςαίϋυβ Ιαοθγθ ηοη ροΐυβπΐ, ηββ (ΙοϋηβπΙ. Εχ€υ$&η(|φ Ιβιη 
ρΓ»ρο5ΐ6Γβθ 56ηί^ηίΐθ1ί 8β ί&οίΙίΐ8ΐί Ι8ΐ6$ 6ρί$€θρθ5 8(1(ηίϋ6η(]1, Αΐ6Χ3η(ΐΓίηδθ β^ηοοίί 8ηηο 
362 1ΐ8ΐ)ίΙ(Β, τβΐ οθΓΐθ ΑΐΗ8η&5ϋ ϋο η^οίρίβηιϋδ ΙΐΦΓΟίίοίβ (ΙθΟΓβΙαιη ρροοαΐ άϋΙ)ίο ρΓβ^Ιβη- 
(ΙβϋβοΙ• ΥβΓυιη, αΐ ο1)56Γν8ΐ Αηηαϋυηι 6ΐΐ)ίηΰη1ί55ίπ[ΐιΐ8 ρ&Γ6η8, ΑΙβχβηιΐΓίηίδ Ρ8ΐΓίΐ308 
ιωβ^ηβ Γ&Ιίο, ηαο<1 αιυΐΐίρίβι ίϋοΓαηι,» ςυί Γβοίρί ]υΙ)6ΐ)&η(αΓ, ^ρίδοορΟΓυηι «ηυιηβΓπί 
68561, <]υί ίη οοηεϋίο» ΑΓίωι'ηθηδί, νβΙ ηββοίβηίοδ, ?βΙ οοβοΐί, Απβηίβ οοηδθηδβΓβηΐ ; ίρ$ί- 
ςαβ» ςαί 85 Αηδηΐδ ραΓίίϋαβ (ακη Γ6(ϋί>8η(, 8ίηβ6Γ0 ν6π(8(ί8 βηοΓο οίΐϊοςαβ ρβΓίιοϋβο» 
ςυίρρβ ςαί βαΐ) ^αI^8ηο Αρθ8(βΐ8Α(1 ίιΐ^βάάιιοί νιϋβΙίΑηΙυρ. Ργο91θγ68, υΐ 8ΐΐΗΐ6Γ0Π}τωα8(<;}, 
• Ιιυίο 5856η8ΐι$ 651 Οεοί<1ϋη8; βΐ ρβΓ Ιβαι Οθθ€55&πυαι οοηοϋίυη)» 88ΐ8ηφ Γ8υοί5υ8 βΓβρΙυβ 
08( ιηαηϋυδ* » 

ίοηςο νβρο €ίί$ρ8Γ Γ8ΐίο $α1) Τί)6θϋθ5Η)« βΐίβίΐιιο ΕοοΙοβί» ίβοί6$. Εχ ϋ$ θηίιη 6ρί$6ορί$, 
ςυί βρβ Υ6ΐ α)6ΐυ Γ6(]ιΙ)&ηΙ| ρΙβΓίςυθ οοηηβδ βϋ Απβηίβ, 0οη5(8η1ίο αιΟΓίαο, ϋβ5θίνθΓ8η(, 
Κδΐΐβιηςυθ ϊΙβΓυιη $680 8€ΐ)αηχ6Γ8ηΙ 8α1) ν&1θηΐ6, «ί)ί8 αο 8«ρίυ8»»υΙ &ίΙ Οπβςοπαδ'^ 
«0(1βπ9 αιαΙ&ηΐ68^ 6ΐ 8ΐ68Γυιη ίη8ΐ&Γ,» 8υΐ βΓαηϋίηίβ ιηοΐΏβηΙο ν6Γ&8ΐί. (Ιηϋθ ίβοίΐίΐβδ ίΙία 
6ρί8οορο8 Ι8ρ808 ΓϋοίρίβηΗί, ηϋ», Ηί6Γθπ/ιηο Ι68ΐ6 ((2), Ιβυϋί ΑΙΙ)8η88ϊο ιΐαοη(ΐ8ω, νϋίο 
ρΓούΓΟςαθ (αηο ϋ8ΐ& Θ3ΐ ΡβίΓΟ ΑΙυχβηςίΓίηο ρΓΦ5υΙί• « ΡΓ£β8ΐο » βί οοηβίΐίο» ίηηαίΐ ΒβΓΟ- 
ηίυ8 (β) (16 εοηοίΐίυ ββηθΓβΙι ΰοηδΐ8η(ίηορο1ίΙ&ηο ρηπαο Ιοηαβηδ, «ίϋθΓυηΙ ρΙυΓ68 βχίΙΗ^ι 
ςυί αηΐ68, νβίθηΐίδ ΙειηροΓβ» ρυΐδίδ ο^ι^.Ο(^οx^$, Απ8ηθΓυω ίβνοΓβ^ Υ80&ηΐ68 86(168 8066• 
ρ6Γ8η(. Ηί βηίαι ΙβωροΓΐ ΙηδβΓΥίβηΙβ.^ 8αΙ) 08ΐΙ)θΗ(κ> ίπ)ρβΓ8ΐ0Γ6 Φςυβ οβίΐιοΐίε» βϋοί 
(ΙθίβηδΟΓβδ 86 ρΓ«1)ϋβΓ6, οαοι 8η1β8 νβΙ ςΓ8(ί8 (Ιυευπ) 6Χ6ΓθΐΙυ8, νβΐ ίβγορο ΑΐίΟΓαηι ηΐ8• 
ξίδίΓ&Ιυαιη, ίη βρίδοορ&ΐυω οωηίηο Ι1θ6ΐ ΐηοΐί^ηΐ ηϋιΠοηίηυδ ίΓΓ6ρ8ί8$6η(. Ββ ()υί5υ8 
οιηηίϋυδ ίαδίαδ ίρ$θ 6Γ620Γίυ8 Νδζί&πζβηαδ. » Ηφο ΒαΓοηίαδ, (ΐαί, 6χρΓ6888,1ΐ0Γΰαι βρί* 
8(χ>ροΓυιη ιωβ^ίηθ) βίο ρΓ086(]αίΐ0Γ (^) : «ΙοίβΠίβίδι ρυΙο« ςυ8ΐ68, 6Χ06ριί8 ρ&υοίβ, (υηβ 
6886 8θΐ6Γ6ηΙ 6ρΐ86θρί 0Γί6ηΐ8ΐί8 ΕοοΙϋδίδβ ; ςυοΐΏθ(1ο 0(ΐ6Π) Ιΐ856Γ6 οοηδαβνοπηΐ ρΓΟ Γ8- 
Ιιοη6 ΐ6α)ροπ8 η)θΙ)ϋ6η), 6( ηοηηίδί 8(1 ρπνβΐυιη εοα]η)θ(1υηι 800θΐησιθ(ΐ8(8α)• ^υ^α8 (]υί- . 
(Ιβαι Γβί ηοη (νΓβ^οπυδ (1υη(θΧ8Κ, 86(1 οΐ Β&$ίΙίυ8 8υί8 δοπρίίδ ΙοουρΙθδ Ι68ΐί8 8006(111, υΐ 8υο 

ΙΟΟΟ 8υρ6Πυ8 68ΐ (ΐ6ΐΌ0η$(Γ8ΐϋΙΏ. » ΑΙίθ8 1)6η6 ΐηυΙΐ08 8(11η1)6Γ6 Ι68ΐ68» 0)8X10)6 €ΙΐΓ;^α* 

8(002001 6ΐ Ηΐ6Γοη7θ)ηηι, ροΐ6Γ8ΐ ΒθΓοηΙυδ ; ςυί» ρο8ΐ(]υ8αι η8ΓΓ8νί(ςυ80ΐ 0)8ΐ6 8((|αθ ίη- 
(1ίςυ6 6γ6{;οποοι Ιΐ8ΐ)υ6Γίο( : «Εχ Ιιίδ, ίη(ΐαί( [ρ)^ (Ιίδοο 8ΐί8, η6α)ρ6 ςυ8ω Υ6Γ8 βίηΐ ςυο) 
ίη βοϋβω 6Γ6Κ0Γίυ8 οοοδορίρδϋ. ν 
Ιά ςαί(ΐ6α) ορΐίω6 6ΐ 8ρρο8ί(6 βαοΙΟΓ 6ηίη6η1ΐ88ΐη)υ8. Ναοί ρ8ΐ80), νίνίδ ΙΙΙίβ 6ΐ 8οαί6η- \α) ΟβΓίη. Ι, ΤοΙΙ., ▼. 554-558. (ά) €Ητοη. 9ρ. 574. 

Ρ) ε^ΓΐηΜ Οε υίία $ηα, ν. 17-37. (β) Απ. 581^ § %ί. Μ ΰχαΐ. αάν. Ιηΰ'ιΐ. , ΐοιη. IV, ραΓ(. ιι, ρ»{[. (Π §49. 

561 . (ί/)§δ2. 

Ριτιιοι..ϋκ XXXV• ^ ΡI^^εΓΛΤIΟ ΟΒΝΕΑλυβ. -- ΡΑ115 II. 14 

ϋΙ>ϋ3, τθ(65 ββηοΐίβδίιηαδ τβΓβ 8θ άίοβΓβ ρΓ0Γβ8$08 6$( ηβο ςαΐ8(|υαηι &η$α8 68ΐ οοηΐρβ- 
<1ίβ6Γ6 : 'Ος σφΛρα χρώμεθ' άναξέοις τοΙς ιτροττάτβις Ι Βοή<ιομ• ού ψευδή μ^ν, ούχ ήδιστα δέ (α). « ΟιιβΙΙΙ 
ία(1ίβηο8 1)&Ι)θΐηα5 βη1ΐ$1ίΐ65ΐ ΕΙβΙϊογθ ςαίϋεαι νοοβ ϋίοβίΏ, ηοη ίθ1$& ηυιϋοΐΏ, δβά βικίίΐα 
ηοη]υουοϋ8.» 8ι νβΓ» Ιι»ο δυηΙ, ϋΐ νβπβ 68$οοοηδΙαΙ; ςαίδ Ιοω ΚΓβνίβ, (οιη βρβΓίοΕοοΙβ- 
8ί»ρΓθ1>Γ& βίςαβ 808η(]9ΐ8, 8ίΐΏρΙιοίοηιηι (Ιίδρβοιϋο νΐ ρεπουΙο 8ηίίη8Γυα), (βοβηϋΑ βα(1θΑ( 
0856Γ6Γ(ί? Οαί(1? ςνιοά πιαίΐο ρ6]0Γ65 βϋΐΐϋο <^Γ8η(4Ι1ί, άβ ςιΓώαβ ΙοςαίΙαΓ 6Γ0}$θΓίιι$?Νβιη 
(16 ϋ$ θΓ(^κοπϋ8 ρΐ6Γ8ςιι« ΐΑΟοΙ. Μβχίαιυ^ι ςαί οβηθ ρ^ΐοΓ βΐ βη^αβ, οβ γίρβΓβ ίβϋυΐοββ, 
οϋ® 56 ΓονβηΙ^ ία 5!"ΐι οη6ΰ8νι(, οωπ^δ (αοίΐβ 80θΐ6Γί1)υ$, ϋδςυβ ρϋ1}1ίοΙ$, 6( ίαιραϋβη- 
ϋα 8αρθΓ858ΐ. Ιρ$ί ηοη (ΙίίΒίβηΙαΓ βάνβΓδβπί. ϋηϋβ ιηίΓ&π 8αΙ)ί(ι ΟϋΓ ΤοΙϋυ8» ηαι Ηυίβ 
ιηοηβίΓΟ ρ&ΓοίΙϋΟΐ νβΐΐβΐ, Ιυϋβηί Αρθ5(8ΐ» ηοη βϋβιη εοηίΓα βΓοβοπυαι άβΓβηδίοηθΟΧ 
«ϋ8υ9 5ίΙ $υ5οιρ6Γθ. νβΓοω, ςοο(1 808118 ηοη 68ΐ Το11ίυ$ι βικίβΐ οΐβπβαβι ςυοά αιίτοαι οοη 
65(;ίη]0 6 ΟβίΗοΙίοίβ, ςαοά Ιαο(υο5υιη νθΐιΐϋ» 5υηΙ ηοηηυΐίί, ςυοηιπο ηοωίηί ρΟΓβο, ηαϊ 
Λρο8ΐ&ΙίΒ &(ΙνβΓ8α$ Τ1ΐ6θ1οκαιη ραίΓΟβιη&ηΙιΐΓ, αίςιαο ΙύΙίοηί Ι8α(ΐ68 ρΓ«(ϋβ&Γ0 ηοη νθΓθα* 

ΙϋΓ. 

ΡΙθΓ68 βϋαω θχ θΓΐΙιθ(Ιοχί5 ορίβοορίδ τιΊϋδ ςΓηνίΙ}υ$ΐ8ΐ)θΓ8ηΐ08, ςαοΓϋΟΐ ηίηίηιυαι βΓβΙ 
« ί^ηΟΓβηΐίβ, ςυββ ςυίύβω ίρ88 Πΐοΐυπί βδΐ » (6), Αγνοιβ γάρ καχδν μίν, άλλ' ^σσον χαχόν (ΐυι νίχ 
-ΙιβρΙίδηιο 6χρυΓ£8ΐί«« ρηοΓΟ νίΐί8,»(Γ) τά πρ\ν χαχά, νίπυΐβδ ηυ1ΐ85 8(1 βρίδοορ&Ιηιη 8(Γογθ- 
4ι8ηΙ. Οθ Ηί8 816 ΙιβύθΙ 6Γ6ςοπα8 {ά) : «ΡυοΙΰΙ ιιιθ ηαίοΐβιη άίοοΓΟ ςυο ραείο Γ68 ηοβίηο 
€οα)ρ8Γ8ΐ(Β 8ίηΙ, 8β(1 €8η8ω Ι&ιηβη. ($) ΰυαι οΓόίηβΙί οοηβΐίΐαΐίοΐΰβδίιηυδ νίΓΐιιΙίδ ΗοοΙοΓβδ, 
ΌπιηίϋΠ) ωαΙΟΓαηι ο(Π£ίη& δοιηαδ. (/) Αη1ί8ΐ65 ί&οίΠ αιοπιβηΐο ΓβρβπΐυΓ, ςαί ηίΐιίΐ βηΐύβ 
ρΓΐΒ5ΐίΐ6Γί(, 6( ηονίΐίαβ 8(1 (ΙίίξηίΙαΙθίη βοοοάαΐ. [ρ] Κβδ ϋίνιη® ηαοάο 5υηΙ ]86ΐυ8 αΙββΓαο)» 

ευΙιΟΓϋίηςυθ.... (Α) Ηβπ ΟΓβΙοπδ ιηυηβΓβ ίυη^θπδ» ίυ8 ίβδςυο νοηοΐβ Ιΐ8ΐ)6ΐ)8$ (ί) ηυηο 

βυΐροι 8υ5ίΙο*]α(ΐ6Χ βΙΟΑηΙβΙ ί80ΐυ8 68 {^) Νβ νοδίίαίθηΐυιη ςυί(ΐ6ω Ι&αι ίαοϋβ ωηΙβΓΟ 

ςαί8 ςαββΐ» αΐ Ιυ αιΟΓββ ωυΐ&5 (&) ΗϋΡί διωοο Μ8{{ί]8 6Γ&8, Ικκϋο δΐπιοα Ρ6ΐΓα8. Ηβ» 

§ιίαιί8η[ΐ 06ΐ6Πΐ8ΐ6αι1 Ββα 1 ρΓΟ ταίρεβαΐβ 160 ρΓοάίδΙί. » Ιί 8αηΐ βρίδοορί άθ ςυί5αδ ίη 68γ«- 
4ηίηθ Ββ νϋα «ιια δοπίιίΐ (/): «Ηοο 1}Γ6νί8δία)ααι ά&η ροΐβδί ρΓΦοβρΙαηα, 6( ορίίιηαιη ηβ 
8&Ιαΐ6 6Χοί<1&8 ιίοοαιηβηίαοΐι υΐ ςαβ ίΙΓι ρΓ»6υη(, ηβ δ6(|υ&Γί8 : ςαορυΓα ΐΙίΓΟηυδ βοουδθΙΟΓ 
68ΐ αιΟΓυω ; βΐ οβηοϋΙΙί θίςαβ δυρβΓοίΙίυπι ροΐΐαδ ςαΑοι νΚα Ηοδ α ρΐβϋβ δβοβΓηυηΙ. » Ηογ- 
ϊί(Ια 88ηό Ιΐ8θο ρβδΙΟΓυαι 1]υ]α8 (6ΐηρθΓί8 ίοαβ^ο ; ςοο8 08 (&οΙυηι ηιΐίβηβ υΐϋβδ άΙοίΐΕοοΙθ- 
81Φ ΟΓββΟΓίαδ» α(, ςυο ηοη 6οη(1υιη 8ίΙ, βοραιη βιβηιρίο Οάοΐβδ βςηοδο&ηΐ. 

ΕΙίβ;&ηΐ]ιιιη ηυηο &(1τ6Γδ8ΓΠ. ΥβΙ (ΐ930 Γ<ι1$8 β&δβ ρΓοϋυηΙ» νβΐ οοηΐ6η(1&ηΙ 68 ηοη 688β 
1)ϋ]υ&πΐ0(1ί, ςηο 80Π 6ΐ ρυ1)Ιίο& βΐίβαι ΓβρΓβΙκ^ηδίοηβ άί^ηα νΙάβ&ηΙυΓ; νβΐ, δ! νβΓβ 688Θ 
ί&(€8ηΙαΓ, ςυο<1 ςαίάβιη ίθΙοβηΙυΓ ηβοβδδβ βδΐ, οδίβηοίβηΐ β ηβπιίηβ ηηςυ&κη, ηβ ςυΐ(ΐ6ηι α 
ρ8δ1οη1>υδ, βΐίβαι βρίδοορίδ, ίΐβ (]θ1)6γθ, 8ϋΙ ρθ856, ίΠββδα εΗβπΙ&Ιβ, βιβ^ίΐβπ : ςοο<1 8Α- 
€Π$ δοπρίαπδ &(1τ6Γδ8ΐιΐΓ» 6ΐ ΓΓ8ΐ6Γη8β οοΓΓβοΙίοηίδ ρΓ»ε6ρΐυω βνβΓίίΙ. δ8ΐυΐ8Πδ εηιαι 
ρο()θΓ ηοηηαηηαβιη ίηουΐίβηάαδ, 6( ρβοοβηΐβδ οΟΓΓίρίβηϋί δυη(, Ιυηι ρπορΓίδθ ΐρβοπυη), 
Ιυπι δοΐυΐίδ βΟΓοαι οαυδδγ ςυοδ 80Αη(ΐ8Πδ» ρΓ&νβ (Ιοείπηβ, ρΓβνίδςυβ βχβαιρίίδ ρβδδΐιηάαπί. 
«Ου&δί ΙυΙ)8| 8ί( δοΓίρΙαπα ^% βχ&ΙΙα νοοβηι Ιυβω» βΙ οηηηηΐίβ ροραίο αιβο δεβίθρβ βο- 
Γϋΐη» 6ΐ (Ιοωυί ]&οοΙ> ρβοο&Ιβ βΟΓυηα. » Ηβίδ ενςο 8πηαη1ίαη(ΐ8 δαηΐ ρβοοβίβ ;]αδ(«ςαβ» ηο- 
ΐ!Ρ88&π& 6ΐ 88η€ΐΑ ίηάίβηβΐίο 6ΐ ν6Γΐ)0Γϋίη 8εΓίαιοηί8; ηβο ίη]απο8α8 βΐ οοηΙυιηβΙίοδυδ 6δ( 
Η85θη(1αδ| ςιιί άΰΠδ βΐ ρΓοΙίΓΟδίδ ίηοΓ6ρ&ΙίοηίΙ)υδ ρββββΙΟΓβδ οοβΓΟβΙ. 

Αη ΥβΓΟβΓβςοπϋδ, ΟΙΐΓχδΟδΙοωηδ, βΐ &Ηί ρβδδίω νίρί δαηοΐί) ηοη ηοτβΓβηΙ, ςυββ ϋΙ& δί( 
βεβΓϋιίΑδ, ηυβιη ΟΐΓίδΙαδ ά&ηαηαΐ, ςιΐφ ηβίοϋοβηΐίβ ; ςυίοΙ 8ί( βΗουί (ΐ6(Γ8ΐ)6Γ6, ςαίά 
(Ιβηί^Γ&ΓβΤ Ουοπα ιηίςυ! δοηοΙΟΓαοι ηο8 δυαιυδ οδΙίωοΙΟΓβδ ! ΑΙ) ϋδ βΧθΓΟβηϋ ζβΠ 6ί οογ• 
Γβοΐίοηίδ Ι6ξ6δ 86€ίρί6η(ΐ8Β| ηοη 8 ηοϋίδ (Ι&ηαηΑηάί» ςυί βοάβιη βρίΓΪΙυ ηοη 8ΒίιηιΐΓ οΙϊΒΟΟ- 

**ΐ88.ι.νιη, 4. («) Αίΐ9. €ρί$^ ν. 357, 558. (9) ΠΜϋ., ▼. 596. 

(Μ ΙΐΗΐΙ., ν. 551. (Η) \\ύΛ., ν. 415. 

Ιι.) ΙΙιίϋ., ν. 446, 448. (ί) Π>ίϋ , ν. 413. 

Μ ΠΓΐίΙ., ν. 561 61 •€<1, ])) ΙΜϋ.. ν. 424. 

β) ΙϋΙιΚ, γ. ο03. (Α) Ι1)ίϋ., ▼. 450. 

11)1(1., ν. 594. (/) ϋΛΓίιι. 56, 57, 58• ι 45 ΗΚ.€ΡΑΤΙ0 βΕιΝΈΗΑίΙδ. - ΡΑΚδ II. 4β 

^ηιιβ ςϋίά 8{1 <Ζ6ΐα(υπι 65$θ ρρο Βοοαιοο Οβό βχβποίΙααΐΏ '% ν βΐ ςυ» €1)η$|{/ιηβ Ι{Ι)ογ(«3 
€85β <)61)6&1; Ι^οοΓ&ιηυδ, ιαηυβιη, ΙίοθΙ 6( 8ρο8ΐοΙθ8 νΐΓ0»ςα6 8ρθ5(ο1ίβθ8| ιαιο Α§;ηοιη 
ίρ$αΒΐ ιηβηδαοΐυιη ί1& ίαί856 Ιοοαίαω Ιβ^&ιηιΐ!» βΐ βαίϋβωοδ• 

Νοη ΡΓ80 ύυΙρβη<1α8, 86(1 Ιβυ(ΐ8η(1υ8 &Γ6{(0Γία8, ςυί εΐΐΓίβΙίβπθ Ι11)6γ(&Ι6 ηίβηβ, 8ρθ8!ο1ο- 
Γαπι θΙ €ΙΐΓί8(ί {ρ8ίυ8 ΥβδΙίςία 86οαΙυ8, « ζβιο Ζ6ΐ&(υΐ8 68( ρρο Οοιηιηό ϋβο θΙβΓβΙΙυυιη, » 
80 ρ6οε8ΐθΓ68 (ΙαΓθ ίηοΓβρΑνίΙ. Νοη « ίΐΏρΓαιΙθηΐί ηίωίοΓη ίβρνοΓβ, » αΐ 8οηιο1&νί( ΤοΙΗα8• 

■ $αοε6850Γ61Ώ 8ίΙ)ί ρβΐίνίΐ ; » 86(1 8Γ€ΐ6ηΙί 86 8ίη66Γ0 υΚφ ρπνβΐφ 6( 8ύ1ίΐυ(1ίηί8 (ΐ68)(ΐ6Ηθ• 

Νοηβααι < 5(&1ίαι,» ηβο υηςυβιη ρΰοιίυΚ, ςυθ(1 86(]^ιώ ϋοη$(8η(ίηορο1ί(8η&ΐΏ &1)άί<!8886(• 
ΝαΙ1»ίη(1θ « ή^βρβίφ» ^ ηυΐΐ» «ΙβΟΓ^ιηώ, « ηυΙΙί « ΙΙΐΓβηίι ίη ςαϋ)υ8 ρ3(ί60(ί8ΐη βΐ 8ηί- 
π)ί Γθ1}αΓ 80 ιηο(]6Γ8ΐίοη6Εη ίη (&ιη ρποϋο τίτο (ΐ65ί€ΐ6Γ68. » 1(1 οιηηβ ίη νίρο 88ηο(οπιίΓ8- 
ιοογ: β^ςοίοΓβιη (δπΐυαι ίη ΤοΙΙίο ΓθΓυαι (Β$1ίηη8(0Γ6ω (ΙβδίςΙθΓ&ιηυδ.ΡδύυΙφϋΐ 80ΐηηί8 Ιΐ8βθ 
5υηΐ : Ιοηςβ &Ηφ 8αη( (ΐυοΓβΙ&Γααι ΟΓββοπί θΐ ΙβοΓγαιβρυο) οβαε®. ΒοΙθ1)&^ 8ΐ (ΙοΙαίΙ, (Ιο- 
Γ6ΐΐ€ΐ8δ ον68, (]υ&8 υπίοβ (1ΙΙίβ658^ ιωο ςυθ8 ίη 01ιπ8(ο ββηυβΓβΙ 61ίο8; 1ΐ08 &1ίβπο, ςυϊ 
η60 8ΠΐθΓθ ρβίΓβΐΏ 8&1ΐ8, ηοο 8θ11ίοί1υ(ϋηθ ρ&δΙΟΓβω τβίοΓΡβΙ ΐΓ8(1ί(08 (1οΙθΙ)&(, ίβωο, βίιί 
8Γ6η(68τ, 1ΐ£6Γ68ίςυθ ρρορθ (Ιοιηίηβηΐΐ 6χρ08ί(08. 1(1 ςυί(1θα], 6( «ΐβΓίΙο άοΐβϋβΐ ΟΓθβοπ'υβ. 
Ηίηο ϋΙδΒ ]80Γ}Ίη6θ ίαβπθ : ηοη 8ΐίαη(1θ ; ηοη, υ( πΐ8ΐο 88ηυ8 βη^ϋ ΤοΙΙίυβ (ρ; 8!μ ίη ηοΐ.) 
ςυο(1 « ο&ρί8(Γυιη ογϊ 8υο ίη)ρ()8ί1αιη« ρΓ^&ΓβρΙ&ωηπο (Ιοεεηίΐί ριιΙ)ΙΙοθ ί86αΙ(8(6αι/]ΐ §γ8- 
τίδδίαΐθ ΓβΓΓβΙ. ΝίΙιίΙ 8 γ6Γί(&Ιθ 018^18 &1ίθηυΓη Οη^ί ρο(θ8ΐ;8ΐ (]αί(ΐ6αι 8(ΐ60 8ίΙβη(ί1 Ιοη&ι 
6Γ3( Ορβ^ΟΓίαδ, υ( Ιιόο ίρ80 βΐίβιη ΥθπιροΓβ, ηβ Υ6Γΐ)υπα (]υί(ΐ6ηι ρβΓ Ιοΐ8ΐη 0(ΐ8(ΐΓ8808ίηη8ΐϋ 
$!( ρΓθ1οοΐ2ΐυ8^ Θΐ 8(1 1οςα6η(1υπι 8ΐί89 8ίο(8Ρ(1α8) υΐ 8(1 \ά τίχ 80 ηβ νΐχ (^αίοΙθαι οοηιρβΙΙί 

ρ06-86(. 

Οοΐ6ΐ)8ΐ 6({8ΐη (8ηΐ6η 8υ8νί88ί ιηοδ 8ΐΙ)ί ρρδΒΓβρΙοδ ίβιηίΙίβΓββ βΐ 8ιώΙοο8 ; ηοη 8υ(βπι 8θ 
τ6γ1>ο < ΓορΙαηι, » βΐ 8ΐ)(1Ιθ8ΐίοη6αι ρΓοροηοηΙί οίΐίαβ ςυβοα γβΐΐοΐ 6ρί80θρο8 &856η8ί886, 
5(*(ΐ6ΐη(]υΘ €οη8ΐ8ηΐ!ηοροΓιΐ8η8ΐη (ΐ68βΓαί886» ςα8ΐΏ β&οιίβηβ ΓοΙίςαίΙ ; α( 8Γβιιπ)6ηΐο βηηΐ 
ρΙϋΓίσι® ρο8ΐ Γ6(1ΊΐαΐΏ 80ΓίρΙ» 8βΡ6ςορίο ορί8ΐοΙφ»ΐΏ&χίαΐ6 νβρο Χ01Τ 8(1 Ααΐ88οηίυηι (18(8• 
5ί 118 (Ιβ Γο5υ8 (ΙοΙβΡθ, ηκΒΡβΡβ βΐ ίηάίςη&ρί οΗοαβη 68(, βΓεςΟπί ΟΓΐη^οη 688β, ηβο 8ΐ) 60 
ίβοίΐβ 1Ι5βΡ8Γί ρθ88θ )υΙ)6π(6Γ ί8ΐ6α)αΓ. 08θ(θΓ8 νθΓΟ ηΐΐιίΐ (1οΙο1)&1, ηθο ΓϋΙίοΙβΓΟίη ΓΟΓυηι 
υΙΙο Ιβη6ΐ)8(ΐ2Γ (ΙβθίάβΓίο. 

ΤβηίΟΓίιυΐ ίΐ8(]ΰθ ΕοοΙβδίύβ, ηυ8πι Ι)6α8 « 8οςυί8ίν1( 88ηςοίηθ 8αο '% » ηΐ8ΐθΓυπι ϋοίοπβ 
(ιΓ6§0Γίυ5, ηοη 86ου8 80 Αΐΐιβηίδ Αρθ8ΐοΙα8 ιηο1(Μύ5, ρίο 8ϋ)ί (θοιρβΓ&Ρθ ηοη ροΐβΓβΙ, ηο- 
ςυβ βΐίΒπα (ΐ6ΐ)υί(, υΐ ΐβΓβΙΙΙ^υδ 8(ί (βηβπδ 8ηΓίΙ)α8 οοηδυΙβΓβΐ, Υ6Γΐ(»Ιί8 80 Γβΐί^ίοηΐδ άίβρβη- 
ϋίϋ, ββΓπιοηβπ) 6α)ο1ΙίΓθ. Ηαϋβηΐ βαίω ηιο1ΙίθΡ68 1ΙΙ88 βίοοαίίοηββ ηβδοίο ({υίιΐ ίηςίάί 
03οοί(1ίςιΐ6, ςυο νβρίΙ&Ιί 8θΐηρ6Γ ηοηηίΐιίΐ ρβπΐ. ΜονοηΙ ρροίβοΐο &1ίΐ6Γ ρρορρίβ τοραιη ηο- 
ηοίηβ, ρΓορρϋβςαθ 1ηα8ΐ8 ηοΐίβ 0Γία)ίη8 : ηβϋ 88ΐί8ι 8ί πιοΙΙΚβρ ίηηοοθη(ί8, Γβΐίβίο» βίΐθβ 
(ΙθΓβηϋΐαΓ ; ρβηο άβδθΓίΙαρ, 8ί ηοη βΐίβπι ρΓΟάΐΙυΓ. ΝΙΙιίΙ Υβρί ηίπιίααι νί<ΐ6Γί (ΙβϋβΙ 8(1υ6γ•* 
$ϋ8 ίηηοοβηΐί» 6( νβΡίΙ&Ιίδ Ιΐ08ΐ68 : ΐΓ8(1υθ6η(1ί ραΐ&ίο ϋ 8ϋθΙ,6ΐη8ΐίνί8 ρίηςοηάί οο1θΓϋ>ϋ8, 
ΐΚβ^ηο^^βηΐυΓ, βςηίΐΐςαβ ΙτίΙβηΐηρ 80 ίυΒί8ηΙυΓ. Ηβο Ρβϋοηο 8ίπιρΙ1ο11)α8 εοη8αΙί(υΓ, αιβη• 
(Ιβοίαα: ΓβτίηοίΐυΓ, θγγογ ΓβρβΙΙίΐοΓ, νίοοίΐ 6( Ιρίυηιρίιαΐ Υ6Γί(88« Νοη ]&ηι ίπιαιοΡβωυΓ ίβΙ- 
5ί$0Γίιηίη8ϋοηίΙ)υ8 ρΓθραΐ88η(1ί8 ςα» ίη βρββορίυω οοηβ688ΐ( Ο.Οαρίη.» ουαι βΐ 88(1§ οχ 
ιηο(1ο (Ιίοΐίδ ΓβίβΙΙβηίαΓ» οΙ Οαρίηα8 ίρ8θ Ιη 8α& 8(1 00. 8Ρσ6ί6ρί8θορϋπι Ρ8Γί8ΐ6Π86ω (1(3- 
οΙβΓβΙίοηβ, υΐ ιβΓηβΡΟ οοη&ο(88 (]8α)η8ν6Γί( 6ΐ Γβνοο&ΥΟΓίΙ. 

! II. ΡΕΚΡΒΤΟΑ 0ΒΕ(30ΚΙΙ ΥΙΚ<}ΐτ«1ΤΑ8 ΟΟΝΤΕΑ ΒΒνΒηΕ(3ΐυν Ει ΙΐυΚΑΤΟΒίυΙΙ Α88ΕΚΙΤ0Κ• 

< Ρθ8ΐ ΝίοΦηυαι οοηάΐίυω, ίηςαΚ Β6νβΓ6§;ΐυ8 (α), 8ρίΓί(1ίοη6ΐη, ΟΓβςΟΓίυω Ν)Γ$86ηυπι 
υΐ Νδ2ΐ&ηζβηυαι, ΐ8ΐη*ρ&(Γ6αι (ΐα&ω βΐίυιη ΤΗβοΙοξυπι ηΐαΐΓίωοηίο οορυΐ8(ο8 ίαί88θ, ηβωο 
ίΠ8η(ί(ΐαίΐ8ΐθ ν6Γ8&Ια8 ηθ8θί(. » Πφο οοηΓκΙϋηΙβρ θΟΓίϋοΓο 8α808 651 Β6ν6Ρ6βία5, ηιιΙΐ8 γ&- 
ιίοηε, ηυΙΐ8(|αβ ηίχυ8 8α6(0Γΐΐ8(6. Τ8ΐη ίηβυιΐίίβω βΐ ίη83Π8πι ορίηίοηβπι (ΙοΓπαίΐΑηΙΙ 8ερί- 
ρίΟΓΐ 6χείί1ί886, (ΙίχοΓίΙ (]αί5(]υί8 ίη 8θΐ8 (Ιιβοΐο^ί ΐ6€ΐ1θπβ ν6Γ88ΐυ8 ία6Γί(; ΥβΙ ρο(ία8 1(1 8 
ΒβνθΓβξίο 56ΓίρΙαιη ίο ξΓ&Ιίααι βρίδοορορυαι 80£θ ςοηΐίδ, ρρο 8α& ίη ηιαίΓΐιηοηίααι (Ιβνο* 
Ιίοπθ. 

ΤαΙβ εοπιπιοηΐυηι ηοίβηε 881 6886, ηεο υΐΐ^κη Ιιαϊε ΓεΓύΙΙεηαο ορ6Ρ8ηι ιιηρ6η(]6η(ί8αι 8γΙι1'• 

" ΙΗ Κββ. XIX, 10. " ΑεΙ. χχ 28. 
(α) Ιη ηοΐ» ^Α ε&ηοηειη ν βρο$ΐ• 47 Ρβ^£^ΑΤIΟ ΟΕΝΕΒΛΙ,Ιδ. - ΡΑΕ3 11. 48 

ΐΓϋΓ6Γ, ηί$ι ακιΐυπι 86γρ6Γ6 )οοβιιΐ8, θΐ νίΓ4ΐαι €ΐθΓί$$ίαιυαι, 6 ΟαΙιοΙίωβ υηυω» ΜυΓβίο- 
ήυοι (α},ςυί ιηίΓβ5α(υΓ οϋω βοηβϋθηΙίβΐΏ ΗβνοΓβ^η, ρρφΙβΓ ςυοιη « ιιυΙΙυι βάΐιαο βίΟηηα- 
τί( Νβζΐ&ηζβηυιη βϋακη αηςα&οαι 865Θ ιηαίποιοηίο οΙ)5(Γίηίί5$6» » ίρ€ίϋ5 ρο$Ιθ& θΓΓΟΓβιη 
βοαρίθχϋΐη ίιιίββθ οοΓηθΓβω. Νοη (βιιιβη βϋδοΐαΐβ βπιρίβιυδ 65ΐ| 86(1 8α$ρίοαΙυ8 < ΒβνβΓ^^κϋ 
56ΐα6ηιί&ω ουω νβίίΐαΐθ οοο56θΙίΓθ. » Οαί βΐίβιη ϋβ ΤΙίθΟδβϋίβ Ιιοθο βίΐ : « ΑαΙ Ν&ζίαηζοηο 
ηαρ^ίΐ, » ςυοά « 5ίηιί1ϋΐΏυΐΏ νβρο βΓύίίΓΟΓ. » Ι(βΓ|υβ οοοαιίιθηίααι ΒβνθΓ6£;ϋ βΐ ργαυφ Μα- 
ΓβίΟΓϋ 5ΰ8ρίοίυηί8 ΓαηιίΑωβηΙα 8ία)αΙ €θονθΙΐ6η(1β 5υοΙ• 

ϋΐ II ΜαΓβΙΟΓΪο ίοάρίβηιυβ, τθγ58, ςυ89 υιγο (Ιοοίο Γαβυω ίβοβΓαηΙ* Ιι»ο 8υη( ίη «ρί- 
^Γ&ΐαΐΏθΙθ Τ1ΐ6056ΐ)ίβθ, ηαθ(1 ίρ8θ νυ1(;ανίΙ : Γρηγορίου μεγάλου σύζυγε άτρβχέως * « ^Γβ^ΟΠί Μβ* 
ςηί νβΓβ ^οη^αI. » Εχ Ιιίδ ρίαπαια 6υΙϋ{;ίΙ ΜαΓΑΐΟΓΪυβ : ρπαιο, Ογθ^ογπ Ν^^88θη^ αχοΓβιΐ) 
ηοη ίϋί$8θ«Τ1ΐ6ο$θ5ί&αι ; ί(1 ςυίϋβιη ορίίιηθ άθίηάβ ; <ιΓ(5£θπαω, ςαί « Μβ^παβ » ϋ)ί αρρβΙ- 
ΙΰΙυρ, ΤΙΐϋοΙο^αω 6886, 6υ]ϋ8 αχοΓ, ββςϋυ β^Γηααηβ, Τ^6086ΐ)ί& ίυ6πΐ; ίϋ υ6γο ρ68$ίίΒ6 : 
(Ι6ϋί(]ΐΐ6 Ιιίηο 6ρίβΓ8ΐηοιΐΑ ΤΙιβοΙο^ί 6886 ηοη ρο$8θ. ΟαΜ ςαίάβω υΐ ρβηίΐαδ οοηνβΙΙβιηαβ, 
ρΓΐιαο βΙ&Ιυβηάϋΐο» ςυο(1 οβραΐ 68(, ηαΐΐίυβ υηηυαιη οοηίυ^ϋ νίηουΐίβ ΤΙιβοΙοβυαι ίΓΓθΐί- 
(υω 9 ηβάαΐΏ Τ1ΐ6086ί)ί«β οορϋΙ&Ιαιη; 2* (Ιοίικίβ ηϋιίΐ &<160 ίοιρ6(1ίΓ6, (]αο(ηίαα8 βρίβΓβπίΕηΑ 
ΐΓίΙ)υΑ(υΓ ΟΓΰ^οπο Ναζίαηζβοο» 3** Οθηυο βχ βρίίβρίιίο, ηβςοβ 6χ 6ρί8ΐοΐ8 8Ηα8 χον 86()υί 
Ν>'58βηο Τ1)608(;1)ί&αι ηυρ8ί886. δίβ ΟΓοβοπαιη αίΓυωςαθ 8 οοοιιιβίο Ηί>6Γαω• 6ΐ 6»ΙίΙ)ϋΐ(ΐ 
νϊΙίΒΐη \1υχί58θ οοπ$ΐ8ΐ)ίΙ. 

ΜϋΓ&Ιοπϋ» ίοΐ6Γ Τ(ΐ6θ1θ{;υαι 6ΐ ΤΙ)6086ΐ)ί8Πΐ ηαΰίπωοηίαο) ίιπ886 8α8ρ1ο&Ια8, Τ1)60$6- 
1)ί8ΐη «ι ουιη νίπο Ν&ζίβηζοαο €8$ΐίΐ8ΐ6ΐη ροΐίϋ8, ςυ80ΐ ΙΙιοΓί βοη]ϋη6ΐίοη6α] 86Γν&Γθ νο• 
1ύί$$β » €θη]ίοί6ΐ)8ΐ : ωοχ ίάθίχι « ίηΐ6Γ ϋΐΓυ[ΰηυ6 €&Γηί8 εοαιαιυηίοηθαι » 8(1ίηίΐ1ί(, 86(1 8(1 
1)Γ6ν6 ί6α)ρυ8 , 61 8Γΐ)ίΐΓ&ΙυΓ « Γ666η1ί Ιιυίβ ορίηίοηί βϋΙΓΓβς&Γί ρο$86 ν6Γ8αηι ϋΙυΐΏ ΤΙι(γο- 
Ιοςί, ίΐ8 8εΓίΙ)6αΙί8 ίη ΟβΓΙοΙαβ 1Τ ά& 8ηίΐη» 8υ« 68ΐ&(ηίΐ8ΐί5ΐ18 : Αύτάρ έπειτα γάμοιο, βαρυν 
ζυγ^ν (χτος έθηχα. 06ίη(ΐ6 γβΓΟ βΓθν6 ]υκϋΐΏ (ΏΑίπιηοηϋ 8 ιώ6 86ρο$υί• » Νίΐιίίοιηίαυβ («ι- 
ιηβη ΗδΒο ϋβ 86 Ιΐ8ΐ)6Γ6 88861Τ6Γ6 000 8υ8α8 68( ΜαΓ8(οπυ8. Αοΐ8ΐοα8 νίΓαιο (1οο(ιιωηαο(1 ρΓΦ 
ν6Γ€βυη(1ί8 Γθίπ Ι8ΐη ίθ8α(1ί(8Γθ ρΓΟ 06Γΐ6 ηοη 8αίηο8ΐ. 

Νθ8 Υ6Γ0 οωηβ ρΓ0Γ8α8 αΐ8ΐΓίαιοηίϋαα β (1γ6%οτ'\ο ρΓοραΐ88ΐηυ8• Ιρ86 ΜυΓ8ΐοπα8 (6;8γ- 
ςαΐΏ6η{8 8υρρ6(1]ΐ8ΐ)ίΙ : « εαΓ 6θίη3 6Γ6Βυπα8, ίοςυΚ, (}ΐιί Ι8πι 8Φρ6 86 (ο( ν6Γΐ)ί$, ν6ΐ ωί- 

ηυΐΑ νίΐφ 8088 Ι00θί[06ηΐ8 Τ6Γ8ί1)α8 €ΐ8ϋ8ίΙ, ΙΐΟΟ ΟΟυαΐ ΟΟα Ι6νΐ8 ωοωβηΐί ρΓ»ΐ6Γί886ΐ, Αα( 

ΙΑΙΏ )6]οου8 οοοιω6ΐοθΓ8886( ? » Νβςοβ ν6Γ0 1(1 (ΑηΙυοι βϋϋπΐίο, 6ΐ 8Γκαα)6ηΙο, ϋΐ νοϋ8η(, 
06280(6; ςυ8θςυ8αι 1(1 β6ηα8 8Γβ;ααΐ6ηΐί Υ8ΐ6Γ6 (ΙεϋβΙ, υ1)ί ςυί(1 1ΐ8ΐ)6(, ςαο(1 ΓαοΙι υΙιο 6( 

ΙΟΟΟΟ) 0ΐ}ΐί06Δΐ : ΙΐίΟ 801601 Ι)&1)6(, 81 ΟΟςΟΑΟΙ 1ΐ8ΐ)θΙ(; €001 (]θί Γ6Γ0αΐ 8υ8Γυαΐ }ΐί8ΐ0Γί801» 
ηΟΟ 000, 86(1 Οΐυΐΐίρΐίοί ρ06αΐ8ΐ6, ΟΟΟ 05ίΐ6Γ, 86(1 (ΐ6(1ίΐΑ 0ρ6Γ& 866υΓ8ΐ6(ΐυ6 (6Χ6Γ6 86 ρΓΟ- 
βΐ6(0Γ, Γβω 181060 00801 6 ρΓβ&οίροίβ, 8ί 000 6(1801 6Χ 00)01508 ρΓΦΟίρΟΑΟΙ βίΐβΐ, ({Ο^Β 8(1 
Υ)(6Θ ΥΑΠ6(Β(Θ8, (]α88 Ιί((6Γί8 ΟΙΒΟάβΙ ςΟ&αΐ ω&Χίαΐθ ίΑΟίΙ , (]υ8ΐ6 ρΓθΓ66(0 681 ΥίΙΦ ^600$ 0ΐ 
0υΓ808, (]υ6αΐ 6Γ6β0ΠΟ8 16Ω6Γ6 (ΐ60Γ6Υ6ΓΑΐ. 111)1 βοίΟΙ (16 {;6Π6Γ6 V ί Ι» (ϋ 11260(10 Ν&Ζί80Ζ6ηΐ18 

.ηκ65Αΐ, ίΐ)! 8806 (ΐ6ΐ}αί( 826Γ0 (Ιο αΐ8(Γίαιοο1ο, 8ί ρο8ΐΙι&1}ί(8 €(Βΐϋ>6 >ί(Α 8(1 οϋρ(ί8$ οοονο- 
ΙδυΚ. 
Ν6ςο6 Υ6Γ0 608, ςοί αΐ8(παιοοϋ γίοοοίίβ 88ΐΓί6ΐοοι Γυί$8θ 6Γ62θπυαι 6θη86ηΙ, ΐ8ΐοα ωβ* 

ΐΓΙΓηΟΟίΟΙΟ €θΙ1θ68(υΓ08 6886 8Γΐ)ίΐΓ0Γ ρ08ΐςα801 ρΓ68ΐ)^ΐ6Γ εΓ68ΐθ5 68ΐ• Α(1 ΟθηΟθΐ88 ίΐΟ(]00 

ΤΗβοΙοςί ουρ(ί&8 (βαιρυβ 1(1 οουαι 8υρ6Γβ8ΐ, ςαο(1 &ο(6 5Α66Γ(1ο(ίοω 6]α8 βίΠοχίΙ. €οο86θ- 
ιίΐ ΜαΓ&(οπο8 6ΐ8ίΐ(ο) : « Νοηάία οοη8ΐίΐί88θ οβΓοίβ 6οα)αιαυίοο6αι ίηΐ6Γ Νϋζ!8Ω26ηυΓΐ 
6ΐ Τ^β086ΐ)1&αι; 56(1 υίπυοιςαθ 688(ί(8(6αι ]8αι ρπϋθοι 6)621886, υΐ 880θΓ(1οΐίυοι ίΙΐ6 ίηίΐ'βΐ, 
οΙίηΐ6Γ (]ί&€οηΐ8888 ί$(8 6θορ(8Γ6ΐϋΓ• » ν6Γοαι Ι6(ορο5 ί11υ(1 ίρδοιο 6$(, ίπ ςυο 8οευΓ8(α 
βΓ620Γϋ Ώ8ΓΓ8(1ο οοΠϋοι οΙΙο γίΙδΒ ίρ5ία$ 0)0016010 €0η8ί8(6Γ6 ηΐ8ΐπωοηίυιο ρΑΐίΐυρ. υΐ 
60101 0θ288 ΤΙΐ60865ίΑα) , 8ΐί8ίΩνο (]α8ωΙί56ΐ (ιΓ62θπυαι οχοΓβαι (1οχί8δθ, ςϋί(ΐ€|ϋί(1 «Ι 

(ΐυΟςΟΟ ΟΙΟϋΟ ΠθΧ6Π8, υ ΟΟΙΟβ ΓοίΙ 6ΐ ρ60ί(08 8θΙ)Υ6ΓΐίΐϋΓ (ΙίδβΓίίδδίπΐίβ 0Γ680Γϋ Υ6Γΐ)ί8, 
Υί(8α) 80801 (ΐ686ΓίΙ)6Ωΐί5, ί5ίςυ6 8600ΓΑΐί88ίαΐ6 Οϋί (1β Υΐΐφ 2606Γ6 (ΐ6ΐί26Ω(]θ. 

βΓ620Γίί ρ8Γ6Ω(68 ΩΟΟ ίρ8ί 806(0Γ68 ΓοβΓΟΟΐ Οΐ 80101001 8(1 0Χ0Γ6αΐ 8ρρθΙ1βΓ6( ; ρ8Γ6Ω(θ$• 

ίη(]αΑα), ςοί ΟΟΟ ιοο(1ο 6(ί1 γοΐοαι οη$ιίΐ8ΐΐ8 86 ρΓορο8ί(οπι ΟΟΓ80(, 86(1 6οαιίρ8ί, ρποε* (α) Μΐ]Γ8ΐ. ηοΐφίη βρΙβΓ. 52 ΤΗ^οαί^. α μ οϋίΐιιιη, (ΰ) ΙΙηιΙ. 

ρ.ϊδΙ,1δ2,1δ4. •^ (Γ)ΐ|>|α. 19 ΡΚ^ΰΡΑΤΙΟ βΕΝΕΠΑϋδ. — ΡΑΠδ II. 50 

ςαβσι ηΑ5€βΓβΐΏΓ, Οβο (ΙίοθΥβΓβηΙ, 6( ηβίαω οΙ)Ιυΐ6ΓβηΙ , βϋθο υΙ « λ\) πΐβπο αι&ΐΓΐ5 Ι)βο $β- 
ο*Γ,8θ ρυβΓ ο5Ι&(υ5 » ΓυβηΙ , εΐ ςυίίίθω Βά οΗβΓβ , δοΙθωηΙ π(υ ΙβοΙίδςυβ ββοΓ» 8απρΙαΓθ 
ΙίΙ>π5 : ηηοά ίρ86 8<πΙ)ίΙ 6Γθςοπυ$ (α), ςιιί < ρβΓβηΙίδτοΙυπι βο (Ιβδί^ίβηυηη ΓβΙυπι Ιΐθ1)ο{(,» 
6( ρΓββ8(βΓβ ςηονίδ ίθπιροΓθ $Ια()αίΚ , Αίςυθ θΐίβίη ρΓ£θ$(ίΙίΙ. «τ (6) ΡβνίηχίΙ ωβ 8ίΙ)ί βχηίοιι 
ΰ«ι$(ίΐ88, ίηςπίΐ, ΰΐ οβΓπΙ νίηοϋΐα !ϋ]β6ίΙ, βίΐΏϋΙιΐιιο βΓϋθΠίθΠ) (ΙίνίηθΒ 8βρ!βη(ί« &ο τίΐφ ωο- 
ηη5(ίΰ» βπιΟΓβιη ιη]«€ίΙ; νιΐ» » ςυ» άιοί ρο(6$1 ίυΙυΓΟθ ρπιηίΐίκ; ςυίρρβ ςυ» οοδίθ ηοη 
Ιη(ϋ§β(, ςυ?θ οοπρη^ βίΓουιηρΙβοΙβΙυΓ ίυυπι, τβΓΐ}ί8ςιιβ (ΙβοθρΙυΐΏ 1)ΐ3ηι1ί8 β(1 8π18γ& (Ιοςα- 
$ΐ8η(1α 8(1(]αο8( : >* Ιιφο 8υη( βοηιυ^ϋ γίηου1&« ςυίϋυβ βροςοπαβ 8 ρυβΓΟ οοραΙ&Ιυβ 68ΐ. 
εοπ]ΐ)χ ίρ8ία8, ηοη Τ))6086ΐ)ΐ8, 86(1 ρθΓρ6(υ& 088(1188; οοη]αχ &&ρί6ηΐ]8 ίηιί, 80 υίπαβςυι» 
500-18 6( &<^^υ!Γ^x « ιηοη&6(ιί γϋ8» ου]υ8 βοιορβω ιρδί » ίη36ϋίΙ 688(ίΐ88» (]υ8ΐη ίη η8υίΓ8$;ϋ 
ρβΓίεαΙο τονίΐ, βΐ (^υβαι (ο(ο νίΐ» ΙβωροΓο, ςαβηΐυαι ΙίουΚ 8ο ρβηββ ίρδυιη ίυίΐ, ρΓοΓβββυδ 

Ιηηιιπ)6Γ8 βχ βΓβ^ΟΓϋ 5θπρΙί8 8ΐί8 ρΓοΓθΓΓθ (θ8(ίαιοη{8 ίβοϋΐίιηαω Θ886( * ηαϋ^αβ ίΙΙιιπι 
ηαΙΙο υηςυβη! η]8ΐΓίπιοηίο οοηβίΓίοΙυπι ίυίδββ , 86(1 β}υ8 , ςυ8ΐη ααα8ΐ>8( υη^(^6| « εββίίΐβϋβ 
}%ο οοΜβ ρβΓρβΙυο ΓΐΓΐΏίΐ6Γςυ6 8υ1)ΐηί8ΐ886 » ΐΏδπίΓβδΙιιω 66Γ61 (ο). Ι.Ρβ^ΚυΓ η8ΓΓ8ΐίο 80ΐη- 
ηϋ ςαθ(1 83θο(ί88ί<ηα8 (Ιοβίορ ία8θ (Ιββοηύϋ {ά)^ 6ΐ ίη ηυο 8(1Ιιυο « ρα6Γ, ηεβ Ι8α)θη &ι1αιο- 
(Ιαπι ρυβΓ, νβΓαιιι βα 66(8(6 ςυ8 Ιΐοηί 6ΐ οιβϋ ία)8§ίηί1)α8 &ηίΕηυ8 ίη{θΓω8(αΓ, » ο&8(ϋ83 βΙ 
$3ρΐ6θ(ίΑ 5ί1)ί νί^φ 8ΐ]η( Ι)υΐΏ8η& 8ρ6οί6, (8η(8ςυ6 βχ ίρ88Γαιη 8β1α(α 6ΐ οοΙΙοςυίο ριιπ(8(ΐ8 
(ΙίΙβοϋο ίη οορ θΠ)8η8νΗ ίρ8ΐ(]ϋβ 8βπιρβΓΐη1ΐ858ί(, α( νβοοπίΐββ, πο ςπί(1 (ίίοβιη ΒπορΠαδ, 
πιβπ(ο νΐ(1β8Π(αΓ, ςυί άβ Ορβ^οπί ρβπροίυο 0(ΒΐίΙ)8ΐα νβΐ ΐ8η1ί5ρβΓ (1ϋΙ)ί(8νθπη( (β), ϋηιΐο 
τΪΓ ίβςΐυδ 0Γ680Γίϋ8, β( ουω ΑΐΗβηίδ ΓβΥβΓ8υ8 ά6ΠΙ)βΡ8Γθ( , ηοη (1β νίΐ© οοΓβα , τβΓΠΐη άβ 
νίθ, ςυ8 βχρβ(ϋΐϋ8 8(1 ρΓορο8ί(ααι Πηβω οβρΠα8 ρβηνβηίΓβί, Ιϊοο ρπιηιΐίη ροηίΐ: « {/") ^^ιη 
οΗηα ηοίΐιϊ €6Γ(υπ) 6Γ8(, 80 νβίαίί Ιθ^θ ββηοίΐυαα, ςυβ» 68Γηί8 8αη(ίη ρΓθίαη(1υαι 08 ρΓθ]ίθ6* 
Γ6; 1(1(ΐα6 Ιπιη αιβ^ίδ 8β πΐ8£ί8 8ΓΠ(1ρϋ8(. » 

ΟιιίοΙ ϊρΙϋΓ δίΙ)ί ΥϋΚ βΓθΚΟΠϋδ 1)18 γβΓΐ)ί8 ί</), « 8Γ8Υ6 ]υκυπι ιη8(Γΐπιοπϋ 8 ιηθ8βρθ8υιΤ» 
Νοη ίωροδΚϋπι Ιϊοο οηϋ8 8ΐ)|βοΗ, 8β(1 βϊ> βο 56παρθΓ (]βο1ίη8Υί( , β δβ 8ίηοΥί(, βΐ) 60 8ΐ)1ΐ0Γ- 
ηιί(, 8ΙΏ0Γ6 088(ί(8ΐίδ 6( γί(8θ [ηοη8δ(ίθ(Β. 5ί6 2Γ8ΥΘ οηαδ ιη8(πίηουϋ βχουδδΚ, Ηβυιΐ ςϋί- 
ί1βπιία)ροδί(υπι ϋηςϋ8ΐη ; δβϋ & 86 «πιογβηοΐο ηβ ]'π)ροη6Γ6(ΠΓ. Νοη 8ΐΙΐ6Γ Ορβ^οπηδ βχοοδ- 
$1(οααδ ιη&(ηαιοηϋ, ηυβηα 68υ(6 ίυ3ί6η(1ο ςυί(1ςϋΐ(1 Ιΐ06 γϋ^β^ηυδ δρ66(8(» υΐροΐο 6οη- 
(ΓΒΡίαιη ρΓθροδί(ο 8βΓν8η(1δ5 νίΓβίηίΐβΙίδ 6( νο(ο πιοη88ΐίοω Υΐί®. €6γ!θ ΟΓβςοπυδ, ςαί γι- 
(3ΐη ιηοη85(ί(»ηι ί(6Γ8(ο γυ(ο 86 ΒοιρΙβχϋταιη ρΓοωί86Γ8(, ηχοΓβα) δίΙ)! 8(^^^ηβ6^6 ηοη ρο*- 
ΙεΓ3{, ςυίη ά&Ι&ω Οβο Γκίβαι ί8ΐΐ6Γ6(, δββίυδςιαβ πα&χίιηαιη ίηδβ 8ϋηιί((βΓ6(« ΑϋδίΙ ί£;ί(υΓ υ( 
ηπιο) (8ηα £8η6(υω» ρΐ6(8(6 ίηδίβοβαι, (8η(αω δοβίυδ ρ6Γρ6(Γ888θ; 8ΐ)8ί(, ίηςυ8αΐ, η( ϋρο- 

βΟΓίϋΙΏ 8ρΓ6(0 δ6ΓΥ8ηϋ8Β ΥίΓ§ΐηΐ(8(ί8 Υθ(θ , (ΙϋΟ θΙ)8(Γί6(υ8 6Γ8(, ηαί < &Ι) αίθΓΟ ΠίαΙΠδ 88- 

06Γ 6Γ8( , ηυί ιη8(Γί8 γοΐαω 86 (ΐ6δί()6ΓΪυιιι Γ8ΐααι Ιι&1)α6ΓΑ( , » υχΟΓβω (ΙαχΙδδβ 8Γΐ>ί(Γβ- 
ΐΏϋΓ, βαΐ δϋδρίοβιηυΓ. Τ8ΐί8 δοδρίοίο (801 ίη ϋΓβςοπυπι ίη]υΓίθ88 « ςαβαι οοη(Γ&η& υ6- 
ηι&(ί. 

ΰοηδΐ8Γθ(]6ΐ)6(6χ (116(18 (ιΓβΒΟΓίαπι ηαΐΐίδ υηο|υ8πι ηυρ(ίίδ, ηβο οηηι Τ1ΐ6086ΐ)ί8» ηβοουιη 
Αΐί8 ςο8ϋΙιβ( Ϊ6η)Ίη8 8ΐϋβ8(ϋηι ίαίδ86. Οϋο (ϋ8ρυ(8(ίοηίδ ϋ8ρί(8 ροδ{(ο , 8ο βΟΓαω , ςυο 86- 
ςιιαηΐυΓ, ίυη<ΐ8η)6η(ο, ίβω δροη(6 8υ& δβςυίίυΓ ΤΙιβοΙο^αω ηοη 6886 6υΐΏ , ςαί ίη βρίΐβ- 
1»Ι»ίο ΤΙΐ608β5Ι« « Μ88ηυ8 » (ΙίβΚαΓ, θ( ο^1^ϋ8 Τ1ΐ60δ6ΐ>ί& « Υ6ΓΘ οοη]υχ » 6θη)ρ8ΓΥ6 βρρβίΐβ- 
(ϋΓ. Ηίηο θίΒοίΐυΓ, ηίΐιίΐ ο1)δ(&Γ6 (ΐυοιηίηυδ Ιϊοο 6ρί(3ρΗιαπ) & βρ^ι'β^^Γίο 6ΐ8ΐ)0Γ8η ρο(αί886 
(Τ6(]8(υΓ. Ιιηο ηοη (8η(ααι ρο(υί(,%θ(1 Γ6ίρ88 βϋ ίρ80 6ΐ8ΐ)0Γ8(ιιιη θ88θ βχ βρίδίοΐβ βΙ. χογ 
πΐΑοίίβδΙαΕα βδΙ; (]υΦ (ΐαί(ΐ6α)θρ]8ΐοΙ& ουηι βρίίβρίιίο τβϋυδ 6( ΥβΓΐ)ί8ί(α οοηδοη8ΐ, α( υίπυδ- 
ηιΐ6, γβΙ ηβαίΓίυδ, βυβΙοΓ 8βηο806η(1αδ 8ί( Ορο^οπαδ. Γ8(6η(υΓ 8υ(6α)θκηη68 βρίδίοίβηι, 
Β^Γΐηβηιιιη βδδβ ΤΗβοΙοςί ίβ(υπι 8(1 ΟρββΟΓίυίη Ν.νδδβηυπι 80ΓίΙ)6η1ί8. Ργο οβΠο ί(8(ΐα6 1ΐ8• 
1)6η(1ϋαι, ΤΙιβοΙοςηηι οοο ΤΙΐθθδ(^1)!«6, ηβο ϋΙ!ί 8ΐϋ ηηςο8Π) βοηυυΐιίοίαηοΐυιηιβυηοίβηιςυβ 
^556 8υ6ΐθΓβιη βρίίβρίιη. Ρρ8Θ(6Γ68 ΜυΓ8ΐ0Γϋ) ςυί βρΚ&ρΙιΐο, υ(6( βρίδίοΐβ &(1 0Γ6§;0Γΐαπι 
Ν3τ$$6ηηηι, ρβρρβίαβηα ΤΗβοΙο^ί γίρξίηΚαίβπα ΙούβίλοΟρί βαδρίο&Ιαδ βδ( , Γ&ΐίοηβδ βνβηύ*- 
βοπηΐ 61 ίαηάίΐϋδ οθΓΓυυη(. 

(β) (4ΙΡΠΙ. 8ΐ % ν. 42(5, 453, 448, 449. (β) Ολτπ\. νΛ. ί , υ. 280β( 860. < 

Μ ΙΙ)ΐϋ., ν. 466, βΐ€. φ Ιΐ,ίϋ., ▼. 284, 285. 

(<ί) 11)1(1., ν. 205, 206, 207, 208 3(1 315. β1 ΡΚ^ε^ΆΤΙΟ Γ.εΝΕΗΑΙ.18. — ΡΑΕ5 Η. 59 

Ιαιη ΥβΓΟβΐ ςυΦΓββ, ςαί9 ιΊΙθ $ιΙ ΟΓοβοπαβ, ςαί ίη βρΚαρΙιίο « Μ&κηυ$ ι» (ΙίοίΐαΓ, υΙίΓο 

Γθ8ροοά6ΐ)ίιηα$, ηυΐΐαηα βϋαιη 6556 ςυβω Ν)Γ$$6ηιαα]. Οαοά βπίβαι Τ1\60$6ΐ)ί&ΐΏ $ρθοΐ&1 : ίο 

6ρΐ8ΐο1& < 58β6Γ(1οΐί8 οοη]αχ 9 οοιηρθΡΥθ βρρ^Π&ΙυΓ.; ίο βρίίβρίιίο 5&οβΓ(]οΙί$ ίΠΐαβ ηοΓηβη 

ϋ66ΐβΓ8ΐαΓ; ηΐΓ$υ3ςυ6 θυ]|]5 5366Γ(1θΙί8 6( 0υ]α8 βΓβ^ΟΓίΐ ίυβΠΐ « 00ΙΙ)ρ8Γ 9 Τ1)^056ΐ)ίθ (Ιβ- 

ηαηΙίΑΐϋΓ. Οαίβςυίβ ϋΐ88 ΗΐΙθΓββ Ιθ^βήΙ , ηοη (]υΙιΐΙ&ΐ3ί( ςυί8 ϋΐθ βίΐ 6Γθβ0Γίυ$. £]υ8 ρηίπ) 
Ϊρ8ία8 8006Γ(]ο(ί5, υ( 68( ίο 6ρί5ΐρ1&, 6]α$ Ορθ^οπί, υ( (ϋ56Γΐίιΐ5 ΗθϋθΙ βρίίβρίι^ίυιη , Τίιβρβθ- 
ϋίο € εοωρβΓ» » ν.βΐ $ί ω^νίδ , « ^οη^υx , ι» β ηαο ΙΙΙβαι ίο €ρί$(οΐ8 οοοιωβοάΑΐ ]αα(ΐ3ΐθ[υθ 
ΤΗθοΙοςυβ ; 6]α8ίΐ6Γαιη $θε6Γ(1οΐ!5» οαί βΐ τίΓΐυΐβ « ρβρ » ο( 1)οι?ογθ ΤΙιοοδθΙ)!^ ρΓδθ(1ί63ΐαΓ, 
«ΐαβηυβ βάβο 8θ06Γ(1οΙί5, 6]υ8 6Γθξ;0Γϋ « βοωρβΓ» » ^(1 ηυβίΏ ρβΓίίηβοΙ ίΙΙ» 1&ο(ΐ68, 
Αά ςυθοα (ΙβΐΐΒ $υη,( ΙϊιΚθγφ. Όοθθ οοιη βίοΐ Βά Ν)Γ8$6ηιιοι δοπρίβ, ίρ5ί8$ίιοα8 ϋΐθ Ογθ- 
βοπο8 Ηθΐ36η<1α8 65ΐ , ου]α8 6( <( 80γογ » 6( « οοπίαι 9 » 8Θ11 108^18 « εοοιρβΓ» » ο( ία 

βρΗβρΙΐίο ΤΙ]60$6ΐ)ί& (ΐ68ίβη&ΙαΓ• ΕΙ €ΘΓΙΘ Οαοα Ν>'8$6θΊ, 6ΐ ΟΟΟ 880ΘΓ(]θΐί8 8ΐΙΘΓία8 νύζυ- 
τον Β8Γ00ΐυ$, €0Πΐίαυ8ΐ0Γ68 ΒθΙΐ8Ω(1ί» ΚίνβΙΟ!» 6ΐ 8ΐϋ 8608βΠηΙ Τ1ΐ6086ΐ)ί8ΐη ίη 6ρΐ8ΐθΐ8 (1ί- 

€18Π), οβαιάϋοιςαθ βΟΓΟΓβοα ; ςυί(1 ίοβοωαιοοϋ 0886 ρα1α8ΐ ίάβαι 8(1ΐΏίΐ(6Γθ ία ορίΙοιρΗίο, ςυο(1 
1η6ρΐ8(οΙ& 8(]η)ϋ(ι(αΓ? 

8αρ6Γ6$(« υΐηυο 860511 Ν/ββθπία 80γογ 6( ροη^υχ, ν σύ{;υγος, Ϊΐΐ6086ΐ)ί8 (]ί€8ΐαΓ, βχροηβ- 
Π)α8. Ρηιηο ςαίοίθπ)» 8ίκηίθ6&1ιοοθ ρΓορη& υΐΓύωςοβ (Ιίβί ηοη ροΐαίΐ; αΐ) οϋνίο ί^ΊΐαΓ εΐ 
ρΓορηο 86Ω8α νοχ (]6(1α66ρά8 , 6ΐ ς[ϋ®Γβη(ΐ8 ίοΙβΓρΓβΐ8ΐίο. Τ1ΐ608β1)ί8 10 θρ1ΐ8ρΙιί(:ιτέκο;Εμ- 
μβλίοιοΓΕωοιβΙίφ Γι1ί8 (ΙίείΙυΓ : ηυοά $ί « ουΓοω » ίο(6ΓρΓ6ΐ6Γί$, 8ά Β&ΓΟοϋ , ΗβοδβΗβοϋ 6( 
Ρ8ρ6ΐ3Γθο(ιϋ, ΚίνοΙί 8ΐ1θΓαιηςα6» ςυί Ν^βδβουρ οοοουΜο ]πΩοΐαπι οαιη Τ(ΐθθ8ο1)ίΑ ίαί55β 

^ΙυηΙ, 86016011801 8606νΐ68; 06β 8 €00506(0(1106, ς08 ΟΟΓΟδ « ΓΐΙί&Β » ρΙβΓΟΟίηϋβ 8ρρθ|ΐ8ρ- 
ΙΐΙΓ 8ΐ) 118, 'ηϋ&8 500Γμ8 1)85.β0( , ρ6θί1νΐ8 Γ666856Γί5 ι 8 Υ6Γί(&(6 ΟΟΐβΟί ρΓΟΓ505 8ΐ)506556Γί$• 

Νβςαβ 60110 8ίοίΙ 6ρι$(οΐ8, (16 ςα8 (οϋββ, ίΙΐ8Πΐ 6ρί(8ρ1ιη Υ066η υΙΙο ΐΏ•ϋο 5οΙΙϊοίΐ8Γ6• 8(- 
(ΐα6 6(18111 Ιιαβ 6( ςαβπι ΐΏβχίηιβ ουαι 6ρ)(8ρΙιίο 6ρί5ΐοΐ8 εοοοϋΓπΙ, υ( « Βαδίΐίί 5ογογ, » (\\)θά 

γ)ΓΦ86 ίβΡί 6ρί(8ρ1)ϋ (1(θΙϋ8» 6( Εοΐαΐΰϋδθ βΐίβ, ^00 ίο ίρ50 65( 6ρί(8ρ1ΐίθ,ς6ΓΟΐ8Π80!υ6 8(]60 
86 ρΡΟρΓίθ Ν7556ηΙ 8•Γ0Γ ΤΗ6056()ί& 85ΐΓυ8(υΓ. ΈρίδΙοΙβθ ν6Γΐ}& 5ϋΟ( : α Τ6 δϋΟΐίΓΟΓ οΐ) 6810 
Ιθ>6Γ8θ(ί8αΐ 30 ρΙΐΙΙοβΟρΙΐίβα), ςα801 (1ί$η658α 1)68ΐ£θ 8800(8Β(]06 50Γ0Γί3 ν65(Γφ ρΓ£θ5ΐ8Γ6 (6 

8Ρ(]Ιο :. » ({οο ςοίάβαι ν6Γ58 ίΐίικί 6ρί(8ρΙιίυοι &Ιίο ρΓθΗίΙ)6( ϋβίορςυοη. £ΐ ρουΙο ίοΓβηα» 
ρΕ«(1ίθ8( Τί)βθδ65ί8θΐ, <« Ε6θΐ6δί8Β (Ιβοοδ, εΐΐΓίδΙί 0Γ08Πΐ6Ωΐυπ\ , δΒίδΙίδ ίΙ1Ια5 1)θήϋω, ίοιηΐ- 
ηβΓοω 6(1ϋθϊ8θΐ , ΤΗβοδβΙ)ί8αΐ'ίο (80(8 ΓΓ8(Γυίθ ρυΙοΗπΙοάΐοβ ίοΓοιΟδίϋδΙοιβπι 6( οίδπδδί- 
10801; » ίΓ8(ΓαΐΒ, ίαςαααι, ςυίοςοβ, 6( δΟΓΟΡυω ΐο(ί']6θ)•0(πΙ)α5 6βΓβ8ί6 6θθ6ίοί(ίοΕαιπ)6* 
λίβω 6ρί(8ρΙιί<ιιο €χχχ 8ρυ(] ΜυΓ8(οπυα]. Μί((ο ςυβθ βχ ϋ8 )8υ(]ί1)υ5 ρρο 71)60561)1» ρ6Γρ6Γ 
108 νίΓβίοί(8ΐ6 6θ1ϋ^ ροδδίοΐ» ςο8ηίΐ ςυίοΐβοι 8ί ρΓοίεδδβ οοη 6δ$6(, €ΐΐ£08 ρΓθί66(ο οαη 

α886( ηΟΦ 1θ( ίθ(6Γ ίΓ8(Γ69 &Ρ δ0Γ0Γ6$ νίΡ^ίΟΟδ «( €ΐ8Πδ8ία)8, 6( €ΙΐΓί$(ί 80 Εοοίϋδί® (16008 6( 
ΟΓ08016θ(θαΐ »(1ίθ6Γ6(υΓ. 

Ιο 6ρί8(θΐ8 ΤΙΐΟΟίοκΙ Βά Ννδδ6ΩαΐΟ ΙΐίΒΟ 0ΐ)δ6Γν8Ω(ΐ8 018Χίηΐ6 8001 ν6Γΐ)8 : β Τ1ΐ6056ΐλίθ01 

10680); 016801 60101 γοοο, ςο8θ ο( 06ί Ι6^ί1)08 οοΩδ6Ω(8Ω6οαι 6Γ8( νίχίΐ; ςα&θ(1οςυί(ΐ6Π) 

ΕρίΓί(8ΐί3 00808(10 00ΓρθΓ68ω 8θ(θ06ΐΗ(« » Τ8ΩΚ801 1ΐ8ΘΟ Τ6γ1)8 ΥίΟΙ Ι)8ΐ)6Ω( 8(1 ρΓθΙ)8Ω(1υθ) 
Τ1ΐ6Ο86ΐΐ1&0α 80Γ0Γ6ω 6886 86Γηΐ8Ω8αΐ Ν3Γδ86θΙ, 6( 8(1 8Γ060(1θΩ1 ρ6ΩίΙθ8 0001 8ΐ) 60, ^ϋΧΩ 
8 Ν8Ζί8ΩΖ6Ω0 00θ]υ8ίθαΐ, 0( ΟϋΪΓΟΙΟ ν8ΐ€ΐθ δΚ τίΓΟδ άθθ(Οδ 6Χ Ιΐίδ ν6Γΐ)!8 808801 8ΓΠραίδ56 
Αΐ(6ΓΙ]^(Γί 6Γ6βΟΓίθ 01101 Τύ60δ6ΐ)ί8 Ι08(Γίαΐ0ΐ;ΐϊθαΐ 8010860(1], 6Χ ςθϋ)υδ 0Οθ(Γ8ΠϋΟ1 δ(8(06Γθ 
€ΐθϋθ6Γ8Ω(. 

€6Γ(Θ 6Γ680Παδ, 0001 « ΟΟ^ΩδΙίΟΩί 0ΟΓρθΓ68?, » ς08 Ν78δ6Ω0ηΐ ΤΙΐ6086ϋί8 8((ΐΩ8θ1>&(» 
« 8ρίπ(8ΐ601» Ορροηίΐ ς08 8(1 86 ίρδΟΦ ρ6Γ(ίΩ6ΐ)8(; ΟΟαΐ « 8ρίπ(8ΐίδ]^ Ιιαίοδ « 008Ω8(ί0Ωΐδ9 
€80888 80 Γ8(ί<)068 Γβ(1(ϋ(, ς00(1 ΟίπαΙΡϋΟΙ Τϊ]6086ΐ)ί8 « Ββί Ι6βίΐ3ϋ8 000860(8066 γίχΚ» * 
0ΐηη6ΐρ ρΡΟΓδΟδ & 86 6( & Ν;δ86ΩΟ. Π)8(Γίθ10θϋ δΟδρίοίΟΟβαΐ ρΓθρθΙδ8(• Τ1ΐ6056ΐ)ΐ8 80Γ0Γ 
6Γ8( Ν^8860^, ΟΟ^ηβ^ίΟΩΟ 0ΟΓρθΓ8ΐί ; 80Γ0Γ ΥΟΓΟ Ν8Ζί8ΩΖ6Ωί, « 002η8(1θΩ6 δρίρΚοδΙί; » ΩβΟ* 
ΙΠ08 80(601 ΟΧΟΓ. Ν60 ΠιΟΥ6Γ6 (]θΙ)6( ΥΟΧ 1*8(8 σύζυγος, ς08 ΟδΟδ 6δ( 800(ΟΓ 6ρί(8ρΙ)ϋ. Ι(1βΩ> 
•ηίΠΙ Ιΐ80 Υ006 8ί8Ωίβθ8Γ6 Υ.ΟΐοΚ ΙιΓ6βΟΠυ8, (|Ο0α ίΩ θρί(8ρΙΐίθ Χ£Ι &ρθ(1 ΜϋΓ8ΐΟΓίυ(Π 
ρ. Μ : Καρτέριον τ^^ς της σύζυγον εύσ^βίης- « Η8ρυΐ5(ί, ίΩ(]θί(, Ν1θθαΐ6(ΐ68, εαΓ(6Π0αΐ (Ο» ρί^* 
18(18 δοοίοοι.» Ν8μ&Ωζ,6Ω0 06Γ(6 ΙΙοοίΙ ςοο(1 οοίςοβ Ιΐοβί, νοοίΙ)υ5 ϋδ 8ΐ)ο(ι, ςοίΙ>ο8 νο- 
ΙυοηΙ, ΐΏθ(1ο (ΐ6(]οί8(, Ωον8θΐ<ιυ6 ηο8αι, ίΐ9 8βίΩ8!( δίςοίΓιΟΑίίοΩβαι 8χροΩ8(. Ουοϋ 88Ωβ 

(Ιί56Γ(ί5δΐα)6 ρΓΦδίΚΚ, ΤΙΐ6056ΐ)ΐ801 80Γ0Γ601 Ν}*5δ6θί ^6Γα)808Ο1 6586 ΟΟΩβΓΟ){\05, β^05- 55 ΡΗ.4;ΓΑΤΙ0 0ΕΝ£ΚΑΙ.Ι8• - ΡΑΚδ Η. 84 

(]6ΐη()ΐιβ'(1ιβοοη!β$θΐη Ιιί5 νβΓύίβ βδίΓϋΰΠδ, ςαίΙ^υβ θρΙΐΟΓβ ηοη βυη( θά άβδίκο^ηίΐθ (Ιίβου- 
ηί$5Φ ΕηβΓΪΙβ 61 ΐΏυηιο : « ΤΙίθοββϋί&ω νβΓΟ ββΟΓβω, βίςυβ βο^ο 5&08Γ(1ο(ί οοιηρΑΓβαι βΐ 
ρβΓβΦ ΙιοηοΓβ ϋ( 0)8^015 IX)^8(6^^^8 (ϋ^ηβη, » 

ΡΓΦ(6Γ6β γοχ 6γφο& σύζυγος ηοη ρΓορπβ βί^ηίΟοθΙ βοβ, ςυθ3 ίοΐίηο οοΐ)]υββ8 τοοβιηη»• 
η)3Γί(αηι 6( υχΟΓβαι; δβϋ 608 κβηθΓ&Ιίιρ, ςυί ορβηβ 6^υ8(^6ιΏ 8θεί^ ίάαπί ΥβΙυΙΙ ι'ιιςυιη 
ΐΓβΙ]6Γ6 06η86ηΙυΓ• 1ΐ8 οοηβίΐϋ ρβΓίίοίρβαι νοοβΐ σύζυγον Απ$ΙορΗ8η68 ίη ΡΙυΙο : ι(α ςυοςυβ 
ΡΙθΙο• δί6 θ ηθ8ΐΠ8, Μ80θπυ8 ^^^ρΐίυβ α]οη8οΙιιΐ8 συζύγους ηοηιίηβΐ (1ί8οίρυΙθ8, ςυθ8 
5ίοο8 Οοιηίηυβ οαί^ίΐ» ΙβηςυβΓη οοηίυςβίβδ. Εο 6ΐΐ8ΐη 86η8α Τ1ΐ608(*1)ί8 σύζυγος βροξοπί 
Ν7$56ηί Γυίΐ 6ΐ ϋίοί ροΐυίΐ, ςυοά ϋΐί « ραΓ Ι^οηοΓβ, » όμότιμον» ςυο<1 « ηαβκηίβ <1ί^η8 ιΐΐ3^$1ο- 
Γϋ8, » των μεγάλων μυστηρίων άξίβν, ϋδςυθ ηοίηί8ΐΓ8η<ϋ8 ΓρβίΓβηΐ δΟΓΟΓ, 886θΓ(Ιθΐ6αΐ (Ιίίοο• 
ηϊ$88 Β(Ι{αν8ΐ)βΙ, 6Κ οοη]αη6(Α οροπα ΰθΙΐ8ΐ)θΓ8()8ΐ. Ηββο ύιχίβω (Ιβ νοοβ σύζυγος (ϋδρυΐβν!* 
ιηα$, 88ΐνο Β88ίΙϋ ρ8(π8 β]υ8(ΐ6ΐη(ΐιΐθ θρί8βορί εοοηϋΙ)ίο ουπι ΕΓΠΐΏβΙίβ, 6( Οτθ^οπί ρ8ΐπ5 
€υπι Νοηη&. Εωωθϋβ βοίιη 6ΐ Νοηηβ^ 8&ηο(ί88ίιΐ)φ ίβηοίη®, ?6Γ6 οοη]α268, 8ΐΐ6Γ8 Βη$ίΓιί 
ρβΐπβ, βΙΙβΓα 6Γβ^οηί ρ8ΐπ8 ίυβΓβ, ςυοϋ 8ΐϋ8 6ΐ ρίαπιηίδ 8Γ§αιη6ηΐί8 οοη8(8ΐ. ΝβαΙπι 
οηηα ιώ&π(ο οοη88η{;υΙηί(8ΐί8 υΙΙο £Γ8(1α 6Γ8ΐ βοηιυηο(8| υΐ τοοβίΏ 8 η8ΐίγ& 8Ϊ{ζη1ί1ε&Ιίοοβ 
ΑθύοοβΓο ορυβ 51 1. 

Νΐΐίηο ^8Iη ηοη ίηΙβΙΗξίΙ ηυο ΟΓϋίηβ 1)8ΐ)6ηϋ8 δ!( νοη» Μιι^βΙΟΓϋ (ϊβ ηπ&ΐΓΐιιιοηίο Τΐιβο* 
Ιοςί Βυ&ρίοίο, βΐ ςυ8η(ο ίη θγγογθ ν6Γ8&Ιυ8 8ίΙ ΒονοΓβςίυδ, ςυί οοηΰοΙβηΙεΓ 888θηΙ ηβηιϊ- 
0603 ίρ 8η1ί(ΐυίΐ8ΐθ νβΓδηΙυίη ηβδοΪΓβ βρβςοΓίυπι Τ))6θΙθ£(ΐαι η)8ΐπιηοηίο οορυΐβΐυαι 
ία!586• Ιηαο ηβιηο ίη 8η1ίςαίΐ8ΐθ νβΓ88ΐυ8 ί^ υηςυβιη οοςίΐβγίΐ : υηυ8 Β6Υ0Γ6£;Ιυ8 η8(υΕη 
6X88 (801 1η8υ(]ίΙυιη οοπιιηβηΐυαι ρΓΟίυΙΚ. ΟβΓίυπι ί^ίΙυΓ 6( )θοοηου88υΐΏ Π)8η68ΐ ηυΐΐίβ 
βΐϋ^ΐυαι αηηυ&πι ηυρΠίβ Γαί88β ΤΙ^βοΙβ^υο]» ςυί, υ(8ίΐ ΤΙιβοϋοΙυβ ηΐΩΠ3εΙιυ8 ίη 6γ6$ο*• 
ηί ΤΙΐ6θΙθί{ΐ Ι8υ(ΐ8ΐ1αηβ (ρ. 153), « ηιιρίίοβ ηοη 8ΐ1ί8ί(> ν^ρυπι ίη ροΓρβίυβ νίπςΙηίι&Ιθ 
νίχίΐ.» £6Γΐυιη (|οο(]αβ 6ΐ ίπβοαεα88αη) ιη&ηοαΐ βΓοςοπυοα Ν)τ886ηυΐΏ εοηηυϋίο ίυηοΐυαι 
800 ίαί886 ουίΏ Τ1)6056ΐ>ί8, (\ΜΙΒ ςυίοίβΐΏ 80Γ0Γ 1ρ5ίυ8 ΘΓ8(, ηοη 8υΐ6Πΐ οοη]υχ; 8(]6θςυθ 
€( ίρβυιη» 81 8ΐίο ηοα ίυβρίΐ εοη3υκίο ίπιρΙίθΑ(α8| ΙίΙ)6Γυιη 6( γ26ΠΙ)6ιώ ρβΓρβΙαο νίχ!88ο, 
δωβςϋί βυΐΏ ηιιρίίββ 8ΐΐί$;!88θ νοίϋβπιηΐ, ηοη «Ιίβω ςυβίκ Τ1ι^0δβ1)ί8αι βυαι υχοΓβιη 
1ιβ1)υί8$6 $ΙβΙϋβΓϋηΙ, η^ο 8ΐίο ηΐχΙ Γϋη(ΐ8ίηβηΙο ςαβηο βρίδίοΐδ βΙ. χαν; ςαω οϋοι 8ΐί8ΐη 
ΡΓ» 56 ίβΓ&Ι 86ΐ)(6η1ί8ρ, ΓυίΙ οοιπίπο ηυρΙίοΓυω Ν^$86πί Γυηίΐβαιβηΐυχη, νίοίπίχ 68ΐ ορίηίο 
^«ηιαΓ^8ιο^υα] (α), ηαί εηπι ρβρρβίυο €ΦΐίΙ)6ω νίχί88θ τοίαηί, (;( ΐΑα(]&π( ΟΡβϋοηβαι 6γο- 
80ΓΠ8Ι, XX ίη Ββδίΐίαίπ Μβ^πϋΓη.. 

ΙΐΙ)Γυη] 1/8 νΐιψηχίαίβ 8€πρ8ίΙ Ν/886ου$ (ρ. 117), ίη ςοο Ιιΐ6β 8υηΚ ν6Γΐ)8 : «ΥβΙΰΙί 
ςοοϋβαι (6ΓΓ4Β ΙιίβΙα ρΓθΗίΙ)€ΐηαΓ» ςυοφίηπδ αϋ Ιίθηο νίΓςίπίΙβΙβω 8Γ.€(^ϋ8ΐΏΐΐ8; • 4^® 
νβΓΐ)& 8ΐηΐ88€θ νΐΓβΙηί(8ΐί8 ςυ8ΐΏ(ΐ8α) 8υ8ρίοΙοη€ηι νίϋβηΙοΓ ίηίίοβρο. ΥβΓυαι Ιιφο τ6Γΐ)α 
(ρδθ, 6ΐ €θθ)ρ8Γ8ΐίοη68 (ΐυ88 8(ϋιί56ΐ 81 ρ^ίΓρβηϋβδ, 8α8ρίβίυ 6ν&η6806ΐ; Νοη βηΙίΏ τίΓβΙ- , 
Βίΐ8(6ΐη ίρ88ΐΏ, 56(1 ίΙ1ίϋ8 γίΐφ οοΓηοιοίΙβ» υ(ί.1ίΐαΐ68,. ςυίβίεηι (ΙβρΙΟΓβΙ. Νοη» ίηςυβαι, 
Οϋάβιη 80 βίίηρίίοβω νίΓδίπίίοΙβίη ίη βο ΐΓβοΙβΙυ ρποροηίΐ Ν3Γ8δβηα8; 8β(1 νίΐ8ίη Ββο ϋβ- 
Τ018Π), 1ίΚ)6Γ8ΐιι οαπίδ 80 ε(ΰΐ68ΐ6(Ώ» ου]υ8 8^I^ι1ιΓ^x ίη ρπη^ίδ βΐ &οοΙ» τίΓβίηΙΐ88. ΝββοΙίίβ 
(ϋίθω 5Φϋυΐ8ΓΐΙ)υ8* (1ί8ΐΓ&οΐ8 ρπηίϋα), (ΐ6ΐη 6ρΐ800ρ8ΐί &οΙΙίοί(αϋίηθ Ν788βηί νίΐ8 ουιη 
^α6Γϊ(, ηϋιίΙ π)ίΓυαι 81) 60, ηυί ΙβηΙίδ Ι)οηί8 ο&ΓβΙ)8ΐ, δΟΓίβαι 8α80ΐ άθρΙΟΓβπ. Οαί ΥβΙ ρΓΟ* 
Ιο^αΐΏ ΙεςοπΙ, υΙ)1 8θουΓ8ΐιιιη Ιοίίυδ 11Ι)Γί ϋΓ^υωοπΙοιη, γθιο ίοΙβΙΙίςβΚ• 

§ III. ΏΕ νίΤΑ ΜΟΝΙδΤΙΟΑ ΟϋΑΜ ΡΠΟΡΕδδϋδ Ε8Τ 6ΒΕ60Εΐυ8. 

Ηοη8$Ιίθ8θ ΥΐΙβο ρΓθί688ίοηθ βδίΓίοΙυίη ίϋί880 βρο^οπυη), ηβο ηοη ΒαδίΙίακη» ΟίΐΓ^δΟδΙο- 
ΟΒοιπ οοη8ΐ8η8 68( οιηηίυΐΏ γθΙγο δΦοαΙΟΓϋΠΐ δθπίβηΐίβ. Ουζη ϋ πβ^^άγι 8ΐ)$οΙυΙο ηοα 
ροϋδίΐ, ηοτ&αι (]α8Π)(ΐ8αι ορίπΙοηοπι» 8ρυς1 ΑηΙίςυοδ .ίη8υ(]Ιΐ8Γη ρΓ0Ρ8υ8, (Ιοοίυδ Τ1ιοιη88- 
>ίπϋ$ ΙητθηίΙ* ιιΙ α)οη8θ1ιαοα ηοη ίαί88θ 6ΓΘΚ0Πϋω • ηβο ΒαδίΠαω οδΙβΠΓίβΓβΙ. Ηυ]ϋδ[ηο(Ιί 
ΟρβηΙαιη 8ΓΓί8ί( 06)6ΐ>6Γηπ)θ 8ΐ}1)8(ί Τρβρβηδί, π)θΠ8θ1)θηιιη 8(α(]ί8 ίωρυ^ηβοΙΙ (6); ηβ» 
(1 6Γ6(;οπαίη» ΒβδΙΙΙαοο, 61ΐΓγ8θ8(οιιιυαΐ| 6(ο., ιηοη8θΙιθ8 ίαΐδββ 8{;ηθ806Γ6(, ιηοηβοΐιίδ 
6* βδ«β δΙϋ(1ίο ίηοϋΐΏΐ>βΓ6» 88ηοδ00Γβ οοββΡβΙυΓ. Η«ο ΗίβΓοηγπιί βρίδίοΐφ Βά Ρπηοίρίϋπι 
^^'γ))8, 110308 ηο?Φ ορίηίοηίδ Γυη(]8αΐ6η1ϋπι δίβίοΐΐ ΤΙ)οιη8δ8ίηυ8 (ο) : « 5υΌυΓΐ)8ηο8 ▼οΙ>ί8 
*β^Γ ρΓο ιηοο88ΐ6πο ίαίΐ, 6( Γϋδ βίθοίοηι ρΓΟ δοΐίΐϋϋίηβ.• .. Οοίδ 1)οο ΟΓβάΰΓβΙ, υ( οοα- 

ΜΓ'βηΐ. ιτ, €• 10, Τ6|1)0 ΰτ^ρ. ]ν^$ι. οβιΙΟΓ. (6) Βέρ. «υχ ^ΐυιΙ. ηιοπΜΐ.• ρ• 178. 
>• % {τ) Ρηήρ, €€.^ ρϋΐΐ. η, Ιίϋ. ι, ο»ρ. 46• 55 ΡΒ^ΕΡΑΤΙΟ 6£ΝΕΐνΛΙ.Ι5. — ΡΑΚδ ΰ. 51^ 

βαΐυιη ρΓοηβρΟδ (ΡΑηααιβοΙιίυδ, ςοβω ΗίβΓοη^ιηαδ βρρθΙΙαΚ άρχιστράτηγον κηοΒ&οΙιΟρυο)} 
« ίηΙβΓ ρυΓρυΓθ$ βοη&ΙΟΓοω Γυπνα Ιυηίεα ρυΠβΙυβ ίηοβϋοΓβΠ)» Ηοο (οΐυιη 65ΐ, $16(16$ 
ΤΙιοπί)8$$ίηο (α), ΐΏ)'$ΙθΓίαΓη πιοηβ$ΐιβ6Β ρΓθίθ$$ίοηί$ βΓο^οπί, Βθ$ϋίί, εΐΐΓ^$ο$(οαΓί, βίο., 
βίωίΓϋω ίαρνα Ιυηίοβ ραΙΙβΙαίΌ ίηοοϋβΓβ, τυΓϋ ν6Γ$βπ. Νοη &1ί&πι ίη Ιιί$ $8ηο(ί$ νί(6θ 
ιΐ)θη3$Κίοω ρΓθί6$$ίοη6ηι 8{{ηοθοίΙ Τ1ιοιη3$$ίηα$» δίοαυίςαβ ηβ^βΚ « υθγθ ηοηδοΐιυιη θ8$6, 
ιιί$1 ςυί 56 θϋ Ιοίυω νίιο) ΐ6ίΏρυ$ 8$Ιποξ8ΐ,, $6(|υθ οη)ηΐΙ:)υ$ ρΓϋΓϋ$$ίοηίΙ)ϋ$ $ροΙί6ΐ βο 
ηυίΐβΐ. » — Λ ΥοΓαπι (ΙίίΠοίΙθ ΐ)οη βΓΪΙ, ίης[υίΙ ιιο$Ιθγ ΡΓϋϋβηΐίϋδ Μ8Γηηα$, ΪΙιυίϋδδδίηϋίη 
Γ6ίβΙΐ6η5, υίΓυιηςυθ ϋβ Β8$ίΙίο 85ΐΓαϋΓ6; βΐ ςυοϋ 6Γυ(1^ί(υ$ Τ1ιοοα&$$ΐηυ$ $(8ΐυί(, υΐ βυαι 
ΐΏοη86ΐιααι ηοη ίαί$$θ ρΓθΙ);6ΐ, ί(1 οοηνβΓίβΓβ ίη βΓ^υιυβηΙυΐΌ υθρ^θ ίΙΙίυ$ ΐΏθπ&$(ίοθθ ρΓο- 
ί65$ίοηί5. » Οϋθ(] όθ Βα$ίΙίο (ϋίΙ]θϋ«3 ηοη βδΐ» άβ Ορβ^ορίο (ϋ(ηοίΙίυ$ ηοη &πΙ, ου]α$ $0Γίρ(8 
αΓηρΙ'ΐο) $6^61601 5υρρ6(ϋΐ8ηΚ 

ΥβΓβΟΓ ηβ &ΟΙυη) 8§6ΓΘ νίάββΡ, 6ΐ $υ|[)6Γν808Π6θ ίη6υίΏΐ36Γβ Ι8()0Π, $1 (Ιο 6Γ6Κ0Π0 \ά 

ρΓθΙ)&Γ6 82ξΓ6(ϋ8Γ, ςυο(1 (Ιο Β3$ίϋο ρΓθΙ)3νίΙ 6]υ5 βρίόΙοΙδΓαω 6(1ίΐ0Γ. Ουί ^ηίιη υηία$ 
νίΙίΒ ιηοη^&51ίοφ ρΓθί6$$ίοη6[η ρΓθΙ)αΙ, υίπαιηςυθ Γηοη&βΙιυηι ίύί$$6 ο$(6η(ϋΙ. Ας§Γ6(ϋ9Γ 
Ιαπιβη, $ί ς[υί(ΐ6ηι Ιιβηο ρΓονίηοίδίη ηο$(6Γ ΡΓϋ(ΐ6ηΙίυ$ « 50(]ΰ]ί ορβΓΰηι βροςοπί βϋίΐίοηβιη 
6ΐ8ΐ)0Γ8ηΙί » Γ6ΐί(ΐαί(, ^ίΐήΐ ίρ$6 «ίη 1ιί$ ({ΐΐδβ &(1 58ηοΙα(η 0Γ6§0Γίαιη Ν8ζί8ηζ6ηυπι δρβοίβηΐ 
ίαιαΐ0Γ8(α8. » 

υΐ ςϋί$ νβΓθ 6( ρΓορπθ ηιοηβοΐιυδ $ί(» ΓοςυίΓΐΙ Τ()θη)α$$ίηα$ υ( «86^ ι\ά ΙοΙυηι νίκ» 
Ιβοαρυδ 8$(πη§ζ8ΐ, $6ςηΘ οηαηϋ)ϋ$ ρο$$6$$ιοηίΙ)α$ $ροΙί6Κ 8ο ηυοίβΐ. > υίπυπηςυθ ρΓδΕ'$Ιί- 
Ιί$8β ΟΓβζοπυω, ΟΓββΟΠϋδ ρΓβ$1)7ΐθΡ, βίϋδ νΐΙ« βοπρίοπ, (1ί$6Ρΐί5 νβρ1)ί8 ΙβδΙβΙϋΓ (ρ. 8 
βΐ 9). α Ιο$θ $ίΙ)ϊ οοη5υΐ6ΐ)8ΐ υ(, ηυθηΐ8(1ωθ!]υηΐ ίη νίΐδθ (ϋ$ϋΠ(Ώ6η 8(](1υ6(α$ ρροιηΙδβΓθΙ, 
Β60.$6δ6 οίΓβΓΓο!, 6ΐ 8 αιυη(]ο 56]υηο(υ$, ουιη βο (]υί 5θΙα$ ρυΓί5$ίΓηυ3 θ$(| νίΐΦ €οη$υο-! 
Ιικίίπβ ιυηςβΓβΐυΓ, βίςαο βχ Ιί^ΓΟΡυο) $80ΓθΓϋΐη Ιβοΐΐοηβ νβπίβΐΐβ δρΙβηεΙΟΓβτη ΗβυπΓβΙ.ι 
« Ι(]ςυ6 6ΐί8Γη ρ6Γ οιηηβΐΏ νί(&ω ί866Γθ ηοη άβδΙίΐΚ, η:)οη8ο1ιυ^6$5θ ροΙίο$ Ϊΐ8ΐ)6η8 ςυβακ 
ιηυη(]8ηιι$, 6ΐ ρ8υρ6Γ ςυβαι ςυθ85(υ8πυ$: μοναστής άντ\ χοσμιχου.» Ουί(1(}ηί(1 ί^ΙυΓ ΤΙιοηιβδ- 
δίηυ$ ΓθςυΐΓίΐ» υ( ςυί$ ρΓορπθ άίεβίαρ β( ν^ηβ $ίΙ π)οη8θΗυ$, ίοΙ οιηηθ 6Γ6βοπυ5 ρΓΦ$Ιί-^ 
ΙίΚ; ίηαο ρΙυΓβ ηυ&αι ρθ5ΐυΐ8ΐ. 

Ουί(ίςυίά ο1)|ί€ί(υΓ 8 ΤΗοιη8$$ίηο, βϋςΐυοίοαι 0Γ6(]6Γβ8 βά ρΓθ5&η(]υπι ιηοη8$(ΐ68ΐ» τίΐβιη 
ρΓθΓβ5$υω ίαίδ$θ ΟΓβξΟΓίπηι. ΟρροηΙΙ Ιβωβη νίρ (Ιοοίαβ, βΓβξΟποΓοηΙβαι βΐ [ιΟΓίυπι ίυίβββ, 
8(ί6οςα6 ίρ$αη) δοοΓϋΟ) δΙΙ)ί Γ65βΓν85$θ ρθΓΐβαι Ι>οηθΓυιη 6( ρΓθρ(6Γ68 υ6Γ6 6ΐ ρΓορΓίθ πιοη&- 
οΐιυηι ηοη Γθί$86. Ηφο ΟΓθβΟΓϋ ν6Γΐ)8 $αηΙ ίη οβΓωίηβ ρο$( 85(ϋοβΐ8η) €οη$ΐ8η(ίηοροΙίΐ8η8ΐη 
56θΐ6Π) 6οη(]ίΐο ((]υο(] (]υί(]6Πΐ οΙ)$6γυ8γθ ρΙυΓίκηαω ίηΐ6Γ6$1), ίη ςυο$θ πιοηβοΐιυα) βρρβΠβΙ, 
(]ϋθ(1 (ϋ$5ίωυΐ8ΐ Τ(ιοιη8$$Ίηυ$ (ϋ) : « ΝιιρβΓ ςυί(ΐ8α), ίηςιιίΐ, $(υ11υ$, (ΐ6ΐ)οϋ$ ρβΓ(1ί(υ$, (ϋνθ$ 
8ΐί]ϋθ ίηδοΙθίΊδ, (Ιθϋοίβ» πιίΗί νίΐφςπβ πιοΙΙίΙίβαι οΐ3]βοΐ8ΐ)βΙ, ουπ) 8ΐίβ πιυΐΐβ (Ιίοβηδ, ΐαΐΒ 
οΐΐΗΠ) ίίΐιΐίΐ, «16 (ϋνίΐβπι βΐ οορίο$αηι 6$δβ, υί (]αί βΐ ΗοΓίυπι, βΐ οΐίϋΐη, «Ι ιηβ(1{θΰΓθίη Γοη- 
Ιβω 1)αΙ)(;8Π}, » Ηίηο οοηοΐαοΐίΐ Τ()οηΐ3$$ίηυ$, Ορβ^οπυκη ηοη ΟΓηηίβ Ι)οη& 8ΐ>}66ί8$6, ηά^ο^ 
ςυο ηοη ρΓορπ^ί φοηΑοίΐϋω ΓϋΙ&$θ. Αη δβρίο, βη ίοοο$θ θΐ Γΐ(ίβΓβ νοίβηδ Ιιοο (ΙίχβηΙ τΙγ ϋο- 
€ΐ»5, (1ίΐΙ)ίΙηΓΐ ροδδβΐ : αιίτϋπι βηίπι νίΓϋτη (ΙοοΙυω ΙβΙί1)αδ ηιοαιβηΐΐδ, δί ηιοηιβηΐβ ΙΐεβΙ 8ρ- 
ρβΙΙδΓβ, Γβω Ιβηι βρβΓίδω ίηιρυ^ηδΓβ. ΟΓβ^ΟΓίυδ ΗοΓίυκη ΙιβϋυίΙ βΙ ρβΓνυπ) ΓοηΙβΓο; ςυβθ ςυί- 
]ί1)6ΐ, υΐ ςυοΙί(]ίθ νίοίβηιυδ, }ΐ8ΐ)βΙ βΓβηαίΙβ : ςυίδίηίΐθ δ6Γίο οοΠΙεαΙ» Ορθ^οπυσι δυορυαι δίΙΙ 
ρηρίβη) 1>οηορυιη Ρ6δ6Γν88$6? Ι(ΐ6η) βΐίβω ροδδθΐ (ΙίοβΡθ ουω « δίαΐΐο (]θΙίεϋδ(]υ6 ρ6Ρ(]ί(ο, * 
ΟρββορίϋΠ) (ΙΙνίΙβιη βΐ οορίοδηιη Γϋίδδθ. Οαβη) 6ρβ80Ρίαδ δίο ΓβίβΙϋΙ [ο) : « 8ί ΓοηΙβω, νβΐ 
Ηορίυΐυπίι Υ6ΐ υπι^ΡΟδακη ηβωυδουΐυηι... ρο$δ!(ί68α)υδ| ί(ί (ίβΐίοίβδ ίηΐ6ΡρΓ6ΐ8ηιίηί, » ηιβ^ 
Κηβπ) ηοδίροραω ηοΙ)ΐ8 ρβΡίοπι 1)οηορϋΐη ρβδίτνδδδβ 8Γΐ)ΙΐΡΛΠΐίηί. « Οϋίιΐ νβρο, ίη(ϊυ8πι, ο 
η3^δβρ,.I8^ρ^π18δηβ Ιβοβδ, βΐ νβηΐρίδ Γρβηπϊη, βΐ ββηυααι ναΙηβΡδ, ηοοίβδςυβ ίπδοωηβδ, ςυΙ- 
1)υ$ α)οη&€ΐιί 5υ3 οορρορδ οοηβοίβηΐβδ βΠθθθηΙ? » Η«6 6ρβ?0Ρίυδ : ςυβω οωηίδ βΙ)]θοίδ8β, 
δθςιΐθ οπ)ηίΙ)υδ ροδδθδδίοηΐϋϋδ δροΐίβδδβ βο ηα(ΐ8δ$θ, ςυοίΐ Ρθθ|αίρίΙ Τίιοπΐ9$$ίηοδ υΐ ςυίδ 
ΥβΡβ ηιοηθοίΐϋδ (Ιίοί θΐ βδδβ ροδδίΐ, ΟθΓΐυω βδΐ ίρδίυδίηβΐ νβΓΐ)ίδ. Οηιηίβ (ΙίίΌΐδΙΙ, πίΗίΙ δϋ>ί 
δβργβηβ, οΐίδπι ΓδουηίΙίδΒ Ιβϋορβδ : «ι Οωηια βί ςϋΙ μθ ίη δορίβηι βοοβρίΐ βΐ .«ϊβΡΥβνίΙ ίΐοηα 
<1β<11, ροδδβδδίοηβδ, χτήσιν, » βΙο• : 68(1βηι ρβδδίηι ΓορβΙίΙ Ορβ^ορίοδ ίη θΓ8ΐίοηίΙ)υδ βΙ ίη ϋβ?^ 
η)ίοίΙ)υ$. 

(α) Ν. 15. Η Η 15, ρ. 163. (ο) 11)ίϋ., ν. 1δ βΐ δ€(ΐ. 

\>)€βηιι. ηΐ. 59, ν. 1-4. 17 ΡΒ^ΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΒΑϋδ. — ΡΑΚδ II. {» 

Οαθ(Ι &υ(6ΐη βΓββ^πί ΙββΙ&ΐΏβηΐυιη 5ρβε1β^ ηίΐιίΐ ίη 60 Γ6ρβη&$» ςυοα ηοβίΓ» βάτοΓββίΌΓ 
(Ρθ(6θϋ£Β» 10)0 ηίΐιίΐ ςυο(1 ηοη ΓθνββΙ. ϋΐ βηίΐΏ οιηίΐΐθΐη Ιυηο ΐβιηρΟΓίδ ώοώ (θηΐυιη (ββίβπ, 
δ€(1 θΐίβοι 1]«Γ6<1ίΙθ(68 8(ϋτο ωοηβοΐιίδ ΙίοίΙιιω ίΐΗ55β« Ι6βί1)υ$ςυ6 εοηοβδβυιη : Ι>οηοΓυιη, άβ 
ςυί5υ8 ίο ΐ6$ΐ8ΐΏ6ΐ]Ιο $(8ΐαί(» ηοη (1όαιίηα5, 56ά ρποουρβΙΟΓ (Αοΐυπι 6( &(1ΐΏίηί8(6Γ ίυίΐ. 
Ηακ; βηίιη οαιηί& ^&Iη (Ιϋάαιη &5]θ66Γ3Κ : « ΟωηβΐΏςαθ οοβοω 5υΙ)$(8ηΐ{8ΐΐ) εβίΐιοΐίοβθ 
Ν3ζί&ηζί οοη$66Γ&νί , ίηςιιΙΙ » 8(1 ρβυρΰΓοιη, ςαί £υΙ) βδϋβηι 5υηΙ ΈΰοΙ(*$ί8 , ηαίηίδίβ- 
πυω; Β βίςυβ ίΙ& οωηία &ι)^6^^^ υΐ « ββ (1β εβυ&β 1γ65 &ΐ6η(1ί$ ρ8υρ6η5ϋ$ ουΓ8ΐθΓββ ίη$(ί1υ6- 
Γίΐ. » Νοη άβ Γ6ΐ)υ5 $αι$, ςυ® παϋ» θγ&πΙ, ςυίρρβ οωηΪΑ 8I^^θ^6^8ι, ίββίβκηβηΐο βυο 5ΐβ- 
ΐαΐΐ, 56(] οοηΟΓίηαΙ» ςαοϋ 38ΐΏρΓίϋ6(η ϋββΙίηβνβΓΑΐ, $&ηε(0ΓυΓηςυθ ρδΓβηΙαιη νοίυηΐθΐί ο1)$θ• 
ςαίΙυΓ. ΥβηίδΠ) 5ΐ1)ί ϋ&π ρθ5ΐαΐ3(, ςαοά ηίϊϊ'ύ ρθ5$ί( (ΙβΓθ ΑΙ^ρίβηβΒ (1υΐ€ί55{ίηφβΙίφ; γαΙιο- 
ηβΐΏ 1)800 8ά(ϋΙ : « Ουίρρο ςυί οηοπίβ ^8I^ ρ8υρ6π5υ5 (]6&1ίη8νί, 8υΐ ροΐίυ$ϋ68(ί83ί[ηί$ ρ&« 
Τ60ΐί1)υ5, ςαί ίΐΑ ροΙΙίοΚί 6Γ8η(, οΐ3$6€υ(υ$ βυοο^ ςαοΓαιη τοίαηίαΐβαι ϊγπΙθπ) γ6(](1€γ<θ, ηοσ 
$30ΰΐασι, 060 ΙιιΙαοα 8γ1)ΊΙγογ. » 

ΗΦΓ6(1θΐη βυυιο Ιϊοο Ιθ$ΐ8Π)6θ(ο ίπ8ΐίΙυίΙ ΟΓβςοπυιη ΓηοηβοΗυπ} : « ΗβθΓββ πίθοβ οβωΰΓθ- 
§οπα$ π)οη&οΗυ$ ; » 8(1(1ι(ςυ6 ρθ8(63 : « ϋβ ςαΐάοιη υΐ ίρ8θ πιβ&ΐΏ οιοηοιο 8α58ΐ80(ί8η), ιηο• 
1);]6αι 6( ]'πιιούΙ)Ίΐ6ηΩΐ, 880ο(6θ εβίΗοΙίοη Νδζίβηζί Εοοΐ68ΐΦ ΓοβΠΐυβΙ... 8θίθη5ςΐ]6... ίο ββω 
Γ6οα 86ίθ8ΐίΙυΙυπι 1)ΦΓ6(1βΦ, υ( ροΓ ίρβυιο Έοοΐ68ίφ οοιοία βΐοβ ΓΓΒοϋβ οοηβοΓνβοΙΟΓ (α). » 
Ρο(6Γ8ΐ 6Γ30 6Γ6|;οπα8» ηυ&ωνίδ ΐΏΟΟθοΙιυβ 6$56(, βΐ 010018 8ΐ)]θ€ί$86ΐ9 Γοοίβιο 6( θΐίβϋυια 
ΙιΟΓίυα) ΙιβϋθΓβ. 5ίο ΟΓβςοΓϋ Ιο8ΐ&α)6θΙιιπι οοοϋΓΓοαΙ βυιο νίΙβΒ οιοο&δΐίο» ρΓοίβββίοηί βά^ 
(ΙίοΙαιη ίαί886, (1ίίϋου1(&ΐ65ςυθ οα)θθ8 (ϋ88θ1νί(, οβάαω ίΐΏ06(1ίιθ6ο(0 68$θ βΐ (ϋίϋουΐΐβίεοι 
|)0$5ίΙ βΠηυασι ρ8Γ6γθ• 
ΑοΙιϋΙβΒαω Τ^)οοΐθ88ίοί βΓβοοιβηΙυαΐ, 8(1 βχρυ^ΟδηιΙβίΏ βΓβςοΓϋ ΓΏΟΟ&βΙίοοηη ρΓοίβΒβΙο^ 

060), 5αθΙ 1ΐ8Β0 ΰΓΘ^Οήί νθΓΐ)8 (6) : 

Μέσην τιν' ίίλθον άζύγων χα\ αιγάδων• 

Των μέν τ6 σύννουν, των δέ το χρηστ6ν φέρων. 

ΜβίΠα ίη!6Γ ίΠοβ 1ιο$(|ηβ ρΓθ€6(]ο νία, 
Μ6(1ίΐ3η$ υΐ 1811, €θΐΐ)ΐηο(Ιυιη ϋΙοΓοιη »ιηυ1αη3, 

ΟϋΦ ν6Γΐ>8, 81 νΪΓΟ (]θ6(θ 6ά68| 8ί£;ηίΓΐΟ&θ( ΟΡβ^ΟΠϋΟΐ, ΟυίΟ <}ϋ1ϋ}ΘΓ88$6ΐ ςυο€ΐπ8Π] τΚ® 8^• 

οα$ ιοίβΓ 8θ]ί(υ(ϋηβιο ιοοο8οΙιθΓααι βΐ νίΐβπι ίο ηβοϋβ €ίνίι&(οιη Ιοπϋβ ββςηθΓβΙοΓ, ιοβ« 

41301 ίθϋ886 νίβΟ)» υΐ 8ΐϊί8 ρΓ0(1θ886(, 060 ί>ί1)ί ρ6Γΐ)ίθίθΐη ίονοΟΙΓ^Ι» 81 ίΐ8 (ιΓϋ^ΟΓϋ Τ0γΙ)8 Ιί- 

061 ίηΐ6ΓρΓ6ΐιιΠ9 1α9 811 (ΙίοθΓθ 01101 ροβίβ : 

ΜίΙ ίοΐΓ8 68( οΐ68ηιι, ηϋ €χ1γ& 681 ίη ηούβ άυπ {ή. 

ΟΐΙΒίη ΙθΠ^<{8ίθ1βΤΙΐΟΙ0888]Π08 8ΐ>6ΓΓαΙ 8 106016 βΓβ^ΟΠίΙ ^0810 81 Υ6 1 1010.8 8886(ΐαί,ι ρ8αΙα 

«αρβποΓβ ΓβρΘιβη^β δϋπΐ Υ6γΙ)8 (ά) : 

Πρΰ^ον δΐ τοΰτο φιλοσοφήσαι προυθέμην, 
'Ρίψαι βεψ χα\ τάλλα, καΐ πόνους λόγων , 
Ώς οΐ «αρέντες μηλοβότους τάς ουσίας, 
"Η χρυσδν άθροίσαντες εΙς &λμης βύθους. 

Ρηιηυιη ςπκΐβιη ρΙιί1οδορΙΐ3Γί Βΐ&ΙυβΓΑΐη, 

ϋΐ ΟϋΟ ρΓθ]ίθ6Γ6Ι11 6( »1ί8 01111)18, 6ΐ Γβεΐΐηάίφ 1&1)0Γ68 , 

Υβΐυΐ <|ΐιί Λ^το^ ρ6€υάίΙ)υ8 ραδοβικίοβ Γ6ΐίςιΐ6Γ(ΐηΙ, 
Υβΐ αυΓυαι €οιΐβ6886Γαο( ίιι ιη&π8 ρΓοΓυηάααι• 

6Γ6β0Πυ8 1ΐί$ ΟΘΓΐθ ΥβΓϋίβ (Ι60Ι8ΓΑΙ, 86 ] 801(10(10 ΙΟ 010018 8ΐ>]6θί88θ ίΟ ρθΓρβΙυΟΟΙ» ^68!(ΐ6ηα 

ρΙιίΙθ3ορ(ιίφ, 1(1 68(| υ( ώοο&οΐιί τίΐ&οι 6Χ6γο6Γ6( ; ςαοά 8(1 νίΐ9Πΐ ηιοη88ΐίο8θΐ γθ^οΙγΚ 6ΐ 

β1ΐΙΠθ6Γ6 ίβΙθΙΟΓ 1ρ86 ΤΙΐθαΐθ88ΐηα8 : Οβςυβ βηΐηΐ ρ1θΓ8 ί88 68ΐ Γ6(1θίΓ6Γ6. 1(1 801601 (ΙβΟΓΟνβη 

Γ81 ^^6ςο^^α8^βω(^υ^1υα)| 1(1 &ζαω 8ΐ8ΐο1ϋαΐ4α6 6Γ8( (β) : 

Τ^ μίν τΛ σαρχ^ ές βυθούς (5(ψαι, πάλαι 
Δεδογμένον τ' ^ν, χα\ τότ* ήρεσχ^ πλέον. 

Ε8 ςιιΊ(ΐ6ΐη (ΐυ» οαΓπιβ 6υη(, ίη ρΓθΙυη<1υ!η ρΓθ]ιεβτβ 
ϋαάυιη 8ΐ;ιΐυΐυιη 6Γ8(, ΐυπα^υβ ρΐαοεϋαι αιβ^ίβ. 

Ηοο βχααΐ &θίΐΟ0 βΓΟ^Οπί 86(1θ1)&(, ΤΟίΟςΟΟ 8&Ο0ΐί88ία)υ8 ρΓ«Β8υΙ 88ΐΠ0(υ8 (6Ω6ΐ)8ΐυΓ {[)^ 

(α) Ογχι. % ρ. 50. {(Ι) ΟοΓίη. ϋ6 νί(α «ιια, τ« ^70 61 86({, 

(*) 09ηη. Οβ νίΐα ι»λ, ν, δΙΟ, δΙΙ. (<?) ΙΙ»υ., υ. 284, 185. 

(<) Ηοηΐ•, Ερ. ϋΐ). π, ορ. Ι, (/) 0Γαΐ. ί, »Ι. ί. 59 ΡΑ^;ΡΑΤ10 αΕΝΕΚΑίΙδ. — ΡΑΒ5 II. 60 

ςιιοιΙ « ίη ηιαιΐαοίβ ΚΓβΥΐ$5ίίΒί$ςυΘ ρβη'βϋΙ», » οααι Αΐΐιβηαβ ιηβΓί ρβίβηοί, « Οοο νοτύΓ&ΐ. » 
ΝοΙΙα ]βιιι ςίβ 60 άβΙΙϋβΓ&Ιίο. 
Οοίϋ ί^ΚϋΓ ίΙΙαά 6ΓβΙν άβ ςαο βΓθ^όηαβ ίηΐυδ βΦίοοβ (α) 3(1 €0η$ίΗιιαι νοοθίΥ 

*Ενδον καθίζω των φίλων κριτή ριον , 
Έμών λογισμών, γνησίων παραινβτών. 

ΙηΐιΐΒ 91111003 Ιη €οη8ΊΓιυπι τοοο, 

Μ63$ ΰθ£ΐΐ2ΐΐίοη68, ςυ» «ίηοβΓ» βαηΐ 1ιοη&ΐθΓ68• 

ββΠίϋβΙ 6Γββππυ5 « (6) ίηΙοΓ 6α ςυΦ ρΓ»$ΐ8ηΙίθΓ& 8υη(, ίϋ ςαοϋ ρΓ864(8η(1υ$ 6$1 ςυΦΓ6ΐ>8(; 
ηβιη ςυ« οΰΓπίδ $ηηΙ ίη ρΓθΓϋη(]υαι &Η]ί66Γθ (Ιαιίυο) 8(8ΐη1υιη 6Γ8(| (ιιηοηαθ ρΐβοβϋβΐ ηιβ• 
^ίβ. 0(/η8ΐοΙοΓ8ηΐί ηυΐοω γί&8 ςυω 8(1 Οβυιη (ΙυουηΙ, ςυδΒη8ω γώθΗογ 688β(, ίητοηίΡθ ηοη ί;ν• 
ΰίΐθ 6Γ8(• ΑΙίυοΙθητιη, βΙίοΓυιη 1)8ΐ)ίΐ8 ΓαΙίοηβ, ϋοηυαι 8υΙ οοβίαπι νΐ(]6ΐ)8(υΓ, υΐ 8Φρθ η^ 
υΙ)ί ςϋ!<1 β^οΓκΙππι 65(. 1.οη§8ηί) νβΐυΐί ςυβιικΙδίΏ ρβΓβ^ΓίηβΙίοηβΐΏ πΐ6ίϋΐ85αΙυΓ• Ν8νίκ8ΐίο-> 
ηβπα ςυί(ΐ6ΐη βΟΓυ^ορβΙ, 6( ιη8η8 Ι81)0Γ68, 86(1 ίην68ΐίκ8ΐ)8ΐ ηυ»η&ω βχρβοϋΙίΟΓ 68561 τίβ. Μη• 
8ηίί8θί6ΐ>8ΐ ΕΜβηο Τ1ΐ6$1)ίΐ6η, ΟαΓΟίβΙυΐΏ, ϋοδβΓίοαι Ιθ8ηηι$ ρΓΦΟΟΓδΟΠ.^, ΠΠοΓυπα Ιοη8(]η5 
ιτί(8πι 8ίη6 8ρρ8Γ8ΐα : γ6Γυηί) ΓϋΓ8α8 ευιη Ιβηεϋβΐ 880ΓθΓυιη 1.!1)Γ0Γυίη 8ιι)ογ, Γ68 ουπι (1686γ«« 
10 6( ςυίβΐβ ηοη ςα8άΓ8η$. Ιη ιΗπβηιςυβ ρβΓίεπι β^ρβ (Ι6ΐ8ΐυ8, ίοη(]6Εη ίηΐβπ 8υ8 (ΐ65ί(ΐ6ΓίΑ 
βίο ΙίΙθίη (ϋΓ6Π3ί(, ΐΏ6ηΙί8(|α6 8βί(8(ίοη6ηι €θΙ]ίΙ)υί( : νίοίβηβ βηίηι 608, ςυθ5 8ο(υθ88 (ΙβΙβοΙβ- 
Ι)8( νίίβ, &1ϋ5 ςαίίίβω υΐίΐβδ, δίϋί θυΙΐδίΒ ίηαΐίΐβδ 8ο πί8Π8 ββίΙδΓί; 608 8ϋΙθΓη ςυί ν8ΐβ βω^υ- 
Ιο (ΙίχβΓυηΚ, 8ΐ8ΐ)Ι1ΙθΓβ8 ςυίοΐβιη 688Θ, βο ίη Οβοιη ρΐ8θί(ΐ8 ιηβηΐβ Γ68ρίθ6Γθ, 8( 8ί5ί βοΐίβ 

ΡΓ0(16886, 8η2α8ΐ& θ1ΐ8ηΊ8(θ, νίΐ8Π[]ηϋθ ίΠδΟΐΙΙβω 6ΐ 88ρ6Γ8αΐ (Γ8ΐίϋ66ΓΘ : ηί)6(1ί8αι ίηίβΓ 

ιιΐΓ08ς|αθ νΐ8ΐη ίηϋΐ, ηιβοΙίΙβπ αΐ 1ιί, ρΓ0(Ιθ886 υ( ϋΐί 8(8ΐϋ6η3. » Ηίηο Οηβ^οπο 6Γ6ΐηίΐ8Γυηι 
8(ςρθ 6(1801 8η86ΐΐ0Γ6(8Γυαι ν1γβη(ϋ Β6ηϋ8 θΓΓΐ(1β1)αΙ, Μηο ο(Βηο1)ίΐ8ΓϋίΌ. 8βϋ ίη ίΙΙίβ, ςυθ(Ι 
μ5{ δοΐίβ υΙίΙ<.'8 6886η(» ίη ίΐ8 νεπο ςαοιΐ &Ιίί8 ςυί(ΐ6πι αΗΐ68| 8ί1)ί Τ6Γ0 6586η( ίηυΐίΐοβ, (ΙίβρΗ*» 
6658(• Ι(8(ΐα6 κη6(1ί&ηι ί'ηϋΐ νίαιη ίη(6Γ θΓ6[ηίΙ&8 6ΐ πιί{;8(ΐ68,. 1(1 65ΐ ίηΙεΓ 6Γβκηιΐ88 βΐ βοεηο- 
1)ίΐ88» ίΙΙοΓυσι 8(1 ε(Βΐ68ΐί& 6οην6Γ8ίοη6ω, νΐ ίβΙΟΓυηι ο1ΐ8ΓίΙ&ΐ6ηι Γ6ΐίη6ϋ8, υ( 8Μ)ί 6ΐ 8ΐίί3 
υΙί1ί8, ηΐ8ΐίω6 ρ8Γ6ηΙίΙ)α8, Θ88βΐ. 

Κο ίΒίΙηρ ίϋίΐ ϋβΙίΙ)βΓΗΐίο ΟΓθβΟΓίί, υΐΓβω βχ (1οοΙ)υδ κοηηοίιΟΓυπ) 8βηβΓίΙ)α8, θΓβιηϋβ- 
ταωηβ 8η 6(ΒηοΙ)ίΐ8Γυπι νίΐοπ} $βςϋβΓ0ΐϋΓ. ΑοτβΙυΙι ςυΐ ίη 8ΐί€|υο ρβποϋΙθδΓ8νί €οη8ΐίΙϋΐυ&» 
86 νίΐ8η) Γ6ΐί8ίθδ8Π) ρΓθΓβ8$υΓϋαι Οβο ροΙΓιοίΙϋδ, βΐίοω νοίο δβ οΙ)δΙπηχίδδβΙ ; (Ι6ίη(1θδ6- 
οασι ΓβραΙβηδ , ςοοηιο<1ο ρΓοηιίδδπηα Γ8θΐ8ί, νηΓί8 ^1υ^υδ Ιβωροπίδ νίΓΟΡϋΠΐ ΓεΙίκίοδΟΓϋΐΏ 
1ηδΙίΙϋΐ8 βΐ Ιθββδ, ΤΓβρρίδίβΓϋΐη δοίΠοοΙ, Μβηιΐΐοηηΐίυο), 6ΐο., ρβρρθηίϋΐ; (Ιβηϊϋΐη, ΙιηϋίΙο 
δΰουω οοηδϋίο, νίΐβιη Ιρβρρίδΐίοαω υΐ βδρβηοΓίϊΐη γοΓιιβϊΙ» Μβη(1ίε8υ1ίυπι βαίβω ηΐ ηίπ)!^ 
80ΐυο88ηι 6( δί(){ ηη'ηϋδ Μΐϋ^^πι ΓθδρηίΙ, 1)6ο σιϋίΙαΓΟ δυΐι Γ6^υ1& δβηοΐΐ ΒβηοιΙίοΙί η)8νυΐΙ > 
ίδηβ η)οη8ΰΙ)υ8 (ϋοεηϋυδ, 6ΐ νίΐηιη ηιοη8δΙίεΒηη 8Γΐφΐ6ΐυ8 νίϋβΓί ροδδ6ΐ? €γ6(1ο 64ΐ)1<ΐ6ηΐ• 
Αίςιιί Ιιοο ίρβυω 6δ( ςυοοΙ ρρφδΐίΐίΐ ϋρε^ορίηδ, εαιη Ιΐ8ΐ)ίΐ8 δεουιη (ΙεΙίϋερβΙίοηο υΗ*υαι 
γ1νεη(1ί ^εηυδ, 8η ερεηιίίβρυηι, 8η ηιίςΒίΙυηι δεςυερεΙιΐΓι υηυω εχ υΐροςυε (βαιρβραΐυαι 
ΑΐηρΙεχυδ 6δΙ ουο) ΒθβΙΠο; ςυί νίίβηι δοϋΐδρίβω εΐ ϋοβηοΙ)ίΙίε8(η ρΓδβεΐ8Γ6 ίηΐερ 86 τεοοπ- 
οίΙί8ΥεΡ8( θΐ ρ6ΓηιίδουεΡ8ΐ, εχδίραείίδ ηιοηβδίβρϋδ ςυβθ δθοί8ΐα υΙι» ηΐρίυδ(]υ6 οοωηιοοίβρ 
ηυΙίΑ βϋΐθίη ρ6Ρΐηίδΐ& Ιι»1)6ΐ)δηΙ ίηεοιηιηοιίβ. 

9οο δί ηοη 8(&ΐίπι αΙ(]υ6 ορίαδδβΐ, οερίβ ςυ8αι ρρίωυηι Ηου!(, γίΐΦ ςεηπδ δεοοίαδ 68* 
ΟρεβΟΓΪυδ; 6ΐ δευεδδίΐ 8(1 ΒαδίΠυπ], ϋη8ςϋβ οοω 60 ΡοηΙίθ8Π) δοϋίικϋηεηι ίποοίυίι : 
€ 1>6£;6ΐ)8η( Ι^ααεη δΐη^υΐί,» ίηηυίΐ ΑηηαΙιητη €€€ΐ€»ία$Ιΐ€0Γηίη ρ8Ρ6η8 6χΙΙαΓιηο (ο},« ίη δίη- 
βϋϋδ οεΙΙηΗδ $6ρ8Ρ8ΐΊ$, 1ΐ8 Ιβηιβη ίηίορ 86 (1ίδ(8ηΐ6δ, ηΐ ηοη ίηηοιηηιοίΐα δβθρίοδ οοηγε^- 
ηίνικίί (ΐ8ΓβΐυΓ Γ80υ1(85. 1(1 είβηίηι εχ (ιρε^^ορϋ βρίδίοΐβ (ά)^ ςυ8αι (αηο Ιη ερεαιο 8§6η3 
β^4 ΑφρΗίΙοοΙιίϋοι ι Ιη 68()6[η 8θΙίΙα(1ίηο ρΙιίΙθ5ορ)ΐ8ηΐ6αι , δΟΡίρδΚ» ίαείΐο ροΐεδί ΙηΐϋΚ 

« Οϋδΐίδ 80(601 ΓϋερΙΙ ε]ΐ]8 Ιΐ85ί(8(ίο 6( γίοΐυδ, ρερςιΐ ΒδΡοηιυδ, εχ Ιιίδ 6(ΐ8Πΐ βδδεςαί- 
πιυρ, (|υφ ί(1εηι 8(1 ΒβδΙΙίυΦ, ρο8ΐ(|υ8αι ίη(1ο ρβο65$6Ρ&(, 1ϋ(1εηδ δορίΐιΐΐ ίπδ νερϋίδ : « Ουο- 
« ηΐ8αι (]υ8θ^ο^8η(^ο* 8(1 (6 δορίρδίωυδ, ηςυο 8ηίαιο ίερδ, εβ ςυο(]υ6 ςυ^θ «Ιβίηεερδ δε(]υυη- 
« ΙυΓ Α(ΐ3ίοί6αιυ8ι 6Χ Ηοαιερο 8α(εα) ίηΚίυπ] (]αοε(αΓ : Νυηβ 8ς;ε, ρροςρεάίεηβ >αΐ6Ρηυοα 

(β) ΙΙΓιϋ., ▼, 278, «79. ρ. 887. 

<*) ί»>'«ιί. {(ί) Ερ. 3ΐ. 131. 

{^) Αριι.ί. Β^I^,. 9 Μ^ϋ, ίη Γ^ίη Οκροπί, ς. 5, ϋ ΡΒ ΚΕΡΑΤΙΟ 6ε^ΗΑυ& — ΡΑΒδ II. 6^ 

« οοηοίηβ, ςυ«<0| ογοαΙοιώ; Ια^υποπι τίϋθΐίοβΐ 6( Ιβοΐο βΐ ίβηυί» οοΓβοδι ίοβυιη ί^ηίδ ο( 
1 ίαωί θχρβΓίθίΟι ρθΠ6(θ5 ίβοθ 6ΐ$ίοο«(ο$9 ηο 1υ(ί ^υΐΐίβ ίωρβΙ&ΓηυΓ, ΤβηΐβΠδ $ίΐΏ]Ί68, θ8• 
« (Ιβαιςαβ ρ(Βρΐ( ιηιιΚ&Ιί, ηίπιίΓυπι ίη οςαϊβ βίΐίβρίθβ» ΐΏΐββΓβη^αβ ϋΐββ βρυΐββ 6( 3^|αη&8, 

< «ϋ ςιΐΑ8 θ €θρρΑ()οοί8, ηοη Ιβηςα&ιη 8(1 1.οΙορΙΐ8βθΓϋαι ρουροΓίΑίβω, $6(1 νβΐυΐί 8(1 ΑΙοί- 

< ηοί ιιΐ6η58ΐΏ, ηοβ ηονίβΐ «Γαωηοδί ηβαίΓβςΙ γοο8ΐί 5ηΐΏυ5• Μβωνοί βηΐω ρ&ηβ^ί ίΙΙρ$ 61 
•]υ5θπΐ8, δίο ^ηίιη ηοΐΏίη8ΐ)&η(υΓ| δβκϊρβΓςϋβ ιηβωίπθΓΟ» (ΙβηΙίϋϋδ οιγοο ίπβ^ηββηΐ^ οοΐΐβ- 
€ ΙιεδοβηΙϊϋυδ» βο ροδΐ6& βπβοΐίδ, νβίαΐςαβ β 006ηο ΓβίΓβοΙίδ; ςυ® 5υ1)1ίιηίϋδ Ια 8ηφ1ίβο8- 
« 1)ίδ, ρΓορπίδ 08ΐ8αιίΙ&ΐί1)αδ νίάβΐίοβΐ ΟΓβΐίοηίδ ϋιββηίΐυίϋηβίη Ιί5ί δυρρβίϋίβηΐιϋϋδ. Ουί- 

< 1)125 ηίδί ϋΐ8 108^08, 6ΐ ρβυρβΓυιη νβΓο $Ιυ(1|ο$8| ιη8ΐβΓ (υ8 ηο$ ςυβω οϋΙθΓπιΏε ΠΙ)6Γ8$$6^ 
ιηο5ί$(ΐυθ (βοαρβδίδίο ]8θΐ8ΐίδ νβίαΐ ρΟΓίυδ θΐδΐίΐίδδβΐ ; ]8ΐΏρπ(ΐ6ΐΏ 8ρα(1 νίνοδ 6586 ϋβδϋδ- 
« $6ΐηυδ, £(161 ΡοηΐίοΦ ηοιηίηθ ηοο πι8]ογ6ιώ Ι&υάι^ίη οοηδβιΐϋβηΐβδιι ()α2ΐαι ηιίδθΓ&ΐιοηβιη 
«πιοτβοίθδ (α). 9 

Ηφο 1ϊο6( ^ο^ο βΓβςοπϋδ , δβη8 Ιβιηθη ά65θπΙ)ίΙ. 0υ8η(8 βηίΐΏ νϋφ 8υδΐ6Η(&ΐ6» ^*^ω 

ίρ56, Ιυΐη 08θΐ6Π ΠΙΟΟβοΗί 6801(1601 δθ1ί(υ()ίθ6αΐ ίθ0θΙθΏ(65 νίΧ6Γίη(, 6Χ Ιΐί8, (]α6^ άο 5ί1)1 

δο5)66ΐί5 χροοβοΐιίδ 8(1 ΗθΙΙοοίοαι δΟπΜΐ» δβΐίδ 8ρροΓθΙ(6} : « Ιρδί 6η!α), ιηηυίΙ/ρ8Γΐίαι Ια 
ΒΟίπδ δοΗι8Γ^^5(Iυ6^ι 6( 8(1 ί6ΓΓ8Πΐ δΐΓ8ΐίδ Γυ(]ίΙ>υ8(]αθ ουΙ)ίΙί1>ιΐδ (Ι^ΙθοΙβηΐυΓ; & (1οηηί1)υ9 
^1)Ιΐ0ΓΓ6ηΙ, οοβθ8ΐ8φ(]υθ Οφίοδ^ίδ δ8ρίθθ(ί6β ςυίβίβαι 8θ)ρΐ60(αηΙαΓ : ρ&Γΐίαι ίβΓπβίδ εοαιρβ- 
(Ιίϋυδ δβδο 6Χ€Γϋθί3θ(, υ( νίϋααι υη8 οποί οογρογθ οοηΟοίθΟί. ΑΙίί τυρδυοι ίθΓαηιαι πΙα 
ρ8Γτίδ 8ηκυ8ΐίδςυθ (Ιοηίϋυδ ίηοΐυδί, 06 αιΟΓίβΠδ ςιιί(ΐ60ΐ ου3ΐ}δρ!8αι ταΚυαι βδρίοίυηΐ, 8ο 
5Φρ6 βΐίβοι ΙοΙοδ γί^ίοΐί (Ιίθδ» 1ο1ί(ΐ6θΐ(]υθ ηοοίβδ» & οίϋο &Κ)δΙίηθη(, (1ίωί(1ί8(ΐαβ 6Χ ρ8Γ(Θ 
ΟΙΐΓίδΙί ]63υηίο(η ϊωϊΙδπΙαΓ; οΐί^αβ ηοηηΙΗίΙ ίρ$ο ^Ιοποδί ργφ(1ϊοθγο, ςυί(ΐ8αι ϋίοπαοι ωβί 
ρΒ^Β ονΐδ 6Γ&(» Υί\ηο ρβρνο ςυοίίβηι ορρίάο β^Γβδδαδ. 8αοΙ ίοδυρβΓ ςιιί Β8ΓΓαΐ8ίΏ Ηηςυβοι 
ςαβδί τίοουΐίδ ηυί5υδ(ΐ80ΐ 85ΐπηςυο1» Ι8ΐ3]8ςυ6 δίίβηΐίο εοαιρπηιηηΐ, δυιηαι»(|αθ ϋΐί 
ΜβηΙί Ιβυάΐδ δ8οπβοίαο) δοΐβ οΐ6θΐ6 οίΤϋΓυηΙ. Ε^Ι 6(1801 ςυΐ 8πηο8 ίπΙθ^ΓΟδ ίο (βαιρίο 
5(3089 ροΓ&δ 8(1 Οβαοι^αιβοαδ 6χρ8Π(]6Π(, οθο, ςιιθ(ί νίχ εηίηαααζ (1(1βαι ίβοΙηΓοπι 68(, νβΐ 
(βοΐίΐΐυοα ο1)(1θΓαιί6π(, δ6(1 τίνί ΐ8ρ!(1ι$ ίοδΙΟΓείΐΓίδΙο (ΙθΩχυδ δίθΐβπΐ, 80 ν6ΐα( οΙ)Γίί;υ6Γί(• 
Ηαίο ροΓΓΟ βχίδϋί οί1)ί Γβϋίϊοίβδ νίοίιιυδ οοΓΤΟδ ίθ)ρθΓΐίβ1)α(, ραηβοιςυβ ίηΙβ8Γϋθΐ> δί άαο 
ίοΓίθ β586η(, 8ΐΓβΓ6ΐ)8(. Οοίο 6(1801 ςοο (βπιροΓθ 01)Π5(υδ δαίϋ(ίΓβΓ0 ίΙΙο δυρρϋοίο ρβΓ- 
ίαοο(αβ ΐΏ0Γ(8ΐ6δ Γ6]ί(]υί(, ίονβοίϋδ 68ΐ ηυί^Ιαο], ςοί Ιιίοο 8Ί άίνίηυω οιοηΐβοι 8506η<ΐ6Γ6(9 
ί5ί(ΐυ6 6( δ^ΓΟίοοβ, 6( 0160(6) 6( οΐ6θ)Ι)Π8 101010(0$ 8(808, Υθπΐίδ οίνίΙ)υ80ΐυ6 ίαθ(8Γ6(ΟΓ; 
ηβο, ςα&04080ΐ αϋοςοί ρ1ϋΓ68 νίπ ρϋ βιχοι οίΓθποϊδ(8Γ6θ(, 6ΐ βΐι ροίΐβοι οΐιηίχο οοη(6θ(]β- 

ί6η(, α( 8ΐί(|υα01 δοί ςΟΠρΟΓίδ Γ8(ίθ0601 1ΐ8ΐ)6Γ6(, ρΓβθίΙ)118 (80160 ηοΙΙίδ 030ν6Γ6(ϋΓ; δ€(1 
ΰΙΐΓίδΙυΠΙ Γ62601 ίθΓ(ί88ίθ1θ €ΟΟδ6Γ(ί89 ^^ <1ί^ί 8θΐ6(, 01&0)Ι)αδ Γ6(!θ6Γ6(. » 

ΑΙίΙιί <Ιθ Ροοίίοΐδ οιοο8θίιί8 Ιιφο 1ιβ1)θ( θΓ68θπυδ (γ) : « ΡΙοΓΚίοβ δοΙ) ΓβΓπείδ νίοοοΠδ 
ίος6αιί5€αο( ; 8ΐϋ ροΓδοδ ρΓΟ οίΐιο οίθ6Γθδ ίΐ8ί)βη(; 8ϋη( ςϋίΙ)ϋδ ρο(υ8 Ιβοργοιίδ (60ΐρ6Γ8ΐ0Γ; 
8ΐπ 1)ί56Γθίδ ηίνίΐΐϋδ 1θ)ρ6ΐί(ί, ςοβ<ΐΓ88ίη(8 <ϋ6δ, (οΙί(]βπιςυβ οθ€(β$, νείαΐ 8γ1ιογ65 ΐ|υ»(ΐ8Πΐ 
ρ6Γδ(8ηΙ, 0θΓ(1θ 060ΐρ6 θ (6ΓΓ8 οιί8Γαο(6δ, Βρϋοιςυβ δο^ϋοι ίο πιβη(θ Ιΐ8^βο(βδ... Οαίίΐ άβ- 
ηί(ΐυθ βοδ εοοιοιβοιοΓβοι, ςαϊ οουΐοδ οΙβοίΙϋΩ!, β( 8υΓ6δ νβΙα( ρβδδοΐο ςαοάβοι οΜυοί, 

116 βΟυΙβαδ ςαίδρίδΟΙ αΐΟΓ(ίδ ίαΓ(ίθ1 ίΓΓ6ρ8(? Α( )ΐ«6 Ο16(ϋ68Ο160ΐ8 68Γ01 }ΐΟ$(ί 0160 ρΓΟ* 

ρίοο. 9 Ηβββ 6Γ6)$οηϋδ, ςυί Ιι£θο 6(ί8ΐιι 8ΐί1)ί Γοδίοδ (ά) : « ε&Γθ6ΐο οιθ80Ι (ε(8(!δ Ωογθ Ια- 

δΟίγίοΟίβΟΙ β( €68(1180(601 ΟΙοΚίδ 80 0Γ6ΐ)Πδ ]&1)0Γϋ3υδ 8((πνί,ν60(Πδ 88(16(8(601 ¥1010801(106 
Γ8ΐ>ί6Π1 5υδ(θΗ, ΟεοΙΟδ (60)ρ6Γ80(ί® 8(1]ϋ0160(0 ρ8ΐρ6ΐ)Π8 ίοβχί, ΙΓβΟΙ β^Γϋρί, 036ΓθΙ)Γ8 (1β- 

τϊηχι, πδυηι (1βρ)θΓ8νί; οοιηίβ 01ιγι8(ο ε6δ8βΓ0Ωΐ, ρποΓβ οοιοί* εοοεί(1βΓθΩ(. ΤβΓΓ8 οιίΐιί 

ΐ6ε(0δίυί(9 &8Ρ6ΓΠ01& ▼βδ(ίδ 0ϊ60)1)Ρ8 εθθΙβΧΐ(; ρβΓνίί5ί1ί8 Θ(ί801 6ΐ ΐ8εΓ7Ι08ΓϋΟΪ 10ΐΙ)Γ6δ 

8(1ίιί1)αί : ήι(βΓ(Ιία ΐ85θΓί ΙιυαιβΡΟβ δϋ1)]αοχί ; Ιινοιοίδ (οΐ8 ηοεΐ6 εορείθ6θ(ϋδ οορροδ ίο- 
8(8Γ δ(8(ϋίί (ΙβΓιχί ; 00)1801 οοιοίοο 1100380801 νοΙϋΡί8(βοι 060 10 8010)001 ςοίίΐβοι 6ΐ εοβί- 
(8(ίοο6θΐ &(ία)ί((608. Α((ΐοο Ιιοο ςαο(]8αι οιίΜ νϋβΒ ιοδϋ(υ(οοι 6γ&(• » 

8ίο πιβ(1ΐ80ΐ ¥1801 ίοϋΐ ΰΡ68θπυδ ίοίθρ 6ΓβοιίΙαΓϋθΐ βί οιίββίΐυω ^ίνβη<1ί Γβ^ίοηβω, €06- 
ηο|}ί(ίε8Πΐ βοιρΙεχοδ βχ υ(Γ8(ΐα6 Ιβαιρ6Γ8(80ΐ 8 Β8δϋίο. 1δ ρηοιοδ οοιοίοοι Γ06θθΙ)ί(8δ ίο 
Οηοηΐβ 1η8(ί1ϋί(, ΐ6β6δςο6 ορο(ϋ(1ί(, ςοδδ β(ί8οι βΧ60ΐρ1ΰ άοοηίΐ οοβ ευοι βΓββΟΓίο, ς'4 [β) Ερ, »1. 8• («) ^»Γ««• «1• *• 8 ί3 ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ ΟΕΝΕΒΑίΙδ. — ΡΑΒ8 Π. «4 

ΒϋδίΙίο ίη οοη(ΐ6η(1ί$ 0(ΒηοΙ)ίΐΑΓυΓη Γ6κιίΐί$ 8ΐο]αθ 6ΐί80) βθΓνβικΙίδ 5θοίιΐ5 ίοίΐ, υ( οοη$ΙβΙ• 
ΙΙβηηβ 3ΐΏϋο ^υΓ6 θ€ οοβηΐο 6οβηο5ί(8Γυπι ρβίΓίθΓβϊι» 1ΐ8ϋβηιϋ βυηΙ, ςυί Ιβ^ββ ιαοπθύΗίβ 
οοηι1ι\ΐ6Γ6, ηαοηβ5ΐ6Γί8 6χ$(ΓυχθΓθ^ θ( νΚ&ιη ιηοηβοΐιί θΐβΓβαβΓβ, υΐ Ββΐ)6(ϋοΙυ5 ίο θεοί- 
ίίβηΐβ. 

ΡρθίΙβΓ ρπγβίβδ ουίυδηιΐθ βχοΓοίΙβΙίοπϋδ, ςαβδ βχ Βυίιηο (α) άβδοπΜΐ ΒβΓοηίυβ (6), 6ΡβηΙ 
οοΐϊΐιηυηίβ ϋΐΓίς^ϋβ βχθΓοίΙίβ; & ςυϊ1)ϋδ ουω βϋςυδηοΐο 8ΐ)δΐΓβοΙϋδ ίαΐδδβΐ Ορ^ΒΟΓίαβ, Ιιβδο 
ίηςβίΏΐδΟβηδ δΟΓίρδίΙ : « Οαίδ ηαίΐιί ά3Ϊ)\{ ηί ρπίδΙτηοΓϋΐΏ (ϋθΓυω βίΟίοΙίοηβιΐι, ίη ςϋΐΙ:>ϋ3 
Ιοουηαι 3υοιιη(1ίδδίαΐθ νΐχί, νβΐ ωβηδβηι υπαπο ΓβπΓθ ΠοββΙΤ ςυοηί8ΐη Γβδ ΙπδΙβδ, ςαβΒ δροηΐβ 
ΙβΓυηΙϋΓ, οοβοΐίδ (ΙθΗοϋβ ροΐίοΓβδ Ιιη5βηΙυΓ. Οαίδ (Ι8ΐ)ί1 πιίΐιί ρδβΐιηοίϋβδ ίΙΐ88, βΐ τίβϋίβδ, 
6ΐ8<1 ρΓβοβηάϋΓΰ Γθοβδδϋδ, νίίβωςυθ. ίΙΙδπι ςοβδί δρίπΐυβίθΐη 6ΐ ίηοοΓροΓββω ? Οαίί Γγη- 
ΧτηΐΏ, ςυί 8 Ιβ ίη ρίείβΐβ ίηδΙίΙυαηΙϋΓ βΐ ίη δϋΙ)11ΐΏβ βπκιιηίοΓ, υηβηίπιίΐβίθΐη ίΐ8ΐ)ίΙ βΙ 
οοη€θΓ(1ί8π)? Οαίδ νίτΐϋΐΐδ οβΓΐ3ηιβη θ( ηουπίθη, ςυοά ρΓδΒδοπρΙίδ πιθ(1ίδ βΐ 0ΒηοηΙ1)ϋ« 
8ΐ8ΐ)1Πβ58ηίΐυδ? Οϋίδ ϋίνίηοΓϋΐη ΟΓδουΙΟΓϋπι βΧ6ΡθίΙίιιιη, ίπςυθ ίΐΐίδ ουω βρίπίαδ ιηο(1βΓβ- 
ιηίηβ ίηνβηΙδΟ] Ιυ€6ΐΏ? 8υ(, υΐ ΐΏΐηοΓβ 80 ΙβνίΟΓβ (ϋο&ιη, ηυίδ (Ι8ΐ)ί1 ηαο(ί(1ί8η8δ ίΐΐβδ θΙ 
ιη8ηϋ8Γί8δ ορβΓ8δ? Οϋίδ ΠβποΓϋΐη βηάθΠίΙοΓυα), οοποροΓίβηάΟΓϋΐη, αο οοιηροπβηάΟΓϋΐη 
ΐ85θΓβπι βΐ ΐ8ρϊ(1ίοίπ8δ? Ουίδ οοηδίΐίοηβδ βΐ ΐΓΠίξβΙίοηβδ ρΐ8ηΐ8Γυηι? Οαίδ ρΐ8ΐ8ηιιπ) ϋΐβαι 
βοΓθβιη, ΧβΓοίδ ρΐ8ΐ8ηο ρΓδΒδΙθΠΐίοΓβπί), ίη ςαβ ηοη γθχ πιοΐΐίδ βί βηβΓνβΙοδ, 56(1 ηιοη8θ1ΐϋ5 
βΠΙίοΙϋδ θΐ (ΐΒΐ)ίΙίΐ8ΐϋδ? ςαβιη οβο ρΐ8ηΐ8νί, ΑροΙΙο Γί88ΥίΙ, Ιιοο βδΐ βχ€βΙΙοηΙί8 Ιυβ/ Ββυβ 
βυίβω ίη Ηοηορβίη ηοδίπ ρΓονβχίΙ. » 

ΟϋΟ (ϋΐηροΓβ βΓ6^0Γίυδ ίη δοΐίΐυοίίηθ νθΓδ8ΐ)8ΐηΓ, βΐ ΐΏοη8θΙιί νίίαιη ουιη Β8δί1ιο βχβΓοβ- 
1)8ΐ, ΟΓθϋΓίδ δυοΓυαι ΙίΐΙβπδ ουπα ΒοδίΙίυδ ε8θδ8Γθ&ιη ΓβνοοΒΓβΙυΓ* ΓβδροηοΙίΙ (γ) : «Νυηο 
ςυοηίβιη ρβπ βΓ8ΐί8Γη Οβί τοίί ηοδίπ ρπο νίπύυδ οοωροΐβδ ί80ΐί δυιηυδ, ΟΓββηυΐΏ 1>6η6- 
όίοΐυηα ρυίβυιηςυθ ρΓθίυη(1υιη 8(ΐ6ρ1ί• Ορβ^οπυω, 08 ίΙ1υ(1 (Ιίοο ΟΙιπδϋ ; ρ8Γυιηρ6Γ ηοΙ)ί89 
ο()δθθΓθ/ρ8Γαη)ρ6Γ ϊϊΒύο ιηθΓυΐ8Γη ίηϋαΙςοΚβ, ςιΐ8ΐη ηοη 8(1 Ιίοο ροΐίιηαδ, π( ιΐΓΐ)ίααι ββοΐβ^ 
ιηυΓ (Ι6ΐί€ί8δ» δθά υ( ίΓαβιηαΓ δ&ηοΙΟΓυσι οοηνίοΐα. » ΟΓβ^^οπαοι ςυοςυθ ρίθΐ8δ 6Γβ8ρ8Γ€ρ- 
168 δο1ίΐα(1ίη6αι ρβΙίηςυθΓθ 6ΐ Ν8ζ!8ηζααι ΓβτβΓίί οοωραΙΚ; ηβο Ι8αΐθη ίαΐ6Γ68 (ΐϋθ<1 νονβ- 
Γ&(» \ά 6δΙ, α)οη8θΙ)ί νίΐ8ω» ίη ρ&Ιβρηα άοωο Β^βΓβ 06δδ8νί( : « Α(ΐ60 ιιΐ, ΙηςαίΙ ((ί)« ρΐιϋοδο- 
ρΐιίβω ςυοςαθ ίρδβκη, ςαβ ηβο ροδδβδδίο υΙΙβ, ηβο ηοηαβη αΙΙαπι πιίΐιΐ οΙΐ8Γίαδ ββΐ» οοηΐβπι• 
ρδθπιη; νοΙ, η( νοπαδ ΙοςυβΓ,ΗοορπήιυπίδΙαάυβΓίιη, υ( οο ρΙιίΙοδορ1)8η(ίδ δροοίβιη ρΓθΒΐ)6• 
Γ6ΐη.> Οαοϋ βχΙβΓηυιη βδΐ ίη νίΐ8 ηιοη8θΙιί» νβΐ, υΐ ίρδίυδ νοΓ^ίδ αΙ&Γ» « ρΗί1θδορ1)8η{ί$ 
δρβοίβαΐ» » βΐηΟΓΘ ρβΓβηΙαίη άβδρβχίΐ, ώς χα\ φιλοσοφίας ύπερι$ε?ν αυτής - δβ(1 ίηίαδ ν6Γ6 οιοηβ- 
οΐιί νί(8ίη οςβύβΐ : υΚ βηίιη &ίΙ ίρδβ Οηβ^οπαδ (β) : «ΜοΓυαι βδΐ, ηοη οοΓροΓαω, νί(8 ιηο* 
ηα$ΐίθ8 : » 

Τρόπων γαρ είναι τήν μονήν, ου σωμάτων. 

05δ6Γν8Γ6 ]αν8ΐ βΓΟ^οπαιη 8 δοΐίΐυάΐηθ 8ΐ3(1αοΙυιη (/} ηβία ηβ « 1)6η6(]ίοΓιοη6ΐΏ ρβΙβΓ- 
ηβοα βαΐίΙΙθΓβΙ: »ούκ ήν^Τ**• • • • χαταλυθήναι τήν εύλογίαν ςυο ρ08ΐβ8 ωβΐϋ *(1βρϋ1δΟ, ηοοΐρθ ρΟδΙ 
^βηοΙΟΓοω ιηι)Γΐθπι ρθΓβηΐυιη βΐ 8ΐ)(1ίο8ΐ8θ) 86(1βηι 0οηδ(8ηΙίηοροΙ1(&η&ΐΏ, (οΐ8α) « ρΐιίίοδο- 
ρΐιίοο}, ςυ8 ηβο ροδδθδδίο υ1ΐ8 , ηβο ηοηιβη υΐΐυπι ίρδί οΐιβπυδ 6Γ8(,» ί(1 βδ(» ίρδ8ΐη « ρίίΐθ• 
δορΗβηΙίδ δρβοίβιη » 6ΐ ηοαιβπ βηαρίβχαδ βδ(; βΐ (8ω βχΐβπυδ ςυ80ΐ ίοΙβΓίυδ, «τυπ, » υΐ 
ι$0ΓίΙ)ί( ΗίβΓοη^Π1υδν « νίΚ8ΐη ωοηβοΠί βχ6Γοαί(• » 

ΡΓίυδ(|υ8ΐη ΙιΙηο (Ιίδοβιίοιηυδ, βΙ Οηβ^οπι Ιοοαω. ςυί οI)^ί^ί(υΓ βχ ο&πηιΐηβ ρπηαο, Γβ- 
ϋηςυαηαυδ; νοοβδ ηυΦάΒΠ) 6χρΐ8η8η(1φ δαηΐ, υΐ νίΙί1ίΐί£;8(0ΓίΙ)ΰδ οοουΓΓ8ΐαΓ. *Αζύγων, 
Α^υγος, « )ηίυ£8(ιΐδ, 0(Βΐβ1>δ,» ναΙ^ο Γβ(1(1ίΙΐ]Γ : νβΓαο) Ηρυα ΟΓββΟΓίαηι» ςιιί Ιΐ8ηο νοοβηι ϊ;υίο 
νοοί μιγάβ<ι^ν ορροηίΐ» 8οοίρί Λούβί (1βθΓβσι1ΐ8, 8η8ο1)θΓθΙ&, νβΙ ςυοίίϋβΐ ιηοη8θΙ)θ» ςαί 
οηιηίηο βοΐυδ βδΙ, ηβο υΙΙυαι Η8ΐ)6( δοοίαω. Ιϋβο ΒοΙΐ8η(ϋδ(£θ ίηΙβΓρΓβΐ8ηΐϋΓ 8οΙίΐαηο$ : 
Ι.βυνβηΙΙβίαδ 8(1 ωβρ^. ΥΡ• «οΛ ερημικών. ΑΙίΐθΡ ίηίβρρρβίβρί νοοβηι Ηβηο ηοη δίηαηΐ, ς«© 
ρΓ8»ο€;^υηΙ βΐ ςυ® δβίΐυυηΐυρ ίη Ορβ^ορίο. ΥβΓβορ, ηβ (ΙοοΙαδ 8ίρη)υη(1υδ ίη νίΐ8 δ8ηοΐ{ 
ΤΙΐ6θ(1ορ] 8(υ(1ΐΙ«β, ηυηι. 5, ρ. 7, ηαίηοδ ΓβοΙο νβΓίβτίΙ Η8θον6Γΐ)& : ΤοΟ χοινωνιχοΰ βίου τ^ν^^ΙζυγόΙ 
ΐΐροτιμήσαντας, « €8ΒΐίΚ)6Πΐ τίίβο] οοη|ϋςί68η(βροηβηΙβδ : » Κοινωνιχ6ς β(ος ηΒίηςαβ ίη 6ρβ{;θΓΐο 
ΌΓ8ΐ. 21, η 19» (1β νίΐ8 Οθ6ηο1)ί1ίο& δαηΐ &οοίρίβη(ΐ8. 

(α) ΛϋΓ. ΗΙ). π. ο. 9. (ά) Ογ. % ρ. 59. 

[ή β»Γ., 9ριι<1 βοΙΙ., 9 ΜαίΙ, ρ. 588. Ερί&Ι. 3ΐ. 9. {η Οάπη. ΰ^νΉα ΐΜα. 

(Ο Αραϋ ΒοΙΙ., 9 Μβϋ, ρ. 588. (/] Ογ, 2, ρ. 59. «5 ΡΒ^ΕΡΑΤιΟ ΟΕΝΕΒΑυδ. — ΡΑΚ5 II. Ιβ 

Μιγίίων, «Γιβ νοχ βχροοοπίΐΑ ε$(» βί ςυί<ΐ6Ωΐ νίΓ05 ()οο(θ3 ίη θΓΓΟΓβηα ικηρυΐίΐ. 
Μιγάδες θοοίρΚ βΓθ^οπιΐί ρπο 6(Βηο5ϊ(ί$; ςϋο 8θο$υ τοχ ίΙΙθ 8 ρίαπί^αβ βοοίρι^ΐΓ, ίη ^υο- 
ΓαιηηυίηβΓΟ'^υηΙ 5800ΐθ5 €ΙΐΓ7$05ΐ0Γηυ5, Ιιοπη. ίη [αΙ$ο» ρτορΗ^ία»; ΤΙιβορΗ^ΙοοΙϋβ ιη ΜαΤ" 
«νηι 0. ΙΥ• 'ΑλλΜ μέν είσι τιαρθένοι χα\ έρημιχο£* &λλοι μιγάδες χαΐ εν χοινοβίφ* Ιτβροι λα{χο\ χα\ έν 
γίμω* 1:1 651, « ΑΠϊ ςυ)(1βΐΏ νίΓ^ίηβδ 8υηΙ βΐ .8θϋΐ8Γϋ : 8ΐϋ ιηί$1ί βΐ ίη οοβηοϋίο ; ΓυΓ$α$ &1:ί 
Ιιίΰί 6( ίο €οη]α^ίο νίτθηΐ65. » Υθραω & ηυΙΙο 8ΐίο οβΓίίυβ &€ πΐβΜιιβ άίβοθΓο ρο$$υΐ£υ$ 
ςυβιη 8ΐ) ίρ50 ΟΓβ^ΟΓίο ςιιί(1 8ίκήί668Γ6 νοίαβπΐ νοοβ μιγάδων. Ρπηαυω ςηίοΙβω ίη ΟΓβΙίοηβ 
ββοαικίβ η. 29, ΰοη3α{;8(θ5 8 οοη(ιθ6ηΙίΙ)υ8 δβοβίΌΗ, 1ΐ05ςυθ ίηΙβΓ 6Γ6Π)ίΐ8$ 0(ΒηοΙ)Ιΐί5 βαΐ 
αιΐ5ΐί$ ορροηΐΐ : « ΟοβηΙυα]» ΙπςαίΙ, ίηΙβΓνβϋυω ίο(6Γ οοη]υ2&ΐθ8 6ΐ εδΒΐίΙ>6$...• ςυθηΐηπίΐ 
61 1)15 ΓϋΓδυβ ίυΙβΓ 6Γ6ΐηίΐ88 βΐ 6(ΒηοΙ)ίΐ&8, ςαΐ ρβπΏΐδΙί οοαιιηυηίΙβΓ (ίβ^υηΐ, » ί(1 68(• π)ί§8- 
(Ιβ$. Ιη θΓ8(ίοπ6 XXI 68(1βιΐ) ϋΐίΙυΓ (ΙίδΙίηοΙίοηβ, 86(1 ηαυίβΐίδ ν6Γΐ)ί5, ηΐ ιοβ^ίδ ί11υο65ε8Κ 
Ορρθ5ίΐίθ : 01 της &ρημ(ας. . . . οΐ της επιμιξίας. Ιη β&άθΐΏ θΓ8(ίοη6 6Γ6αΐί(38 608 658Θ 8ί(, « ςηί 
τίιβο ρΓ0Γ8ϋ8 8υΙίΐ8Π8Π}, 6( 8ΐ) Ιιοωίηαηι βόοίβΐθΐβ τεηιοίβω θ^αηΐ^ 8υί ίρδΟΓαω ΙοηΙαπι βΐ 
Μ οοϋοςαίο ίΓυβηίββ;» 4υίΙ)α$ υρροηίΐ οοθηοΙ)1(8δ : «αΐϋ 8υ(6ίη ο1ιβπΐ8ΐί8 Ι^^θπι ρβΓ 
ΰΟΦοαυηίοηβιη 6( 8θοίθ(8ΐθΕη εοίβηίοβ, 8θΙίΙ&Γί1 8ΐιιιυ1 61 Ο(£ηο1)ϋφ 8υη(, » βΙο.; «ρημιχοί τβ 
ίμού χαΐ μιγάδες. £οςυί8 ]8α) θΓίΙ, ςυί 6ωηοΙ)ίΐ88 ίαί586 μιγάδες, βΐ Ορθ^οπυω ςυί ίηΐ6Γ 6Γ6« 
ιηίΐ8$ 6ΐ οαίβ&^ΐβ^ ^β(ϋ&ιη ίηϋ( νίβαι» νίίθοι ιηοη88ΐίο&ιη θΧ6Γ6υί856 ηβςβνβπΙΤ Νί5ί ΓογΙθ 
ςαί νβΐίΐ ιροη8θ1ιθ8 ηοη ίυί88θ βΓβωίΙοβ εΐ ε(£ηοΙ)ΐΐ8$, ςυο$ ουιη ΑΐΙιβηβδίυδ 6Χ5υ1 ρβΓ^ 
ΐξΓβΓθΐ £θΓρΙιιαι, €οη8θβί&νί(; η66 Β88ίΙϋ ()ί$είρυ1θ8, (|υο8, θχ ερβιηίΐίβ 6ΐ ιηίςα(ϋ1>υ8 ρΓ89- 
6ΐ8Γ6ΐο(θΓ 8θ Γ6θθΒοί1ί8ΐί8, οοηκΓββ&νίΙ; ςα15υ8 θΐί&αι 16^68 οοηάίάίΙ, 88θοΙβπα βΐ αιουα- 

5(0Γί8 ΘΧ8(ΓϋΐίΙ• 

{ IV. £υΐ08ΝΑΜ ΒΟαίΒϋΙΑ ΒΡΙβεΟΡυδ ΗΑΒΕΝΟυβ ΟΐεΕΝΟ0$ς0Β 81Τ 6ΗΕαθΚΙϋ8, 001 τυΕβο 
1ΙΑΖΙΑΝΖΒ1Ι08 ΑΡΡΕίίΑΤΟΚ , ΙΝΥΒβΤΙΟΑΤυΕ. 

ΡΠΙΏΟ (]αί(]6αΐ 8&8ίίη6η$ί9 Εοο1θ5Ι£Β, ςυ» ΓβΟβηδ & ΒθδίΙίΟ 86(168 6ΓΘ61& 6Γ8(, 6ρί8€θρυ8 

Γθο$€θΓ8ΐυ8 ΓαιΙ 6Γββοπα$θ5 ίρ80 Β88ίΙίο θ( ρβίΓβ Ορθ^ογΙο 60ΐηρθ11θπ1ϋ)ϋ8. Ηαίο οΓοΙίηβ- 
Ιίοηί, $1 ιηίηϋ5 βυίιηαο), 8Αΐΐ6ΐη οεΓΥίοβω ΐηαβχίΐ : 86(1 ουπ) 8(1 08ρ(^586η(1&α] 86(ΐ6Πΐ ηυΙ1α8 
ρ3(βΓ8( &(1ίΙυ5, ςυ8ΐη 8€ί1ίϋ6( ΑπΐΙ)ίΕηυ8 8ηΡ8ΐί8 ιηίΙίΙϋ}υ8 θ€οαρθΐΑΐη ΙυβϋβΙαΓ, 8ΐ)ί66ΐί8 
&ΐ5ίΐΏί8» ίη 8θϋΐϋ(ϋοβιη 8θ6οηΐα1ίΐ; ηβο οϋΙ&Ιίοηβω, ηβο θΓ(Ιίη&(ίοη6αι, ηεο 4ΐιί(1ςυ8ΐο 
(ΟΓαηα ςη» 8ρα(} 6ρί86ορθ8 ίη ηιΟΓθ οι ίηδίίΐαίο 5αηΐ, δ&θίιηίβ ρερβ^ίΐ» υ( ίρ8θ (68ΐ8ΐαρ ;; 
8€(! $ίωη1 θ((ΐυθ βοη8θθΓ8ΐυ5 65ΐ 6ρί86ορο8 , ίυ^βω ςιαβω βηίαιο οοη66ρβΓ8ΐ, &ΓΓίρυί{. 
06ίη(ΐ6 Γβνοθ8(υ8 Θ8θ1ίΓα(ϋη6, τβ^ίκηοη Εοβΐ68ί»Ν8ζί8ηζ6θ«θ,3ϋΙ[)6ηΙβίΐ6Γυηι ρ8(Γ6, ςαΐ 

ρηΒ«(8ΐ6 Ιΐυίβ 8<1ω1ηί8(Γ8η(ΐ8Β ίαΐρ8Γ 6Γ8ΐ, ΥβΓυΐη 68 ΟΟηοΙίΐίΟββ» υ( ΙΏΟΓίαΟ Ρ8ΐΓΘ ΙίύοΓ 68861 

8|)Ιγ6 (1110 Υ6ΐΐ6ΐν 8ΐΐ80βρί(• « Α(1 Ι>ΓΘΥ6 1βωρυ8, » ιηςυίΐ ίρ86 βΓβ^ΟΓίυδ (α), €θ1ςαθ8ί 

1)08ρί(θ8, ρΓβί66ΐυΓ8ΐη 8υ866ρί(Ώα8 : II &666ρίΚ ςυίίΙοηΓ), 86(1 ΐηΟΓίυΟ ρβΐΓ6 68Εη 8ΐ)|6θίΐ. ^ 

06ηί(]ϋ6 €οη8ΐ&η(ίηοροΙίαι 8666Γ8ίΙα8 85 βρίδοορίδ ΤΙΐΓβοίφ 6( θΓΐΙ)οαοχί8, α( €&ιΐ88πι 
6(ΐ6ί εοηίΓΑ (ρΓ888Αηΐ68 Ι8(6(ΐυ6 (]οιηίη8ηΐ68 ίη τ^%\^ οίγίΙ&(β ΑΓί8005, Μ806(1οηί8ηο8&Ιί88(]υ6 
τβηίαΐίδ ρ68ΐβ8 ΙυοΓεΙυπ, ενκη 8ϋΥ6ηί886ΐ» 1ΐ(ί6ίςυ6 6808810 ^θΓβηοΙίβδεΙ, 1ΐδθΓ6ϋεο$ ρΓοβί* 
8&δ$6^ 6ΓΓ0Γβ8 Γυβ&886ΐ, 6θΙΐ8ρ88ΐο Πιίθηι Γ68ΐί(αί886Κ9 οΧ οωηίαίο 8ηίηΐ08 $ίΙ)ί 60η6ίϋ8886(; 
Ιοίίαβ ρομυΐί εΐεπςοθ οοηδεηβα, βηηυβηΐβ ΤΙ)6θ(1ο$ίο ίωρ6Γ8ΐ0Γ6, ίο 56(16 ΟοηδΙβηΐίηο- 
}Κ)Γ>1808^ ραΐ80 ΟβηιορΙιίΙο, ριιΐ80 βΐίβαι Μ8χίη}0, ηοπ Ι8α)6η τορυβηοοδ υ( βηΐεβ, 6θΙΙπε8[υ8 

651 8 8806(0 ΜβΙβΙίΟ» ΟΟηοίΙϋ β606Γ8ΐί5, ςυοϋ Ιυω 06ΐ6ΐ)Γ8ΐ>8ΐϋΓ» ρΓ8θ8ΐ(ΐ6. 0Γ(ί8 (ΐ6ίη(]ϋ 
()υ6Γ6ΐί8 ίθΐ6Γ 6ρί8εθρθ5, 8ΓΓ6ρ(8 066851006, 6Γ6βΟΠυ8 8ΐ)(1ίε8ΐ 56 6ρί8εθρ8{ΐ1, είΓήΟ^ίΙ νίο- 
ΰυΐ8, 6ΐ §80(110 §6511608 ρ8ΐΓί8αΐ Γ6ρ6ΐί(, ΟρΤθΙβ 5θΠΐυ(1ίθ6 86 ΓΓΟΚοΠίω $ρ6Γ808. 
ΟυΟ ΙεηΐρΟΓε» ΟοΟβΚβΟΐίοοροΙί ΓΟΐίεΙβ, ίο ρ8(Γί&αΐ Γ6ΥΘΓ8η8 65( 6Γ6§0Γίυ8, 8(11)06 ρ&βΙΟΓβ 

άβδΙίΐυΐΑ 6Γ&1 Ν8ζί80Ζ60& ΕεεΙθδίβ, ΑροΙΙ1η8Γί5(8Γοαι ίθ8ί(1ϋ8 ρ8ΐ60$. Ηυ]ύ8 ρεπεοΐο ρερ- 
ίοοίυδ 6Γ6{;οπϋ8, Γθ§αοΙί5α8 6ρΐ5εορΐ8 6ΐ υοίΥ6Γ5θ ροροΐο, ίΙΙίο8 εοΓ&ο), (Ιοοεε ρΓε^ίιεβΓε- 
ΙιΐΓ 6ρΐ8οορο89 86 8υ806ρΐθΓυαι ρΓθα)ί5ί( : ςυο ρΓφίεεΙο, Γο§ίΙ ΙίεΓΟΟΐ ίο 8υ111ο(1ίθ6θΐ. 

Ε5ΐο ουοε ίο(ϋείοαι Ιεείοπδ, εαίοδοβοι £(χΐ68ί8θ 0Γ6§0Γΐυ8 }ΐ8ΐ)6η(]α8 61 βρρεΙΙ&πιΙυδ 5ίΙ 
6ρί$οορα8, 6ΐ 80 ΙΓ65 6ρί8εορ&(υ$ Ιΐ85υ6πΙ. Νθΐηο, ορίοοΓ, (ΙίεΙοπίδ 65ΐ εοιο ίαί55θ 988ί<ρ 
πΐ6η8ΐ8•Εεεΐ65ί8θ ρΓ6β8θΐ6θΐ. εεπίε ουβρίαπι 5εΓίρ$ίΙ ΟπεςοΓίοδ 86 Ιιυ]υ5 ΕοεΙεβί» ερίδεοροαι 
ΓθηιιαίϊΑΐαοι ίιιίβδβ, ν^Ι ίρ86 1θ(]αί(αΓ, χηρυχθέντα, 1)06 68(, υΐΐο ρΓΦοοοϋ §606Γ6 (ΙεοΙαΓβΙυαι• 

(β) Ερ. αϊ. 42. 17 ΡΚ^ΕΡΛΤΙΟ βΕΝΕΕΛϋδ. — ΡΑΚ8 11. 68 

Οβ$ί§ηβ1υηι ςπιαοω^ ρΓοροδίΙαπα» ϊηαυ^ιΐΓθΙυιη βΐί&ιη Ηιι]υ8 ΕϋοΙβδί» 6ρί$οορϋι&86 ίβίο- 
ΙοΓ ίη ΟΓΑΐίοοο οοηβ υη(ΐ6θίαΐ8ςαθ ρ85$ίαι εΐ ίη 6ρί$Ιο1& &Κ Η. κ Νοη Νβζίβηζί, ίοςαίΐ» 
86(1 δβδίΐΏΟΓυηι (ύρί$εορϋ$} (Ιβδί^ηαΙί,» 86α ΦΑΥίβ, « ρροροδίΐί 5υπια$:> £ασ(μων δέ προεβλή" 
Οήμεν; 1(1 6ηίΐΏ ϊϊοο νβΓϋαηι 60 Ιοοί $οηβ(, $6η5α 8ϋθρίυ5 β νοοβ €ρΓ£Β(ϋοβΓΐ 6ΐ Γβηαηΐίαιί » 
(1ίτ6Γ80 ; ςαθ(1 νβΐ ρχ 8οζοίη6ηο ρθ(6(, Ηαί. Ιώ* ν» ΰ8ρ. 8, 6ΐ δθ6Γ&ΐ6 Ιί1>. τ, ο. 8, ηβοοοα 
^Ι ϋ^ΓΓΟ Ργο(1()ΏΟ» ίη (ίΐυΐο βρί^Γοπαοαβ^αΐΏ 8αθΓα(Ώ ίη Ιι&ηβ ΟΓάίηθΙίοαβΓη Ορβ^ΟΓϋ : 
είς Γρηγόριόν προβαλλόμβνον εΙ( Σάσιμα. 

ΑΙ η6ςυ6 )ιί€, ηβςυβ υβςυηω 8ΐίΙ)ί 6ρί5θορυαιδ8$ίη[ΐ6η$θθΐ Γ6ηααΙί8(αΏ 866Γ6ξθπα5(1ίχί(; 
ίΐΏΟ 8ΐΐ6η(ΐ6η(ί εβΡίο ηο5^856 ν'κΐβΐυρ. 0υ6ηα8(1ωο(1ϋίη βηίώ Ν8ζί8ηζί ιιΐβδί^ηα^υω,» ρΓΟ- 
ρο$ίΐυιηνθ βρίδοορυιη Ιιίβ 86 ηβ^βΐ, 86 δδβίιηοΓίιω ίβίεΐαρ; δίο )Ί16 Ν8ζί8ηζο 86 Γβηυηΐίβ• 
Ιιιιη 6ρί5(οΐ8 βΙ. 225 ίαΐϋΐυτ, 80 (16 53$ίιηί$ ηοςβΐ, ςυοΓΟίη «(ΐ68ί§η8ΐαΐΏ ρΓθροΙ$!ΐυιη(]ΐΐ6]ι 
6ρΐ8θοραιη ίυί$56 $686 οοηο68$6ΓάΙ. « Ε^Ο 06Γ169 ίηςιυίΐ, 8ί οοΓροΓθ ςαίάεω ίΐβ ΐΏβ 1ΐ8ΐ)6- 
Γ6πΐ) ϋ( £ο6ΐ68ίφ ρθ856ω Ν8ζί8ηζ6η(Β ΡΓΦ6886, 6υ^ϋ8 85 ίηίΐίο ρΓ8θ5υ1 8ααι Γ6ηαηΐίβΙα8ϊ 
ΐΏϊηα8 8υΐ6ηίΐ δ8$ίΐΏ0Γυιη, υΐ νοί^ίβ Ιι&αά Γ60ΐ6 ηοηπϋΐϋ δυ&ιΐβαΐ. » Ηδβ6 βυοΐ 6Γ6Β0Γϋ 
υ6γΙ)8, ςύ» ηοη 1)βηθ ν6ΐα8 ίηΐ6ΓρΓ68 Γ6(1(1ί(1ίΙ. 

ΡοΓΓΟ ηίΐιϋ οΙ)68ΐ, ίωο ρΐϋπωιΐίη 3ϋνβΙ, ΓθηαηΙί8ΐίοη6ίη ίΙΙδηα « β5 ίηίΐίο^ δ6υ ρππΐ8ΐη & 
ΟΓββοπο νοο8Π, οαιη δβδίιηοΓϋόι, οΐ) ςυ« ρπΕοαπι αά 6ρίδ6ορ8ΐαιιι 8δδαΓηρΙα8, άβδί^ηβ- 
Ιυδ 8ηΚ6 ίυί5$6( (]α8[Ώ Ν8ζ!8ηζο Γ6ηαη1ί8ΐα8 : αιυΐΐο οΙ)δί( πιίηαδ άβ ΓβηυηΙίβΙίοηβ Ιδοϋα 
Ιϊιηΐυαι &υ( ηοη ρυΙ)1ίο8; 1(1 α 0γ6Β0Π0 8ΐϋ.'; ίη Ιοοίδ βιρΗοβΙυηα. Οαία ίη(1θ €θ11ί£;&8, 
υυΙΙο δ&δίΐΏίδ, η60 Ι&οίΙί ςαίάθΐη, η6(1υΐΏ δθΐ6αιοίδ ς60θΓ6 ρΓΦοοηΙί Γ6ηυη(ί8(αιη : ςυίρρβ 
(Ιο Ν8ζί8ηζο οοη66(ϋΐ θΓ6ςοπυδ, (16 δβδίωίδ 6χρΓ6$86 06^81; (Ιθ ίΐϋδ νίοϊδδίιη ςαοοΐ βί&ηηαΐ, 
ΙΚ'ξ&Ι (16 Ν8ζί8ηζο. 

ΕγλπΙ ίΐβςαβ (ΙίνθΓδί ββηεπδ ΓβηαηΐίβΙίοηβδ βρίδΟΟρΟΓϋΐη•, ρυΜίοφ βΐ οβηοηίοίΒβΙί/Β, 8Π€9 
ηοη ίΐ8. νοΙ^Λΐβ Γ6δ 681^ α)8χίπΐ6 ίη Οπ6ηΐ6, «ροραϋ ΙοΙίαδ βυΙΓΓββϋδ, » ψήφω του λαοδ παντός» 
Ιυηο ΙΰωροΗδ βΐΰοΐοδ 6δδθ ερίδοοροδ, υΐΐ (Ιθ ΑΐΙιαηβδίο 86ΓίΙ)ίΙ 6Γ6βθΓίυ8(β) ; νβΐ υΐ 1)8ΐ36( 
€ο1ιοί)ίυω Οΐ3ΐ66(1οη6η$69 86ΐίοη6 16, « ρ88ε6η(1θΓυαι οηιηίϋηι ο&ΙοαΙίδ.» Είθωρίβ Ιοη^ίυδ 
ρ6ΐ6η(ΐΒ ηοη δαηΐ : Ν6(ΐΐ8Γίυδ ία δ6(ΐ6 0οη8ΐ8ηΐίηοροΙίΐ8ηα Ορβ^οΓίο δαΙ)Γ02&Ια8 6^1, « οοαι- 
χηυηίύϋδ,» ίητιαίΐ δοζοιηβηαδ (ύ)» «δ^ηοοίί 8α{ΓΓ8βίί$;» ιρδίι^αβ ΟοηδΙβηΙΐηοροΗίβηί Ρα- 
(Γ68((τ) «8<1 βρίδοοροδ ΚοωΦ οοη^Γθ^βΙοδ» εαιηϋβηι β δβ δοπίιαηΐ ΟΓϋΙηαΙαπι «υηίνβΓβϊ 
θΐ6ΓΪ Ιθ(ίϋδ(]α6 8α6ΓΓ8;$ϋδ οίνίΐβΐίδ, » ιταντός τε του κλήρου, χαι πάσης έτ.ιψηφιζομένης της τη^λεως, 
Μοχ(]ϋ6 (16 ΡΙ&νί8ηο ΑηΙίθϋ1ΐ6ηο: «€8ποηίθ6, » νεί» «υΐί 08ποη68 ^υ56η(, Ιο(δ ίΙΙβ Εοείβδίβ 
8υίΓΓ8^8η(6, 0Γ(11η8Γαη( βρίδοορί ίΙΙίαδ ρπονίηοί» 6ΐ (ΙίοβοβδθΟδ ΟπβηΙβΠδ.» 07 τε της 
έΐϊαρχί*ς χσΧ τής ανατολικής διοικήσεως.... κανονικώς έχεφοτόνησαν πάσης συμψήφου τής Εκκλησίας. 
Ιη (^ηοίΙΊο 61ι8ΐ66(1. 80ΐ. 11, δίβρίιβηαδ ΕρΙΐθδίηυδ 86 οβηοηίοβ θΐβοΐαη ρποϋβΐ, Ιιίδ νβΓΐ)ί5 * 
ςυίβ, « 6ΐ ροραΐαδ^ ίηςαϋ, οΙ οΐ6Γυδ» 6( 6ρίδοαρΙ,» βρίδοορααι π)6 οοηδίίΐηβΓυηΙ. Μβιη 
οοηοίΐίαο)» &€(. 16, ηοη εΐίοδ 8£;ηθδ€ίΙ ορίδοοροδ, ργ8β(6γ 608, « ςαί (ΙβοΓβΙο ΓαοΙο & οΐβποϊβ 
αηΙα86υ]α5ςυθ πΐ6(Γορο]ί8 6ΐ ροδδ688θΓί1)υ8, κτητόρων» 6( οΙβΓίδδίηΐίδ νίπδ, δαρθΓ 1ΐ8»ο 6ΐ β 
Γ6ν6Γ6η(1ί88ίπ)ίδ βρίδοορίδ ρΓΟΥίηοί» οηιηίΗαδ βαΐ ρΙαΓίΙ)αδ» ίηδίΚαΙί δαηΐ. δ. ΑΐΙ)8ηβ- 
δίυδ (({} βΓθβοπϋηα ρ6β8( 6886 ερίδοοραπι Αΐ6ΐ8ηϋπηα[η, ςαίβ «ηεςιυθ ρΐ6ΐ3ί οοςηΚυβ, 
η6ςα6 ροδΙυΙ&Ιυβ & ρΓ6$Ι>>Ί6Π8 Γυ6Γ8(.» Μ8θίί68(Ια8 (16 ίαοίο Τ1ΐ6ϋ(1θΓβ(ύ8 βίΐ (ε}: «Νοη 
ίη θΓΐΙ)θ(1οχθΓα(η θρίδοορΟΓαηα δ7ηο(1ο^ ηοη δαΟΓΓββίο ΙβςίΙίωοΓαιη οίθηοοπαοι, ηοη ροδία- 
ΙβΐΙοησ ρΐβύίβ^ α( ΕοοΙβδΙ» 16^68 ρΓΦοίρίαηΙ^ 0Γ(1ίη8ΐα8 6δΙ. » , 

Νυηη υθγο ύβ εοη8(ίΙα6η(1ίδ 6Γΐβρη(1Ιδν6 ηονίδ 6ρί8οορ8(ί1)υ8, νείαΐί δ88ίθ[ΐ6η8ί, 8(1 Γ|ΐι<^ιη 
ροΐίδδίηιαηι οο11ίπι&1 Ιιφο θΓ8ΐίο, (]α1(1 Ρ8ΐΓ63 (]6βηί6πη( αΐ εοη8(6ΐ, θο66 οοηοϋϋ δβπΐί- 
εβηδίδ €βηοη δβχίαβ: « ΡΓονίποίδθ βρίδοορί (ΙβϋεηΙ ίη ϋδ αΓΐ)11)α8 ερίβοοροδ οοηδ(ί(υ6Γ6, υΙ>ί 
βΐίβαι ρρίαδ ρρίδοορί Γυ6Γαη(. δι &αΐ6ίη αΓΐ)δ 8ΐίςυ8 ίηνβηΙβΙϋΓ (οπα ροραίοδβ, αΐ ίρδ8 βρί- 
8θορ8(α (11βη8 3α(ϋθ6ΐαΓ, 866ΐρί8ΐ, » ϋ8(ΐ6Π) ρροΓεοΙο Ι6§ί1)αδ, 6ΐ α ρΓονίηοί» δα(ΤΓ8β8ηΙίΙ)υ5 
βρίδοορίδ; ςαοιΐ νβΙ οοηοίΐϋδ (ΙεΓιηΚααι. Ιη ε8Γ(Ιΐ8ςίη6ηδί δυοαηϋο, 08η. 5, άβ ηονίδ 86ϋί- 
ϋαδ 6ΓίΚ6η(ϋ8 ρΓ9)δ6πΙ)ί(αΓ, αΐ « ροραΐυδ Οβί ηιαΙΙίρΙΙο&Ιαδ δίΐ; » (]6ίη(ΐ6 «υ( (ΙθδίαβΓανβ- 
πΐ,» 56α ροδΙαΐ8Υ6η( ερίδοοραοη; Ιααι αΐ βαΐ «εαω 6^υ8 νοΙυηΐ&Ιο ίη ^π^α3 ροΐ68ΐ&ΐ6 6$| 

(β) Ογλι. 21, ρ. 390• ((/) ΑροΙ, 2. 

(6) Ηίϋ. 1. VII, ο. 7. ΐΒ) Ηηΐ. Ιίϋ. ιν, ο. 22. 

(€) εοηε. £οιΐ8ΐ. ι, Ερ. ί5γη., 1. 11. Οοηο. ρ. 966. ^ η ΡΒ^£ΓΑΤ10^0ΕΝ£ΒΑυ&. — ΡΑΚ& II. 70 

(Ιίθθθ63ί8.» εοηοϋίαοα ταΙ^ο <1ίο(ααι Αίποβηυαι Λάά\ί{α) : «ΡΙβουίΙ υ( ρΐ6568| ςυ» πϋηςαβοι 
ΙιβϋοϋΓοηΙ ρΓθρΓίο$ 6ρΐ8€ορθ8» ηί$ί θχ ρίβηβπο οοηοίΠο υηίϋ$ου]ιΐ5ςυθ ρρονίηοί» βΐ ρΓί* 
ιηιιΐίβ, βΐηηθ οοηββηβα 6)05 βϋ 00303 ϋί(»06$ίίη οβάΒπι Εοοίοβίβ ρθΓΐίη6ΐ)8(^ (ΙβοΓβΐυιη Γοβ-* 
πΊ, ιηίηίοηβ ηοείρίαηΐ.» Α(Ι οοηβΓηοβοϋα 1ι»ο οιηηίϋ νβΙ 3ο01ο6γοΙ 6ρΙ$1οΙ& Οπο^ΟΓϋ» ο1ίθ5 
22, υΙ)ί (16 Βα$ϊ1)ί Ηβ^ηί θίθοίίυηο : 56(1 β(] ββίΓΟβηϋβαι Οθ6ί(1βπ1α1ί5 ΕοοΙϋδί® 1ΐθ6 ίη γθ 
ευιη ΟηβηίθΙί 6θη56η5ίοηοπ9ί 5ίϋοηίο5 ΑροΙΙίηαπβ, Ιϋι. ιτ, 6ρ. 25, 6ΐ 1ίΙ>• ν, 6ρ. δ« 8 619^ 
Ιιαίϋ!» Γβηοηΐίθϋοοίβ 5ρ6θίΓη6η 6χΗίΙ)6(:«Ιο ηοηιίιιβ ΡπΙπίδ, 6ΐ Ρίΐϋ, βΐ 8ρίΓίΐϋ5 δβαοΐί» 
5ίαιρϋ6ίυ5 65(9 (]οβη[) ρΓονίηοί® ηο5ΐΓ» ΐΏβίΓΟροΙ^Ιαποω, οίνίΐαΐί νβδίΓ^ (ΒΐΐοΓϊοίδ) 5οιώ- 
ηοαι 5006Γ(1οΐ6αι Πεπ (1βΐ3θΓ6 (δίιΐοηίυβ) ρΓΟηοηΓιο. ΡΓΟοίΑΐηβΙίοηοΐΏ ίορίηοΐαδ» (^υο ηο- 
ιοιηβ βρρβΠβΙ Μοπηο5, ρίοηιηηβ !ρ5β βϋρρθϋίΐβΐ, 0$ ίαο. οτάιη. 6Χ6Γ6. 1, ο. 3. 1π5ίβοίθΓ 
βυΐβπι ίΙΙβ β&Ι, ςοβίη βχ ΕαοΗοΙοριο Ονγρίβ^ ΡβΓΓβΙ» ίάβιη ρΓθΓ6Γΐ :' <ι διιίΓΓΑ^ίο οΐ &ρρΓ0- 
Ι)6(ίοηθ Οβο ΐΏβχίίηο 8Π)β1)ϋίαΓη υρίδΟοροΓοηι, 6( 5αη6(ί$8ΐσΐ0Γ0ΐη ρΓθ5ΐ)}Ί6Γ0Γυα) ο( ιΙί&- 
οοηοΓυιη, (ΙίνιηΑ βΓβΙίβ.*. ρΓΟίηονοΙ Ιιοηο..• ίη βρίδοοραω ΟΓύίβ,ι^ βίο.^ βίο. Ε ν&Ιί(:αηο 
6Χ(ΐηρΐ3Γί βϋαιη 6χΙιί56ΐ, ίη ήυβ (ϋβίΙΟΓ «βοΙΤηβ^^ίο β( ΒρρΓθΙ}8(ίοη6 85; η)6ΐΓοροϋΐ8ηοΓυΐΏν 

•Γ€ΐΐίθρί56θρθΓΙ]α)9 βρίδΟΟρΟΓΟπΐ, » 6(6., 8(4)06 6Χ €6(]Γ6ηθ Γ6ΐαΙΰΐη ίη ΐΓβη$)&(ΙθΠΘ Θρί560- 

|)0Γυιη ΓοΓίηυΐΑΐη 68ΐη(]6αι 8(1(1ο6ίΙι « Βφο 65(» ίηςυΚ νίΓ(1οοΐυ$» 6ΐ60(ίοηί5 Ι6ς1(ίιηφ^8ηι 
ί8€ΐβ(]6ηυηΙίβ(ίο ροΐιΐίοο, 66Γί 5θΙίΐ8 οοαι βρίδοοροβ &(1 θΓ(ϋηα(ίοη6ΐΏ, » &(1ϋ6, 6(8(1 ίο- 
ΙΙ)Γθηίζ8(Ιοη6α] «8οοίηο(α5 6$(.» 
ΤβΙοβ 6Γ8η( ίη Ε4:οΐ65ϋ5 οπιηίύυβ ροϋΙίοΦι Ι6^ί(1η)φ, οαηοηίοΦ 6ΐ66(ίοη65, Γ6ηοηΙί8(ίο• 

Β») 0Ι\Ιίη8(ίθη65 6ρί50θρθΓθαΐ ; (8€ί(Φ νβΓΟ, 6( 0( ί(8 (Ιίο&α], ίηΐ6ΓρΓ6(&Ην», ςθ&ΐ65 ίΓΓί(8$ 

6$$6 ()θ6Γ6?ί( Αη(ίοοΙ)6ηα 5^ηο(1οβ βηηο 3%ί^ οαη. 16, ςαί 6ΐ(8(0Γ ίη οοηο. (λβίοϋϋ. 80(. ιι(6)• 

• 8ί (]αί5 Θρί56θρθ$ 786805 ίη ΕοοΙβδίβηΐ 78080(601 ρΓ08ίϋ8(^ 56460)406 ρ6ΓΤ&(ΐ8(» 855(]0θ 

ίοίθ^ο ρ6ΓΓ60(οςο6 οοηοίΐίο» Ιιίο 8ΐ>ίίοί8(θΓ9 6(6ΐ οοηο(ο5 ροραΐυβ ςοοηι (Ιίπροίί, βοαι £α- 

Ιΐ6Γθ <Ιβΐ686Π(^ » Ε( ίηίΓ8 080. 21 (ϋ) : «Ν60 VI 0080(05 8 ροροΐίβ, 06406 51 6(ί8ΙΏ 1)00 61 85 
6ρί50θρί8 8υ8(ΐ68(0Γ, » Τ808η(ί5 βΟΟίΟδίφ, « ςοί ρΓΟρΓίβω (ΐ656Γθί(, » Ι)8ΐ>6(0Γ 6ρί500ρθ5• 

«υΐ)ίςο6 ίη(6βπθ«( ρΐ6η8Γΐ(Β 87ηο(1ί ϋβΟΓβΙοαι» Γ6ςοίΓί(θΓ, 6( ο( « ηϋΙΐ85 0Γ(1ί 08(10 56ου| 

&€(8 ΤίΓ65 Ιΐ8&6β( » 08ηθη6 19 (]60βΓθ1(θΓ. Ηίβ 6Χρ05ί(]5, ί8θϋθ €ϋ|θ(ϋθ8Γ6 Θ5( 80 θρί50θρθ§ 

&ιίαιθΓοα) 6γ6£;οπο8 Ιι&Ι)6η(Ιο5 5ί(• 
Μ8ξΩί Β85ίΙϋ ί80(οιο, ςοΒηηο&ω 8 ρΙοηΙ)θ8 ΐΏίηίαΐθ ρΓθ1>8(οα)» 8Γ{;ο6Γ6 ποη 805ίαΐ(8ΐ 

€^β, (]00<1 53Γ(ϋθ6η86 ΟΟΟΟίϋαΐη ρ05(θΐ8( 8^ ηθν05 6ρΐ50θρ8(θ8 0005(ί(υ6η(1θ5,Πληθύνου9α 

«Δις, €ΡοροΙθ58 ρ1βΙ)5^ » η6ς08(]08ω 6Γ8η( 885ίπ)8 : «ηοο Π)θ1(ίρ1ίθ8(ο5 Οοΐ ροροΙθ5| » υ( 

£βΓ(Ιΐ8ΚίΠ6Π8Θ Γ6ηθίπ( ; 6ρί500ρθΠ) 060 ρθ8(θΐ8ν6Γ8(» 060 (]«^5ίϋ6Γ8ν6Γ8( ρΐβΐ)^ δ88ίη)θΓοαι; 

φηΐβιη Εοο1β5ί» οίοπ 80 }>οροΙί ηυ1ΐ8 οοηνοο8ΐ1θ) οα1(ίο ηοΗ8 ; η60 6ρί5οορθΓθ(η ρΓονίη- 
€ΗΒ ρΐΑ08Π8 53τηθ(1θ5, ο( Αο(ίοοΙ)6ηηηι 6( Αίποβαβ 58ποίϋπ(» ϋ1!8 )ηΐ6Γν6ηεΓ3(; ουΙΙθ8 

<00η$6η$Ο8 » 6]υ5, «ίη 00305 ρθ(65(8(6ω (1ίθ8065ί5,» (0Π1 ί1θΙ>ίί 30Γί5, ρ05(68 (8η.^6α), ίρ50 
(00$6ηΐί6θ(6 Β&5ίΙίθ| 065511• Α(ΐ60 ρΠΧ08(ί5 5θ(ΓΓ8($ίθω ηΟΠ &006556Γ8(, υ( 8Γ(η8ΐ8 ρΡΟρβ 

ιηοάαηα Ώ&ηυ Γ6ροΒη&Γ6( Αη(Ηία)05> ηο^ω « θ)βΓ(ίυπ) 6( ροβηβοοοι » νίΓυπ)1θ8(ίν6 6Γ6• 
εοπυβ 8ρρ6ΐ1βΚ (ά). Ιΐβςοβ 6ρ]5θοροαι οοιοιίεω 6ρί5ΐοΐ8» 8ΐίΰ5 33, 8(1ν6Γ505 θΓ(1ίπ&(ίοη6Πΐ 
«ρβη,Οϋΐο &11ί8 <! ^(505(1801 βρίβοορίβ, οιυΚβ 08θ58(αΓ0, 5θΓίΙ)6ο(6ηι, πι1ηί(8η(βπ), ρθ5(ο• 
1ληΐ6Π)(|ο6 87θθ(1οαι ίθ(1αοί(. ϋοάβ Β8Γοηία5 {β) : « Εχΐ5(ίΕ0ΑΕ005, ^η(]υ^^, ςοοϋ Αη(1ιίωο8 
>Κυοι 8&5ίω!8• ςο» 8ί1)ί τίη(ϋο&556(| 6ρί5θοροιη 0Γ(11π8ν6Γί( ; 6( Β85ίΙΙ05, 8(1 (ϋηπ)6η(ΐ85 

Ε(Χΐ6$ίΐΒ 0θη(Γθν6Γ5ί88 ίθ(6Γ Ο8(1ΐθϋθ06 ρ6Π0θΙθ5Ο ίΙΙΟ (βΟΐρΟΓΟ θ1)ΟΓ(85, ΑοΙΙΐίΟΐΟ ρΟ^ΟβΟί 
ΐΗ)η)ίηί ΙΟΟΟ Οβ556Γί(. » 

Ηίηο !οΓ(&856 Γ6Γ6ΓΓί ρθ85ί( ϋΙθ(Ι 6ρί5(οΙΦ, 8ΐί8£ 33» « 6ρίηίοίοαι »^ ςοο(1 (16 ΟγοβογΙι 
•ςυβδί (]6νίο(ο (/) » οοηοίη6ΐ)8( ΑηΟιίωυβ ; ί11ίςο6 6(ί8αι ν6Γ505 (ρ) , ςοί5θ5 Μζγρίϋ ρπ» 
<νΐ6$ δα^ίΙΙθΟίΟΓ : «Ιι6β68 ν6Γ$8θ(65 38ωρη(ΐ60ΐ π)ογ(ο88, 8 ςοϋ>θ5 ςο8ΐιι ιθ8χ1οΐ6 ο( αια• 

Βίί6$Ιθ 6Γ8ΐηυ5 1ί1>6Γί. » Ε( ςθί(ΐ6αΐ ΙίΙ)6Γ , 6(181051 Υ6Γ8 ίαί556η( ςυΟ ίΙΙί θ1)]ίθί6ΐ)8η( , 8851- 

ιηοπιιη ρπΒ8υΐ6ΐη βυεο 6556 Γ6ηαΩ(1α(υαΐ| οηϋ6 βιΐ 885ίιθ8 Γ6ν•08ΐ)8θ(; 56(1 ΓΓα5(Γ8 06Γ(6« 

(•) Οίΐι. 65. €κόπων άναγχαζόμένον. 

(*)ΕΓ τις επίσκοπος σχολάζων έπ\ σχολάζουσαν Ι^^) Ερ. αΙ. 51, άρήιον "Ανθιμον. 

έχχΑτ,σίαν εαυτόν έπιΑόίψας Οφαρπάζοι τ6ν θρόνον {^) Β»Γθη. αιι. 571 η. 107. 
^•ΙΛ συνόδου τελείας, τούτον άπόβλητον είναι, χΛι (/) Ω<ϊ-ίρ έπ:ν(χι<ίν τίνα... ως ηττημένων• 
«ί τΛ; 4 Αα6ς, δν ύφάρπασεν, £λοιτο αυτόν. <α) €ίΜ•ια. Οί^ϋα ΐΜα, τ. 1815, 1814. 

(ή Μήτε άπ6 λαών Ιχβιαζόμενον , μήτε ύπ6 έπι- *| ΡΚΛΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΚΑΙΙ8, — ΡΑΚ8 Π. 71 

Ηί9 βϋβοι ρθ9ίΙί$ : ςυαοΐο ποΒ^ΐδ 8ί ΓβΙβα $ίη(, 0Γ(ϋη&ΐα ίη β{ϋ5 Ιοουπι δυβθοίοςαο βρίβοορο, 
?6ΐ ηοτο θ6Γΐο 6ρ(5βορ8ΐυ βίδΐίηοΐο ? 

€οη8ΐθΙ βηίαι βΐίοηυί οαω ΑηΐΗίωο Ββδίΐιιιιη ίη οοηοοΓϋιΆοι ρο$(β8 γθ<1π586. Ει ςιΐθ, 
φΐΐΒ80, ϋοηίΐίΐίοηθ, ρβοβίο ΑηΙΙιϊώί ^βΙΙο, Οπθςοπυβ ρβΓϋβΙΙυω ίδίικί βχ Αη(ίοΰΙι«ηί οοη* 
εϋϋ οΑποηβ 18 Ηυου3ςαθ 1ί1)6Γ, ΙίΚ)6Γ 6$80 ρ6Γ$θ?ΗΓανί(, ίιίςϋβ ρβίβιη βο «ηαβοίίθβίο, » 
1)181 βΙ(6Γϋ(Γ8 6Χ Ηί8 οοη(1ί(ίοηί5ϋ8 οοοβρίβ ; νβΐ υΐ ΑηΐΗίωί, ου]υ8 ρΓΟτίηβίφ 538ίιηβ Γ6(]6- 
5301» ΟΓϋίηδΙίο νβΙβΓθΙ, νβΙ δθπβ Ιοουβ ορίβεορο οβΓθΓβΙΤ ΑΙΐο<)υί 81 6^α8 Ιοοί ΓβηυηΙίβΐυβ 
6ΠΙΙ βρί$οορυ8, ςυοά οι)^^^^61)^ηι βάνβΓ^βΓϋν ]ΑΕη ηβο οοουϋίβ ηβο οοβηΐιί8 ΓβΙίοηίϋυδ ΠΙχτ, 
8θ<1 Ιυηο ΕΰοΙβδί» δβ8ίω6η8ί ηαβηίΓββΙο Ορβ^ΟΓΐαβ ϋΐίςβίυδ; ίωο βΐ « οοοαπαυπίοϋθ ρρίγβη- 
(1θ8 » 6Χ «"ίυδάθΐη ΑηΙΐοοΙιβηί οοηοίΐπ' οβηοηβ 17 , « 8ί 8(1 Εεοΐββίδοι 8ίΙ>ί οοηηαιί538ΐΒ , » 

ΓΘΙΏ0(Ί8 ]8ΐα ίθ)ρ6(1ίαΐβΟΐί8, « ΙΓΘ ηΟη 80(]αί6Υί$86ΐ. » ίΙϋβΓ ίΐ8ς|υθ 8 885ίωί8 6Γ6β0Γία8 80 

ΠΙ)βΓηαΜΐ3 86ΐηρ6Γ ίαίΐι Ιαω βηΐβ, Ιαιη ρο8ΐ ί8οΙ&ιη οαω ΑήΐΙιιωο ρβββαι ; 6ΐί8ΐη8ί 8(1 βαια 
Εοοίββίβω ία)886ΐ ρυύΐίοθ βΚ οβηοηίοθ ΓβηαηΙϊβίαβ. 5αρ6Γ68( ί^ΙΙαΓ υΐ Ι8ΰίΐ8 βΐ οοοαίΐβ , $ί 
ά\ο\ ΙίοββΙ» Γ6ααη(ί8ΐίοη6» δββίωοΓυιη 6ρί8εορυ8 θΓθβοπυ8 ίυθπΐ : τβΓαω ηβ ί(1 ςυϊ(1βπι 
!]ΙΙ8 Γ8ΐίοη6 (ΙθΓβίκΙί ροΐθ8ΐ. Ν6<ιυθ βηίιη οοηοίνβηΐίύαβ νοΙ (8ΰίΐ8 ρΓθΙ)8ηΙί(>υ8 θρίδοορίβ, 
οΙθΓΟ» ρορυ1ί8| (ΙΟ» (&οίΐ8 Γ6ΐιαοΙί8ΐίο 68( 9 υηςυ8(η Ιιβηβ Ε€θΐ68ί8αι 8άαιίοί8ΐΓ888θ υΙΙο 
ιηοοίο (Ιίοί ροΐβδί ; ({υ&ια ΙοΓίβ η6β Βάιήί υη(|υ8αι, ηοο 8 Ιίιηίηθ 8οΙαΐ8γ]{, ίη ςΐ]8 ηβο βθϋίι, 
066 αΐ 56(]6Γ6ΐ \ιΙ1& Υΐ 00^1 ροΐυίΐ 6ΐ 8ϋ(1υοί. « ΟοΓίδοαβη ίαϋΐ ρβΙβΓ, » ίηι^αίΐ ίρββ (α) , « υΐ 
ίύ 8&8ίΐΏθη8ί 8θ(]θ 1ΏΘ οο11θ68Γ6ΐ : αΐ 8υ(6ΐΏ οοη ν8ΐαί(| » βΙο. Ρβυΐο ρο8ΐ : « ΟβΙβω 8υ(6αι 
η&ιηίηίοιοαι ςυί(ΐ6ω Ε66ΐβ8ί8ω 8111^1 ; ϊΐο υΐ ηβο υηυηα ί1)ί 88οπ0οίυιη Οβο οΙ)ΐοΐ6ηΐΒ| 
¥61 ΡΓ6668 ΌϊϊΒ ϋοπ) ρορΰΐο Γα(1βπηα» 066 οΙϋΓίεοΓϋΠ) ουίρί8οα ιηβηυδ ίιηροβαβπιη. » 

Εχ 1ιί8 Ιυω ί8ϋ(ί8, Ιαιη άιοϋΒ ΙίςυβΙ• (ΐαί5 ίη βΓβ^ΟΓίο « Γ6ηυοΙί8ΐίοηί8 6ΐ ρΓθ6)8ΐη8ΐίοηί5 * 
5608118 : ί1ΐ6 ηίωΪΓυπ), ςηί Ιιοιίίβςαθ ίηίΐφ ρθ88688ίοηί8, οΙ υ( ¥068η(, ϋβη^βοϋ ^υ^08ρ^&ι^ 
ιτ ίην68ΐίΙυΓ(θ ; » 86τι ίυβπΐ ίΙΐ8 « (861(8, » 6αηι 8Η€αί 86(]6ΐη ]'ην8(ΐ6η(ί , 8ΐι( ϋΟΓοω 8(1 (]αο3 
6θηί6Γθη(1ί Ι)6η6β6ϋ ηοη οα1^^ηο^(^8 ρ6Γ(ίη6( ρΓ66ίΙ>υ8, νβΐ 6(ί8πι νί ςυ8(ΐ8ηι Ε6€ΐθ$ί8ηι βά^ 
ΠΜη{8(Γ8η(Ί 6θοηίτ6η( , 8ίΐ6η(ςαθ Υ6η ρ8(Γθηί 80 ΐ6βί(ίπιί οοΙΙοΐΟΓΟδ 1)θη(3α6ϋ ; 86υ ίυβπΐ 
« Γβηυηΐίηϋο » 8(1 ίαήβ 8ρίοθ8 ίοπηδοαςαβ Ιβςιϋυβ 8&η6ί(βο(ΐ , Ι66(ί8 βΐ 6χρο8ίΐί8 ρ8(Γοηι ^ 

Γβ^ί^νβ « (1ίρ1θ(η&(6 » 60ηΓβΓ6Π(ί8, 8611, υ( ν008η(, ρΓθνί8ίθηίΙ)α8» 6( « Ι)α1ΐ8, » 8ί (]ΙΙ8 5ΐ(| 

ρ8ρ«/8υ( « τί88, » 8(ςυ6 8 ρΓαιηον6ηΐ6, ίη 86(Ιθ ώ( ρΙυπαιυω βο ςϋί ρΓθΐΏον6(υΓ 6ύ11οο8(ο, 
8ΐϋ8ΐ)ηθ (Ιβ 010ΓΘ ρ6Γ86ΐί8, (ΐαίΙ)08 1)0(ϋ6(]»ί8 νβΐ 6ρί86ορ8(ϋ8, ¥61 8ΐ(βπυ5 ϋβηβΓιοϊί Ρ08β6»- 

εΟΓ βΓω8(υΓ| &11( 66Γΐ6, 81 8ϋα8 ίθΐ6Γ66(ΐ8(, « (ΐ6ηαη(ί8(υΓ| 6( ρΓΟ(1ί68ΐυΓ, » ςυΟϋ (ΪΓΦ08 ίρ88 

χηρύσσηαι 8οη8η( ; €[α8ηςα8ω ηοη 60 ί(1 ίη Οπβη(β, ςυο ίη 1)ί8 ρ8Γ(ί1)α8, ωοίΐο 66Γ6(. δβη-- 
8αιη 1ιυη6 6χΙιίΙ)6ηΐ ¥6γΙ>α 6Γ6β0Γίί, 6θη(Γ&π8 βΐ ορρο8ί(8 ϋβ Νβζίδπζο δ88ίαιί8ςυ6 86ηΙ>6η- 
ϋ8 (6) : δθβίωίβ « ρΓορο8ί(υαι, » (Ι68ί£;η8(υηι, 86 8ΐ Υβΐίβ, ηοηιίη8ΐυαι 8η(ί3(Ι(6αι, ηοη 801601 
Ν8ζί8θζο; 6οη(Γ8 Υ6Γ0 Ε6υΐ68ίφ Ν8ζΐ8υζ608θ 000 ρΓορο8ί(α(ο, ηοη (ΐ68ίβηθ(υιηι οοη ΟΓϋί* 
Π8ΐυπι 6ρί86ορυαι, 8θ(1 ΓβουοίίθΚααι (βπιβο, ί(1(]α6 « (ο) ρΓίαιαο) 6( &Ι> ίηίΐίοι » ςο8ηςαβηι 
« οοη ραϋΐίοο, » 86(1 (8θί(υ (βοΐυπι ββη6Γ6 Γ6ηαηΙί8(ίοηί8 : ςαβΒ ςυί(ΐ6[η 8ρ6θίθ (6οα8 ρυ- 
ςη8η(ί8, Η80 Γ8(ίοη6 6οηοίΙί8π 61 ίο(6ΐ1ί|;ί ρθ8$αη(. 
Εεοΐ68!6θ 81100308 ρ89(0Γ ηοη 18 66η86(ϋΓ, η60 ίη ρ88(0Γαη) ηοηΐθΓοω Ρβίβρίαπ, ςυί &(1 

6801 6ΐθ6(α8, ρΓΟΐρθ(υ3, Υ6ΐ 6(1801 0Γ(1ίηΒ(υ8, ]αΓΘ (8η(ΐ6ΐη 68(1ί( ; $6ι1 ςοί ¥ίυ(8 08088 ρο8^ 
8688100601 &(1ί( 8(ςυθ 05ΐίη6(. 0α8 ίβί(ΟΓ Γ8(Ιθη6 88810160318 Εθθΐ68ί« 6ρί860ρα3 (ΙΙοί ρ0586( 

6Γ6Β0ΠΟ3, ςυί δ&8ΐαΐ8 ηοη 8((ί§1( ςυί(ΐ6αι, η66 ίΙΙίο 6ρί8οορβΙΐ3 ηιυπ6Γΐ3 ¥1663 ο11&8 οϋϋιΤ 
8ί 8881018 <1ίχϋ «808,» \ά ηοη ηίδί ίΓοη1θ6 : 6ΚΓ6βίυπ] ί11υ(1 ΒβδίΙίβο» 8η)ίοί(ί» πιυηυβ 

Ι'ΜβΙ 6ΐ 6ΧρΓθΐΓ8(• ν6ΐ 611801 « 808 ».(1ίθ6Γ6 ρθ(ϋί(| ^018 δίΙ:)! 8(ΙπΙ)υΐ8, 8ίΙ)ί θ1)ΐ8(8, 8ϋ)ί (1&18. 
86(1 8 (1θΙ)1θ ρ0386880Γ6. 

Ρπο8(ΐϋ&αι δ88ίαΐ8 <1ίαιίΙΐ8ηιυ8, 6Χ6αιρΙο Γ.6αι 1ΙΙα8(Γ8ΐ)ίοιυ5. Ββοβ&οίοοι^ ο( ¥θ08η( ίΙΙα(1, 
οοί 8ηίαΐ8Γοω 60γ& 1η6οαι1)Ι(, Υϋί^ο ουΓ8(υηι» υηί οΐβποο ρ8(Γοηο8; 8ΐ(6Γ ρρο ρ8(Γοηο 5υ 

Β6Γ6η8 8ΐ(6Π ρΓ»86η(6( 60ηί6Γ8((]06 ; &0( 66Γ(β ίη 60Π8 Εθαΐ8η8 ςϋί¥ί3 £ΐίθ8 θΙ)Ιίθ68(• Ρθ8- 
86331006 ]0Γ& 808 &Γαΐ6( 8ΐ(6Γ ; 8ΐ(6Γ 80( 8Γ068(υΓ, 80( 8680108 8ς&(. ΟΟΟΙ ίηΐ6Γίαΐ 8υΙ) ]0(1ί6θ 
ΙΙβ θβ(, 1θ(Γ8&ηηθαΐ, 0( &(, 8866Γϋθ(Ιθ 0(6Γςθ6 1θ11ί6(υΓ 68 0160(6 6( 6008ί1ίθ, 0( 0001610 8υο 
ΓαΟβί ν8ΐ68ΐ• ΑΛ Εθ6ΐ68ΐ8αΐ 680ΐά601 ΟΓ(1!θ8ΐ1 8ηΐΙ)0 ¥6ΐ ίθ(6Γ68 ρ86ί808η(0Γ| ¥6ΐ 5608(05 

(α) εβπιι. Ββ νϋα ικα, ¥. 497, οΐΜς. (γ) ΕρΙβΙ. &1. 2^5. 

(») £μί•1. ;ιΙ• 12.| ;$ ΡΚ^βΡΑΤΚ) ΟΕΝΕΒΑυ». -- Ρ1ϋ$ II. 11 

ΐίθΒ5θΙΙο ρθ8ΐΗ<Ιβηΐι )ΐι$ Μ8«Γ8(0Γ, Υβΐ βΚθΓ ^βιικιιΐθ , οιιοίΐΜ 6οη(βιι(ιοβυ8, Μ6 Κϋυπι 
810805» ηαοΐοηι ιιΜγο βΙηβΙ ρο•9β$3θΓ•Βΐ, ίρήςυβ βιιο |αΓ6 οβόλΐ. 8αϋ6Γ(1θ8 ςυΜβω ιβ βηί^ 
ρΓοροβίΙαβ βϋ&ιη, άββίβοθΐιιβ» ΟΓάΙηβΙυβςαβ «1 Ε6θΙβ$ίβαι ιΙΙ&ιη» τθίαΐ &(Ι δββιηιβηβθΐη 6γο- 
βοηοΒ Νυο3 ίάοίτορ άίοβΙαΓ ίΐϋαβ Ιοβί $βββΓ(1αΒ» βΐ ίη ρ^δίοπιω Ι)ΐι]α8 ΕοβΙοβι» οβίβίοβηιη 
αοςαΛίη ΓοίβΓβΙβΓ 7 Ιϋβίιηβ 8βηθ ; <ΐϋ!α (1αΙ>ίο «οαιρθτ αϋ( €θθ(Γθ?«Γβο ίαΓβ βαο οβοίάίΐ &α( 
ιροοίθ 0β8$ίΙ• 

Ουοϋ «ΐΑΐβ ϋΟΐΐΓθ « ρΓΟββηΐβ 1101168, ρΓονί8]οηβ£ι οοΐΐβϋοηββ » γοοαηΐ, Ιιοβ ιη8]θΓ68 οο- 
β(η «(1 ΙΐΑίιο τθΙ ιΙΙβιη Εοο1β$ίβιη θΓ<1ίαιΐίοο68 αρρβίΐβϋβηΐ ; ηυίβ Ιαοβ ηβοιο βΐαβ ΙίΙαΙο 
οηΙίοθίΜίΐηΓ. Ου» βί ΑΗ(ηΐ0€ΐθ «βββφ Ιι«Ι>«ΓθοΙϋΓ βΙ ΐΓήΐο» ηαΠααι , !ζ( ϋθ ΙοηυβΓ, β<1 θχΙγ» 
50Γΐίβ5ααΙυΓ •βθθΙιΐΒα : 6( ςαί ηαΐΐίαβ Ίοοί $30θγ(1ο5 &υΙ βρίθοοροβ 0ΐθη6ΐ)α(, « ΥΑΟβοβ» » 
φί£ίία^9 (ΚοβΙ[ΐα1υΓ• ΤΑΐί$ ίαίΐ, ο( βχ ϋΐ€ΐί$ ρβίβΐ, ΟΓοίίοβΙίο Ογ^^ογΗ »(] δβ$ίαηβ. 

ΡυβπΙβΓςο 6Γβ3θπυ5 &<! δβ5ίιηβ ρΓΟροβίΙυδ, (1Ρ5ίβηβ(υ8, ίηοα^ιΐΓβΙα^ςυθ βρίβοορυδ» 
0Γ(1ίθ)Ιίοηί 8α» οοη56η5θπ(, δ&βίαιβηβΙβ (βαιβη θρΙ^βοραβ ηββ ίαί(, Ο6ο άίοί ρο(θ$^ ηί5ΐ β5 
ίο?ί(ϋ$ βΐ 0&Ιαιηηί8ΐθΓί1>α8 ; (}ΐιίρρβ(ΐα1 ηοβ βροΓίβ, ώοο (8θί(ο, ηοο οβηοαίοΑ, ηοη αΙία ςιιο• 
τ{$ ηΐίοαβ Ιοοί ίΙΙίϋβ 6ρί5ΓΌρυ5 ίαβΓΚ ΓβηαηϋβΙυβ, ηβοΐυαι αηοιιιαιΏ ίο 8β8ίΐΏ6η$ί 86(1ο 

ΟιΐΦ Ιΐ80ΐβηο8 (1ί8ρυ(βν1αιυ$» βρβΓίβ, τ6γ&, οβΓίβ» ηθβθ858ηλ βΓβηΙ 8(1 ρΓθρυΙ$&η(]85 α 
61ΰ{;οπο αοβίΓΟ ο&Ιυπιηίβ$ ; 8ρ(& Θ(ί8ηι βί οοιηιηο(]& βϋ 8ΐ)8(θΓ2θθ(Ι&ιη 8 ΐβχΚυ Ογφοο οογ- 
ΓΐιρΙίοηίβ ηοΐ8θΐ« βίςαβ 8(1 Ιοίΐβοίΐθΐη &Ι) ίοααΐΏθηβ Ιοοίβ, ςυΐ ρυςηβπβ ι'ιιΙθγ 86 νίϋβηΙυΓ» 
Ι6ρα8α8η(ί8αΐ• Η8ΰ νί8 ηίωίΓοηα ίηί(ΐυ» (Ιο ΐΓ8η5ΐ&Ιίοη6 8(1 βθάβΐΏ €οη$(8ΐιΐίηοροΠ(8η8ηι 
ςα«8ϋοθ68; άβ (πΙηι8 6ρί8θορ8ΐί1)υ8, δίκηυΐηαβ ηυΙΙο, οιθρ» τθίβρίβ ίηνίοΙίδΒ βο Γ6θ6η(ίθΓί8 
οο]οΜ&αι 8βΓίρΙοή5 86α οβίυωαί» 8θα οοΐΏΐΏβαΙβ (α); άβ οοπΓαρΙο βρίδΐ. οεχχν Ιβχία οοη- 
|6€ΐαΓΦ 6?8θ686αο( ; νβΓβςαβ 8αηΙ βΙ 6χρ6(1ί(8, ςα» ίη βρϊ$(οΙ& 8ΐί88 χι,ιι 6( ιΙβΓαω ίη βρί- 

$Ιθΐ8 8ΐί88 ΟΟΧΧΤ» 6ΐ 10 8ΐϋ8 10018 ΙΡ^ΘΟίί 0680118 ί86688658η( : ςυθ(1 8ηΐρΙία$ 56(|α60(ί 

(Ιί$$6Γΐ8ΐ.ίουθ €ΐθ θρΐ86ορ&Ια Νβζίβηζβηο ρ8(6ΐ>ί(. Ηβηο 6ΐ&α(]θ( (θ8ΐΐΕθοηίαιη ΝίοβΙ» ΡβρΙιΙβ- 
{0015 Ιοηι• VI Βϋ)1• Οοοοίοοβίοηφ ρ8Γΐβ ρρίαιβ 8αΙ) ϋηβηι , ςαο ςαιάβαι (68(Ιίθοη]ο (ο(ι 
ρτορβιηοάααα (Χ866ρΐ8ΐίο ρΓ6θ86η8 86 ρΓθχίπ]8 οοηΐίηβίαΓ. 

Ρθ8ΐςο8ΐη η8ΓΓ&τίΙ ογ81ογ (6}> (^αοηίΐοάο 6ρί8θορθΓααι, ΑηΙίοοΙίθηι ίη ρΓίιηί8 ηΐ8κηί Μ6!6(ϋ 
10118» 6Γ6βοηα5 ίαβπΐ ίη 86<1θ €οο8(8ηΐίηοροϋΐ8η8 οοΙΙοο&ΐαβι ο5|66(ίοηί οοοαΓπΐ ρβΓ- 

^1(|0θ : « ΑΙ 06100 ίΙΐ6βί(ίαΐ6, 0ΟθΐΓ8(}αθ 80 880Γ& Ε6θΐ65ί» Γ6{;αΐ8 8(8ΐα(αΐη 681, 8(1 ΐ6Γ(ί8Ι0 
ΜΟΙ 8Ρΐ>!ΐΓθΙαΓ ΐΓ808ί6ΓΓί 8θ(ίθω. Ν8ω η6ςα6 68 Γ68 ΐΓβΟδΙβϋΟ 68(, 86(1 6ΐ66(ίθ, ρΠΠ)8(ΐα6 

80 αοί(» ίο αΓΐ>6 Ααβ08ΐ8 ρπο 6ρί5θορί (ϋβοί(8ΐ6, 8ΐ(|α6 πιαο6Γ6 86(1ί8 οοΙΙοοβίίο. ΝβΟ) ςαθ(1 
ρΗιηο $88ίωί8» αΐί <1ί6β1)Δαΐ| ρΓ£βί66ΐα8 68( , 1(1 8θΙαηι ρΓθκοο(ίοηί8 €8α88 ίαίΐ» οαω 06(]α6 

$6(1601 ΓΘ6βρ6Γϋ» 066 ΟΟΧΟίΟΟ ίΙΙίΟ 0Γ(1ίθ8ν6Γί(| υΙΐ8αΐν6 0178(16801 ίθί(ί8ΐί()η6αΐ ρΓΟ 8ηΐί- 
$1ίϋ8 ρ8Γ(ί5υ8 66ΐ6ΐ>Γ8Τ6ΓΗ ; ςαθ(1 06ΐρρβ ΥίθυΙυ8 8(1 808(60 (80(ΐ8Π1 βρί800ρ8ΐβΠ1 86(1601 68861 

^η1^^οο 1η6ρ(α8• Ν8ζί8ΐιζ608αι 8α(6αι €8(1]6(ΐΓ8ηι ςαοο(1&αι 6αΓ8ν)886, Όαηι ρ8ΐ6Γ ίΙΙίαβ 

6ρί86ϋρΐΙ8 6586( ; &( 000 6]α8 €Γ68(υαΐ 6886 6ρί80θραηΐ» &α( 86(1601 ίΙΐ8αΐ ΰΟ(]α8Π1 8α806ρί$86• 
δοΙαίΟ 80(601 ρ&(Γί8ΐΐΟΓΐ8(α8€ ϊ 0880 0( 880γ1 Ιθ1θί8(6Γϋ (ΐ6Γ6θ(ααΐ ίαΐρΐ6Γ6(9 810 Ε66ΐβ8ί» 
€αΓ8αΐ 8118€θρί886, 0(86060(88 ίοΙΟΓΟΟΙ 80 ρ8(6Γ0» ϊαΐΙ)6θίΙΙ1(Α(ΐ8 808(60(800)001 8α(ϋΓ6(. 1(8 
ΥΘΓΟ 86 Γ6η) 1ΐ8ΐ)6Γ6| 6(ίβω 6Χ 118 ρ6Γ8ρίθαθαΐ 68(, (^Ο» ΐρ86 8(1 ΟΡβ^ΟΓΙΟΟΙ 8Ί5ί 00^000110601 
5ΰπ1)ί((Γ) : « Ιθ(6Γ 001068 6(6θ1θ1 0008(8( ΟΙΘ 000 Ν8Ζί80Ζί, 86(1 δ88ίαΐΟΓαηΐ 8ηΐί8ΐίΐ6ΙΏ 0Γ6- 
< 8ΐα01| (ρΓθρ08ί(ΐΐα)»πρ08βλήθημ8ν) ία!886,(&ΙΟ6(8ϋηρ8(Γΐ8Γ6Τ6Γ60(ί8Ο16(60Γααΐ(]αί8υρρΙί068 
« ΙΐΟΟ 8 106 0Οθ(6Π(]6ΓυθΙ, 8ά ]:)Γ6ν6 (6αΐρα8, ςα88ί Ιΐ08ρί(68 ρΓ»Γ60(αΓ8Ο1.8α806ρίπΐΟ8• » Οαθ(1 
ίρ(*αΓ Ρ8(6Γ Ι00Γ(8ΐ601 τί(8αΐ (1Ιν1θ8 00αΐ0]θ(8ν6Γ8(» 78080(6013801 10760(00) (ϋνίη8 δρίη(υ8 
8η(ί&» Υί(8Β(]αβ 80 ι1θθ(ΠΟ» 1ΐααΐ808 ΟΙβίΟΓΟ ρΓ»8(80(ί8 Ρ08(6& οΐ8Π88ίαιοαι 6βΓ60(ααι, ίο 

ιΐΓΐ)ί8 Αμβαβί» 8θΠο ηο8θ(αα) οοαΙί8 οοη8ρίοαοαι 6Γ8(, οοο8(ί(οί(; ηα8θ(οα) 8α(6ηι 8θ1ηιο 

85ρ6ϋ(8ΐΐ1ΐ6, 0Γΐ)ί8 ΐ6ΓΓ8Γα01 ϋΟΟΟΙΟ ρ88(0Γ6αΐ 018^0001^06 80(18(1(601 ρΓ6θβθί(• » 

&6]60(0 5881016081 βρί80θρ8 (Μ» Γ6]1θί60(]α8 ς00(]Ο6 Ν8Ζί8ηΖ6η08, 6( €οο8(Αη(ίοοροΙ1(8θα8 
65( 8886Γ6θάθ8 : 1(1(101(1601 6Χ86ςθΙθΐαΓ. Α1)]6θ(ί8 588ίαΐΐ8^6Γ6β0Γία8 1θ 8θΗ (0^10601 86 000- 

(ιϋί(, 6 ςοβ Γ6(Γ&ο(α8, Γ0β80(ί, νβΙ ίαΙ>6η(ί ρ8(Γί ίά (80(001 οοοο688ί( {ά) ο( « 6θΙΐ85θΓ8θ8 ουιη 

(ο) ΟορΙο; Β'ώΙ, βοοί. Ιίΐ. 6ΕΕ60κιυ9. (ο) Ερ. »Κ Ά 

ΐή Τοη. VI, ρ. 651, οο(• % οχ οηΐ. ίη €ηρθ' (έί) α^Γοι. 0« νΙία $ησ, ν. 500. 
ηιι•ι. 

Ρατηοι• Οε. XXXV. 3 75 ΡΙΙ£ΡΑΤ10 βΕΝεΒΑΙ.18. — ΡΑΚ8 ίί. 70 

βοουΓΑίοΕοοΙββίο» ΝβζίΑηζβη» «δοδοίρβΓβΐ; » βθ Ιβ^β βο οοοάϋιοηο» υ( ηβ Ι)ΐιΐύβ£ΐηηβί9Γ6ΐυΓ 
ΕοβΙθβίφ,θΙ ρβΓβηΙθ ωοΓ(υο(α), « ροηη&αιβριπίαίςαο τβΙΙβΙ 6( ςαοιηοάα νβΙΙβίβυβαι ρβηηίΙίβΓβΐ 
ΙϋβίθΓβηϋθη], ηβο ςυίδςοπι ίοΓ6(| ςαί $θ οοβ6Γθ ρο$3βί» &υΙ θΐιο ΐΓα()υο6Γθ ΓβροςηβηΙβπι. » 
ΜίΓϋΐη 651, (ϊΓβΒΟΓίυω Νβζί&ηζβη» £θ6ΐβ5ίφ θρίδοορυιη βρρθΙΙ&Ιιιοα Γαί$5Θ, οαω ΙβηίορβΓο 
ρρβοβνβΓΗ,' υΐ ηβ Ιι^^ίο ΕοοΙβδί» 6ΐΙί{;8Γθ(αΓ : ιηυΐΐί Ιβπίθη 5βΓίρΙθΓ68, Τ816Γ68 6( Γβοβο- 
ΙίΟΓβδ, Τ1ΐθθ1θ8θ ΓθοΙβΓηβηΙβ, βαΐΌ Νθζίβηζβηυω βρρβίΐηηΐ, δοοπβίβδ, δοζοηβηυβ, ^Γβ^οπηδ 
6^υ8 νίΐ» $βΓίρΐθΓ, Β&Γοηίυ5, ΒβΙΙβΓηϊίηΰβ^ ΥθΙα:; 6ΐ οοιηιηυηίβ θγγογ 6$( ιηβιιυδοηρΙΙβ, (]α^ 
η!]η6 6Χ5(8η1, Ιοη^β βηΐίςαίοΓ» ίρβίςοβ ΟΓβςοπο βιιρρβΓ. ΚυΟηαβ ιη ρΓΟίο^ο 8(1 θΓ8(ίοη69 
Ορβ^οπί Ι^8ϋηο τβΓ585 βοπΜΐ : « ΒβΓυηοΙο ρ8ΐΓβ δυοοοάίΐ ίη θρίδοορ&ΐυιη θρυϋ Ν^ζίδα* 
ζαιη; » θ( Ηί$ΐ. Ιώ. ιι, ο. 9, « ίη Ιοοαω ρ&1η8 βυιηάβιη $υ5Γ028ΐαιη » 858βΓίΙ. Ιηιο ΗΐβΓΟ- 
ΐ);ΐΏυ$(&)»(ΐυίί&πιίΙί8Γίΐ6Γοαιηθθ€οη8ΐαηΙίηοροϋ ν6Γ8&(υ$ 6$(*θΙ(ΐαί60 πΐ8{;ί$ΐΓθδοπρΙϋΓ&9 
86 (1ί(1ία88θ β1οη8ΐ)8ΐθΓ : « 0Γβξ0Γία8, ίηςαιί, ρπΏυω δ88ίαΐ0Γϋΐιι, άβίηάθ Ν&ζίβηζΘηο» 

6ρ!50θρΐ18. » 

Οαίη βίί&ιη, ηο(8ηΐ6 ΒβΓοηίο &(] 8ηηυιη 371, 6ΐ ίη Τ^ϋβ (ίνΒζΟΓ'ύ 8ρα<1 ΒοΙΙβηϋυηο η8ρ. 
9, « 6]ϋ8 8(1νθΓ8&ηί 1(1 βί ά&Ι)8η( οηηιίηί, θυαιςπθ όύ οοηΙαιηβΙίθΐΏ 8ρρ6ΐΐ8ΐ)8Ω( (πβρΐ8($ο• 
ραω, οαω ^8Iη 86(Ιί8 0οη$ΐ8ηΙίηοροΗ(8ηΦ ίαί$86ΐ βίβοΐιιβ 6ρί8θθρη8• * 86(1 (8ΐη (ϋ8βΓ(ο 
6Γ6βοηυ8 06881 86 ίαί58θ Ν8ζ!8ηζί βρίδοορτιαι, υ( ιρ8ί 6(ΐ68 8£ΐ{)ίΙ)6η(1& 8ίΙ : « Η&ηίί68(υιη 
68(, ίηηαίΐ (ο), 0ίηηϋ)α8 οαο ηοη Ν8ζί8ηζί (Ιβδί^αβΙαοι 6ρί56οραιη θ$8θ• » Νοη οβΓίυπϊ (Ιυη- 
18Χ&( 6( ίη€ΐϋ1)ίΐ8ΐαιιι, 8β(1 ω8ηίί68(υιη ; ηοη 8(ηί6ί8 8θΙααι 6ΐ ρβυοί$, 86ά « οιηηϋιιΐδ » 
οιηηίηο (ΐ6ΐ>ιϋ( 6586 « ίη&ηίΓ68(απι. » Ιη οβηηίαθ &υ(θω ϋβ νϊ(α $Ηα ((Ι) :«Ρο8ΐηΌ8Π), ίη(ΐυίΐ• 
ρ8Γ6η(68 6Χ0β8δβΓβ νίΐβ, βΐ 1ΐ80 680 €8ΐ8ίηίΐ8ΐθ 1ί1)βΓ 8Όΐη ρβΐίοΐϋδ, (Ι8ΐ8ΐη 6(|αί(1βιη δβδίπιβη- 
8βπι Εοοΐ68ΐ8ίΐι ηα1ΐ8ΐβηα8 8ΐΐί8ί.... *Ρ3ΐβΓη© νβΓΟ.... βχίβϋο 88η6 Ιβαιρορβ, νβΐυΐ Ιΐ(ί8ρβ» 
8116066, οαΓ8θΐ δΠίΐϋβαι 8βδ8ίι ηοη <ϋίηΐβ1)0Γ : ίοΐίρδϋαι υδςοβ (]6ηαη1ί8η8 6ρίδοορί5, ροδοβη•» 
ιηδΐ8Γ 1)6ηββοίί θχ ίποο 00Γά6, αΐ ογΜ νίΓοω βΙί(|ΰβω ρΓβΒΓιοβΓβηΙ βρίδοορυαι. Ηίηο ί1Ιο<ί 
ςϋί(1θηι νβΓθ 8ίΠΓηΐ8Ω8» ηοη(1υηι αΙΙβιη 8 ηΐ6 8006ρΐ8Πΐ ΓοΙδδβ ρυΜίθ8 Γ6ηαηΐί8Γιοοθ (ΕοοΙβ• 

5180)).... ΟϋΟΙ 801601 ΟΟΟ ρ6Ρδα8(ΐ6Γ6Π1 811001 ϋΐ ρΓθββθ6ΓβηΙ, ςοίδ 1ΐΙ <ΐαί(ΐ6ηΐ ρΡδΒ 018800 

1061 (ΙβδΙίΙβΓίο ρβΙίθ6Γθ νο1βΙ)8θΙ, ϋϋ ν6Γ0 ΓοΓίθ (ΐ6δρί6ί6ΐ)«οΐ;; ηοΙΙί βαΐ60ΐ 08θδ8ΐ)βηΙι*€ 
ηοο 6886 Ιί56Γϋαι : ρπαιοω 8βΐ6υοΐ8θΐ Γϋ88 οΐ6 οοοίαΐί, βΐίϊοο ιΜ ίη ΡβρΛβηοοβ 66ΐ6ΐ)€Γ- 

ρίω» α)8Γΐ;Γί8 Τ1ΐ6θ1» 000 6χ!8αθ ΐ60ΐρθΓ6 ΟΟΏΟΙΟΓ&Ιυδ 8001 (β). 

• Νββ (Ιίο&δ 6Γ680Πθαΐ ί&ΙβΠ 80 δ6Πΐ)6Γ6, 6ρΐδ0θρθΟ1 Ν8Ζί8ΩΖ) 86 ΓΰΟΟΟίΐβΓΟΟΙ : « Ε80 $ί 

ε6Γΐθ 60ΓΡ0Γ6 ςαί(ΐ601 ίΐ8 016 Ιΐ8ΐ)6Γ60], υ( ΕοοΙβδίΟΘ ρ08δ6αΐ Ν8Ζί80Ζ60» ρΓε96δ86, 0θ]θ8 85 

ίοίϋοδυηι ρΓΦδοΙ Γ6οαπΙί&Ιυδ, οιίηυδ αοΚοοι δβδίαιΟΓυοι, ο( νοϋίδ Ιιβοιΐ γ66(6 ηοηποΙΙί 

808(ΐ60ΐ, ηοη 8(ΐ60 8001 (/), » 6ΐ6.δ€ΓίρδίΙ (]υί(]βαΐ (τΓ680Γίϋδ 000 880161 86Ν8ζί&ηζί6ρί86οραα[ΐ 

Γ6ηοοΙί8ΐοαι, 8Θ(1 (16 ροϋΐίοα Γ6θοηΙί&(ίοο6 ηοη 6δ( ίηΐ6ΐΙί860(1υ8: Τ6ΓΘ, ίηςοϋ, ροδΙ οΐιίίοπι 

ρ8(Γί8, « 8(ηΓηΐΑΐ)8αΐ ΟΟΟΟίαΟΙ υΙΙβΟΙ 8006ρ(8ίΟ 8 016 ίοίδδΟ ρθΙ)ϋθα Γ600θ(ί8ΐίθη6 66€ΐβ- 

81801 : » δοη'ρδίΐ ί(6Γοαι 6ρ. 8ΐί8δ οεχχιι, « 68 86 000 (6η6π ΓοηυηΙΙβΙίοηο, « ηυ&Ν8ζίβθ£ΐ 

Γ600ηΐί&1παΐ 8686 60• 8ΐί88 €€ΧΧν 86Γί5ίΙ, « 68 000 &3(Π08!» » Οΐί ΓΟΓδΟδ 08ΓΟ], Οδ νϋα $ίία, 

ν. 523. 

Ρθ8ΐςο8θΐ €θΩ8ΐ8θΙίη6ροϋ ίο ρ&Ιπ&ηι ΓβτοΓδΟδ 6δΙ 6Γ68θΓίοδ, Νοζι&οζβηβοι ί(6Γοαι 8άοιι- 

'ηίδίΓ&Γθ ΕΟΟίβδίΟΟΙ, &08Γ6ΐΐί8 ΙαΙ)0Γ8θΐ6Ο), &1> ΑρθΙΙίθ8Γί5ΐί8 ηΐίδ6Γ6 ΐ806Γ8ΐ8αΐ, 6)6ΓίρορυΙί« 
ς06 ρΓβ6ί1)08 6ΐ ΐ86Γ70ΐίδ 6086ΐθ8 θδΐ ; δ68β ί(6Γα01 8(1ωίθί8ΐΓ8ΐίθθί « 60η66δ8ί( {9)9 }\Λζνϊίη 
8θΙ)ίί( (λ), ΤΪΩΟί 86 νίΟΟΙΓί » 86 ί(6Γ001 ρ8δ508 68(,ήττήθην, βέσμίος ίρχομαι. ΥβΓΟΟΙ δίΟϋΙ ρΓΪυβ 

« ρ8(Γ6 γίοΐοδ, ίΙ& (υοι, ηοη « ίη ρίβηβπο οοηοίΠο Γ6ηοηΙί8ΐυ8 β 8ΐ> θρίδοορίδ, 86(1 8 6ίνίΐ3ΐι$ 
Ι8η1υαι 30ΐί6ί5(ΐϋ6 0θ8β(ο8, ο1) ρ8ΐΓί8, (ι) « ου]α8 δοΐνί ΐ8ΐ)0Γ6δ (1οΐ6ΐ)8ΐ, θΐ 60Γοαι ςαί Ιιοο α 

86 ρΓ66ίΙ)αδ 60θΙϋη(ΐ6ΐ)8Ο( Γ6ν6Γ60ΐί8αΐ, 8(1 1)Γ6Υ6 (6αΐρ08 ρΓφί6θ(αΓ8αΐ ςυβδί Ιΐ08ρ6δ (/) 

8006ρί(, 86 ν6ΐυ1ί ρ6Γ68ποοδ. » Η6Γοηι (&}, ηοη « ρΓορπ8δ, » ρΓορΓίϋδ οΐ βρίδοοραδ, « 1ΐ8- 

1>6088,»86ά«&1ί6Ω88,»ξένην ήνίαν, 8αδ66ρΙΐ ; ςθίρρ6 ςοί 60 ίρδΟ ΙΟΟΟ 8Η6Γία8 8<*θ8ί^ ρθ(1θΟι, (α) Ογ. 12, 3ΐ. 8. (Ο Ερ, βΙ. «85. 

(ΰ) Αά Ρ:ηιιιΐ|. οΐ βρίδΐ. 51, Ι.ΊΙ). ι ζοηΐ. ]θ9. 61 {9) Έπιβίδωμι. Ερ. »Ι. 222. 

\ Λϋτίρΐ. £€θΙ. (Η) Αύνέν' Εκαμψα. Οηπιι. 7, ν. 80. 

;«) ΕρίδΙ. 8ΐ. 42. (ί) ϋηπη. |45, ν. 191, οι Ερ. βΙ. 42 

^ά) Οϋπη. Όύ νίΐα ι«σ, ν. 548 βΐ $6(|• Π) 'Ος ξένος. Ερίδΐ. αΙ. 42 

€) ΙΙ)ία., ν. 554. (Ι) ϋαηικ 145, ν. 105 61 189• π Ρ11£ΡΑΤ10 ΟΈΝΕΕΑυβ. -* ΡΑΚ3 II. 76 

Α)0ϋιιοιμν£ου, $οίΙί66(εοη8ΐβηΐίηοροΗιβηί, βαβοβρίδββ 56 ΓβΙβθΙαΓ (α), ϋικίβ ηβ Μ (ΐαί(ΐ6αι, 
0131 « ςα&0(1ία τβΙθγθΙ» » οοηεβββίΐ; βίςυβίΐι^ηιαι (1ί50655ίΙ ςα&βί ΙίΙ>βΓ« ΓβοΓυϋββοβηΙβ ριιυΐο 
ροβΐ β|;π(ιΐ€ΐίήβ : « €οη5ΐπο1υπ), ίοςαιΐ (()» ιη6 ιηοΓϋυβ ΙβηβΙ, θΙ βϋ ΒοοΙθ$ίφ ι^αϋβΓηαουϋβ 
£€ΐ6πυ8 βΐχίαχϋ. » 

Οαο<1 ΥΘΓΟ οιηηθΓη (οΐΐίΐ (ΙαϋίΙβΙίοηθίη, ΚυΙ&Ιίο Ιαικίοω πβηυηΙί&Ιο ραϋΐίοβ βΐ βρίδοορο 
Νβζιβοζί οβηοηίοθ ΟΓάίο&Ιο. Ν^δβοηο ρΓβ^βυϋ βΙ η$ ςαί οβηοηββ ο1)3ίοίοΙ)βη(, ΓβδροηϋθΙ 
6Γ68θπα8 (ϋ) : « Οαοά βΐ ςαίδ ββΐ» ηοί ραΐβΐ βρίβοορο νίνοηΐθβϋϋΐη ίη$ΐίΐυί ηοη (ΙβϋβΓβ» 
15 8€ίβΙ 56 ηβ Ιι&ο (ΐ(ΐϊ(1«Εΐ ίο ροΓίβ ηο1)ί5 οβαδβ βυρθποΓοιη β$$6» Λρυά οιηηββ 6θία) 1ί<ιαίί1ο 
οοοδίΑΐ» ιηθ ηοη Νβζιβηζι, δβά δαβίαιΟΓαιη οηΐίδΐίΐθΐη ρΓορο$ί(αιη 6586; ι»ί<1 68(, ηβ Νβζίθπζί 
φϋ^ϊύ «ρΓθρθ8ίΐα[η, » ηβιίααι ρυϋΐίοβ βο ο&ηοηίεβ ΓβηαηΙίβΐϋηι Θ8$β βρίββοραηι. Είδρίροη- 
ώίΒωβη νί(«θ ΓβϋςυΐΒβ» βί ρ6Γ τβίβΐυάίηβιη ϋουίβββΐ, ίρ8θ Εοεΐ68!8Β Νβζίβηζβπ® οοπδβΟΓ&Ιο^ 
ηιιη$6 θρϊ5ΐ. εοχχν ρΓοβΙβΙυΓ» ροΐίυβ ςυβπ) 8θ5{α)6η5!/.ουί ηηηςυβω,ίηςαίοηΐ ΒοΙΙθηάβη- 
569, $6 €Γ6(ϋ(1ίΙ ο()Ιί£;3(υαι, ϋαί ηυΙΙο ηηςυβαι ρπφοοηϋ ςβηβΓθ Γ6ηαηΙί&Ιυ86Γ8( : ςυβηιςυβαι 
Μ α)θΐ68ΐίο ί&06886η(]» ΒΓ8ΐΙθ ηυίϋβηι ίηνίάί ρβΓ εβίυιηηίβιη 6ΐ« οοηΙϋηΐίοηβΐΏ, » αΐ ίΙ)ί(1θΐη 
ΙοηυίΙυΓ» οϋϊιοίθϋβοΐ. 

Ιαοοουααι ςιιο Ια(]6ΐ)8( βτββοηυβ ουηι βάτβΓβοηοδ^ ίυηι 8ΐηίεο$» &ΓΐίΓιοίυηι ςίιίςηση 
&ιίΓθ(ιΐΓ7 €υηι 8(1 Νβζίβηζβηαηα ΕοοΙββίβπι (8θίΐ8 58ΐΐ6ΐη οι)^6^ι858ιυ^ ΓβηυηΗβΐίο, 88.Ηί- 
ΐ8(*ο$6ΐη ρΓΟίΙηαβ (Ιθβίβη&ΐίοηβιη Γ6β6Γβ1)8ΐ, υ1 ^)ί$1. €χι.ιι» βίςαβ ΕοοΙβδία», & ηϋο» \ηΙ ίοα- 
ρΐ€ΐΑ νεί βϋοΐίΐθ 86^99 ηίΐιίΐ ρβηίΐαβ ΙίαιβϋΑΐ, ρ1υ5 ίΠίςβΙαδ ςυβίΏ Νβζίβηζο νίάβπ νο)θ()8ΐ. 
Οαιη 8ΐι(6ΐΏ 9ά δβδίωβ, υΐ βρίβΐ. (χχχν, Γ6νοο8ΐ)α(ϋΓ» ΑαΙ 0ΐ8ςί8 οοηΐβαιρίαβ ο&υ8& ΓβΙϋ^&ύβ- 
(ογ; Νβζιβηζβηβω ϋΐίοο « ΓβηαηΐίβΙίοηθω » οΙ)3ίοί6ΐ>ο(9 « ςυβ 86 Ι6η6π » ηίΗίΙοαιίηαδ ηοη 
ϋιηβΓθΙ. Οβηυίηυαι Ιιυηο Θ$8β 6ρί8(οΙ&Γαπι 86η8αιη » ργ(6(6γ βΓβνίδβίιηβ «{υβθ ίοηι βΐΐυΐίηυε 
ιη•πΐ6ηΐ8, ρΓθΙ>αη( 6η(ΐ6ηι 6ρί8ΐοΐ88 χίΐι, ι^χν, ι,ιχχιιι, ααιτ^ ίη ηυίϋυβ οπιηίΙ}α8 608 
^3ΐ$6 ΗίΙβΙ ηυί» ηΐ Εοοΐ65ίβθ ρΓθ1)8ΓβηΙ βΚβΓϋΙπ τ6γθ α(1(1ίβΙυηκ, ίρϋδίρβ οβηοηββ ορροηβ- 

ΙΜΟΙ. 

λά ουηηΐΐυιη β606(ΐ8ΐ ]8ΐη ρ8ΐαΐ8Π8 ΙοουΒ » ςυί δ88{πΐ6η66πι Νβζίβηίβηυηιςυβ βίιηιιΙ 
φ)5€ορ8ΐηηι Οηβ^οπί υθΙ υηα8 ρο$8ί( 8(1 ίβϋυΐΑδ &α)8η<ΐ8Γθ• ίοΰαηι ϋίοαι 6χ1ιϋ)6ΐ 68Γ- 
ιηβη 1 6(1ί(ααι & ΐΌΙΙίο, ν6Γ8• 93 :« ββθΙβΓυω ρο8ΐ68ςυ8αι 8066$8ί886θΐ » €οη8ΐ8η(ίηοροΙίπι , 
< Γ6ΐίοΐ8 6&ρρ8(1θΰΐ8 « ςοο β(ΐ6ί ρΓθρΌ{;η&οηΙα(η 6586 ρΐ6Γΐ8(ΐα6 τΐάβΙαΓ, ηβςυβςυαπι <]6• 
ΜΓίορορίΐΙο» €01 βϋςαβ η66θ58ί(α(1ίηθ 0ΐ)1ίΕ;β(υ5 65860) : οΟ λιπών λα6ν» ούδ&ν των άναγχα^ν 
^' ηβαι ί1Ι& 8υη( ΙιοβΙίαω π)60Γϋη) βςηιβηΐβ» ίβίβίςαβ 86Γα)οη68» ίητίάί® νβΐ&ηβηΐβ ςυΐΒ- 
<^οι ίηβ6η!θ86 βχοο^ίι&Ιβ. » 

ΑΙ, ιοςαίθβ, 6Γ680Γία8 86 ί8(6(υΓ ρΓορποαι Ιΐ85τιί586 Εθ6ΐ65ί8ΐη9 ΑΐΐΑΐη Α £οη5ΐΑηΐίηορο- 
Κΐιαβ, 1118 νθΓΐ>ί8 (ά) : « Ιη 8ΓΑΐί&ω ροΓΓΟ ουπι νβηίΑΐβ Γ6άθ8ηΙ , ςοι ηο5 8ΐ)6ηΑηι υχΟΓβπι 
ηρ6ΐίτί556 3ίυηΐ , ουηι η6 ρΓορπΑΟί ςαίίΐβη] ΙΐΑϋβΓβ τοίαβπωυβ. » Ου» Τ1ιοη)Α55ί- 
πυ$(β) Αά δΑ5ΐιηΑ ΙγαΗιΙ , ςα Ααι?ί5 ΝΑζίΑηζοιη ρ6ηη(ΐ6 βρβοΐΑΓΟ ρο55ίη(. δ6(1 ΒΑ5ίΙίΐ]5ΐ 

9(:&θΙί38(65 ΙίΦΟ ?6ΓΙ)Α, « Αΐί6η(ΐαΐ ηΧΟΓβΐη α ηθΙ>ί5 βΧρβϋίΑΠΙ 6556» » 516 ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑ(αΓ: ήτοι 
»\ αύτδ τοδτο. ώς συ3«οφαντησ4ντων οίητέον -ίων εναντίων • ή διά τήν Έχκλιισίοιν Κωνσταντινουπόλβως 
^χληιπέαν ' ΐιο€ 651 : « ΥβΙ )€ΐίρ5υ(η ρβπ ίηιαιιοοΓυαι ΟΑΐαη^ηίΑΠί οI)^β^ιαιη Γηίδδβ ρυίΑπάυκι 
«ι. Ϋβΐ 88η6 (16 Εο6ΐ65ίΑ ΟοηβίΑηΚίηοροΙίΐΑΩΑ Αοοίρίβηίΐαηι. » Οβ Εοεΐ68ίΑ ί(Α(ΐϋ6 (ΙίοΐΑ Ιι©ο 
βΐΐίΐη ιηΐβΙϋβΑηΙαΓ, ΕοοΙβΑί» (Αοι^η Αΐΐ6Γί ηΐΑηοίρΑίαιη υηςοΑπι ΟΓββοπαπι ίηοΐβ ηοη ηΐ8- 
ίΐδββηυίΙϋΓ, ηπΑοι 6αη)(ΐ6αι υχοΓΰοι Αΐί(]ΐΐΑη(1ο (Ιυχίβββ ςαΑω ΓβΙίηυβΓίΐ ροβίββ» 6Χ ιηΐβΓ- 
μηΟιίίοηβ ρΓΪοπ ββςαΑΐυΓ.δβηυίΙαΓ ΐΑηΙααι αχοΓβ ηβ ΕοοΙθβιββ ουΓΑ Ιϋ)6ΓΑαι 8θΙα(ΑΠΐςυ6 ν!- 
ΐβπαβίιηβίπαιοηίο Αθΐ6ρο8υί85θ βΐ 6ρί5θορΑ(ιιίιρπο8(]α8αι Α(10οη8(Αηΐ1ηοροΠΐ8η3ΐη 564ΐθηι 
6Τ6Η6Γθ(υΓ.δυηΙΤ6Γ5ϋ5ηοηηυ1Ιί 68Γηηίηί8ΐ,ςυί6υιη1ιθ6ΐθ6θςυΑΠΐάΑΠΐ Ιΐ8ΐ)6η(Α(Γιηί(Αΐ6ηι (/): 
'Αλλ* ούχ έμον γάρ τ^ βία χάμψαι γδνυ , οώδ' άσπάσασθαι τήν Αθευμον Γδρυσιν, Ις ουδέ τήν Ινθεσμον ήναγ- 
*»5μένος• ςιΐ08 ▼..Μ^ϋ8 0βΡι1θηϋ8 , «ραά ΒοΙΙθηϋυΠΙ {(/), ρΑΓΑρΙΐΓΑ8ΐίθβ 61 δΟΐϋΙβ ΟΓ3ΐίθη« 

^ο1ίοίϋ8$ί6 ΓβάάχΙ, ηαΑΠί ΒίΙΙίϋ8 8(πο(α : « δ6(1 ηοη ϋ8 βκ0 8ηηι ηιοΓίύυβ» υ1 νίοΐοοίί® υΙΙί 
ίβοίΐβ οβάβηάαπι 6χί$ΐιιη6ω, &α( οοοαρβηίΐΑηι ΟΑίΙιβϋΓΑΠί, ηοη ηΐ6 βΐ 8ϊουΙ οροΠβΙ οοΙΙα- 

(•) Ερ. »|. 4Μ. (£) Οίίφ. €€€ΐ. Ρ8ΓΙ. ι, Ι. II, 0. 15, η. ί> 

ίή 0Γ8ΐ. 9\. 27, ηοηο 5β, η. 6. ' 79 ΡΚ^£ΡλΉΟ 0ΕΝΕ11ΑΙ.Ι5. — ΡΑΚ5 II. 80 

Ιβπΐγ ςαί ηιιΙΙβ ΓβΙίοηβ ρ88808 βαω ίη ββ οαο οοΙΙοολπ, ςίΜΐη ]αΓ6 ΐΒςαί55ίαιο οΙ>Ιίρ6Γβ ρο- 

ΙθΓΑΙΏ. • 

ΐΛ^ύίύΒίη βηίη ίΙΙοιΟι υ( ίΙ& ΙοςυβΓ» « ίηΙΙίΓοηίζΑίΙοηβαι, » (νθβσμον (δρυην, ηοη ίαείβπι» 
96(1 όΙ)ΙβΐΑΒΐ ; ηοα (Γ&άίΙβιη , υΐ ΒίΙΗυβ Γ6(1(ϋ( , 86(1 ΐΓ&ίΙοικΙβω υχοΓθΐη Ορβ^οπαβ , 5ΐ ίβ$ 
Θ8! άίοβτβ^ (ΐ6Γθ)ΐ(]οίΙ. Νβο ίηοθΓία Γ68 : ίΙίΑΐη ρΓθΙ>θηΙ ?6Γ8ϋ$ Οθπηίηί^ 06 νϋα $ηα 6Μ α 
8βς• Ε(ϊ;6Γ(6 ηθωίηί (ΙαΜαω 6956 ροΐ6$(, ςιιιη υηίτθΓβί, ηοη ΙβηΙαιη ρΓΟτίοοίο, 56(1 οΓϋίδ 
ΙοΙία$, ςυιια) ΙβΙβ ρα(6( » ρΓ»8υΐ68 8(1 6Τ6ΐΐ6η(Ααιη ΰΓβ§[0Γίυα) 8(1 6ρί5εορ&(υαι ^ $6α δηβί- 

ΙΒ6η5θαΐ» 86α Ν8Ζί8ΏΖ6ηυΐΏ ΙίϋθΟίβΓ 601]8ρίΓ&586η^ 8ϋρ86 60086η$ί586ΐ. « ΝβΟ 60101, ίη(]αϋ 

()θ 86 ίρ$ο {α)ψ 8(ΐ60 ορί8(χ)ρί8 (^η(60ΐρ(υι 8αιηΐ]8, ό( βϋ^ηα ιρ&ηβηΐβ πΐ6 Γ6000ΐίΑΓ6ηΙ : » 60 

86η8α 06 « ρΓ0ρΓΐ8αΐ ςαί(16Ι0 υΧ0Γ6[η) » 56(ΐ6Πΐν6 Ι^βίΙίαίΑΙΟ, « Ιΐ8ΐ)6Γ6 9 νθ1αί556 €Γ6θΙθΟ- 

(Ιαβ 68(• Ι«6νίθΓ8 8001 (]α«θ οϋίίοίυοΙϋΓ, ςυθ(1 ΟΓ^ςοΓίυδ « $υο$ » βρρβϋβΐ Ν8ζί8ηζ6ηο5 (6) : 
« 8αί » ρΓθί66ΐο 6Γ80(, ρ&(π8, ϊι&Ι)ί 18 (1006, βΟΓβοΙυ, οοΓβ 86 8θ11ί6ίΙυ(1ίθ6 60Γααι, (]υ8ΐΏ ρΐυ** 

Π68 8α$66ρί^ 8ίν6 (ΙοίΟ ρ&ΐ6Γ 86010 ϋΟΟΓβΟΐΟβ 5αρ6Γδΐ65 68861, 81 νβ ρ08ί ΙΟ0Γ(6ω ίρ8ία8,5ίνα 
ρθδ( β5(1ΐ(»(&01 86(1601 Οθ08ΐ8θΙίθθρθ1ίΙ&Ω8η], 86(1 οοοςϋβιο υ( ρΓορπα8 60Γυω 6ρί860ρα8. 

83ΐ (16 888ίΐ0608ί θΐ Ν8ζί80Ζ600 6ρί86θρ8ΐί5ϋ8 (ΙίοΙυοι , 8ΐςα6 6(ΐ8πι ρ]αΓ8 ίθΓ88θ ςϋ8αι 06- 

06586 ΘΓ8(. 

Αωθ(ί8 5881016081 61 Ν8Ζί8ΩΖ600 6ρί560ρ&(ίΙ)Ο8, ςυ08 0110ςυ8αΐ 8 θΓ6βΟΓίθ 006αρ8ΐθ3 
1υ{88θ (ΐ6Π1008ΐΓ8(υαΐ Οθ1)ί8'νί(ΐ6ΐαΓ, 8αρ6Γ68( Οΐν6ΐθα11ίϋ8, ν6ΐ 8806 υΓΐ)ί8 0οο$(8π(ίη•)ρο- 

Π8, 066 0181 €οο5(8η(ίοοροΠ5 6ρί86θρϋ8 Γ6ουο(ί8ΐυ8 ίά6π( 6Γ6ςρπυ5• €οο8(8ηΙίΩοροΙί(8ηί 
6ρί5θορί (Καΐυαι ρΐ6πςα6 π]8οα 6Χ&γ8(1 οο(ϋθ68 ρρΰθΐβραπί ; εοη$(8θΙίηοροΙίΐ&Ωυηι τβνβΓβ 
βρίδοορυω ίαί886 Γ68 ιρ58 ΙοςοίΙϋΓ, ΙοςαυοΙοΓ 86ΐ8 86πρΐ8ηα6 οπιπ]8. Τ80(8 ίυ6Γυο( « ρΐβ- 

1)ΐ8, ρ0856880Γααΐ,» υ( 6800068 ρΓθθ56π5θθ( , « ΟίδΓίδδίΠΙΟΓαΟΙ, ίαΐρ6Γ8(0Π8, οΙβΠ, βρί- 

βοοροΓΟίο, » τίΓΟΓυω 6ΐί80ΐ 80 αιυΙί6Γαηι , (ΐΓ6§0Γίυπι ρροΒδοΙβιο ρθ8ΐυΐ8θϋϋοι $(α(ΐ!8 6Ι 

νθ(8, υ( 06Παθ 88(18, 0181 6Γ6ς0ΠΙ]8 ίρ86, Τ6Γΐ)ί8 6ΐρΓ6886Π(. ΟΟΠΙ ΤΙΐβΟ(]θ5ίυ8 ΟΓ^δ ΟΟΠ- 
5(&θΙίΩθρθ1ίΙ&ΟΦ 600165188 ε8(1ΐθ1ϊθί8 ΓΘ5ΐίΙθί(, ΟΟβςαβ ΟΟίΟ 60 αΐ8]θΓ6ΐη 1)88ίΗθ8Π[1 Τΐΐ6θΙθ• 

§08 8υΙ)ϋ( , ςυί ρπυ5 6Γ8( ίη ηιιϋίΐο 9θΙ Γ6ίαΐ5ίΙ. « Ιΐΐί , » ίηςυίΐ 6Γ6βοπϋ8 (ο], « οοαι Ιιοο 
5ρ6θ(8θοΙο 8αΙ)η856( 8011005 β(1αοί8, » ςοδβ &ά6Γ8( οια1(ί(υ(1ο « οΐ8ηίΐ8Γ6 (0115 τΐπ5α5 βο άβ- 
ροδ06Γ6 008, ίο ρΓΦ860(ί8Γαω » (180(1 8ΐί(6Γ « 80 81 Ιιοο 00001 (]6Γυί8$6( ; ρηΩ06ρ5ςυ6 β€ 

018X110001 8 50ΙΏΙΟ0 ρΓίθθίρ6 (ΐΟΟ θίνί(&(ί ίθΓ6 (ΙίΓΟΩΙδ ίρδίδ 8Ω(6ρθΩ60(1θαΐ 0)11005, 51 ΟγΙ)!* 

5θΙίο » 6ρί50θρ8ΐί « 8ΐ> ίρ50 (1οο8Γ6ίοοΓ. Ηοο νίπ (Ιί^οΚδΙθ ρΓΦοίροί , Ιιοο Ιοβοιοοι νοί^αί 

8§ί(8ΐ)8(. ΟαΐΟΘ8 6Χ Φ(ΐαθ Γ6αΐ (ΐ65ί(]6Γ8ΐ)8ηΙ , ρ8Γί η8£Γ8ΐ)80( ά68ί(ΐ6Π0 : ΙΐΟΟ 8ΐ(8 νθ€€ 
ΙΏυΠ6Γ68 ίθθΐ8αΐ858θ(, Ρ606 8ηΐρΙίθ8 ςαβω 01θΙί6Γ68 (1606Γ6(. ΙθΟΓ6(1ί{>Πθ (]00ΐ](ΐ8α],Γ6ρ6Γ• 
60550 ίηζβΓΟ. 1θθί(Γα 8α(]ί6ΐ)8(αΓ• » 

Τϋοο ηαί(ΐ6ΐο νίοίΐ ΤΙιβοΙοβί αιθ(ΐ68(|8 ((ί), η6(ΐυβ (οηα οο^ί ροΐυίΐ υΐ 6ρί50ορ8ΐ6 8θΙίηπ3 

ΟΟ0806Ο(ΐ6Γ6( : Υ6Γ001 8(1 8860(188 001 ΟβΟ 8Γβ1ί88 ρΟροΙί 5(θ(1ί& ΥΙΓ (]|>ίθυ8 , ^Ιιάία 
«0^» ρΓ0νί(ΐ8 (ΐ6ΐ(6Γί(8(6 ΟΟΟνΟΓίίΙ («}. Τ8α] 00801011 ΟΟΙΟίοοΐ 0Γ(]ίΩ001 ρθ8(θΐ8(ίθθί, (901 
&Γ(ΐ60(ί1)08 νθ(ί8 6ΐ ΟΐβΚΟΟΠίΐαδ, 6ρί50θρθΓυΠ1 ^ ρΐ6Π8Γϋ(]υ6 ΟΟΩΟίΙϋ ρΓΟνίΟΟίφ 000 (80(001) 
56(1 0Π60ΐί8 6(1801 ρ6ηθ ΙΟίίϋδ 6( 080001601028 ΒγΐϊΟά'ΐ $πίΓΓβ8ί8 8θΐ6αΐηί(βΓ 8006886ΓθηΙ• 

« Οοί(1(ΐυί(1 Οήβοδ, ίικιαίΐ (/Ι, )ιαΙ)6ΐ)8(,6Χ06ρ(8£87Ρ(ο> ρορυΐΐ 80(ί5(ί(υηι 8(1 Κοπιβιο ϋ8(]οβ 

86000(1801, (6ΓΓ« ΙΏ8η8ςθθ 6Χ Γ60688ίΙ)υ8 ίοΐίοΐίδ €ΟΟθί(&(ϋΙΟ Οθί(. Ηί8 ρΓΦ5ί(ΐ6ΐ}8ΐ ΤίΓ'/)ί6ΐ8(6 
018X11008....• 010ΓίΙ)08 ΙΟθΙΙίΙΟδ (ΙΙβΐ6ϋθ5) 6( 0001106. Ηί αΐ6 0θ11θ08θ( 6Γαΐ8Ω((]06, πήξον- 
Τες, 10 80808(8 86(ΐ6 θΙβα)8Ω(6σΐ 86(06η(60ΐς06, 008 (81060 (Ιο 08058 000 ρΙβ06 Γ6ρυ8Π8η<- 
(601. » 

§6(1 060 ^Β87ρ(ίθΓαθ1 6(ί801 (ΐ6ίθί886 γί(ΐ6ΐθΓ 0ΟΩ86Ο5Ο5, ςυ08 (ΐαί(ΐ6αΐ 018X10)6 (115 ν6Γΐ)ί3 
8ΐ1θ<1θ1(ϋΓ βΓΟρίΠΟδ (ϊ) : « Η6Γί, 0( 1(8 (110801, ίΩ(ΙΐΓ0θί8(ί8, 1ΐ0(1ί6 ρ6Γδβ0ϋ(θΓ6δ, 80 6 (ΙίΓΟ- 
ηΟ, ίο ()00 016 ΟθΙΙθ085(98, (ΐ6(0Γΐ)8η(68• ^ ΰθΟ]60(θΓ801 8δ(Γυυθ( 08ΓαΐίΩί8 6]θ5(ΐ6αΐ Τ6Γ5ί- 

οοΐί 1810 6(1811, ςυί»)α8 (6δ(8(ϋΓΛ83φΙίθ5 αιίηίαΐ6 νοίυίδβο ίο (Ιιγοοο Οοοδ(8η(ίοοροΙί(β- 

00 8ΐ(6Γ0η) 8 86 Οθ1Ιθ08Γβ : (ϊαίΟ 6( 00η(Γ8Π8 ΟΡβ^ΟΓίΟ ίρδί ΟΟΙοίοΟ • ρ6Γ8ϋ8(1βΓβ €0081)80- 
'(0Γ, 8(1β0 α(Οθ1ϋϋ8 ίο (0(0 ΟΟΟΟίΙίΟ 8606Γ8ΐί 000800808 8((]06 δθ£ΓΓ88ίθω (ΐ6ίθίδδ6 νί(ΐ68(αΓ. 

(β) Ερ. 8ΐ. 42. ^ (ί) ΤΙϊβοαοΓβ(. Βί$ΐ. \\\}. ν, €. 8. 
<(>) ϋ;ΐΓΐιι. Β€ βκίι €αΙαηιΙΙ. {[) 0:ιπη. 0$ νί(α ίνα, τ. 1507. 

(^) Οβ ηί>Η$ #ιιίι, ▼. 1δ74 βΐ β]^. {^/^ Ιΐ)ίϋ., ν. 4951 

((/} ϋ3ηιι. Όε νίΐα ικα. ν. 159α. <Ι ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑυδ. — ΡΑΕ3 11. 311 

ΓιΓβςοποβ 8ΐ)ΐ6ΐΏ, ςαί ϋίηοδ 6ρί8βορΑΐα3 ίυ^θΓβΙ , Οοη{»(θη1ίηορ(>1ί(&ηαω $α8€6ρί( 5ρβ ρ&οί$ 
ύΟΜίΪΛηάΛ; θβςυβ άθβρβΓ&Ιβ (ΐ656Γυί( , υ1 ίη βοΐίΐυάίοβ^ Οοο οοηίβηίαβ , οχρβίϋα ρβοβ 
ίΓϋβΓβίοΓ• ϋιι ςαοΑ 86Η!$ιώ81θ ΐ85θΓ&πΐ15υ3 ΰοπηίΐιϋβ νίΓ βρο$(οΙίβυ5 ΟΙοραοηβ 6ρί&ΙοΙ& 
ρποΓί $(ΐλ(}6ΐ>8! (α), υ1 « 8ί ςϋί$6$86( βοοθΓΟδαβ, βί ςυίβ οίββΓίοοΓδ, 5ί ςαίβ οΐι&ηΐ&ϋβ ρΐβ• 
ηαι, (ΙίοθΓβΙ : 8ί ρΓορΚβΓ ωβ δβΛίΙίο βΐ (ϋδοοΓάίβ βΐ Βοίπδηοβΐ», (Ιίδοβάο.... βοίαιη ονίΐβ ρΐιπ- 
$ΐί ίηρβΰο (ΙβββΚι » 6(0. ; 8(1 (]αθ(1 ρβΓ&Ιαω 8Θ 6$^& ρθ8ΐ βχοιηρίυιη ΤΗβοΙοβί 01ΐΓ780$(0(ηα8 
ρΓοβΙβΙίθΙυΓ (6) :.ί(1 &Γθβοπυ8 ΝαζίβηζΐΌυβ Γ6ίρ88 ρΓΦ8ΐίΙί(| ςαί αΙδθϋίΙίοηί ο1)νί8ΐΏ ΙγθΙι 
ρο$((ΐυ8ΐη 8(1 ϋοηβίβηΙΙηοροΗίΑη&ηα 8β(1θΐη 8(1(ηο(α8 θβββΐ > ρΓΟίίοαβ ΕοοΙββίΦ Γ6ραάΐ8νίι 

ρΠΒίβΟΐϋΓ&ΐη , 060 8ΐΪ8αΐ « ΤΙ> £[6η6ΓΟ$υ8« ». ΙΐΙ νθΓΐ>ί8 8. είβωθΟίίδ α(8Γ» « νίΓ ΙΙΐί86ΓΪ0ΟΓ8 6ΐ 

ρΐ6ου9θ1ΐ8Γί 18118» » γϊϊΒ (Ιίνίηβ ιπβίςηίβ , €1>η^1ί8ηφ ίη Έοοΐ65ί8 ροοίβ ηβη^Γ θ( Ι)0$1ί8 (ο), 

(1ί$06(Ιθη8 86 ίαΐρθΓ&(0ΓΘ ρθρθ8θί( 8Γ8(ί8(Ώ ι ηΐ5ί αϊ 8(1 0θη0ΟΓ(ϋ8ΐη &(](1υ06Γ6( 6ρί80θρθ3» 

€0π(ρ$1λ(α8 86 ιηοοάί ^Γ&Ιίβ , ςυ» μβΠβϋβΙυΓ ρ8(ί ίβοϋο, 6( 8(1 (κ)η6ί1ί8η(ΐ8ω ιηυη(1ο ρ8* 
0601 ϋΓ5θ (ΙΐΓοηοςα6 6Χ06(1^θ ΗϋθΠίβΓ, ρ8θΙ (Ι6ηί(]υ6 οηιηί& Ιί(8Γθ : « Ουίη 6ΐί8ΐη 8θί8, » ίη• 
ςαί((έ^, βΐΐοηοί ρβΓββηβ ίιηρ6Γ&(0Γθΐη Τ1ΐ6θάο$ίααι, « (]υ8ΐΏ ΓβΙυοΙβηΙβω ία (Ιιγοοο εοθ οοΙ- 

)θ€β5ϋ. » 

Νυη(ΐ08ΐη δβδίοαβηββιη» ηυηηαβίη Ν8ζ{8ηζ6ηυιη βρίδοοραηα 86 άίχίΐ ϋίοΐνο ρ88$υ8 68( 
(ιΓ6βοηα8, 86(1 8ΘΙΏΡ6Γ 10 οβΓοοιηίϋυβ 6( 6ρ^8^ο1^8 τθΙΐ60ΐ6η(θΓ Γ6θΐ8ω8( : 0οη$(8η(ίηοροΙί(8- 

0801 νβΤϋ 86^610 86 8(»6ρί886 Γ8ΐ6(αΓ, ίπ 68 36 0θ11θ68(ααΐ Αΐί85θ ΐ68ΐ8ΐΐΙΓ» 86ς|υ6 ίρ86 ΠΟΟίί* 

!ΐΜ>Ιϋυ5 αΓ5ί8 6ρΐ86αρηηΐ• €6Γ(6η66 ιη&]0Γ ηβο βρβΓίίοΓ υΐΐβ ρο(68( 6886 8υοΙθΓί(88 ςααηα 
ί$ΐυ(1 3υΐΙΐ6η(ίο1 (68(80160(1 ρπηοίρίααι 6( βαί3• Αο ρΓίηοίρίαιη ςυί(ΐ6ΐη : « 0Γ6β0Γία8» ίη- 

ςαίΐ, 6ρί360ρυ8 68(ΙΐθϋθΦ εθ08(&η(ίθθρθ}ί8 £θθΐ68Ϊ«, νίν608 86 ρΓΟ(ΐ6η8... » Ια ίΐη6 ΤΘΓΟ 
δυ58ΰηρ(ΐΟ ΙΐβΒβ 68( : « &Γ680Πϋ8 6ρΐ8£0ρυ8 08(1ΐθ1ίε8θ €θη8(8η(1ηθρθΐΓ8 Εθθ)65ί68 ΓβΙβςί (6- 

5ΐΑαΐ6ο(ααι, 6( οαιαί8 8ρρΓο1)8α8 8α1)8εΓφ8ί ΐΏ8αα 0168, 6( τίια οΙ)Ιίη6Γ6 νοίο 6( ια• 

1)60.» 
1)601(1(16 1α(6Γ 6ρί80θρθ8 €θα5(8θ(ίηθρθΙί(8ηθ9 ία 6ρί80θρθΓααΐ Ιΐυ]α8 υΓΐ)ί8 86Π6 816 Γ6- 

ΰ6036(υΓ : « 6Γ6βθΓία8 Τ1ΐ6θΙθ8υ8» δ&8ίιαοΓαω ρΓΐιααω βρίδεοραβ ((Ι68ίβα8(υ8}, €οα8(8η(ίαο- 
ροΙίΙΑιαβ 8ο1) ΤΙΐ6θ<]θ8ΐο Μβ^ηο Γ6ουο(ί8(υ8 68(^ 6ΐςα6 1ι8θο 86(ΐ68| Υ6ΐυ(ί ςυί αιυΚα ΐ8ϋο- 

Γ88Ι6(, 86 £661681801 8ΐ) ία]υΓί8 νίη(1ίθ8886( 1θ 1ίύ6Γ(8(6α), 68( & 8700(10 000&Γαΐ8(8 : » Έπΐχν>- 
ρωθέντος αύτφ τον θρ^νοϋ^παρά ^ς συνόδου. 

Να1IυI^^81^ 6Ϊγο8 6ρί56ορ8(αίΏ 6γ680π1 (1οΙ:>ίαιιι ν1(ΐ6ΐαΓ 8υρ6ΐ6886» η60 6Τ6ΐΐ6η(1α8 Γ6δΐ8( 
$€Γυρα]α8. δ1(]αί(ΐ6αι 6Χ (ΙίοΗδ οοη8(8Γ6 (]6ΐ)6( 6υαι, ηβο δββίαιοΓϋπι, 060 Νοζίβαζί, 86(1 80- 
ϋυ$ €οο8(8ηϋοορο1ί3 Εοοίβδί» 6ρί8θοραα[ΐ Γ6αυη(ί&Ι1οο6 ρυΙ)Ιί6& 6( 08ηοηί68, οοαιαιιιαίϋα^ 
ΙοΙία3 €ΐ6π αο ρορυΐί νο(ί8 6( 8υ£ΓΓ8κ!ί8, οβοηοο ρΐ608πι οοηοίΐϋ Ρ8(Γυαι οοαοίυαι 600860- 
βα, Γυί386 Γ6ηυα(ί8(αηι. Νοα οΐίικί ίζϋιχΓ Ιιαίο 005(γ6θ ΟΓβ^^ΟΓϋ ορβΓυω 6(1ί(ίοοί Ιί(α- 

Ισοι ρΓΙ6β£6Γ6 1ίθ6ΐ)8(, ^0801 ς[υί ρΓ«βχα8 68( : « δοηοΐί ΡοΙΠδ α03(Γΐ &Γ6£0Γϋ ΤΙΐ60- 

Ό|;ίι 8Γθ1ιί6ρί3θορί 0οη8(&η(ίηορο1ί(8αί ι ορ6Γ8. » }}αηο 8]|)1 ία ιιΐ8ηϋ50Γίρ(ί8 ρ605 
οηιοί1)υδ θΓ&(ίοο68 οωοββ, Ιιυοο 8ί51 0|ίΓα^ίθ8, Ιιυοο 8ίΙ)1 ΕρίδίοΙ» (ί(υ1ααι ρΓ»•• 
«ΰπΙ)αη(. , 

{ V. Β^ ΑΗΡΗΙΙ.Ο0ΗΙΟ , ΟΌΜ ΡΑΤΚ^, ΤνΛ ΡΙΠΟ, ΕΡΙ5Γ0Ρ0 ΙΟΟΝΙΒΙΥβΙ , ΤΟΤ^ςυΚ βΗΒΟΟΚΙΙ 
ΜΛΤΕΕΝΑ ΟΟαΝΑΤΙΟΝΒ» ΑΟ Ι^ϋΑΜ ΡΕΒΤΙΝΚλΒ ΑΜΡΗΙίΟΟΗΐυβ ΟΒΗΟΝβΤΚΑΤϋΙΙ. 

ΑαιρΙιίΙοοΙιίιιπι ίΐΐυω, 0ϋ]υ8 οχογ Ι.ίνί8 ίυίΙ, 8ΐ) Ιροηίβοδί Ι]υ3υ8 οοααίοίβ ρΓ6θ$οΐ6 (ΙίνθΓ- 
9υηι 3ΐ8(αί( ςιιί(ΐ6αι υϊγ ο]8Γί$8ίαιυ3 ΜϋΓ8(0Γΐα8 Ιο οοΐί$ &<1 6ρί(8ρ1ιίαΓα χχχι, ρβ^• 31. Α( 

ΟΐΙΐΠ ίΙ]6 ρΓ»(6Γ689 060 61 (16 υ(ηα$(]υ6 ΑίΟρΙΐίΙροΙίΐί ΟαίΟ ΟΡβ^ΟΠΟ 003(Γ0 0008&θςηίθίΐ8(6 

3ο( 8ο£οΙυίΙ ςαί(1ςα8α3, 8α( 06γ(6 ςαΜ δ60(ίΓ6ΐ υΙγ (1οο(υ8 οοα &ρ6Γαί(. ΥβΓααι ΑοαρΙιίΙο- 
ΰΐιίαοι βΐίυαι, (Ιο (]υο ίο 6ρί8Γ8αΐ0)8(ίί)α8| Ιοοοίβαββοι 6886 6ρί80θρααι οβΙβϋβΓπαιααι ίΠααι 

9€ νθ1{;θ 60 ΟΟΟΐίαυ ΟΟςοΚααΐ, (8Π)6(8ί οοα 1(8 ίθΓ(8836 0ΟΟ8(6(; 0005(8( (80160 06Γ(ί83ίαΐ6 

ΑηιρνιΙοο1)ίθ8, άβ ςυίΙ)α8 Ιιίο β^ΚοΓ» Ορβ^ρήο 8&0£υίηθ οοο]υοο1ί85ίοαο8 ίαί836 : βο 
ρ^ΐΓ603 ςαί(ΐ6πι 8νυοοαΙϋαι ΟΓΟ^όπί» ΟΙίυπι νβεο Αιορίιίΐοείιίαηι οχ 8ναο6α1ο ίΓα(Γ6αι 8α1 
λπιίιΐηυηι. Ουο<1 ρθ8(Γ6αιυπι υΙ>ί ρΓθΙ)αν6Γΐωυ8, ^)8γ(6Πι &1(6Γ8αι α((ίοβ6ααυ3. 
Μί((ο ΑωρΙιϋοοΙιίιΐΒΐ, ΑΰίρΙιΗοοΙιϋ Εαρ1ΐ6ΐοίί(]α6 ρ8Γ60(6αΐ| 6( Ι.1νίΦ.οοο]υβ6ΐο, ο&ίυια 

(«) Ερ. Ι 5. Ούΐη., ρ. 176, 6(1. €ο(«1. (ο) ν^Γβ. 1891 6( 1898. 

(^) Ηοαι. XI, 9(1 ΕρΙι. (ά) \βΓ8. 1899. 85 ΡΒ^ΙΡΑΤΙΟ 6£Ν£ΚΑΙ.15. — ΡΑΚ8 II. »Ι 

ΟΊοοΦβ&Γθ€θ, 1ϋ €$( Νοζίβηζί. 1$ Αα)ρ1ιί1οο1)ία$ (ϋοΐΐαρ « (α) οαβ^ηΑ ΡΙιίϋβΙϋ βΐ βοΓβοηί» 
ρΓ0ΐ6$ : » υΐέα Φιλτατίου Γοργον^ας τε μέγαν. ΡΟΓΓΟ ΡΙ)ίΙ(αΙϋ ΘΠα βρροΙΙηΙυΓ ΝοϋΜ (6},ςυφ αΙΙα 
695«5 ηοη ροΐ68(, ςυ»αι ιιι&Ιθγ ΤϋύοΙο^ί : ςαίρρο ςυ® Νοηηβ ίη ΐ65ΐ&ιηβηΙο ϋΓβςο- 
Γίί νοοβίυπι ΑΙ^ρίαω 6( βοΓ^οπΐβαι ίαοΙοΓβαι ρ«Γ60ΐ6$ Ιι&ϋυϋ, βΟΓΟΓοηαςιΐθ ΑI^ρ^α- 

ηβω. 

Ηοο νβΙ υηο ιώοιώθοΙο οοη8(θ( Νρηη», ΤΙιβοΙοβί ΐΏ8ΐΓί$, Αιηρίιϋοοίιίυο) ίαί8$θ βχ ΡΙιίΚβ- 
(ίο 6( ΟοΓβοηίβ ρβΓβηΙίϋαδ βογ^^ο^^ι^ ίΓβίΓβω. Πίηο 8(1 Νοηη» ΓιΙίβιη ηα&ηβτίΐ ΟοΓΚοηί» 
ιιοΐΏβη, ςϋβιηθςΙοαοάϋηι βϋ βνία Β85ίΙϋ ιηβξπί $ογογ (ϋοΐβ 68ΐ Μ&οποβ, ίιηο ίρβίυβ βΟΓ^οαίΦ 
1υοιοπ$ βΐία,βΐ) 8νί8 ({αοςιαβ, ιώ&Ιγθ ΤΙκ^οΙο^ί, Νοηπβ νοοδ^β : βΐ βΙ) βτο» βηΐ ρΓΟβτο ΡΙιίΚ»- 
Ιίο, ΡΗίΙΙ&ιίυ$9 [ο) άθ ςυα ία (ΐυθ(ΐ8η) θρίΐ8ρ1ιιο, ςυοιη 6Χ ΟΓε^οπί ίθΐηΐΐίβ ίαί586 η«;ιηο άα• 
1)ίΙαν6π(• 

^01I1 τβΓΟ ηυβηΙυΐΏ Ιυοι'β Ηφο βίΤαηίΐΜΐ 8ίη2αΙί8 βρίβΓ&αιαι&ϋΙιυβ, Ιοίίςαβ ΙιιβΙοπ» β( ςβηΐί 
βΓΗξοπί βΙ(6η(ΐ8( ΙϋοΙΟΓ. Ηίηβ ρπηαο βρρβΓβΙ ουπ νίΓ 8Θ ίρ50 8(1βο 60ΐηαΐ6η€ΐ8ΐ)ί>ί8 ΑκηρΙιίΙο- 
Μμ$9 $ύΐ$ η0ΐ)ΐΊί(6ΐϋΓ ρ&Γ6η(ϋ}υ8. ΝίαιίΓαω ί8ΐί, 6Γ6Βοηο ηυοηυθ &?ί 6Γ8ηΙ, ίΙΙ&(|αθ « Γ8(1ίχ 
2»8ηο(8, » υηάο ΟΓΐθ Νοηη» « ββηοΙίΟΓ, ^ΟΓβςοηί ιπαΙΟΓ, ΙοΙίοΒ ίο 08ΓΠΐίηίΙ>υ8 βίςυο ΟΓΑΐίο- 
ΐ)ί1)ϋ8 ϊιοο ϋοωίοθ β ΟΙίο οοιηαιβηά&Ιθ. 

Οοίηϋβ ρΐβοαω Θ81, ιΐιιί(1 Ιιβο τβΓϋΑ βρίίβρίιίί χχιχ {ά) βί^ηίΟοοίΚ : πηοΤς πάντα ιζέταιανϊ. Α^ί^ 
ΙυΓ 60101 άθ άοοίηοβ β( βοίοοίίφ ϋοοίβ, ηυ» οοηβ&ηςυΐοοίβ βΚ 8ίΒηίΙ)α8, 608 ϋοοβούο, ρ8ΓΑ« 
νοΓΔί ΑΐΏρΙιΐ1οο1ιία8. ϋοϋβ ίΙβΓΟΓη ία ορίίβρίιίο χχχ (β), (ΙοοίΓίοβ ί(ΐ6ω ίρ86 άίϋίΙΟΓ « θαχίτ 
Ιιυια 6ΐ τοϋοΓ ίαί88β οοκο&Ιίβ, ρϋβ, ηοΙ)ί1ίΙ)υ8» ΙίΐΙβΓβΙίδ» τβΓϋίςιυθ ιίαΐΟΓ» » ίά 68( βίοςυβηΐί»! 
560 αΐ ίο &Ηυ(/) « ΚΙιβίοποββ » ηΐ8βΐ8(6Γ « 6χίωίο8: » ςαοά ςυίίΐβαι Ογφοα 80Π8α(• 

Οοίρρβ 6Χ (1ΐ86ίρθΗ8 Απίρΐΐίΐοοίΐϋ Ρ&ΙΠ8 θΐ α606888ΠΪ89 6Γ6ςθΠυ8 000 0008 8θΙθ01 6ΓηΙ| 
1τα(ρων σων ένός' νοΓΟω 6Χ ρΓΟρίο^οίΒ βΙίβΟΙ, 6( 880^0100 ΟΟΠ] 006(1881010$. ΗίΟΟ 8(ΐ60 816 

θρίΐ8ρΙιΐυο) χχχ ο1&ο(1ί( : «Ορβ^ΟΓίοΒ 1ι»0 80Γίρ8ί, 0Γ&(ί006αι 0Γ8(ί006, (Ι08Ι0 8 16» ΑαιρΙιΠο* 

Οΐΐθ, ΘΟΐυίοί, 010(0801 ΓΘρ60(ΐ608. » ϋί(1ί66Γ&( ρΟΓΡΟ ΟΡβ^ΟΠΟβ, θ(ϊ(ΙΟΘ ίΟ ρ8ΐΠ8, 8θ5 ρβίΓΘ 

ρπωοαι 6( 8νοοηο1ο, ρηο8Γ)θ&αι &(1 6χ(θγ08| Υ6ΐυ( 8ά αιβΓ68(οΓ8οι ϋοοατοαι &Γΐίοαι ρΓθ6- 

€ί806Γ6(θΓ• 

ΑοΙβςο&ΟΙ ΤΘΓθΙθΟβίθ8 ρΓΟςΓβϋίθΟίΌΓ,ΟρβΓΟ ρΓ6(ίθΟΐΎθ6Γί(θί86Γν8Γ6,ς|00(1ΜθΓ8(θΠυ8(9) 

ίο βρί(8ρ1ιίί (ί(οΙοπι XXXI ^ο^^^^ί61)8(, ^8I0 ο( 66Γ(ί88ίαιοαι 68$ο 1ΐ856θ(1υοι, 80Γί56θ(1οωςο6, 

%1ς *Αμφ:λέχιον £^ο, « ίο ΑοίρΙΐίΙοβΙΐίοαΐ 8ΐίθ(1, » 8θίΙί€6( 6ρί(8ρΙΐίοαΐ : ΟΟΟ 80(601, « ίο Ααι- 

ρΗίΙοοΗΙοσι 8ΐίοο]. » Ιϋ60ΐ θοίοι 68( Αοιρ1ιϋοοΙι!ο8| 6Γ620Γϋ 8τυΩςαΙθ8, άβςοοίο 6ρι(α- 
ρΙιϋ$ 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6(6,, ίο ςοίΙ)θ8 « (Α) νίοι ί^οβ&οι (ϋ66Ω(1ί Ιΐ8ΐ)θί886, ^ήτραν 
κΜρόεασΛΊ, οοιθ6$ςοο €8ρρ8(]οο88 8υρ6Γ&556 6ΐοςο6θ(ί8 » (ΙίοΚοΓ. Ι8, ίθ(|θ8θΐ, οποβ ίοΐβοιςυθ 
ΑιηρΙιίΙο6ΐιίθ8 : 060 άοϋίυαι 6θίςο8αι 688Θ ρο(68(, ςοίο ίΙΙβ ΑηιρΙιίΙθ6ΐιίυ3, ς|οί ίο ρθ8(θπο* 

ΓίΙ)08 8θΙ) αονο (ί(ϋΙθ 6ρί(8ρΙΐίί8 8ϋ 6ΐθςθ6θ(ίΑ (80(0ρ6ΓΘ 6001 0100(18(0 Γ, ίΠθ ίρ8θ βίΐ» 
(|υί « ίθΩ8 6ΐθ(106θ(ί» θαΐθί5θ8| γ 6Γββ0Πί()0θ αΐ8βί8(6Γ ρΠ0Γϋ)08 ίο 6ρί(8ρΙΐϋ8 80(1ίΓυ αΐ6- 
Γϋίί. 

ΡΙ80& (1601001 68( 6( ΐίρ6Γ(8 (θ(ίθ8 6Γ6£;0Γί&0Φ ^60(18 ΘΧ 0]8(ΓΘ 86Π68, 1ΐ0608ς00 ρΓΟρβ- 
(ρΟίΙοΟ) ίβΟΟίβ. Οθ801 6θίαΐ ΘΧί]ί1)θ( Β8ΓΟΟΪ08 ίο νί(8 6Γ6Κ0Γίί, 68 0160(1θ88, ^ί ρΓθ(6Γ6θ βΙ> 
8ΐϋ8 Ρ6Γ(0Γ1)8(8 6( &(1θΙ(6Γ8(8 ίϋί(• 5ί6 ίβί^ΟΓ, Ι66(0Γ, Ιΐ8ΐ)6(θ. 

£Χ ΡΐΐίΙ(8ΐίθ 6( (}0ΓΒΟθί8 6^08 0Χ0Γ6 0Γ(8 6β( Νθ008, (ιΓΰ^ΟΠί 018(6Γ, 6308ΐ1βΟΐςθ6 8νυη- 

ομΙυβ ΑιρρΙιίΙο6ΐιίθ8, Νοοο» ξ6Γ0ΐ8008 Γγ&(6γ. Ν8ΐο αΐ8]0Γ6αι ίοί58θ Νοηοααι 1(1 ρ606 ρϋΓ• 
8υΑ(1θ(, ηοοά 6Γ6ςθΓίθ8 (ι) Ααιρίιϋοοίιίί 01ίθ8, οροοίδί ςοί&»(8(θ οιΐοοΓ65 βτ&οΙ, « β1ιο• 

ΓΟΟΙ » 0001106 6Ρ0ΐρ6ΐΐ8ΓΘ 8θΐ68(| 86ςθθ ίρ8θ « 860601 » 8ρρ6ΐΐ8Γβ• 06 ΑοίρΙπΙΟΟίπί 8θ1)θΙθ 

ρπωοω (1ίθ8θΐο8. 

ΑαΐρΚΐίΙθ6ΐΐίθ8| 6Γ6£;0Γίί (ΐνυθομΙθ8, ΟΧ0Γ6αΐ1ΐ85θίΙΙ.ί?ί8ω, μάχαιρα δάμαρ *Αμ(ριλόχου Αιβίη* 
« {^) Β6&18 ΛαίρΙΐίΙΟΟίΐϊί ΟΧΟΓ 1<ίνί8. » Τγ68 6Χ 68 Ιί1)6Γ08 Αθ)ρΙΐί1θθΙΐίυ8 8Ο806ρίΙ : σων Χ$ 

τριάς τεχέων, « (λ) (οοΓΟίο Οϋοιοοι (η88. νΗί &1ϋ ίυβΓθ « (/) ΕυρΙΐ6αιίθ8 6ΐ Αο)ρΙιΠθ6ΐιίο& : » 
Μις *Αμφΐλ($χου Εύφήμιος, *Α|ΐφίλοχ(^' τε. 06 ΐ6Γ(ΐί 0001106 ρ08(68 (11060108. 

(α) Αρο(1 ΜϋΓ., βο. 3^, ρ. 53. {§) Ερ. 30, ρ. 31. 

(6) ΙΙμ(Ι., βρ. 115, ρ. 106. (Η) Ερ. 32. ρ. 32. Ερ. 35, ρ. 54. 

{ή Ερίβΐ. 136 ]ί1). 11. (ϊ) Ερΐ5ΐ. 25, «Ι. 106. 

{ύ) ΑρικΙ ΜιΐΓ., βρ. 29, ρ. 20. |;) Μιιγαι., βρ. 17, ρ. 17. 

{€) Ι1)ΐϋ., βρ. 30, ρ. 20. (ί) Ερ. 19, ρ. 20, 

{^) Ερ. 31, ρ. 30. (Ο Ερ. 20, ρ. 20. 85 ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ βΕΝΕΗΑϋδ. -- ΡΑΒ5 II. 86 

ϋ?ί« ιη&ΐΓί 1ΐ08 Ιγ65 ΗΙ)6Γ0$ 5υρ6Γ8Γι(68 ίαί58β ρΓθΙ)&( 6ρίΐ8ρ1ιίοη] XIX (α)» ία ςμο « 1ί1}6• 

ΓΟΓαιη 1η'α5 ιη8π4υ8ηυ6 Ιυοουΐο Ι.ίτί8αι ίΙΙυ^ΐΓβδδο » ϋίουηΙυΓ. Ρήηαυδ οίΏηίυαι ΐΏΟΠυυβ 65Κ 

ΕαρΙιβηιΐαβ» ςυοιη ρΙαΓΪϋυδ βρίίβρίιϋβ €6ΐϋΙ)Γανί( ΟΓβ^οπυβ (6), ηυίΙ)υ8 ερίίβρίιϋβ ϋβΙΙο 

(0080081 6ρί8(θΐ8 (ιΓθβΟΓϋ €€ΧΧΧ, 8ΐί88 0Χ1Υ, 8(1 ΤΙ]60(1θ$ίυΠ1 8ίΤ6 ΤΙΐβΟΐΙΟΓΟίη, 60308 ΓΐΙίβ 

ΕορΙϊΐκΐΏίο ίβαι €ΐ6$ροη8βΐ8, ηυρ(ϋ8 ρΓθχία2&» ί1)ί (γ) οοη (ΙβδΟΓΐΙήΙϋΓ αΙΚθγ οβ ίο βρϋβρΗίο 
ζχι, 600] αχ 6^α8 Ευρίίθοιίυβ• 

5ΐ 9ϋ8 ηοο 8υρρ6ΐ6Γ60( 0(100)6018, 68 88118 6886θΙ &(] (]6ΐοοη$(Γ8ηά8ω Εορίιβοιϋ, 6]*υ8ςυο 
Ρ8(Π8 Αοηρίιϋοοίιϋ βΐ ΑωρΙιϋοοΙιϋ ίΓ8(Γί8 6υοι Ορβ^οπο οοκοβίίοοβιη. δεή^ίΐ βοίζΏ βρι- 
$ΐοΐ8 ιηοι Ι8υ(1βΐ8 βΓββοπυβ Τ1ΐ6θ(1ο$ίο ^8α)^8ω ίαΙΟΓΟ Έυρίιβιοϋ τίΐΓίεο : «Νυοο ςβηοΓΑ 
εορυΙβοΙοΓ, » βΐ ίοΓθπαβ, οο{;ο&Ποοί8 βΓ8(1ααι α( ίη(θΙΙί£88 : «Ε( Ιυ 008 ρβΓ 8υ8νί88ίη)υαι 
βΐίϋοι οοβίΓΟΟ) ΕυρΙιβοιίυαι Ηβϋβ, ^Ι ηο8 ίΐβοα ρβΓ βαβγιβδίοαβω ϋΐίβιο νθ8ΐΓ8ΐη Τ08 1ΐ8ΐ)6- 
σιυ$. » Ηοχ ΤΙΐθθ(1θ8ϋ 61ί8ω, 8υααι ςαοςυο οΙ» οαΑΐΓίωοοίυαι (1α€608 : «ΡβίΓΐβ ((Ιο 8ο {ρ8ό 
Ιοςυί(υΓ) ΙίθΟθνοΙοηΙίβ ρ8Γ θγ^ιι Ιϋ>6Γ0$. • 

ΠΐΓϋΟΐ 80(601 Εϋρ1ΐ60ΐία8 1816, ϋθ ηυο ίο Ερί8(οΙ& €€χιχ, 8ΐ. οχιν, ΐηβ ίρ$6 811» ου]α8 βΙ 
0160(10 ίο Ερί3ΐΘΐ8 Ι.ΧΧΧΙΙΙ, 8ΐ. εχίΐχ, 80 ίΙΙθ ηυοςαο άθ ςιιο είΓΟΑ βοοω ΙββΙβηιβηΙί β^ϋοΓ» 
ηοο ί(8 ροΓ$ρίοαοω 68(. 8ί αοοιη (8η(υω &€ΐιιιίί(88 Ευρίιβηαίυαι, ΌοοογγοοΙ (ϋ(]1οϋΙ(8(θ8, 
ςυο 8θΙγί ηοο ρθ8$υοΙ. 3Αΐίθ8 βΓ^ο 8Γΐ:)ίΐΓ8α]υΓ, ίαιο οβ€6888Γίυαι, ιΙυοδΕυρΙιβαιίΟδ ϋίδΐιη- 
§α6Γθ; αηυαα, (Ιο ςαο Θρί(8ρ1)ί8 6ΐ 6ρί8(οΐ8 €€χχχ, 8ΐί88 αχιτβά Τΐΐβοϋο^ίααι ; &Ι(6Γοη)9 
(Ιβ ηαυ ΐ6$(80ΐ6Ω(υω ΟΓοβοπί ΙοηαίΙαΓ, αίΓΟΟίςαβ (βοιβο Α0ιοί(8(θ ΰτΓβκοηο βοοίιιοοίυαι. 

Τγθ8 ΑαιρΙιίΙοοΙιίο 6Χ £ίνί& Γαί88θ ΙίΙ)6Γ08 (Ιίχίαιυβ, Ευρίίθωίαω 6ΐ ΑαιρίίΙοοΙιίααι : ςαίβ 
$ί( ΐθΓΐίυ8, ςυΦΓθοϋυαι. Ερ!ΐ8ρΙιίυαι (ά)^ ίη ςυο « 1π&8 ΙίϋβΓαηιαι » ΑηιρΙιϋοοΙιίο (Γ'ώαίΙαΓ, 
(βΓ(ϋ 000160 5ίΐ6(. Ιο Ερί(8ρ1)ίο XX (β) άαοΓοω (1αοΐ8χ&1 ΟΗογοοι ΑηαρΙιίΙοοΙιϋ βΐ πΐ6θ(ίο : 
Ευρίιβοιίί ί8ω ϋβΓαηοΐί, βΐ ΑωρΙιίΙοεΙιίί 8υρ6Γ8ΐί(ί8. Ρπαιο ηυίιΐβαι Ρ1ιί1ΐ8(ίαο3 ΐ6Γ(ίυαι βαηι 
6550 βϋααι 8α8ΐ)ίθ8ΐ)8αιυΓ; νβΓυω 6Γ6β0Γίϋ8 οοάυαι Ηαοο ίρ8θ $ο1νίΙ ίο ο&Γθΐίοθ8(1 ΟΙ^Φ- 
ρίθάβΟ), Ιΐίβ νβΑίδ (/) : "Εστί σο^, & χαρί6(^σβ^, θβοδόσςς [θεοΰ δόσις] • ή ^ προχείαΟω παντός, βοι μ^ 
ΟθΜ2 χαι ίργματος Εμπνοος είχών.... αΟτοκασιγνήτη μέγ' άμύμονος άρχιερηος Άμφιλόχου. « Ε$1 (ίΐΐί• Ο 
€ΐβς8αιί88!ιιι& οιυΙιοΓ, Τ1ΐ6θ(1ο$ί8, ςαφ 1ίΙ)ί οαιαί8 βΟΓπιοοίβ 6ΐ αρ6Γί8 νίνυαι 6Χ6Εηρΐ8Γ ρΓορο- 

5ίΐ8 4( 80Γ0Γ ίοΩθθθηΐί58ίαιί 80(18(1(18 Αοιρίιίΐοοίιίί. » £ο 16Γ(!& ΑιορΙιίΙοοΙιϋ ρΓοςβοίββ. 

ΑοαρΙιίΙθ€ΐιίο8 ΥβΓΟ, 0ϋ]ϋ8 δΟΓΟΓ ΤΙιβοάοδίΛ (ΙίεΚυΓ, ηοη 8ΐία8 βδΐ ςυ8ηι Ιοοοίβοδίδ ορίδοο- 
ρο«; ΑπιρΙιίΙοοΙιίαδ, ίο^αβω, Εορίιβωίί 6Χ ΑαιρΙιίΙοοΙιίο β( Ι-ίνίβ ΓΓβ(6Γ β^ΓΟίβηο^• ΟαΐΩί8 
ωητοοίααΐ; ρ8(Γί8, β^οαδι γί(£θ β( αιΟΓυαι δ8]ΐο(ίΐ88. 

Ρ8(Γί8ω ΑπιρΙιίΙοοΙιϋ Ιοοοίοοδϊδ ίυίδδβ Ο8ρρ8(1οοΐ8αι (68(8(υΓ Β88ϋίυ8 6ρί8(οΐ8 8Για8 
εεοχοιν, βΐ πίδΐίοιο Η^6^ο^^π)υδ» ςαί 6ρί&(ο]8 8(1 Μ&βηυηι £χχχυι, &Ιί&8 ι^χχχιν» ίο(6Γ νί• 
Γθ$άοο(θ9 Ο8ρρ&(ίοοί88 β&δίΐίαοι, ΟΓββΟΓίυιη.οΙ ΑαιρΙιίΙοο1)ίαιη γ6€608Θ(• ΑαιρΙιίΙοοΙιίο ρ&- 

Γ60(ί, 63ϋ8ςΐ16 βΐϋδ» 0)00»88Γ68, ί(1 6δ(, Ν8Ζ!80Ζααΐ,ρ8(Γί8 8δδίβ08(αΓ ίο 6ρί(8ρΙΐίθ XXXI {9)' 

Ββ β606Γθ ςυοί^υβ 8ίΙ)ί οοοδβοΐίυοΐ οαιηίβ» βρί(βρ1ιίβ , βρίδίοΐ», ρθ6α]&(&. Ιο βρίίβρ^ϋδ 
ΑηιρΙιίΙοοΙιΐοδ ίΐΐβ, ςαί βΓββΟΓϋ βχ βγοοουΐο ίπβίβΓ (ΙίοίΙϋΓ, ρ8Γ60(6αι β]υ8 ηοηίοΐδ Ααι- 
ρίίΐοοίιίααι Ι)9ΐ)ϋίΐ : 1ΐ8ΐ)υίΙ οΐ Ιοοηίβοδίδ* ΑαιρΜΙοοΙιίαδ, υ( βχ βρίβΡβρΙιβ 6ρίδ(οΐ8θ ι.χιι> 
βΙΐ38 οίχι ορίίαιβ Τί11βωοο(ίϋδ βΓάί( βΐ 8$(Γυί( οο(3 ρποπ ίο νίΐ8αι Ααιρίιίΐοοίιϋ βΐ 6Γα• 
<ϋΐί οοοοθ(ίυο(. 

ΟθοίβοΊ ΥΘΓΟ 80 ΓβπιίΗβαι ΑηιρΙιίΙοοΙιίί ββακίβαι 8((ΐυθ ΟΓββοηί δδρίυοΐ βρίΟρΙιίβ, υ( νί- 
ίΐίιηυδ, ρΓορβαιΟίΙϋοι οωοίβ ; δβρίιιοί βί θρί8(οΙ©• Ερίδίοΐα οβακ^ϋβ χπι, βΠαδ €ΐ.χ βά Αιη• 
ρΜΙοοΗίασι, ςυβιη Ιοοοίβοδβαι ροδ(θ8 βρίδοορααι ίυίδδβ ηβαιο οββ8Υ6Γί(> ΟΓβΒΟπυδ &ίΙ : 
<Νοη αιαΚυω αη8 ίαιαιοδ» ςΐ]8οςυ8αι ίΙΙαάοαιοίοο οροΓίυίΙ, οαπι ρΓορ(βΓ οοδ ίρδΟδ, (υαι 
ΡΓορ(θΓ ΐΓβάϋοΟαι Βά 008 8 ρ8Γ6η(ί1}α8 8αι1οίΙΪ8αι. ϊΐ Αο ρβαίο ροδΙ ΝίοοΙ)α1α8, βχ Ογοβοπι 

ίΟΓΟΓβ ΟΟΓβΟΟίδ βΐίϋδ, 000 βΓββΟΠί δΟΐΟΜ, 86(1 Αοΐρΐΐίΐοοίΐϋ ρ8Γί(θΓ, Ι801θ(δί ΙοΓβΓίΟΓΐ 

ΒΓ8(1υ, Γιΐίοδ (ΙίοΚαΓ : «ΡίΙίυδ αοδΙβΓ,» ήμων, βαιϋΟΓυοι, «Νίοοϋαΐοδ• » Ερίδ(οΙ& ι,χιι» 8ΐίοδ 
(ΙΊ1, 06Γ(ΐδδίοιβ 8(1 ΑωρΙιίΙοοΙιΙααι Ιοοοίβηδίδ βρίδοορί ρ8(Γ6πι 80Γίρ(89 οο2θ&(ίθΩβαι Ααι- 
ρΐ^ίΐοοίιϋ 0Ι1ΙΩ Ορθ^οπο α οβρΚβ &(] ο&ΐοβπι 8υ( (ΙίδβΓίβ 6χρΓίιοί(^ 8υ( οοη ούδοοΓβ δίβηί• 

(β) Μ»Γ91., 6ρ. 19. (β) ΜΐΙΓΠΐ., 20. 

(*) Ερ. 20-61 8βί|. (ί) Οάτμ^ 9ϋ ΟΙγηιρ. ν. 97 61 Ι^(Ι• 

Ιή ΜυΓ9ίΐ., βρ. 2Κ (0) ϋίηηχ., βρ. 51, ρ. 30. 

(ιΟ ΗυΓλί., 19. 87 ΡΒ^εΡΑπΟ 6ΕΝΕΗΑ1.Ι8* — ΡΑΑβ Μ. 88 

ββθΐ; οαιιχίιηθ νοΓΟ ΐΙΙα οοιηρβΓ&ΐίοαθ ίηΙθΓ Ιαηοβ (ιΓββοηί ρ&ΐπ», φίβηιΤΙίθοΙοβιιββίΙιί 

ιοοΓίο 8ϋΙ>Ι&(υιη άοΐβΐ, βΐ βιηίββίοηβιη ΑοαρΙιΠοοΙιίί ΟΙϋ, ηαοω Ληιρίιϋοβίιίυβ ρλΙβΓ θ<ΐ6πι* 

ρίαιη 3ίΙ)ί ηυβπΙυΓ; ίΙΙβηαθ 6ΐίβΐΏ,]υΓθ υΐίηιΐθ ρΓθρίης\ιίΙ(ΐ(ί$, (ΙβΙιίΐΑ οοοβοΙβϋοΜ, ηΐΜΐη 

' ΛιηρΙιίΙοο)ιίϋ$ ρβίβΓ, 6ΐ ΟΓοβοηυβ 61ίυ8 θ ββ αιπίαο βχ&ρβεΙβΓβ βο Γ•ρο866Γθ ροΐβτβηΐ. €1&- 

Γίυβ βϋΐΐϋο 1)1$ β<1 ΑκηρΙιίΙοοΙιίιιοι νβΓΐ)ί5 ίΙΙαά άοεΙθΓ&Ι 6Γββοηιΐ8 : «Νθ8 »€0»885, ίοιιαίΐ 

ηιίηίαΐθ άβΙηΐΏθαΙυω 8βηθ506Γ6, ςοο<1 βπϊΜ οοΗΐ^β βΙοοβηβΗι σϋγγβν€Τς, «ϋοβρβτυηΙ; &(- 
ςυο 9^0 ίη ρπωίβ, » βίβ• : (ϋ86Γΐί88ίαΐθ ροΓΓΟ οχρηαιίΐ, Ό5ί Ηοοίθοββαι βριβοοροα ΐΜΐυο 
▼ΟΟΑΙ Αωρίιίΐροΐιη, 8(1 ςαβαι 8οη5ίΙ, « βΙίαιη βο 8αυιιι ίρβίυβ Iι«I^θI1ι : βΙίαιη Ισυιη» Ιγα- 
ΥΓβιη Βοΐοω ηοβίΓϋΐο, » 6ΐο• Τ6ν σ6ν υΐ6ν, ήμέτβρον 81 άΜφάψ. Η88 οΚ^ €8υ8θ8 €οη8θ1&(ίοηβαι 
8 Τ^ιβοΐο^ο βχ8ρ9€ΐ8Γ0 (Ι61)Ι16Γ8( ΑηιρΙ)ί1θ€)ιίυ8 ρ8(6^ (16 βΐίο 8ί1>ί 8€ΐ€Βΐρ(ο, πβιορβ Αοιρίιι- 
ΙοοΙιίο Ιΰοηίβηβΐ, οιι]α8 6Χ βναηουΐο ίΓ8(βΓ 6Γ&1 6ΓββθΓία8. 

Ίΰίη οΐ8Γ8 8υηΐ \βΛβο οΐ βΓτηβ, υΙ ^αο) ρϊ^ββΐ θρί8(οΐ8ΐη &(1 ΤΗ^ΐΏΐδΙίυιη χχιτ, 8ΐί&8 οχι. 
8(Ι]ίθ6Γ6, υΙ){ ΙίΦΟ Ιβ^ΐΐηΙΐΙΓ : Σο\ φίλος πατρόθεν ό έμ^ Άμφιλέχιος. Η»0 νΒΤΪ)Β 8ίνθ ΟαΐΏ ίηΙβΓ- 
ρΓ«4θ 818 Γ6(](1ί(ΐ6η8 : « Α ρ8ΐ6Γθθ Ι8(8ΓΘ (ϋ)ΐ βΐΏΫοαβ 8$1 ίΐιβυβ Αη)ρΗί1οοΙιία$; » 8ίνθ ωβ^ίβ 
8(1 ΙίΚβΓ&Φγ «(ίΙ)ί 8τιιίβα8 68ΐ» 110608 8 ρ&Γ6ηΙί1)υ8 ΑιηρΙιίΙοοΙιίθ8 ; 9 ττοα εβΠβ βαΐ ▼6γΙ>ο- 
κυαι ΙιοΓΰαιοβ, βα( 8βοΐθθΐί89 ρποπ8 Ιΐ8υι1 6£Ταςβπ5. Ό\€^τ^ βηίαι τοίυίΐ ββα ίηΙβηρΓββ• 
86υ 6γ6§;οπιι8| ιηίιιίηιβ άβββηβΓβιη β)) θΐοφίθοίίβ ρΑΐτί» ΑηαρΗιΊοοΙιίυιη ββδο; ςυο ΤΙιβπιι- 

8ΐίθ « Οίοςαβηΐίΐβ Γβ^Ι » Οΐΐ&ΓΟβ ρ8(6Γ 6υΐη 6586^ 0ΐΐ&ΓΐΙ8 6](ΐ6ΒΙ 6( βΙΐυ8 655Θ (Ιβϋβϋ&Ι. Οϋ» 

ςαί^οαι βταηοιιΐο βΓ^ςοΓϋ, βίαδςαθ βΐίο, ςυί ίη βρίίβρίιϋδ (8η1ορθΓθ οϋ θΙοςυ6ηΙί8(η οβίβ- 
ϋΓβοΐαρ» ο^Γβ^ίθ 6θΒΤ6θ1αη(. ϋοϋβ ία ββάοαι βρίβίοΐϊ ηαοχ 8^1)^^^^( ΟΓβςοΓίυβ : « Α(1(ΐ8πι 
6(1801, ςιιοϋ 6108010(11 681, » ηβοιρο Αα)ρ1ϊίΙθ6!ιίο8, «ςοί πθΰ ΐΏ8]0Γυοι ςβηοΓί, ηβο ηο5ΐΓ» 
ΑΟΐΙβίΙίφ (ΙθίΙβΟΟΓί $ίΙ. » δίβ 6ηίαΐ ΓβάίΙβηύΑ βΓβΚΟΠί Τ6Γϋ3, πατέρων γένει* ηοο υ( ίηΐβΓ- 
ΡΓ68, «ρβΙβΓΟΟ ςοοβτί;» 8ΐίοςα! πατρός ϋίχίβδβΙ ΟΓϋ^οπα^, ηοη πατέρων. Ιΐ8 ΑοΙβω Ιοηυί- 
(ΟΓ, υ( £6008 Αιΰρϋίΐοΰΐιϋ, 8υαα) ςαοςοβ ίοίδδβ, ^1&^ο^68(Iυ6 βοδάοιη δίςηίΟοβΙ. δίιηίΐί 
ρΓ0Γ8ϋ8 θΐ56θ!6η(ί& 6( Γ&Ιίοοβ ίο οβΓΟίίοθ 57, νοΓδ. 103, «()6ου$ δϋοαι» I^οη^6η$β^16ρ^8^ο- 
ριια1 ΑηρΙιίΙοοΙιίααι 6Γ6ΚθΓίο8 νοο&( (α). Ι>6οα8 8υΐβΏ 6886 ροΐ6Γ8ΐ Ορθ^οπι ΑωρΗίΙο• 
οΙ)Ιθ8, Τ6ΐ ϋ( (βηΐί 0Μΐβΐ8(Γί (1ί8ΰίρυΙυ8, τβΐ οΙ εοαιαιυηίδ 8ΐίΓρί8 6( οπΒίηί8 0ΓΠ8αΐθπ(αΐΏ• 

Ρΐ'898ΐ8( 11080 Τ6Γ0 860(60118 ρτίΟΙ*!, €Ο0) ΑοίρΗϋΟΟίΐίΟ ΐ;ρΐ8ΐθΐ8 ΧΠΙ, 8ΐί&8 €», 8θήΐΑ(βαΐ 

βΓ6κοπ«ιηι ▼ί(ΐ6παια8 : «Νοη ωοΚοηι υο8 ίΊιίαια8, » 6(ο., ηα» & (1ί8θίρΙίο& ςοααι Ιοη^β* 
βίηΐθ Γ6αιο(8 8οο(. Κα ςυοςοθ 6ρί(8ρΙιίο βραά ΜϋΓβίοήατο χχχτι, Νίοοοιβιΐβαι «(Ι6ϋυ8 
ηΐ6υω » 8ί(; (ΐαί8 8Α02αίη]'& ρ&Γΐίθθρ8 63θ8(1βο), ^οΐβαι 6ΐ ίρ80 6Γ6βοπ8η&αι 111θ8(Γ8ΐ)8(. 

Νβο πιίοο8 8(1 Γβω οο$(Γ&αι ί&οιοο( (β8(80)6η(ιιαι 6Γ6βθΓϋ, 6( ρίαπββ βρίβίοΐφ; χχιΐ' 
οΠ88 €χ; XXIII, 8ΐί88ενι; ίο ηο!1)υ8 ΑοιρΙιίΙοοΙιίααι $ίνβ 1ιοηοΓ6, 8ί?θ 8010Γ6 <1ίβηί88ίωικ3, 
νβΐ ΓθΤβΡβηάίδδίαιαω, δβηβ ο1) ,βρίδοορβίοδ €ΐΓβηί(&(6α), βΐίϋοι δουαι 8ρρβΙΐ8( : Τόντιμιώχα- 
^^ον υΕ6ν, αΐδεσιμώτατον, 6(0. Εϋρ1ΐ6ηιιοοι ηοοςοθ» ΑηιρΙιίΙοοΗϋ^ ρο5(68 Ιοοηί6ηδί8 βρΐδοορί, 
ςοΓοι&Ωοαι ΓΓ8(Γθαι, Βϋαιη δουω 8ρρ6ΐΐ8( θΓ6Κοηυ8• 5ί Γ8(ίοη6θΐ ι^αΦΓΑδ, οογ 8ΐΐιί(ίηο8 
Ορβ^οΓίοδ ηο8(θΓ ββ οοωίοθ (ΙοοαυογΚ, 6ρΪ8ΐοΐ8 XXIII, 8ΐΐ88 ονι, ςο» ρΓΟ ΑωρΙιίΙοΛίο 
Ιρδο 80Γίρ(8 6δΙ» (]006ΐ)1( : < Ιρδθ (ίΙ)!» ίηςοΚ βΓ6£0Γίυδ, οΙιβΓίδδίαιιιοι ίιΐΐααι οοδίΓϋΟΐ 
Ααιρίιίΐοοίιίυα) οίΤ^το, τίΓαιη ρΓθ5ί(8(ί8 οοαιιοο α$ηυ6 δάβο ηοΙ}ίΐ6αι, 6(ί8Πΐ ργφΙθγ ςαβαι 

88(88 ί6ΓΒ(; α( ΐρ86» ςοί 6( 86Ω6Χ 6( 8&06Γ(1θ8 ρΓΟθΐ8Γ6 0)60001 881 ΟΧίδΐίω&ΙΟΓΟδ δίοΐ, 

81 68ω Ιιοαιίηυαι 6χί8(ίαΐ8(Ιοη6οι οΐΧίηβΓβαι. » ^ΕΚβίΐδ ίβϋοΓ άίβηίΐβ^ίδί'ΐβ ρΓαΓΟββίί'^*» 

ΙΐΟΟ 0808 6886 νθ08ΐ>θΙθ ΟΡβ^ΟΠΟδ Υί<ΐ6(0Γ, 6( 8Ιθί(ίθ08 8ρρθΙ1&νί(, 100(10 ίΓ8(Γ68» ΟΙΟΟίΟ 
&Πθ8• 

Βθ Νοοη», βΓθΒΟΡΗ ιΟΒίπβ, η6ρο(ί1)θ8 οοηο (Ιίοβωϋδ. Νοηηβ (Ρβ8 111)6Ρ08 ρΓθ€Γθβνί(, 
6Γ6βοπϋαι» ε«δβΓίυο), βΐ βΐίβοι ηοπιίηβ βθΡ8οηί8θΐ. ΰ«1βΙ)8 ο1)ίίί ΰβδΑΡΐοδ ; Ορβίοπίοδ 
?ίΓςίοί(8(6θΐ ρ6ΓρβΙαο οοΙαΚ, νι(8θ)ςο6 οιοηβ8(ίο8αι βχθΓΟοίΙ. 8οΙβ ροδ(θΓθ8 ΓβϋςαΚ Οογ- 
80018, (]υ» οορδΚ ΑΙ^τρίο. ΝϋΠοω ]80ΐ €οη]60(υΓί8 Ιοουαι (Ιβ αΐ8Π(ο ΟοπβοοϊίΒ, ςαβω 
Βαποοιοδ ίη ΥίΙβ βΓοβοπί νίΙβΗβοοω /οίδδβ οοη]ΐοίβΙ)8ΐ,ΤίΙ1βοιοηΐίο8 οιθ(ΐ68(6 δοβββΓβΙβί 
6886 Μ6ΐβΐιοοι, ΓβϋοςοίΙ ορίίαοΐιίϋοι Μχ (δ). Ιη 60 δίςιαιαβαι Α1^ρία8 ΟθΓ8θθί© ιηβπίαδ 
8ρρ6ΐΐ8(υΓ : 

(λ) €»Γηι. οά Οΐχηορίϊά, (*) ΜαΓ8ΐ., βρ. 70, ρ. 65. 89 ΡΙΙ«ΡΑΤΙΟ 0ΕΙΙΕΕΑΙ.Ι5• — ΡΑΑ» Π. 90 

Κτήσκν έήν, σάμχας <η χβλ όστέα, κάντ' άναΟβΤσα 
^ Γοργένιον Χριστώ, μουνον άφήχε'πόσιν, 
Ού μην ουδέ ιώσιν οηρδν χρ^νον* Αλλ* &ρα χαΐ τ6ν 
*Ηρπασεν έζαπίνης χυδιμον *Αλύιη•ν• 

ΟβΑβηιη βυοιη, ΟΑΓπββ 6Ι ο^μ, οηιιιί& €αιη Μΰη&ββΐ 

ΟοΓ^οηίυιη €Ιιτΐ8ΐο, βοΐυιιι ηϋ(|υ6ηΙ βροηβοπι, 
ν€ΓΐιΐΗ43η6ΐι οοπ <Μυ «ροηΜπι. 86<1 ρΓΟίθοίο €1 ίρβαιη 

ΙΙΙυβίκιη ΑΙχρίαω €χ ΐιιιρΓονίβο ηρυϋ. 

Α(] Α1γρ]υιη βΐοβ οοηίΓονβΓβία ββπρίφ βαηΐ βρίβίοΐ®, ι.χχζιι, &ΙίΑβ οχι^τιιι; ι,χχχιιι, β]• 
αυχ ; ιχχχνι, βΙ. οι., ϋυηα ίη ροβίΓβΐΏΟ Ιβαϋβία βΟΓΟΓίβ 5υη αιοηΐίοηβαι 816 ίβοίβΐ βΓβκο- 
ηα5, υι υχΟΓβιη ΑΙ^^ρϋ ί^ίΐβ 9βοο90&$. Α(Ι βυπιιΐβπ) «ίβΐ» βυηΐ βρί$ΙοΙΐΒ> ίχχχιν 6( ι<χχχτ, 
ηΙΟΛ β( €1.11 : ηβςυο Ιβηίθη ΑΙ^ρίυιη ίΙΙυιη ΟβρρβιΙοοίβΒ ρΓίΒβίϋθΕΟ οοηβΙίΙυβΓβ ηοοββδ^ 68ΐ• 
Μάιο Βά Αΐ7ρ!αηι βυηκίοιη βρίβίοΐβ ιχι, βΐίαβ ι,χχχ, νβΠΒίηιίΙθ ηοη 68ΐ. ΠορυβηΑΐ οοαηίηο 
|8ϋΐ1ίΙ)υ8,ςυ6ί8 ίη ΟΓβΐίοηο ίαη(*5π ΟοΓΚοηί» Α1^ρ^υ$ οοη]υχ οπηοΙυΓ, βΐ βρίίβρίιίο ι.χχ(β)• 
(16 60 Αΐ7ρίο δοπρίβδ 6556 6ρί5(ο]Β8 οογπ 6( βογιιι, θΙ. οχίγι 6ΐ €χι.νιι. Α1γρίυ8 βηίιη, (Ιο 
ςυο [115 10 1ίΙΐ6Π5, δίηορϋοίοιη υχοΓβω 1ι&Ι>α6ΓΑ(, 61 νΗαβκι α)0Γί6η8 ΓθΙίηυβΓβΐ. ΟοΓ^πηί» 
Τ6Γ0 ΰοη]οχ ΑΙ/ρΙοβ, βΐ ιιχβπ &αρ6Γ5ΐθ5 ίΰί(, 6( {18 61 5αρβΓίυίΙ 1>βρΠζβ(υ5• α( Α(1 566υη- 
(13$ ηυρ1ίίΐ5 οοηνοίβηάί ηβα βηίηιαιη η66 Ιβαιρυ$ Ιι»ϋαβπΙ. 

ΒβΓοηίϋδ Οστ^οπί®, ρΓ»ΐ6Γ ΑΙ^ρίβηβΜ ΟΙίβίη, ί\\\09 (^ηο^ι^Μ (1ϋ05, ΡβίΓΗτη βΐ ΡΙιοοηπϊ 
(ΓίϋυίΙ 60(]6ΐη 6γγογ6, ςυο ΥίΙάΗβηυπ), ευ3υ8 ΠΙίΙ ΡοίΓϋδ β1 ΡΙιοοββ Γα6Γ€, βί $ροη5υπι »$$ί- 
Ρ8τί(. ΡίΙίοβ ί(ί(]6ω (1αο5 6θΓβοηί& ΠΑΐοβ ίη οταΜοηβΐΏ 06ΐΔ?8πΐν βΐίββ χι» ηυηι. !<►, ΕΙίοβ 
€Γ6ΐ6η5ί5 βΙΒποβΙ ; ηοπιίηβ 8υ(6ηί) Γ61ίθ6(,θΙ&ηι1)ο$ ΙθηΙιιηι «&(1 6ρί8θορβ1υ5 Γββίί^ίυαι 6ν6- 
οΐο$»θ586πΙ : (]υο(1 νίχ 6Γ6(ΐ6Γ6 δίπίΐ δΟΓίρΙΟΓϋοι οοιπίϋπ) (Ιβ Μβ 5ΐΐ6πΓιυαι. ΥθΓί Ιοη^θ 

ΜΐηίΙίυδ 651 ϋΟΓβΟηίβΙΏ, ΡΓ«16Ρ Αΐ5Τρίβη8ΐη, (16 ςυ8 β008(8ΐ ν6ΐ 6Χ 6ρί9Γ8ρΙ)θ 6ρί5ΐθΙφ χιι• 

8ΐϊβ5ει.τ, 6ΐ αίθχίηΐθ 6Χ 08Γωίη6 50 (Α), υΐιί ΑΙ^ρί8η» &ϋα5 Νΐ6θΙ>αΙυ5 βτββόπυηι νοοβΐ 
■ ΠΟβΙγΙβ 8νΐΐη€υ1ΐηη9 » βέρχεο μητρ6ς έμής μήτρων μέγαν * ΥβΠδίοΐίϋαβ, ίηςυβΙΏ , ρΓΦίβΓ ΑΙ}"- 
ρίβαβη β60ΐίη&5 8ΐΐ85 Οογ^οπιβοι βηίχ8ΐη ΟΙιαβ, Εαββηίβω 6( Νοηηβοι• 

Είβηίιη ΟΓε^ΟΓίυβ ΑΙ^ρίβύοθ « βΐΐθ^ 5υββ (1υΙοί55ΐΐΏΦ, » υΐ νοο8ΐ, Εαςβηίβηι 6ΐ Νοπηβαι 
ίΐ8 Ιο ΐ65(8ΐηβη(ο 8<]]αηςί(, αΐ βοϋβαι ϋΐ85 &(()αθ ΑΙνρίΒηβαι {;Γ8(1α ίαί556 ϋα5ίΐ8Γθ ηοη 5ί- 
08(1)16 Ιοςυθηάί ιηθ(]ΐ]5 : « ΑΙ/ριβη&ηα ΙίΙίβΐΒ ώοβαι (ΙιιΙοίββίΐΏΒΟΟ (€8θΐ6Γ8Γυπι βηίαι Ευ^ΰ- 

ΒΪΟ 6ΐ ΝοηΟΦ 6ΧίβαΑ ΓβΐίΟ ^8ΐ)6η(ΐ8 68(}, 6(θ« «1ΐ»0 8(1 ίρ5ία8 ΑΙγρίΒΟΙΒ Ιίϋ6Γ03 

ρ6Γΐίη6Γ6 νοίο ; » 6(: «ι ηυΙΐ8 ίη γ6 ίρββαι, τβΙ 50γογ65 6]ϋ5, » ηρηιρβ Ευββηίβηα 6( Νοηη8αι« 
• ηιοΐ65(88 6556. » Ου1(1 6ΐ8ηα5 υΐ (ΐ6ηιοη$(Γ6(υΓ Αΐ7ρί8η8πι ίΙΐ8αι , ηοη νίΓΚίηβαι ββπι 6556 
(Ιβςυβ 6ρί5ΐο1& οί.ηιι, &1• οοχχχιι, 56(1 ςυΦ Νίοοϋαίο ηυρ56Γ&( » 6( 50γογ65 6]υ5 (;6ΓΠΐ8η85 
ίυί8$6 Ευκβηίβαι 6( Νοηη8αι 7 0θ85 €|υί(ΐ6αι νϊρβιηβδ ρβπη&πδίδδβ ηίΐιίΐ η606556 65ΐ ογο- 
(Ιργθ. Ουο(1 βηίπι (]6 6θΓ8οηί8 (ΙίβΙυαι 651 ίη θΓ8(ίοη6 τιιι, 8Π85 χι, « εοπροηβ Γηιοΐυαίι Ιιοβ 
6$ϋίΙ)6Γ05 οΙη6ροΐ65 5ρίΓί(α8ίΓαεΙα0ΐ6βΓ6θίΙ, » (16 1)8ρ(ί5ΐηο 6( 6οη566Γ8Γιοη6 ςαΦ 6Χ 60 

ΟιήΙ,ρθ(65ΐ 6( (Ι6ΐ>θ1 806ίρί : 8ΐΐθςα{ νίΓβίηί(8(6 60Π566Γ8850 ΓΐΙί85 5υ85 οπιηβ5 ΟοΓΚοηίβ 

<1ίΰ6η(ΐ8 0&56&, 4ϋθ(1 (1111(1601 8ΐ)8ΐΐΓ(1οω 61 ίβοΐο οοηΐΓ8ηυπ) ; 5ί(ΐϋί(1υπι ΑΙ^ρΙ&ηβ ηυρ8Ϊ( 
ΝίοοΙ>α1ο, Εαβ6ηί& ςαο(ΐυ69 ▼6ΐΝοηη8, Μβίβΐίο.ΐδ β8ΐ Μ6ΐ6ΐίυ8» (ΐυί ίη (65(8Εη6η(ο (]Γ6{;•Γίί 
γαμβρός (ΙίοίιΟΓ, ςαο(! 6]ϋ8 βοτοτίβ β1ί8ΐη, ιιχοΓββΐ (]υχί5$6(• 
ΕχΝί6θ1>υΙθ9 8(1ςα6αι ρΙαΓ68 6Γββ0Γϋ βρί^ΙοΙφ» 6( Α1γρί8η8 Νί€οΙ[)υΙυ8 βΙΙβΓ η8ΐιΐ8 65(» 

6( ΑΙ/ρί8η8 νίΓ^Ο, (16 ςα8 6ρί5ΐθΐ8 ΟΙ.ΧΧΧΙ, &Ι. εΧΧΧΙΙ. Ι>6 ΝίΟΟϋηΙΟ €6Γ(Α Γ65 65ΐ,Υ6ΐ6Χ 

68Γ3ΐίο6 ςοοά Νίβοϋυΐΐ ηοβαβη 5ίΙ>ί ρΓΦβΟΓίρβίΙ, 6ΐ 6χ ρ8ΐη5Νί6θΙ)υΙϊ Γ65ροη5ί()η6, ί(6Πιςυβ 
61 θρί5(ο1& οχετ, &1ί85 ΐιιν ; υη(ΐ6 (ϋ5€ίαιυ5 &Ιίθ5 ΜίοοΙ)υ1ο ]υηίοπ 86Γΐη8ηθ5 ίτ8ΐΓ65 ίυΐ556, 
ςηοΓυω νβΙ οοαιίηβ ρ6ηί(ϋ5 ί{$ιΐ0Γ8ηιαΓ• 

9υη(8ΐϋ ϋβηβ ιηυΐιί 6Γ6ΚθΓίο ηθ$(Γθ 8ίΒη65 6( οοιΐ58η£;υία6ί; ίη (^υοΓυπι ηυαΐ6Γ0 65Κ 
ΕαρΙιβιηίυβ, 8ΐ(6Γ 8ΐ) Αιηρίιίΐοβίιϋ Οΐίο. Βο 60 ίο (65ΐ8αΐ6ηΙθ| υ&ί Γ65 ΐηΙβΓ 8ίΕη68 8βίΙυΓ• 

Η6ΐΐ8(ΙΊιιπι ΕυΙβΙίυηιςυβ ίΓ8(Γ68 6ρί5(οΐ8 χυ, 8ΐί85 οχεγ, βΓ68θΓίθ5 Υ008{ « εοη5θΙ)πηο5» 
&υθ3, 801 ρ8ΐΓα6ΐ65, άνεψίους, 11151 αΐ5Υΐ5 61 5ο^ο^6 801 ρΓ()ρίηςαοΓυαι βΙΙςαο η6ρο(65, ρΓΟ 
ν8Π8 γοοίβ 5ί$ηίη68[ίοη6• 

ββΟΓ^ιαβ 6ί Β85ίϋ558 50Γ0Γ 6]α5 β6Γα)8η8 6ρί(8ρΙ)ίο £ (ο}ι ηββηοη Ευ56ΐ)ΐα5| ^υί ιι(γ1οβ«• 

(α) Μαηΐ., ύρ. 70, ρ. 65. {ή ΙΙυΓ8ΐ., βρ. 50. 

(^) ε•ηΐΙ., 3(1 Νί€(»1ΐ. Ρ31Γ• 91 ΡΒ^ΕΡΑΤΙΟ βΕΝΕΑΑΙ.13. — ΡΑΚδ III. ^ 

<1ϋθ ίΓβΙβΓ οαιηίηο νιάβΙαΓ (α), υιΐ8 οαω Νοηηβ ιηιιΐΓβ ΤΙιβοΙοβί βχ τίΓϋ» βρίΙβρΜιβ ©ο Ιυ- 
αιαίο οουάίΐί (6), ςαί Ορβ^ΟΓϋ βΐ Νοπη© βθοβϋίηί ρβΓβΙυβ βΓοΙ, αίμα -Λ ΓρηγορΙοϋ, Ν*τνη« τ• 
μβγαχλέος, ΒΪι οοάβω βΐίβηί ^θηβΓθ Θ556 ηοο ρθ88υηΙ. 

Νίοοίηθ(1β5, ίη ςιΐθΐη ΐΓΐβ δϋπΐ βρίίβρίιίβ (ο), €ϋ]υ8 βΐίβιη. ΐΛϋίΙβί ρίβηίαδ οβ1βΙ)ΓβηΐϋΡ ίο 
ΜΓΟίίηβ βΙ. ΧΙ.ΤΙΙΙ {ά), βχ 60(]6ΐιι 6Γ6(α8 3&ηβαίηθ νίϋβΙϋΓ. • 

Ιθπι (Ι6 ΡΙιίΙΐβΙϋ βίΐοΐβδοβηΐίδ εαιο 0Γβ80"0 ββιηϋβΐβ (ΙϋΙ)ίΙβΓθ νίχ ηοαιβη δίοίΐ, ςαο(Ι β5 
Λ?ο αΓβίοηί ωβηβδδο νίίΙββίϋΓ. δαβίβΐ θϋβω βρίίβρίιίϋΐη ιι.γ,ΜιΐΓβΙ. ρ• *2, αορβοιίυδ ρβΓ- 
9ΐ«(1βΓβηΙ Η» νοοθδβ δβοΓβ ΙβΙΙαδ, » δί ΙαωυΙϋίη οβΠο δίβηίβοβΓβηΙ.• νβΓίδίαιίΙΙίωαιη, ίη- 
ςυϋ ΜϋΓβΙοπαδ, οβοθδδβποδ Νοζίβηζβηι Γϋίδββ Ρίιίΐΐθΐίοδ. » Ηϋίο βίοΐβδοβηΐί ικίοΐβδοβη- 
(αΐυδ θΙΙβΓ β^I^αη8θη<1ϋ5, Ορββοπυδ ηοωίηβ, ΟΓββΟΓίί θχ δΟΓΟΓβ ηβροδ &αΙ β1)ηβρο8, άβ ςυο 
βρίίαρίιίυιη Αχχιπ βραά ΜογλΙ. Ηοδ οιοηβδ ρΓΦίβΓ βίβιηίηβΐίδ δβΓίβαι Γβοβηδοιηϋδ» ςϋί» 
ςαο 0Γ(1ίηθ ίΙΙί &ο Ιοοο δΐο(θ€η(1ί δίηΐ ίβοοΓβωαδ. 8ίΙ ϊβ^υΓ & ιηβίΓβ, ΟΓβςοπβηί δΙβιηαΐΑΐίδ 

ίδΐΒ 46ΐίθ08ΐίθ. ΡΗΙΙ,ΤΑΤίυδ ΕΤ 60Β60ΝΙΑ. ΑΜΡΙΙΙ1.0(:ΗΙΙ]8 οι ρ]υ• υχοΓ ίΙΥΙΑ. ΕυΡΗΕΜίυδ 
ιηοΓίυυδ δίιιβ ΙίΙιβΓί» 
ρ^αίο 21116 ηυρϋβδ. ΑΜΡΗ1Ι>0(;Ηΐυ8 

ρΟδΙβα ΐ€ΟΙΙ 16051$ 

βρίβΰορυδ. ΤΗΕ0003Ι8 
Οίγιηρίιάΐδ 
βϋυοαίπι. ΝΟΝΝΑ €1 6ΒΕ601τ;ΐυ$ οοηΐυχ. 
6ΒΕ60Βΐυ5 ΤΙιβοΐ. 60Β60ΜΑ ^^ε§ΑΒIυ8 

00η]ΐΙΧ 61113 δίΐΐβ Ιί1)6ΙΊ$• 

ΑΙ,ΥΡίυδ. ΝΙ€0ΒΙ]Ι.υ5 
]αηίθΓ• ΑίΥΡΙΑΝΑ 
«υίυβ οοη)ΐιχ 

ΜοοΒυι,υδ. 

Α1.ΥΡΙΑΝΑ 

νίΓΚΟ. ΕυΟΕΝΙΑ. ΝΟΝΝΑ. Ργ8ΙΓ69 ιηυΐΐί» 
1101111116 ίςηοΐο.' ΡΙ{£ΤΕΗ 0Β0ΙΝ13 8ΕΒΙΕΜ 8ϋΝΤ 

ΕυρΙιβιηίιΐδ &Η6γ αΙ) Αιηρίιίΐοοίιϋ βΐίο, (Ιβ ι|υο ίη ΤβδίΑΐηβηΐο» 

ΜβΙβιίυ» ιηΐΓΪΐυβ Ευ^βοίχ, αυΐ €«ηβ ΝοηηβΒ )ΐιηίθΓ». 

Η6ΐΙϋ<Ιίιΐ5 6ΐ Ευ1»Γιυ5 Ν3ζί2ηζί βρίδοορυβ, ίΓ3ΐΓβ8. 

'^υ$€ΐ)ίυ•, ΟβοΓ^ΐυβ, Βαδΐΐίβδβι ^βηηβιηΙ 61 ΐρ»ί. 

Νί6θιη6<ΐ68 86 ίΙΙίί ϋυο. 

ΡΙιΐΙίαΓιυδ αάοΐβδοβηβ. 

6Γ60θΓία8 ]αν6ηί8. (α) Ερ. 46, ρ. 43. 

(^) ΜαΓ4ΐ., 6ρ. 49, ρ. 45; 6ρ. 50, ρ. 46; 6ρ• 66, 
ρ. 61. (€) Ερ. 56, 57, 58. ϋΑτω. 8(1 ΗβΙΙβη. ν6Γ9. 145 61 86<ι. ΤΕΚΤΙΑ ΡΑΒδ. 

ΟΕ ΥΑΒΙ15 6ΒΕ60ΒΙΑΝ^ε ΟΟεΤΒΙΝ^Ε ΟΑΡΙΤΙΒϋδι Ου&ιηνΐδ βρββΟΓίυδ ϋια αιαΙΙαοαςαο ραΐυβπΐ ίητίάί», ηυΑίηνίδ ρΙυΓίιηοδ νίΐΦ (οΙο (6ΐη- 
ροΓθ βΟϋΓΐίΟδςαβ θχρβΓίυδ 8ίΙ «(ΙνβΓδβποδ» πυηςυβίΏ βχ Πδ (]αίδ(]υ8αι βυδΟδ 6δ( βυιη ΟΓΓΟΠδ 
ίοδίιηαΙ&Γθ 6ΐ ίρδίϋδ άοοίπηβαι αατραΐβ. « Ηυ)υ8, ίηςυίΐ Κυβηυδ, ΰβηυο νίΐα λΐίςυίϋ ρΓο- 
1)&5ϋίαδ βΐ δοηοΐίυδ, ηβςαβ βίοςαϋηΐιβ εΐβπυδ 6( ϋΐυδίπαδ, ηβςυθ βάθ ρυπαδ βΐ ΓββΙίαβ, 
ββςυβ 80160118 ρίβηίυδ 6ΐ ρθΓίβοΐίυδ ίογβαΐΓί ροΐβδί; υΐροΐβ ςυί δοΐυδ βίΐ, άβ ^υ^υ8 β()θ ηο 
€ΐΐδδΙ(1θηΐ68 ςαίίΐβιη ίηΙβΓ δβ, υ( ΟβΓΪ 8θΐ6(, ρ&Γΐ68 βΙ δΐυάίβ (ΙίδρυΙβΓβ ροΐυβπηΐ; 86(1 1(1 
οϋ(ΐηα6π( 8ρα(1 06υπι 6( ΕοοΙβδίβδ Οβί ηαβπΐί, υΐ ςιιίοαηςυθ βυδυδ ίϋβπΐ (ΙοοΙπηφ 6ΐαδ ίη 
οΗςαο τθίΓα^απ, βχ Ιιοο ίρδο ςυίθ ιρδθ ιηοςίδ δΐΐ ΗΦΓβΙίουδ βΓ^ϋβΙαΓ. ΜβοΙίβδΙαηι ηβαιςυβ 
ίη(1ί6ίυιη 68ΐ ηοη Θ886 Γ66ΐ» Β(1θί Ιιοαιίηβιη , ηυί ίη 6(1θ οαω ΟΓβςοΓίο ηοη 6οη6θΓ(ΐ6ΐ• » 
Α(ΐ60 ραΓβ βοίηι 6ΐ δίηββΓβι 6ΐ οιηηί ρροΓδΟδ τίιίο εβΓβηδ θ)ϋ8 άοοίηηβ, υ( ίθ(1θ ΤΗβοΙο^ί 
1900160 υηϋδ ροδ( βροδίοΐυηι Ιοοηηοιη δίΙ 8(1βρΐα8, 93 ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΙΙΑΙ.Ι5.— ΡΑΕ3 III. 91 

ΡΙϋΓβ Ιβοαβη βίνβ εΐ6που$ &ά 8οοίηΐ3η& οοΕπηβοΙβ» (Ιβ Ιτίϋυβ ηβΐυπδ ίη Οβο ρβΓ βηΐίςυοβ 
οη()θ<1οχο8 βχοο^ίΐαΐίβ• ίονθίκΐβ, ρΓβνβ (ΙθΙογΜΙ ; βίνο ΒβΓϋβίΓβουβ ςυΦ<]8ΐο ηαοΓβΠβ €ΐθ€(Γί- 
ο» οβρϋθ θΟΓΪΙβΓ 6ΐ Ιθ8υΐ5θ ΓβρΓβΙίθυϋΚ• Οαί<1 οαίΓυαι ίη Ιιοιηίηίϋαβ ςαί'» βυοίοπίβΐίβ ]οβο 
οοηηί 6χου8$θ9 ηίΐιίΐ ηοη βχρβπί 8υη(, ηίΐιίΐ $86Γυιη ίο 6<1θ ΓβΙίηυβΓυηΙΤ ;λι ίη(6Γ]ρ$ο$ιη6ΐ 
ΰβΐΙιοΠοοβ ΡθΙθνίαβ , νίΓ βΓυάίΙιοηβ ρ^Φ$(Βη8, ΟΓοκοπαω υΐ ιοβίβ (Ιβ &(ίτ6Γ58Γϋ8 ςιιοβ 
€οαΓυ(8ΐ Ιπ'ηωμΗυαι βςβηΙβπΕί (Γ8(1αοί( : 5θ(1 ίρ5θ ίη νθΟβΓβηϋυδ Ρ&(γ65 ηίηιίυιη ίηίςυυ8, 
6ΐ&ΒυΙΙο ΑηςΙίοθηο 8οπρΙθΓθ Ι)6η6 688(ίΒ8ΐυ$» οβη^υτβΒ 866Γΐ)ίΐ8ΐ(ί (8η(ί$ νίΓΐ$ ηοη ηοοαΙΙ; 
ίοοο ρο(ίυ8 ρΓυρπ» κ^οπφ, ]8ιιι ίηϋθ 5ίίηυΙ&(ίοηίΙ)υ$ ςυίϋαβ υβυβ 6$Κ ίη €8υ$& ρβη^ΓανΙ 
οΙ)ηυ5ίΐ8(», ΐ8ΐ)6ΐη «ΙβΓη&οι ίηυ$$ί(. Ηδ66 0Γηηί8 βχροηβΓθ βΐ 6Χ8κί(^Γθ 8ί 8ηία)υ8 6886(, 
οΗγ8 1)ο]υ8 τοίυωΐηίβ βη68 ρΓΟίβηάβΓΰΙυρ ΟΓαΙΙο : ίη ββςυβηβ ίςΙΙυΓ (1ίΠβθη8 6( 6Χ80(8 
ςαβΓβΙβΓυηα οωηίυηι οοηβίάβΓβΙιο, ηυ» Ιη (Ιοβίπη&αι 5&ηεΙΐ85ίοαί ϋοοίοηβ οοη^ββίββ βαηΐ, 
βχΐΓΐΙΙιβηϋο. Οαί^ςυίά Ιαηο οεοαπροΓϋ (]υο(1 οΟβηάϋΓο Ιηθρωοδ* νβΙ ίη ά6ΐ6πα8 ρο886ΐ 
8€θίρί, 6ΐηοί(ΐ8ΐ>ίαια8» βΐ δθίυρυ1θ8 βί (]υ! βΐηΐ 8ΐΐ2(1Ιθ5θ βνοΠθΐηϋβ. 58ΐί8 ηυηβ 6Π( 8! ρΓ88« 
€ίρυ& (ίοοίΓΐηο ΟΓε^οπί 68ρίΙ& ίη υηυηι οοΙΙβοΐΒ ΙβοΙορί 6χΙιϋ)68αιυ8; υ( νβΐ βίο ρ8ΐθ&( 
ηυοοα &οουΓ8(6 6( βΚβ (Ιβ (]ίνίηί8 (ϋ886Γ8ΐ, 8ε Γβεΐβ ΤΙ^βοΙο^υβ ηυηευρΒΠ ιηοΓαβηΐ : ^ 
Ιιίηο 8ρρ8Γ6ΐ)ί( ςο8ηΐ8 ίρ$ίυ8 ίη3υη& , ηα8ηΐ8(]ηθ ν6πΐ8ΐί8 οΟΓβηδα ι 69Γθη8 ροΐυβΓίΙ . 
ίιι»ιηαΙ&Γί. 

Ώδ Ββο. 
Ουο ΐβοαροΓθ (Ιοεβηϋί ηιιιηυβ.βΓββοπο ίπιροδίΐαηι 65ΐ (α)» Ι8ηΐ8 άβ (11νίηί8 Γ6ΐ)ΐΐ8 €ΐί8ρα« 
\ΛηάΊ ρΓυηςο 8ηίαιο$ ίηε6886Γ8ΐ« υ1 οηηίβ Ιοεβ, ηβ β^η^εβίβ ηυίϋβαι βχεβρίίβ, Ιιυ]α8ΐηο<ϋ 
οοηίθηΐίοηΐϋυβ &ε ΙυωυΙΐϋ ρ6Γ8οη8Γοη(. 6υ! ιη&ΐο ιηοάίεβπι υΐ ιηβουφ &ϋΙιί1>6Γθΐ, «Νοα 
ϋυ]υ$νί8 68(9 ίηςυίΐ (6), ο νίΓΐ» άαΌβο €ΐί886Γ6Γθ, ηοη, ίηςαβο}, ευ}υ$γί8; ηοη βϋβο νίΐίβ βο 
ρΓ0(Γίΐ8 Ιιβθο Γ68 68(9 6( βΟΓυο) ςυί ο(1(ιυο >)αιηΐ ΓβρΙ&ηΙ... Ηί8 (]υηΐ8Χ8( Ιιοο η)υη6Γΐ8 
ΐαουιηϋίΐ, ςυί 6χ&ε(ί8δ!ωθ 6χρΙθΓ8ΐί $ϋηΙ, βε εοηΐεπιρίβηϋο Ιοπςβ ρΓ0ε6$$6Γαη(•.•. &υΙ, υΐ 
ρ8ΓεΪ5$ίσ)ο ΙοςαβΓ, ]8ω Ιιοο 8^υη(, υΐ 5θ & τίΙίοΓοηι ΐ8ϋβ ρυΓςβηΙ. δβά ηβο ου]α8?ί8 (βιη- 
μοΓίδ» ίΙΙαά θ8Κ ; « ηϋε βραϋ (|υθ8νί$, ηοε άβ (]υίΙ)υ8νί8, 56(1 οογΙο (βηιροΓΡ, 6ΐ βρυά οβΓίοι 
Ιιοωίηβδ, βΙ 8ΐίΐ)υου8(ΐυ6ΐιοεί8εί6η(1υπι. » 06ΐιί8 0α)ηίΙ)υ8, (υω ΟΓ&Ιΐοηο νίε68ίιη& δθρίίααβν 
(ΙϋΦ (ΙιβοΙοβιοΑΓυαι νβίαΐ βχοΓάίαπι 65ΐ, (υπι 8ΐίί5 ίη Ιοεί:», 88ΐυΙ)6ΓΠΠ38 ρΓ8Βεβρ(8 <1ο(ίί(. 

Οο Οβο ρΓ8Βεΐ8Γθ 6( 8υ1)Ιί1ίΐ6Γ (ΙίδραΐΒϊ» η11)ίΐΓ{υ6 α)8βηίβε60ΐίυ8 θΐ 8(1 ρβΓ5υ&ιΐ6η(]αηι 
Αοεοιηαιθ(1α(ίυ8 ςυ&αι 8Γ2ηιη6η(& ςυ® βχ π8ΐυΓβ8 πιίΓ8η(1& 5ΐΓαεΙυΓ& 80 616^8011 {οτώιλ 
(ΙβρΓοωρδίΙ : «ΕίβηίίΏ, ίηςυίΐ (ο)» ςαοίΐ Οβυβ δίΐ, βε ρΓΐηεβρβ ςαβθάβαι εβηδβ, ηυ» γ68 
οα»)68 ρΓθ0Γ08ΓίΙ &1ςα6 ΰθη&6ΓΤ6ΐ, (αηι οεαϊί ίρδί, Ιυαι Ιβχ η8ΐυΓ8ϋ8 (ΙοοβηΚ; ίΙΙί, <1αιη 
Γ€ΐ)υ$ ίη 88ρ6ε(υαι εβάβηΐίϋαβ βείβπι 8(ΠΒυη( » β&βςυθ 6( ρυΙεΙίΓβ 0x88 6( 8(8ΐ)ίΙθ8 688Θ» ($Ι 
ρΓ0§Γθάί, θίςυο ίοαιηοΐθ, ϋ(ίΙ& (11ε8Π), πιονίβπ νοΙ?ίςυθ ρβΓδρΙείαηΙ : Ιιηο βαίθΐη, (Ιυαι ρβί 
Γ65 0€υΙΐ8 5η1)^βε(&3, 8ε Γβείο 0Γ(1ίηθ εο1Ιοε8ΐ8$» ΒαεΙΟΓΟια β8Γυπ) εεΜβ Γ8(ίοη6 οοΙΙΙ^ίΐ 8ΐ(ΐυβ 
9$86ηϋίΐαΓ^ 0υοη8αι βηίηι ιώο(1ο υηίν6Γ8& \\αο γογοο) ιηοΐβδ νεί ρΓ0(1αε(8 αηηιΐ80) ίυί386(9 
Τθΐ οοη$ί8(βΓ6(, ηί8ί 06α8 οωηίβ ίη ΓβΓυιη η&ΐυΓ& ρΓ0ΐυΙί8$θ(, 8ΐ(ΐυθ εοη86ΓΤ8Γ6(7» Ηοε 
081065 6ΐ δίη^αίθθ εΓ68ΐυΓ£θ εοηεΐ8η)&η1 {ά)^ « ηούίδηυθ ίρ8ία8 ηυηαβη (ΙοεΙβΓβηΙ, ηοη 8βευ8 
νί(ΐ6ΐΐε6( βε &οΙΐ8 ίη 8ςυί8 αοη^Γ» &1(]υ6 βίωυΙ&ΟΓα ίηβΓΟίίδ οεηΐίβ 5θΐ6πι Γ(^ρρΦ8βη(8ηΙ. » 
Οαί5 611801 ίηδίΓυακδηΐί οαυδΐεί εοηείηηίΙ&Ιεπι ββρίείβηβ, βυΐ ε8η(υιη 8υ(1ί6η8, εοη(ϋ1θΓ6ΐΏ 
ίρ&ίύ5, 8111 εί11ι&Γί5ΐ8ΐη, ίβείβ Ιίεβΐ ίβηοΐυπ), ιηθηΐο ηοη ΓβρυΙβΙΤ ΡΙοππια €^υ5(ΐ€α) β^ηοηβ 
ΑΓΒοωθη(& (Γ8ε(8(, ςυίΙ)υ8 0ΐυη(1ί εοΓδυαι €ΐ ΓβΓυο) &5ρ6ε(8ΐ)ίΙίυη] 0Γ(1ίη6πι ε88υί νεΙ ίοΓίυ• 
η® &80Γί1)6Γ6, ηοηηίδί βαοιιηβθ (Ιβαιβηΐίφ (ίβηοΐαο) α)8ηίΓ68ΐο ονιηείΐ. 86(1 8ί οχ τβΓυω η&ΙυΓΔ 
(1ίνίη!ΐ88 βηίηιίδ (8ΐη ρ6Γ5ρίευ6 οΐυεβΐ» ηυηι ίρ8& ιηβηδ οΙ αιυηΐΐο ΐ8ΐίο^ β( εΓθ8(υΓί8 οιηηί- 
1)118 5ορ6Γθηιίηϋηΐ]θΓ, Οβαοι βαεΚΟΓβαι 8ουαι 8ί5ί ίρ8ί ηοη σιβίίαβ ίη(1ίε8ΐ)ί( 6( βχΚιίϋοϋίΙ Τ 
< (β) δίο ίςίΙυΓ Γ&(ίο ςυ» 6χ ϋοο 68ΐ, θ( ευηε1ί8 ίη5ί(8, 6( ρπαιβ ίη ρ6ε(οπ1)ΐΐ8 ηο5(Π8 
ΰοη(ΙΙ(& Ιβχ, εαηεΙί8(ΐυ6Γ π)0Γ(8ΐ11)α8 ίηηβχβ, ηο8 85 ίί8 ΓθΙ)υ8| ςοΦ οεαΙί8 εοΓηαηΙαΓ, 8(1 

^61101 8αΙ>Τ6Χί(. » 

Ιη(6Γ6& ςαί(1 8ίΐ Οβυβ 8ί ρβίββ, εβνβ ηβ (ί5ί 6Χ εΐΒ(θΓί8 ΟΓΟβΙΟΓίδ νίδίϋίΐίύυβ» ({υβο Οβααι 
υη^ΐίςιιβ εθ]65Γ8η(, &ΙίςυΙ(1 νβπδίιηϋθ &ηβ&8. «(/) Αη 00Γρυ8 βυω 6586 ά\οβ$1 Ουοη8πι 
οΓ^ο αιθ(1ο ίαιιηθηδυβ, ίη6ηί(υ8| Θβ^γφ (;χρ6Γ8 68(, βε (Ιβηίηαο 6]υ8Πΐθ(1ί| υΐ ηοο Ιβη^ί ηβ"* 

(λ) 0γ81. 27, η. 5. (<0 0Ρ81. «8 , η. 5. 

(*) Ι»'ί«ί. ' (β) Η)ΐ(Ι., η. 16. 

(γ) ϋίίΐ. 18, η. 6. (Ο Ιΐ,ίϋ., η. 7• »5 ΡΕ^ΕΡΑΤ10 βΕΝΕΒΑυδ. — ΡΑΒ8 III. 90 

οουΐιβ 06Γηί ςαββΙΤ Αη ϊι«ο ςαοςυβ ίη οοπρορβ οβϋαηΐΤ Ο ΠοβηΙΪΑηι Ι ηοηί οηίαι ηφοοορρσ- 
Γϋΐη ΠΑΐϋΓβ β$(• Αη νβΓΟ οοπραβ ςυΐιΐβιη 658β 8ΐβ1ϋ05, ίπαωρηδυπι ?βΓ0 βΐηυβ ίηβοίΐυσι, 
ΟΦίβΓβςαθ 1ΐϋ]υδ §5βηβπ8 658Θ ϋββ8ΐ)ίδ? Ο ΟΓβδδΐΐίβιη Ι υΐ ηυΙΙβ γθ ποΜδ Οβαβ ρΓββδΙθΙ. Οαϊύ 
βηίιη 8£Γ6ΓΠ ροΐ65(| οαΓ οοίθίαπ αίςυο βιΙορβΙυΓ, $ί οίΓοαιηδοπρίαδ Θ517 αυΐ (|υί(1 οθυδφ οββθ 
<1ίθ6ΐηα8ι ςυίη θχ οίβωθοίίδ εοηΟβίυβ $ί(, βίςυβ ίη β&ϋθΐη άβηαο ΓβϋίββΚυΓ» βοΐεΐίαιη ρΓΟΓ• 
βαβ ]Ί}ίθΓ0&(? εοοαροδίΐίο ηαίρρο ρυ^η» ίηίΐίαηι βδΙ, ροβ;η& βαίβω (Ιίδδίϋίί, (ϋδδίϋίυω 
8θΙιι(ίοοί8 : βοΐαΐίο ροΓΓΟ ηυΙΙο ιηοϋο ίη ϋβυιη «β ρπίΒθΐη ίΙΙοω ηβΙυΓβαι οβάΐΐ. » 
. ΤΓαηβοθοάοΓο; ίΐθςυθ οβοβδδβ βδΐ οωηβιη ηΰΙυΓβηι δβηδίϋίΐβιη βΐ οοβίΐβπθ «(α) Οβαηι 
οηαηίιΐΏ ηυθβ βυηΐ ρυΙοΙιβΓπαιυιη 6( δυ5ΙίαιΙ<ι5!ίηαίΏ 6556» ηίβί (ΐυίδ (βοαβη 6υπι υιβίίΐ βυρη 
οηιηβΏ 6$56ηΙί8ίη ροηβΓβ, &υΙ ίη ίρ$ο, (]αί€ΐ(|υυ 6$Ι, εοΙΙοοβΓβ; υΐροΐο β ςαο &1ία ηαο- 
ηυ6» υ( 5ίηΙ, ββοβρβΓίηΐ. ]> £1 ςυαυίυιη ϋβ ίπβίίΑϋίΙί ίοςυί ίΑ$ 68ΐ, ρβαοίδ ΙοΙυΐϋ οοιηρίβοΐί* 
ΐαΓ (Ιυω νοο&Ι Οβυηι « (6) ΡβΙθ^υβ ςυοάϋβπι βδββηΐί» ίωωβηδυΓΠ 6( ίηίοπηίηβΐυο]•» Οαίά 
&Ιία(1 6ηυηϋθ( ηοαιβη ςυοιΙ Οβο ρβΓβχοβΙΙβηΙβΓ ΐπ5υ5(ϋΓ? Εη5 δίήυίϋβαι ςΙίοίΙϋΓ, ςαοί! βΙ 
β 86 8ί( 6( ίη 86 ίρδο βηΐίδ ΙιοΙ)68ΐ ίοηΐ6Πΐ ίηβιΗβυδΙυΐΏ. « (ο) Ουβπΐυιη ηοΙ>ίδ βδδεςυί 
εοηββδδϋκη 6δ(, Εηδ βΚ Οουδ ^)Αβ^δ (]υο(]8ίυα)θ(1ο βδδβηΚί» ηοιηίηθ δυηΐ : 6ΐ ϋδ(]Π6 βΐϊθπ) 
▼οχ Εη8, 8(1 6^ ίη(1ί68η(ΐ8αι 8ρΙΐθΓ βδΚ; ηοη Ηοο δοΐυαι ηοηιίηβ ςιιοϋ ίρδβ, οϋΠ) Μο^δί ίη 
ηιοηΐ6 θΓ8ου1υα) 6(ΐ6Γ6ΐ•••. ίΐ8 δβίρδυηι 8ρρθΙΙβνΐ(; δβςΙ 6ΐί8Πΐ ςυί& ηοαιβη ίΙΙυά ηιο^ίδ 

ρΓορπυω 6886 6οα)ρ6Γίηιυ8 Ν8ΐυΓ8α) βίυδοιοάί εχηυίπηαδ, ςυ(6 ίρδοπι 6δ$6 ρ6Γ δβ 

&8|}68Ι, 80 ηοη 6απι 8ΐίο (]οορί&η) οορυΐβΐυπ• £ηδ νβΓΟ» ρΓορπυαι δβηβ 6δ( Οθί, 86 Ιοίυπι, 
Π66 ρποΓ6 βϋςαα γ6, η60 ροδΐ6ΠθΓ6 (ηεο βηίαι 6Γ8(, 8ϋΙ 6πΙ} (ΙβΓιηίΐυηι 86 οίΓοαηι- 

618001• » 

ΛΙηα8η(υπιΙί1>6ΐ 6( Γ6Γυπι υηίν6Γ8ί(88 6ΐ ηΐ6ηδ ορίΟθ6η) δαυοι ρΓοβΙεβηΙυΓ, ίηοοη8ί(ΐ6Γ8(6 
64 ρ6ΓΐουΙθ86 ηυίδ, Ιιοο ηηο ίυΚυδ ρΓΦδίίΙίο, 8(1 6ϋαι 8686 06γ(ο θπκβΓβ ραΐ8ν6Γί(; η66 ιηί- 
Γϋπι 81 Ιο( (Ιοοίί θΐ 88ρί6η(68, δοΐο 1ϋ[ηίη6 η8ΐυΓ8]ί ίρδυαι ςπβθΓβηοΙο 6θκίΙ&ΐίοηυπ) δυ8Γυη) 

ίϋ60 (ΙβΟβρΙί, 8 060 αΐβ^ίδ 86 0)8^18 8ΐ)6ΓΓΑν6ΓίηΙ : Ι1( 6ηίΐη 06ϋ8 Γ60ΐ6 8 ηοΙ)ί8 ρ6Γ6ίρί8ΐυΓ« 

η6ςα6 0Γΐ)ί8 88ρ6θΙηδ9 η6(]υ6 ίρδ8Πΐ6ΐ Γ8ϋο 88ΐί8 ηο8 6Γυ(1ίοη(9 «((Ι) 86(1 ηαηο^ 6ΐ δοιηροΓ 
ορο8 Γυ6πΙ δρΪΓΗα, ρ6Γ (ΐυβαι δοΐυω 06α8 6ΐίη(6ΐΙ1κί(υΓ, εΐ εχροηίΐυ^ εΐ 8υ(1ίΐυΓ. » Υε- 
ΓυωΙβιηεη ςαΙ(1(]ΐιί(1 (1« Ώ^ο 86η1ί8α)υ8 9 ΗοβΙ 8ΐ(υπι ςαί(1 εΐ δαϋΐίαιε εχοοβίΐβνεπαιαδ; 
ςα8ηΙαιιινί8 ετεδοβΐ ίη Ιιβο ?ί(8 οοβηίϋο, 6δδεη(ί8πι Οεί ηυηςυ80ΐ 88δ6ηυ6ΐηαΓ. « (<) Οαίά 
Ι80(ΐ6ΐη Οθΐΐδ η8ΐαΓ8 8α8 εΐ εβδεηΐΐΑ δίΐ, ηεο Ιιοωίουπι 4αίδςα8ΐη υηςυβη ίητεηίΐ» ηεο 
ίο?6»ίΓ6 ροΐ68ΐ. » Ηίηο ϋΓεβοπϋδ Ευηοαιί8ηο ί&Ιαε 86 386ΐ8ηΐΐ οαιηίλ δοίρε,. εΐ 8ΓΓος8θΙεΓ 
α>> θΓΐΙιθ(1οχί5, « ηαΐΒ08ΐιι 68861 Οοί 6886η Ιί8 » ςυΦΓεηΙΙ : «Ταβθ,ίηςηίΙ (/), (Ιεαιβηΐίββ εδί Ιιοο 
(1ί66Γε» ςυί βοηεΓβΙίοηειη ςιιοςηε 1ρδ8ΐη 8θχ!6 ρ6Γ80Γυΐ8Γί8 : ηοΙ)ί8 βιιίειη 8ΐ)αη(ΐ6 α)&{ζαυαι 
Αΐ(ΐη6 8ΐηρΙυΐΒ Γαεπίι δί ίη ροδΙβΓυηι ςυοςαε (1ί868ΐηιΐ8 , βοΐυΐβ ▼ί(ΐ6ΐί€6( 1)80 οβϋβίηβ εΐ 
€Γ»88ίΐί6| α( ροΙΙίοίΙαδ 68ΐ 18 ^ϋί ηοη οιεηΙίΙαΓ.» Ναηο τεΓΟ Τ1ιεοΙθ£θ8 ίΙΙε πιεπίο 66η« 
868ΐυ^ «(;) ηοη ςαί ίη ΙοΙυπι^ ςυίίΙΟευβ δίΐ| ίηγεηεπί•••• 8ε(1 ηυί 8η]ρΙίθΓεαι ίρδίοδ δρε- 
61610 αιεοΐβ εοηοερεπί, βαιρίίαδςαε νεηίδΐίδ δίηυΙδΟΓααι, νεί &(]αα)Ι)Γ8ΐίοηεηι, νεί ςυο- 
βιιηςα^ Ιβηάειη 8ΐίο ?θ68ΐ)υ1ο αΐί ςηΐδ ηι&Ιίΐ, ίη δείρβο οοΐίεβεπί.» Έ( ηε 8ΐ) 1ΐ80 Γε2αΐ8 τεί 
ίρ808Ρ8ΐΓ68 8ηϋ<|ΐιθ8 εχοίρίβδ» ΥθΙ ρΓορΐ3εΐ8δ ςυί Οευπι 8ΐί(]υ8η(1ο νί<1ίδδθ ίη δοπρίαπδ 
α8ΓΓ(ΐη(αΓ• «(λ) 81 ςιιίδ εηίπι Οεαω οοβηονίΐ» ευΙ,' 5εΓ]ρΙυΓ8 ΙεδΚε » 6θβηονί$8ε (ΙίείΙυΓ• 
68ΐ6θυ8 οο^ηογίδδο 66ηδ6η(1αδ εδί, ήυβίεηυδ ο1)6Γίοπδ 8ρΙεη(1θΓίδ ρ8Γΐί6ερ8 δίΐ.... Ιΐ8 εχδα- 
ρ6Γ8ηΐΐ8 1μ&6| ρ6Γίεοΐ8 βο^οίΠο εχί8ΐίιη8ΐ8 681| ηοη 8(1 ίρδίϋδ Γ6ί ▼εΓϋ8ΐεαΐ| δε(1 8(1 &ΙίθΓαΣη 
ιηθ(1ιιΙαιιΐ6ΐί8οα1(8ΐ6βι ρ6Γρ6ηδ8• » 

Ν66 οοίΓοαι δί αιθΓΐ8ΐ6^ Ι8ηι βηβοδίίδ οίΓευιηδοπρΙυηι (εηηίηίδ, (Ιίτίηαηι εΐ ίοιιηεηδυηι 
πού οϋρίβΐ : ςαοηλοι 6ηίηι ρ8θΙο Ιο(8ηι ϋΐίυδ η8^0Γ8ηι ΓβΙίο 1ιυη)8η8 8ρρΓ6ΐ)6η(1εΓ6 ροΐεπί, 
€068 « (ί) οΐιιηε 0Γε8(απι, δίνβ €(Βΐ6δ(6, δίνε δϋρεΓΟΟοΙβδίε, ϋεεί δαϋΙίαιΙοΓί ({αδοι ηοδ ηΑΐυΓ& 
ρΓΐΒ(1ϋιιη^ Οεο(ΐοε γίεΐηίαδ» ΙοηβίοΓί Ιδοιεη ίηΙεΓν8ΐΙο 8 Οεο» 8ο ρΐεηβ ίΙΙλ εΐ 858θ1α(Α οο- 
βηίΐίοηε (ΙίδΙδΙ, (ΐαδηι ςυο οοωροδίΐδίη 1ΐ8ηο ηο8(Γ8πΐ| εΐ 8ΐ)36€ΐ8ηι βΐηαε (ιηηιί γεΓβεηΙειη 
ηοΐδδ^Ηΐ 8ΐιρ6Γ8ΐΤ » Νίΐιϊΐ 1ηΐ6Γ68 εχρο8ΐαΐ8η(]αιη, δί Οευδ, 8 ηοϋίδ ηοη (/) « ρΓεηε ρεΓίεοΙε- 

Οηΐ. 6, ικ 12. (Ο Ογ. 29, η. II. 

Οηΐ. 4$, η. 5. {ρ) Ογ. 30, η. 17. 

Ογ. 30, η. 18. (Α) Ογ. 28, η. 17. 

Οηΐ. 2, η. 39. (ί) ΙΙιίϋ., η. 3. 

Ογ. 28, η. 17. 0) Ογ. 45, η. 3. 97 ΡΚ^εΡΑΤIΟ 6ΕΝΈΚΑ2>1Β. — ΡΑΚΒ ΙΠ. 9$ 

ηαβ οοο&ρτθΙιοΐΜϋ ςοββΙ» » άυιβ Ιαηι ηαιιΚβ οουΗ$ βΐίαιη 8»ι>^6^^θ9 ηοοοί^υβ ββθρβ οοηΐΓίΐβ^ 
ηΐίοηϊΒ ορίαιη βαρβΓβΓβ ςαοΐΐάίβρθ βχρβηβηΐϊΑ (Ιίβο&πιυ», θ( νιΐΓία πβΙαΓ» 8Γ0βηΑ ρο8ΐ 
ΐ80ΐΑ5 ίηςαίδίΐίοηββ οϋδοοηόίΐβ 6( ΙθοΙίβδίιηβ ρβηιιαηβοηΐ. Νοηηβ ρρορβ ίηβηίΐβ Γ6Γυπι 
^εΓβαΐΑΓυιη α1^8(6^^θ,ςα» ιοοηοΐββ,υικίίααθ οίΓουοαβΙ&ηΙ, ιηοηοηΐ, ηο αΐίχονα $β φΛΰίταηί '***% 
«υΐ Ιοί ιυΐΓ8ΐ)ίΙίοιη 3θθ(θΓ6ΐη βοηιΐθπ ρπΒβυηα&ηΙ, ηβ α ιηα^ηί/ικίιη• ρΙοη<Β ίρ$ίη$ ορρΗ- 
«ιαιιΐιΐΓ «* 9 Η»ο ββηβίοβ (ΙοοίΟΓ βχίιηίβ βΙ ίυ56 ρΓΟβββυΙυΒ 65ΐ (α)» (ο(υ8 ιτι 808 ΟΓβΐιοηβ ίη• 
€ϋηαΙΐ608 « υΐ ο$Ιθΐιιΐ8(, ηο ίρδβίΰ ςυΐιΐβιη ββουηιίαηιαι ΓβΓυω ηοΙυΓβιη Ιιοιηίηίδ ιώθοΙθ 8ΐ- 
ηαβ ίηββηίο ϋθΐηρΓθΙΐθη<Ιί ροβββ^ οβϋαιη ρπα)8ΐιι 1)ΐ8ΐη βο 5θΐ8οα, νβΓβΟΓ βηίπι ϋίοβΓβ, οκη- 
ηίϋυβ Γβΐιαβ οχΓθΙβίοΓβαι. » 8ι*6 βΙ βηίιηί ()οΙθ8| ιηβηΐίβ βΐ οοΓροπβ ίο Ιιοιηίηθ 8οβΐ6ΐ8ΐβιη^ 
αιβιη5Γ0Γαιη ίιιΙβΓ 86 οοοοίοηίίβίθοα, βΙβπαβηΙΟΓαοα ΟΓϋίπβΐη, 8ηίπΐ8ηΙΙυιη θ( ςβπηιηοηΐίυίη 
5ρ6€ί68 ρ6Γΐα8ΐΓ8ΐ, 608 (}υί ρΙιίΙθ8θρΙιίΐ0 ρηη6ίραΙυπι 8ίΙ){ γίη(1ίο8ηΙ θ^Γβ^ίβ οοίηρβΙΙβηβ, υΐ 
τβΙ βίηΒυϋΓαπ) ρΓθρπ6ΐ8Κϋω, ςη88 6ΐ6β8ηΙί&8ίιηθ (1θ8θπ1)11, Γ6θοη(]ίΙ& ρΗοοΙριΆ ({βΙθ^ΑπΙ, 
ιυΐ Ι8η<1βιη άίνίηϊΒ Γβϋαβι οϋ ίοΙβΙΠβθηΐί» άϋΤιουΙΙβΙβιρ, (ΙβίΓβϋβηιϋ βαβιη ίβοί&ηΐΐ 

/>β ΤτΜίαίβ. 
Ουοβιΐ νίιϋ βΓθβοπα$9 86θυΓ&Ιίοπ8 άοοιπηοΒ οΐΓββ ΤπηϋβΙβιη ρπΒϋίοαΙΟΓ ίη(ΐ6Γ6$$υ8 
ίοίΙβΙ (Ι6Γ6080Γ &0βΓΠΐηα8 οοηΐΓβ ΑΓί&ηο8 6ΐ Η&ε6€ΐορί8ηο$ ; ίΐ8 υ( οηαηία ϋ^Μ8 5€πρ(8^ 

8ίνβ ΟΓ8(ίθη68, 8ίν6 βρίβίοΐ», 8ίν6 ΟΒΤναΐΤΪΒ^ ΤππίΙβΙβΠΙ ΓββΟηβηΙ 6ΐ 8υ506ρΐ8 ρΓΟ ΤΓίηίΐ8ΐί8 

<1βϊβϋ8ίοο6 οοη(Γ& ςοο&Η56ΐ &(1ν6Γ$&πο8 οβΗβηηηο : ιιηοΐθ 6]υ8 /ΒωυΙί ϊιοο ίρ3α[η νίΐίο 
τ6ΓΐθΙ)8ηΙ 6Ι οΙ)]ίοΐ658ηΙ, ρΓουΙ βΐί&οαηαΐΏ ο1))ίθ6Γθ ΟΓββΟΓίο ϋΙεπουπ) βΐ ΤοΙΙΙαω ηορ ρμ- 
άυίΐ, ηυο(1 «888ί(1υθ 8υ8Πΐ ΤπηίΐΑίβηη ρΓ»(ϋο8Γ€ΐ βΐ οΐΏη)1)υ8 ΙβηΐιιΐΏ ηοη Ιιοπ8 ηαβωοΓβ- 
ΓθΙ» οϋίΐ8 ρΓΟ ΤηηίΙ&Ιθ οβΓί^οαίηβ, θΐ θΧ8ηΙΐ8(08 Ι81)0Γ68• 8ί ςυΦουηςυβ 8(1 βχ.ροη6θ(ΐ8Πΐ 
6( <ΐ6Γ6η(1θηι1θΐη ΕοβΙββίοοβΙΙιοΙίεΦ βάβΐΏ οίΓ08 ΤπηίιβΙΐδ ηίΐ}'$1(;ηυΐΏ δοη'ρδίΐ 6Γ6Κ0Γίπ$9 \\Ή 
Βηίιηαβ Θ8$6( γθΓ6γγ6| ΐΏ8χίω& 6ία8 δΟΓίρΙοπιπι ρ8Γ8 6Χ$0ΓίΙ}6η(ΐ8 638β(, ηβπαίϋοιη υΙΙο 
ρπΒΐ6ηηί880 : τβΓυιη ρβυοιΟΓβ βχοβΓρβΡβ οΐ ίη$ίβηίθΓ8 8&1βπ1• Ηοςυβ ΤπήίΙ&(ί8 ΐΏ}'8ΐ6ηυιη 
1118 Υ6Γΐ>ί8 βχροηίΐ (6) : «ϋηυδ ϋβυδ ΓβΙΐηβΠΓΐυδ οδί, βΐ ΐΓβδ Ιι^ροδΙβδΟδ, δίνβ ΐΓβδ ρβΡδοηδο,. 
€οαβΐ6η(1»9 6ΐ ςυιάβΐΏ αηβί^υββςυβ οχιχη δυα ρΓορρίβΙοΙθ. » Ε( ίη βΐίβ ΟΓβΓιοηβ (ε) : « ΑΙ 
ιιουιη Οβυιη 8βηοδ66Γ6 οροΓΐ(!ΐ)&1 ρπηοίρϋ βχρβΡίβηι 6( ίη^θηίΐυη), 6( υηαπα ΡίΙίυιη βχ 
ΡβίΓΘ ββοίιοηα, 6( υηαΐΏ δρίπΐυω βχ Ώοο δυϋδΐ&ηΐΐθΐη 1)8ΐ)6η1βιη» οοηοβϋβπίβιη Ρβ(π ίϋ- 
ςβηίΐί ρΓθρπ6ΐ8ΐ6[η, ΡίΙίο νβρο β^^ηβΓοίίοηβιο ; ϋβ €6β16γο βυΐβιη θ]υ8ϋϋω οιηοίηο ηοΙϋΓΦ, 
(ϋ^ηιΐοΐίδ, Ιιοηοπδ» ^Ιοπ». Πβίο, ίηςυβαΐι θ^ηοδοβΓβ ορθΓ(«1)8ΐ» Ιΐΰοο εοηΟίβρί. » ΤπηίΙ&Ιί 
86θοηιιηθ£ΐ8ΐ ΙιβΒΟ Ιοβηηίδ νεπΙ^β (1θ ΡίΠο : ^Εναί Ιηχ ν€Γα^ ςηα ίΙΙηηιίηαί οσιη^ιη Ηοηι%η€ηί 
««•ίαιΙ^Μ ίη λιιηο ηιηηάηηί ". Εγ81 Ιαχ νβΓβ .• .ΡθΙβΓ. ΕπαΙ Ιϋχ νβιβ . . . ΡίΠυδ. ΕγοΙ Ιυχ 
νοΓ8 .«. ιΐίαδ Ρ8Γ8εΐ6(υ8. Εγ81, 6ΐ βΓβΙ, βΐ 6Γ8( : δβά υουιη 6Γ81. Ι.υι,6ΐ Ιαχ, 6ΐ Ιαχ : 86(1 Ι»χ 
αη«, Ββαδ υηαδ. » ΟαβθΙίύβΙ ρ6Γδοα8 βδΐ 85 «Ιοπηο (ά) : « ΡβίΓβπι υθγθ (Ιίωοιαδ, 8β ιηαΝο 
ςυίάβιη νβπϋδ, ςαβαι ηαϊ 8ρα(Ι ηοδ ί(1 ηοπαβη οϋΐίηεηΐ ; Ιηω ςαίο ρρορπο €(δίηςαΐΛΓΐ 
ηιοόο Ρ8ΐ6Γ €8(, ηοη βυίβηι δίοαΐ οορρορβ; Ιαιη ςαΐβ δοΐυδ, ηοη βηίιηβχ Γοη]υη6(]οηο; Ιυτη 
ηαί8 δοΐίυδ, ηβιηρθ υηΐββηίϋ; Ιαιη (]αί8 δοΐαιη» ηβο βηίω ίρδο ρπαδ(]α8ΐη Ραΐ^^ρ 6δδ6(, Εΐ« 
Ιίυ8 ίυίΐ ; (αω ςαί8 ίο Ιοίαιη 6( Ιοϋαδ Ρ8ΐ6Ρ, ηυο(1 ϋο ηοϋίδ εβρίο &ίΙΐΓ(ηαΓ{ η6ςα)ΐ;(αια 
ηϋίβ 8ΐι ίηίΐίο» ηββ βηίιη ροδίβρίαδ ΡβΙβΡ βδδβ οοΒρίΙ. ΡίΙίαοϊ τβΡβ ΡίΠυαι, ςαο(1 βΐ δοΐαδ δίΐ, 
βΐ 8θΙίθ8, 80 δΙη^αΙβρί ιηοϋο, θΙ βοίαιη ; ηοη βπιιη ΡβΙβρ ςαοςαβ δίωαΙ βδΐ, βΙ ίη Ιοίϋπι 
ΡίΙίΰδ, 6ΐ ΙοΙίϋδ, βΐ 8 ρρϊηοίρίο, Ιιβηο δοίϋοβΐ Ρ8ΐίΌηβπι Ιΐ8ΐ}βη8, πΐ ηυηςαΛίη ΡίΙίαδ 
6886 €€9ρ6ηΙ ; ποπ οηίιη 6Χ ροΒηίΙβηΙίβ βδΐ (Ιβϋβδ, ηβςαθ βχ ρροΓβοΙα (ΙβίβοβΙίο, υΐ ίΙΙβ 
8114080(10 ΡβΙθΓ, Ιιίο 8ΐί4θ8η(1ο ΡίΙίοδ 6886 (1681081. δρίρίίοιο δ&ηβίοιο νβΡβ 88ηβΙοοι : η<^ 
ηαο βοίια 8ΐίυ8 ΙβΗδ 6δ(, οβο 60<1θπι π2θ(Ιο, ηβςιπβ βχ 8006δ8ίοο6 88ηο(ίΐ8ΐ6Π) ΙιβΙίθΙ, δβιΐ 
681 ίρββωβΙ 88ηβ1ίΐ88« ηβο πΐ8βί8 6( αιίηοδ, οβο, ςηο8(1 Ιβαιραβ» ΟΓίκίηβιο οηςυβιη Ιιβύϋϋ, 
η6ΰ&06α} Ι)8ΐ)ί(0Γυ8 68(. Ηοο βπίσι ΡοΙπί θΐ ΡΗίοβΐ δρίρίΐοί 88ηο1ο οοαιίΏοηβ βδΐ, ςοοιΐ ιηί- 
ηίαΐ6 ορβ8ΐί δοοΐ, βίςαο ίρδλ ϋίνίηίΐΒδ. Ηοο βυΐΑΐη ΡίΙίο 6( 8ρΐΓίΙυί δβοοίο, (|υο(1 αΙβΡ(]06 
βΟΓοω βχ Ρ8ΐΓ6 68ΐ. ΑΙ ΥβΡΟ ΡβίΓΪδ ρρορρίβίβδ Ιι»ο βδΐ, (100(1 ίπββηίΐοδ 8ί( ; ΡίΙϋ ςοοϋ ^β- 
ηίΐοδ : δρίρΗαδ δβηοΚί ςοθ(] ρΓ06θ(ΐ8ΐ. » Η»β ββηβρβίΐο βΐ ρροοβδδίο» €[00 οοΙΙίδ γβρϋίδ ρο^ 
(68ΐ 6χρ1ί(»Η, 80Γο(8η(ΐ8 ηοο 6δΙ : « Ηοο Ιβηίοο) δοί8θΐο8 ΤΓίηί(8(6αι Ίη οηίΐαΐβ, βΐ οηί(8ΐβ3[λ 
«••*• Εβ6ΐί. III , 42. *• Ρρου. ^χχν, Ϊ7• " ΐ98η. ι, 9. (α) Ορ. 28. η. 51 • ίη βηβ. {ο) Ογ. 51, η• 5. 

(*) Ογ. 54, ϋ. 5. (^) Ογ. 25, η. 16, 17. 09 ρ&^ΡΑΤίο ^Ε^^εΒΛυ$. --. ραα5 ιιι. 403 

ίη ΤπηίΙαΙθ 8(1θΓβη(ΐΑΐη. Οοΐβαιαβ υβυηα Ρ&ΐΓβιη, υβυηα ΡίΙίαώ» ϋβυπι δρίπϋοπι δβηοίηιη» 
(Γ68 ρΓορΓίβΙαΙοδ» ιια8(ύ (ΙίτιηίΙ&Ιβαΐι η^ο^Ιοή^^ οβο ΙιοηοΓβ, ηβο 6:ί560(ΐ8» ηβο νβζμο άΐνί- 
βαΐΌ (α)•» 

Τγ6$ τ6Γορ6Γ$οη«, ΗοβΙ ΓβίριδΑ (Ιίδΐίηβΐφ, ί(Α β^ηΐ 8ί5ί ίητίββοι ϋθ!)ΦΓ6ηΐ6$ α( ηυί$ςαί5 
γβΐ υηαπ) 6Χ$6ίη(1θΓ6 Ι60(α?βπ(, (Γβ$ δίωιιΐ 80 ΙοΙβω ρΓΟΓβαβ ϋβίΙβΙβίΏ 5υ$1υ1βπΐ ; δίςαίίΐβπι 
υη& $ίη6 βΐΐβπβ ΰ$$θ ηυηςυβηι ροΐθ8ΐ (&}• «5ί ίίιίΐ Ι6ΐηρυ$, οαιη ηοη 6$$(ΐΙ ΡαΙθΓ,ίυίΙςτιο-* 
ςαβ, οτιη) ηοη 6$5€ΐ Ρί1ία$. 51 ίυίΐ (6ΐηρυ5, €υπι οοη 6586( ΡίΙίυβ^ ί«ιίΙ ςυοςυο, ουπι ηβ 5ρί<» 
π(υ8 ςυί(ΐ6ΐη 6$86ΐ• 8ί ϋηυω ϋΐτιά & ρηηο'ρίο 6Γ8(| υΐίςυβ 6ΐ Ιπβ. δι υηυιη (1«]ίοί8» ουάβζ 
1)00 (Ιίοοιη, ηβάϋο ςυίϋβηα δοροήοΓθ ]οοο οο1Ιοε68• θα» βηίιη ίηαρ^ΓίβοΙηϋβΙΐ&ΐίβ υΐΠίΐ8$7 
ΙΐΏΟ ςυβθ €ΐ6ίΐ88, 81 ίιηρ6Γί60(&7 ΡθγΓ6ο18 8υ(6ΐη ςϋοΐΏΟοΙο «πΙ, ίη ςαα θ(1 ρβΓΓβοΐίοηβιιι 
8ϋςυί(ΐ€ΐθ8Ϊ€ΐ6Γ6ΐαΓ7 Οθ^ϋοΓβΙαΓ οηίαα, 8ΐ 88ηο(ί(8ΐ6 08Γ68Κ. Ηβηο ροΓΓΟ ςυοηιοϋυ 1ΐ8ΐ)6Γβ 
ςυθβ^ηί δρίπίαπι Ιι&1)6&17 δι οηίπι &Η8 ςυ86<1θη) ργφΙθγ ιΠυω 8&ηο(ίΐ88 651, ηυ» (8η(1βαιι 
ί1)8 ίη(6ΐ1ί86η(ΐ8 'δΐΊ, ά'ιοΛί ςαίδρίβιη : 8υΐ9 51 ςυίάβιη 6&άβιπ Ιιβ^ο 68(, ςαίά βΟΓοΓΓΐ ροΐ65Κ» 
ηυ8[ηο1)Γ6Π) ηοη {βαι ιηϋο & ρηηοίρίο ίυοηΙΤ Ου85ί υογο ρΓδΒβϋΙοηί Οεο, 8ΐίςυ8η(1ο ίαι-• 
ρθΓΓβοΙυιη οχδΙίΠδ&β, 8ο δρ!Γί(α5 θχροΓίβηι. » 

0αί8 8α1θαι ρ6ΓβΓ&η(1β α)75ΐ6ΓίαΕη τβίββΐ νβΐ ββΐΐβαα 8α1)θΐ6Γ6 7 ΝοΙ)ί8 5θΠ)ρ6Γ ίη80€654υιη 
ίαί550<, ηϊβί δοΗρΙαΓ® (1ίν{ηί(8(ί8 ΐ1ΐ688αΓ0$ ιηοΓΐ8ΐίΙ)υ5 6ΐρ8η(1ί85θη(. Α( Εοοΐ65ίο άοοίοπββ 
Ι8ηΐ8ηι I^8^65ι8ι6η], 08ρ(αι 1ιαιη8ηο ηίηιίδ ρΓθβοθΙΙ^ηίθοι βΐ ου]α8 ίαΙ^ΟΓΟ πΐ6η$ ρβΓδίπηςί- 
ΐιΐΓ» ν8Γϋ8 οοπ)ρ&Γ3ΐίοηί5υ8 (ΐ6ΐίηβ8Γ0 6( 8(1υιη1)Γ^Γθ &{;(;Γθ58ί 8υηΙ, υΐ τβΐ 5ίο ςυ8αΐ(ΐ8αι 
Τπηίΐ8ϋ5 ηοΐίοηβοι ηοΙ)ί8 δαρροϋίΙ&ΓβηΙ. Ηοο 6Γ6βοπα5 6ΐ56(}αί1υΓ ϋυΐΣ ηοηιίηβηι αιΐ 
86 ίρδυαι 8(1νοο8(, οΐ ίη ίηΐίοο 8ηΐπ)8Β ίηιρΓ685&ηι ιη^δίβπϋαιββΐηοαι 8(1 οοηίβηιρί&ηϋαηι 
άΐϋοίϊ. Μ6η8 δίςυίάβαι» 56Γΐηο 6ΐ 5ρίπ1α8 ίη αη8 6]υ5(1θΐΏ ΙιοΐΏίοΐ5 08ΐυΓη, ΙίοβΙ αϊ) ίηνίοοηι 
560θΓη8ηΙυΓ, ηοη Ι8ω6η (Γ68 6856ηΐί859 86(1 αη8αι ηυοαβΓΟ 5υΙ)5(8ηΙΐ8ΐιι 6οη$ιί(υαη(. «Νο3 
8υ(6η), » υ( ΙοςαΚαπ 58ηοΙυ5 άοοΙΟΓ (€^»« υηηα) (Ί β&άκίβα) (ΙβιΙβΙίδ η8(υΓ8ηι Ι606&ιηυ5, ςιχ») 
6χ ρπηοΐρϋ 6ΐρ6Γΐβ, 6ΐ ςθηθΓ8(ίοη6, 6(ρΓθ0685ίοη6 8κηο5οίΙαΓ; ςυ6θΐ8(1π)θϋυαι 1(1 ςαο^ 
ηοΙ)ί8 ίη65ΐ, ωοηΐο, δβηηοηβ, 80 8ρίπ1υ ίηΐβΐϋβίΐαρ {β), » 

, ΜαΙίΦ 8υη( 8ΐίφ οοαιρ8Γ&(ίοη68, ς[α8Γαηι ορο Ιηβηηαηι 8ηίιηυιη 8υΙ)ΐ6Τ8Γ0 50Γί|)ΐθΓ68 
ηο8ΐΓΐ οοηβΐί βαηΐ : 86(1 (]α8ηι ρ&Γυαι 8(1 Γ6ί ν6π(8ΐ6αι 86(>6(1υη(, υ( ΟΓββΟΓΪυβ (β8ΐ8ΐαΓ [β) Ι 
« Οααι τηβηΐίβ οαηθ8ίΐ8ΐ6 ιηαΚυιη (Ιίαςυο ιηοεαηι οοη8ί(ΐ6Γ&586ΐη, Γβι Ιβηΐ® ίιηββίηβηι 
ςυ8α)(ΐ8ΐη βχςαΐΓβηβ, οαί 1&η(ΐ6πι ΓβΓυη) ίηΧ6Γ8Γααι (1ίνΐη8 ίΠ& η8ΐυΓ8 οοα)ρ8Γ8η(ΐ8 8ίΐ, 
ΓβρθΠΓθ ηοη ροΐαί. Οα&ωνίδ βηίιη ΰχίςυβω 8Πςα8ω 8ίπ)ί1ϋυ(1ίη6ΐη ίηνοηβπαι» αΐ5]0Γ 18- 
ιηβη 016 Ρ8Γ8 ίυ^ιΐ, Ηαηιί(ΐυθ ρβϋηοιαίΐ. » Ο&νβηιίαηι ϋ&ςαβ η6 ΙβΓΓβηίβ €0β]65ΐί8 ιηβΐίοη•* 
Αο, (1ί2ηί(8ΐ6ηι ηΐ75ΐ6πί (Ιβρπαι&ηιαδ; ί(ΐ60(ΐη6 βχ 8ίηβυϋ5 8ίπιίΙΐΙυ(1ίηΐ1)υ8 8ρ8β6 ηαΙ(Ιςι;ί(1 
Τ6ΐ ηίιηί8 8ΐ))βοΙυηι, νβΙ (Ιί5ρ8Γ ρΓ0Γ5α8 ίυοπΐ (/) ; « Ιη 8ϋοιπ)8 ηίΐιίΐ 68( ίη (]αο ιη6η8 ιιιολ 
βΓ8ϋυαι β8βΓ6 ςυ6&(» (Ιαιη, ςαθ(1 ίηι&κίηοΓ» ίη 6Χ6ηιρΙί8 οοη8ί(ΐ6Γθ; ηί ίοΗβ 4υί8ρί8ΐη θη 
βηίαιΐ »ςυίΐ8ΐ6 βίΐ, αΐ,οααι υηαιη 8ΐί4υί(1 οχ ρΓορο5ί(8 ίηΐ8βίη6 8ςοθρ6Γί(>Γ6ΐί4υ8ρΓθ3ία8(.Α 

ΤΓί(Ιΐ6ί» ΟΓίοαβη ({αοϋ ίη Ορθ^οπυω ίηοπβρβϋαηΐ ΑΓί8ηί ίΐ8 ϋίΐυίΐ, υΐ αιίτυω 5ίΙ Γϋί55ο 
<ΐ6ίηο6ρ5 ςιιΐ υη8αι 8ϋΙ)$(8ηΐί8ΐη 5ρ6θί6 (6ηο5 8άιηί8ί8$6 ίρβαιη ΐη6α$8Γ6η( {ρ). « δί 06υ8, 
βΐ 06α5, 6ΐ 06115, » 5εί5θί(858ηΙαΓ ΑΓί8ηί, « ςυΙ(1 ο&αβο 6886 ροίοδί» (ΐυίη Ιγ6$ 8ίη( Οϋ 7 ι• 
Α(1 1)»ο βΓ6Κθπα5 (Α): « ΝοΙ)ί8 ί(ιςυί(, Οβυ5 υηϋ5 65ΐ, ςυοηί8ηι υη8 (ΐ6ί(85; η(ςυ6 &(1 
ϋηυω, 68 ςα« βχ βο 5υη(, ΓβίβΓαηΙυΓ, 6ΐί8ηΐ5ί Ιγ65 ρ6Γ5οη88 €Γβ(1ίαιυ8. Νβςαο βηίιη Ιιοβ 
018^18» ί11ϋ(1 ηιίηυβ 65ΐ 06υ5; ηβο Ηοο ρπυ8, ί11α(1 ρθ5(6Γίη<;• Νβο νοΙυη(8(6 8οίη(|ίαη(υΓ, 
8ΐιΙ ροΙβηΓιβ (1ίνί(1υηΐαΓ| 8υ( (ί6ηί(]αβ ςαί(1ςυ8ηι βΟΓυηι• ςαβ (1ίνί()αί8 Γ6ϋυ8 οοηΐίηι^απί, 
Ιιίο (100(106 ΓβρβΓίΐιΐΓ. » £ΐ ^ϋο ν6Γ8Π) β( ίη(6£Γ8ΐη ίη (Ιβίι&ΐβ αηί(8(βω 855βΓ8(| ηοη 8Ϊ• 
Π)υΐ8ΐ8αι 8υΙ ίηιρ6Γί60ΐ8ω, 8ΐ) 1ΐ86 υηίΐΑΐβ 8η)0Τ6Γ6 88ΐ8βίΙ ςυίί1(]υί(1 νβΙ ίη οοβίββιίϋυβ, νβΐ 
Ιη >ιυαΐ8ηί8» ιη&Ιβ ίρ&ί 6ΧΦ(ΐα8Γ6 οοηΐ6η(ί6Γ6ηΙ (ί). « (^υί(1 βαίβω, (ΙίχβπηΙ ΓθΓΐ8886» ηοηπο 
8ρυ(1 β11)ηί608 ςαοςαο (Ι6ίΐ88 ηη8 65ΐ, ηΚ (ΙοοβηΙ ςαί ρίβηίιΐδ βρικί ί1Ιθ8ρ6ΓΓ60ΐΐϋ8(ΐυ6ρ[ιί- 
1θ8θρΙΐ8ηΐυΓ, 8(ςαθ 8ρα(1 η08 £;6ηη8 υηίνβΓβυιη, )ηιπΐ8π:(85 υ087 Κΐ.Ιβπιβη ρίυΓβ5 δππΐ 
ϋϋ, βΐ ηοη αηυβ, 8ίοα( 6ΐί8Πΐ πιυΙΙί Ηραιίηββ. Α( ϋΐίο οοιηπιυη1ΐ08 υηίΐοίβοι ΙιαϋβΙ, ςυβο 

(α) Ογ• 51 , η. 28. {[) ΙΙ)ί(Ι., η« 52$. 

(δ) Μά., II. 4. {9) Οι\ 51, ιι. «5. (α) Ογ. 25, η. 1 .. ^ , (Α) Ν. 14. 

(ά) 'ϋςνώ τφ έν " 
{€) Ογ. 51, ϋ. 51. Ώς νώ τφ έν ήμϊν, καΧ λόγφ χα\ ιτ^ίδύματι. (ί) Ν. Ιδ. {ΓΑ ΡΗ^ΕΡΑΤΙΟ <;ΕΝΕΚΛΙ.Ιδ. •- ΡΑΚ5 III. 102 

€08ί(Αΐίθη6 βΟΐβ 00η$ί€ΐ6Γ8Γΐ ρ085ίΙ. » εοηΐΓβ νθΓΟ ρβΓΓβΟίθω υοίΐθΐβΐη ΐΓίϋΐΙβ «(]Ι16 ρ6Γ$0• 

β\$ ΛΒφΐΒ ιιΐΐο (ϋβοπωίηβ οοο^ΓαύΡβ 5ΐ&Ιοί( $βηο(α3 (ΙοοΙογ, βυρβίβ Ιιίδεβ νοΓϋίβ ργφ β^η* 
1(18 8ΗίΙθ(ϋηβ ηοη $Βΐί5 ρθΓ80ΓυΙαη(1ί$ (α) : « Α( ηο5(Γ» (Ιοοίπη» ηοη 6&()6Εη β$1 Γθΐίο; 
5«(ΙΙιθΓυιη (ηβαιρβ άίνίηΟΓαιο βυρροδϋοραιη) ςυοϋΙίύοΙ υηίΐβίβπι Ηβύβ^ ηοη ηιΐηυβ 6^(;8, 
οαπι ςυο 00030021(11^ ςυβαι $αί ίρβίαβ Γββρβοΐα, ρπορίβρ 65$6η(ίφ 6( ροίβηΐί» {(Ιβη* 
(ίΐ8ΐβαΐ : » τφ ταυτφ της ουσίας, χα\ της δυνάμεως. 86(1 τβΓϋίβ ςυίά Ορυβ 651, ϋΚ Οπβ* 
{ΟΓίασι ρυΓ^^ωαδΤ ουιη Εϋηοηαίυηι, ςυί (ϋνίδΐοηβω ίη ρβΚ6ΓΠ&ιη 5υ()$1βη1ίαη[ΐ ίηϋυββΓθ 
0ΓΐΙ)θ(]οχθ8 υΙ ρΓθΙ>8Γθ^ («πΙο 5(αάίο Ιβύοι'βΙ)»!, οα)ηίΙ>ιΐ8 ηβΓτίβ ρροροΙδβΓθ ΐπίοηϋβΐ. θα» 
1806 8010118 1)606 αίΤβοϋβ ρΙυ8 οβςαο δυΟιοΐΒΟί» ηβ ςαΙά τβΙ Ιβνίδ^ίηιοΓη (Ιβ Οϋβ 6χία)ϋ 
ϋοΰΐοηβ δαβρίοβοΙαΓ. 

Ββ ΡαΙτβ. 
ϋοαίΏ Ρ81Γ6Ι0 ιϋτιη!ΐ8ΐί8 ΡίΙϋ βΐ 9ρίΓίΙυ8 88ηοΙΙ 68088ΐη, ςυο(1 ίίίβω νηΐβΐ 80 ρπηοί- 
ρίααι 8ρυά Ι.8ϋηθ5» βΓββθΓία$ 6()θ66( : « ΡβΓνοΓαο] ^^τ{^9 ίπςαίΐ (6), ίρδοςηβ ίηιϋξηοΓυιη 
ρηηοίρίυηι ίαβπ( ΡβΙβΓ, ηίδί (ΙβίΙβΙίβ 63α8» αυ» ίπ ΕίΙίο 6( δρίρίΐυ 8&ηοΐο οοΐι8ί(1οΓ8ΐυΓ, 
€βα5θ $!(• » ϋ( 8 Ρβιγθ ΡίΙίυ8 βΐ 5ρίπ1α8 $&η6(υ9 (^ηιβηβια ^Ι ρβΓίηιΙβ 8(1 βαιη ΓβΓβρυηΙυΓ, 
ίίουοίΐΒΐίβ ίη Τπηί(8(6 οη^ο 6( ίοηβ Ρι^Ιογ 6$( {ο) : « ΙΙη» 1)18 ΙπΙ)υ8 η8ΐϋΓ8 Ββυβ β$( : 
Εηίοτ•5Γθ68(Ρ8ΐθΓ9 61 ςυο^^^Ι 8(1(]α6πι 68»(Ιιιθ(1θίηθ6ρ886()υυη(οΓ,Γβ1'6ΓηηΐυΓ9 οοη !ΐ[ οοηΓοη- 
(ΙθοΙαΓ 86 ρ6Γΐΐ)ί80θ8η(θΓ, 86(1 οΐ 6θΗβΒΓ68ηΙ• » δί ςη8η(1οςυ6 Ρ8(6γ 8οΙι)8 Β6υ8 ηοιοίοο- 
ΙΟΓ» 6( εΐιπ5(α8 ίρ8υιη 816 βΙΙοςυίΙυΓ (ά):^ν{ ϋο^ηοδοβηΐ 16 8θΙυηι νβΓυπι ΟβηΐΏ**;» 
6Γ6ςοπϋ8 Ηοο « 8(1 βΟΓΟίο, ςπί, ςυ&ηςυβίΏ ίβΐ80, (1ϋ Ι8(η6η βρρβΙΙβηΙυΓ, 8υ1>ΐ8ΐίοη6ΐΏ ά\ο\% 
6χΐ$(ίιη8(• Η8]θΓ υ1ίςα6 Ρ8ΐ6Γ 8θΙυ8 ΡίΙίο (Ιίοί ροΐ6$( ^% ηοη οΙ) 8ΐίηυ80ΐ ίη η8(υΓ8 (1ί8ρ8η- 

ΙίΙβΙθα), 86(1 ςα8ΐ6Πϋ8 Ρ8ΐ6Γ ΡΐΙϋ 68088 βί ρΓΐηοίρίοαΐ 6886 (ϋ^ΠΟδΟϋΟΓ. Μ830Γ6ηΐ 611801 

8$56Γ6Γ6ριθ$8απιο8, 81 Ρϋίί 1)αηΐ8ηί1&ΐ6(ο 8ΐΐ6η(]8Πΐο8 : 86(1 Ιιβϊο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίο ββηοΐο (ΙοοΙοπ 
Ώοα πιοΗπω 8γπι1θ(, υΐ α)ίηο8 1)οηοηΟθ8 : « Νοηηβ ρ6Γ8ρί6οαπι 68ΐ, ΐηςοίΚ (β), πΐ8]οη8 
ν006ΐη 8(1 6808801 Γ6Γ6Γ6η(ΐ801 6886 7... ΟθΟ(1 Γ8(ίθη6 1ιυπ)8ηί1α(ί8 Ρ&16Γ Ρϋίο^ηΐ8]θΓ ίιη6]-> 
)ίξ6η(1αδ 8ΐ(^ ▼6Γ6 (ΐο!(ΐ6ΐη (Ιίοί ροΐ6δ(, 86(1 ηοη ρ6πη(ΐ6 ΙιοηοΓίΓιο^*. » 

Όβ ηΐίο. 

ΝυΗοδ υη(|υ8ΐχι Ρίΐίί (]ίνίηίΐ8ΐ6αι πΐ8£ί8 8ΐΓ6ηυ6 ρΓθροξη8νί(, δίνο 8Γ$;οπΐ6ηΙ Ογ 8η(1θ9 
$1τθ ο1)}66ΐ8 0(1ν6Γ88Π0Γ0πι 6θην6ΐΐ6η(1ο, δίτβ (1ι(ΒοίΙίθΓ8 6ΐρΐ8ηοη(1ο. δίη£;οΙί8 ςΌίΙ>υδ(}υο 

ΡΓθ(6Γ6η(ϋ8 ηΟΠ 101010Γ8ΐ)ίΠ)0^ ρΚ068 6Χ (8ω ΠίαΚίδ (]6ΐίΙ)8Γ6 ΟΟηΙβηϋ. ΡΓΙΓηοω 0Π€ΐ6 66- 

ο^ρβπΐ ΡίΙίί (1ί?ίη{(8ΐ6Πΐ 08(6η(ϋ(, ρίθΓίιη8 δοηρΙΟΓ&Γοπι Ιο6Α 6οηκ6Γ6η(1ο €|υαι ίρδ^ηι 
>ρ6Γΐβ(1β6ΐ8Γβη(. « Νο8, ίης|θί( (/), 6Χ ' ιοδ^ηίδ 6ΐ β^οβΙδίδ γοοίΐιοδ ΡίΙϋ €ΐίνίηίΐ8ΐ6πι ρβΓ- 
€βρία)ΐ]8, βο ρΓΐΒ(ϋο8(ηοδ. 0οί5ϋ8 ΐ8η(ΐ6αι7Ηί8 ηίπιίΓοαι, Ρβοδ, ν6Γΐ)θπι, ηυθ(1 ίη ρπηοίρίο 
δΓβΙ, 6( οϋοι ρπηοίρίο» 6( ρηηοίρίυηι ; η( ίπ Ιιίδ Ιοοίδ : Ιη ρηηΰίριο βταί Κ€γ6μιιι, €ί Ύη- 
ίνη ήαΐ αραά Ββΐίΐη^ β( Οολβ €τα( Υΰτύαιη ••. ΕΙ, Τβΰητη ρηποίρΐΗνη •> : β(, (?ιι• νοοαί βατή 
«ί ;»ΐβτσ^ιοιιι6ιι« ρΗηοίρίΗτη/**. Αά Ιιφο Ρίΐίπδ πηί^βηΐΐηδ (ΙίοίΙυΓ : ϋηίρ^ίίια ΡιΙΐΗί^ 
ίη<]υιΊ, ^ίΐί €$ί ίη $ίηη Ραίη$^ ίρ$β ^ηαττανϋ "; Υιβ, ΥβπΙοδ, νίΐΒ, Ι,οχ : Ερο $\Αίη νια, 
^ηίΐοΒβΐ Γΐία •*; 6ΐ, Ερο ιιιιλ Ιηχ ηΐΗηάί »■. δ3ρί6Πΐί8, ΡοίβηΙία : €}ιτηίη$ Οβϊ ροίβηίια νί 
^^^ορί^Ιία ■«. δρΙβηίΙοΓ, 0Η8Γ8016γ, Ιπίδ^ο, δίίζϋίοπι, οΙ ίη Ιιίδ ν6Γΐ)ί8 : (?ιιι οιιιη $%ί 
*ν^άον ρΙοΗη : 6Ι, €Ηαταοΐ€Τ 9ΐΛ$ίαηΙ\(Β %ρ$ίη$ " : 61» Ινηαςο ύοηίίαίί$ "... ΕΙ, Οηι εταΐ^ * 
9^^ 9$ί, €ί ηπί νεηίητ^Μ «</, θ9ηηίροί€η$ ι7/€ **... Ου» ρ6Γ8ρΐ606 (Ιβ ΡίΙίο (ΙΙουηΙΟΓ, δίοιζΐ 
θ1 8Π& ρΙυΓ8, ςυο 680)(ΐ60ΐ νιοι Ιι&ϋοηΙ, (]οθΓοα) ηΐΐιίΐ 886ί(ίΙίοαι ΰδΐ, ηβο ΡίΙίο, 8υ( δρΙ* 

Πΐοί 5800(0 ρθδΐ6Γίυ8 860688119 ηθθίΏ8(1ωθ(1θΟ) 060 Ρ8(Π. Ν6ςθθ 60101 6Χ 8006881006 

1)€Γί€οΐίο ίρδίδ 6οα)ρ8ΓαΙα 681. Νοη 6ηίω ΡβΙθΓ Υ^τύ'ι υηςο8αι 6χρ6Γ8 ίοίΐ; η60 οηηα8ηι 
ίοήςυίη.ΡβίβΓ 68δ6ΐ; ηβο (Ιβηίςοβ οηςο8αι Τ6π(8ΐ6, δ8ρί6η(ΐ89 νίπϋοδ, νίΐο, δρΐ6η(1θΓ6, 

•0ΐ1>0ηί(8ΐ6 ΟΑΓΟίΙ. » 

δ6<1(}ϋί(1? Νοηη6 ηοί (1Ιτίηί(8ΐ6Πΐ Ρίϋο 85Γ0Κ8η(, 6( ίρδί ρΙοπο)8 δοηρΙοΓθ» Ιοοβ ίηδοί 
^ΓθΓί8ρ3ΐΓοοίη!οηι 8ΕΓοΓοη(? Ηίδ 88ηο(θ8 (ΙοοΙογ οϋνίβοι ίι» Γ68θΐ8αι οοη8(ί1θ6η(]ο, 6ο]υ8 

»• )08η. χτιι, 5• " Ιοιιι. ιτ, «8. •• ^ο«^. ι, 1. " ΡββΙ. οιχ, δ. " ΕοοΠ. χχιτ, 14. " Ιοβη. ι. ί8 
'Ίο8η.χι?,6. «» ίοαη. ¥, 10. •• Ι Οορ. ι, 24. " ΗβϋΓ. ι, δ. " Ηίρ. νιι, 26. " Αροο. ι, 44; 

Ι») Ορ. δΐ, η• 16. (ά) Ογ. δΟ, η. Ιδ. 

(») Ογ. 20, η. 6. (*) ΙϋίιΙ., η. 7. 

Μ Ογ. 41 η. 15. ^ {^ Ογ. 29, η. 17. 105 ΡΐυεΡΑΤΙΟ 6ΕΝ£ΒΑ1.Ι8. *- ΡΛΒ$ ΙΗ. 104 

ορο ίη1ηϋ&1« οηοάβηΙοΓ» 6υ]υ9 Ιαωιηβ οϋβοαρβ ϋίΙϋΰίϋαηΙαΓν •1 ιιιηΙΐΓ» ηαϊΒιιβ τβΓϊΙ&Ιβοι 
βΓΓΡΓ ο1)Ιοβ9Γβ ηίΐβϋαΙαΓ, ον&η686ΐια(• Ιρβυω ααάΪΓΟ ιαγβΐ. « (α) ΜαΙΙ« βΐΐβιρ αΐΐα οοη^β* 
Γ6ΓΘ ςα6β3.•. Οα«ηςα&πι αυΐ^ιη ϋηα[ΧΜ]υο(1(]ΐΐθ ϋοηιιη δίβίΙίΑίιοα ρβΓββήαί» ρίοςιιβ β6θ5α^ 
βχρΙίοβΓβ ιηίοίαΐθ άί(&οίΐ6Θ8(, θίςαβ οΟΓθούίοϋΙυω ΐΙΙυϋ, ςυο<1 ίο Ι.ϋΐ€Πβ θχβίδΐίΐ} ΓβριΐΓ• 
8ΑΓβ 6ΐ 6χΐιη«Γβ» 81 ιποϋο τβΓβ οίΤθηιΙίβ» 80 οοπ ρο({υ8 (1θ ίηάα&Ιπβ ρ606β8; υΐ Ι&αίθη Γοαι 
βυαιηίθΙίπΑ €0ηΐΓλΙ)βω• Ιιοο (ί1)ί ίαβίβηοΙυΐΏ ββΐ,ηΐ 8υ|}ΙίιηίθΓ68 τοοββ (ΙίνίοίΙβίί, 60 ρΓ«$Ιβο• 
ΙίΟΓί ίΙΙί θ4 ίηοοτρΟΓθ» ιιαΙυΓίΒ, ρβ$$ίοοίΙ:)υ$ςυθ δαρϋποΓΐ ΑΐΙπϋαΑβ : >)υιηίΙίθΓ63 «υΐβαι, 
οοιηροβίΐο* θΐ (α» 08ΐΐ8« ΐοβηΚο, βίςαβ ιοοβΓηβΙο.•. αΐ ία νίιΐβϋοβΐ ίηΐ6ΐϋβ;&8 ςυ» ρήοΓίβ 
ίΙΙϊυβ πλίαΓ» 8ί( ΓβΙίο, 6( ςβ» αβδοοαρί» (ιυηαθηίΐβΐίβ. » 

Αι ηθ βΓΡΟΓθω ιηίηυδ ίηΙοΐ6Γ&η(1υΊΌ βυΐ ρβοοβίυη ηοη Ι&ω ίκηιη&ηθ οοηββββ» ηβ§8Γβ 
Ρϋΐο (ϋτίηίΐαΐβιη, 6Χ βΓβΒΟΓίί 56η5υ οβΤοηβ» βίΓΟοίΐΑβ θ5( 8ΐ&(υβιΐ(ΐ8. « (6) ΟβίΙβϋ βϋβαι 
βΙ)Γ0Β&8? Ιιοο ηθ (Ιδθπαρηββ ηαίάοιη Ιρβί ίβοβΓαηΙ. Ο €ΐφαιοηίΙ)α8 ίοοΓβάαΙίοΓ, θ( ΙυϋφΊβ 
ίηβίρίβηΙίοΓΐ Ι5ΐί βηίιη ΡίΙίί ηοοιβη 69(]αθ1ΐΙβΙί8 νοοοιη 68^9 06θ8θ1>βοΚ : Ιιί βυΐβαι ουπι* 
α ηαο ίυς&ϋαηΙαΓ» Οβαω ηοΓ&ηΚ. 

θ€ 5ριπ/ιι $αη€ίο. 

Νβο οαιηοΓΐ «γ(1ογο αο ζθΙο δρίπΐυβ 8&ηοΙί (Ιίνίηίΐαΐ^ηα βδίΓυίΙ οοηΐΓβ Μ806<1οιιί8ηο8. 
βρίπίοω 8«θ6ΐοιη Οοαιη θρβΡίβ οοα8ΐ6ΐυΓ9 ςαο Ι^αιροΓθ βΐί^ηι ίηΐβΓ ΟβίΙιοΠοοβ ηοη ρβυοί 
6ΓβηΙ, (}αί ςϋ9ΐηνί8 δρίπΐυβ δβηοϋ (ϋνίηϋ&Ιβαι 8βηο8^β^βηι»6υα1 (βιηβηϋΰοπι βρβΓίο ηοη 
ϋίοβΙ>8ηΐ, 1)60 άίοί τοίοϋβηΐ. Ταη βρβΡίΑ ρΓθθϋίοβϋοηβ ηοα ΐΑπίαπι ΑπβηοΓίΜΐι θΙ Μβοϊ- 
ϋοηί&ηοΓίιπι , Β^ά βΐί&αι οοηηαΙΙοηκη ΰΑΐΗοΙίοοΓυω οϋβπββοι ίαοαΓΓίΙ» θΐΙ<ίθ α( ίμ5)ϋ$ 
θ(1?θΓ5ΑΠ08 Αι! βαιη ο 8ε<]β 6οη8ΐ3η(ίηοροΗ(αηβ (1θ(υΓΐ)3η(]ϋΐη, Ηοο θϋθΐη ηοηβίΙιίΙ οίο- 
▼ΘΓίΙ 6ΐ «(1]ΐΐν6Π( (ο). «ΡθΓΐβ$$^ δρίπ(ϋ5 ίΐΏρβΙίΙυΓ :» Ίσως τ^ Πνενμα βάλλβται• 1)00 65( » 
{οηυΚ ΒϋΙίυβ, ίθΓ(&$8θ 1)80 άο οβυδο ορρυβοοΓ οΐ «ΧιίςίιΟΓ, Γ|υί3 δρΪΓί(ϋ8 βΑΠοϋ, οαί 
1>6ΐΙαπι 1511 ίηάίχθΓϋηΙ, άΐνίηίΐβίβιη 6556γο βΙ ρΓφϋίοο. Ρθγ^Ι βΓΟ^οπαβ : Τ6 Πνεΰμα (αχού- 
σαθ*) (1>ς θε^ς, πάλιν λέγω• Ιμο\ Θεδς 9ύ • χαΐ τρίτον βοώ, Θεός- « δρΐπ1α8 υΐ Οουβ, (ΐα(1ίΐ6» ϋβηιηο 
ϋΐοαπλ : Ια ηιίΐιί Οοαβ» οΙ ΙβΓίΐο οίΑΐβαύο, Οβοβ θβΐ» » «Ιο. Οαοιΐ ίη (Ιβίοηϋβηϋβ Ρϋϋ <1ίνί• 
ηΚβΙθ ΑΐΗ3οα5ία8 ρΓΟδΙίΙϋ» \ά Οτβ^οήύΒ ίη (Ιβί^ηοΙοηάβ δρίπ(ιΐ8 88ηο(ί (1ίνίΐ)ίΐ8(6. 5ΐ (οΙ 
οΐ Ι8η(88 ηοη θ$ΐ βχροΓίυδ ρβΓδοουΐίοης^• ςαο( β( ςα8ηΐ88 ρ6Γρθ$5υ5 65( ΑΐΙ)8η8$ϊυ8, ηοη 
πίβί 1(1 &Γθί(1ίΙ| ςυίβ οοο88ίο (Ιβίυίι, ηοη 8υ(6πα 8η!π)η8 οΐ ΥθΙυηΐ88. Εδί Ι&ααβη Αΐίςιιί(1 ίη 
β^υ8 50Γίρ(ί9, ςυοά ΐΏίΓ8ΐίοηθπι ί8ΰί(• δίΙ>ί| ηοπιίπβ ΙΐΦΓβΐίοοηιω» ο1))ίο)ΐ, ((ί) «δρίηΐιιβ 
ΒβηοΙί (ϋνίυίΐΑίβω ηαΙΙο δοπρΙυΓ6θ Ιοοο ρΓ0(1ίΐΑΠΐ ΙΐΑϋβΓί;» ςαο4 ςαΜβω Γβ&ΙΙΚ «Ιαρίίοί 
ΡΑΐίοηο; ρπαιο ΑίϋηηΑηβ {ε) «δοπρΐιΐΓ«» (95ϋπΐΗ)ηίο Α(1π)0(1υιη οοπΟππαΙαοο θ88θ δρίΠΙα^ 
<1ί?ίηίΐ8ΐ6ΐη9 ϋ8 ςαίίΐβιη οαγ(6» (}ΐιί ηοη ηίωίΑ 8ΐο!ί<ϋ βΙ οϋΙαΑΐ ίαβΓίηΙ^ αΙ^οθ α δρίήΐυ 
8?6Γ8ί. 19 Οβίηάβ ίρ8β ίηηαωοΓΑ δοπρΙιΐΓΦ ρροΓοΓΐ ΐϋβΐίΐΏοηΪΑ, ηαίϋαβ ΟδΙοηϋίΐαΓ δρίπΐο$ 
ΑΑηοΙί (ΙίνίηίίΑΙβηι ίη δΟΓίρΙυπΑ ρΓοϋΐΙβω (ΐΑύοή (/). € δμΪΓϋυβ ϋ%\ (ϋοίΙυΓ, δμίΓί(υ( 
ΟΐΓΪΑΐί» ηιοηδ εΐιπδΐί, δριπίυβ Οοοαίηί, αο ΒοπιϊηΜβ ιρ$θ| δρίηΐυς Αΐίορίίοηίβ ... βοίβη* 
Ιί«» ρίβίΑΐΐΑ . • . οαιηΐΑ οΑββηΐίΑ ΑαΑ ίωρίοηβ» οιηηϊΑ οοηΐίηβηβ, » βΙο. 

ΡγαΙθγοα, 1)00 βϋΑΐη ραβϋο, ηάοά δρίπΙϋΑ $&ηεΐί (1ίιίαίΐΑ8 ηυΙΙο δοΓίρΙυπΒ Ιοοο ρΓοώ'ΐα 
ΙΐΑϋβΓΟίυΓ» ϋίαιΐ ίωρβοϋωοηΐο 6886 ηοη «ΙβϋβΓβΙ ςυοηιίηαΑ δρΙπ^αιη Οβαοι 6896 οοηΒίβΓβ- 
ιηυΓι βίςαΜβαι αΗα ρΙαπαΐΑ κβάίιηυΑ ςαΐ)8 ίη δοηρίαήβ ηοη αρραγοοΙ. « ΙΙαιΙθηΑΐη, » ίη- 
ςαίΐ (ίτ), 8ΐ]θ(ΐα6η8 ΑάνοΓδΑήιια), « Ι,α ΑΓΟββ ί1ΐ88 1α88, Ιηββηιΐιιπι ΑυΙ ΑηΑίπ^Ιιαηι Α006ρί8ΐί, 
ΑϋΙ ηο5 6ΐίΑηι ίπαωοΓίΑΐΐΑ νοοβαιΤ Ηοο οααιίηΑΐίαι 6( βζρΓ6886 οβίοηιΐο» ?«Ι 6α Γ«]ίοΐ6ηιυ8» 
ςαΐΑίη δοτίρΙϋΓΑ ηοη 6Χ5ΐΑηΙ« νοί οχρυηβοηιυΑ.• . . Νοηοβ ρβΓβρίβααηι θαΙ, Ιιοο αο ϋβ 
80ΐηρΐΑ 684β, βχ 4011)08 οοΠίβαηΙαΓ, ΐΑω6ΐ8ί οιΐηίιηβ (ΙίοΑηίαΓ 7 » 

Ηυ]α8 Γ68ροη&ίοηί8 ϋίΙυοίιίΑηάο οΑαβΑ, &Γ6β0Γίυ8 οοωρΑΓΑΚίοηοπι ίΐ)8(Κηί(. « ϋυΦ, 
ίηηυίΐ (Α), 6Χ οαιπί ηνο ί1Ιυ8ΐΓ68 τίΐΑΓΗΟΐ π)υΐΑΐίοη68 οχβΐίΐβΓυηίι ςα» αΙϊαώ (Ιυο Τθ$Ια? 
ιηοηίΑ, Αΐηυο οΐ) Γ6ί 06ΐ6ΐ>ηΐΑΐ6Π), (6γγο ιηοΐυΑ ΑρροΙίΑηΙυΓ ; αΙΙθγα α δίπιυΐΑΟΓΟΓυηι οαΐΐα 
Α(1 ΐ6£6ω, αΗογα α )68β 8(! ΕτΑη£;6ΐίυω• Αο ΙβΓίίυω οΙίΑω 16γγο ιηο(ηπ) δοηρΙοιίΑ ηοϋΜ 
ΑηηαηΐίΑΐ, ηΑΐηρο ηιϊΒΓΑΐίοηοαι αΙ) Ιιαο τίΐΑ.Αά ΑΐΙβΓΑηι ϋΐΑοΐ ιηοΐοδ οοιηί8. 6ϊ }ΑθΐΑΐΙοηί^ 

(α) Ογ. 20, η. 48. Μ ΙΙ)ί«1., η. ^. 

\ή Ογ. 38, η. 15. (Π ΙΙ)ί«1• (Π 1 
Μ όλΓίη.'λΙ. ί<£3, γ. 55 (ο) Ι1)ί<ί•» η. «5. 

\ίή Ογ. 51, η. 21. ' (*) 11>ί<1., η. Ά. <05 ΡΑ^ΡΑΤΙΟ ΟΕίΝ£ΗΑΙ.Ιδ. — ΡΑΚ5 1Η. 10Φ 

6χρ6Γ(60ΐ. Ιάβιη ροΓΓΟ ϋϋθ1)υ$ Τβδίθωβηΐίδ Αοοίϋίΐ. Οαίά ί11υ(1? Νοο Γβμ^ηΙο, α60 θά 
ρπωβαι β9^Γ655ίοιιί8 ίωρυΐθίοηβω ΰοιηηιυΐβία 5υη(. ΟυβηοοϋΓϋΟΐ ? 1(1 βηίαι $είΓθ ορθΓ8» 
ρΓθΙίαΐϋ β5ΐ:α( οθ νί ρβΓίπβΙΐθΓθαιυΓ , 8ϋ(1 ρβΓδϋβδΐοηβ 3(1ί1α6θΓθΐΏΐΐΓ. Οαο(1 βηΐκη νο* 
ΙϋηΙβη'υαι ηοη 65ΐ, ηβ (ΙίϋΙυΓηυω ςυίϋ6ΐΏ 6$(•..• £γ§ο ρπωβ Ιβχ $ϋ()ΐ8ΐί8 δίηαυΙ&ΟΓίδ 
5β0Γί6οίβ ρβΓίηίδίΙ. δβουηάβ 5ΐιΙ)ΐηοΙί8 δΑΟπΟοϋδ, οίΓουΓΏείδίοηβιη ΐΏΐηίιηθ ρΓθϊιί1)υΐΙ. Αο 
ρ65ΐ6&, υ( 860061 8υ1)ΐΓθΙιί 5ίΙ)ί ΒΙίςυίά φηυο ,βηίΐΏΟ 1ιιΐ6ΓυηΙ Ιιοιηίηβδ, ΓθΙ)α8 θΐί&αι 8ϋ>ϊ 
€θηο(;85ΐ8, Ιιοβ 65Κ, ίΙΙί 8&θΓίθ6ϋ8, 1ιί οίΓουοιοίδΐοηβ θΙ)5ΐιηα6Γαη(; βίςαβ υΐ βι βΐΗηίείδ 
]υ(1θΒΐ', )1α θχ Ιυ(1φί8 βΙΐΓΐ5ΐίαηί ίαοΐί 8υη(, ροΓ ιηαΐ3ΐίοη68 ςαβδΐ ίύΓΐίω βά Έγβη^βϋαίπ 
ΐΙΙβηΐί (α) • • • • Ηυίο βΐθπιρίο (1ΐνίηϋ&1ΐ8 (ΙοοΙπηβ εοωρϋΓβΓΪ ρΘ(6$(, ηί$ί ςαυά οοηΐΓβπο 
πιθ(3ο Γ6δ ρΓθοβ<1ίΙ. . . . 8ίο βηίαι 8Θ Γβδ 1ΐ8ΐ)6ΐ ; ΥβΙϋδ ΤθδΙβηαβηΙΟΓη ΡβίΓβιη βρβΓίθ ρπα- 
ά\αϊ)8;1, ΡΠίαιη ο1)δουπιΐδ. ΝοναΐΏ βαΐβαι ηο1>ίδ Ρίΐΐααι ρβΓδρίουο ΟδΙβικΙίΙ, βΙ δρίπίαδ 
<ϋ?ΐηΐ(&ΐ6(η 5α1>οΙ)δ€υΓθ ςαοάαοοίΏΟΐΙο ίη(1ίθ3νίΐ. Ναηο νβΓΟ δρίπΙαδ ίρδθ ηοΙ)ίδ6ααι ν6Γ- 
$9ΐυΓ, δβδβςαο ηοϋίδ βρβΓίίαδ (]6θ1αΓ&1. Νβςαβ βηίαι ΙαΙυχη 6Γ&1) ΡβίΓΪδ ϋίνίηΐΐβΐβ ηουάαιη 
οοοίϋ55β, ΡίΙίυαι βρβΓίθ ρΓ66(1ίθ3π; ηββ, ΡΙΙϋ (ϋνίαίΐδΐθ ηοίκΐυοα βϋωίδδβ, δρίπΐυιη 8βη- 
ΰίαιη, τβΐϋΐ ^Γ&νίοΓβιη ςυβακΙ&ΐΏ , δί ϋα Ιοςαί ίβδ 6δΚ, δβΓοίηβΐΏ ηο1)ίδ ίη§6η • • • . Οαία 
ΐΑπΙίδ ροΐία$ θ0068δίοηίϋαδ, 6(, ϋΐ Ρβνί(1 ΙοηυίΙυΓ, 8δ06η5ίοηΐΙ)υδ, βΐηυθ 6χ ςΙοπΑ ία 
ξ\οτ\Άϊη ρΓΟ^Γβδδίοηίϋαδ 6ΐ ίηοΓβιηβηΙίδ» ΤΓΐηίΙδϋδ Ιυα)6η δρΐ6η(1ί(1ίοη1)υδ ΠΙυοβΓβΚ . . • . 
ΟιιΐαβΙί&ΐΏ 85 ίρδο ^βδα ρβϋΙ&Ιίιη (ΙΰοΙβΓθΙϋΓ.... « Κοββ1)ο εβίαι ΡθίΓθΐιι, ίηςυίΐ, βί βΙίαιη 
ΡβΓβοΙθΙυιιι ιηΐΚβΙ νοΙ)ΐδ9 δρΐΓΐΙαο) Υ6πΐ8(ίδ '^.» . . . Η8ΐ)6ΐ)&1 ηϋΦϋΒΐη δ8ΐν8ΐ0Γ, ςυ.Φ 8 €ΐί$εί- 
ρα1ί$, 1ίθ6ΐ αϋοςαί ιηυΙΙίρΠοΐ άοείπηα ίηαρΙβΓβΐϋυΓ, Ιαηβ Ιβιηβη ροΓίδπ ροδδβ η^ζ^ϊ^αΐ, οί) 
6β$ίθΓδίΐ8η, ςα88 8((ϋ1ΐ, οβυδδδ, 8(ηυθ ίάείΓβο 6& ίρδίδ οεουΙΐ8ΐ38ΐ• Αο Γοτδϋδ (1ίε6ΐ)8( 
ίθΓ6, υΐ 8ΐ) αίΐνβηίβηΐθ δρίπία οα)ηί8 6(1οο6Γ6ηΙυΓ. Εγ^ο υηυπ) βχ βΟΓυω οιιιηβΓΟ βδδβ 
€60560, ίρδ&ιη δρίπΐυδ ββοοίί ά6ί(8(6αι, ίη ροδΙβΓυαι ορβπίϋδ (ΙβοΙ&ΓβηϋΒΐη , (αω νί(ΐ6- 
ϋθ6(, οααι ι^ηχ ροδΙ δβίνβίοπδ ία ίπίε^πυω ΓβδΙϋϋΙίοηβιη, ΐΏ8ΐυΓ& 6ΐ ρβΓοβρΙίΙ^ίΙίβ 
6$56( ΐρδίυδ οο^αίΐίο, υΐροίο οιιί ο1) (8αι ίηδί^ηθ πιίΓδουΙααι &(ΐ6δ ηοη 38ιώ 8Ι)γο§8Γ6- 
ΐαΓ (6). β 

Ει $ϋρβποπΙ)ϋδ Ορβ^οπί νΘΓΐ)ίδ όθ Ρϋίί άίνΐηίΐβΐβ οΙ)δθϋΓθ ΐη ΥβΙβη, ρβΓδρίοαθ ία 
Νογο Τ6δ(8[η6ηΐΌ 60§αί1α; ίίθοι άβ δρίπΙα 8υΙ)θΙ}δουΓ6 Ιβαΐαο) ία Νονό ΤβδΙ&αίθηΙο δίςαί- 
6θθ(ο : 6Χ ϋΐδ, ίοο[α8£α, γβρί^ίδ, ΐά δβςυίΙιΐΓ (&α1ααι 6ΐ υοίΐί^βηϋϋπι, ρΓδθΙβπ δ6πρΙι>Γ8α], 
(ΓβϋΙΐίοοβιη αοα δοηρΐ8αι Γαίδδβ η606558Π8ΐΏ, 6υ]α8 ορ6 ΡίΙϋ 80 δρίπΐυδ δβηοΐί ϋίνίαίΐ88 

ίη δοΓίρΐυπαΓυΐΏ ΙβδΙίΠΙΟαϋδ δυϋοΙίδΟΙΙΓδ 6ΧρΓ6δδ8, ρθΓδρΙείΙΘ 6ΐ 8ρ6Γΐθ (ΐ6θΐ8Γ8Γ6(υΓ. 

Οαοίΐ ςαίςΙβαι 8ΐίΙ)ί [ο) βΓβξοπυβ ϋοοεί οχρΓ6δδίυ8 : « ΡΓΦςΙδΓϋΟ) ϋθροδίΐυαι» ςαοά 8 ρ&- 
(Γί1)αδ οοδίΓίδ 8006ρίωυ8, οαδίοάΐβαΐεδ; Ρ8ΐΐ'6ΐυ, 6ΐ Ρίΐίααι, 6ΐ δρίΓίΙυω $8αο(ϋΐιι 8(1θΓ3η- 
ΐ65;ίη Ρϊΐίό Ρ8ΐΓ6αι, ία δρίπΙα ΡΙΙίααι οο^ηοδεοαίβδ, ία ςυοπυαι αοαιίαβ ϋ&ρΐίδοιί 8ςυ8 
(ίαοΐί δϋοιαδ. » £1 ογ. χχχι (α. 21) : κ ΙϋθαΙίάβαι δββρίυδςυβ ίαουΙοΒδ δρίπΐυδ δ8α6ΐί (ίίνί- 
οίΐΑίθΐη ααΙΙο δβπρΙϋΓ» Ιοοο ρΓοάίΙδΟί Ιι&Ι;)6γΙ. ΕάίαινβΓΟ ςαοϋ ηεο αοναδ 80 ρ6Γ6ξΓίαυ^$, 
ο«ο ίαίΓοάυοΙίΙίϋδ ίρδθ δϋ, γβραοι βΐ 8 ρπδείδ, 6ΐ Ιιυ]α8 »(8ΐίδ Ιιοιηίοί1)υ8 8βαί(υδ βΐ ρ8(6- 
ίθ6ίιΐ5, ςα&αηυ&πα 8 ρΐυπϋαδ ]8α\ ΟδΙβηδααα 65(, ςυί (Ιθ 1ΐ8β γθ ΙϋίδδθΓϋβπυαΙ, 8ΐςΏθ ίη 
ύΐτίηίδ δοπρΙϋΓίδ αβο ί^αβΥθ, ηθο ρβΓίααβΙοπβ 76Γ88ΐί δΐιαΐ, δ6(1 ΗΐΙβΓβαι ρεαβίΓοαΙβδ, 
Βίςυβ ίοίΓο ρΓΟδρίοίθϋΙεδ» ΓβοοαϋΐΙαω ρυΐοΐιπίυϋίηβω (Ιίνίαο Ι)6α6(ίοίο γίϋβΓϋαΙ, δοίβη- 
Ιίφςιΐθ Ιυοθ οοΙ1αδΐΓ8ΐί δαηΐ,» 6ΐο. Ου» 06Γΐ6 οοπ6Γα)8ηΙ αβεεδδ&πθπι βδδο ΐΓ8(1ίϋοηθαΐ 
υ(8€ΓίρΐυΓθ ίηΙθΙϋ^&αΙυΓ, βάβίςαβ (1ο^ω&ΐ8 άθΓιαί&αΙαΓ 8ΐ) Έοο1βδΐ8» ρβαβδ ςυδοι-^δΐ άβρο- 
^ίίαιη 18(0(1, ςτιοά 8006ρ1υαι 8ΐ) 8ροδΙοΙίδ 86ΓΥ81 6ΐ δβηιρβΓ δ6Γν8ΐ)ί1• 

Βί ({ΐιβ&(ΐ8ΐη βυαΐ» ςα» αιίΓΑ γ1(ΐ6Γί ρθ58ΐα(, (1ί6(8 & Ορθ^οπο 8(1 (]6ίθθ(ΐ6α(1&αι δρίπΐιΐδ 
δΑοοΙί (ϋνίοίκαΐβιη ; ιαίταο] 8(11ιαο αΐΒ^ίδ (^αοά 8ίΙ, (ααβ ΙβωροΓίδ ηοααυίΐοδ ίαίδδβ, θΙί8Π) 
^ι ^θ(ι)ο^ί^^8, ς[αί ς[α&πιγί8 δρίπίαω δβαοίαια Φ()α8ΐ6αι Ρ8ΐΓί βΐ ΡίΙίο, €0αδυΙ)δ(8αΙΐ8ΐ6αιςυΰ 
<^<ΐ6Γ6οΐ, ίρΜοι Ι&αιβα Οβυιη ιιρρ6ΐΐ8Γ6 αοΐΐβαΐ : (^αοοΐ ςαηω 8ΐ)δυΓ(1α(η δϋ, ιιθοιο αοα 
ϊοίθΙΙίρΐ; αοο (βωβά ία (1α51ααι Γ6νοϋ8Γί ροΐβδί, οαω (8αι (ΙίδθΓΐβ 88δθΓ8ΐ 86 €ΐίθ8ΐ, 8Θ 
)^1>0Γθ ρηθ<1ΐ68α(6 δρίπίααι 88αο1ααι Οοααι 6886, οοαιαιο(8αι ίαίδδθ (θγγβο}. 

" ^<»η. χιγ, 16. 

(β) Ογ. «, η. 26. {ή Ορ. 6, η. 22. 

(*)11)ί(ί..η.27,• 

Ρατεοι. Οβ. XXXV, 4 107 ΡΒ^εΡΑΤΙΟ €εΝ£ΚΑ1.Ι& -- .ΡΑΑ5 ΙΙίι 103 

ΟύδΙν γάρ ο&τως οΟποτβ (α) ΝίΙιΗ βηίιη 810 ιιη<|υαΐΑ 

*Ολήν Εσεισε τήν Τοίηιη οοπιιηοτίΐ Ιβιταηι, 

*0ς Πνεύματος 7ϋα(6^ησ(α υΐ Γι1)6η88, ςαα δρίιΐιιιβ 

Θεού βοωμένου. ΡαΙ&ηι 1>6υ8 ρΓ»(ϋ€8(υΓ : 

Ό χαι προσάντη τοις φΐΑοΤς Οιιθ(Ι βΐ ίηνίβιιιη ιηβ 3ΐηίΰ!β 

Τέθειχεν, οΓδαμεν. Ι^ΙΟϋαΐ, \ά 8€ίιηα84 

Ου» ΐβωοη νβΓ^θ 8ίο 86είρίοη(ΐ8 68$θ θπΙΐίίΓΟΓ, αΐ ϋ$ ^ίβηίΟο&Γβ νοίυβπΐ ιηΐΓβϋίΙβιη Οοη^ 
$(&ηΙίηορο1ί ιηαΐ3(ίοη6Πΐ ίβοίβο) , ουω ίο ββ υΓ5β« ςα» ιηοίΓοροϋβ 6ΐ ρΓορυςαιιουΙυπι 
6Γ8ΐ ΜβοβίΙοηΐθηοΓυη), δοίπίαβ $θαοΙί (1ίνίηίΐ88 ίρ$ίυ8 6Γ62θΓϋ,ορ6Γ& δίηβαίθπςαθ ιιηίίηί 
ίοΓίίΙαάΙηβ ρΓβθάίοβΙβ 68ΐ 

Ιηβοίβ αυίοπι ίΙΙβ 5€ΓυρυΙα8, άβ ρΓΦάίοαΙίοοθ δρΪΓΐΙαβ 8&η6ΐί (1ίτίοί(&(ί8, ηοη ηί8ί ΐη 
ςιιΐ1)ϋ8(!Αΐιι 0ΓΪ6ηΙί8 ρ&Γΐίΐ3α8 ξΓ&888(α8 68ΐγ ηα&χίωθ εββ88Γ6ββ; ίΐ8 υΐ θϋβηα ΒάδΠίυδ, οιτηο 
ΓΐΓίηί58)ΐηί8 &Γβυηα6ηΙί8 5ρίπ1υ8 88ηο(ί άίηηίΐβίβιη (1ϋΐΏοη8(Γ&Γ6ΐ, βιιω 68$θ Οβυαι ηοη 

8ρθΓΐ6 ρΓ6θ(1ίβ8Γ6ΐ, Οθ 8ηίω08 οβΓβΓ&ΓθΙ, ηο ΠΟΥΐβ €ΐί88ί(ϋΪ8, ΟΟΤίβ^ϋθ ν6Χ8ΐΙθηίΙ)11$ 805801 

ρΓΦΐ)6Γ6(» ηυο(1 Γυ86 ρροββςυίΐυΓ 0Γ6β0Γίυ8 0Γ8ΐί006 ςααίο Η8ΐ)υί(ΐο ΐ8α(]6πι Β88ίΙπ (6) : ΐη 
Ο6θί(ΐ6η(6 νεΓο οαοςυ&πι ; ηβιηο βηίιο ίΐΐίο δρίπίαο) $8ηοΙαα) Οουαι (ΙίοβΓβ ϋΐ ρΓβΒΰίοΑΓο 
ϋνΙ)ί(8τί(. 

«Ουβωτίδ αβ ρΓθθθ88ίοοθ 8ρΐπ1υ8 ηοο 828( βτβρηυδ, ριιΐΓ8 ιβπαβη ίη «^υβ 86πρ1ί8 8υοΚ 
Ιοββ, 61 ηυϋ)08 6οη]ίοβΓθ Π6θΙ, βαω & ΡθΙγθ οΐ & ΓίΙίο δρίπΐυπι β&ηβίαπι ρροοβάθΓβ 8γ1)11γ8- 
Ιυω ίαί$8β, αΐ Ι8ΐ8 (ο): Προσχυνοΰντες Πατέρα έν Υίψ, χαΐ ΥΙ^νΙν άγίψ Πνεύματα « ΑάΟΓβηΙβ» 
Ρ8ΐΓ6πι ίη ΡίΙίο, 61 ΡιΊίααα ίη $8ηο1ο δρίΓ[ΐυ. ρ 0ϋΐϋα8 νβπϋιβ ίιΐ 8ορροηί(αΓ ςυ«;αΐ8(1ιηο- 
άιχω ΡίΠα8 8α1)3ΐ8οΐί8αι βυ&ο) 8 ΡβίΓβ ΐΓβΗίκ, 8ίο βυβαι & ΚίΠο δρίπΐα5 88θοΐυ8. 

Ββ 1η^α^ηα(^οηΒ. 
ΙοοβΓοβΙίοπίδ ησο ηιίουδ 8οοϋΓ8ΐθ ςυβώ ΤπηίΐβΙίβ ΏγβΙβΚαπι βχρίίοβΐ 0Γβ80Γίϋ8• Τβιη 
βηίιη (ϋΐίςβηβεΐ 8οοϋΓ8ΐϋ8 ίη βο βχροηβοάο, υΐ βχ ίΓηηιβη88 ίΙΐ8 ΙϊβΒΡββϋΐη οιγο8 Ιηο8Γη8ΐίο- 
0601 €0ΐΐ0Γΐ6, ηυφ ΚβΓπβ ίη6υΙ>υί(, ηο1ΐ8 $ίΙ ηα&ω Ο8ΐβιοο ηοη οοηΓιχβπί, ΐ)5ΐ&8 ρ8Πΐ6Γ β! 
η886ί(υΓ88• Ν68ΐ0Γί8ηοΓυηι βηίιη, Εϋΐ7θΙιίβπθΓυαι βΐ ΜοηοΙΙιβΙίΐ8Γϋαι ίωρίβ (ΙοβιηβΙβ, ςυ» 
«θοίΐαω βΓϋρβΓβηΙ, οοηνβΙΠί, ορροδίΐαβ Ιιίβ (1θ5Π)8ΐίΙ)υ8 νθΓίΐ8ΐβ8 ρπ/ΒίΙίοβηδ• ΑορΓίωο ςηί- 
<Ιβπι ηοη 8ΐί8ηί) 88ηθΜθΐΙΙηοβΓηβΐίοηί8θ3ϋδ8ηι((ί),ςα8ηι Ιιυαΐ8ηί ^θηβπδΓβδΙβαΓβΙΙοηβαι: Τίς 
Βέ της άνθρωπότητος, ήν δι' ήμ3ς υπέστη Θε6ς, αΙτία ; Τδ σωθήναι πάντως ήμ3ς• τ{ γάρ δτερον ; ΒοοβΙ 
νβΓΐ)υπι βηίπίΓΒ ρποχίπιβ υηίίαπι Γαίδδβ (β), ηιβϋίβςαβ 8ηίπΐ8 οορροπί : Διά τοΟτο θεδςβαρχΙδΛ 
μέσης ψυχής άνεχράθη, χα\ συνεδέθη τά διεστώτα τ^Ι πρδς 4μφω του μεσιτεύοντος οίχειότητι. υί γίηί(83 βΐ 
οοΓρυβ, ΓθδϋίδΟΓβρ&ηΙβδ ί(8 οοη]αηοΐ8θ8αηκ,8ηίπ)8θίηΐ6Γ?θηΙα (/*)• ΑροΙ1ίη8ΠδΙ» Ιβδαηι ΟΙιπ* 
βΐυπι Βοιηίοίουπιΐιοηαΐηθπι 8ρρ6ΐΐ8>)8ηΙ ; ηυο ηοηιίηθ ο δ8η€(ίδ Ρ8ΐΓίΙ)θδ οδίδοηΐ Α(Ιΐ8η&δίθ5^ 
ΕρίρΙ)8ηιαδ, 68δδί8ηυ8, βίο.; νβΓοω Ιοη^θ βΙίοδθΏδα, Ιιοαιίηβη δοίΐίοβΐ ρβΓΓβοΙοοι ίηΐ6ΐ1ί« 
ββη(68. ΑροΙΙίη8Πδΐ6β &υ(βαι ΙιοωΙηβαι ίη βΐιπδίο 8(1αιίΙΐ658ηΙ| ωοάο &οίω8 οβΓβηΙοιτ), 
ηοάο ίηιοΙΙίββηϋβ, ου]υ8 .δοίΐίοβΐ νίββδ (1ίνίηί(8(6πι δορρΙβΓΰ ▼οΙβ1)8η( ; ςαοδ βίο τβΜΙ'ιί 
6Γ68θπυδ {§) : « Νβςυο Ιιοηιίηβπ) & (]ίνίηίΐ8ΐ6 δ6ρ8Γ8πιυδ| ίηςηίΐ, 8θά υηοοι οΙ βαπκΐβαι 
ρΐΌβΙβωυΓ, » 6(0. ΟυβΒ 6Χ8θπΙ)6η(]6θ οδδβηΐ 8(1 ΟΙβάοηίηαι ορίδίοΐ®, ςαβθ οΗπι ίηΙβΓ θΓ&(ίο<» 
ηβδ ηα!Ώ6Γ8ΐ)8η1αΓ, ηαβδ ΙηΙβΓ ο 6( μι οοουρ8ΐ)8η( δβϋοπ), 6ΐ ογ&Ι. ίχχνιΐι ίη. 13). « Ουί 
βδΓ, β( : ςαίθΓ68ΐυδ ηοη βδΙ, ογοβΙογ; ςυί ηαΐΐο Ιοοο οοηΙίηοΓί ροίοδί, ρβΓ ίηΙβΓΥοηΙαω 
βηίο)» ίη1θ1ΐ60(α8ΐίδ, ίηΐβρ (1ίνίηί(8ΐ6πι 6( οαπηίδ οΓΒδδίΐίβω, οοηΙίηοΙυΓ. Ουί ΙοουρΙβΙβδ 
8ΐ1θ8 (1ί(8(| ρ8αρθΓ(&(θ &1βοΙΙιΐΓ : οαπηίδ βηίω ηοφ ρ8υρβΓ(&Ιοπι 8υΙ)1(, υ( β^ο (]ίνίη1(8ΐί8 
ίρδίυδ ορβδ οοη86(ΐα8Γ. Οαί ρΐβοοδ βδΐ, 6χΙη8ηί(υΓ : δα8 θοΙώ ςΙοπβ ηοη ηίΐιίΐ 6χΙη8η{ΐαΓμ 
υ( 6^0 ρίβηίίαιίίηίδ ίρδίοδ ροΓίίεβρδ βίΠείαΓ... ΰΐιπδΐυβ Ιιυαι&η8 οαιηί8, βχοβρίο ρβεε&ΐο. 
δυδοίρίΐ, οοηεβρίυδ ςυί(ΐ6ΐη οχ ΥίΓΒϊηβ, 8ηίη)0 βΐ 0θΓρθΓ6 8 δρίπία ρΓΦρυΓΚ8ΐ8 ; ηθπι 6( 
ββηβΓ&Ιίοηβω ΙιουοΓθ 8(Εο1, οΐ νίΓβϊηίΐ8ΐ6αι ρρ^ίβρηί οροηοϋαΐ. » Υιρκίηοαι ΜαΓί8Π), ηυ<9 
ΟοΦίηυπι οοηοβρίΐ 6( ρορβΓίΙ, ηοη δβωοΙ θεοτέχον παρθένον 8ρρ6ΐΐ8ηδ (Α), 8η8ΐ{ιβω8 άΊιϋ 
ΝβδΙοριο ρρίυδηυβιη η8δ06Ρ6(αρ, ϋδ^αο οηιηίϋυδ ςυί Ιΐ8ηο ΙιοηθΓίί1θ8ΐη 8ρρ6ΐΐ8(ίοη6αι ϋβΑΐβ» 
νίρςίηί 8(1ία)υη(• 

. ίδ βΐ 8ες. {«) Ορ. 2, η. 23. 

69. (Π δο€Γαΐ., Ι. II, €. 46, ρ. 161. 

(9) Ερίδΐ. 1 α(1 01θ(Ιοηΐυαΐ| οΐίιη ορ. 51. 

(Ιή Ογ. 55, ο. 4. 
Κϋ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ 6ΕΝΕΕΑΙ.15. — ΡΑΕ5 ΗΚ |10 

Ουοά &ηξβΙο$ 8ρθοΙ&(» ΙΐΦΓβΓθ νΐοΐοΐαρ 6Γθ^0Γί^υ$ οιπεΑ βΟΓαιη ύΓββΙίΟοθΐη» η&Ιυι'οιη» 
5ΐ&1ιια)» 6( νβΓΪοβ βΟΓυΐη 0Γιΐίη65 : ία ββ (οπιβα οιχω βηϋςαιβ Ρβ(πΙ)υ8 ΟηΦοίδ ίυί9$θ 5θη«• 
ΐεηΐίβ νίιΙβΙυΓ, υΐ 6Γ6ϋ6Γ6( οη(θ ωαικίυιη 0Γ08ΐ08 6$50 βη^βίοδ. « (α) Οαοηίακη βυΐβιη Ι}οηι• 
ΙαΙί » (ϋνίηβθ « ηβςαβςυ&ω ββΐίβ βρβί 5υ8 ]'ρ$ίυ5 δοΙυΐΏ βοηίβωρίοΐίοηβ πιονοπ, 56(1 
όοοϋΠ) (ίίβΤυικϋ 80 ρΓθρ8Κ8Π.ορθΓ(θΙ)8^ηΙ ρΙαΓ8 65$6ηΙ, ηυθθΙ)6η6βείθ8ίβ66Γ6ηΙυΓ» ίϋ θηίαι 
5υωιηφ1)οηί(8ΐί5 6γο(, ρπιηιιιη βηββΠεβδ βΐ ΟφΙβδΙββ νίτίαίθβ οο^ί(&τί( : βίςυβ ϋΐα οο^ίΐβΐίο 
ορυ5 6Γ8ΐ, ςυθ(] ΥβΓϋο οοοΩεΐβϋΑΐοΓ, 80 δρίπΐυ 6χρΐ6ΐ>βΙαΓ. ΑΙςαβ ίιβ 8βοαη(1ί δρΙβικΙοΓβ» 
ρΓΟερβοΐί $υηΙ« ρπΕπΙ βρΙβικΙοΗδ αάωίηίδίΓί; δίνβ ΐηϊβΐϋβοηΐβδ 8ρίΓΐ(α$» βίνθί^ηθω νβΐυκ 
χο&Κβηβθ βχρβΓίβκη βΐ ίηοοΓρΟΓβυω» δίνβ βΐίβαα ςυβιηά&ΐΏ η8ΐϋΓ8ΐΏ 60$ βιίδΙίω&Γβ οροΓίοΙ.» 
Υ6Γυπ)ΐ&ηΐ6α βη^βίοβ « (6) δίααρίίοί ηο8(1&αι οβΙυΓβ » ρΓΦ(1ΐΙο$» βΐ « ρυΓ83 ηβΙυΓββ » 
$3ηχίΙ.«1{;οθ[η»ν6Γθ ίρεοβ ηαηοαρ&( {€)$ ηοηςυοά 0θΓρθΓ6&ηΐ$υΙΐ5(8ηΐί8ΐη νβΙ (6ηϋί58ίιιΐ8πι 
618 βΙΠοβ&Ι» 86(1 ο1) πιυηοΓβ ςαίΙ>α8 βπ^β ηο$ ΓαοκυπίαΓ^ 8ίο Ρβυδ « '}ζ(ί\$ » 6(ί8ΐη ίη 8επρ(α- 
Π5 τοο8ΐυΓ, νβΙ οΐ) ηίΐΏί&ΐΏ ραπίαίθΐη, νβΙ όΐ) αββΓβηΐίβδίφαο) ία8(ί1ίφ 8ΐυ(!ίυιιι ηυο ρ6ββΑ(8 
6χυΓίΙ, ΡΓ8Τ08 Π10Γ68 8ίτθ ίΐΏωυ(8η(1ο» 3ίνθ ρΐ66ΐ6η(1ο• Ηί8 8ηηυί( $&οο(α8 (ΙοοΙοπ, 6( ίηΙβΓ• 
ρΓ6(8(ίθϋί 5ΐ]ίΓΓ8Β8(υΓ. « δρί Π Ια8« ίηφίιΐ ((Ι), &1ςϋθ 181)18 αηςίΐΐυβ βρρβΙΙβΙυΓ; ίΙΙαά, ςαΐα 
ίο(6ΐΐ6θ(1Ιί η8(υΓ& 68( ρΓ»<1ίΚυ8, Ηοβ, ςυία ροΓ{;&η(1ί$ 8η!ιη!8 008(Γί8 &(1Ιι!5θΙαΓ.; ςαβηάοςαί' 
(]6ΐηρηπ)&π8 ςυοςυβ ί1Ι& 6886ηΐί8 (06υ8) ϋςύβπι ηοαΐ)ηί()α8 ιη δοπρίυΓβ ηαηουρ&ΐϋΓ. » 
νί(ΐ6ΐαΓ 8ΐί6υΙ>ί (β) &η{;βΙθ8 ηοΐαΓβ 8α&οΐΏηί ρβοοβίο ρΓ0Γ8α8 ίαισιοηβδ ορίη8ΓΪ• « Οαοηΐβιη 
οιηηί ρ60€8ΐ1 Ι8ΐ>θ 08Γ6Γ6» Οβί 68^ ρπιοφηυβ 6ΐ ίοοοοαρθ8ίΐ» ηΑΐυΓΟ (8ίο[ΐρΙί€ίΐ88 θηίαι 
Ρ8€8ΐ8 68(, αίςαθ 8ΐ) οαιαί (1ί88ί(1ίο Γοωοία) ; βαϋ&οΙοΓ οϋβω θ(1(]8ίτ), βΐ ΑΠΒθίίεβΒ, ςα» βυΐ 
ρΓ0Γ8α8 βχΐΓβ ρ6€€8πύί 8ΐβ8(0 68ΐ, 8υ( 8(1 1(1 εοΓίθ ο1) 6&Π1 ρΓ0ρίη€ΐυίΐ8(6ηι, ςυβαι &(1 Όβυπι 

1ΐθΙ)6ΐ, ρΓ0ΧίΐΙΐ6 8666(111. » ΥβΓϋΟΙ δίϋΟίβηΙΙβΟ) 8υ( (θα)ρ6Γ8Γ6, 8ϋΙ 881(601 6ΧρΙ&08Γ6 86ςα60« 

(ίΙ)υ$ (1ί66Γ6 αϊΗίΙ νβίβΐ « (/} 6β8ϋ( ςαί(1θαι &οίαιυ8 (ΙίοβΓθ 8(1 αιβίαω ίαιπιοΙ)1ΐ68 ν 8η86ΐθ8, 
•βΐςα6 8(11>οηυη](1αηΐ8Χ8ΐ8($ϋ8ΐίοη6αι 1ΐ8ΐ)6α(68, υΐροΐβ Οβααι οίΓ6απ)8(3ηΐ68| &6 ρΓίαΐ8ηο 
ΒβίίαΙ^ΟΓθ οοΙ1υοοπΐ68; τ6Γααι αΚηοηοωηίηη ία)αιο1)ίΐ68, 86ά »(;γ6 αιοϋίΐββ θχί8ΐίαΐ6η! 
«0(1ί€8ΐιι, ιηίΐιί ρ6Γ8α8()6(ίΙΙθ οϋ 8ρ]6α(1θΡ6πι 1.αοίΓ6Γ9 ςαί ρΓορΙθΓ $υρθΓΐ)Ϊ8αι 08ΐί§ο, 6( 

(ίΓ60(α8 681, 6ΐ ΠΟΟίία&ΙαΓ» 86 8υΙ}]66ΐ£θ ίρ8ί Γ6ΐ>βΙΙθ8 ρθΐ68(&(θ8, ({α» ρ6Γ ϋΟΠί ίϋ^αΟΙ νΙΙίϋΠΙ 

€ΐΓ6(»Γαη(» ίΙΙυ(1ςαο ποΙμ8 οοπίΓβχβΓαπΙ; ι» Αηβ6ΐθ8 Ιιίο 8ΐ(6α(1ίΙ ςιΐ8ΐ68 6Γ8ηΐ, (Ιααι άβ ίαΐυπι 
5θΓ(6 8(11ια6 ίη86ϋ, 6ΐ ηοη(1ασ) ίη 8&ηο(ί(8ΐθ 0008ΐ&Ι)ϊΙίΙί9 ΓιΙ)6γο ρο(6Γ8η( &Γ5ί1ηο 8 ρπω<ι 

560(60118 ίο 81180) (ΙθΟβΟΐ^Γβ, Ιίθ6( 8(1 ία8(ΐΐί8αΐ 0160118 8£Γ66(α ΙΌΟΟ ΟΓΟ€ΐίΤ68« ρΓΟΐαρ(ίθΓ63 

λ<11>οουιη (ΐα8αι 8(1 ηΐ8ΐαω 6886ει(. 

• (ί^) Αη^θϋοΦ ροΐθ8(8ΐθ8 (ΙίνίηθΒ τοίυοίβΐίβ οιίηί8ΐΓ8) 8υηι^ γο1)Ογθ(ιιιθ ηοη η)θ(1ο ηβΐυ- 
Γ8ΐί, 86(1 β(ίβθ) 8(1ν6ηΙί(ίθ ροΗβΟί, ΙθΟ& 001018 ρ6Γ8βΓ8Πΐ^ (οοι οΐ) οιΙηί8(6πί ρΓθπιρ(ί(α(1ΐ- 
ηβη, (υηι ο1> η8(αΓΦ ΙοτϋβΙθΟ)• ΑΙίο βΙίΑοι ({υβακίβω 0Γΐ)ί8 ραρίβαι οοοιρ1βο(αη(οΓ, 8αΐ 
€6γ(6 8ΐίί8 ςαΐ)β€ΐ8οι Ρ8Γ8 000)0)1858 68(, υ( οογίΐ ηοί ΙίΦΟ 0Γ(]ίη&?ίΙ 80 (1ί8(ίηχί(. Α(1 υουοι 
Γ6Γαα) οοιηίοηι Οοο(11(θΓί8 ηαΐαω οο)ηί8 ίη οηαο)]υο8αη(. Βίτίηββ Ι8α(1θ8 08ηυηι,&0 86ω- 
ρί(6Γη&αι 111801 βΙθΓί8θλ$θθ)ρί(6Γθο ίη(υ6θΙαΓ,6ΐο.(λ) Νο5ί8 ^βΐίβαι « 8(1 ορ(1οΐ8(|υφςυθ8(1]υ« 
ΦθοΙο 8αο(. » 

Ββ αηΐίηα ήη$φΐί^ χίΜηοτίαΜαί^ α ονιρηΒ. 

Αηίαΐ80ΐ βχ 060 6( ίθ)αιοη8ΐ6ηι 6886 (1οο6( (ί) : « Αοία)8 6χ 060 68(, 8(ς[υ6 (ΙίνίηΑ, 8υρ6Γ- 

η»(1\16 00ΐ)ίΗ(8(ί8 ρ8Γ(ίθ6ρ8, 8(1 68ω€[υ6 ρΓ0ρ6Γ8η8 ; 180)6(81 ΥϋΐΟΓΙ ίη(6η'αΐ 80 (]6(θη0Γΐ 5ί( 

β5(η€ΐβ.... (;)0θ 8ηίοΐΦ88ΐυ(θ ρθΓίοΙίΐ8θ)ϋΓ, ^υ» 1)68(8 βΐ ίη)η)0Γ(8ΐί8 β8ί, 8ΐςαβ ίθ)αιορ(8- 
1ώα8, τθΐ 8αρρ1ίοϋ9ι νβΙ ΐΑυ(115α8, ο5 νίιΐυαι βαΐ ?ίΓ(οΐ6θΐ 8(ηοί6(υΓ. » Ρ8(γ68| 08Γηί3 

(βΟΐααΐ 8001 ρ8ΐΓ68 : 

Ούν δλου άνθρώποΕΟ πατήρ βροτ^ς, ώς ένέπουσςν, 
*Αλλ* δσνον ααρχές τε χα\ αίματος * αμφοτέρων μέν 
Όλλυαένων, ψυχή δέ Θέου χρατέοντος Αημα, 
*£χτοθεν είνπίπτουσα χοός πλάσει. Οίδεν ό μίζας, 
Ίώς τ6 ποωτον ίπνευσε, χα\ είχδνα μίξατο γαίτ;. 

ω Ογ. 58. η. 9. (Ο Ογ. 58, η. 9• 

ί*) Ορ. 31, η. 15. (ί,) ϋρ. 28, η. δί. 

(ό Ογ. 28, η. 31. (/ι) Ογ. 40 , η. 56. 

ψ) ΙΜ(1• (ί) Ογ. 2, η. 17. 

Μ Οί, 40, η. 7. " 0) 11)ίίΙ. , η. 28. αί ΡΚ^ΈΡΑΤΙΟ 6ΕΝΕΙΙΑΙ.Ι5. ~ ΡΑΚδ ΙΠ. 1ϋ 

(η) Νοη ΐοΐίυβ ΗοΓηίηίβ Ιιοιηο ρ»ΐετ ββΐ, υΐ (Ιίΰί 8θ1β{• 
δΰϋ ΐΑηΐυιη ο^ΓηΊδ εΐ 83ΐι^υπη8, ςυοΓυιη υίΓυιηςυβ 
Ρ6ΓΪΐ)ίΙ. Αηίιηβι βαίβω Οβί οηιηίροΐβπΐίβ βρ'ίΓαευΙιιιη 6$1, 
ΚχΐΓΐη$6θα8 ίη€ί<ΐ6ΐΐ8 ίη 16γγ681γ6 Ο^ιηβηΐυιη. Μονίΐ ^ϋί ιηΐ50ΐιΐ( 
ΰϋοιικχίο ρπιηυιη ΑίΙΙατΐι, λο ϊηι^^ίηβιη ιθγγφ ιηίβουίΐ. 

Ρβΰοαίηίη οηριηαΐβ, 
ΟηςίηθΙβ ρ6ΰ08(υΐ](ΐ &ρ6ΓΚί5$ΐηιβ βοηβΙθΙαΓ : (^ ΤοΙϋβ 06€Μί, ίηςαίΐ (6), α1ςα6 ο5 ρπ- 
ιυί Ηοωίηί» ίηο1}6<]ί6ηΙίβ[η οΙ (ϋα1)θΙί Γπιυ(ΐ6ΐΏ οοηοΙβιηη&Ιϋδ $υαι.* . .(ο) Ουοωβάωοάαιη ίίι 
ΥθΙβπ ΑάβίΏΟ ΕΏΟΓίυί 8υα}υ5, ι(8)η€1)π8ΐο νίνβΐΏυ8*';(1αωΩίωίΓυω€υΐΒθϊ)Π5ΐθ6(ηβ5οΐαιαΓ, 
6(€Γυϋί 8ΩιβίΐΏυΓ,6ΐ δβρθΙίιηαΓ, 6( Γ68αΓξ1ΐΏΐΐ5. Ρυ1οΙΐρ& «ηίαι ία οοηΐΓθΓίυαι ωυΐαΐίο IΏ^^1ί 
$ϋΙ)6υη()8 681, ιι( (]υ6α33ϋιηοϋ1αηίΐ βχ δβουη^ϋδ Γβϋυδ αιοΐβ&ΐ» τβηεΓυηΙ, δίοβήβπι* βχ ιηοΐβ- 
$Ιί$ΐΦΐθΒθΙ]α6υη(ίΰθ Γθ:1θθηΙ. «ϋ()ίθηίιη β5αΐ)<)&νί(ρ6003ΐαω, 5αρ6Γ8ΐ)υα(1ανίΙ 6( βΓ8ΐί& '*:» 
βΚ $ί §α5(υ3 ^οη(^6^ί)η»ν^^, ςυβηΐο α)8£;ί8 €ΗΓί8ΐί ρ885ίο ία$Ιίβο&τίΙ ? » 1.οοϋαι Ιιυηο 6Χ86Π- 
ρ$ίΙ Αιΐ8ΐΐδ1ίηϋ5 Ι. ι οοηί. /ι*/, ο. 5, ρ. 505, Ιοω. Χ. Τπρϋοβιη ηδΙίνίΙβΙβίΏ 0Γβ8ϋπυδ, 8οπ- 
ρΙαΓ8ΓϋΐΏ 8αοΙθΓί(8ΐ6, παιηβΓ&Ι θΐ (1θ<36Γηί(, ςαβΓααι άϋφ ρπθΓ68 γϊΐίααι ΟΓΐ^ίοίδ ηοβίΓΦ 
(ΙβοΙβΓβηΙ; οοω υηβ ςυοβ βΐ ρβπ 00Γρυ8, 2{6Γνί1ί8 5ΐ( βΐ 1ϋ)ί(1ίαο8Α ; &Ι(6Γ& ςαφ ρ6Γ ύθρίί• 
δηαυω ηοΙ)ί$ υοηίβΓίιΐΓ, . ΐΏοΙυηα ρπιηφ η8ΐίνίΐ8ΐί5 (ΙβρβΙΙβΓθ, 6ΐ ά&ιηηυιη Γ658ΓθίΓ6 ιηοη- 
8ΐΓ6(υΓ• « {ά) ΤΓίρΙβχ η^1ίνί(8ΐί$ Β6ηυ$ &§ηο5€ΪΙ δοπρίυρβ, ρποαιιω εχ οοΓροπϋυβ, 
8ΐΐ6Γυιη 6χ ΐ33ρΙί8ίΌ0 , ΙβΓίίαϋΐ 6Χ ΓβδυΓΓθοίίοηβ. ΉοΓυιη ρπιηαΏ ηοοΙοΓοαιη βΐ 86γ- 
νυιη Θ81, 80 ουίΏ ΙίΙ)ί(1ΐπ6 οοηίυηβΐυπι : βΙΙθΓυιη οϋυΓΩαιη θΐ ΗΙ)θΓααι, &ο (Ι6ρθ1ΐ60(ΐ8- 
Γυιη νίΙίθ88ηιηι α^ΓθοΙίοηυω νίω ))Αΐ)βϋ8, οωηβ ίιΙ, ςαοά 8 ηβΐϊνίίβίο εοηίΓΑοΙαιη 68(, νε- 
ΙβΓΏθηδΓπρϋΙβηδ, βΐ βά βαροΓηοιη νίΐβαι ηο8 Γβνοββηδ, » «ρδς τήν 4νω ζωίιν έπανάγουσα. Κβ- 
(Ιίχ (81116η ρ^^οο&Ιί 6Χ8ΐίηβ(8 ρ6ηί(υ8 ηοη - 68ΐ. « ΙΤϋοδοι, ιηςυίΐ (β)» ίυηάίΐιιβ ρβΓββι 
νϊΙίυΐΏ, 6( ρΓΐίηϋΐΏ ΐ11ία8 8θηιβη, &ο ρπ&νυδ ίΐΐβ , ίΐηί (1θΓωίθηΙϋ)υ8 ηοΐιίβ ζίζΒΒίβ βαρβΓδβ- 
ΐΏίη&νίΙ'* .... Η»ο ηο5ί8 1ί§;ηαιιι ίΙΙαιΙ ΐηνβχί(, θ( 8ΐΏ8Γα8 6808, 6ΐ ίηνίϋαβ δβΓρβηβ, θ( Ιεχ 
νίοΐ8(8, ςυϋθ ηο5ί8 Ιιβηο ρωη&ιη ΐΓΓοςβνίΙ, υ1 ίη ναΚυβ 8υ(1θΓ6 ηοΙ)Ϊ8 νίοΙ(ΐ8 .^ίΐ ρ8Γ8α(]υ5'^•• 
£ ρ8Γβ(ϋ80 (Ι6]6€ΐυ8 800), 8ΐςϋ6 8(1 (βΓΓΰπι » 6Χ ^08 8$5υιηρ1υ8 ίαβΓβω, &ΥθΓ5υ8 8υω, ϋ 
υηυπι ϋ6ΐΪ6ί8Γυ[η Ιοοο 1ι&Ι>βιΐ8, (ΐα(κΙ 68]&ιιιί(8(68 03638 6(>ςη1ΐ88 1ίΐ8ΐ)θ8ΐη : 6( ρΓΟ 6&ίκυ3 
.νοΙυρ(3(6, ρβρρβίιιο (ΰΦΓΟΓβ (Ι8αιη8ΐα8 δύω ; βΒπκιυβ ροβη&αι ρβηάο, υΐ ηιίΐιί ουιη 60 ςπί 

(η9ΐ6 ίη 0)6801 βΓηίοίΙί&ΠΙ ίΓΓ6ρ8ί(, 86 ρ6Γ 8Ι'Ι>0Π8 £081001 ίΟ ίΓ&οάθΠΙ 0)6 ίηάοχίΐ, 1)6110111 
[$6Γ6Γ6$11 η6€688θ. ΗίΟΟ ί86(001 68ΐ Οΐ 10 ΐ35θΓ6 6ΐ 8ΘΓ0ηΐη8 η8$68Γ, 6ΐ ΥίΥ&Ο), 86 Π)0Π8Γ. 

Ηίηο {η(]ί^6ηΐί8 Π8(α 68ΐ$'6χ ίη(ϋ86η1ί8 6ορί€ΐίΙ&8 ίι&Ι^βηάί, βχ οορί(ϋΐ8ΐ6 ϋθΙΙα, 6Χ 1)6ΐϋδ 
ροΓΓΟ Ιπ1)θΐ8, (ΐοϋ)θ8 ίο (Ιίνίοβ οοηϋβοιη&Ιίοοθ ηίΐιίΐ ΚΓ8ν)08 68ΐ 61 &€6γ1)108. » δ. ΑοςοδΙί* 
ηο8, ρ1οπ1)ϋ8 8(1 6θπ&Γα)8θ(ΐ8αι β<ΐ6αι Ο8ΐ1ιο1ίο&οι ρροϊβΐίβ 0Γ6Κ0Γϋ (68(ίοιοαϋ8, 810 ΙοΗβ- 
ηααι 8ΝοςοίΐθΓ {[) : « 86(1 ηοη Ιίϋι (ΙββηΙ 018^01 ηοαιίηίδ 6ΐ ί80ΐ8 06ΐ6ΐ)6Γηαι& ΐΙ1α8ΐη8 βρί- 

860ρ08 611801 (1θ ρ8Γΐί1)08 ΟπβηΙίβ, 6θ]θ8 6ΐθςθία ίη§6η(ί8 ηΐ6ΓίΙθ £;Γ8ΐίΦ, 611301 ίο 1ίο§ο8ΐη 
1.8110801 (Γ&η$ΐ8ΐ8 Ο8(Ι0θ(Ι08(]α6 6ΐ8Γ06Γϋ0(. 8β(ΐ68( 6ΓβΟ 0001 18118 ρΑΐπΙ)α8 611801 8306108 

6Γ6βοτ1ο5, 6ΐ 0001 618 (ο» οποιίη&Ιίοοίδ 4080601 ρ8(ί8(0Γ 1η?ί(1ί80ΐ : άοω (80160 ουω 6ί5 

€0η(Γ8 ηονίΐίβηΐ ρ6$(601 Υ68(Γ&01, 016(1ίθ1θ8ΐθ01 ρΓθί6Γ8( 6( ίρ8θ 860160(1301 . . . Αο Ιί1)1 ρ8ΓΥ3 
ίο 000 6Γ6Κ0Π0 6ρί800ρθΓθαΐ ΟΠ6η(3Ηθαΐ τί(ΐ6(0Γ 8Ο0(θΓί(85 ? Ε5ΐ ς01<]601 (30(8 Ρ6Γ5003, 

ο( η6ςθ6 ίΙΙθ Ιιοο ηΐ8ί 6Χ 6(ΐ6 €Ι]η8(ί8η8 οοιηίϋοβ ηο(ί$8ία)& (]ίθ6Γ6(, ηβο ΙΙΙί 600ΐ (801 οΐβ- 

ΓΟΟΙ 1ΐ8ΐ>6Γ60( 8ΐς06 ν606Γ30(1θ01, 0181 Ιΐ8ΘΟ βΐ) ίΙΙΟ €ϋθ(& 6Χ Γ62θΙ& ηοΐίδβίοΐφ ν6Πΐ3ΐίί> 
38ηθ806Γ6Ο(• II 

Β&ρ(ί80ΐυαι 8ρρ6ΐΐ8(«οαιη1οαι 06ί 1>6η6βο1θΓοαι ρΓΦθΐ8Π88ίθ)οοι 6( ρΓΐΒ8(8η(ί8$ίαιοαι(ί)Γ) 
Οοηοοι, ΐηςοΚ (λ), γοοβωοδ, ΚΓβΙίβαι» ϋ3ρ(ί8θΐαο), υοο(ιοο6αι, 111οαιίη8(ίοο6σ), ίοοοΓ'* 

Γυρ(ίθθΐ8 10(100160(010, Γ6£;606Γ&(ίθηί8 Ι8Υ80ΓΟΗ1 , βίςίΠοΟΙ , 80 (ΐ6θίςθ6 6Χ06ΐ)βηΐί58ία)< 
<]00Υί8 000)106 8ρρθΙΐ3αΐ08• ΟοΟΟαΐ (1ίθί(θΓ, (]θί8 ϋ8, (1θ1 ρΓίθ8 ηΐΐΐίΐ 00θ(θΐ6ΓΟ0(» ά^' 

ΙΟΓ. 6Γ8(ί8 , 4018 6(1801 (ΐ6ΐ)6θ(ί5ο8. Β8ρ(ΐ5α)08, ςοί& ρ6008(οοι ίο 8ςο& δβρβΙίΐοΓ. 
" 1 Οορ- XV, 22. " Κοιη. γ, ίΟ. »» ΜϋΙΐΙι. χιιι, 25. »* Οβη. ιιι, 19. (α) €3Γΐη. ίη ΐ3υ(1. ΥίΓ|;., γ. 592 6( δβς. (Π 5. Αυβυ8(., Ι. ι €οηΐ. /κ/. , ραβ. 504 €( 505, 

(Μ Ογ. 22, η. 13. Ι. Χ. 

(ή Ορ. 58, η. 4. (ρ) Ορ. 40, η. δ. 

((<) Ογ. 40, η. 2. (/ι) ΙΐΜϋ., η. δ, 4. 115 ΡΒ^εΡΛΤΙΟ 6εΝΕβΑΙ.Ι$. -^ ΡΑΚδ 10. 444 

ϋποΐίο» ςοίβ δθοβρ βΐ Γί?8»υδ. ••• ΙΠϋΐηίηβΙίο, ςοίβ 9ρΙβΐ)(1θΓ βΐ οΐβπίβδ. Ιη<1ϋωί?ιι- 
Ιυιη, ςυί3 ί^ηοΐΏίηίβθ ηοδίΓ» νβΙβίΏθη 6$1, » βίο. Τθοάβιη ςυο(]Ιί1)βΙ ρβοββωπ) ρυΓ^θΙ β( 
8ΐ>5(βΓβί(• « (<>) 0βΒ6 Ι)Αρ(ί5ωί βΓβ(ί& θ( ΓββυΙΙββ Θ8|| ηοη 0Γΐ)€ΐη ΙθΓΓ&Γυηι υΐ οΐίιη οΙ)Γυθη$, 
86<Ι αηίΐ]86υ3υ8ςαθ ΙιοΐΏΐηίδ ρβοοβίαιη ρΐ]Γβ»08| βββαυθ ο5$(ΓυοΙίοη65 νβΐ ιηθοαίβ^, ςαβ9 
νίΐίο οοηΐΓβΗιιηΙαΓι ρΓΟΓδίιβ θΙΐδΙοΓββηβ. » 

ΟοΙΙθΚααι β Ιβίοίδ 1)8ρΙί!$ιοβ ΪΓΓίΙιιω νίάβΙϋΓ θτί8ΐίΕηβ$8θ 1ιΓ6βοπϋ8 :/88ΐΐ6ΐη οοΐΐίςί θκ βο 
ροΙβ8ΐ ςαοϋ ηθΓΓβΙ (Ιβ 8Θ, ουίΒ εβθββΓββ ηβνίξθΓθί ΑΙΙιβηβδ. « Ογ18 βΓ8Υί (βοαρβδίβΐθ, ίη ρο- 
ΓϊουΙυιχι ηιί$6Γ νθηβΓ&ιυ, ίηηυίΐ (6)» ηβ ηοη ίηίΐίβίαδ β νίΐ8 (ΙίδΟθύθΓβαι, δρίπΐυβίβιη 

β«]υ8ΐη ίηΙθΓ «Τίΐί08&8 βΙ ηΐΟΓΐίΤ6Γ88 υηϋβδ €ΐ68ί€ΐ6Γ8η8 ; 86 ρΓΟίηάθ 0ΐΑΐη8ΐ)8ΙΏ»θ1)566Γ8ΐ)8ΐη, 

Ι)Γ€Τ6 ςϋθ(1(ΐ8Π) (θηαροΓίδ δρβίίυπ) 6Χ5ρ6€(8ΐ)8[Ώ : ϋΐ&ωβύοηΐ 6ΐί8(Ώ ίη οοαιιηυηί ΙίοβΙ γϋω 
άΐΒοΗιηίηβ , ςυί «ίιηοΙ η8τίκ8ΐ)8ηΙ. » ν6Γ6ΐ)8(υΓ 6Γ6ςοπυ$» ηο 1)8ρΐί5η)ί βΓ8ΐ]'β ρΓίνβΓθΙΟΓ : 

Γ6ΐη€(1ίυηα 18Π1ΘΠ 6Γ8ΐίρ8ίρβΓίβθίΙθ9 51 6Χί$(ίΐη88$θ( ΙΏ&ηα Ιοίβί 1)8ρΐί80)ϋΓη ρ0886 ΟΟηί^ΓΓΪ, 

Νοη οηίαι (1υΙ)ίϋίη ςιιίηρΙαΓ68 (υηο βάίαππίπΐ, β&άβιη Γιϋο ΐπίοπΏθϋ : α (ο) Ουιρρβ οωηβδ 
βά υηυηι 06(ίΙ)α8 Ββηβ^ π^&ϋβηΐ; Ιυηοΐίςαβ €1ιπ$1ιιω νοοθ £βπΐ6ΐ)υη(]8 νοε&1)8ηΙ, » Ηβο 
Ιβοαβη βρύα βυιη Ιβ^οΓΟ 6$Κ, ςυ» ρποαβω 8ϋη1θη1ί8ίη ίηΠηηαΓβ νίϋβΓβηΙυΓ : α (ά) Οαίνίβ 
ιΐΙ)ί ίηίΙί&ΙΟΓ 511, ςυί πΐοάο 08<ΐ6ΐη 0(1θ ]υίοηη8ΐα8 6$(. » 

£χί8ΐίΐΏ3ΐ 88ηοΙυ8 (1θ6ΐθΓ (β) 608 (\\ϊί^ ΏΟϋ ςυίάβο) Ρ6Γ οοηίβηιρίυπ), θά ϋβρίίβη]]* ίταΙΪΒω 
ηοη ρβΓτβηβπηΙ, 86(1 ιηοΓΟδ ρΓοάαοβηΙβδ βηΐβ βϋδοβρίαηι ϋβρίίδίηβ η)0Γΐ6 οοΓΓβρϋ ίυβ- 
ΓΪηΐ, « ΐ6ΥίθΓ68 ροΒηβδ (Ι&ΙιίΓΟδν υ(ρο(θ ςυί ηοη Ιβαι βηίιηι ρΓβνίΙβΙβ, ςυβιο 5ΐυ1ϋ1ί3, β ϋβ- 
ρΐίδωο β1)6ΓΓ&Γίη(• » •0β 8<]α11ί8 βΐ ίηΓ8θΙίΙ)α8, ρΓορΙβΓ ίηορίηβΐυιρ 61 νίοίβηΐυπι 088υη), ηοη 
5υ8ϋθρΐ8 Ι3αρ1ί8[ηί ^ΓΑΐία, ιηοΓίαίδ \ϊ8^ο 1)8ΐ>θ( : « {() ΡοδίΓοαιί άβηίς[α6, ηββ Οφίβδίί ^Ιοπα» 
Ώβ^ 8υρρΙίοϋ5 8]α5(ο ίαά'ιοβ βίϋοίθηΙυΓ, υίροΐβ ςυίΐίοβί 8ίβη8ΐί ηοη ίαβπηΐ, ίωρΓοϋϋβΙ^ 
Ιβιηβη ε&ΓββηΚ, 8ΐ(ΐυ6ΐΐ8ηβ 380(υΓΑΐηρ888ίροΐία8Γυ6πη(9ςϋ8ίη ΓβοβηηΙ. » Ηφο νβπο ηοη $ίο 
β€θίρί6η<ΐ8| ςυβδί 66η5α6ΓίΙ ΟΓβκοπϋδ οπξίη&1ί8 ρβοοΑίί ρ<£η88 ίηΐ8η(β8 ηοη ΙυοΓβ. ΗβνβΡβ 
ίηίθηΐ68 δηρρϋοϋδ ηοη 8(Ποί6ηΙϋΓ ςυοά ϋβρίίδίηο οβΓαβΓίη!, 5ί6ϋΙ ηβο αϋυΐΐί, δί (1β5ί(1ί& νβΐ 
ΰοηΐβαιρία 8<1 1)8ρ1ί8η)απΐ ηοη &00658θΓίη( : δίηαίάβηι (ΙθίβοΙυδ ίΙΙβ 1)8ρ1ί8[η8ΐί8 ηοη βί» 
€παιίηί νβΓίί ρθ88θ(• ΙηΙθΓθβ Ηοβΐ ΑάυΙϋ ηοη ρυηί8ηΙυΓ οΙ)οα3ί8δυαι 1)8ρϋ5ηΐ8, ραβηδδίβ- 
ηκβη θΐδοίτβηΐ (Ιβ ρβ60&1ί8 ςα» ίη νίΐβ ροΓρβίΓβΓαηΙ ; δίο 6( ίπΓβηΙβδ η&ΙυΓβ βΐϋ Ιγφ θΙ ρ^ο^ 
€3ΐο ΟΓίςίηβΙί οΙ)ηοχϋ, ιηβΓίΙο ρ1θ6(6ηΙτΐΓ, ηιίδβΓβ α Οβο ίη βκΙβΓηυη) ΓβρυΙδί, υΐ θΓ%$;οπυ8. 
ϋοεβΐ : « (9) Ηοηιίηβπι ίηγίϋίβίΙίΑϋοΙί, Αίςυβ Α66γ5ο ρ606Α(ί ςαδία, α ΒβοοοηΓίίΙΟΓβ πιίδβΓΟ 

δβρβΓΑΐΐΐηΐ (ΐ6δρ1θ6Γ6, Α ΒβΟ ΑΐίθηϋΙΏ 6δΙ. » 

ΗοΓίΑίπΓ ρ8Γβηΐ68, οΙ ίηίΑη(ί1>ΐ]8 δάίδ ^ΑρΙίδηιυηΐ οοηίβΓπ €υΓ6η(, βΐ 608 αΙ> ίηίΑηΙίΑ 8Αη<» 
εΐίβεβη. « (Λ) ΙηίΑΠδ 1ι1)ί οδΐ ? Νθ οοοΑδίοηβω ία)ρΓθί)ί(Α5 ΑΓπρΪΑΐ : αύ ίηίβηΙίΑ 88η6ΐίϋ66(υΓ, 
Αϋ ίρδίδ υηςηίουΗδ δριπίαί βοηδββΓβΙΟΓ. Αι ρρορΙβΓ ηΑΐυς» ίωϋβοϋΐίΐθίθη} δί^ίΙΙυπι ιηβ- 
ΙαίδΤ ΟοΑίη ίαιϋβοιΊΙίδ Αηίωί πιαΙθγ 68> ρυδίΐΐθθ^υθ 6<1θί ! ΑηηΑ υθγο δΑίηΰβΙβιη, ρπυδ 
6ΐίΑπι ςαΑΐη ρΓ00Γ6Α(υδ β886(,060 τοτίΐ, Α(ςα6 ίη 1α6θπι β^ίΐϋδ δίΑΐίω οοηδβοΓΑνΊΐ *'. «Νοη 
νυΙΙ ροβΓΟδ ρπαι& φΙαΙθ Ι)8ρ(ΙζΑΠι ηίδί ι^υοά ηπ^βΑΐ ρβηοαίαοα• « (ι) Οβ Γβϋςυίδ ίΐΑ οβη» 
5βθ| υΐ Ιπβηηίο βχδρβεΐΑίο, ΑυΙ ΑΐίςαΑηΙο ΙΐΓθνίοπ νβΙ Ιοη^ίοπ (βηρόπδ δρΔίίο (ηΑΠί Ιαω, 
βΐ πΐ7δΠ6ί ςυίάάΑΠ) ΑυάίΓΟ, βΙ Γβδροη(]6Γ6 ροδδυηΐι αο δί ωίηυδ ρίβηθ θ( 6χαο(6 ίη(6]1ί{;αηΐ, 
ίπα5αυηΐϋΓ ΐΑΐΏβη βΐ ΙηίοΓηίΑηΙαΓ}, ίΐΔ άβαιαπι, ωΑ{ςηο ρβΓίβοΙίοπίδ δΑΟΡΑωβηΙο θ( Αηίηι&5 
6ΐ οορρΟΓΑ δΑη6ΐ1β66ηΙ. .•• {]) ΡρορΙβΓ ίηορίηΑΐΟδ βΚ ΓβρβηΙίηοδ ροποαΙΟΓυαι ίααρςίυδ» ςυί- 
ςυβ ηυΙίΑ ορο Αΐηυβ Ααχίΐίο ρΓορυΙδΑΠ ςυθΑηΙ, ΐΑνΑ€Γ0 οοιηπιυηίπ οπαηίηο οοηάυαίϋίΐίυδ 
65$!. » ΟΙ)]υΓ£;Αΐ 608 ηυί Ι>ΑρΙίδΐηαιη άίίΤβΓπηΙ, 8υΙ)ν6Γΐί(ςυ6 ίηΑηβδ, ςυ8δ ούίΓυάυηΙ οαυδΑδ. 
« (λ) Οιηηβ Ιί1[>ί Ιοωραδ αά Αύΐαΐίοηβω ίάοηβοηι 6δ(, ςυΑη(1θ({υίά6Πΐ ηυΐΐυηα (βιηρυδ ιηοΓ- 
Ιίδ ρβπουΐο ΥΑΟΑί. » ΥβΓυπι δοΐβωηβ 1>ΑρΙίδαΐΑ, ίη ΰΑρρΑάοοίΑ , ηοη ηίδί άίβϋυδ Ρα86138β, 
Ρβηΐ6€08ΐ68 θΐ ΕρίρΙίΑηί» €0ηί6Γ6ΐ)ΑΐυΓ. Ρηωυδ βΓβκοΓΪυδ (Ιίβί ΕρίρΙίΑηίΰβ ωβιηίηίΐ : 86(1 ία 
Οπ6θ(ο ηαοδ ί$(6 Υί^βΙ^Αί. {Ι) Ιιηρ6ΓΑηΐ6 ΙαδΙίηίΑίιο, τβχ ΗβΓυίοΓυη), β6ΐΙΐ6δ ηοηιίηβ,ΰοη- 

" Ι Κβ«. Ι, 11, Ϊ8. 

(α) Ογ. 40, η. 7. (Η) Ογ. 40, η. 17 . 

{ή Ογ.18, η. 51. (ΟΙΜϋ., η. 28. 

(ο) βΑπη. ϋβ νΐία ΐΗα. (;') Ι1)ίϋ., υ. 16 61 δβςς. 

[4) Ογ. 40, η. 96. (Ιε) 1})ί(]., η. 15. 

(€) Ι5ί(1., η. ΰ. (η Ραυί. ΟίΑ€., Ηηί., 1. χνι, ρη^. 272, ΐοιη. Χϋί 

(Ο ΙΙ>•<1. ΒιΙί ΡαΐΓ. 

{$) Ογ. 59, η. 15. Η5 ΡIι^£ΡΑΤ^Ο 6£Ν£βΛΙ.18. -- ΡΑΒδ ΙΠ. Ιΐβ 

βίβηΐίηοροΐία) υθοΚ, βΐ (Ιίθ ΐρίρΐιβηί^θ !)6ρϋ5ηι& δαδοθρίΐ, λο ρΓΟ βββΓΟ ίοηΐθ βροηβοΓ ί1Ηιι$ 

)ρ$6ίϋίΙίΐΏρ6Γ8ΐ0Γ. 

Ρφάαδ ουπι Οβο ιη 1)8ρϋ5ΐΏδΐ6 οοηίΓαοΙαπα 0(1οΠ(6γ ββΓνβοάαιη (1θ€6( βΓβςοπαβ Ιιίβ ν6Γ- 
'ύ\${α) ι « ΝιΗίΙβΙίυά ε$8θ νίω θ) ίβουΐΐ&ΐθΐη 1)8ρϋ$Γηί βιίδΙίπιθΓΟ €ΐ(;Ι)6Πΐυ$, ςυ&ιη $ο6αο(Ιφ 
νίΐ£θ 80 ρυπίοηβ νίνβηϋί Γ8(ίοηί5 ρββίυαι ουιη ϋβο ίηίίαιιι. λο ρΓοίαάθ νβΐ αιβιίοαο ίη αίθία 

Οϊηη68 6556, 8ΐςυθ Οίηηί 0α5(θ(1{8 η05ΐΓ88 8ηίΐΙ18$ 56ΓΤ8Γ6 |161>6ΙΏΙΙ5» 06 0160(18010 βίΐβαι ρβ- 

ο(αιης[α6 τίοΐ8$5θ οοΐΏρ6Γί8ΐηυΓ. Ηβοι βυιη 8(1 ιηυ(υ8 Ιιοιηίηυιη ρ&6(& &ηη8α(ΐ8 Οθα5 ηΐ6- 
(1ίυ8 8άΙ)ίΐ36π 5θΐ6&(, ςυβοίαιη, ςυ^δο, ρβΓίοαΙαιη 65(, 06 ί(£(]6Γ& εαω 060 1ρ5θ 6θο(Γ86ΐ8 
; ρβΓΓΓββ'ΐδδθ Γβρ6Π8ΐηαΓ ; βο, ρΓβΙβΓ β1ί& ρ6οε8ΐ8, ίρδίϋ5 ςυοςυ6 πίθπιΐδοϋ 8ρα(1 ν6ηΐ8ΐΐ3 Ιή• 
]3αη8ΐ Γ6ί ρ6Γ»88ωαΓ? » 

1)^οοηαΓΐη8ΐιοοί3 88θΓ8ΠΐθθΙοΙιοο απαοοίη δοπρΓίδ 6Γβ80"Ι Γ6ρθΓίΒΐα8 : Ο6θ68δ8πυιη (6) 
6556, αΐ ρβΓΓθΟίί δίΐηαδ ΟΙΐΠδΙίβηί, έπιζητβΤται «(Λς τήν «λ^ίωσιν (ο) βίςαβ δ8€ΓβΐηβηΙϋΠΐ 
ΐ$1α(1 ίο ΟϋΟΐΐΟβ δρίπΙΟδ 8&Ω6ΐί ΟΟΟΓβΓΓΙ 

. ' - Ό€ ΕηΛαη$Ιχα. 

Οαοά Εϋθ1ΐ8Γί8ΐί» δ80Γ8Πΐ6θΙυπι 8ρ6θΐ8ΐ ♦ Γ68ΐθΐη ΟΙϊΓΪδΙί ίο Εϋ6ΐΐ8Γί8ΐί8 ρΓ®δβηΙί»πι Ιβηι 
ΐΏοΙΙίδ βΐ 1810 ρβΓδρίοϋίδ ΙβδΙίοιοοϋβ ββηοδοίΐ βΓββοηοδ, υΐ οαΙΙαιο άβ 6]ϋ5 β(1θ οϊΓΟβ ω^- 
δΐ6Γΐΰΐο ίδΐυίΐ (1ϋ1)ΐαιο βδββ ροδδίΐ. % Ο Οβί οϋΙΙΟΓ δ8θθ1ί8δίΐϊΐβ, » ίοςαίΐ (Λ), Αωρίιίΐοοίιίο 
•δΟΓίϋθΠδ, • 06 ΟϋΟΟίβΓίδ ΟΓβΓθ 6ΐ ίοΙβΓ€β(ΐ6Γθ ρΓΟ οο5ί8, (ΐϋ8θ<1ο (ΙίοΙο 8ΐ1ίοΐδ ν6Γΐ)αοι Ββί ; 
ςιιβηάο ίοοΓϋ6θΐ8 δβοΐίοοθ οατροδ 6ΐ δ8θ8αίθ6ω Όοιοίοίοαω δβοβδ, νοοβω β(«ιίΙ)βοδ ρρο 
8ΐ8ίΙίο. » ΕΙ 0Γ8ΐί006χι.ν (ο. 19) 1 ^ Ι6χ, ίοςυίΐ, ίϋΙοί6ηΙβη) Ι)86ϋΙϋΐο 1ί1)ί ρΓ«δοπΙ)ίΙ, οβουΐϊί 
ΛΠίφο ΙίΙϋΙ)66, άϋίο δ8θ8ϋίΩ6ΐο Ββί, βΐ ρ8δδίθΡβιο, 80 ιοοΓΐ6ηα 8ϋ(11δ, 80 άυπι Ββί ρ8ΐΓοηϋδ 
80 (ΙβίθΟδΟΓ νίιΐβπί οαρίδ, ίωρίβ οοΓΓϋβδ, Οαίο ροϋυδ δίοβ ρα(1θΓ6 80 άα1)ίΐ8ΐίοοθ οοΓροδ 
6(1β, δβοβυίοβπι 1)ίΙ)θ, δί ωοάο νίΐ© <ΐ6δί(1θΐ;ίο ΐ606Γί5, ρβο δ6ΓαιοοίΙ)υ5 (1θ 08γοθ β<ΐ6αι 81>γο- 

8808, Ο60 8ά 608, ςοί (1θ ρ885ί006 1ΐ8ί)60ΐαΓ, ω)ρίθ8β03• ΙΟΟίΧϋδ δΐ8, βρωΟδ θ( 5ΐ8ΐ)ί1ί8, 8ΐ- 
406 ίΐ8 00ΐθρ8Γ8ΐϋδ, ϋΐ ΟϋΙΙβ ίΟ Γ6 ςΐ18ΐί8Γΐ8 8ΐ). 8(1ΥβΡ8βΓϋδ, 060 ΥβΡϋΟΓΟΜ ΙβρΟΓβ θίςοβ ί1- 
Ι6661)Π$ 8^Γίρί&Γίδ. » 

Ιη Εαο1ΐ8Γί8ΐ1® οοοδ6θΡ8ΐίοοθ νοπαπι ββηοδοιΐ 88θΓίβοίαα), ουω βίΐ βρίβοοροδ βΐ ρτθδΙ)^- 

ΙβΓΟδ ίηθΓϋβηΐ8δ Ι)0δ1ί8δ ΟίΤΟΓΓβ, 8ΐςα6 βΙΙβΠβ 00δΐΓ8 1(8 8ρρ6ΐ1βη, <ϊϋ0(1 δυρβΡ 68 ΙΟΟΓΟβΟΐβ 

88θπβοί8 0βΤβΓ80ΐυΓ : « (ή Ο δ806Γ(1οΐ6δ, ςϋί 1ΐ0δ1ί88 ίοοΓϋθηΐ88 οϊβΓίίδ... (ί) Ο 8βουβ» ο 
ρ8ΐα]£θ, ριΐΓίδδίωίδ Οβυιο ςυ» ρΐ808ΐ)8ΐ!8 Ιιοδίίίδ, θ8Γΐ6Γϋ,ςαοιοοί1ο οβδδβδίίδ ? » Μββηβδ 
τίΓίαΙβδ ίπ 60 ^β^Iϋ^Γ^^, ςυΐ δ8οπβοίϋω ίδίαά 3(1 8ΐΐ8Γθ δϋρ6Γ0ϋϊθ ΐΓ8θδίθίΐΙίί, ςοί 6χΙβΓθϋπι 
ΜΟΓίβοίϋπι, 111ϋ(1 ίη88ηοΓϋαι Εΐ)'8ΐ6ΓΐθΓϋθΐ 8θ111γραιο, οβΓ6Γΐ. « (ί) ΟϋΟ Ι80(1βω ιοο(1ο 6ΧΐβΓ- 
παπί ίΙΙα(1 δ8θΓίβοιαιη... Β60 οβΤ6ΓΓθ βαίίβρβοϊ, 8α1' ςαο ιοθ(1ο δβο6ΓϋοΙίδ Ιΐ8ΐ)ίΙϋΐο 6( οοωβη 
δυ1)ίΓβ, ρΓίϋβςυβπι δβοοίίδ ορβΓί1)Π8 αΐ8οα8 ρϋπβθ8δ86ΐο? » — « Ρ«5Γ βίΙβΓουω 8ϋΐ6ϊθ δβοη- 
βοιυο}, ΐΙΙϋ(1, ςυο(1 ρ6Ρ ρ8η6πι 6ΐ νίπυαι ρ6Ρ88ΐΐαΓ, ίοΐβΠίβίΙ Ορββορίϋδ; ς^» (ΐϋΐ(ΐ6Πϊ ιη 53- 
ΟΓβ Ιθ6θδ8 ρΓθμθ8ίΐ8, ρ6Γ ίθ6£Γ8ΐ)ίΙβπ) ςϋ8Πΐ(ΐ8ίθ οιοοιροΐ6θ1ίδ Βθί νιω 6ΐί80\ιΐΐ3ΐβιο, ιη 
ΟΙΐΓίδΙί οορρπδ 61 δ808"ίηβαι νβΡβ βοπϊοιαΙβοΙϋΡ... Νβο ν6Γ0, ςηίο 1)00 νβΡϋοι δΐΐ,^ϋΐΐο ρ3- 

0ΐθβωΙΐί86, Οϋϊϊ^ ίρδθ 8ρ6Γΐθ <1ί08ΐ,«Ηθ0β5ΐ0ΟΡρυ8 Π1βϋΙΟ,»6ΐ«Ηίθ 6δΙ 8808018 αιβοδ »•.» ΟϋΙΟ 

ροΐίϋδ ββΙνβίΟΓίδ δ6ΡΠΐοο6αι β(1θ 8οο1ρθ. Νοιη οαιο νθροβ δίί, ωίοίαΐθ οιβηΐίίορ. » Ηαο ΕΙιβδ 
ΰΓ6(• ίο Ογ8(. 8!. 1, ουοο % Ιοω. II, 8ρυ(1 ΒίΙΙ. ρ. 200, 201. 

Ρβρ 1οοΓα6θΙϋω Ιιοο 58θΓίβο1απ), οοδ ΟΙιπδΙί ρβΡίίοίρββ βΟιοί (ΙοοβΙ Ορββορίϋδ (ή) : « Ρργ 
ςϋθ(1 (ίοοΓϋθηΙυαι δβ^ρίβοίαω) ηοδ ΟΙΐρϊδίο ίρδίαδίϊϋθ ρβδδίοοϊ1)ϋ8 6ΐ (1ίγίοίΐ8ΐ1 οοωιοαοϊοβ- 
©05• » δαΟί 8ΐί8 0Γ680Γΐί νβΓΐ)8, 61 (1ϋίΙ)υ8, υΐ θΙ)86ΓΥ8ΐ ΜυΓ8ΐοηϋ8 (ι), ρροϋβΡί ροΐ66ΐ, 
8ρυ(1 νβζβΓ6δ δβορϊβοίβ βΐ ρΓ60β8 ρρο ίίδ (}ϋί €ΐβοβ5δ6ΓϋηΙ ίη δίβηβ βίΐ6ί, βΐ ίΙΟΓΒΐίϋηΙ 10 
δοωηο ρβοίίρ γΐ8ϋί856; δίο 6θίαι Ιη 6ρίΐ8ρ})1ο οχνιιι ίοίοοίΐ «ιορίοοδ βρββορίϋοι^θΐ ΝοοοίΟΐ 
1οςϋβηΐ6δ ; « Νοδ ρϋ ρ8Ρβηΐ68 Οροβορϋ, ςοί βΐ δβη60ΐϋΐ6ϊθ Ρ6ίΙ(1ΜίΙ δϋίβ ΐ8ΐ)0ΓίΙ)ϋ8 ΙβΥθίη 
ηοδίΓΟΠΐ, 6ΐ ηαηο ρροδβςαίίαρηοδ δ80Γίβ«ϋδ;» χα\ νϋν άμφιέπβιΟυσίαις. Ρ}0α ιηίοοδ ο1)ΐ8ΐιοη6 

^80Ρίβθϋ θθ8Γ0δ 6Χ ηΐΟΓϋΟ Ρ60Γ681Ο8 8δ36Γΐ( 6ΐΡ6ρΡΦδ60ΐ8ΐ 8800(0$ (ίΟΟίΟΡ.ΙΟβΧβΙΟρΙααΐ ρΡΟίΟΡί 

ρβίρβαι δααω 6Ρ680Γίυα), 060 οοο βΟΓ^ορί&πι δΟΡΟΡβαι δοβηι, ςυοροω 8ΐΐ6Ρ ; « 01 ^""^ 
^ Μαίιΐι. XXVI, 26, 28, 61 «ϋϋί ^ 

(α) Ογ. 40, η. 8. (/) Αριιϋ ΜυΡίΙ. βρίδΐ. 40ΐ 

!6|Ογ.54, η. 14, (<?) Ογ. 2. η. 95. 

ί)ϋΓ. δ3,η. 17. (Α) Ογ• 4, η. 52. 

ά) ΚρίδΙ. αΙ. 240 (ί) Αη€€ά. Οτάο., ρ. 142, 

0) €ϋΓΐιι. αΙ. 11, ν. !. (;) Ογ. 18, η, 38. 117 ΡΑ^£ΡΑΤIΟ βΕΝΕΚΑΜδ. — ΡΑΙ15 111. 118 

ςαί(Ιβηι €υπι θΐηβ ))0ΐηίοί1>ϋ$ οοαιααυηβ 1)8ΐ)υΓ(9 ςυοά Φ^ΓΟίβΓβΙ ; Ηοο βυΐβιη ηοη ίίοιη οοιώ- 
ηουηβ» $6(1 βάπιοάυχη ρβευϋβΓο» 8ΐίϊ8(].ϋθ ιηίΓ&ουΙίβ €οη$6θΐ8η&υιη• Ν8ΐη οοιη ηυη(ΐιΐ8η[ΐ <1ο- 
ΙΟΓθ ηοη ρΓ6αΐ6Γ6ΐιΐΓ| βΐ ςυίϋβιη ρ6Γ5®ρθ βίοςαΗδ (ϋϋϋυθ, βΐ^αο ίη(6Γ(1ααι βΐί&αι Ιιοπβ, 6ΐ 
5θΐ8 ΗΐηΓ2ί8 ΓούυΓ εοηοίρ{6ΐ)8ΐ, 80 πιΟΓύϋδ, (8ηςυ8αι θχ βϋίβίο 6ΐ ίπιρβηο ίυςβίυβι $θ 8υ1>- 
(Ιυΰβϋβΐ..• (α) ΙΙΙβτβΓΟ (ΟοΓ^οηίβ) βυιηοβρυΐ βυυω ραπί ουκη οΙβιηοΓθ, Ιβοτ^οαίδςυθ, ςυίΙ)υ8 
85υη(ΐ8ΐ>αΙ» π)α1ί6Γουΐ68 ϋϋαβ ίηβΙοΓ, ηυ» οΐίαι ΰΙΐΓί$ΐί ρϋάβΒ τΐζΒΥΐίψ βΐΐβπ 8(1αιονί58θΚ, ηβο 8θ 
ρΓίυ$ ϋΐϋά (]ίωί5$υΓ8ΐη 6$&θ ιΐ6ηυηΙ)&$86ΐ, ςυ&οα 8&η](8ΐ6πι ο()Ιίηυί886ΐ; βο ϋβίηάθ Ιιοο βα,ο 
ρ1ΐ8Γαΐ86ο 00Γρυ8 ΙοΙαω ρ6Γίϋάί$86ΐ» θΐ 51 ςϋΐ(1 υδρίβοη &ηΙί(^ρθΓαηι ρΓθΙίΟδί οοΓροΓίβ βυΙ 
58ηκαίηίλ π)8ηυ8 τβοοηοΙίϋβΓΑΐ, ία ΐ3€Γ7ηαί8 8άιηί5ουί8$6( (ο Γβοι 8(1ιηίΓ8ηά8οα)ι 8(8(ίαι Π1)6- 
ηΐ&αι 86 χηοΓ5δ ββηΐΚ, βίςυβ 6ΐ οοΓροΓθ» βΐ βηίωο» ο( ιηεηΐθ Ι6νί8 (ϋβββάίΚ » 

Μ66ΤΘΓ0 ςυβηκιαβω πιονβΓβ ϋ6ΐ)6(, ςυοά ΟΓββοπυβ, ιΐ6 Ευοίιβηδίίβ Ιοςαβηβ, Ο^υρβ» 6Κ 
βηΐιΐ7ρ8 ΒρρβΙΙβΙ. Μονίκ Ιβπιβη ίϋ, &υ( ο^Γΐβ ιηονβΓο νίδυηι θ8( ηοπηυΠοβ. Νθςαβ βαίια, ίη•* 
ςαίυηΐ ιηιηίδίΓΐ 0&η^ίυ86( ΑΙ1)0Γΐίηυ8, Ηίβ ηοιη!ηί1}α$ίαί$8θΙα$η$6Γθ$;οήα8$ίν6Γθ6(Γ68ΐίΙθΓ 
€1ιπ8Γι οοΓρυβ 6( δ&η^αίηβαι ίη ΈαοΙ]&η8ΐί& οοηΐίηβπ 6ΐί8ΐίαΐ8886ΐ. Ε1ί88 €Γ6(6η8ί8 (6} Ιιβθο 
ηοΐΌΪηβ (16 Ευ€ΐΐ8Π8(!8 ϊηΙθΓρΓβΙ&ΙϋΓ, 30 ϋθ νβΓΟ €1ιπ$(ί 0θΓρθΓ6 θ( 88ηβαίη6 6χρουι(• 86(1/ 
βΐ ίη&η68 θ8υ(1ϋ 6ΐ ΑΙϋβΓΚίη: οΙ)]6οΙίοηθ8 ΓοίβΙΙίΚ, 86 Γαη(1ί(υ8 6ν6Γΐί( αϋβΙΟΓ ορ6η8 1>«ρ^« 
ρΰίηϋαίβ βάβί, ϊώ. ι, ο. 5, ρ. 49, (οοι. III. 

ΒβρΛηϋεηϋα. 

ΙαβίΗίβηΐ βΦΐΊΐί ρ0886 6ΐ Γ60υρ6Γ8Π, 88118 ΙΟΙ ΐ8ρ80ΓυΠ1 6Χρ6η6ηΙί8 (ϋάίθ6Γ8ΐ 5&η€ΐϋ8 €ΐθ• 

οίΟΓ ; 8ΐ(8ΐη6η Μ ςοί ίοηθ66ηΙία ϋβρίίβωι 6χοί(ΐ6Γ6ηΙ, ηοΥΑ ϋοηΐΓ&ΙιβοίΙο ρβοοβΐ», 8ίΐ3ί (]6 
▼βηίβ ηίαιί8 5Ι&η(1ίΡ6η(αΓ» 8ΗαιΙ 618 ηοη $υρ6Γ6$56 Γ6ΐιΐ6(1ίυιη ρΓΦίβΓ Ι&ΟΓ^πι&δ ίίβηαηΐίβΐ 
6Γ6κοπα8» « ηυηο βΐΗκΙ κιηβίΙίυΐΏ οχΙγα Ι&οργιη&δ ηυΙΙυαι ρΓ0Γ8ϋ8 8θίο• » Οαίπ υ( ΗθΒΐία68 
α ρ6668(ο 018^18 (Ιβ(6ΓΓ68ΐ 6( ίη ία$1ίϋ8 8ΐαΙ>ί1ίιΐ8 €0η6Γΐη6(» ιηοηβΐ 608 ρο8η1ΐ6ηΙϊ8Ηΐ Ιβύο-^ 
Γίο$υιη 6886 ρ!)8Γηκ8ουσι, (1ί(Ποί1ίθΓ6αι οΙ ΐΏθΐ65ΐίθΓ6πι (ΙίδβίρΠηβιη : « (8) 6Ρ8ν6 68(ίβοίΙίο<- 

ΓΪβ αΐ6(ϋθίη8θ* ΙΟΟΟ (ϋ(η6ί1ίθΓ6αΐ 6ΐ ηΐθΐ6δ(ίθΓβΐη 8(1>1ΐΊ3βΓθ9 ββ, ρΓθ]θθΙ& ΙΙιί$ΘΓΐ60Γ(1ίφ βΓ8(ΐ8» 

ιαρρ1ίοϋ8 86ίρ8υαι οϋηοχίυπι γ6(1(1θγ6» 8ΐ(ΐα6 6χ (Ιβΐίοΐί Γ&Ιίοη6 6ΐιΐ6η(ΐ8Κ!οη6Δΐ φ(ιιι8γθ. 
ΟαβηΐΜΒ 6ηίαι ΙβοΓ^ωαΓυιη τίαι ίηιρθη(]6α)υ$, υΐ βα ουω ϋβρϋδοιί ίοηΚβ 6χα[(]υ8π ρο8$ίΙ? 
0υί8 βυΐ6αι 8ροπ8θΓ οή\^ ίθΓ6| υΐ νίΐ£β βοίβ 6θΓ&ΐίοη6αι (τΧ8ρ66(6ΐ, 86 ηοη ρο(ίυ8 8(11ιυο ογ6 
«Ιίβηο ΡΓ68808, Α((|υ6 ί1Γία8 1^015 8Γ(ΙθΓ6 ορυ8 1ΐ8ΐ>6η(68, ΐΓίϋαηβΙ ίΙ1υ(1 8α8οίρί8ΐ? Τα ςυί- 
€ΐβΒΐ ίθΓΐΑ886| Ιιοηο 6ΐ Ιΐϋΐη8η6 8βΓί6θΐ8| (Ιοοιίηυοίΐ 8αρρΐ6ΐ Γ0β&1>ί5ι αι &€αΙη68θ 8(11ΐα6 ρβΓ' 
6βΙ» ηβο 68ΐη 8(6ΓίΙίΐ&Ιί8 80011581801 &(1Ιιαο 8υοοί(ΐ8^ νβΓυαι ΙίΙ)ΐ ρ6Γπιί(ΐ8( αΐ 5Ι6Γ00Γ& υηϋί- 
<ΐυ6 ίη 6801 ίηίίοί88 **, Ιιοο 68( ΐ80Γ;αΐ88| βθηαί&ιΐ8, ρΓ6068| €ΐΐ8(η6υηΐ88, νί^ΐϋβδι βηίιηφ 6( 
€θΓροπ8 ιη8θ6Γ&ϋοη6ΐη, 80 (Ιβηιςυβ οΟΓΓβοΙίοηϋοι 68ΐη, ({υο βχ ρ6008ϋ οοο1ΐ888ίοη6« οοπ- 
ΐ6πιρΙίθΓί(|υ6 τίΐΦ£6η6Γ6 6Χ8ί$ΐΐΐ; 8( ίηοΘΓΐυω 68(, 8η Οοιηίηυ8 ίΙΙί ρβΓοοΚ, υ1ρο(6 ςαβο 
611801 Ιοοαω ο1Ιο$6 οοοαρβΙ, ουιη ίηΐβππΕί' 8ΐία8 ιηΐ86Π00Γ(1ί8 -6^66^ 8ΐςπ6 ο5 Ιοη«Γ&ηίαιίΐ8- 
Ι6ΐη, ηα88 ίρ8ί 6χ1ιί1)6ΐαΓ» (1616γΊογ Γιβί.» 

Ι.ίθ6ΐ 6Γ6βθΓία8 [ά) ρυΓβ8ϋοη6ΐη 8ηία)θ 86 ίη8ΐ8υΓ8ΐίοη6πι ίη ρπ5ΐίηυαι 8ΐ8ΐαπι ΓΑήδδί- 
ηι&αι 6886 8^008081» 6( Λζτβ ΐΒηά%ϋϊ ρο8ΐ 888ί(Ιαθ8 β6ζηί1ϋ8 1 Ιοηκο$(ΐυ6 Ι8Ι30Γ68 νυΙη6π1)α8 
6ίθ8ΐΓίθ6ΐη οΐχΐιιοί , 80Π16Γ Ι8ηΐ6η Νον&Ιί8ηοΓααι 8®νΗ!8αι οο&ΓβυίΙ. « Τα τ6γο (|αί(1 8ί$? ίη- 
ήοϋ ; (ΐα8ΐη ΐ68θπι $ΐ8ΐαί8, ο ηον6 ΡΙΐ8Γί$Φ6, βο ηοοιίηο, ηοα 8αΙθΓη 8ηίιηί ρροροδίΐο, ραΓ6' 
80 Νοναΐί (1θ8πΐ8ΐ8 οαηι 68(ΐ6ηι .Ηΐ6Γαιίΐ8(6 ηοϋίβ 6ΐΠ8η8? Ροθηίΐ6θΐί8αι ηοη 8(]αιίΐΐί8? Ιαοΐί- 
&Ι15 Ιοοαπι η6ΒΑ8? ΐ80Γ7ΐη&8 Ι&0Γ5ταιΐ8 ηοη ρΓ056(]α6Γί8 ? ϋΐίηδίη Ι8ΐ6ηι 111)ί }α(ϋθ6Πΐ ρχρβ- 
πγΊ ηοη οοηΐίη^βΙΙ Ββηί^ηίΐβίο Ι6$α ηοη ηιον6Γί3 , (]αΙ ίηβΓαιίΐ8(68 ηο$(Γ85 δαδοβρίΐ , 6( 
βιογ5ο$ η05ΐΓ05 ρθΓΐ8νί1 *ν<ΐυί Βοη Υθοίΐ Υ008Γ6 ία8ΐθ8 9 $6<) Ρ600810Ρ68 8(1 ρωηΐΐ6η1ί8αι *% 
ΐ)οί ιηί86ηοθΓ(1ί8αι ηι&να11 (|ΐΐ8ηι 88οπ0οίαιη *% ςαί 86ρ1α8Βί68 86ρΐΐ68 ρ6008(8 οοη(1οη8ΐ ^*'? 
0η8ΐη 1>6&1& 65861 8αΙ)Ιία)ίΐ8.Η Ια&, βί ρϋΓίΐ88 68 65&61, ηοη &αΐ6αι ί85ΐα8, 16^68 $αρΓ8 ΙιοηιΙ- 
1118 08ρ(αηι ίηδίίΐαοηβ, 80 ιηοΓαιη οοΓΓθοίίοηβπι ρβΓ (ΐ65ρ6Γ8ΐίοηθ(η ΐοΠοηβ! Ιη βοάβϊα 6η{ιη 
τίΐίο 8ηη1» ίηάαΙβθΐι1ί8 οσιοίηο 8ηίιη8(1ν6Γ$ίοηί5 6χρθΓ5,. 6ΐ οοη(ΐ6αιη8ΐίΘ οηιοί ν6ηί8 οα* 
Γ6η8; ίΙΐ8 οωη68 1ΐ8ΐ>6η88 Ι8Χ81, Ιι»ο οΐ) ν6ΐΐ6ΐη6ηΠ8ίη $ΐΓ8ηκϋΐ3ΐ. » 

" Ιηιο. χη, 6-9. » Ι98. ιιιι, 4. " ΜβΓΟ. η, 17. *• ΜαιιΙι. ιχ. 13; χιι. 7. ** Μηΐιΐι. χτηι, ί«. 

(λ) Ογ. 8, η. 18. (γ) Ογ• 40, η. 9. 

(4)ΙηθΓ.8ΐ• Ι» ιιυΐις2.8ρυύΒ»Ι.,ΐοιη.Π,ρα{[.201. {Η) Ογ. 39,' η. 18. 419 ΡΒ^ΐΡΑΤΚ) ΟΕΝΕΑΛυδ. - ΡΑΒδ III. «Ο 

ΡΓ056ςυίΙυρ ΟΓββαπιΐδ (α) υρ^ρηδ ΝονβΙΐβηοδ : α Ουίϋ ? ηβ ροΒηίΙβηΙβω ςαίϋβΓη 08Υί(1θαι 
«(ΙΐΏίΚίδ , οαί ρΓορΜίο&πι ςαοςαβ ΚΓβΐίδΠΐ ροΒηΙίβηΙίβ οοηδβΓΥδνίΙΤ Νβο ΐΏθ^ηυο ϋΐυιη 
ΡβΙ'^υω, ςυί οίρβα δθίναίοπδ ρβδδίοηβιιι ΗαΐΏβηί βΐίςϋίά ρ6Γρ65$υ$ 05( ? ΑΙ Ιβδυδ βααι 8υ8- 
οβρίΐ, 80 ρβΓ ΙηρΚθ6[Ώ ίηΙβΓΓΟξβΙίοηβπ] 6( οοηίβδδίοπβαι ^% (ΓίρΗοβηαι &1)]υΓ8ϋοη6ίη** 5Α- 
ηβτίΐ. Οαίά•.•• η6€ βαπι (βάπιίΙΙίδ) ςυί δοβίβρο $θ$6 ][α ΟοπηΙΙιο (ΙβνίηχίΐΤ ΑΙ Ρβυΐυδ οΐιβ- 
ηΐ8(6αι 6(ί8πι 6Γβ8 βυιο ΓίΓΐη&τίΐ, δΐιαυΙ 8ΐ(ΐτΐ6 εηοι βά ιηβΠοΓβΐΏ νίΐβθ ίΓυ^θω Γ6(1ϋ58β ρβΓ- 
δρβχίίν ίβίοιηηυθ ο&ιι$8ΐη δίΤβΓΐ : ηβ α8ΐ)υη(ΐ8ηΙίοπ ΐΓίδΙίΙίβ 8ΐ)$0Γΐ)68ΐαΓ ^\» βίβ. Οαοϋ θίΙ 
&Γ6Κοπυ5 άθ Νον8ΐί8θί8 (6) : α 1η βΚβΓΟ 8βτο ίςηί ίοΓίβδδβ 1)8ρΙίζ8ΐ3ΐ]η(αΓ, ηυΐ ροδίΓβηαυβ 
68( ύ&ρΐίδίηυδ, ηβο δοΐααι βοβΓί^ίοΓ» 5βΐ] βΐ (1ίυ(αΓηίθΓ| ςυί ογ8558ώ ΐΏβΙεΓ^Άιη ίπδΙ&Γ ίβηΐ 
Γΐ6ρ8$οί(υΓ, νίΐϋςαβ οηαηίδ ΙβνίΐβΙθίη 8ΐ)8ηΓηϋ; » ίθΓΐ6 8ρθΓ8ΐ)8ΐ θΓ6§;οπυ8 ΝοναΙίβηοδ θγγο- 
ΓΡΟίδυυιη ο^ίΙοΓΟδ, ςυβρΓορΙβΡ νβΓΐ)8 άβ ίςηβ ρυΓ^βΙοπο, ηοη άβ βΒίβΓΠΟ ί^οβ, υ( ριιΙ&( 
Νίοβί88 (ο), νίάβηΐυπ ίηΐβΐΐίδβηοΐα• 

ϋβ ϋτάίπχΒ 8α€Γατηβηίο. 

Όβ οτά\Ώ\$ 88θΓ8οαθηιο ηοη Π)α1ΐ& άθξσ\Άί\€Β ΐΓ80ΐ8ΐ8 ίη βΓθςοη'ί δοηρϋδ Γ6ρ6Γί8δ, ηίδί 
ηυσϋ 6ρ1δ€θρΐ8 ιη ΟΓάίηβΙίοηθ δρίπΐυιη δθποΙαίΏ εοηίβΓπ ΙβδΙβΙιΐΓ. « Νυηι ίυ, ίηςυίΐ (£(), 
δρίπίαδ 88ηεΙίηοη 6δρ8Γΐί6βρδ? 8(ςυί α)8ΐίΐΏ6 (β Ιιοο ιρδο θίΓβΓδ. » ΙυΓβ (Ιίνίηο ρβδίοπβδ β 
ρορυΙο δβοβΓηί βΐ ρπδθθδδβ ϋοοβΐ {ή. « 0α6η38(]ΐΏ0(1αη) ίη οοηροΓβ 8)ίυ(1 ρηηοίρ8ΐυη) (βηβΐ , 
80 Υβΐυΐί ρρϋΒδίϋθΙ, 8ΐίυ(1 δυΙ)6δΙ βΐ Γβ^ίΙαΓ : 8(1 βυπιϋβα) ςυοςυβ ηαθ(]ϋΐιι Οευδ, νβΐ 8βςυί- 
ΐΗΐίδ Ιβξβ, ςυδθ ηιβπΐυω ^υ^υ$^[υ6 ρβΓρβη^ϋΙ, νβΙ 6ΐί8αι ρΓθνν(1θηΙίθ&, ρβΓ ςα8[η οιηηίβίηΙβΓ 
56 νβΐυΐ άβνίηιΚ, Ιιοο ίη ΈοοΙβδϋδ οοηδίίΐυίΐ, ιιΐ &1ϋ ρ8δ08ηΐαΓ βΐ ρ8Γ68η(» ςυίΐιυδ ▼ί(ΙβΙίο6( 
}ά υϋΐίυδ βδΐ» 80 Ιυιη δβΓωοηβ» Ιυιη ορ6Γ6, 8(1 οίΠοίυιη (ϋης&ηΙαΓ : βΐίί βυίβηα 8(] ΕοοΙβδί» 
))6Γίϋε(ίοηθηι ρ8δΙθΓ6δ 80 οαβ^ίδίΓί δίηΐ, ηίωΐΓϋΐΏ ςυί νίΓΐυΙβ , ^οη^υη^()0^6ςυ6 6( ί8ΐιιίΙί3-> 
ΓΪΙβΙβ 8ρυ(1 ϋβυαα, νυίςο δυϋΙίωίοΓβδ δυηΐ, Γ8ΐίοηβαι 8ηΐίΏΦ 8(1 οορραδ, 8αΙ ιηβηΐίδ 8(1 &ηί- 
Π18ΙΏ οΙ)(ίη6η(6δ , ιιΐ Ι^^βο άιιό^ Ιιοο 65ΐ βΐ \ά ςαθ(1 (ΙβΓιοίΙ , θΐ ίά φιοά Γθ(1υη(ΐ8( , ίηΙβΓ 86 , 
τβίαΐ ίη (ΏθπιΙ)Πδ9 ϋοα)ροδί(8 6( οοηορβοΐβ, δρίπ(ιΐδ(ΐυθ οοο3ρ8Κ6 οοηηβχβ βΐ οοΙ1ίς8ΐ8, αυυπι 
οοΓρυδ» οιηηί βχ ρ8Γΐθ ρθΓίβοΙαη), 8ΐςυ6 ίρδο ΟιπδΙο , ςυί €8ρυΙ ηοδίηυιη βδΐ, οιηηίηο (1!• 
|[ηυιη 6Χδί$(8ηΙ. » ΚίΙαδ Ι8η(]6αι (]υί5ϋ5 ίη8υξυΓ8ΐ)8(αΓ ροηΐίίβχ, δίο (ΐ680Γΐ1)ί(, βηΐΏ 8 ςυο 
€οηδ60Γ8(αδ ίυβΓ8ΐ 8ΐ1θ(]υ6ηδ (/*). « Μθ ροηΐίβοβαα υπ^ίδ, 8ο ρο(ΐ6Γ6 οίηςίδ, 08ρί1ίςα6 οί€ΐ8- 
Γΐω ίπιροηίδ, βίςαβ Ιιοΐοο&υδίί δρίπΙυ&Ιίδ 8ΐ(8Γί 8(1ωον6δ , βΐ ίηίΐίβΐίοηίδ γίΐυΐυιη ιοβοΐβδ^ 
ιηβηυδςυθ δρίπΐυί οοηδ6θΓ8δ» βΐ δ8ηοΐ8 δ8ηο1οηιπι. δρ60ΐ8ΐυηα ίηίΓΟίΙυοίδ, νθπςαβ ίΙΗαδ (8• 
Ι)6Γη8θυΙι\ (^αοά ηοη Ιιοπιο, δ6(1 Ββαδ ΟηχίΙ ^% ιηίηίδίΓυα) βίΗοίδ. » 

ΜβοϊίηίΙ Ιθοίοπδ ηίΤιοϋ αΓθΚΟΠϋδ , υΙ)ί η8ΓΡ8ΐ (9) ΟβΠαιη οΙ ΙϋΗ8ηϋαι, ςιιί ροδΙβ8 
ίυϋ 8ροδ(8ΐ3, ίη οΙθΡϋπι δβίρδΟδ &δθΡ]ρδί5$Θ : « Αΐίβο υΐ (ΙΙνίηοδ ςυοςιιβ Ιί1)Γ0δ Ι66(ί!8- 
ΓβηΙ ρΐβΐη , ηοη αιίηαδ βωρίαοι ί(1 δίΙ)ί βΐ ϋοηορίΟοαια βδδο €χίδ1ίπΐ8η(6δ , ςυ8Πΐ 8ΐίυ(ί 
(]υί(1νίδ 9 ίηηο οηιηίυω ΟΓη&ηαβηΙορυω ωβχίΐΏυαι ρρφβίβηΐίδδίηαυιηςαθ ρί6ΐ8(6ΐη βδδβ €6Π• 
δβηΐι^δ. » 

Α^ηοδοίΙ (ΙίδβΡίίδβίιηθ ρρίηα8(απι ΡβίΡΪ, (^αβω (ϋδοίρυιορυη) οηαυίααι ο)ΐ8Ρΐδδίιΐ)υηι 8ρ- 
ρβΙΙηΐ (Η). « Νοη αιοάο δυο ΰΗρίδΙαδ , δβίΙ θΙί8ΐο Ρβίρί , (ΙίδοίρυΙοΓυιη οιοηίυΐΏ ο()8Ρίδδϊα)ί , 
ιιΟΒίίηθ (1ί(1Ρ8οΙιωαπι ρβπίΐίΐ ^. (ι) ΡβίΡϋδ βροδίοΐοηιιη ρηηοβρδ , δβϋ ΕοοΙβδί© ρβίΡβ , 
ηοη αΐ ρίδοβίορ, δβΰ υΐ Γβρνορίδ δοβίβπδ• (/) Υίϋβδ (ΐϋβηΊ8(1ιηο(1ϋηι βχ ΟΗρίδΐί (ΗδοιρυΙίδ, 
ηΐ88ηίδ ϋΐίςιαβ 0ίηηί1)αδ θΐ βχοβίίίδ, βίςυβ βίβοΐίοηβ άίβηΐδ, 1)ίο ρβίΓβ νοοβίαρ, 8ΐςαβ ΕοοΙβ- 
δίφ Γϋη(ΐ8Πΐβηΐ8 ίη 6ϋ8πι Οίΐβιη αοοίρίβΐ ". » Ηίηο 8 Ορθβορίο {*), « ΡβίΡϋδ ΕοοΙβδί« οοΐυηιβη 
(ϋοίΐυρ. » 

Ηαηο ρρίη)8ΐαΐΏ 8<] Ρβίρί δυοοβδδΟΡθδ πιβη8δ8θ <ίβοΐ8Ρ8ΐ δβηοίηβ ίοοΙΟΓ, Κοω8ηυΒ) ροηΐίβ- 

οβιη ορίι^ίδ 6Ι)ρίδΙί8ηί ρρφδίάβπι, βΐ ηηίΐδΐίδ Ο8ΐ1ιο1ίθ8θ τίηοαίαιη (Ιβδίβηβηδ: 

Τούτων 8έ 'κίστις, ή μέν ϊ^ν έχ πλείονος 
Κα> νυν Ιτ' ίβτιν εϋδρομος, τήν Έσιιέραν 

" 10911. XXI. 15-17. " Μβπΐι. χχνι, 69-75. ^^ Η €ογ. ιι, 7. *» Η6ΐ)Γ. νιιι, 2. *• ΜίΙΙΙι• χνιι , 23. 
*' Μ8ΙΙΙΚ XVI, 18. Ιί! Ογ. 39, II. 1 («) Ογ. 4, η. 25. 

,, \\}\ά., η. 19. (Λ) Ογ. 19, η. 15. 

€) Αρπά ΒίΙΙ., ι. II, ρ. 1057. (ί) ΟίΡπι. »όν. βρϊδο., »ριΐ(1 Τοίΐ., ρ. 25. 

ί/) ΟβΓίη, αίΐν. βρίδο., 3ριι<1 ΤοΙΙ., ρ. 27. 0) Ογ. 32, η. 18. 

[β)0Γ. 2. η. 5. (<ί)Ορ. 9,η. 1. 
[Π Ορ. 10, η. 4. Ιί\ ΡΚ^£ΡΑΤΙΟ βΕΝεΚΑΜ». -• ΡλΚδ ηΐ. 193 

Π5Ε(ηίν δέουσα τφ σωτηρίφ λόγω. 
Καθώς δίκαιον τήν πρόεδρον των δλων 
"^Ολην σέβουσαν τίιν 6εου συμφωνίαν. 

^ (α) Ουοό βρβΰΐΑΐ 9ά ί1Ι»ηιιη Πϋεπι ; τβΐπβ ηιΓιιΙβηι (ϊΙοιηη)].ιιη<1υ(1»ηίΐ 
Α(ςιΐ6 6ΐί3ΐη ηυηο Γοοίβ €»ΓΓίΐ. ΟεοίϋβηΙβηο 
Τοίιιηι (Ιβνίηοίβηδ β^ιΙαίΑτί (ΙοοίΓΐη», 
ϋιιβ:η3()πιθ(1ιιιιι ρ8Γ ββΐ, ιιΙ ςηχ υηίνβΓ&ίδ ρΓ9Ρ$ίιΙβ^ 

Τθΐ3ΐη €0ΐ»1 Οβί €0Ι100ΓΐΙί3ηίΙ. 

Όϋ εαοΓαιηβηίο ηιαίητηοηϋ, 
Βοηοιη 6$$6 ιη&ΙπωοηίαίΏ » δβϋ (βωβή τίΓ^ίηίΐβΐί ρί)$11)8ΐ)6ηάυΐΏ 06η$6ΐ β^β^οπαβ (&}. 
«Βοηυαι 65( ιη&(ηπιοηίυΐΏ, ίηςυΙΙ; 86(1 ςυοά γίΓξίηίίθΙβ ρΓ(Β$Ιθηΐίυ$ 8ί(, (ΙΙοβΓβ ηοη ρθ5- 
503). Νβηυβ θπΐιη ηιβ^ηυΐΏ &1ίςαΐ(1 6$56ΐ νίΓ§1ηίΙβ5 , ηί^ί γθ δΐίςαβ 1)οη8 ιηβΓιΟΓ 6( ρΓδΒοΙα- 
πΟΓβδδβΙ. ΝοΙίΙβ Ηοο ΓποΙθδΙθ ίθΡΓβ, ςα» ΐΏθΙπβίοηίί )ϋ80 δϋΙ)]βοΙδβ βδΐίδ : « 066ίίίΓβ ί>«ο 
οροτί€ΐ τηαρίΒ ςηαηι ΗοτηίηϋηΒ ". » ΟαΙβΓϋΓη ΓοοΊΐβ, ηΐ ίηΙθΓ νοδ ςυοδί νίηουΐο οοηδίπηςβ- 
Γηίηί, 6( τίΓ^ίηβδ βΐ υχοΓβδ, βΐφιβ υηυπ) δίΐίδ ίη Οοηηίηο, π)π(πιιιΐ)ςιΐ6 οΙΙΰθ βϋαΓυαι ΟΓΩθ- 
ηιβηίαιη. Τϊοη βδδβΐ οβίΙβΙ^δ, ηίδί ΓηβΙπίηοηίιΐϊη βδδβΐ. ϋηοΐβ βηίηο ίη Ιιβηο νίΐβιη νίτ^ο ρΓΟ- 
ίίίδδβΙΤ Νθο βδδθΐ ΙιοηοπΟοϋΐΏ βΐ ΥβηβΓοηϋιιω αιαίΓίίηοηίϋΐΏ, ηί^ί νίΓζίηβίη ργοΓθγγθΙ, Ιϋΐη 
ϋεο, Ιυπ) νίΙ«. » 

δβουηάιΐδ ηαρίίβδ οοη γί(ίοΙαρ ρροΙ)ηΓβ. « 8ί βηίιη άυοΟΙιπδΙί δυηΐ, ίηςυίΐ (ο), (ΙϋΟ ςαο- 
ςαβ γίπ δίηΐ, βΐίΐπφ υχοΓβδ.δί βυιβπι υηαδ ΟΗπδΙυδ, υηυπι Εοοίβδίω οβρυί, υηβ βΐίααι οβρο 
8ίΐ, δβοαηίβ θυΐοηι ΓοδρηβΙυρ. Οιιθ(1 8ί δβοιιηιΙβίΏ ρΓθΙιίΙ)ίί8ΐ, άθ ΙβΡίίβ ςαίά άίοβίκίαω βδΐ ? 
ΡπαταΐΏ Ιβι θδΐ , δΡουικΙιίΓη νβΩΪθ βΐ ίηοΐυΐ^θηΐΐβ, ΙβΓίίυΐΏ ίηίςυίίοδ. Ουί βυΐβιη Ιιυηο ηυ- 
κβΓϋΟ) βχ€β(1ι1, ροΡΓΪηϋδ ρΐ3ηβ β5ΐ , υΐροΐβ ηβ πιυΐΐβ ςυίϋβιη νΐΐϋ βχβιηρ1& ΙιβΙίβηδ. » Εχ 
Ιιί5ΥθρΙ)ίδ οΓΐΙίοί ηοΩηαΙϋ ιηίηυδ γθοΙο βχίδΙίηοβΓυπΙ Ορθ^ορίαιη (ΐΛΠίηβδδβ δβουηίΐβδ ηα- 
ρΙί3δ : δβά ίηοτΏβΓίΙο, δί ςϋίίΐβϊη Νογβΐηαι ίΐα δθπΐίβηΐθΐη ίωριίβηβΐ υΐ ΡβΓβΙΙίΙ ((*).« Αηηβ 
]ανβηίί)αδ ςαίοΙβω νίιΐυίδ, ρρορίορ δΒΐ3ΐίδ 1ϋ1)ρίου[η , ίηθυηϋί ίΒθίΓΪωοηϋ ροΐβδίβίβαι ίβοίδ ? 
ΑίΡβαΙαδ Ιιοο ΓβοβΡβ ΐϊΐίηίωθ (1ϋΐ:)ίΐ3νιΊ *».... {ή ΑΙ Ιιβεο ΐΏΐηίιηβ ροδΙ 1)8ρΙίδΐηαΓη, ίηςυίδ. 
Οαο 8Γ8[ϋΐηβηΙο ίϋ οοηΠρηαβδ ? ΑϋΙ Ρβω ίΐ» ^θ Ιι81)θγθ ρροΐ38, ααΐ δί ί(1 ηβ(ΐϋίδ, ηβ οοηϋβηι- 
ηθ$.0αο(1 δί ρβδ ά\}\Λ8 βδΙ, γίηο8ΐ1ιυΐΏ8ηίΐ8δ βΐ ίβοίΐίΐθδ. » 

Ιιηρυ(ϋθ8ΐΏ ςυίοίθαι πΐϋΓιβΡβηι βχρβίίβηάβηι οβπδβΐ Ορβ^ορίοδ (/), οιιπι ί<1 ΟΗρίδΙοδ ρβρ- 
ιηίδβρΐΐ; ΡθΙίςαίδ 8πΙθίϊΐ οωηί&αδ 5η ΡβΙ^υδ βηίίπί δβίΐυίΐβΐβ οΐ ρηΐίβηΐίδ υΐί 3ϋΙ)θΙ. δ! Γυοο 
ϋΐίΐοδ θΐ 66Γυδδ8 οοίορβδ ηΙ ρί8Γηθηΐ8 ρβΡδρθχβΡϊΙ υιρ, Ιιοο 0Γη8ΐϋ ωυΐίβροπι δροΠβΐ, οδΒίβ- 
ΓΒςαβ ίηΐιοηβδίβ οοβροθδΐ βΐ ρβρρϊπιβί. , 

ΑάαΙΙβρϋ οβυδβ υχορβηι (ΙίαιίΙΙβΡβ υιρο ρβρπαίΐΐίΐπρ ; τηϋΐίβρί ηυΐβαι γίρυω (ΙίιηίΙΙβηίΙί τΓοη 
βδάβπ) (ΙβΙϋΓ ίβοϋΐίβδ :.1ΐ8ηο Ιβ^βω ηοη ρροΙ)8ΐ Οροδορία-», ββηοοιηβ ίηιρυβηβ' • « 0"'^ ^"*™ 
οβα«Β ΤαίΙ, ίηςαίΐ (3^), ΟϋΡ πΐϋΓιορβΓη οοβροορβηί, ϊη8ΡίΙο οοηΐρβ ίπίΐϋΐβορβηΐί.... ΕΙ ηΐϋ- 
Ιίβρ ςϋίάοιη, ςυβΒ ίιηρροΙ)οηι οοηδίΠυιη 3(1νβΡδυδ νΙρί δυί €υΙ)ί1β δοδοβρθρίΐ, β(1υΙΙβΓϋ ρί»- 
€ϋ1ο ϋοηδίΓΪηδβΙυρ, βΟϋΡ&ίδδίΕοίδςπθ Ιβ^υπι ρωηίδ βχορϋΟΐβΙϋΡ; υιρ βιιίβω ςυί Ιιάβαι υχορί 
<ΐ8ΐβηι ρβΓ βϋυΙΙΟΓίαπι νίοΐδνβρίΐ, ηυΙΗ δυρρίίοίο οΐιηοχίιΐδ 8ίΐ? Η8ηο Ιβββιη 1ΐ8υ(1(ΐϋ8<ιιΐ8ω 
ΡΓΟόο.... νϊΓί βΡβυΙ, ςϋί Ιιβηο Ιβ^βηι δ8ηχθΡϋηΙ, βο ρΓορΙθΓί?8 βίΙΥβΡδίΐδ κυΙίβΡβδ ΐ8ΐ& βδΙ• » 

Ερίδοοροδ ρρβΒοίραοδ ητ)8ΐρίη)οηϋ Γαίδδβ ιηίηίδίροδ, δίΒρίϋδςυβ ίηΙβρΓυίδδθ ϋοω οβΙβ1)Γ8- 
Γβίϋρ, δβςϋβπΙίΙ)αδ οοηΓίΓΓηβρΐ ροΐβδ!. Οαηη Ορβδορϊο ηοη ΙίοβΡβΙ 8(1βδδβ Οΐ7ηίΐρί8(1ί8 ηυρίϋδ, 
ΜρίΜίΡροοορίο (Α) : «ΟϋβπΙαιη &ά γοΐαηΐβίβαι βΙΙίηβΙ, βΐ βίΐδϋΐη, βΐ δΐπιαΙ ίβδίαω εβίό- 
Ι)Γθ;]ανθηιΊθδςΰθ άβχΐρβδ ίηΐβρ δβ ^ϋη80, οίςαβ υΐΡβδςυβ Οβί οαβουί. » 

Όβ ίηνοοαίχοηβ $αη€ΐθΓηιη. 

ΙηγοοβΙϊοηίδ δβηοίορυηι, 8ΐθ|υβ ίπιρρίηίΐίδ 1)βεΙ» ΥίΡβίηίδ, ΙβδΙίδ Ιοουρίβΐϊδδίπιυδ βδΐ Ορβ- 
8ορίαδ, ϋΙ)ί ΙΐδΒο ηβρρβί (ί) άβ 1)ββΐ8 ΙϋδΙίηβ ηαβρί.νρβ, ςυδθ « (1θδρβΡ8ΐΐδ οη^ηίΐ^αδ 8ΐϋδ Γβαιβ- 
(Ιϋδ βά ϋβϋΐη οοηΓϋ^ί^ βίςυβ 8']γβΓδαδ (1β1βδΐ8ΐ)ϋβηι 8α)0Ρβιΐ) δροηδίιπι δοαπι ρβίΓοηιιιη βο 
ίθίβηδΟΓθπι ΒδδυηοιΙ...• ΟΙΐρίδΙυω.... νίρβίηβπιςαβ ΜβΡίΒία δυρρίβχ οΙ)δβ0Γ8η», αΙ ρβΓίοϋ* 

*«Α€4.γ,29. *ΜΤίιη. ν, Ι*. 

(β) Οβριη. ΰ€ υίία ιιια, ν. 571 οι βεςη. (/) Ογ. 57, ιι. 8. 

(Ι») Οτ. 37, η. 10. (!/) 11>ίί1.» «• β• 

(ΟΙΜϋ..η. 8. (/ι)ΕρΪ8ΐ.αΙ.57. 

(ιί) Ογ. 39, η. 18. ί«) Ορ. 24, η• 10 , Η. 

Μ Ν. 19. ίϊ^ ρη^ΕΡΑΤIΟ 6ΕΝεΗΑΙ.Ιδ. - ΡΑΒ5 111. <» 

ΐΑΟΐί νίΓ^ιη! βυρροΙίΑβίοΓΓΐίΙ, ^θ^ι1ηί^ 6( οΐιβιηοαηίφ ρΗβπηδοο $686 οοιηιηαηίΐ; ρ8Γΐιαι υ^ 
ίοΓίηβ Υ6ηυ£(&ΐ6ΐη Ιβοηα&αι ίοδίάίοδβιη ούδοαΓβΓβΙ, βίοςυβ ΟαιηιηΦ ηααΐβπβαι 8ο1)ΙγοΙι6Γ6Ι, 
80 Ιίϋίίίινίβ ίοπιίίβω 858υιη6Γ6( ; ρβΓίίΐΏ υ( ρ6Γ θάβω θ( (ιυωίΙίΚΑΐβοο ρΓΟρίϋυιη 5ίϋί Ββυιη 
θΐ 6Χ0Γ&1)Π6ΐη Γ«5(1(ΐ6Γ6(. Νβςυ6 6θΙηκ Ό6α$ υΐΐβ γ6 ρ6Γίη(1β9 βίςυβ τοΙυηΙβΓίβ ϋορροπίβ βΟΙί* 
6ΐ8ϋοη6| οοηοίΙΤβΙυΓ, ΐ8αΓ7ΐηί8ςυβ ιηίββΓΪοοΓοΙίβ τίοί88ίιιι Γ6ρ6η(1ί βοΐβΐ. » ΡυύίτιΐΏ βΓβςοπο 
ηοο 6Γ8( ςαίη 8806ΐί8 ίη οοθΙο ηοΐ8 688θΓϋ βΐ νοΐ& ηο8ΐΓ8 • 6ΐ ρΙϋΓίιη8 ηυβθ Ιιίο ββίωαβ ; $ίο 
βηίαι €ΐθ Αΐ1ΐΑη&8ίο ^βαι Υΐΐ8 ίαοοίο ΙοςαίΙυρ (α) : « Νθ8 βυΐθΐη ιιΐίοβιη ίρ$6 ϋβηίκηυβ άββυ- 
ρ6Γ 6ΐ ρΐ8θί(1υ8 8$ρίοί&8, 8(ςαθ Ιιυηο ρορυΙαω βυΙ)6Γα68, ρβΓίβϋΙαιη ρβΓίθοΙ» ΤπηίΙ&Ιϊβ, ηυθ9 
ίη Ρ&ΙΓ6 6ΐ ΡίΠο 6! δρίήΐα 88υοΙο ίηΙβΙΙίκϋυΓ 6ΐ οοΙίΐαΓ» 8(1θΓ8ΐθΓ6αι ; ηαβςυθ, $ίςυί(ΐ6ΐη γ6$ 
ρ808ΐ» ίαΐαπ» 8ίη1, ίη γίΐ8 Ι60θ88 , ^Γβ^βοαςαβ ΐΏ6€υηι ρ886&8 : βία &α(6αι Εοοίββίβί 1>6ΐϋ5 
ΟββΓ&Ιυπι 681» Γ6(1υε88, &αΙ 888αΐΏ88, (β6αιιΐι]αθ 6ΐ ουιη Ιυί δίιηίΐίϋαβ 6θΙΙθ€68,, 1&ια.6ΐ$ί πια- 
ςαυιη 8ΐΙ ςυθ(1 ρθ8(υ1ο. » Νοη (βηΐηιο Αΐΐι&ο&βίυω , 89ά θΐ Β&8ίΙίυπι ίονοοαΐ 6( Ογρήο- 
ιιυω (6); 88η6(ΐ(]υ6 ιη8Γΐ;π8 οΐηοΓϋ^οδ ιώογ1)08 6( ϋΦΐηοηββ άβρβΙΙί 8ΰπΙ)ίΙ(ΰ)• 88ηοΐθΓααι 
ΓβΙίςαίβΓαΐΏ ΰυΚαακ , {ονοο8(ίοα6Πΐ » ίηΙρΓ668δίοη6ΐη , Ιβιη $θ&ρθ (8α)ςυ6 8ρ6Γ(6 ρΓοίΙΙβΙυΓ 
ΓιΓββοηυβ, υΐ 1(1 ηβ^ΟΓΟ ουω 1ιθΓ6ΐίΰ! ηοα ρο8$ίη(, ρί8ακ ϋ&ηο οοοδί^βΐυάίρβιη ΟΦΟβην ίη 
€ϋνο8 8«ρ6Τ5ΐίΙίοη6ΐη 8ΡΡ6Ι18ΓΘ 8υ8ί 8ίη(. Ι1& 08ΐ1φϋ8 (ά) : « Οφο& ίη άίτο8 βυρβΓδίίΐίο» ςυβαι 
Ιιίο ίΐ)8θ €ιΓ6Κθπα8 ηοη ρ8Γααι.ρΓθΕηοτί8$6 8αί8 6( νβΓϋίδ 6( 6Χ6Π)ρΙ.ί$ τί(1(9(αΓ. » 

Οβ ρναίια. 

^\XΛϊύ ορίίιηβ ΑαςαβΙίηο 61 ίβΐίηίβ Ορφο! Ρ&(γ68 ίη οαϋ8& βΓ8ΐίφ 88$6ηΐί8η(| 88(ί8 οοη• 
ηΓα)8(υπι 68ΐ, πι&χια)6 8 (ίοο(ί$8ίαιο Μβΐάβηδί 6ρί8θορο; 6ΐ ?.6ΐ υηυβ 6Γ6βοηα8, ίη Ιαηΐο 
οραά 6η60θ5 1)8ΐ)ί(α8 Ηοηορβ , Ιιοο 8υο βυΕΓΓβ^ίο 6νίηο6Γ6(.. ΡΙυπβ ίβαι &Ι) Αιι^ιιβΙίηο 3(1ν6Γ- 
ΐία8 Ρ6ΐβ§{&ηθ8 ηο8ΐΓί ΤΙ^βοΙο^ί ΐ6$Ιίωοηία ρροΐβία 8υη1•.ςυ»(ΐ8ηι 6χ (ΐ6ρ6Γ<ϋιί8 ΙίΙ)Π5, βΐ 
8ίη{τυΐ8 Ιαπι ρβΓβρίευβ» (&ω 8(1 6οηΐΓοτ6Γ8ί8ΐη 6χρ6(ϋ6η(ΐ8ΐη 8ρ(&, υΐ Αιιςα$1ίηυ5 ίρ86 ίη 
€ιΓ6βθΓίο Ιοςαί, βΐ ΟΓθβοπαδ Ρθΐ88ί8ηθ5 (οΐ 8ηΐ6 8ηηο8 6θηΓαΐ8Γθ νοΙαί886 (^6(ΐ6Γ6ΐϋΓ• Ηφο 
ΚβοΙΟΓί ιηοχ οοη$1&1)αη(, 8ί &(1 (Ιοοίηηο €8ρί(& ςυ® 6]^Ι]ί1)6ηΙαΓ ρ8ΰ1ί$ρ6Γ βηκηο 8ΐΙβθ(]8(» 

Ν11)Π 88η6 ηβ^ίδ 8υχίΙϋ (Ιίνίηί η6€685ίΐ8(6ηι βπ^αίΐ « ςα8αι ίκηοΓ&ηΐίβθ ςυοίίάίβηο ϋϋΐι- 
οιιΙΐ8ΐ68, 6Κ Ιί1)ί(1ίηί8, Τ6ΐ ίη ίρ8ί8 ^α$(^^^8(^$, π)ί86Ραο(Ι(Β οοοαιηοΠοηβδ» ηυ8$ 6Γ6(;ΐ[ΐΓίυ8 βΚ 
ρ8ΐ8ηκ €0ηΓβ88ϋδ6$(» 6ΐ 8[η8Γ6 ίηββαιιιίΐ. « Ιητίςϋβ (ΙίβύοΙίι ίη(|αίΙ (β), ρβΓββαυΙίο ^8(1ν^6Γ$υ8 
1)6ί Π£ω6η(υαι 6ΧθϊΙ&(8 68ΐ : ί(]οΐΓ6θ Ββΐ ϊηιβ^ο ρΓοϋπο αο ά^ά^οονβ 8ΰΓ€€ΐ& » 6.1 ςα6α)8(1αιο-^ 
ίΐυαι ιη8η<ΐ8ΐο Ρ8Γ6γ6 Γ66υ$8νία)ϋ8, ίΐβ ΙίοβηϋΦ βΓΓΟΓίδ ΐΓ8(Ιίΐί βυοαυδ. » ΒβΙΙυαι Ιιοο ίηΐ68ΐί- 
ηααι»ηαο(1 6Χ Τ8πί8 6( α)ίΙίΐ8ηΙί1)υ8 ίηνίοβηι οοηΐΓβπίβ (ΐ68ί(ΐ6Γϋ8 ίηΐΓ8 ηο$^ ΓΓβςυοηΚβΓ 
6Χ8υΓ8ί^ (801 γίνί(1ί8 6θΙθΓί1)υ8 (ΙβρίηχίΙ» (8Π1 ηβΓΥΟδθ 6χρΓ688ίΙ, ϋ^Αυβα8(Ιηϋ8| 8(ίν6Γ8α$ 
Ρ6ΐ8βίβηθ8 (16 Ιι&6 Γθ 8£;6ηδ (/)ι ΟΓθβΟΓίυω (Θ8(6ω &(11ιί1)6Γ6 ηοα (1υΙ)ί(8Τ6πΙ,6υ]υντ6Γΐ>8|(9} 
816 ΒίΙΙίυδ Γ6(1(1ίιΙί( : « Νοηϋαω (1θ ίηΙβΓηο ϋβΙΙο» 8ΐςυ6 ίη ηοϋίβΏβϋρδίβ 6ΐ ίη ββΤβοΙί- 
Ι)α8 δίΐο» ¥61*1)8 Γβΰίο» ςηο ηοοίβ βο (Ιίβ» ρ&Γΐίω οοουΙΙβ, ρβΓίίω 8ρ6Γ(θ| 85 ΙιυαιίΙΙΙβΙίδ €0γ- 
ρΟΓθ άίν6Χ8αιυΓ ; 6( οϋ 68 ςα® ηο8 ρβπ 86η$υ8, βίςαβ 8ΐί& )1υ^α8 νίΐβ) 0ΐ)1β6ΐ8ηΐ6ηΐ89 5υΓ8ααι 
(ΐ60Γ8υηιςυθ υ6Γ8&1, ]80ΐ8ΐίοη6, 8((]α6 & ΙυΙο ίβθΰίδ, βαί ίπΟχί δυπαυδ» 6( & ρ6008ΐί Ιβςβ 8ρί- 
η(υ8 Ιβ^ί Γ6ραβΠ8ηΐ6, Γ6βί&αΐ(|ϋ6 ίη ηούίδ ία)88ίπ6πΐ9 6ΐ (ΐυί(1(]υί(1 (ΙΙγίη® (ΙβΟυχίοηίδ ηο1)ί8 
ίη8ρ6Γ8υηι 68ΐ, βΟΓτυπιρβΓθ οοηδηΐβ. Υίχ ρΟΓΓΟ ςυ!8(]υ&ΐΏ » ηβο ηίδί (ΙίυΙυΓΠδ ρΐιίΐοβορίιίθ 
86ίρ8ααι (ΙοηιυβΓίΙ» 8ΐςϋ6 8ηίηΓι» ηοΙ)ί1ίΐ8ΐ6αι 6ΐ οΐ8π(8(6α) 8ΐ) 60 (ΐ^χοά 1ιαα)ίΐ6 68( ο1 οααι 
ΐ6η6ΐ)Π8 6οη]ϋηο1υαι, ρ&αΐβΐίίη 8ΐ)πρυ6πΐ, γβΙ Οβυαι ρΓορίϋυηι ηβοΐαβ 8ίΙ, βυΐ βΐίδοι &αι1ν> 
ΙίΦΟ ΙιβϋαβπΙ, 8((]αθ &(1 οουΐοδ δυΓδΰΐη 6πβθη(1θ8 ςυδπι πΐ8χίαΐ6 8686 θΧ6Γ€ϋ6Γί(| (ΐ6ρΓί- 
ιη6η(6ηι π)8(6Π&αι 8αροΓ8Γ6 ηυ68(. » 81 6οηβ6Γ6Γ6 οοιηίβ ςυ«β 88η6ΐυ8 (1θ6ΐθΓ (16 (ιοο βρ^υ- 
ω6η(ο (ϋ8δ6ΡυίΙ 8ϋ86ίρ6Γ6ηιυ8, γοΙϋΐΏβη ρ6η6 ίηΐ6βΓαηι 6Χ86Ρΐ1)6ηϋϋηι 68861 ; 8ΐςαί(ΐ6α],» 
8(ίίηΙίπΐ08 ρί6Κ8ΐ!8 86η8υ8 60Γ(1ί1>α$ ίη8(]Ιΐ8η(1θ8> ηίΐιίΐ βρίίαδ ίη 1)υα)8ηί8 3α(1ί68νί( (]υ&(η 
ίΓβςαβηΙϋΟΐ» ςη^ ηοβ αη(ϋο[υθ ρΓ6αιυη(9 ηιί86Γί8Γυηι 6πααΐ6Ρ&(ίοη6α) ; ουηι 6ΐ 8αρ6Γ5ί8ΐη 
Γ6ΐυη(ΐ6Ρ6 6( 8ά 1)υη}ίΙί(8ΐ6Π) θΓ8(ίοη6α)ςυ6 8€€6η(ΐ6Ρ6 Ιαηι 88ΐυ{)ρίΐ6Ρ Υ8ΐ68η(• Εβςβηίίϋπι 
πΐΑχίαΐθ 08Γηΐ6η Οβϋίΐθ (ΐαθ(1 Ββ αηιιηα »ηαί οαΙαιηίΙαίΛΜ ίηδορίρίαηι 68ΐ ι ου]α8 1ιφ6 ρ8υΰ8 
ρΓθαΐ8ΐηα8. 

ία) Ογ. 21, η. δ7. («) Ορ. 39, η. 7. 

(^) Ορ. 45. II. 81. (ή Ιλϊϊ, ιι γοικ. /η/., η. 7. 

(ή Ορ. 24, η. 19 61 18. {ρ) Ορ. % η. 91. 

(α) Αάν, ΙλΙ. ιταά. ΰ€ αΐ, ζΐιΐι^, ρ. 5$ 125 ΡΕ*η£Ι•ΑΤΙΟ ΟΕΝΕΗΑυ^. — ΡΑΠδ 111. 126 

(α) Ιηβδί ςιιίρρβ ηαίΐιί, Ιηβ&ΐ Ιβχ ϋυρίβχ, ςυ«η|ΐη 9ιΙ(6γ« <|υ!(ΐ6ΐιι Ικ)ηλ 

6οηιιιη86€ΐ&ιαΓ; 3ΐΐ6ηι >υΙβιη ϋϋίβηοΓ ββοΙαΙυΓ ατι» πι&ΐα $υηΐ. 

Αβ 6Α ςυίίΐβιη, ςα» ιηβηΐίβ ββΐ, ρ&πιίΑ 681 

Αά ο1>6(1ΐ6η(Ιυιη €ΙΐΓί5ΐρ, ιίΓαϋίβηβ Λά Ιιιοβηι : 

ΑΙΐβη βυΐβιη, ςα» οβηιίβ 651 βΐ βαη^υίηίδ, ρΓοηιρία 681 

Α(Ι 6χαρί6η4οιη ΒβΠίΙ, άυηι »ύ ΐ6η6ΐ>Γ2ί9 (ΓβΙιίΐυΓ... 

Ηΐ8 >υΐ6ΐη ρα|;η&ηΓιΙ)υ8 ίπβρβοΐΟΓ Υ6ηίΐ οφΐίΐαβ* 

δρίηΐυβ ιη9([ηι 06ί, 6( πιβιιΐί ιηαηυηι ϋβϋίΐ ; 

ΟοΓροπδ ρ6Γηίο1θ8ί 8θΙ?6ηβ ΙυηαυΙΐυιη, 8(ςυ6 «ΙΓΟΓυιη 

ϋοηιρ68€6η8 νιιΙοΓυηι Οοοίυηι ϋ88αΓ(ΐ;6ΐιΐ6ΐ]ΐ. 

56(1 Ι3ΐη6η Γ»Ι)ί<Ιυπι Γ6ΐίη6ΐ (υΓ0Γ6ΐη, ηοοίκίΐΐο 

06818111 63Γ0, ϊποΙίηΑίςυβ Ιιυο 61 ίΙ1υ«; ρυκπΑ. 

ΙιιΐβΓίΙυηι ςυίόβιη ιη6ΐιΐ6€&Γ0 (ΙοπίΒΐυΓ. ΑυΓβαβ βΠμ 

ΡοΓίβηι 63Γη6ΐη ιιΐ6η8 ββςυίΐοΓ, ηοη τοίβηβ ; 

86(1 Πΐυϋ ςυ*κ]6ΐη ΰοηουρίδοίΐ ςυοά ιρ6Για8 681. Ουοϋ 3υΐ6ίη οιΐίΐ» 

Ιά άηνη ί96ί1• ρ6Γηί6ίθ89ηι (ΙβρΙοΓΑΐ 86Γνίΐυΐ6ίη, 

Ει ρβΐηβ ρηιιιΊ|;6ηϋ (ΐ6€6ρΐίοη6ΐη, βΐ ιρλίΓίβ ηβίαηϋιιηι 

Τηΐ18£Γ686ίθη6ηΐ, 11051Π6 αι&ΐΓ6ΐη 8ΐΐ|11ίΙίΦ '*• 

ΤλοΐΑ8 ΦΓαιηη85 γίΐφΐιυαα&ηφ ηαίΓβ τ&πθΙ&Ιβ θ1 ίη1ίπιί$ β6ίηίΙίΙ)α$ ΙθπαβηΙοη ηοη (ΙβίαΙί^θ- 
ΐϋΓι (ο( αι&1ί5 6ΐ αβίίϋυβ βΐ ςυβΓβΙίβ βοίβωβη &1ί(]υ8η1αιη αο ιώθ^θΙαοι οοοΓθγγθ ββίβ^βαβ. 
ΑΙ αη(]θ Ιθτοιη&η βρβΓΑΓβΙ ηί5ί β 5ρίπΐϋ βΓΒΐί» , (]υ6ΐη (αοι β11ί$ βυβρίπίβ » βο τοΐί$ ίβΗνοη* 
Ιί5υ8 5θίΙίθ]Ί9(, 6ΐ θα $6 ΑΐΙίθ6Γθ ηίΙίΙαΓ? δίοπΐ ίςίΙαΓ ίοηυιηβΓθδ αηίΐΏ» ΙηβηηίΙβΙθδ ηοη 
06^16X11, 56ά 58115 άβΟονί! ; $16 ηαοίΐίουαι 1)οηί(&(6 βΐ ροΐβοΐία 8θΙυιη ΐΏ0Γΐ)ί$ Ιβω ΒοαΙίβ βΐ 
Ι60β6ί1>ιΐ3 οαΓθποϋδ ίιΙοηθυΐΏ ηοα (Ι6$ίηί1 βρρθΙΙβΓο : β( ςυβίΏθϋιηοάυη) νοΙαηΙ&Ιίβ Ιβη^υο* 
Γ6Π1 6( ίοοΓίίβιη 8(1 Ι>οοϋΐη υΙ)ίςϋθ θχρθΠυδ βΐ οοηίβδβυβ 65ΐ ; ίΐ8 (ΐυίϋςυίίΐ Ιιοηΐ ίιΐ 1η 
οοΙ)ΐ3 61 β ηο1)ί5, &(] Οβυαι οοΓ(ϋ$ Ιιυιηβηί παοΙΟΓθΐη βϋιοβοβπι γθΓθγγθ 6ΐ ίρβι &$βΓί1)6Γθ ηοη 
1ΐ£5ίΐ. Βοηοιη οιηηθ 8 Όβο ίοίϋυω βαΐΏβΓβ 6ΐ 8(1 Οηοω ρβΓίΙαοί « ρ8υοί5 56(1 (ΙβΟΓβΙοήΙβ 
(ωΐΑΐοΓ : € 0605, ίη(ΐυί1 φ), α ςαο Ι>οιιυω οιοηβ ίηίΐίυπι (1ϋθϋ| &1(]αθ 8(1 βαοηκ ρβΓάαοί• 

ΙΟΓ, ΟΓβΐίοηί θρίΐυΐ8(0Γ 8{;6θ(ΐ8{. » 

Ρπηοίρίηπι 1)οηί ορβη^,^υδϋΐίφ βΐ 1)οηί1&(ί5 ίη ΙιοηκίηβΓοπβ θΙ οπ{;θ|1)&ϋ(1 (1υ1>ίθ 5ίη66Γ& 
8(ΐ6$, ου]υ9 ίηίΐίυαι βΐ ρΓοίΰοΐυηη 8ΐΕ)5ηα6 ιιΙΙα 6υηοΐ8ΐίοη9 6Γ6βοπυ5 Οβο 83512081 : «ΤγΙ- 
ηίΐβίβο), ίη<]ΐιΊ( (γ), ο τίΓί, ηηΐυδ 06ίΐ8ΐΐ5 685Θ ί8ΐ68ηίηί, 8υ(, 5ί π)8βί$ ρΐ866(| υηίυ» ηβ- 
(ΟΓΟ; 8(ςυθ Ιΐ8η6 γοοβπ) (06υ5} & 8ρίπΐυ το1>ί8 ρο5ΐ(ΐΐ85ίπ]υ5. Οβϋίΐ βηίιη ρποίβοΐο ββοαη- 
(Ιαιη, (]υί ρποαυαι ά^άα.Μ Ιβοοι θηίαι δρίπίαιη 5&ηβ(ααι Ρ8ΐπ θΐ Ρϋίο οοη5υ{)8ΐ8ηΙί8ΐοηι 
€Γ6(ϋ(ΐ6Γ8ηΐ, βο(1 Οβυω ρΓθΟΐ6ή ίηθ6ί8ΐ)8ηΐυΓ. Ηοο Ιοβϋωοηίο α5α5 65ΐ Αυβαδίίπυ;^ Πϋ. 
Ι^ ά^ηο ρετΜ^υ^ταηΐίαίφ 6βά ΙοΙθΓρΓβΙίβ Ο5θί1&η1ία ηοη ηίΐιίΐ (1θρΓ&Τ8ΐαπ), ιι( ϋβηβ ηοΐβ- 
Γϋοΐ 6]υ5 β(1ίΐ0Γβ5 ηονί55ίιηι. 

Οαί(1 οιίΓααι ίηάθ 5ί 58η€(α5 (ΙοοΙογ 6ΓΓ8ο165 8 Οβο ίΙΙαωίηΒΓί θΚ ίωίηϋΐΑΓί ρθ5ΐαΙβΙ, οααι 
ΐΜίθβ, ηαβιη ο Οβο ηοϋίβ άοΜή (ΙθοΙβγ&υϊΙ, 5θΐ8 ίηθ(ΐ6ΐίΐ8ΐί$ 1θη6ΐ>Γ&5 (Ιί5οαΙί8ΐ? «Οαί 8α- 
(οφ, ίηςαϋ (Λ), Ιΐ88ΐ8 6χροηίΙ| βΐ ηβχυβ (1ί55θΙν](, 86 ηο1)ί5 ίη ιβοπΙθοι ίηάαιίΐ, υΐ νίο- 
ΙθοίοΓυιη (Ιοςω&ίαπι οΙ>Ηςαίΐ8(65 5θΙν6Γθΐηυ5, πι&ιϊωβ ςαίάοαι ορίαπω ηΐ 1ΐ05 (ΑΓί8αο5) 
ίΐΏαιαΐ6Κ, 80 ρΓΟ 8Γ{;α(8(οΓίΙ>υ8 ρ{05, 61 ρΓθίί5| ςυί ηυηο ΒρρβΙίΒηΙυΓ» ΰΗπ5(ΐ8ηο5 6(Ποί8ΐ.» 

ΝβΟ ()θί &(]6αΐ 860θρ6Πη(, 5ί1>ί ^8Π1 88115 6586 8Γΐ)ίΐΓ6θΙϋΓ υ( (Ιβίη66ρ5 ςα05ΐί1)θΙ ρί6ΐ8ΐί5 

8€(08 6Χ6ΓΐιηΙ; 50(1 8(]Ιιαο οΙ 56θΐροΓ ίρ5ί5 βαχίΐίο άίνίηο ορυ5 6556, ηΐ Γθοίθ νβΠηΙ ΓβοΙοηυβ 
Β88ηΐ, 580610 5 (ΙοοΙορ^ πθ ίβΙΙβοί οοηβ(ΐ6ηΐ!8 ο«οαΙίβοΙ 6ΐ Ο8θΐ3η1, β05 ροΙθΟίβΓ οοιοπιοηθ- 
&οί(, 6χρΐ8η8Π(1ο Ιιοο δ8ΐτ8(0Γί3 6ίΓ8ΐϋαι : « Νοη οη)η65 υβρίοη! ν6Γΐ)ααι Ιιοο, 56(1 ςαίϋαβ 
(Ιλίαιη Θ5ΐ '^»Ρθ5(ςη8Π) («} 8 ΥθΙυη(8(ίΙ)υ5 1ιυω8ηί5 οαιοοω ίβίβίβίο η6βθ58ίΐ8(6αι Γ6ραΙί(| Η- 
Ι>6Γΐθ(6αι 8556Γ6ηάο ; 3ϊω υ( βΟΓαοι ςυί $ίΐ3ί ϋθ ρΓορπίβ νίπΐιυβ ηίωίυπι 1)1&π(1ίυο1αΓ ίΓ&ηβ&( 
58ρ6Γΐ)ΐ3α)» υ6γ{)& Ρ8υΙί πΐ8ςηί5 ίηίοη&ΐ το6ίΙ>υ5 : « Νοη 65ΐ νοίβηΐίβ, ηβςυο €ϋΓΓ6η(ΐ5| 5Θ(1 
πιί56Γ6θΓί3 Οβί**;» 6χ ςυι5ϋ5 5ίο ίηίβΠ : «Οϋοπίβο) βηίιο ηοηημΙΗ 5αηΙ, ηυί οϋ Γ60ΐ6 ί&οΐα 
ίΐΑ 8011015 6£Γ6Γυη(υΓ, υΐ ί(1 (οΙυπΐ5)1)ί ιρ5ί5 8$οπΙ)&η(,η6θ ςαίάςα&αι εΓ6&1οπ, 6ΐ 58ρί«ηΙίΐΒ^ 
θΟΓυπι 8υο(οπ, 80 ϋοηοΓυπα οωηίυπι 5υρρ6(1Π8ΐθΓΐ 806θρ(υηι ί^τηηί^ 1ιί5 ?6Γΐ)ί5 608 άοοβΙ 
Ρλΐι1ο8, ςαθ(1 ίρβαια βΐίβηι Γθ6ΐ6 γοίΐβ άίνίηο ίη<1ίβ^8ΐ &ϋχίΙίο; ίηιΟι υΐ Γ6θΙίυ5 Ιοςα&ρ» νο- 
Ιαη(8$ ςυοςυβ Ιρ38, οΙ θΐβοΐίο θΟΓαω, ςυφ Γ661& 6( οαηι οί&οίο 6θο]υοοΐ& βαηΐ, άίγίηαια 

'^Αοιη.Υΐι, 15-25. » ΜΜΐΙι. χιχ, 11. ". Βοπ). ιχ, 16. 

(β) Οίρηκ 4, ν. 71 61 8θαί!• Ι^) ^^' *^• "' *'• 

{ή Οτ. 6, II. Ι'^ {€) 0Ρ. 57, η. 15, 

(ήθΓ.41,η.8. 127 ΡΒ^εΡΑΤΙΟ βΕΝΕΚΑΠδ. — ΡΛΗ8 III. Ι» 

ςυοάίΐΑΐΏ >)6ηββ6!αιη 65^ βΚιυο β Οβ! 1)βηί§ηϋ&ΐ6 ΐΏ&η&ηδ Ι(]εΐΓβο &ιΙ: «ηοη ^ίΑβηΚίδ» » 

1(1 6$(, Ώοη βοΙυΐΏ γοΙβηΗδ, «ηββ ουρΓβηΐίδ» 5θΙυιη, « ββά » βΐίβιη «ΐΏί86Γ6η(ίβϊ>6ΐ.» !(& 
^«σβίβιη νβΙΙβ ςαοςαθ ΐρβαω β Ββο β8ΐ, ορΙίΐΏΟ ϊπγθ ΙοΙυπι Ββο βδδίςηδνίΐ. Οοΰ^'^ΐΗΐΐΏΠύθΙ 
0υιτ8$, (|υ8η(αΓη1ίΙ)θ( 6Θγ(6$, ορυ8 1ΐ3ΐ)65 βο ςυί (ΙαΙ €0Γ0η«α)•' «Νί$ί Οοοοίηυδ «ϋίβεβνβπΐ 
(ΙοίΏϋΐΏ, ίη νβηυπ) ΐ8ΐ)0Γ&ν6ΓυηΙ ςυί 6Β(ϋβθΑηΙ Θ8πη. Νίδί Οοιηίηυδ ουδίοάίβπΐ οίνίΙβΙβηΩ, 
ίΓΟβίΓδ γϊ^ϋθί ηαί ουβίοϋίΐ ββπι "• » 8οίο, ίηςυίΙ« ςαοά ώβο νθίοοίαιη €αΓ$ιΐ5 65ΐ| η^σ* 
Ι)6]1υαι ίοΓίιυίύ, ηβο ρυ^ηβηΐίυιη νίεΙΟΓίβ, ηβο ρΓΟβρβΓθ η»γίΒ&ηΙίυιη ροΓΐο5 ; 86(1 ββί 68(, 
6ΐ νίοΙΟΓΐβω βδΤθΓΡθ, θΐ ίηοοίϋΐηβπι δθΛρΙΐ8α>.ίη ρΟΓίυιη ρβπάαοβΓβ.» 

Οαΐ(] ρΙυΓ3? 6ΐ ςαίά 8ί5ί 8ΓΓ0Κ8Γβ Ιΐϋηαβηα νο1υηΐ88 ρΓ6β8υΐΏ&1, οαπ) βΐ ίρ88 1)θη8 τοίυη- 
1&6, 6( ύΐβοΐίο 8(1 ΓθοΙθ θξθηάυΕη, 6( ΙβΙϊογ θΙ ουΓ8θ8 α\ νίε(0Γί8 βΐ ίηόο1υΓηί(8$, 6( ηυίοΐςαίά 
0θ£;ίΐ8π ρο!68ΐ υ8ςαθ 8(1 ΐΓίυιηρΙιυπι 6( ρίβηαω ρθ5( ρβπουΐβ 86ουπΐ8(βΠ), (οΐυπι ββο 8ίΙ 
ορίίαιο 3αΓθ ΐΓί5υ6η(1αΐΏ? Μίηο βί Ό^ο ηιιιηβΓβ, §Γ8(ί βηίιηί οΙ)$6ςυί8, οβΤοΓΓβ 8ΐυ(ΐ68α)υ$, 
ηοη 8 ηοΙ)ί8 ΙβηςυβίΏ βχ ηοΙ)ί8 Ιίφο ρΓ0ΐΰ8ηαιΐ8, 56(1 (8ηςυ8Πΐ άοΏΒ ίρ8ίυ8 πιυηίΟοβηΙίΐΒ» 
ρρουΐ 8απ(9 (ϋοοηιαδ βί θΐ νονεβηουδ ; ςυο(Ι )6( ρίβίβΐίδ οίΏοίυιη Ββο ξΓ8(ί8$ίιηιΐΓη β8ΐ ηο- 
ϋίδςαο $8ΐϋΙ)6Γηωα[η• «(Αΐΐυ$, ίη(ΐυίΙ (α), ΐΏίιιυ8 ()υί(1βΐΏ, 8ΐίυ8 ιη8]α8 , οηιηβ8 ΐ8ΐΏβη 
οίΐΓβ βχοβρίίοηβαι ο(Γ6Γ8ΐΏυ8, ίη ορυ8 ρβΓίβοΙυιΐ), ίη Ιΐ8ΐ3ί(&ου1υτη €1ιη$1ί, ίη Ιβιηρίυιη 
δθηϋΐαω, &Γ€ΐιί(ββ(οηίο& δρίηΐυδ βΓΐβ βοο8ΐΓΐιβΙι β( β08Κ(Ώ6η(8ΐί. ΙΗικΙ ςυ'κίοιη ιηίηίηιβ (Ια- 
ύίυαι 68(, ςαίη, β1ί8αΐ8ί οιιιηί8 βοηΐυΐβπωυδ^ιηίηιΐδ ΐβιπβη βο1ΐ8(υπ $ίπιυ8, ςυδίη ββαβρί- 
ΐΏυ8. 0υ8η(1θι]θί(1βηα (Ιΐνίηί Ι^βηβίΐοϋ β8ΐ φΐθ(Γδυιηυ8, ςυοΓΐ Ββυπ) οο^ηοδοίπιυδ, ςυο(1ςα6 
6ΐί8(Ό, ςυθ(1 οίΤβΓΑΐηυδ, Ι)8ΐ)θΐΏυ8. » Τβηάβιη ςυβω1ΐΙ)βΙ ρΓΟίββίυπι ίη νίΓΐυΙθ ίβοβΓίιηαδν 
ςυβηίυιηνίδ ίωιηυΙβιηαΓ ίη ιηβΐίϋδ, ηοη ηοΙ>ίδ ^Γ8(υΙθη)υΓ, 86(1 Όηο ^ΓδΙίδδ Γβίβπβωυδ, 
βυ]ϋ8 (ΙβχΙβΓΑ ίιί \ϊΒ^ο ςυο(ί(1ί8ηΑ ωοΓυαι 6ΐη6η(ΐ8ΐίο, υΐ ΟΓβςοηυδ οοηΟπηβΙ ΙΐΦβ ν6Γΐ38 
δοΓΪρΙϋΓΦ ίη(6ΓρΓ6ΐ8η(1ο : «ΑΓοη αρραηΙ)\8 ίη οοη^ρ^οίπ ηιβο ναοηηΒ '^» : « ΥβΓυπι δί ςυί(1 
ρυΐβΐιπ Η8ΐ)β8, ΙββαίΏ ίβΓβδ. ΑΙ ηυηβ, ίηςαίΐ (6), (ΙίνβΓδΟ α)θ(]ο ηονυδ 8ρρ3Γβ, δίοηβηϋρβ, 

υΐ Ιοίοδ ίωαιυΐβπδ Ηυίο ίβδίο, ιηοηβΓίδ Ιοοο, ρΓΦβΐ8Γ8ΐη ιηη(8(ίοηβω οίΤοτ, 80 ηβ δίο 

ςαί(ΐ6ΐιι ΐΏθ^ηίΟοβ (ίβ ΐ6δ6ηΙίαδ»ν6πιΐΏ(1ίο βυαι Βανίϋβ : «Ηβθβ ΐΏυΐ8ΐίθ(ΐ6χΐ6ã ΕχοβΙδί"*,» β 
Γ)υο ρΓοα)8Π8ΐ ςυί(1(]αί€ΐ 8ΐ) Ιιοοαίηίϋαδ Γ6β(6 6ΐ βιιοίΐ Ι8υ(ΐ6 ςβπΐυη ι» 

Ουίδ θαΙβίΏ ίηΚβΓ ίοί ρθπουΐβ, (οΐ ΙβηΙβΙίοηυω ρΓ»Ιί& βηοαδ 6ΐ δβουΓυβ βΓ&(ϋ6(ϋΓ, δί 
δοΐϋδ οοηίΓα ίιοδίβδ 18Π) ΓθΓΓηί(ΐ8η(1θ8 ρυ^η8Γ6 οος8(αΓ? Ναηο βπ^ο δοΐΐίοίΐβΐίοηβδ ιηυικίί, 
ίιηρυΐδϋδ (ΙίβϋοΙΙ, οβΓηίβ ΙίϋΙΙ&Ιίοηβδ, βυρίίϋηυαι ΦδΙαδ, βΙ (]υί(]ςυί(1 βηίΓηυη] & τΪΓΐιιΙβ (Ιβ- 
ίίββΓβ ροΐ68ΐ| δΐιρ6Γ8Γ6, 6οα)ρπω6Γθ βΐ βχ&Ιίη^ιιβΓβ » ηαΐΐαδ δ&ηβ ροΐβδί ηΐ5ί ορβ (ΙίτϊηΑ 
ιηυηίΐυδ βΐ 8(1ίιι1υδ, υΐ Ορβ^οπαδ (ΙοοβΙ (ϋ): 

'8ί (Γβιηίδ, ηΗ*ΐ8 βΐΊρυΙαπ) δαηιϊΙΙβ Ι«νί8»€€6Γι(ϋΙ: 
ΟοηΟϋβ. ΙηιύύΓ β οοβΙο ΓβΓπςβΓαϋίΐ ίη^θΐιίειυ 02ΐηιηΐ2^ιη• 

Οαίϋοδ 8(](1θη(ΐ8 (]α8θ ΑυβυδΙίηοδ (ά) βχ (ΐ6ρβΓ(1ίΙο ορβΓβ Ορβ^οπί (ΙβοβπρδίΙ 6ΐ ρΓΟίυΙϊΙ : 

« ΑηΙίΏΑ η8η)(]υ6, οαπα ίη ΐ8ΐ)0ΓΐΙ)ΐΐδ ΓυβπΙ βΐ ίη 8η^υ8ΐϋ8, βυαι ΙιοδΙίΙίΙθΓ υρ^βΙΟΓ β οβΓηβ, 

Λυηβ 8(1 Όβααι Γοία^ί^ 6( βο^οοδοΐΐ υη(1θ (1θ568( θαιίΐίυω ροδοβΓβ.» 

Ιβοα Υ6Γ0 υΐ δίΐ)! δυρ6Γη8φ γίΓΐυΙβπα οοηοίΐίβί, (ΐιη(1 δβρίβηΐίυδ, ςαίά δΒΐυϋπυβ Ιβη^ΐΐηδ 

βΐ ίηγβΙί(1υ8 βχοοβΚβΓβΙ, (ΐυ8κη ΙοΙυηι (Ιίγίη» ^Γ8ΐί8Β δβ βοΒ)Π)ίΙΐ6Γβ, δυίδ οοηδίίύηδ ηυΙΙο- 

ιηο(1ο δυΙ)ηίχυιη? Νββ ιηίηυδ ρΓθΙ)8η(1υιη δί, ςυί(1(ΐυί(1 ροΐβδί, ςαί(1ςϋί(1 γαΐβΐ, ΟιπδΚο 

ΙίΙιβαΙβΓ οιηοίβ οοη66(ΐ8(. 

€) Ιη 16, ελπΒΐβ, ρΐυβ 1ι&1)60 βίΐαα» (]ΐι&ιη ίη 6οη»ΓιΙ)υ8 πιειβ... 
/) Εχ 16, ίη 16, Β62ΐ6» ΓυΓ5υ8 ίηΙηβΟΓ ΓθΙ)υΓ πιβυπι... 
ρ) Β6Χ έΐΐΓΐ8ΐ6, Ια ηιίϋ ρ01ή3, ΓθΙ>υΓ, (Ιϊγιΐίχ, οπ)ηί2. 

ει ηΐ]8ηΐ8 8ί( %η{\Β^ γίΓίαδ, (ΐυ8ηΐ8 6]υδ ίη οογοΙθ αιογβηάο 6(Π(»6ίΐ8δ, ηοΐιΐδ ^ΓβνίΙβΓ ΐη- 
;6ϋΙθ8(, (Ιυαι ΙοΙίβδ ρΓοΓβΓΐ ιηίΓ&οαΐ8/ςα8θ ΟΙΐΓίδΙυδ 0θΓρθΓίΚ>υ8 88η8η(1ί8 6(1ίάίΙ, υΐ 6]ϋ8 ρο- 
ΙβηΙί8ω ίΠαδίΓίαδ άθΐηοηδίΓβΙ. « Ιβδαιρ γί(ΐ6ΐ)ί8, ίηςαίΐ (λ],8ηβ6ΐθΓϋα3 οαίηίδΙβΓίρ αΐί, βΐ 
,ηΐ0Γί)0δ οωηβδ αο ΐ8η^αθΓ68 βΟΓΑΓβ, 6ΐ ααοΓίαοδ 8(1 γίΐ8αι γ6Υ068Γ6, ςαβω8(ΐΓυο(1υπι υΐίη&αι 
ίΐθ ςυο(ΐϋο Οάβί ρΓ8ΥΪ(8ΐθ ωοΓίυαο). 9 Τ8ηΐ8αι άίγΐη» β^Αΐί» β(1υοί8οαι (βηΙ&ιη (Ιβ βαα βίΤι- 

" ΡβίΙ. οχχγι, 4. " Εχο(Ι. χχχιν, 20. •• ΡμΙ. ιχχνι, 41. 

{α) Ογ. 49, η. 8. (Ο Ο^γπι. 97. (6) Ογ. 41, η. 8. {ή Οζτίη. 8, υ. ρβηυΙΙ. 

(ή 08ΓΠ1. 8ΐ. 5, ν. 66, β7. {§) €8Γπι. Όβ ηΐ. «νίβ, οίΓΟβ Οποιη. 

μ) Ααι;., Ι. χι €οηί, ^ηΙ., η. 7. (Η) Ογ. 58, η. 16. {!9 ΡΒ^^:ΡΑΤ10 ϋΕΝΕΚΑΙ^Ιδ. — ΡΑΑδ ΠΙ. 130 

ηάΐθΐβ ορϊηίοοΦίη 6( βιί$(ίι»&ΐίοηθω ίο ηαθοίο Ικιϋαίΐι υ( οβποίηο Β€ τΛη$ μιι# θα 
ιίΚϋΐθ ςα& οΐίαι ΟΙΐΓΐβΙαβ ιβογΙ>08 (ΙΰρυΙίΙ, (Ιφΐηοηθβ 6χΐαΓΐ>«Υ)(« ωοΓίαοβ &1> ΐΑίβτίβ 6Χ(^-* 
ΐ3τϋ, $1ιηι1ί ορθΓβΐίοηβ γϊω βΓ&Η» ία 8υ&αι «ηίω&ω θχθγθγο &Γ(1θηΙίβ$ίω6 &ΐ(>ρΜϊ 

(α) ΡοΠβιη Ιυβιη ΐπΒηυιη 
ΜΊΐΐβ, 61 «ΙοΙοΓυπι Γ«γ τβιηβϋίυιο, &ο ίη ιηβ οπιιιί& 
ΜϊΓΑΰΐιΙα, 61 ρΓΟίΙίΐζίοΓυιη νίΠυΐβιη, υΐ οΐίιη, 05ΐ6ηϋ6, 
Οίο, 61 06ΐ6ΓΓίηΐ6 Ουχϋβ 83η£;ιιϊη6υ8 (Ι63ίη3(. 
Οίο, 61 ροΓ€θΓυιιι |[Γ69βην 111 ίυΓΟΓβιη Β|^»1 ΐ6(;ΊοηΊ9 
δρίπΐυ5»6ΐίΐ) η)2Γ6 οαιίΑΐ, βΐ λ ιηβ ΓβοβϋαΙ. 
ΙιβρΓαιη ΙπδΙβιη Γ6ΐηον6, Ιυιηβη α€66(]3ΐ 
0οι1ί8 €«€19, 61 3υΓ65 8θηαιη αηϋίϊΐηΐ. 
ΑΓΪϋαπιηααηυιη ιηεαιη 6Χΐ6η(ΐ6. Υΐηοπΐ» ϋη^ΐφ 
Κυίηρβ, 6ΐρ6(1υιη ΩΓηια ^Γ6$5υιη ϋβΐιίΐβιη• 
Εχ ιικκίίοο ραηβ βαΐί». δίβρηβ ιηαΓϋ 
Τ6ΓΓίϋίΐ6. δμΐ6ΐΐ(1ίϋία9 8θΐ6 €ΟΓυ$0&. 
¥\%β ιιΐ6ηίΐΙ)Γα ίπ|ΐ;Γαν6566ηΐί3, 61 βχ ηίΐοηυί<( 
ΚυΓ5υ$ 80561121 Γ<£ΐ6ηιβη) ; ηβο ιη6 ίηΐΓαεΐυο8υιιο, 
ΡοΕίςαιιηι νβίαιί βοαιη νίϋ6Γί8« λι^Ιλομ• 

ΙρίϋΓ ιηίΓΑοαίΑ ςυ» εΐ>π5ΐυ8 βάίοΐίΐ οοτροπ1>υ$ 5αηι(β1θΐη Γ68ΐίΙιΐ6η(1ο, ηοηηίβί υΐΏΐ)Γα β; 
βρίΓΦΐηίΓΐιουΙοΓϋηι ςα® ςυοίίάίβ ορβΓβΙυΓ, (Ιαοι Ιιοαιιηβ8 8(1 δ&ΐαΐβαι ΓβάυείΙ; ηββ ιηίηοπ 
τίκοΐθ 8β ρο(ϋη(ί8 ίη 8ηίω88 >ςϋ ςααιη ίη οορρορβ, ςυίηίηιο ιιΐ8]οπ, βηω βΐ νο1υηΐ8ΐ)8 
κρυ^ΒπΙίβω οοιηρβΙΙβΓθ η60688θ 8ί<, 6( 9308 ϋύβΓίβΙβηι ρβπωυΙεβΓβ βο (γ8€(8Γ6| υΐ ρΓ&νο;» 
ΰθΓ(1ί$ 8ίΓ60ΐο8 ηοη ΰο^βηάο, 86(1 πιίΓ& βαβνίΐθΐο ίηιιηυΐ8η(1ο, αοίηιαα) βά 86 βϋιοββίΐβΓ οοη- 

Τ6Γΐ8ΐ. 

5ί ςΓ8(!» η 606881181601 6( τίοι Ι8η1ί8 &ΙΙο1ΐ8( 8(α(1ϋ8/%(ΐυ8)ί(βΓ 88ΐα1)6Γπω8 ςυΦ θΐτηοΐβ 

Οτί&ηΙυΓ ρΐ6ΐβΐί8 ΠΤΟηίΐβ ρΓ0(1θΓΘ ίρ8ί 6αΓ& 68ΐ| αΐ 516 8ίη06Γ8 ΚΓ8(ί βηϊΟΐί Γ6νθΓ6η(ί8 86 

οοΓ(1ί$ ΙιιιπιίΠίβΙθ βΓ8ΐ!8ΐη 8(1 Π08 ρ6ΐΙία8ωαδ , 6( 88δί(1ιι& θΓ8ΐίοηθ 8ΐιπιω8ςα6 νίκίΐ&ηϋίΐ 
630) ίη ηο1)ί8 Γυνβ8αιυ5 6( 8(ΐ8υκ68Πΐυ8. 

(^) (ϋΓαϋίοΓ, ηοη βίηβ ρηβιηϋ 8ρ6, ίη(6Γ 6υ?Γ6η(Ιυιη ιη6ΐη5Γ8 ρΓοίύΐκΙβηβ^ 
ΟΙΐΓΊ^ΐυπι ΙΐΜΐ>6η5 ρρο 3Π1αΐυ» €Ιιπ8ΐυΓη ρΓο γοΙ)ΟΓ6, ρΓΟ ορίϋυβ ΑπιρΙίδβίιηίβ : 

Ουί ηΐίΐΐΐ 61 ρ6Γ&ρί63€βδ ΟΟυΙοβ, 61 ρΓ08ρβΓ08 €υΓ$υ5 ΡΓΧ81ΑΙ. 

δίιΐ6 ίρδο 01111)68 ν»ηα ΙυϋίϋπΑ 8υΗΐ ΐ)ΐθΓΐ8ΐ68, 
Ει ιηοΓίϋί νίν(•ιιΐ68, ί(£ΐί(ϋ ρβεοαίίδ 
Νοςυβ 6ηίιη $ίιιβ 36Γ6 νίϋί&ιί νοίαιιΐβιη 8ν6ΐη ; 
Ν6(ΐυ6 51116 8ί|υ» Ηΐ3η8 ουΓβΟΓ η&Ιανίΐ (ΙβΙρΙιίηυδ. 
δίο 066 8106 ΟΙΐΓίδίο ο)θΐ'ΐ:)1ί8 ρβϋοιο ;ιΐΐοΙΠΐ. 
0υαπιοΙ)Γ6ΐη ηβ ηΐηιίυιη βίοπβπδ, η6ο Ιυχ 

νίΓί1)υ8 0160118 00θ1ίϋ38, 6181 01&£[Π0ρ6Γ6 89ρΐ60δ ίυβπ8 : 

Νβςυο 8ΐί(]υ6αι νίι]608 3ΐ)]6€ΐίθΓ6ΐη, Ίπ Αΐιυοι αΐΐοΚ&Γίβ» 

Ουαδί ΟΟΙοίϋυδ 8υρ6Π0Γ 818, 61 &(1 αΐ6ΐ3αΐ ρΓΟρΊοδ 30€6(ΐ33• 

ΜφορΓΟουΙ (]ϋ5ίο 88(ΐ8 οτίηοηηΐ (ιΓβθοοδ Ρ8(γ68, 6( πιαχίαιβ ΟΓοςίΟπαηκ» ύθ ΚΓ&ΐί8 Ιοιη 
(1θ€ΐ6 6ΐ ΙαβϋΙβηΐβΓ (ΐαβαι Ε&Ιίηο8 (ϋθθΟΓΟΓβ, ηοο πι1ηα8 ίρ88ΓΏ ρΓΦ(1ί6&Γ6 6ΐ οοπιω6η(ΐ8Γ6 

5θΙΙία(θ8 ίαί856. 

Όύ βάβ. 

ΡβΓβίΙοιη νί& 8&ΙαΙί8 68ρ686ί(αΓ, 8&1ϋ8(]υβ 6οωρ8Γ8ΐυΓ. ΒοοΙΟΓαω Ρ8γ116γ 6( ίηάοβΙΟΓυαι 

66ΐΟ(ΐ68; €{ο) Ν8Π1 81 ίο 6Γυ(1ΙΙθ8 (8η(υηι γίΓ08 οηοΙβΓβΙ 0(]68 , ηίΐιίΐ Όβο ϋ\\η\}3 (ϋν68 

ίΟΓβΙ : » ΕΙ δ* εΙς σοφοι>ς Ιπιπτεν ή πίστις μ(5νον, Θεοϋ παρ' ήμΤν ουδέν ήν «ενέστερον. δβΡΟΙΟϋβΓη δίαΐ- 

ρϋοίδ β(ΐ6ί δϋίΠοβΓβ (ΙοοβΙ βΓβ80Γΐϋδ : Α(5γος γάρ άρχεΤ χαΧ ψιλής της πίστεως, μεθ' ης άτέχνωςτ6 

ύ^ αώζει Οε^ς; « {ά) Νοπι δβΓΟίο δίηρίίοί^ 0(161 δϋΠίιοίΙ, ουαι ηυ8 ρ8Γ8 Ιιοηιίηυω ηιβχίπιβ 

δλ1αΐ6ΐη οοπαροΓοΙ. » Μ^8(6Π& 8αΐ60ΐ> πΐοχίαιβ νετο ΤΓΐηίΙ&ιίδ, ροηίΐυδ οοςηοδοβΡθ ηοη 

ρπΒδοιοοηάααι» ο( ρ6Γ86Γαΐ8π ηοί&δ. «ΝβΡαΙπδ η8ΐυΓ8π; ίη(]υίΓ8δ9 ίηςυίΐ (β), υηί({6ηί11 

ΟΓίαιο, §ρίη(α8 8&ηο(ί ^Ιοπ&ηι βΐ ρο(6αΙί8ηι ; υηβπ), ίη(]υ&οι, 6ΐ 68Π)(ΐ6αι ίη (ηϋυδ ρβΡδοηίδ 

(Ι6ίΐ8ΐ6ΐη 6ΐ 6ΐ&Γί(8ΐ6ηι, ίηάίνί(1ϋ8αι ίΠβαι η&ΙαΓ8ω, οο βοηΓβδδίοηβω, 6( ςΙοη'βΓη, δρβηιςυο 

ΙιοιιιΙοϋω 0(16 ρΓβΒοΙΙΙΟΓαω. Υ6γ1)& ί1ΐ8 , ςυίύαδ δίηι,αΙ οαπ) Ι80ΐ6 ίαιΙ)υΙυ8 68, πιθΓ(1ίου8 

Γ6ΐίθ6: δ6Γη)οηί8 βυΐβοι 6ΐ (1ΐ8ρυ(8ΐίοηί8 βιίΓοηι 6Γυ(]Ι(ίθΓίΙ)υ8 πιβηιΐο. δβΐίδ δυρ6Γ(ΐυ6 (11>ί 

€$1ίϋη(ΐ8ω6η1αα) ΙιβύβΓΟ : 8ηρ6Γ$(Γΐ]8ΐ8Γθ1ιίΐ66(υ8. » Νοη ου3υδνί8 6$&6 βίΙ ά& Οβο ά 1886- 

^Γ6;δ6(1Ιιί8(1υηΐ8Χ&( Ιιοοπιηηοπβ ίηουη)1)ί(| ςαί 6Χ80(ί85ΐαΐ6 5υηΐ6χρΙθΓ8ΐί. «Νοη ου]υ8-> 

▼15 68(, ϊη()αίΙ (/)(1θ 060 (1ί886Γ6Γ6| ηοη, ίηίΐυ&ω» ου]υ5νί8.... Α(](1&αα οΙιαοι ηοη ευ3α5νί3 

(α)€9πη. ϋ€ Γ€6. •ιιί<, οΙγοα ίιιιοηι. (</) ΥΚ)., ν. 4228. 

γ) Οαπο. 59« ν. 98 61 Β6ςϊ(. (#) Ογ. 52, ο. 21. 

(() ειπη. 0• νί/α ικβ, γ. 1250. (/) Ογ. 27, ο. 5. 151 ΡΐυΚΡΑΤΙΟ ΟεΝΕΒΑΙ.18. -« ΡΑΒ8 III. 139 

(βηαροΗβ^ ηοο βρικί (ΐηοβτίδ» ηβϋ άθ ςυΊ1)ΐΐ8?ί5» Β6<1 ββΓίο ΙβηαροΓβ βΐ οραά €6γΙο• Ιιοηαί- 
ηββ••.. Νοηουίο$1ί1)6ΐςαί(1βιη, ςυοαίιιιη Ιήβ (ΙοηΙβχ&Ι Ιιοοιηιιηβηβ ίηοαιη1>ί(, ηυί βχ&ΓΛίδβίοιο 
6χρΙθΓ8(ί'8αηΙί αο οοη(θαιρΙβη(1ο Ιοη^β ρΓθ06586Γαη(, ρηο$ςαβ οΐίβπι βΐ οορραβ, 6( βηΙηίΑΐι 
& τΙΐίΟΓυιη $0Γ(ϋ1)υ8 ρυΓ^&ΓαηΙ; αυΙ| η( ρ&Γ6ί85ίΐΏθ Ιοςα&Γ^ ί&ιη Ιιοο β^υοΐ» η(8β α τίΐίοΓυιη 
ΐ3ΐ>6 ρυΓ£;6ηΙ••.. ΟαβηϋοβυΙβιηΤ Ιυπι τΜοΙίβθΙι ουαι &Ι) βιΙβΓηο ΙαΙο θ( (υΐΏυΗυ ςυίβίβίη 
8^π)υ5) ηβο ρπηο^ρ5 ηο$ΐΓί ριΐΓ8 ίηιρΓοϋίβ Υβ^ίβηυθ 8ΐ[ΏυΙ&οπ8 οοηίαικΙίΚυΓ.• • • Αρϋ(1 
ςυο8 ροΓΓΟ ? Νθοιρθ βρυύ 605, ςυί γθιώ Ιιυ]ΰ8[ηθ(ϋ 8(α(1ίθ8θ βο 8βηο βαιρΙβοΙυηΙΟΓ, ςαίςυβ 
1100 ιι( ςυίάρί&ΐΏ ιιΗυϋ, $ίο Ιιοβ ςαοηυθ ίηθρίΑ ηυ^βοϋβΐβ ρΓ086ςαπηΙυΓ, ρο$ΐ οίΓοβοί^ββ 
Ιυάθ8 6( 5ρ6θ(3ου1», ρο5ΐ οβηΐϊοηβδ, ρθ5( άβηίςαβ 'ηυβω γ^ηΐπ βΐ ίί5 ςυ» $υηΙ 5υϋ τβηΐΓβ 
ίηϋαΐδθπηί. Οαί ςυίά^ιή ίΐα ρβΓάίΙθ βΕΓβοΐί 8αηΙ, υΐ Ιιοο ςαοςυβ ίη οΙ)ΙβοΐβιηθηΐθΓυηι ροΓίβ 
ηυΐΏβΓβηΙ, πίΐΏίΓυΓα άβ (ϋγίηί8 Γ6ΐ>ϋ8 ηυ^απι οίςυβ βπ^υΐα άί8ρυΙβΐίοη6 οοηοβΓίαΓβ. Ιθπι 
άθ ςϋίΙ)υ8/€ΐ*(]υου5ςυθ(1ί8ραΐ8η(1υ]Ώ?Βθ )))8$ο1υιηι ςυοίη^βοϋ ηο8ΐΚ ιχιό(1ϋ1υιη, βίςυβ 
βυάίΐΟΓίβ οβρΙαΓΠ ηοα θχοβάαηΐ.... (α) Νβηυθ νβΓΟ Ιιφο ςυίδςυβιη ίΐβ βοοίμίβΐ, ςυ85ί 
Ββηπι ρθΓρβίυα ΕοβίΏΟπα εοΙβικΙυΐΏ 6586 ηβ^βαΐ•.•. Νβο 6ηίαι (βιη βφρβ βρίπίαιη (]υο6Γ6, 
ηυβπ) Ββί αΐ6αιΓηί886 €ΐβΙ)6ΐΏυ8; ίαιο» 8ί ΛιοΊ ρό(68^ δΐίυά ηϋιΠ ηυ&ιη Ιιοοίθβίβηϋυιη.•.. 
όαοοΪΓΟθ, ηο ςιυίβ ρβΓρβΚυο Οβΰοα πιβηοηθ 160681, Ιιβυά νβίο, $6(1 06 άβ Οβο (1ί8ρυ(6ΐ; ίιηο 

060 Ι)06.ρΓθΙ)ίϊ)6θ» ίά 60110 ρίαΟ) 651, 86(1 06 Ϊ0(6α)ρ6$ΙίΥ6. • 

Ρΐ10(ί βυΙβΙΟ Π)8Χί(06 ρΓθΙΐίΙ)6( 6Γ6£;0Πυ8 ί11υ(1 ββΐ, 06 (16 ΙΏ78ΐ6ηί8 008ΐΓί8 ίΐθηΐΟ(ΐ6ΓΑΐθ 
<1{0«1>ιΐ1 ν6ΐ 56Πΐ)6Ω(ϋ 5ΐυ(1ίθ 1ΓΓ6ν6Γ60ΐ6Γ (]ί$ραΐ6Πΐυ8. «(6) 111ϋ(1 58Κ6ΓΟ ίη(6Γ 008 ΟΟΟΤΘ- 
0)81, υΐ 01^51108 Π17$Ιίθ6, 6ΐ 8&Π0ΐ8 5&ηθΙθ ρΓΟ) 0(1080)0 Γ» 066 ίΟ ρΓθΓ8θ8$ 80Γ65 , ςΟΦ ΙΒ 
ΥυΙςυ3 βΙΓβΓΓί ηβίββ 6$(, ρΓ0^^6^αIΏϋ8 ; ΟβΟ ρ8ΐί8ΠΙϋΓ Γ6]ίβ!θ8ίθΓ68 €[0801 008 Υΐ(]6Γί 608, ({Οί 
(1ΙΒΙΟ0068 8(]0Γ8θΙ 6ΐ ΙΟΓρίΟΟ: ί8ΐ)αΐ8ΓΟΓΟ 86 ΓβΓΟΙΏ ΟοΚοω ρΓΟΟίβΟΐΟΓ. • 

Όβ Ιβΰίχοηβ /ι6γογιι9ιι €(Ηηΐ€οηίΐη, 
.1υν6ηί βΐΗοίοοΓυαι ΙίΒροΓαιο ΙβοΙίοοί ίηοαιοΐ^βοΐί ϋΦβ οοο3ίΙί8 (1&( 6Γ62θπα8 ι €(γ} ΟίΙί- 

86Π16Γ ΟρΙίηίδ ΐ1ί8θ!ρΙίηί8 ίθθυθΐΙ)6, 6( 10 ]ϋ)Π8 ρ06(8ΓυΠ1, 1)Ϊ8ΐΟΓΓεθΓΟΐη 00ηΐΙΟ6Ω(αΓΠ$, 

Ου6Π(θ 0Γ8ΐ0Γοα) Γ80θθ(ϋ8 » $υΙ)Ιί1ίΙ)υ$ ρ1ιίΙο$ορΙΐ0Γυαι θ36(1ίΚ8(ίοοι{)α8 (6(η6( βχ6Γ06; βίο 

(81060, υ( ρΓυ(ΐ60(6Γ ίο ΟΠ1θί1)08 1)1866 Υ6Γ56Π8. Β6ΐ>68 6010) 88ρί60(6Γ 6Χ 018 ΟΟΠίβ^Γβ 

ςυΐΒοαπςΐυθ 8υο( οϋΐίβ ; οοο(Γ8ςο6 8οΐ6Γ(ί 3υ(1ί6ίο νίΐβπβ 4α!(]ςυί(1 ίο 5ΐοςυΙί8 68ΐ οοχίυιη, 
ιΐ(ΐ6Θςο6 8ρ!8*8Γςυ1» ίθ(]υ8ΐΓί&αι ίοιίίΑπ. Νβω Θ8 ςυίΙ)υ$ΗΙ)6Κ Οοηϋαδ ίοβίοΙβΓ'ίβαα) οοοδυβ- 
Υ6Π(, Λβ 8ίοκυ1ί5 υΚίΙί& (βοΐαω (]666Γρίι, δίο^οΙβη ηοο(ΐ8θ) ββρίβηΐίβ οβΙυΓβπ) ίρ88Π) ηαβ- 
βί8ΐΓ8α) ϊ6€α(&• Τα υογο Γ&Ιίοο6αι $6ςυ60$ αΐΐβ ςοίάβιο ΐ8Γβ!(6Γ (Ιβοβπρϋ, 5ί ςυιο ρΓ0(]6$5θ 

Ρ0850ΩΙ ! 81 80(610 8ΐί(]υί<1 63080)0(11 5ί( θ( (ΐ6(Γίθ)6θ(υα) &βΓ6Γ&(, 06ΐ6Γΐ(6Γ Ιθ(6ΐΐ66(8 ΓΟί 
ρΓ&Υί(&(6 &Υ01α. ΟυίρρΟ 10608 1ΐθα)ίθί1)118 (18(& 6$( 6]ϋ8 06ΐ6Γί(8(ί8, θ( Υ6ΐθ6ί(6Γ 8(1α)0(ΐύιη 
Ανθ1αΓ6 ρ055ΐ(. 0α8ρΓ0ρ(6Γ ^01(1(101(1 8ΐ) ϋ8 ρ6Γ56Πρ(υ01 65(, Υ6ΐ 8(1 ΥίΓ(0(ί$ 180(1601 8ΐςυθ 

ρ^<ΰ^I^^8(^006Ο), ΥβΙ β (ΙίνοΓβΟ 8ά υΚΙογοο) Γ6ρΓ6ΐ)6Ω$ίθΩ6α) ; 68 (α Υ6ΐίω $ίοςυί8Γί $(υ(1ίο 

00ΒΟΟ8688, 86 (ΟΟ) Πΐ6θΐ6ΙΟ 6( $608010 60Γάα) Γ6(ίθ685, (ΟΟ) ύΙθ(ίΟθί8 616880(1801. 0089 80(610 
(16 (1ϋ8 80Πρ!$6ΓΟθΙ, 10812068 00^88 000(ίθ6θ(ί&, Υ6ΓΙ3Ϊ β^β^Ι^, ί8ΐ>θΐ88 ίθ1)0068ΐ88 86 ί(Β(ΐ95» 

ιοβΙΟΓοηι β6ΩΐθΓοη) ύθ€(ηο88, Γ&1>οΙα8, ίο(ΐο&α), (οίο Π3α (υαι ΐ80Γ7α)ί8 (Ιί^ΟΑβ ; ΙιβΒβ οιοπιΆ 

ΐΑΩςΟΑΙΟ )&(|0608 6( (]6θίρθΙ&8 &Υ6Γ88Γ6. εοΠίςΟΘ $ία)θΙ θ(ΓΑηθβ ΐ6ξ6Π8, (1β08 ίρεΟΓΟΟ) 6( 
0ΓΑ(10068, (1608 Γί(]ίθθΙθ8, 6( ΟΓ&(ίθΩ68 8018ΐ)ίΐ6$; (1608 ηυί€ΐ6α) {|ίθ3 ΥθΙθρ(θ8Π08 Γ65ρυ6, 
Υ6Γ0α) 0Γ8(ί0068 0)8Χία)ί ΓαοΚο 2 ς088ί 8είΙί66( άβ 60(160) ίΓθ(1θ6 8ρί088 0ΑΥ6(Ο| 6( Γ0585 

(ΐ606Γρί(ο. Α(ςο6}ΐΦοςοί(ΐ6α) ορ(ίο)Α(ΐ6(1οο(ποί8 6χΐΓΑ06ί8 ΐ6χίο6Π(. ». ΕΑ(ΐ6α) ρΓΦ$6η1)ίΐ 

ΒΑ5Πίθ8 Μ&£;008 1ίΙ)Γ08 βΐΙΐοίοΟΓΟΟ) Ι6£;60(ί1)0$. 

Ββ ροί€8ία{6 ίβίηροΓαίί €ί 9€οΐΒ$\α9Ηοα. 

Οοίά ^6 ρθ(68(8(θ ΙβωρΟΓΑΐί €0£;ί(ΑΓ6 (ί6ΐ)6&ηαθ$, 8((]0β 6(ΐ80) (Ιθί(1 00βίΐ8Γ6 (ΐ6ΐ)680( ϋ 

1ρ5ί, (]οΊ 68 ίθ8ίΒθί(ί 800(, 1)18 Υ6Γΐ)ί8 8)ΒθίΩ68( 6Γβςοπυ$ : «((1) Ιη)ρ6Γ8(0Γ68, ρϋΓροΓαοι 

Γ6Υ6Γ6Αα)1θί.• •• ΰθβΟΟ$θί(θ ^(080(00) ίοί 8ί(, ^00(1 Υ68(ΓΦ 0(161 €00)0)18800) 68(|.ηθ&θ(αα)'- 
ςΟΘ ΟίΓΟΔ Υ08 α))Τ$ΐ6Π0α). Ογ5ι8 ΟθίΥ6Γ508 αΐβΟυί Υ68(Γ8Θ 8ϋΙ)ί60(θ8 68(, (118(16018(6 ρβΓ^Ο 
8((|06 6X1^00 ρΑΩΟΟ Γ6(6θ(θ8. 5θρ6Γ& (]01(ΐ6α) 5θ1ίθ8 1)6ί 8θ01 ; 1θί'6Γ8 80(60) Υ68(Γ8 6(181^ 

.•;οο(. 8ο1)(1ί(ΐ5 Υ65(Γί$ (1603 Υ08 ρΓ»1)6(6; Ιίϋ68( βοίπ) 8θ(ΐ8θίϋ8 &11<]αί(Ι (1ίθ6Γθ : « εοΓ Γ6Κί5ίι^ 

« 0)800 06ί6$('*,9 0( 6Χ8θΓίρ(θΓ8 ΑΟ(ϋθ108 80 0Γ6(11σΐΟ8.Ηί6 ίαΐ06ΠΟΟ)Υ6$(Γθαΐ 8ί(, 00080(610 
••Ργου. XXI, 1. 

(α) Ογ. 27, η. 4. («) 0»ηη. 9(1 δ6ΐ6Π6πιη, υ. 55 61 86ς(ΐ• 

(6) Λ1(Ι., η. 5. (^)0Γ.δ6, η•1!. «33 ΡΚιΚΡΑΤΙΟ 6ΕΝΈΒΑΙ.15. — ΡΑΙΙδ III. 134 

ίη λΟΓΟ 6ΐίη θχ6Γ€ίΙί1>ιΐλ ΑαΗοι» ρΓΟΟθΓΟβ» βο δοϋΐίιηίϋυβ ΐΙίΓοηίβ Θΐ (ϋβιιί(8(ίΙ>08 ίη«ί(;η6β* ηο 
ο6ι>ο(6θΐίαιη πίθβηορβΓΟ 8ηίαΐ05 οβΓβΓβϋβ, ηοο άβ ιηοΓ(αΙίΙ)υ8 Γ6ΐ>υ8 (βηςαβιη ίωιηοΓίΑϋϋυβ 

€0ρΊ6ΐί5. Ρΐ€ίβ01 ίηρβΓΑίΟΠϋαδ 86Γν8(6| 86(1 ρηα5 ΟθΟ, ΌΓΟρΙθΓ σαβω 1)18 Θΐί8ΐη ηαίΙΐΙΙ8 €0Π1• 
ηΐί5$ί6ΐ ΐΓ8€ΐίΙί 68118. » 

Ε6θΐ68ί88(ίοαιη ρο(68ΐ&ΐθΐη 8{;ηο86ίΚ, 1ιί$ηυθ Υ6Γ()ί8 οοΓβιη ρΓοίββΙο ρΓΟτίηοίΐΒ ρροάίοΑΐ 
€( (αβίαΓ : « (β) ¥05 ςηοςαβ ιιηρ6Γίο ιώθο ββ ΙΙίΓοηο Ι6Χ εΐΐΓί8ΐί 8υI}^^^^(. Ιπαρβηοω βηίιη 
ηο8 ηηοηπθ ςβηηιαβ; Λάάο βΙιΆα) ρΓ®$1&ηΙία8 βο ρβΓίβοΐίυβ : ηί8ί ?6γο ΐΒςαυαι 8ί( 8ρί'- 

Πΐαΐη ΟβΓΟί, θΐ 6(Βΐβ$1ί8 (6ΓΓ6Πί8 66(ΐ6Γ6• » ΝβΟ 11)1008 180)60 ρΠΓιΟίρίϋυβ ρθΓβηάυΟ) 6586 

(]θ€βΙ{^) :«8αύα)ϋΐ8ΐηυ8 ηο8, Ιααι Όθο, (υω βΐίί αΙϋ8, (αιη ϋ8 ςυί ίη 16ΓΠ8 ίιηρβηυιη 
{ΘΓΗΒΙ: 06θ ςαΜβο) οιηηϋ>α8 (1θ 6&υ5ΐ$, βΐίί βαίβηα αΐϋβ ρΓορΙβΓ 6ΐι&Γίΐ8ΐί8 ί(Β(1υ5 : ρπη-^ 
άΐΗΐ>08 άβηιςιυβ, ρΓορΙβΓ ΟΓάίοοπ) ρυ1)1ί6»ηα6 (ϋδοΐρΐίπφ Γ&Ιίοη6α) ; ί(1(|ϋ6 Ι&ηΙο βΐί&αι 
ιι»;ΐ5, ςιΐ8η(ο ί•αΗυπ5α8 ί11ί8 αο 1)6η{ςοίοπΙ)υ8 υΙίιηυΓ. » 

Ώβ λίβταΓοΑία €( οαΙίδαίίΛ ρνβίύί/ίετοΓηίη» 
^\ιοα βΙΙίηβΙ Ιιΐ€Γ&Γε1)ίαιη, υ1)ΐ Οηβ^οπαδ άο οΐβπο ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙηηο τθγΙ)8 ΓαοίΚ, ορί- 
$€ορθΓαπ), ρΓ68ΐ»7(6Γ0Γαω^ άίθοοηοΓαπ) €( ΙβοΙΟΓυοο ΙβηΙυπ) ΏβωίηίΙ (ο). « νί(1θ ρΓ68ΐ)7ΐρ« 

' ΓΟΓυπι εοηοίΠυη, οβηίΐίβ 6( ρηΐ(ΐ6η1ί8 ΟΓη&ΙΟΓυω» (ϋηοοηοΓϋπι ΐΏΟΓίβδίίβω ΙθοΙΟΓϋΠ) 

€θοείοηίΐ8(βΐΒ. • Ρπιηοβ ίη 1)ί6Γ8Γ6))ία 666ΐβ$ί&5ΐί€8 £;Γβ(1α8 6ρί$βορι, 8β6υη(]θ8 οβουρβηΐ 
»&66Γϋο(68 : θά βρίβοορβίιιιη ηοη ηίβί ρ6Γ ϊηΓ6Π0Γ68 ^ρβϋαδ 88ΰ6η(ΐ6ΐ)&(αΓ. Οϋ&η(ϋα Εοοίβ•^ 
ιίβαοΓαίΐ, βΐ' νίβΟΓ ϋίβίΰίρϋηβθ $ΐ6ΐίΙ ιΐ)6θΙαιΐ)ί8, (ΐαί5ςαί8 8(1 8αρΓ6αιυιιι 88€6Γ(1ο(η ϋοηο- 

Γ6Ι& ρΓ0α)0ν6ηΐ1ΐΙ8 6Γ&(, οΐ) $&η6ΐί(8ΐί8 η)6π(ϋω 888αα)6ΐ)3ΐυΓ, '80 (]ίϋβ6η(6Γ (Ιβ 6]α8 Τίΐ8, 

ιοθΓί1)α$(5!(1οο(Γίΐ)Α6χςαίΓ65&ΙυΓ ΥοΓυαι ςαο (βπαροΓβ ηβΓαηϋα ΑπβηοΓυαι (ιβθΓ68ί8 οιηηία 
ιηί$οηι(, 1)10* θΓ(1ο ρ6Γ(υΓΐ)αΐα8» οοηουΙοΑίφ 16865. Ηίηο ϋ1» ΟΓϋ^οπί ςαβΓθΙ® ((ί) : € Νθ8 

Τ6Γ0 0ϋΟθΐΌ8, ί8θΠ6 00110080)08 ίΟ &ηΐ!$ΙίΙυθ) 8θΙί8, α)0(1θ )ρ5ίν6ΐίθ(: 06(108^080) Γ606η- 
Ιΐοαΐ, ηυΐ ρΓΙβΓΟΓΟΟ), νβΙ 80ΐίθη68 0ΟΩ8ί(ΐ6Γ&θ(6$> Τ6ΐ (1θε(ΠΠ80ΐ9 νβΙ ΟΟΟΤ6Γ88ΐίθη6α)...•. 

Νοη 60$ 80ΐΐ8ΐΐ(68 ίβοίοϋδ, ΐ|θί βϋςηο (6θ)ροπ8 8ρ8ΐϊο ΓοβΓίοΙ 6Ζ&α)!θ8ΐί ; 86(1 ςοί 8αοα)6( 
ίοάίοίο όίξπί γ]<ΐ6ηΙυΓ. » Ηίοο (8ΐη 1π8(68, ίητα ΙοοΙυο.*;»» 1)υ]θ8 (οοιροπβ βρίδΟΟροΓΟΟ ίηβ- 
Βίη65, 1801 ηίςη$ οοίοπύοδ 8ΐ) ίρβο ίη 08Γαιίηίΐ3θ8 ββΓοΓοαβίΦ. δίο ίη ΟΓθΙΐοηβ (16 Κοο βΓ^ιι- 
ηβοΐο (β) : « ΑΙίοΓοο) οιθ ρο(]υ1(, ςοί οοο) ρΐ6Π5ςα6 οίΗίΙο η)6ΐίθΓ68 δίηΐ, 8ΐ(]06 υΐίηβηΐ 
οοη βΐίθο) ιηυΐΐο ρ630Γ68, ίΙΙοΙί8, υΐ ϋίοΙ 8θΐ6(> α)8ηίΐ308, ρΓθΓαηί8ςοθ 8ηία)ί8 ίη 88θο(ί88ί- 
ιηπι;5ΐ6Γί8 8€$θ ΙηίβΓαηΐ» 80 ρΓίο$ςυ&η) άι^ηί 8ΐη^ (ΐυί 8(1 γ65 $80Γ88 βοοοίΐβπί» 880Γ8Πϋθ) 
ίρ$οιΐι 8ΐΏΐ)ΐυη(, 6('άΓθοη) 88θΓθ$8θοΐ8α) ιηθη$80) 8656 ίογίοθο) ρΓθη)υηΙ 80 ρΓθΐΓυ(1οηΐ, 
Ιβοςοαιη οοο ▼ίΓΐυ(ί8 6Χ6η)ρΙοο), 86(1 τίοΐοβ ρ8Γ8η(1ί οοο88ίοη6α) 6ΐ 8α1)5ί(1ίυη) 1)αηο 0Γ(1ί- 

060) 6856 ΐΟ(1ίθαθΐ689 80 ΟΟΠ α)0η08 Γ6Γ6Γ60(1Ι8 Γ8ΐΐθηί1)08 ΟϋοΟΧίοΐΟ, 86(1 ίο)ρ6Γΐαη) 8ΐ> 

οαιηΐ €6η$ϋΓ& ΐα)α)οα6. » 

ΙοΟπβηΙθ ρΓ65ΐ)7ΐ6Γί ηοη Ιαο) 81γΙο(6 ΟθΒΐΙύίβ τΚο Ι^ζβιη οΐ3'86Γνα836 τίοΙθηΙυΓ, ηαίη 8ΐ» 
ββλϋςυί Γ6οβ€ΐ6Γ6ηΙ, ςοθ(1 ίρ86 &ΐ£;ηίΒθ8ΐ 6γ6£0πο8| υΙ>ί 80Γί1)ίΐ 6886 (]008(1&α) (]θ1 58ρΐί• 

βαΐυπ) 85 60 ρΓ6${)7(6Γ0 ΥβΙίοΙ 8α8θίρ6Γ6, (/} «ηοί 088ΐ6ΐ)8 βίί, ςυί 00η(ίθ6ΟΙί» 180(16 &1<ιοο 
<0Κ6ΐί(» ▼ίν6α(1ί Γ&(1θη6 (ΙΟΓβΑΐ. » 

Ρ$ €αη$ί8 €€€ΐ€$ία8ίί€ί$. 
08υ$βΓθαΐ ΟΟθΐ6$]88(ίθ8ΓΟΟ) ]α(1ίθ68 6Γ8ηΙ βρίδΟΟρί ; 6( 81 ςθ8Πάθ Γ68 62θΐ6$1Α8(ίθ8θ ρο{)Ιί« 
ήδρΠΒίΟΓίίδ ΐΓ8(1θ06ΐ)8θΙθΓ» ί(1 βΒ^ΓΘ ί6Γ6ΐ)&ηΙ, 6( 6Χΐθ(1θ ς06Πα)0ηί88 8ρθ(1]θ(]ίθ68 1)8ΐ)6• 

ΙμοΙ* αϊ θρ1$Ιο]8 6Γ6β0Γίί (16 6ρί80θρο Βο$ρΙ)θΓίο ΒΓ^υοοοΙο 681. «Η&ηο (ί5ί, » ίηηοίΐ 80Γί- 
Ι)βο$ ΝβεΙ&Γΐο {ρ)^ « ρΓ6θ8ΐ!οη6η) βο$θ8 8ηα) ο1Γ6γγ6 ρρο Γ6ν6Γ6η(]ί8$!π)ο 6ρί5θορο Βθ5ρ1)ο- 

ΠΟ ε00(ΓΟΥ6Γ8ί8Ο1 06Γ(6 (16 ΟίΓΟΟΟΙΏβΟΟΟΓώΟδ 6Χ0ΓΚΑη) )ρ8θ ΟίΟΙΙΓΟΟ) (1 15801 Υ68]41Χΐ8 

νΐΓί(ΐ)8 8Γ&ΐί8Π), ςοΦ ίο 16 651» 6( οαποοοο) ΙοηοΓβΠ). ΙΠοά 8ϋΐ60) η)1ηΙο)6 ί6Γ6η(1οο) Ιο» 

Γ6Τ6Γ6ηΙί» Υί(]68(υΓ, €[00(1 η08ΐΓα ρθΙ)11θί8 ρΓ8θΙΟΓϋ8 (Γ&(]υ08η(θΓ• ΝβΟ) (80)6151 5ίη( εΐ)π• 

^Ιί^ηί, ηΐο6Γ(6 Ββΐ 1)6θί£ηί1&ΐ6 8θο^ 6]ο8θ)θ(1ί η68θΙίθΓαη) ^ο(1ί^6$ ; ςοί(1 €θα)η)οοβ ζ\ΒάΊο 
®ΐ>ριπΐοί? Οοο€ΐ 81 6(180) οοοο68$(^πο)θ8, ςοοο)θ(1ο βοΐ ο1)!η8θ) 308(00)9 (]ί8ρυ1&(ίοο6η) 

46θά6θΟθΐ8ΐϋ8 0θη(ΓΟΥ6Γ$ϋ8 ίθ)ρΙίθ8Γί?ι» Οθ0(1 1)80 6ρί8(θΐ8 ρ08(θΙ&1)Α( ΟΓΟβΟΠΟβ, 0ΟΟ86- 

(?)0γ. !7,η. 8. ίί)θΓ. 2, η.8. 

*) ΙΙ>ί(!Μ η. 6. φ Οτ. 40, η. 20. 

«ΟΓ.ϋ,η,ιΐ. (^)Ερ. 81.227. 
(>) €ιηη. 8ΐΐν. βριβο., 8ΐ>ιι4 ΤοΙΙ., ρ. 39. 155 ΡΚ^ΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΒΛΙιΙ». - ΡΑΚδ III. 15β 

ϋαΙιΐ9 νί<1<ίΙιΐΓ» θ6€8$ίοηθΐη(]αθ άβάίβββ ΓββοΓίρΙο Τ1ΐ6θ(1θ6ϋ^ ϋαίο & Ρ^ϋρ. 80• 384^ υθΙ 385, 
8(1 ΟρΙβίυαι Μ^γρύ ρΓΦίβοΐυΐΏ, ςυο $8ηοίΐαΓ, « (α) ηβ ηοωοη θρί$οοροΓυ(η, τβΙ θορυιη ςιιί 
ΕΰοΙθδί» ηβ€65$ίΙαΙίΙ>α$ ββΓτίαηΙ, 8(1 ία(1ίοί& δίνβ 0Γ(1ία8ποΓαιιι 5ί?θ θχΐΓ80Γ(1ίηβπ0Γϋΐιι 
ρ6ΓΐΓ8ΐιβ(ϋΓ. Η8ΐ)6η( ίΐΐί 3α(ϋθ6$ 5αθ5, ηβο (ΐαί(1(|α3αι Ιιίβ ρυϋΐίβίβ οοιηαιαηο οαιη Ιι^ίϋαβ : 
ςυβηΐυιη 8(1 68υ$88 Ιβώβη 66€]β5ί85(ίο8$ ρ6Γΐίη(^1, ςυ85 άβο^ί θρί&οορβίί &α6ΐθΓίΐ8ΐθ(ΐ06ί(ϋ• 
(}α}5α$οιιηςα6 ί^ίΐαπ αιο(8 ίυβπΐ ({ΐΐΦδΙίο ςα» 8(1 €1ιη'$ϋ&η8ΐη ροΓίίηθ&Ι 58ηβ(ί(8ΐβηι, 608 
άίίοΜϊ 5υ5 60 ίύά'ιοβ 1ίΙίβ8Γβ| ςυί ρΓ»8υΙ ο^Ι ίη $αί$ ρ8Γϋϋαβ οαιοίαω 58οβΓ(1οΐϋΐιι» » βΙο. 

ϋϋ υίτρϊηίύηΒ Η ,ίηοηαοΚιζ. 
ΝοΙ&Ιίοηε (Ιί^ηυοα οαβχίηΐθ ηυοίΐ βίΐ Οηβ^οριυβ (1θ νίΓ^ίηίΙ)α$ Ββο οοηβοοΓβΙίδ, (Ιβςαβ ϋβ 
οπ)ηί1>ϋ5, ςυϊ ρθ5( ηυη€υρ&ΐ8 Οβο νοίο» ρΓοαιί588 ηοη ΰαΓ&οΙ ρ6Γ5ο1Υ6Γθ,&α( βΓ8τίΐ6Γ οΟι- 
είυω (Ιβδετϋπΐ : 

(6) ΟιΓι νίΓ^ίηίοΐβιη €ΙιΠ8Κ> τ^%\ ο1)ΙυΙίΙ, • 

11»ΐίοη2ΐ1β 5ϋθτΊ(Ιείιιιη, νίΓ.ΐίηΐΒπι ίιιεηιβηΐ&π), 

Νιιριίαδ 51 (Ιείικβρ8 ςιιχδίβΓίΐ, ηοπ ]3εΐυΓ3 ΐαηΐυιη ϋΠ,νβηιηι (;Γ&νί$5ίιιια8 

ΕδΙ €3&α3, πιΟΓίί ρΓοχίιηιιβ, 36 ρΓ»*ΐ6Γ6» ορρΓθΙ)πυιη ίηϋβίβϋϋθ••• 

^ιιί& νβπ) »ιΐ(Ιί6ΐι$ δβρρΙΓίΓαηι ίιιΓβΙίεβιυ 61 Απιιηίαιιι 

ίικτο (]αί 8110 ηΐλίαιιι πιΟΓίβπι βοιιιιηιιίαηηιΐ", 

^ϋΐι νβΓϋαΐΜΓ νβΐ ΙβνίΐβΓ ρΐΌΐιιί88α νίο1»Γ€? 

Κ(^^υ1;ιιιι 6ΐί3ηι ςιπ8 αυΓ6»ιη ειιιη ΓυΓίίιη 8πΙ)πρυί8$6ΐ 

Ε ρ(φΐιΙί ρππιοΓΪΙιυδ, ίη^ηο (Ιιιοβ, 

Υϋδκ^ιιι 61 ρ66ΐιιιίχ ΐΗΟίΠουιιι; ιοίί ηοαΓιΙ ρορυΙο. 

Τα1ί$ 681, (|Πί νΪΓ^ίΐΐίίαΙβΙΙΙ &1Ιΐρΐ6ΧΙΙ8, Γ61Γ0 §Γ;ΐΐ1ί(ΐΙΓ; 9ΙΐΙ 6118111 ά6ΐ6Π0Γ. 

Μαζί8ηζί ιηοηαοΗοΓυηα (ίχβΓοίΙία 8ίο (1β8βΓίΙ>ίΙ θΓ6§οπυ8 (ο) : « ΥίςίΜ», ]β3αηί8, ρΓ6ε68, 

ΐ80ΓγΐΑ66, €8ΐΙθ88 ^ΰΠαΟ» ρ60ΐΟΓί8 0θηνβΓΐ)6ΓΒΐίθη68, 5υ8ρίΓίυΐη ΘΙ ίαίΟ ΙΏ8η8η8> ρβΓΠΟΧ 

8ΐ8ϋο, 0)60118 8(1 Οβυω ρβΓΟβηηβΙίο, Ιβηυίβ ίηΙβΓ οπΒηιΙυιη ΟβΙυδ» 8υ(ϋ6ηΙίαηι*8ηίωο$ 8(1 
οοοοραηοΐίοηβιη ΐαοίίβηδ, ρ83ΐΐ6ηΐ6δ9 06ί ^ΙοΓίβιη εβΙβύΓΒΟΐβδ, Ιβ^βιιι Ώοεηίαί άία ηοοίυςυβ 
ΐΏ6(ϋ(8ηΐ68, 6Χ8ΐΐ8ΐίοη(;8 Ώϋί ίο*βυΙΙυΓίΙ)α8** ίϋΓ6ηΐ68; 8ΐ(ΐυθ Ιιφο βΐίααι νίΐϋθ Οβο §Γβ(« 
ριι1βΙΐΓ8 ίη(1ίοί8 6ΐ 8Γ^ϋΐΏ6αΐ8, (8θίΙί(ΐαϋ ρΓΦοοηβδ, 80Γ(11ϋ& ηίΐϋίΓυαι βΐ 84α8ϋ(ΐ8 εοιηο, ρβϋ6$ 
ηυ<1ί, 6ΐ 8ρθ8ΐο11οο8 ίοαίΐ8θΙθ8» ηίΐιίΐ αιΟΓίυαω ίθΓβηΐ68, &ρΐ8θΙ αιοάβΓ8(8 Ιοη8αΓ&9 &ωίοΐυ8 

ί88ΐυαι 0θ6Γ06α8, ζοη& ο1)Χ)Γη8ΐα8 οο^ΙβοΙυπι οαΙΐ8 βΐ 0Γη&(8 οου1α8 αιίηίαΐθ νβ^αδ, 8α1}- 

Π8α8 1[)ΐ80(1ϋ8 δίΙβηΙίαΐΏ δβηηοηβ ρΓΦ8(&ηΙία8, Ι&α(ΐ8ΐίο 8αΙθ οοικϋΙ», ηοη 8(1 ϋΐαηιΐί- 

ϋ88 00αΐρ8Γ8ΐ8, 86(1 8(1 ΙΏ6ΐίθΓ& (1ίΓίΚ6η8, θ1)ίαΓ@8ϋθ ΐ8ϋ(ΐ8ΐίθηθ ΟρΙβϋίϋΟΓ ΙΏ0(1α$ ΙαΐΌ 

ίη οοωαιυαθ ρΓ0(ΐ6αη(1ί9 Ιυιη 8θ06άθη(1ί, Ιιοο α( ίρδί δρίπΐυδ πιγ8(6Γϋ8 ίίυΙ)ααηΙυΓ; &((}υβ 

1(8 α(Γααΐ(]α6, υΚ 6ΐ ία οοιηιιιυηί δοΐίΐιιιϋηβιη ββΓΥβαΙ, βΐ ίη 8θ1ίΙα(11οθ ίΓβΐθΓοβπι ϋβηβ- 

γοΐ6ηΙί8ω 6ΐ οΙ)8Γίΐ8(6(η ; βΐ, ()υφ Ιιίδ 8(11ιαο ιη8ίθΓ8 6ΐ 8αϋ1ίαιίθΓ8 8αη(, ορβδ ίη ρβυρβΓίΒίβι 

ρθ886&8ίθ ία ροΓθ^Γίη&Ιίοαβ, βΙθΓί8 ίη οοηίβηιρία, ροίβηΐΐα ίη Ιη&παιίΙαΙβ, Γ6ευη(1ί1β8 ίη οΐΰ* 

ΙίΙ;)8ΐα, 8ίςυί(ΐ6αι ρΓ68ΐ8ηΙίθΓ69 ίβΐϋδ ίΐΐί 8υη(, ο[υί δββαηιΐϋηι ϋϋΐιιη βΐδίδίαηΐ, ςυ8πι ςυί 8 

οβΓηβ ΟΓίαηι (1αοαη( : ςυΐ (Ιβΐίοίΐδ αιίηίιηβ 8ΐαιΐ6Γ6 ρΓΟ (ΙθΙίοϋδ ΙΐΑϋ^'.ηΙ; ςυί τβ^ηί ε(Βΐϋ8(ί5 

08088 1ιυιηίΐ68 δαηΙ» (]ϋί ηίΐιίΐ ίη ηιυηοΐο ΙιοΙ^θηΙ 6ΐ 8αρΓ8 αιιιη(1ααι βχδίδίαηΐ, ςϋί 6ΐί8ω.ίη 

€8Γη6 6χΐΓ8 08Γηβω τϊναηΐ, (]υί ρπο ρΟΓίίοηβ Οβααι 1ΐ8ΐ)6ηΙ, ^"ί ρΓορΙβρ Γ6§ηαοοι ϊηορίΑ 

ΐΒ5ί)Γ80ΐ, 61 ρΓορΙβΓ ίηορίβοι ΓβδηαηΙ. » 

Οθ ΐΏοη8ς1)ί8 6ΐ νίΓβίηϋ)υ8 Οβο 880Π8 8ίο ίΙβΓϋΟΐ ίη 08Γαιίηθ ίβαιϋίοο [ά) : 

δεϋ φΐθ(Ι 86ΐηρ6Γ αο οιιιηΊΙ)Μ8 ηοιίδβίιηυιη 681, 
€6Γηί5 ίπδοηιιΐ68 νΊΓ^ϊηπιιι ρ82ΐιποϋί38, 
ΥίΓΟΓαιη αο ιηιιΐίβηιηι η3ΐυΓ» οΜίΐΟΓυιη , 
(^υοΐ 61 (|υ»Παιη ! ςυβιη 3(1 Οΐνίιιίΐ2^ΐ6ΐι> &606(ΐ6ηΐίυιη 
ϋοιιοίηεηίβηι 61 ϋΐι^ιβΓι» Γ68ροηιΐ6ηΐ6πι εΙιοΓυπι 
0ιιρΙίε6ΐη, ίιι ε(Βΐο βΐ Ήι ΐβΓΓβι οηϋηαίιιιη, 
^ ϋίνϊιι» 1^υϋ»ΐθΓβιη ιηα]68ΐ3ΐί8 61 ιιαίυΓϋβ» 

Νοη αη8 οαιηΐυιη νίΓ^ίηααι νίΐβ, 68(ΐ6αΐ(]ΐΐθ νΐνβηίΐί ίηδίίΐυΐβ : 

($) ΛΙ μέν όμηγερέες ξυν6ν πόθον άμφιέπουσαι 
Ουράνιου ζωτ^ς, Ισα τε μέτρα βίου. 

ΑΠ» 4υΙ(ΐ6αι δίηιηΐ (^οη^Γβ^βΙ», 8υ1) αηο οοηείβνί οοωηαυηβ νί?6η(1ί ίηβΐΐΐαίαπι 86ΓΤ8ΐ>βο( 
ΰοωαΐϋηβ (ΐ68ί(ΐ6Γίυαι ΓονοηΙβδ εοΒίβδΙίδ νίΙ»ι 8ίαιίΐ6$ςα6 νίνβηοϋ ωθ(1θ8 86θα(Φ• 

ΑΙ δ* &ρ* έοΤς τοχέεσσι τιαρήμενακ αόρανέουσιν, 

Ήέ κασιγνήτοις μάρτυσι σωφροσύνης. 
" ΑοΙ. ▼, 1-11• " ΡδβΙ. ΟΧΙ.ΙΧ, 6. 

(ο) 1.6265, 8ρυάδίπηυιΐ(1υιη, ίη αρρβηϋίοβ Ο'οέ/ίπθ (γ) Ογ. 6, ιι. 3. 

ΎΙίέοά.^ ΐοηι. 1 ορ6Γ. ΥΑποΓυιη, ρ. 72(1 (<') Ο^ηΐ). ΰ€ νιηπΐ^, 

(6) Ολπιΐ• 4, Ού ρτκο, αά νϊγ^%Μ$, \ε) Οϋΐηι. 48, αϋ 11«1ΐ€αίιηη.. 137 Ρβ^£ΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑίΙδ. — ΡΑΒ8 ΐΐί. |$ϋ 

ΑΙίΦ τβΓΟ ίιι(Γ8 ρ8(6Γηβ9^Γΐ0αιο$ ίοΟΓοαίδ 8β5)(1θΙ)8η( ρθΓ6η(ιΊ[>α$, ςαΟΓυπι ουΓβω 'βυβοίρίο- 
1)βη(, 8!ςυ6 θΐίβιη βΙΒηΐϋηο» φ408 βυ» βοηΐΐηβηΐί® 1θ8(68 (131)6I)^η(^ δίβ Μ8Γ0θΙΙίη8« ββηοΐι 
ΑαίΙ}Γ05ίί 80ΓΟΓ9 880Γ3 ΟθΟ ΓϋίΙ νίΓ^ο ία ραΐ6Γηί$ <]θΓΏΐϋα$; $ίο ΕαβΙοο^ίυιη, 8ίο Ρποοίρίβ, 
δΐίβςαθ ηοη ρβυοββ• βίβΓοη^ιηίδηο οβίβοιο €6ΐ6ΐ)Γ3(«» ςα£θ ηαΙΠδ 86 πιοπ88(6πί8 βϋϋίχβ• 
ηηΐ, «ι $υϋ υα& ρ8ΓοηΐυΐΏ βαπα άθβοϋβηΐ. ΡΓοκΓβόίβηΙβ ΐ6ΐΏροΓθ,8ΐ)α8ϋ8 ΪΓΓθρβθΓβ : ηοη* 
ηυΙΙβθ βχ 1118 νίΓ£;ίηί5υ8 ίηΙβΓάυιη, &υΙ ρ8Γ6ηΐ]1)α8 ί^8^Γ^(^υ8(]αθ ογ^αΙ^ε), οαΐ Ιαΰρπιίΐ&ΐβ» 
8α( ρ8υρ6Γΐ8ΐ6»ου1 βΐϋβ ΐηοϋη!» Γ8ΐιοηί1)ΐΐ8, βΙβΓίοοδ νβ^οβ^υβ ΐΏοη8θ1ιθ8 ίο οοηΐυΙ>6ΓηίαΓη 
Β$€ΐ>6ΓϋηΙ; 8ΐ(|υθ ίΐ8 ίθβΚυιη 681 υΐ ρ&Γ6η(αηι αο ίΓβίΓϋαι Ιοοο βυοοβοΙβΓβηΙ οΐ6Γίο1 8ίν^ 
ιηοηβοΐπ, συν6{7αχτοι, ίηίΓΟίΙαηΙίΙϋ, ςαί ^ΐίατη Ιιοη68ΐί8 ηοιηίηίύυβ ΙβΙβαι 6ΐ Ι8αι ηοΐίαιη 
οοη$α6ΐαϋηβιη ο5(6βθΙ>&ηΙ. Ηίοβ 838ρ6ΐ0Γϋ(η θΐ βςβρβΙβΓααι οπίςο, ςϋί[:)α8 ηοηιίηίϋυβ 
Ιθπ) ρ6πουΙθ88η τίτοικίί ηοπηβαι ϋ660Γ&1)8ηΙ« &Ιηο δ&ηοΐΟΓυίη Ραΐραίπ, ΐΏπχίπιβ Ηί6Γ0• 
η/ΐΰί ηαβΓβΙβθ (ΐ6ρ!θΓ8ηΙί8 ίηαΐοΐυιο νίΓ^ίηί(8ΐί ναΐηαβ ; ίη 6ρί8ΐ. Όβ €η8ίοά%αν&ρχηίΐαίίέ 
8(1 ΕυβΙΟϋΙιίααι : « ΡαάϋΙ άίοβΓθ, ίηηηίΙ» ρΓοΗ ηβΓοβΙ ΐΓί$Ιβ^ 86(1 νβΓυιη 68ΐ. ϋικίβ ίη £θ€ΐ6« 
$135 Β^θροΐΑΓϋπα ρ68(ί8 ίη(Γθϋ(? ϋοοίβ 8ίηβ ηυρ(ϋ8 βϋαϋ ηοιηοη υχοραω! Ιιηο υηάθ ηο•> 
τυω οοπΰυύίηβΓαω βθηυ8? » 6(ο. Ϊ8π1ί8 κη&Ιί8 88η€ΐ1 Ρ81Γ68 ηυοΓβΙίβ 8αί8, βϋιηοηίΐίο- 
ηΐ1)α$ 6( 8€Γίρ(ί8| Ώϋο ηοη 6οη€ίϋ& 8θν6Γ!8 βϋίβΐΐβ οΙ)νί8ιη ίΓ6 ηοη 668$&ΓυηΙ; ηυ6Β ηυί- 
(1601 81 8ίη§υΐ8 οοπιοϊθΐΏΟΓαΓβ 8ηίαιη8 6886(, Ιοηςα ηοΙ)Ϊ8 (βχβηϋβ 68561 Ιιί8(οπ8. ύφό 
(1ίιί$$β88ΐ 681; ςοι ρΙαΓβ νοίβΐ, Ιβ^βΙ ΑηΙοηίί ΜυΓαΙΟΓϋ ΟίβηυίςίΙίοπβιη άβ 8νηϊ$α€ίί$ €ί 
Α§αρ(ΐί$ ίη Αηβΰάύίίέ (χτ<βοχ8, θΙο^^ Ρ8ΐανϋ ίη-4% βη. 1709, ρ. 218. 

ΟϋΜβτυαίίοηβ» ατοα ΕοοΙεΒία άΐΒΰίρΙίηΰαη €Χ βν^ροτϋ $€τίρί%9. 

ΡΙυη'ιηβ ίη θΓ6§;οΓίί 8ϋπρ1ί8 ο586Γν8ΐίοηθ ίϋ^ηα οοοϋΓΓυηΙ, (βη) €ίΓ68 Εοοΐ68ίθ9 άίβοιρΗ^ 
ηβιο, (ΐυοω οίΓβο ιηΟΓοη) Γ6βυΐ88< £βοΙθ8ί» η87ΐυηα ίί8 6Γ3ηΙ, ςαΙ 0(1 688 οοηίϋβίοΐκιηΐ ; 
νοϋθηβιηίηί 608 6χΐΓ8ΐΐ6Γθ Ιίοβ58(• Ιηβίβηβ ρροίβΓΐ βχθίπρίυηι 0Γ6£0Γία8 ίη ΟΓΑΐίοηο (Ιο 
ΒθΜίίο (α). « ΜϋI^6^ί βυίίΐβαι &ιηρ1Ι$$ίιηο Ιοοο ηοΐ», ουίαβ πΐ8π1α$ Ιιαυά ρΓίίΙβίΏ 6ΐ(Γ6ΐηο 
τΐ(φ ϋίθ ίυηοΐυβ 6Γ8(, ^υ(^^^ί8 8886580Ρ νίω &(Γ6Γ6ΐ>8ΐ, ίηνίΐάαιςυβ ά(1 ηαρΐία8 ρ6ΓΐΓβ()6ΐ)&(4 
Ι$ΐ3 8α(βαι, ουπλ ηυΙΙβ ΓβΙίοηο 1)8ηο τίαα βΐυ^βΓβ ρο886ΐ.•. 8(1 88€Γ8η) πιβηθβηι οοηίυςίΐ, 
Οθυωςυθ 8(1ν6Γ8υ8 Ιιβηϋ ίηίυΓίβηι ρΓορυκη8(θΓβΐΏ 8ίΙ)ί 8(]ορΐ8ΐ. Ουί(1 ί§ίΐυΓ;.; ίαείβηιΐυαι 
ΓϋίΙ, ηοη (Ιίοο Μβ^ηο Βα^ίΙίο» ςυί ύ^ 1ιί& Γ6ΐ)α8 Ι6§68 ςυθ(}υ6 οωηίύυβ $ΐ8ΐυ6Γθ(^ 86(1 &1ϋ 
ΕοίρίΑΐη Ιοηςβ ίΙΙο ίηί^ηοη^ ϋαπι ΐΑΟιοη 8&06Γ(1οΐί ? Οϋί(1 8ΐ1ϋ(1, ηί8ί υΐ 6&ηι 3886Γ6Γ61^ 
Γ6(ίοβΓ6ΐ, οωηί εαΓ3 (α6Γ6ΐυΓ, Οοί 6ΐ6α)θηΙί8Β 6( 1681) ςυ88 3ΐ1&πΙ)υ8 ΙιοηοΓβπ) }]3ΐ)θπ ^α'> 
1)61, οαβηυπι ρΟΓΠββΓβΙ, οηοίβ (Ιβοίηϋο ρπυ8 ί366Γ6ΐ 6ΐ ρβΙβΓβίαΓ^ ηϋ3ηι υ( ίη^ϋαΐ3ηίυ8 
ιιΙΙϋοι 9(1νβΓ8α5 6301 6θη8ί1ίαιη ίηΪΓβΙ; 8ΐ€ςηθ 6( Π)βη83αι 546Γθ83ηο(3α), βΐ ΓκΙοιη βΐίβπΐ 
ΐϋβω ουιη ςαβ 8ηρρΐ6χ βρβί, ϋοηΙααίθΙΙο 8(ΒοβΓ6ΐ ? » Νοο ρ388υ8 68( 1)38ίΙίυ8 ηίΐαω ρί8θ 
τί(1ϋ(Β ίη^α^^3Π1 ίηίοΓπ, 86(1 6301 3(1νβΓ8υ8 6]υ8 ρ6Γ866αΐ0Γ6ίη, ςα8ηινί8 ΟοηιίηΙΰ^ Αα^υδΙθθ 
ρΓΦ$ί(1ίο ίΓ6ΐυαι« οιηηί ορο 6( οροΓΑ ΙαΙβΙαβ 68ΐ« 

Ρπ$ΰί8 Εο6ΐθ8ί» ΐ6ηιροΓί1)ΐΐ8 6ϋΓί8ΐί3ηθΓυίΐι ιηο8 βΓ8(^ ΰ( (ΐαί1ίΙ)6( ρΓθρπί8 ωβηίΐιαδ Εα•< 
ο1ΐ3π$(ί6Β πΐΑίθΠΑοι θίΒθ6Γθ(, (ιίςοθ ρΑη68 οοιπβδ Ιη (1ί?ίη3 αιβη5Α οβΤβΓΓβηΙϋΓ. Νβ ίαιρβΓΑ- 
ΙθΓςαί(ΐ6ω «υ Ιιοο υβα ΙίϋβΓ 6Γ3ΐ, αΐ 6Χ6ηιρΙο ν3ΐ6η1ί8 (ϋ5ϋΐα)υ8 : « Ουω (Ιοοβ» (ίη® ίρ5θ^ 

ΟΒθΙ, αΐ 8επ5ίΙ (τΓΟ^ΟΓίΟδ (6), 6ίΓ6€6Γ3(, (Ιίνίηβθ αΐ6η8έ6 0ίΓ6Γ6η(ΐ3 0856ηΐ, » 6ΐΰ. 

ΟωηβδβίωαΙ βιΐ6ΐβ8, τϊΓί 80 ηιαΙί6Γ6δ, ρΒΑΐωοδίη Εος1β8ίΑ(ΐ6€ί3ηΐ8ηΙθ8 80(]6ΐ)3ηΙ : « Νθ8 
ΰΏΐηνβΙυϋβ 8β(ΐ6πΐϋ8 6ΐ ρ8Αΐϋπια8 {ρ). » δί^ηυω ερυοίδ ίηςυονίδοβδυ 6(Γΐ63ΐ Γ6Πΐ6(1Ιυη1 
Ι}&1)6ΐ)3ΐϋΓ. ΟαΑηίΑ 8ίΙ 1ιιι]υ8 δί^ηί γίδ, οίΑηίΓβδΙυιη οδΚ βχ 60 ςυο(1 ΙυΙίΑηο (16 Γ6ΐ>ϋ8 δϋίδ 
(Ιφφοοθδ οοηδαίβηΐί οοηΐΐ^ίδδο ηαρΓΑΐ Ιιίδ γ6Γΐ)ί8 βΓ6$;0Γίιΐ8 (ά) : « ϋΐ βυίβρι θβΓ6βίυοι 
τίΓϋαι ρΓ09Γβ(1ί6ηΐ6α] 16γγογ68 βοΙο^Γί εοθρϋΓυηΙ» αε 8η61π(ΐ6 ρΙϋΓ68 ββ ίθΓ(ηί(1άΙ)ίϋθΓ68 80« 
ηθ9 ςοο8(ΐ8ω ίπδυοίοδ, 8ίυη(, ΐ6ΐΓ08(:|υθ 0(1ογθ8 βίςαο ίςηβα 8ρ6β1τ8^ βΐ ηβδοίο (]αΑ8 ηυ- 
6θ$ 61 (ΙϋΙίΓβαιβηίΑ, τεί ηογί(Α(6 ρθΓευΙδϋδ... Α(1 εηιεβω νείυδςιαβ Γβαιο(1ίυπι εοηΓυ^ίΙ, Ιιαε- 
()α6^β ΑάνβΓδυδ 16ΓΓ0ΓΘ8 οοηδί^ηβΐ, ευαιςαβ» ηυεπι ρβΓ86ΐ}υ6ΐΐ8ΐαΓ, 0ρίΙυΐ3ΐ0Γ6ΐη Αδεί- 
ιαΐ... Υβΐυίΐ δίβηβευΐηιη, εθ(1υηΐ (Ιφπ^οηβδ, ρεϋηηΙυΓ ΙίιηοΓβδ. Οαΐ(1 (Ι6ίη(ΐ6? ΚεδρίπΑΐ 
πίθΐυιιι; ΓΟΓδΟδ 3α(ΐ3εί3αι εοηοίρίΐ, Γυτδυδ 8{$ΚΓ6(1ίΙαΓ| ΓΟΓδϋδ ίίιΐβιη (6ΓΓ0Γ68 υΓ§6η(, ταΓ- 
5υ$ &ί$03εοΙυαι Α(1Ηίΐ36ΐαΓ, 3ε ίΐβθοιοηβδ εοηςαΐεδεαηΐ, ΗδβΓβΙ εοηδίΐϋ ίηορδ (Ιίδείρυΐυδ. ν 
β8€Γ0$ ίβ]αηϋ (1)68 ΓιΙβΙβδ οϋ^ΟΓΥΑϋβηΙ, ^1ι1^(^Αη1 6ΐί3αι ιιΙΙγδ νίΓ6$. « 01ΐΓί$Ιΐί5| ίη({υίΙ 6γ6α 

(»)0ρ.4δ. η.5β• ΜΟΓ.δ, η. 25. 

1*)ΙΙ)ί(Ι., ικδ2. (ί/)ϋΓ.4,ιι.55,δ6- 

ΡίΓΐιοι.. Οκ. XXXV, δ 450 ΡΚ^1::ΡΑΤΙ0 βΕΝΕΗΛΜδ. — ΡΛΕ$ III. 140 

βοπαβ (α), ρηυΚ) βη(6 (βηΐβΐίοηβηι 3ϋ]υη8νίΐ; ηο$ βηΐο Ρ»$ο1ι&.•. ΙΙΙθ ΙοΙο$ ςυβάΓβςίηΙβ άίββ 
β €ϋ)0 βύ^ΐίηαίΐ, πΐροίο Οβαβ; ηο5 βαίθοι 3ά νίηιιαι ηο8(Γ3Γαίχι ΐΏΟίΙαΙαιη υ63υηίϋΐη ο(- 
ΙβηιρβΓβνίηΊυδ, βΐίβωδί ςυΐιίαίη, ζβίο ίπιρϋΐ5ί, ιιΙΐΓβ τίπαιη Γαοαίΐαίθΐη ίη ίβίυηβη^ο ρΓΟ- 
βίϋβηΐ. 1» Ουί 52ί0Γ8 ]63υηί8 ηοη οβΙβύΓαϋβηΐ, βΓ^υβϋοηΙυΓ. δίο βΓββοπυβ βοηΐ€Γ ρΓΟβΓο- 
€ΐυπ), οΙ) τίοΐ9(Αίη ]θ3υηίί Ιϋ^βιη» ίηοΓβρ&Ι (6) : « Ιηίςυβ οςΐδ, ο ]α(ΐ6Χ, ςοί ηοη ]6]υπβ8. 
]ίΙ ςυοιηοάο Ιοι^οδ (ιυωβηηβ 56ΓναΙ)ί$^ ςπί ϋίνίηαδ €οηΐ6Π)ηί$, βΐ ρπο ηίϋίΐο (1υΰί$? » 

ΗοΓίυοΓαη) βορροΓβ ηιηςηο ορραΓθία Γΐ(1ϋΐ65 Ιαωαίο εοΐΏροη6ΐ)αη(9 υ1.6Χ6α}ρΙο β$ΐ €οη- 
5ΐ8ηΙία5 ίηιρθΓδίΟΓ. α ΙΜθ ί^ίΐ^Γ» υΐ η8ΓΓ3( βΓ6^οηυ5 (ο), ρυΙ)Ιίοί5 ρΓΦθοηϋ$ ίαυδίίδςαβ 
οίηιηίύυδ, βο ΟϋΙο^ΓΪ ροιιαρ8 (]6(1υοί(υΓ, Γ6ΐί§ίο$ΐ5ςυθ οϋανη \\[8 ηο$(Γί5 οίΤιοϋβ, Ιιοβ 65(, 
ηοο(υΓηί$ 68η(ίοηίΙ)υ$, 8ΰ οβΓβΟΓυκη ί§ηίΙ)υ8, ςυί1)υ3 ηθ5 ΰΐιπδΐίηηί ρίυηι θ νί(8 (ϋ806$5υη[ΐ 
οπηβηοίηπ) βχίδΙίαιαΓηυδ. » δίβ βΐίβηα 6Χ5β(]υί85 ι]ϋ8βΓίΙ)ί( 6Γ6§0Γίυ8 {ά). «ίΝοΙ)ί8 ηΐ8ςηυ8 ίΙΙο 
€ββ5&Γίο5 86Γν8ΐυ8 651, είηί8 ρΓ6(ίθ5α5, ιποΓίϋυβ 1&υ(1η(α8, Ι))Γα)ηί8 8ίΙ:)ί βυοοοςίβηΐίΐιυδ ϋβ- 
(1αοΙυ5, 8(1 πΐ8Γ(^Γυιη 5&οΓαπ3 ουιη ροιηρα ϋυείυβ, 88ποΙί8 ραΓβηΙαηα ηιοηίΙ)υ8 ΗοποΓβΙυβ, 
ΐΏ3ΐΓ6 €8η(ϋ()8 ν65ΐ6 ίπίΐυΐα ρίβίαΐβαι ηΐ03ΓθΓί δυΙ^ΓΟ^αηΐο» ΙαοΓ^αιίβ & ρΙιιΊοβορΙιία 5υρ6Γα- 
118, ρ88ΐπ)0(1ϋ8 ΙιιεΙπαι 86(]8η1ί(>ϋ8... (6) Α((ΐυο αϋα ςυίάθηι ρβΓβοΙνϊηοαβ, 8ΐί8 νβπο οίαΐ)!• 
ιηυβ, 8ηη1?6Γ8&πο8 1ιοηθΓθ8 6ΐ οοιτιιηοΐΏθΓ8ΐΐοηο8 οίΓθΓ6η(68, ϋ ςυίϋβη] οβΓίο, ηυί βυρβΓ- 
8ΐί(68 βραπί. » Ηίπο ρ8(ϋΙ ΟΌηδϋΐΙαάίηβο) ίυί8$β βΙίαΐΏι αΐ ΙιοηοΓββ αηηίνθΓδαπί βΐ 60ΐη« 

ΐτΐ6η30Γ8(ίθη68 8ΐ) 1)8, ςυί 8ΐ]ρ6Γ8(ίΐ08 ϋΓβηΙ, ΟίΓοΓΓΟΠίϋΓ. 

ΡγφΚ6γ ί6$1& ρΓϋΒοίραο, ηβηιρβ Ναΐαΐίδ ϋοΓηίηί, Ερίρΐιαηίδ^, ΡαδοΗ/Β, Ρ6ηΐ60θ8(6$, ίββίβ 
€11801 βροδίοίοπιω βοη8ΐαηΙίηοροΜ 06ΐϋΙ)Γ&1)8η(υΓ, ηβο ηοη ιη8Γ(7Γΐιηι, ςιιο5 ίπίβη ηιι- 
Π)6Γ8ΐ)8ηΙυΓ ΜβοΗαϋΦί. Αρο5ΐο1θΓυηι η&ιτιηυθ ίοβία ίΙ)ί $6 €6ΐ6ΐ)Γ8586, 6ΐ5ί ηοη 8Φρ6, ίηΙΟΓ 
νβίοοίίοβηάαιη ΙοεΙβΙαπ (ιΓΟβΟΓίυδ (/*), « ΥοΙίίΙβ, βροδίοίί, ρρφοΙβΓα οοΐοηίβ, οοΓίαηιίηίδ ηοβί 
ηιο^ίδΐπ, 6ΐ5ί ηιίηυδ βδθρο ίβδία υ68Ιγ8 6θΐ6ΐ)Γανί« 9 Ιη ίϋ8ΐυηι εβηείί €^ρπουί ηιαπΙγΓίβ 
ΟΓβΙίόηβιη 8(] ροραΙαω 1)&1)ϋίΙ ΟΓβ^οηυδ, ηβο ηοη βϋοηο ίη ίβδίαιη ΜηοΙιηϋθθΟΓυαι, ςαο• 
Γυιη (]ί63 ί68ΐυ8 0οη8ΐ8η1ίηορο1ί 8§6ΐ)3ΐυΓ : # Οαί ςιΐ3ίΏνί8 ((/), 8ρυ(1 ιηυΐΐοδ ηοη Ιιοηοπβη- 
τυΓ, ηοία ηοη ρο5ΐ εΗπ8ΐυίη (1β06Γ(3Γαη(, (ϋ^ηί 5υηΙ Ιβωβη ςυί βΐ) οιηη11)α8 ΗοηοΓθ οίΤι- 
οί8ηΙαΓ9 ηυοηίβπι ρΓΟ ]6βίΙ)υ8 ιηδίίΐυΐίδςυβ ραΐΓϋδ ΓοΓίβω οηίπαυηι ρΓ6Β8ϋΐ6Γϋη(. Ουί 
ροΓΓο βηΐθ Ο^ΓίδΜ ρ388ίοη6πι ιη3Γΐνπυαι δυϋίβΓυηΙ, ςυιϋ {ύηά^χύ Γ3ο(αΓί 0Γ3ηΐ9 8ί ρο6( 
£1ιπ8ΐηαι ρβΓδβουΙίοηβεη ρ888ί ίαί886η(, ο]υ$Γ]υθ ωοΓίεηι 88ΐυΙί8 ηοδίΓθβ 03υ88 δυδεβρίαηι 
8(] ίιηίΐ&ηοΐυαι ρΓοροδίΙβαι 1ΐ8ΐ}υί886ηΙ? » 0υί1)υ8 νΪΓΐυΙίύυδ ρΐ6ΐ8ΐί8ςπ6 ορ6ΓίΙ)υ8 ίε^Ια δοη- 
εΙΟΓυηη, ρραοίρυβ πιβΓίίτυη^ οοΐιοηβδίβηΐυπ, (ΐΓβηοοβΡβϋΙβΓθ βχρπΓηίΐ,βΙ βχίηϋβίη Ιιφο νβΓϋΑ 
ρΓΟδβςαίΙϋΓ (Λ) : « δί ίΐβ οοηνβηΐσΐϋδ, βυΐ οοιτουΓπωϋδ, ΓβνβΓ8 Γ^δΙπηι Ιιηηο (Ιίβηι, υ1 ΟΙΐΓΪδίο 
8Γ8ΐαπι βδΐ, €βΙβΙ)Γ3ηιυδ, ΓβνοΓβ ηιοΓί/Γβδ ΙιοηοΓθ 3ίΓβοίαιυ8, ηαΐ ηίΠοίβιηυδ, ΓονθΓ8 ΐΓΐυαι• 
ρΐιβίβπι οΙιΟΓβ&ω οςίαιαδ. 5ΐη 3υ1βηι «ο οοηνβηίΓηυδ, η( νβηΐΓίδ νοίυρίβΐίϋιΐδ ίοίΐυΐββθπιαδ, 
θΐ Πϋχίδ 80 1)Γβνί ρβπΙϋΠδ (1(?1ίοίίδ ΓΓυβπηιΐΓ, θθίΐϋθ, (]υδθ ιηοχ βνβουβηΐϋρ, ίηΓβΓααιηδ ; 
βΙ(|α& ΙΐίΒΟ Ιοοο, ηοη ΙβπιρβΓβηΙίδο, δοά ΟΓορηΙδθ, βΐ ΙιβΒο Ιβη[ΐροΓ8, ηοη δρΪΓίΐϋβΙίδ 8δ€ϋη5α8, 
80 (ηΐδί ϋοο 8 ηιο 8υ(ΐ8θίυ$ (ΙίοΙυηι νίάθαΙοΓ) (1ίνίηίΐ8(ίδ οοηδβς'ύοηϋβΕ», ου]υ5 ιηούίαΙΟΓβδ 
δϋηΐ πίδΓΐΥΓβδ, δβιΐ ΓθΓαπϊ 8«5Γβη(ΐ8Γυπι 6ΐ ηβδθΙί3ΐίοηυηι ΙβσιροΡΛ οδββ 8Γΐ)ίΐΓβηιυΓ : ρπ- 
ηιυπι ςυίίΐβπι ςηοίΐ Ιιοο Ιβιηροπ οοηνθηίθΐ, ΙιβαιΙ 8&ηοδοο. Οαίίΐ θηίω οθΙβω ουιη ΐΓίΐίοο? 
(|υί(1 οβρηίδ νοίαρίαϋ οηιη πιαρίνρϋίη οβΓΐ3ωίηίΙ)υδ? » 

Ηοδρίΐοίθδ βΡβηΙ ΟΙΐρίδΙίβηίδ βχοίρίβηςίίδ ϋοωιΐδ, (ΐαω υΐ ροΓΓαβίαιη βϋνοΡδαδ Ιιατηοηααι 
ίηΓιιηιίΙδΙβίη βΐηαθ 8(1νθΡδα8 ιηίδβρίβδ ρβυρβΠΒΐίδ Ιΐ3ΐ)6ΐ)8η1υρ. ϋπΑω Β:ΐδίϋ(ΐ8 6χΐΡ8 υΓΐ36ΐη 
€8β58Ρβ8ίη «ιϋίΐοβνϋ, ευ]ϋδ ϋβδΟΓίρΙίοηβηι α Ορθ^ορϊο ίβοΐ8Πΐ Ιιυο ρβίΘΓΓβ ^ϋΥ3ϋ^ι, ηβο 
Ιΐίζϋτο ρϊβοϋίΐ (ι) : «ΡβυΙαΙαιη 6χΙρ8 οίγ!ΐ3ΐΰηι ρβίΐοαι βίΓβΡ, 80 ηογοιη οιγίΐβίοιη οοηδρίοθρ 
ι11ϋ(1 ρί6(3ΐί8 ρΓΟπιρΙα&ΓΪυη), οοαιπιυηθ ΙοοαρΙβΙαπι ΦΡβρίυαα, ιη ςαο, ηοη αιοιίο ΡθΐΙαυϋθη- 
(68 80 δυρβρΒυΦ ορβδ, δβϋ 33ηι η606δ58Ρίφ ηυοηυο ίβ€αΙ(8ΐ68 ρβΓίΙΙίαδ οοΐιορίβΐίοηβδ Γβοοη- 
ϋυηίαρ... ίη ςαοηηορϋυδ ΐΒ(]αο &ηίιηο ΙοΙβΡβίυρ, βΐ 08ΐ8ηαίΐ38 Ι)θ&(& οςηδοΐαρ» 6( ιηίδεΓίοοπΙίΑ 
6χρ1οΡ8ΐαΓ.... ΜπΗ Υ6Ρ0 ηυΙΙ& γ68 ρβρίηίΐβ 8ϋΐΏίΓ3ΐ)ίΙί$ γί(ΐ6ΐαΓ» &((ΐα6 οοαιρ6η(ϋ8Γί8 1ι®ο &(1 
&8ΐυΐ6πι γί8, ί&οίϋδ ίη ο(ΰ1αιη βδοβηδαδ. » 

(α) Ορ. 4ϋ. η. 50, (ί) Ορ. «, η. 26• 

(Μϋρί8ΐ.αΙ. η. 1ί/)0ρ, 15, η.1. 

(ί)Οι, 5, ιι.Ιϋ.Ι (//)ϋρ. η, η. δ. 

(.^) Ογ. 7, 11.15. 10 Ορ. 43, η. 1)5. , 
{β) 11)ΐϋ•, ο. 17. <«< Ι^ΙΙ^ΕΡΑΤΙΟ 6ΕΝ£ΒΑϋ5. ~ <^ΑΙΙ$ ΙΙΓ. |41 

ΙαΙ)0ηυ5 ^βI^ ηαΙΙοαι Οΐιπδϋοη» Γβϋβίοαί, ςυ»^ ί|>5ί βροί ίηνί5ΐ$$ίαΐ8» (βιη ΙιοηοπΟοβιη 
6556, ηυβίΏ ()05ρίΐ3ΐθ5 <1θΓΏθ5 θ( ρβυροΓαιο βυΓβιη δοίιη8(1ΥθΓΐθη5, ηββ ιιΐΐα γθ (Αΐη οΓβ* 
τί$$β, 5(α(αίΙ 1)υ]υ$αΐ0(ϋ (1οαιυ5 οοη$ΐΓυθΓθ, (1&(ί5(ΐυ6 Η116Π$ &ϋ ςαβακίαω ββηΐϋθιη $80ογ* 
(ΙοΙ^ηι, ΑΓ5θθίυΐΏ ηοαιίηβ, 3υ5$ίΙ ϋΓεϋπα ίη 5ίη§υ1ί5 οίνίΐαΐϋ^υβ χβηοάοοίιίβ οοηδίϋυίλ 
Αρο$(8(αω βαάίΓΟ ]αν8{. «^(α) Κβΐίξίο ςβηΐίΐίααι ηοηιίααι οχ ααίωί ηο$Ιπ ββηΙθηΙίΑ νί^βΐ» 
€ϋΙρ8 οοΓυαι ςαί ίΙΙ&ηι ρΓοίιΙοηΙυΓ. Νβαι 68 ηαίϋβαι (]ιι£θ 8(1 (1605 ρορΠηβη!, ρπωοΙβΓΑ δϋΠΙ 
βίςυβ ηΐ88ηίΓΐ08, οωπιςαθ νοίο 3ο$ρβ ϊηβ]0Γ8.... Οαί(1 βΓ8θ?ρϋΐ0Γηυ$ηθ ηοβίδία δαίΙιοβΓβ? 
Ν60 8ΐΐ6ηϋίαΐϋ5 ςαί(1 ΰΗπδΙίβηοΓαΕη ΓϋΗ^^ίοηβαι &υχβπΙ, 1ιυΐΏ8Πίί(88 $οϋίθ6( ίη ρ6Γ6βπηο3, 
6( ίη δβρβίίθοάίδ πΐ0Γΐαί$ 8θΙΙίοϊ(8 (ΙίΙίςβηΙίβ, βΐ δίηαυίαίβ κποπαοι §Γ8νίΐ83. Οϋοπαοι δίηςαΐα 
Λ ηοϋίδ ©χβΓ0βη(ΐ8 βδββ βχίδΐίωο. Νβο δαίΗοίΙ ςαοιΐ ΐα 1ΐϋ]υ$ιηθ(1ί δίδ, δβά ηυοίςαοί ίη 
ΟαΙδΙία δαηΐ ββπιίηβδ ΙβΙθδ βδδβ ιΐβοΐίΐ... δίη^αΐοδ Παίπίηϋδ ΙιογΙογο, αΐ ηοο 8(1 ((ιο&ίΓαια 
8εο6οΙαο{, ηβο ίη ΐ856ΓΠίδ 1)ίΙ)8η(, ηβο απΙβίΏ αΙΙβηι, 8αΙ ορίΓιοίηΐΏ (υπρβ 86 ρΓθ5Γθδυοι 
6ΧΰΓ€68θΙ..•. εΓ6ΐ)Γ& ίπ δίη^υΐίδ είτίΐ8Ιί^;υδ Χ6ησ(1οο[ιίαβοηδ1ί(α6, υΐ ρβΓβ^Γίηί ηοη 6χ ηοδ(π9 
δοΐυηι, 56(1 βχ βΐίίδ βϋβίη, δι ρβοαπία ΓογΙθ ορυδ Ιι&ϋυβπηΐ, 1ΐΰα)αηί(&(ο ηοδ(Γ8 ρβρίΓα&ηΙαη 
ΡοΓΓΟυηϋθ 5αη)ρ(αδΙίΙ)ί8υρρ6ΐ&ηΙ, αη36 3ααι ρΓθνί5αΐΏβ9(....(ΤαΓρ6θηΐα2 6χ Ιαήδθίδ ηβιηίηβηι 
ιηοηϋίοβΓβ, ίηιρίοδ Υ6γο ΟβΙίΙΦΟδ, ρπΦΐθΓ δυοδ ρ8υρ6Γ6δ>6ΐί&αι ηοδίΓΟδ βΙβΓβζηοδίΓΟδ &υΐ6ΐΔ 
ηΐ6θϋί€θδ ηοδίΓβ ορ6 86 δαΙ)δί(1ίο (ΙβδΙίΙαΙοδ νΐάβη. » 

αηα τηοτητη ΓβρηΙα8. 

Βί1)Ιίο(Η6θΦ β6θΐ6δί&δ(ίοοΓααι δΰπρΙΟΓυαι βαοΙΟΓ δοπϋίΐ, Ορβ^οπυαι πιΟΓαπα ύίδ6ίρΙίη8ΐιι 
(1οε6Γ6 Γ8(ίοη6/ςαφρΗί1θδορΙιο ιηβςίδ ςυαω ροραίο οοηνβηίαΐ : ςαοά Γ{ϋί(ΐ6πι,. δί νβΓαπι 
ίθΓ6ΐ, Ώοη Ιαϋ<1ί 8Θ(1 νίΐΐο ΥθΓίεηάυω 6δδ6ΐ βρίδοορο, ςυί» 6υπ) 8ΓΐθΕη 08ΐΐ6Γθ άβ^βαΐ άοοαηάι 
οιηπθδ, δίο θΓ8ΐίοο6ηι δυ&ηΐ αηηϋϋδ αυάϋοπητι οοοοηιωοάβΐ ; ηβββδδθ 6δ(, αΐ (8αι Γϋ(1β$ 
ςαβαι (1θ6ΐσ$ οωΐθδΐίϋυδ ίαιύυβί <1ΐδοίρΙίηίδ. Οαίδήαϊδ (ΰωβιΐ Ιθ^ογΚ Ορβ^ΟΓϋ δβηαιοηβδ, δί 
(Ιϋί^βηΙθΓ 8ΐ(θη(ΐ8( ηυοααοϋο Υβηλ 6ίΓ68 πίΟΓβδ άοοίππδθ 08ρίΙ& ρΓοροη8ΐ 6ΐ θχρίίοβΐ 60Γ8αι 
ίΓβςοίηιί ρορυΙο, Γββίΐβ ηοδοβΐ βΓβδΟπαιη, βάβΙβίη ίη άοπιο Ββί (ΙίδρθηδβίΟΓοω, ρρονίίΐΛ 
ιηαοα Γπιιηοηΐο ρ8ΐπδΓ8ΐηίΠ8δ δίθ{;υΙίδ ί(8 βροςαδδβ, αΐ ηυΙΙαδ, ηβ ρ8υρ6Γου1υδ ςυίϋβιη» 
ίβηιβ ΙαϋΟΓβΓβΙ ; 6( δ8ρί6η1ί6θ ίοηΐ6δ (αηία τβδθπ&δδθ ρΓαιΙβηΙίβ, ηΐ οωηβδ, δίτο ρΒΓνί^ δίνβ 
οίΑ^ηί, δίΐίηι ροδδβηΐ Γ6δΙίη£;ηβΓ6• Ρ8υ^^δ^υ^^ι βίβωρίίδ ϊβπι άοηιοηδίΓΑΓβ• 

Ι' 51 ςυφΓΟδ 8 6γ6£;οπο9 ηυοαιοάσ ςαίδ δόπΏοηβω» νβΙ γθοι &1ίςα8Πΐ8υ$ρίθ8π (]65θ8(? 
«Ορίίσιαδ Ιιίο θΓ(1ο θδ(» ίηςυίΐ (6), υ( ςαί νβΐ δβηηοηβαι^ γβΐ Γ6ΐχι*&1ί(]α8κη 8υδρί6α(αΓ, 
9 Βεο ίηίΐίυηι (1ϋ68^ 6ΐ ίη 06Ο οοηςαΐβδοβ!. » Η&βο οχηηίαιη 8ο1ίοηααι ηοδΐΓ8Γυηι 
ηοΓίοα. 

^Όϋίίΐ ϋβο ο£ΓβΓ6η(1αω ? « (ο) Οηυδςαίδςαθ 060, ςαπ(1 ροΐ^ηΐ^ ο<Τ6Γ8(, ηυονίδ ΙβωροΓΟ, 
ςοονΙ$ ςβηβΓβ τί(φ 6Ι ίοΓίυπΦ, ρρο ρΓΦδβηΐίδ ί8θυ1ΐ8ΐ{^ ηοϋαίο» ρΓΟ βΓ8ΐί& 9ί1)ί οοηο6δδ8| 
οΙρβΓ οωηοδ νίΓΐυΙίδ αιθ(1θ8, οωηβδ οα$ΐ6δΙίδ τβ^ηί ιη^ηδίοηβδ ίπιρ1β&α)υδ. » 

3*Τ3ΐη 1)βηί8ηυδ9 Ιβω οίβωβηδ βδΚ Ώβαδ, αΐ νβΐ ιηίηίαλα Ιιιϋθαδ &6θΙρί&ΐ^ δί τοΙαηίΑίθοι 
€αρΙ(1ίΐ8δ ηοη 6θπιρΓίαΐ8^ θΐ βη^ηδίϋβ ρβοίοπδ πιαηβΓ8 ηοη 608Γ0ΐϋηΙαΓ: « (ά) ΝΐΙιίΙ βΟΓυαι 
ςυφ Ββο οίΓβΓυπΚαΓ, (801 ρ8Γναπι 6δ(, (]υ8ηΐ?ίδ 6(ί8(η ιηίηίηιί ωοωβηΐί δί(, ςυβοινίδ Ιοη^β 
ΙοίΓ&ϋΙίϋδ (1ί§η1(8ΐθαΐ| ς[υθ(1 ηοη οπιηίηο &06ίρί&Κ, ςΓ8ΐαα)({υθ 1ιαΙ)6&1...• 11Ιυ(1 ςαί(1θαι πιί- 
ηίααο (Ιυϋίααι 6δ(, ςαίη, 6ΐί&[ηδί οηιηίβ οοηίαΐβπιηυδ, ηιίηυδ Ι8ΐη6η οοΙΙ&ΙϋΓί δίωυδ, ςα8αι 
80€6ρίΐΏΐΐ5. ΟϋβηϋΙοςαίϋθπι (ΙίΥίηί ϋβηβΟοϋ βδΐ, ςοοά βαηιυδΐ ςαοά Οβαηι ϋο^ηοδΰίωαδ^ 
ηυοϋηαβ θΐίαω,ςαοά ο£Γ6Γ8Π)υδ^ 1ι&1)θηιαδ.. Αΐηαβ ί1Ια(1 ρυΙοΙιβΓΓίπιαηλΙιααιαηίδδίΐΏϋακιυο 
ΰθη56η(]αηα οδΐ, ςαοά Οβαδ ΐΑφϋοηοαίι ηοη οϋΐβίο Γ6ί ρρβΠο βΚ (Ιί^ηίΙβΙβ». δθ(1 οϋβΓβηΙί)! 
ΒίΤΰοΐϋ θΐ Γαοϋ1ΐ8ΐ6 οιβΙίΙαΓ. » 

^*0υί(1 πΐ8χίπ)β ροδίϋΐβΐ 8 ηοΙ)ίδ, (οίηπΐ ^ρβγι δβηίβηΐίβ 6( ηιοιηοΓ&Ια άί^ηΑ ίηουΙθ8(^ 
«(«)Βίχί( 81){)Α5 ΟΓβ^οΓίυδ ΤΙίθοΙοβαδ : ΤΓίβ ΙίΦο βλί^ίΙ Οουδ 85 οιηηί Ιιοκηίηβ 1)8ρ11ζ8(ο» 
β(1θω Γ66(8ΐη θΓ8ηίηιο, νθπ(8ΐ6ηι ίη Ηη8;αα βΐ ΐθα}ρ6Γ8η1ί&αι άο οΟΓροΓΟ• » 

5*0αίΙ)α$ 6Χ ο&υδίδ, ηυο Ηηο ρΓ»οΐ8Γ8 Γ&6ίηθΓ8 4αίδ(]αίδ 822Γ6(1ί8(αΓ ορίίπιβ ΰοηδϋΐαϋ^ 
οαιη6ΐη8(1ίΐααιτ&ηΦ£;Ιοηοοΐ3δΐΓυβηάο•«(/)δίΒΐοπ»6αρ!(1ί(8ΐο,&οηοητ6Πΐ8(ίδ,δΙαάίθ6ΐ8ηιο- 
Γϋηο$ρ6Γΐ6α1&Α(1ίΓ6 6χί3(ίηΐ8ϋ8ΐ(Ια1ί8ηαδ}|ΙΐδΒ6δ8ηθ8ρα(11Ι1θδ1ϋ(ΐ8η(Έαιρ6(1οοΐ6δ•6ΐΑπδΐΦΐ| 

(«) δοζοιη. 1^ 5, ο. 16, ρ. 6(9, («) Αρορίι• ΡαΚ. βρυϋ ^ο^^ι^ ψ; 410, (• II Μοη* 

(ΟΟγ. 19, η. 7. (/)0:*4, η. 59. 

^) ίΙ>ίϋ., ο. 6. ί^I^ Ρ11^Ε.ΡΑΤ10 ΟΕΝΕΚΑι,ΐ:». — ΡΑ115 ΚΙ. 144 

6ΐΕιηρ6<1οΐϊηί)ί ςυί<ΐΑαι»30 ΤΓορι10ο^^,«ιι(1υ6I1υ^ϋ8^^0(1^1η^5β^ο^υπ1ι1οι^^ουι^ 6ΐιθΓΐΐ5••.(α) Α( 
ΰΙιη$ΙίΑθί5ίυοαο(1ίυ8θ5ΐ ρίθΐ8ΐί$ οθυ$β ρβΐί, 6ΐί8αι$ί ηοωο ί(1 Γ6$ο11υΓυ8 βίΐ, ςυβοα βΐϋβ 
οαω ίηιρίοΐβΐβ β^ΓΟΓθ, βίςυβ ία βίοπα νβΓ&0Γί•Ηοιηίηϋ)υ$€|υίρρ6 ρ1δ06Γθ, ρβΓυΐΏ 8(]ιηο(1οπι 
ουΓβιηυβ; ίά ονιμώ θΐρβίοηΐβδ, αΙ ΙιοηοΓοηα β Ρθο οοη$6ςυ&ηααΓ; ίκοο $υΙ)Παιίυ$ βΐίβπι 
Α&$υΓ{$ίο)υ9. (Οβ ϋ$ ΙοςποΓ, ςαί νβρθ ρΙ)ίΙο$πρΙιί, νβΓοςυο Οβι «ετιογθ ρΓθΒ(ϋ(ί $υηΙ}• Οϋίρρβ 
ςιή 1>οηο οοη]αηβί ρΓορΙβΓ ίρ^υαι ϋοηυπι βιορίΑοιαβ, ηοη βυΐβιη ρΓορΙβΓ ΙιοηοΓ€5 ίαβΙΚβΓΟ 
03νο Γβοοη(1ί(ο$« δθουηϋαβ βηιω Ιιίβ (ιοηβδΙΟΓυω βΐ ΙβυιΙβϋίΠυηι νίΓΟΓαιη βρβάυβ 6$^, ρρβίίο 
8β πΐ€Γ6θάθ αΐίςαΐά ίαοθΓβ; ςιΐ6ΐη«<)Γηο(1ϋΐβ ίο (οΓΐιβ οΐ8$8θ οοΙΙοοθοάί βυηΐ, ςαί ροβΟΦ αιβία 
β 5Γ6ΐςτθ βΐ ω&ΙβΟοίο (ΙβΙβΓΓβηΙϋΓ. » 

6* 1.6^^8 δίΏΐοϋίδβ ίΐΑ ι1β30Γϋ)ίΐ> αΐ &(^ ροΓροΠιαιη ΙιοααίηυΓη οοηβοΓίΙίβπι β( ^οοίοΐβΐίβ ίη- 
€0ΐυιηίΐ3ΐ6αι ηίΐηΐ βπαρίίυδ ά6$ίϋβΓ3η(1υπι« $ϊ ωοΓβ8 βι1 ίΐίικί θχβαιρΙβΓ ιοίοΓκο&ΓβηΙαΓ : 
« (0) Λροό εΐ)Π8ΐ)&πθ8 Ιθχ 6ΐ ηοΓΐη& βωίοίΙί/Β (ΐυίβςαο ίρ8θ 68ΐ,8ΐςοθ 68(1601 ρΓθχίιηί8 νοΙΙβ 
ςυφ 6ΐ 8ί5ί ίρ$ί* επΓηβη βαίβηο• οοη ιηοάο ΐΏΒίαιη 6χ$ϋΐί88θ| 86ί1 6ΐί8ΐη β ιοβίο ρβΓυω 
βΙ)ίαί856» οαω βαρί(ϋΐ88 ίρ33 ρβοθ ιιΐ βοΐίο ρΙβοΙ&ΙαΓ ; 3ρυ(] ςυο8 Ι8η(αιυ ρυϋίοίΐί® $(α(1ίαιη 
β5ΐ, υΐ οουΐαβ ηαοηϋθ ΓΓοηοΙαπ 80 ΓθρπωαΙαΓ; βΐ ιη8ηϋ8 88ηξαίη8Γί8 6( υίΐθΓΠΓθΓ& ί(8 Ιοη^β 
ΒΓΟβίΟΓ,ιιΐ ΐΓα Θΐί8ΐηίρ88 606Γ668(αΓ; ροΓ]αΐ'ίυαι βαίβηι &(1θο 81γοχ βΐ ηβί&παΏοοηββίαΓ, υΐ 
ία$]αΓ8ηι1υω ςυοςαβ ίρδυω ηοΙ)ί8 8θϋ8 ιαΙβπΗοΙαω $ίΐ• » 

Ί' ΒβηίβηίΙβΙβαι 6Γ88 ρ8υρ6Γ68 ηοη ΙδαΙαω 8υ8(1^(, 86(1 ιη8χίιΐ)ί8 υΓ{;θ( ιηοαίθηΐίβ. 
{€) « Αη Ιυ ϋθοίξ^ηίΐ&Ιβιη, ηοη η606$88Γί8ίΐι, 86(1 ΙίΙ)1 ΗΙ)6Γ8Π) 688β ρυ(88? Αο ηοη Ι6α;6ΐη , 
86(1 6οη8ϋίαω? Ηοο ςοο^ιυβ 1ρ8β κη38ηύρ6Γθ ν6ΐΐ6πι 6( 6χί8ΐίω3Γ6ΐη. &θ(] ιηο $ίηί3(Γ8 ίΙΙβ 
ηι«ηιι$ 16ΓΓ61* 6ΐ Ηίΰίϋ, βΐ ρΓθΙ>Γ3, 4066 35 60» 3 (]αο ίΙΠβ οοΙΙοοβΙί 8υη(, ι;οιΐ)ίβίαηΙαρ; ηυη 
ςαίβ πΐΒηα8 δϋβηίβ ϋοηίβ 3ΐΙυΐ6ΓαηΙ, ηβο ςυίβ ΙβιηρΙβ (1ίΓίρα6ΓυηΙ, βυΐ βΤιυΗβπυοι ρβΓ- 
ρ6ΐΓ3Γαη(, βυΐ βΐίυοΐ ςυί(1(ΐ3ω θχ 3ΐϋ$ ςϋββ 1ηΐ6Γ(1ί6ΐ3 8υηΙ, 8(1ΐΏί86Γαο(, Ιιοο 0Γ(Ιί06 αιυΐ' 
οΐΒΐί, 86(1 ηυί3 εΐιή$ΐαηι ρ6Γ ρ8υρ6Γ68 ωίηίααβ ουΓβΓυηΙ. » 

8^ Τ8η(1θα) εΐιη8ΐί3ηυιη |}6η6&(ηί8 (ΙΊγΙηίβ 3υΙ οα(ηυΐ3ΐα(η» &α(ΐΏυΙΙυιη 6({6ηΐ6αι 86{ρ8αιη 

ίηΙυβΠ 60Κ6η<1θ• 6{ζΓ68ί6 84 0ΐΐ8Γί(8ΐί8 0(0013 3666η(1ϋ. « (ά) Η3ΐ)68 1>6η6ίΐ6ίυΐ1}» (]"0(1 (β 

«ιυΙΙΟΓυοι ΐ08θ<ΐ3ΐ0Γυω $υ1)ΐηοΏ68( : ηο οοηίβωρίίιη ργ»Ιθγ688. ΡβυροΓ αοο685ΐΙ? Ια 

Π16ηΐ6ΐη (ίΙ)ί ν6ηί8ΐ, 6Χ ςυβΙΏ βΓ8Υί ρ8ϋρ6Γΐ3ΐ6 3(1 ςϋ3ηΐ38 (1ίνί(ί38 ρΓΟΤ601υ8 68. Ρ&ηβ 

€8Γ6η99 8υΐ ροΐυ, βίςαβ 6ϋ3ΐη (ογΙ8886 ί3ΖβΓυ8 (ΐυί$ρί3ΐη 3(1 (Ιοαιυ8 ΐυφ ίθΓ68 ρΓονο- 

Ιΐΐ1α8? ΜθΥ63Πθ 10781103 016083, 3<1 (1030) 30068818(1; 0307631 16 ρ3Ωί8 ίΙΙθ 0υ]α8 ρβΓ- 
Ι1θ6ρ8 ί30ΐα8 68, 08ΐίΧ ϋΐ6, ςίαβΟδ 8006ρί.8ΐί , ΟΟΟ) εΐ)Π8(ί ρ888ίθηϋ}υ8 ίθίΐί8ΓβΠ8. ΡΟΓβ^ 

2Γίοα8 8(1 ββηυβ 1α3 ρΓΟουΙ^υίΐ» (Ιοωο 03Γβη8, 3(1τ6Μ8? Ρ6γ Ημπο 6υιη οχοίρβ, ςυί ρρορίβΓ 

4θ ρ6Ρ6βΓίθ8(α8 68ΐ, 1(1(106 10 ρΓΟρΓίίδ, (]υίςα6 Ρ6Γ βΓ3ΐί3ΙΒ 3(1 (6 1αΐΗΐίβΓ3?ί(, ΙθςΟβ 8(1 

£08ΐ68ΐθ (Ιοίοίοίΐίοίο ρ6Γ(Γ8χί(. ΖβοΗφοηι ίΐΏί(3Γ6 **, ίΙΙοοι , ίθ(|θ8Π) , 1ΐ6η ρυ1)1ίθ8ουπι , 

ΙΐΟίΙίθ 8θ!ω1 Π138ηί(0(1ίΩΘ 6( ΠΙ)6Γ3Πΐ3(β ρΓ»(1ί(0Π)• Ρ30θ1(3(68 001068 (038 ΙΟ^ΡβάίοοΙί 
€ΙΐΓΐ8(0 ΟβΤβΓ, υ(, 1ίθ6( ΟΟΡρΟΓβΙί 8(3ΐ0Γ& ρα8ίΙ1α8, 3θ1παθ (3ω6α βΥθΙ)8Π8, εΐΐΠ8ΐ0Π1 69Γ6{$ΐθ 
Οθη8ρίθ8ΐθ8. ^ί§ΓθΙθ8 ρΓ08ΐ3(, 80 8300108 ? ΜθΥ63ΐ 16 88θί(38 (08, 6ΐ νθΐΩ6Γ3 ({011)08 Ιβ 
£ΙΐΓί«)(08 ΙίύβΓβνίΙ. 8ί Υίϋ6Π6 00(1αΠ1, 0ρ6Γί 60Π)> (0001 ίΟΟΟΓΓΟρίίΟΟΪβ 10(100160(010, ^^ο^ 

081, ΟΗπ8(οα] ΗοοοΓΘ ρΓθ$6ςο6θ8 : (|θθ(ςοο( βηίαι ίη βΙΐΓί8(οιο ϋβρίίζβΐί 800208, ε^πί- 

8(0Ώ ίη(1θίθ108 **. δί (1θϋί(0Γ6ω η30(θ8 818 3(1 ρϋ(ΐ68 (008 8686 βΐΐ) 10160(610 » 8)Γη$Γ8- 

ρΙ)3ηι οωοβολ, Ι8πι ΐ08(-3ηη, '^ςοδπι ίη}ο$(8Γη Γ6$οίθ(ΐ6• ϋ^οβπι ιΙΙβ (3ΐ60(0Γ0πι οαίΙΠα» 
ςοΦ (ίΙ)ί Ο)Π8(08 ΓθΐΏίδί(, ίο πιβιηοηβηι Γβνοοβ. Νοίί (ο 80βΓΐ>υα[ΐ αιίοοπδ ά^ύϋι βχ3οΐο- 
Γ6αι ρΓθΒΐ)6Γ6, θ1 (]οί(1β[ο οοοδβΓνίβ, ουαι (ίΙ)ί α Οοιοίοο οι8]ογ βοαιιΟΑ οοη(1οη8ΐ8 8ί(; ηο 
1)001301(3(18 ςοο(]οβ ί]ϋυ8, ςυ3α) (ί))ί ίη οχβιορίοοι ρΓ0008ί(3αι Ιΐ3θ(1ςο4αο8ΐιι ίαιί(β(υ8 

68, ρΟΒΠ© 8 (β βΧρ6(30(ϋΓ**. » 

ηοΓΐω8 800( ϊη ορ6π5θ8 βΓ6^0ΓΠ ΙιίδΙοπΑίο 8ρ6ο(8η(ΐ3, ςο» 8ίηςοΐ3 Γ6Γ6ΓΓ6 1οη£^υη[) 

ΓθΓ^(. Ρ3003 6 01ΧΐΙ(ί8 ββϋ^βΟΙ. Ιη ΟΓβΙίοηβ XXXIII (η* 11) 80Γί[>ί( Ρ6(Γ0Γ0 ίη ^0•1βΒ8 Ενβπ- 

β6ΐίοπι ρΓ66(11θ8€$6, 1^00310 ίη ΑοΙΐ3ί3, Αη(ΐΓΦ3ΐΏ ίη ΕρίΓΟ, 10800610 Ε|)1ΐ68ί, ΤΙιοπιβαι ίη 
Ιη(1ί3, Η&ΓΟΟίη ίη 1ΐ3ΐί3• " Ι.ϋ€. XIX, 2-9. •• 031. 01, 27. •» Μακίι. χγιιι, 2ί-55. 

(α) Ογ. 4, η. 60. («) Ογ. 44, η. 51^. 

(ΰ) Ογ. 4, η. 123 (ά) Ογ. 40, υ. 31. ΙΓ> Ρη^ΕΡΑΤΙΟ €Ε^ΚΛΙ.Ιδ. — ΡΑΗ5 111 116 

ΥίϋβΙυΓ ιο(6Γ τίοΐιιηβδ ρηο ΟΙιΗβΙο ΟΦβοβ ΓοοβηββΓβ 83. Ι^υβδίτι βΐ ΙοΑηηβηΐ• « (α) Νοη * 
τίοΐίφβδ ρΓΟ €(ΐΓί8ΐο 06Θ508 νθΓΪΙϋδ 65 ? 060 ΐΏβ^οοβ ροβ^Ιθ^ βχΙίΐΏΐιίδΙί, ΙοθηοΰΠ) ϋίαιη, 
ΡθίΓοω, Ρβυίπω» ΐ£ΐ€θ1)ΐιη), 5(6ρ1ΐ5ηυω, Ιιυοβηι, ΑηοίΓΦβιη, ΤΙιββΙβω, βοβ ςαί βΐ ροβΐ 
ί1Ιο$, ρΓΟ Υ6ΓίΙ&(β ρ6Γίθϋ1ί8 56 ο()36ε6ΓυηΙ. Οαί ουιη ι§ιπ, οΐ Γθγγο, 6( Ι)β11υΐ89 6( Ιγπβηηίδ, 
6ΐ ρΓ(Β$6ηΐίΙ)υ8 ιηβΐίβ, » βίβ. Ιοβηηββ Ι&ηαβη 6ΐ Ι^τΐ08$, ςτ]βΓηγί8 ΟΓαοίβ ιηοΓίίΟο&Ιίοηβπι 
Ιυ^ϋβΓ ίη 8υί8 οοπροπϋαδ ρ6Γΐυΐ6Γίη(, βΐ ρ6πηυΙΙη8 ρΓθρΐ6Γ ΟιπίδΙαιη 6ΐ 6]ϋ8 Ετ&η^βΐίυιο. 
οβίβαιίΐβίββ ρα88ί 8ίηΙ: « Η8α(1ςυ8ςιιβιη, οΙ βΟΓίϋίΙ Ε1ίβ8 εΓθΐ6η8ί8 (6), ΟοΓΠπίθηΙ. ίη ογα(. 
^11, ηυοο ιν, ίηίβρβιηρίί 8αηΐ, ΥβΓααι ίη ρβοθ &(1 6υκη, ςυί ρ86ί$ 06α8 6$1'% ΓβΥβΓβί 

8θΓϋ)ί( θΓ6βοπυ8 ΡβίΓϋπα Ιυρίηΐ8 υηίοο 888Θ βηαρΗβ τϋβη) ΙοΙ6Γ888θ : « ΡυΙοΗΓδ γ68 
τίεΐαβ ΙθπαιΙββ, ίηςαίΐ (ο) : άοβιίΓηβηΙο ωίΐι! 68(. • . . ΡθΙπι8 ςιιί Ιυρϊηίβ υηίοο 888θ βιηρίίβ 
ιΐ6ΐ)8ΐύΓ. » — «Ηοβ βυίβηι» &ί( Νίθ6ΐ85, Οοιηιη• ίη ΟΓδΙ. βΙ. χυι, ρ. 659, βχ ςυο(1&ιη ΙίϋΓΟ 
(!65πιηρ1ααι 65( ηι 6ΰθΐ68ί88ΐί€απ] οβηοηβω ηιίηίιηβ Γ606ρ(ο. » 0Γ6β0Γΐυ8 Ιιφο υ6γ1)& 
Ρ6ΐΓθ88οηΙ)ίΙ ίη 6ρί8ΐοΙ& 8Κ XVI, ρ. 778 : « ^ΕζΓΆ 8ηία)& γ1οίιι& βθΐ 060, υΐ 6χίΐΏ!6 
8ΐίουΙ)1 ΙοςυίΙοΓ ΡβίΓϋδ.» ΑηηοΐΑΐ Κ1!88 Ιιυηο Ιοουο) δυοαρίυηα 6386 βχ 60 ΙίϋβΙΙο, ηιιί 
ϋοαηηα Ρ€ίτ\ ίυ86ηΙ)ίΙυΓ : ΟοίηιηβηΙθΠΟ ίη 0Γ8ΐ• 8ΐ. χνιι, ρ. βΒίκ. Η£66 &αΐ6 η υ6γ138 : 
•|((1) Ρ6ΐΓυαι άίοβηίβω δαάΪΒΐηαδ : ΕΓυΙ^Φδοίΐβ ςυί βΐίβηβ (Ι6ΐίη6ΐΐ3» Οβίςυβ (βςυίΐβίβαι 
τοΙ)!8 ίωίΐοηϋβαι ρποροηίΐβ, 6ΐ ηβωο βπΐ ρβαρβη:» 6χ \\\}το ΑροίίοΙκανηίη (^ηααίίοηΗίη* 
ςαβοα ρο&Ιθ8 86χΐ8 87ηο<1π8 ία]ρΓθ1)8νίΙ, Ιβηςυβπι &1) 1ΐΦΓ6(ίΰί8 (ΐ6ρΓΑΥ8ΐηπι 6( 8(1αίη1>Γ&- 

(απα, 8υΐΙ)ρΙ& 6886 56ΓίΙ)ί1 Νί66(88, ΟΟΦΟΙβηΙ. ίη 0Γ8ΐ• 8ΐ. ΧΥΙ, ρ. 672. 

δεπΙ)ίΙ θΓ6Κ0Γΐυ8 (β) ΤΙιβΰΙδοι γίΓ^ίηϋπι πβοίβ Οβοιπαφηυο ροΓίουΙο ρπίΏυω βΓθρίβπ), 
<Ιοίη ωοΓ$ί5υ8 οηβυίΙ)υ8ςυ6 Ιβοηυαι , ηυϊ β^η6Γ0808 ΥΐΓβίηίβ 8Γ(α8 (Ι6η1θ ρΓβω^Γβ 6( 
άί806Γρ6ΓΘ οιίηίηΐθ 8081 8υηΙ, 6 (7Γ8πηο ίρ8ΐα8 ρΓΟοο ορβ ϋΙ)Γί8ΐί 86ΓΥ&18Π1• (/) Ουβωγίβ 
θ9ΐη ρρο 61)Π8ΐο 8&ηβαίη6ηι 8υα(η Γα(1ί886 ηοη 8856Γ81, Ιίθηο Ιβηιβη ηυηΐ6Γ8ΐ ίηΙβΓ €»885 
6ΐ ίΙΙιΐ8ΐΓ68 ΡΓΟ ε^ΐΓίδΙο νί€ΐίω85 : Ιιβηο 8ΐϋ ηΐ8Γΐ^Γ6ίη &ρρ6ΐΐ8ηΙ. 880Γααι β^Γβ^;!» Ιιυίο 
τίΓ^ίηί Ιβοαρίαοι 6Γ8( ββίβυεί», (}υο,'8ΐ)ύίο&ΐ8 βθάβ 0οη8ΐ8η1ίηορο1ίΐ8η8, ΟΓβ^οΓίυβ $680 

ΓΘΟβρίΙ. 

Οθ ]ϋά0ίί$ ΙίΦΟ, 4ίκη& ςηβθ οΙ)86Γν6ηΙαΓ• ΙιβϋβΙ ΟΓβ^^ηυβ (;): «ϋηβ αΐίςυβ ίΙΙίβ 68.8- 
8)1(8(18 €θ1απ)η& (ο(α8 (βΓΓ8Γυαι 0Γΐ)ί8 68(, ρ6Γ ςυ6πι Υβπο Γϋ8ί 8ρ8Γ8ίςϋθ 8υη(» (1ίνίηα8• 
ςυβ ουΚϋβ 6θα}ρΓ688υ8 οΐ βΧ8(ίη6(υ8, ίρβυωηυβ βάβο ΙβπΟδοΙ/αιίΙδηΦ οΓϋίβ βοίαικ, ςυοιΐ 
τίχ]8πι 8|$ηο86ΐ(αΓ) 8(406 1ΐ86(6ηυ8 (1υηΐ8Χ8ΐ ίΙΙίδ ρ8ΐ6(, ί(1ςιΐθ (1αη(8Χ8( ίΓϋΟΐυβ 6Χ Υβΐ6Γί 
$ϋ3 ςΐϋπβ 61 8ηΐρ1ί(υ<ϋηθ οβρίυηΐ, υ( ρ6Γ (]ί6ίη εοηδρίοϋί ί86ΐί βοΙίΙυάίηϋΐη Ιηβββηΐ. » Ρ^α- 
(Ι6ΐη 6ΐ ρΙυΓβ 6ΐ!8ΐΏ άβ Ιυ£ΐδ6ί8 ρΐυπιηί ηπΓΓβηΙ 8οηρ(θΓ68, ωβχίαΐθ 1Ιί6Γ0η}'Εηα8 ^ηι 
ιί( (Α), υ$ςυ6 8(1 8υ8 (βωροΓβ ^α(1»08 ρΓθΙιϋ)6Γί ^6^υ8816^η ίη§Γ6(1ί; βοδςυβ, ςυί €1ιπ$(ί 
«βη^υίηθΟ] 6Π)6Γ8η(, βηιβΓβ Ι8€γ^ιώ&8 $υ88, ίιΐ 68ΐ ρ66αηί8 ί80ϋ1ΐ8ΐ6ω οΙ)Ιίηυί88θ αΐ ςυο 
ιϋθ 8 Κοσ)8ηί8 08ρ(8 (1ίΓυΐ80|υθ 6( 6Υ6Γ88 ίυϋ ^βΓυ8816Π1, ίΙΙί 68αιρθ8 υΙ)ί ΙβραββΙβω ίαοΓΜ• 
Υβοίβοί, 6ΐ 615 ΓυΙη8ω οΙνίΐ8ΐί8 βθΓβ 1ί668(. Εϋ86ΐ)ίυ8 ΐ68ΐ8ΐυΓ ΙίΙ). ιγ ΒΜ.^ οβρ. β« οηί- 
▼6Γ88αι ςβηΐβιη Ιυ4«θθΓυιιι Ιη Γ6^ίοη6η) είΓ08 Ηί6Γθ8θΙ^α)8 8ί(8ω ρβ(]θηι ίηίβΡΓβ ρΓθΙιί1)ίΐ8ω 
Γϋΐ8^6 €θη8ϋ(υ1ίοο6 Αάηβηί ίΐΏρ6Γ8ΐθΓί5; 8(ΐ60 υΐ ηο ρηοδρίββΓθ ςυΐοίβα) θ Ιοηςίηηυο 
ρ^ΐΓΪυιη βοΐυιη ίρβίβ 1ίθ6Γ6ΐ. Οαο(1 (8ηΐ6η ρο5ΐ68 6θηο685ααι, νβΙ ροΐΐυβ ρ6ουηί8 βιηρίυαι , 
υΐ ηοΐ8( βΓθ£θπα8• 

Εχ ίρ80 (1ί8?!α)υ5 Μβχίιηίηαιη ΟΓοάβΗοπ βάγβΓβαβ ΟιηβΙίβηοβ ρ6Γ866υΙίοη6 βΓββββ- 
ΐυπ), ηυ8ΐη Οίθ6ΐ6ΐί8ηυηι, 6( 6]α3 5υο6688θΓ6θΐ Μ8χίωί8ηαιη. (ϊ) «Ρ6Γ86€υ(ίο 6Γ8ΐ, 6Ι 
(|αί(]6ηι ρ6Γ866υ1ίοηααι οααηίηω θΐΓ06ί88ίαΐ8» πί8χίιρο(]ϋ6 Ιΐ0ΓΓ6η<)8. 118^ ΙοςυοΓ, ςυίϋαβ. 
ΜβχΙωίηί ρβΓ56ΰηΙίο ηοΐβ 68(; ςαί, ουπα ρο8ΐ ιηαΙ(08, ςυί ρβυΐο 8η1θ 6Χ8ΐίΐ6Γ8η1, ίη- 
ΒΓϋίβδβί» Ιιοο βίΤβοίΙ, ϋΐ οπιη68 1ιυηΐ8ηί 80 ί86ίΐ68 ίηϊδδβ γίϋβΓβηΙϋΓ. » ΡρκοΙδΓβηι Ιιβηο 
^οοβιη άίοΐΑΐη ΓβίβΠ 8 €οη8ΐ8η([ηί Μδ^ηί ρ8ΐΓθ 0οη8(8η1ίο, ρρίηοίρβ ορΓιπιο, ςαί ουηι 

•• Ρΐιίΐίρρ. ιγ, 9. 

(β)0ρ.4.η. 49• {/*)0γ. 24,η. 10. 

(ή Ιιι 6ϋίΐ. ΒίΙΙ., ι. Π, ρ8{. 222, 223. (^) Ογ. β, ιι. ΙΚ. 

(ο) Ογ. 14, II. 4. (Α) /η αφ, ι 5θΰ/ιοιι., 1. 111, ρ« 1655. 

(:ί) 0^. 14» II. 24. (ί) Οι . 45, η. 5. 

(^) ϋαηη. ΰ€ ρτκί, αά νίΓ^ιηη. Η7 νίΤΑ β. 6ΑΕ60Α1Ι. **« 

8(1 ρβΓββςαΙίοηβιη €Ηπ8ΐ50ηί$ ιοονβοάβιη Ιιίβ ?θΓΐ)ίί ίηΙβΓ θΐίβ α ιηβίβτοΐο ίιηρβΙΙβΓ*:- 
Ιαρ (α) : 

Τ{ της μελίσσης έ(ττ\ν ήμερώτ£ρον ; 
Άλλ' ούδ* έ5ςε£νη των τρυγωντων φείδετα^• 

Ε$ΐιι^ αηίΐΏαΙ βρβ ιιιίΙίυβΤ 

δβ<1 ηβο ίΐΐα Γανόβ &υΓϋΓθηΐ45υ8 ρ&ΓΟϋ ; 

ΰοο$(βηΙΙα5 Γββροοάίΐ : 

Πώς ουχ οΤδας, ω βέλτιστε συ, 
'βς ούδ' έχείνη χέντρον έστ\ν ασφαλές; 
Παίει μέν, αυτή δ' ευθέως άπόλλυται. 

Αη (6 Γημίΐ, τΙγ ορίίιηβ , 

^υο(1 ίρ$ίιΐ3 αουίβυδ ροΓίαιΙο ηοιι Υ2€ΑΙ? 

Ιρ$6 ςυίιΐβιη ρυηςίΐ, 56(1 ϋΐα δίαΐίιη ηιοπΙϋΓ. 

ΡΙυΓίΓηβ ϋθ Οοηδίαηΐΐο ΙιοηοΓίΠοβ ρΓ8Β(1ΐοαΙ; ίπιρβΓβΙΟΓβπι ρϋβδίηουπ), ΟΙιπδΙι βΓΠβηΙίδδΙ^ 

ιηϋΐη, ςυί Ββο θ(ΐ3αηοΙυδ $ίΙ, ςυί οωΐβδίίδ βΙοΓΪΦ ΙΐΦΓεοΙίίοΙοιη βοοβρθΓΐΙ, ςαί Γηοπβη5 

ίηορβπυω ουπα πιβΙίοΓθ οοηοΐΒαΙβπΐ. Νοη ΙΐθΒΟ ΟίΙβποδ, ηοη ΙΐδΒΟ ΑΐΙιβηβδία», ηοη ΤΗβο- 

ι1θΓ6ΐαδ, βΐϋςυθ δοπρΙΟΓοδ βεείβδίβδίίοί• δοά ]αω ιη ΡπβίΙοςυίο &ά ΟΓ&Ιίοηβω ςυοπίΑΠί 

Ιΐ6θθ (ϋΙί^θηΙβΓ 6Χουδ$α 5υη(. ΜοηίΙυο), δι γοΐίΐ, ΑάβοΙ Ιβοΐοπ; ηοΙ)ί8 δβωϋΐ άίοΐα τβίΓα-^ 

οΐΛΏάΙ οΐίηιη ηοη οδΐ; ςυίη βΐίηαι ουίΏ νοίυηιίηίδ Ιαπ) Ιβιρροπδ βηςαδίί® ηοδ οοςαηΐ α(, 

ρΓφί&π(ϋ (βπηίηαω Ιιίο (αοοίβιιι ΙιοΙ)θ&ΐΏυδ, 

(α) €αΓΐη. αάϋ• ίναιη. *^^ νίΤΑ 

ΒΑΝΟΤΙ (ΪΚΕαΟΚΙΙ ΤΗΕΟΓΟΟΙ 

ΕΡΙ80ΟΡ1 €0Λ'8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ0Ι.ΙΤΑΝΙ 

^Χ ΙΡ8ΐυ5 Ρ0ΤΙ85ΙΜυΜ 8εΗΙΡΤΙ5 ΑΟΟΚΝΑΤΑ, 6Γ6([αηυδ ΝηζίΑη^ιοηιΐΒ , ςηΐ αϊ) βχίηιΐη Γ6Γηιη Α ΒΐιΙ)ΐΐΓΐ)αηιιιη ΝαζΊαηζο οοηδβη ρυΐαηΙ : ϊ<Ιςιι« Ιικίο 

ΑνίηηΓυηι 5€ί6ηΐί3 ΤΙίβοΙο^ϊ ηϊαηιβη βοΐιΐδ ρο5ΐ 9ρο- €ο]1|£[υηΙ, ςποά, οιιπ) 6& Γ6§;ίο £Γαη()ίηβ ν&$ΐ3ΐα 

{ΐΐοΐυιη Ιοηηη6ΐη ίπνεηίΐ, ηαίβ, φΐαΐΐδ 61 ηιιηηΐπδ Γυί$$6ΐ, ΝαζΊαηζβηοβ .9(1 ρ(Βηίΐ6ηΙί&ιη ΙιοΠαίπβ βίΐ 

ΓαβΓίΙ, οπιηοδ ηηο ΟΓβ Οτχο,ι 61 Ι.αΐίιη ηιοΐίοπϋ ηοΐ:» βΓβ^οπυβ, υΐ ςηοδ 6α οαΐαηιίΐαδ ρπορΊαδ 5ρ6ΰΐ3Γ6ΐ• 

£επρΐ0Γ6δ 6€6ΐ6δίαδΐίΰί Ι)θηθΓίΓιο6ηΓΐ8δίηιβ Ι65ΐηΐί Ιϋ 1ιαιΐ5(υιη 6δΐ 6χ €θ11αΐίοη6 5 §γηο(1ί ν, ιιΙ)ί Εη-^ 

$ιιηΐ; ραυοίοΓα Ιηιηβη ίΐ6 6]ϋ$ νίια Γ6ΐ)υ5Γ|ΐΐ6 £;6$ιί3 ρΙ)Γαηΐη$ ερίδοοριΐδ ΤΗγαηεηδίδ 3ίΙ : € Απαηζαβ 

Ιί)ΐ6η& πιηη(ΐ9Γυη(• Υβπιιη ίρδ6 6ΐ'6ςοπιΐ8 ρρορπο ηιΓκΙεπι ρΓΦ(1ίυπι 6δ(, ηηϋβ ογ(ιι$ ίυίΐ βΓοςοΓίυβ, 8υ5 

6ηΐ3η)0 8ΐιρρΐ6νίΐ» Ιππι Ίη ρΓοΙίχο οίο^Γβ^ίο οαπηίηβ ΜΛζΊαπζο €οη$Γιΐιιΐυ8 (^). > ΒοΠαικΙΊδΐ» οίυηΐ 86 ηοη 

<|ΐιοι1 ϋ6 5υί8 Γ6ΐ)υ8 ίρ$6 δεπρδίΐ, Ιυιη νοΓϋξ ίιι Ιοοΐβ, ίηΐ6ΐ1ί|;6Γ0 ι ςυΓ 1)3Ρ0 (ΐ6ΐ>63ηΐ αϋ ηαΐίνίιαίειη τεΓοΓΓΐ, 

66υ οηηίπΗίη 036ΐ6Γοηιπι, 8ου οΓαϋοηυιη 6ΐ ορί&ΐο- οπιη δυΟΙείηΐ , 81 βχ ίΐΐο βυα^ ρο8δ€δ8ίοηί8 ρΓ&οιΙίο 

ι»Γυιη, Ίη (ΐπΠ)ΐΐ8 ρίπππια ό& βοίρδο €οιηηιοπιοΐ'ηΐ• Οτε^οπΊ ρηΐβΓ, ηνί ονοδ, ίη ίρδίιιη Ναζίαηζεηηπι 

Οιΐ8Γ6 $6ηρ(α 6Γ630Γϋ, Υΐΐχ ίρβίιιβ, «ηοβοΓϋΐη ςυφ ΰίνίοίειη ηιί^ΓανίΙ, Π)ί(ΐιΐ6(]ΐΓ6ςοπυηι ΑΠιιηι ρορβπΐ 

Λρ ίρβα δΟΓϊϋίιηυβ, 1)9318 βυηΐ αο Γαηϋβπιεηΐηηι^ ηοΑίβΓ. ι Ργχιογο» ίηςυίιιηΐ : < Ατίαηζηδ ηοη ρι*»- 

Ι. ϋτίξΐ,ΟΓ'η ραίγια : αη Ναχίαηζαηι, αη Αηαη&ν» <>»»»" '"«δδβ νίϋοΐιιρ, 86(1 ρη^ϋβ, Ιη φΐο ρΓΦϋίιιηι 

ραβΗί, Ιΐ9ΐ)ΐιίΙ βΓθ^ΟΓίυβ 3 φιθ(1απ) ΙΙΙΐ6|;ίηο εηιρίυηι. > 1.6- 

Γ^αζϊαηζιιπι €αρρ3(1ρ€ΐχ ανίΐαΐεπι, Ιιαυά ρροουΐ α ^ νίοΓα Ιιφο 8οηΐ ςιι»ιιι τιΐ ϋ8 ίιηηιΟΓβηιηΓ (ϋηΐίυδ ; αο 

^.τ$αΓ6α , ίη €Η](ΐδ (Ιΐωεεδί οΓαΐ, βρΰ^οπί 6886 ρα- ραΓίιηι ίηΙβΓβδ.Ι, ηαΐπ8η6 δίΐ (ντε^οπυδ Ναζίαηζί, αη 

ΐΓίαιη, 1η(ΐ6(ΐη6 Ναζίαηζεηυιη ευιη (Ιίΰΐιιιΐ) Γαίδδβ Αιίαηζί; πιαχίηιο ουηι οοοδίεΐ ΑΓίαπζυιη γίρΐηαιη 

ρΙβΓίηιιβ «χΐβΐΐηιαηΐ. 5υηΐ Ιαηιεη ςυί ευιη, ηοη Γυίδββ Ναζϊαηζο. 

Ναζίαηζί, 86(1 ΑΓίαηχί ηαΐυηι αΓΐ)ίΐΓηη(υΓ. Αηαιιζυβ II. Μαία νβίβτηηί άβ ϋαρραίΐοάοί νΐ€0Η$ ορίηίο• 

8Μ(6ΐη ρηςυ8 6Γηΐ ίη Γ6^ίοπ6 ΤΐΙιεΓΪηα 8ίΐιΐ8 , ςυΰηι * ΡαΐΓίαπι ίβίΙιΐΓ, υΐ ^ίΐ 6Γ6§οήυ8 ρΓ66ΐ37ΐ6Γ ίη γ]»8 

ύθ€(ί88ίηΗ ΤίΙΙοπιοηΐιυβ 61 6οΐΙιοΓΓ6({υ8 Ι|6Γηΐ3ηΐίυ8 Υιία , 86ουη(Ιαηι Οαρραϋοουιη ρΓονίυααπι 1ιαΚ»ί> . 

(6) 9 Μαίί, ρ. 376. Μ ?1ΤΑ & βΚΕαΟΚΙΙ. 11(0 ιιΐ€Χ ΙΠβΓοηγιηο, 1ίΙ)Γ0 0^ ΒεήρίοήΙ^ιι» βΰΗηίαϋίά»^ 
£1 €Χ ΟΓβ^οπΌ ϋίβοίιηυβ (α), 3ρρ6ΐΐ3ΐ3ΐη οΐίηι Γιιίδ8β 
0ίο€Χ5&Γ(*αιπ. ΡαΓνα ςιιίιΐβιη υΓΐ)8 61 ο1)$ουΓα, Ν<ι« 
ιΐιηζοπη , ηιιΙΙο ίη ΙιοηοΓβ, ίιηο οοηιιηπηί ευιη €»- 
ϋή$ €3ρ|)3ϋθ£ΐ5ιΐ5 ίιιΓηιηίίΐ ΐΑΐ)0Γαη5• ΙΙϋίηιιβ βηίιη 
ΙβΓΓηΓυιη ρβββίιηβ αυ(1ίοΙ)&ηΐ Οορραϋοοΰ» : ηβο υΐΐυβ 
6ί>1 8€Γίρ{0Γ• $ίνβ € ηοβίπβ , βίνό €χ ρΐ'οΓαπίδ , (ΐυί 
€0$ εοηνίαΐΒ ηοη Ιαοβδοαΐ ; ηιια: 6ΐί:ιηι ρΓονβΓϋΊο, 
ιιΐ6ΐίπ$ ϋίχβι-ίιη , νοίβΓί σαρκάσμψ , τρία ΚΚΚ κά• 
χιστα, ίηοΓβΙ)υεΓυηΐ. υπιπη ιπΙογ ιηπίΐοδ αιιϋίηιηυδ 
ΙδίιΙοΓίιηι (Ιβ €Αρραι1οΰϋ>ιΐ8 Ιοςιιβηΐβιη (6) : < διώ- 
<)οΐ3 8ΐΐ|ΐΐ6 ϊιηρΓοΙ)» ηιη^ηα 6Χ ραπβ Ιιχο ηαΐΊο ϋ5ΐ. 
Ρΐοβ οίΤεηϋίΐυΓ, οοηίβηΐίοιιίϋυβ αο ϋίδδ'κΐϋ^ 2ΐίΙηΓ, 
«υιηϋ6ηι^υ& ϋυΐείδ βΐ ηιηαπ Γοηΐβπ) ΙιαΙβί. Ιη εοη• 1)18 ηοη :ι1ίθ8 €6γ16 ςυηιη ΟΓβ^ΟΓΪυπ) ιιι:ΐ£;ηιιιηπυο 
Β38ΊΠϋπη 8ί£;ιπηο3Γ6 νϋΐη'ιΐ ΙβιιΙοΓυβ, υΐ 61 Ι«Γΐ8 Ίη 
6ρι$Ιοΐ3 εεβίΐι {β) : € Εςο ν^Γο 82ΐηεΐ08 ΠΙθ8' β €αρ- 
ρ»<]οεία 6Χ8Γιΐί8$6 &856ΐιΐίθΓ• Αι^πβ Ιιοε ροιί88ίιηιιπ• 
ίδίΟΓϋπι ίπ)ρΓθΙ)ίΐαΐί8 αΓ£[υιηρηΐιιπι 681 ; > Μπιρβ 
ε9ρρ2ΐΙοευηι , ηυοΓυιη η^ΟΓεβ ίηιΙί|;ηι νβίβπιηι 8ΜΙ• 
εΙΟΓυιη Ραίπιπι νίιΐιιΐβ Ιιιηο (ΙβοΑίιΙ^ΙκιιΜηΡ• ' 
. 6Γεξ;0ΓΊυ8 Ιαηιεη ΟαρραιΙαοίχ ηοη ί1ΙίΙ)θπΐ6Γ πιβ• 
ιηίιιΊΐ, 6»ηΐ(|ΐΐ6, ηΐ 8686 ιΐαΐ οεεα8ίο».(3ΗΐϋΙ)ΐΐ8 ββΤβΠ• 
06 ΟοοΓ^ζίο €αρρ3(]οε6, ςιΓι Αΐ(ΐ3ηα8ίο ιΉίβηδϊβΜτηυιη 

86 ρΓ9?ΐ3υϋΓ3(, Τ6Γϋ3 ί3εί6η3 , 816 Λΐί {() ! § Αίςπβ 

Ιιίε ιηίΙΓι είκπ'ΐδβίηιαιη βοίηπι , ραίπϋπι , ίηςιιαιη • 
ηιβαηι , οηιηί ΟΓΐυιΊηβ ίοιυίαπι νβΓιιη : ίιηρΓοΙ>ίΐιΐ9 
6ηΐπι, ηοη ρ.αηφ,86(1 ίίβ, ηιιί &ηίιηί ίηιΐιΐϋΐίυηβ {Γ658υ ϋΐαϋιΐβ αε Ιιεηίξ^ηβ Ιθ{|υ'αυΓ« ίη &1)86ηΐΐα οϋ- ^ ίρ82ΐηι βίοςβηιηΐ , α88ί|[ηαπ(ΐ3 651. 111» βηίηι βαεΓη, ΐΓβείΓαΙ. Ρ:ι]Ιαχ 6$1, ίη]ρυ(]6η8, ΐ6ΐιΐ6Γ;ΐΓί9, ηιβιίεα 
Ιθ53, οηνίΙΙαίηχ, ιΊΓι1)6ΓαΓΐ8 , νεΓβυΐ», ίη1)αιηαη9, 
8ΐιρ6Γΐ)α 61 €0ηΙυηΐ3Χ , ίη 56ευη(1ί8 αηιίεοΓυπι Γ6ΐ>υ8 
η)€Β$ΐ3, Ίη α(1ν6Γ8ί8 Ιχία 61 ίη82ΐίαΙ)ίΙί8. διώ ρΐ6(3ΐί8 
Ι3ΓΤ3 ηιιιΙίβΓευΙαβ ίη ε<ιρΐίνίΐ3ΐ6Π) ΓεάίςίΙ , αίςυβ 
)η$οηο αυπ 2ΐηΐ0Γ6 Β»1)^ΙοηΜΐηι 8ηρ6Γ3(. Αϋ ηιοη- 
ιίβηϋυπι ρΓοεΙίνίβ 681, αιΙ ρ6]6Γαηϋυη) εβίεπ. Αο 
^ηί(|α6 ςυ^ιίβηι Ιια1>68 ίιιφΓθ1)ί88ίηιυιη αε ρΓ0Γ8ΐΐ8 
6Χ08υιη ςί^ηηΐίιιηι» Ιαΐ63 οηιη68 ΟαρραιΙοεββ 6886 
βιΙ^Γπηα» αο ρΓο εεπο 1ιαΙ)6 (^)... Οαί(1 ΐΙΙ)ί ευιη 
96ΐιβΓ6 1)6ΐΙυίηί8 ηιοπϋυβ ρΓδ6ϋίιο? Ουΐϋ Ιίΐιί ευπι 
1)3γ1)8γ« ηαΐίοη6? Οαίϋ Ιβ ειηη ί§ΐ)θ1>ί1ΐΐ3υ8 εοηιηιί- 
>ε6$? Οαίιΐ ευπ) Οαρρ2ΐ(1οεί1)ϋ8 εο11Ι(ΐ6Π8 ?..•. Οιιίά 
Ιοϊπη Ιρδίυβ 6χί8ΐίπι&ΐίοη6πι εοπΐ(ηαουΐ3£ , ευηι ί1Γΐ8 61 :φα(! οη^ηβ!) ρίεΐ&ιίβ 1&υ(ΐ6 είαπα βΐ ίΙ1η8(Γΐ8 681• » 
Α1ίΙ)ί (ρ) €0ρρα(1οείαιη ν6η6Γ&η<]3ηι ραίπαπι βυαηι 
νοεαΐ , ηεε ηιίηπβ ίιινεηυηι^ , ςυαπι εηυοΓυηι Ιιοηαιη 
ηυΐηοεηι. Ει ίη Γιηβ 6αΓΐηίηί8 Λά Ν6ηΐ68ίυπι (Α), 
§ 63ρρ3(]οε68 8008 > (Ιίείι, 61 Ιιοο ηοιηίηο 86 §1θΓί3π 
ρΓοΓιίεΐϋΓ• 

ΠΙ. Ραηηϋ• Οη^οήί. 
Ρ3Γ6ηΓιΙ)υ8 οηυιη 6886 ηοΙ)ίΙίΙ)υ8 6Γ6|;οπηπ) 8896- 
πΐ6]υ8 ΥίΐΦ κεπρίοΓ; ςυοιΙ ηιικίεηι ίηεεπυπ) β&Ι 
<16 ρ3ΐΓ6 ίρ8ίυ8 6γ6£;οπο; ηί8ί (ΐυί8 ίη(ΐ6 ί11υ(1 εοΗί- 
ΚβΓΟ νεΙΊΐ, (]ΐΐ(ΐ(] 0ι*ϋ§0Γίη8 ηο8ΐ6Γ ίη ΟΓαΐίοπε , ςιΐλ 
(ΐ6Γυηεΐί ραΐη8 1»υίΐ68 ρΓΟδβςυίΐυρ, Ιιίβ νΰΓΐ)ΐ8 ίηεί- 
ρίαΐ (ί) : ι 1116 ί^ίΙιΐΓ, υΐ ραΐΓΪαπι , £[6ΐιυ8, εοΓροΓίβ. 
4]οΐ68 , 6Χΐ6Γη»ιη 8ρΐ6η(1θΓ6ηι , 61 8ΐί39 οΙ> ςυ» Ηο»* ' ------ — , — « ^^ — -^ — ^ «^ , — — , -_ -, 

16 εοηΓ6Γ6η$, ςιΓι1)ΐΐ8 ηβε υ( πιαηείρίίδ ςυΐ5(]ΐιαπ] ιηίηεβ ιηαςηίίΐοβ (16 66 δΰπΐίιιηΐ, 8ι1 εηεοηιίοπιιιι ηιοηΐ6 ρΓ9Βϋίΐιΐ8 ιιΐί ν6ΐίΐ? ι 1ΐ4>.6 6ΓαΙ αηΤιηυοΓΜίη 
(Ιβ ε:φρ;ΐ(1οεΪ36 ίηεοΓίδ ορίηίο, α(ΐ60ί|υ6 (Ιο Ν8ζ1αηζί 
«νί1}ΐΐ8, ΐ]ΐιίρρ6 ηιι» ραΓδ 6]υ8 6Γ81, 86ευη()χ ηίπ)ί- 
*υιη ^3ρρ^ι^οε^26ο58ευ^α είνίΐ3δ. ΥοΓυηι α 6γγ((οιΙο 
ηοδίΓο ι αιίεο ηοϋίΐίοΐα... ε^ι, νβιΐ)» 8υη( 6]υδ 1)ίο• 
§πρ!)ί, υΐ αριιϋ εχίΓεηιοβ ειίαηι οΗιίδ ΐ6ΓΓ3Γυηι 
Οηβδ ρΓορίβΓ 6Ι1Π] εΙαΓα ηΐηυβ ίΙΙυδίΓίδ 6Χ8ΐίΐ6πΕ. 
Νοςπ6 εηίιη ΡεΙΙα ο1> ΑΙοχαηάΓαιη εεΙεύποΓ 68ΐ, 
ίηςυίι, αυΐ ΡΰΓδχ ρΓοριεΓ Ογπυιη αϋ Ιαηίαηι ([Ιοπχ 
βρίοηιίοτίβςυο ιιΐ2|ηίΐΗ(1ίη6πι ενεείί 8ΐιηΐ; ςπ3ΐ)(υπι 
1)χο ρΓ•ρΐ6Γ ιιΐ8£ηυηι Ορηςοπαιη ηδδοευΐα 65ΐ. Ουο- 
€Ίγ€3 ίρδί ηιιοηηβ ο1) 6(Ιιιε3ΐυιη βΓΟ^ΟΓίιπη 3ΐ)υη(ΐ6 
ρ€Γ&ο1υΐ3ηι 6$8β ιιιεΓεβϋεηι εχίδΐίπιο , ςιιίρρβ ςιΐφ 10^68 Γ6ηιίιΐ3ΐη, » 6ΐε. Ουιη εηίιη αίΐ 6Γ6(;οπη8 66 
ςεηυδ ρ3ΐη8, εοΓροπ8 «Ιοίβδ, 6χ(6πιυιτι δρΙεηιΙοΓεπι 
3(1 6ηεοηΐ(θΐ'υιιι .16^68 Γεηαίιίοτε , ηοηηε ιικΙίεβΓβ 
τίϋεΐυΓ δ'ώί 1513 ίη Ι3υϋί1)υ3 ρ3Γ6ηΐί8 ροη6Γ6 Ιί- 
ευΐ856 ; ηιΐοοηηε ευπι 61 ^6η6Γ6, 61 ε<ΤτροΓίδ όοΐίΙ)υβ, 
61 6χΐ6Γηο δρΙεηϋοΓο» 61 3ΐίί8, ο1) ςυ» ίιοήΓιηεδ ηΐ3- 
£ηίΩ€6 (16 86 86ιιΐΙυη(, ρΓΧ$Ιίΐί886? Νίδί εηίιη ΐί^ 
ρΓαί8ΐίΓΐ886ΐ , 0Γ3(0Γ οεΠβ Ι3ΐί εχοΓίΙίο Γίδυηι ηια- 

νί886ΐ• 

IV. Ε(ΒτεΜ Βίΐρ$ΐ$ΐαήοτνιη^ 
ΗγρδίδίαήοΓυηι 86εΐ3ΐη ρΓθΓιΐ6ΐ)3ΐηΓ 6Γ6|;οΓίι» 
ρ3ΐ6Γ ; ςυφ 86εΐ3 < £χ ^εηΐίΐί 6ΓΓ0Γ6» ίηηυίΐ ιιθ8ΐϋΓ 
0Γ6|;οπυ3 {])^ ει Ι6^3ΐί ν»ηίΐ3ΐ6 εοιιίΐηία 6Γ31; 61 Ιιιιΐίδ 61 Βπΐ3ηηί8 εχ (ΙίαηιείΐΌ ΙηΐεΓ 86 ορροδίιίδ |. (|υ3Γηιη υΐηιΐδςυε ραηεδ ςυ3δ<1&ηι Γπξίεηδ, 6Χ ςυί- Χ(|υ6 ίηε1:ΐΓυ6ΓίΙ. » 

0»3ηινί5 αιιΐοηι ΐ8Ί«]οηΐ8 Ι3πι ιη3ΐ6 άβ Οαρρβϋοεί• 
Ιθ8 86η56πΐ 61 βεπρδβπΐ , ίη 3ΐΐϋΓ3 Ι3η)6η ερί- 
8ΐ(ιΐ3 ((/), ρο8ΐ<ιυ3ηι ΡΓίδευηι 03ρρ3ϋοε6ηι 8ΐε 3ΐ1ο• 
ευΐυβ 681 : € ΥεπεοΓ ηε ΐυ ίΠίυ8 €»ρρ3ι1οευιη ραηίδ 
8ΐ8,ςιΐ£ οπ)ηί νίϋοΓϋΐη ςβηεΓε ίΐφΐ8ΐ3 68( ; > Ιιχε 
9<Μίΐ : € Α1ΐ6Γη ειΓιπι ΓυΓ8υηι ϋ3ρρ3ΐ1οεϋΐη ρ3Γδ 68( 
<103ΐη ορΓιηΐ3, πανάρ((ΓΓος, 6χ ςυ3 ίΠί εχδΐίιεηιηΐ, 
^υί νίΐχ 8(Μ6 αο ρΓφεερίΟΓυαι Ιαεο 0Γΐ)ΐ8 ΐεΓΓβηιοι 

(β) Ηΐ6Γ.»2>« $ϋτψ• €€€1» 6γ6$ , Ερ. 3ϋ ΗεΙΙβπ. 3(1 
ΟΙ^ιιφ. 
(6) ΐ8ΐό. Ρείη»., 1ί5. ι, 6ρί8ΐ. 281» ρ. 101. 
(ή 11)ίϋ., ρ. ϋ5.6ρ.55Ι. 
(α) ϋΙ>. 1, ερ. 158, ρ. ϋ4• 
(«) ΙΙ)ί(Ι., ρ. ίη. 1)υ8(]3ΐη ρ3ΓΐίΙ}υ8 εοπΟηία βΐ εοηδίΊΐυΐα 65ΐ. Εΐεαίιη 
ίΙΓιαδ ςιιΐάεηι 8ίηιυΐ3εΓα ει δαεριΠεία ΓείίείεηΙει.» 
ί^ηεηι ει 1ιιεεΓη3ηι εοΐιιηΐ : Ιηι]υ8 &υΐ6ηι &ι1)1>3ΐυιιι 
6ΐ]6]υη3ηι (|ΐΐ3ηιϋ3ΐη α ηοηηυ11ί8.είΙ)ί8 3ΐ)8ΐίη6ηϋ3ΐη 
νεη6Γ3ηΐ68» είΓεαοιεΊδίοίιεπι 38ρ6Γπ:ιηΐπΓ. > Ελ Ιιί3 
ρ3ΐ6ΐ βΓε^οποιη ηοη ((Η586 οηιηίιιο ίί1ο1οΐ3ΐΓ3ηι , 
ςιΐ3Π)νί8 6Γ6^οπϋ8 , ε3Γΐηίηβ /)« τβΙ>ϋ$ $Ηί$ , Ιιυηε 
€ 8υ1λ ί<Ιο1ί8 λ νΐχίδδβ 8εΓίρ86Γίΐ^ Οιια ςυίϋεηι νοεβ 
ηαα (ΙεοΓαηι αυΐ 3ηίιη3ΐίαοι &ίηΐϋΐ3εΓα» υΐ ^03πιι^ 

(Γ) 0Γ.21.η. 14. 
\τ0) Ογ. 45« η.5« 
(/ι) 03ηη. 62. 
(ί) Ογ. 18, η. 5. 
υ) Ογ. 18, η. 5 151 ΨΙΤΑ 5. €ΐιε6οηιι. «.^2 

ϋ1βΓί€0 νϊδυΐΒ 6&(» 66<1 ί([ηΊ3 9ΐι( ΙϋϋβΓπαηιιη €ΐβ- Α ΰΟΓροΓβ, ηιυϋο ιηη^ίδ, ςαηηι ςιιί οΐϊπι λ Μογδβ υι- 

Ι)υΙ;ι$ &(!€6ρΐιιή €Γηηΐ, ρυη6ε3$3βΙ. ι ιηβηίβι 6Γββ[θπυιη ίηΐβΐΐβχίβββ , ίη ιτιοηίΐο αά ογα 
Ιΐοηβιη XVIII 05(βη<1ίηιη9 (Ρ. 529); Μηιιβ βχ Γβία* 
118 6Γβ|;0Γίί νβΓύίβ 3ρ€Γΐ6 ϋβοΙαΓαΐϋΓ. Ουοϋ ίΐιΐβπι 
|Ιγρ3ί8ΐ3Π0Γυιη ηοπιβη βρβοΐ^ΐ, 6γχοο ΓοιιΙβ εβ(]ϋ, 
ιΐ€πιρ€ τοΰ6 5ψ(<7το«, (|ΐΐ9β αΐΐίαιηιηίξί $οιΐ31 ; 8ίΙ)ίηιιβ 
Η7ρβΊ8ΐ9ΐηοηιπι ηαιηβιι νίη(Ιίθ3ΐιΐ , <]ΐιο<Ι βοΐυιη ΑΙ- 
Ιΐδ9ίίηΐ2ΐ|ΐ 2(ΙθΓ6η^ Οβ 1ΐ30 Ι)»Γ68ΐ ηίΐιίΐ ^6|;ι(ιΐΓ 9ρυ(Ι 
ΕρίρΙι&ηίπιη, Αιι^ιΐδΙίηυιη, ΰχΐβΐΌβηυβ ςυί ϋβ Ιιχγθτ 
8ϋ>υ8 6οηρ86Γ6. €οη8ίιηΊ1ί3 Ι3ΐη6η ΓβΓβ ϋβ ΕυρΗβ- 
ιηίΓΐδ» 8ΰυ ΜββββΠβηίβ, ιι3γγ31 ΕρίρΙ)3ηίιΐ8 , ΙιΧΓββί 
^χχχ; 3ίΙ βηίιη ίΠθ8 6χ (;βηϋΓιΙ)ΐΐ8 , ηββ ^υ(|3ί8ιηο , 
|ΐ6ΰ εΐιπ8ΐί3ηΐ8ΐηο 3ΐΐ6ηϋ£ηΐβ8» (1603 ςυΐϋβιη «ΙίββΓβ ; 
ηιιΐΐιιπ) 3υΐ6ΐη 3<1ογ3Γ6, ββϋ οηυιη βοΐυπι νβηβΓβΓί, 
1{ΐΐ6ΐη οιηιΓιροΐβοίβηι νο€3ηΐ. Ουβηαϋβπι 6ΐί3ΐη 8ίιηί1ί Εχ Ιιίδ ροΐβΐ 
βΓβ^οπιιιη Ι6ΐηρυ8 3Γΐ(]υο<1 Ηΐιρ6η(1ί88β, ηΐ βοΜββ 
6ΐ(ΐ6Γ6( ρΓΐυ$ππ3ΐη βηυίδ 1>3ρΓΐδΐη1 ριΐΓ{^3ΓβΐιΐΓ, <]ΐιο 
ριΐΓ£[3ΐίο ρΓ9Βνί3 ρυΓβ[3ΐίοηί3 (Ιοπο ΑΓηΐί(3ΐ6ΐη 9ΐ5$β- 
ΓβΓ6(, ββυ (|;γ.ιΓι»πι ίη Ιιιΐο ροη6Γ€ΐ. Ε{(Γ65&υιη βζ 
3ςυ3 Ιυιη^η εΐΓΰπηιίαΙβίΙ : ςυο ηιίΓ3ου1ο ρβΓαιΙβιιβ 
6ρί$εοριΐ8, βΓβροπΗπι 5ίΙ)ί ίη ερί8οορ3ΐιι δυεοββ&π- 
Γηηι ρ3ΐ3ηίΐ αε ρυϋΐίεβ εΐ^ιηηνίι. |ϋ βΓ^υπτεηΐο (;6ΐ 
βπιη Ν»χΊ3ηζί 3{> ε]ιΐ8 ΕεεΙοβί» ερί^εορο 1)3ρΐί5ΠΐΑ 
8ΐΐ8ε6ρί&8ε, η ο η νβΐΌ β I^6οη(ίο ΟχβλΠβηδΚ υ ι ριιίβΙ 
β3Γθηίιΐ8| «ιυειη βεςιιίιυΓ Ρ3ρεΙ)ΓοεΙΓιυ9. Οιιθ(1 βυιη 
ιη3ΐ6Γ ο]ιΐ8, ΓιείΟΓϋΐη ηυιηίηυηα ευΐΐηί 3(1ϋίεΐ3, πι- 
όιςίΐβ ΓβΓΓεί, ρβΐηηπι ΓιιςεΓβ εοβεΐαβ ε8( (ϋ), «ΡαΙγι» 

εΟίΙοδίίδ 30 Τ6Γ9Ρ 1ΐΦΓ6(Ιίΐ3ΐί8 031183» 6ΐ ΐηβίΓβ, βΐ Γα- Ιιιιΐίηβπι ΙιβΙιοηΙ Ηγρβίβίβηί ουηο 8υΙ)οηί8 ρο8ΐβ3 Β οιι1ΐ3(ί1>η8 3ΐί(|υαη<ϋη 03ΓεΓ6 βυδίίηεηβ, βίςυο Ιιαιιβ €θΒΐίοο1ί8 ΑΓγιοφ , άβ (ΐιΓι1>υ8 Αιι£[Η81ϊηιι8 , 6ρί8ΐυΐ3 
(ΐιχιιι ; Οοάβχ Τ/ΐ€ο4οίίαη»ί$ ^ ΠΙ), χμιι, Οβ /κΒτβΐί- 
ρ Ι, 6| Γφ. XIX, Β€ ^Ηί^(εί$ €(χΙκοΙί$ βΐ Βαηιαήΐαηύ, 
ν, Μοτ€$ (μΤ0§οτΗ ραΙτΪΛ, 
Ι^οο^ο 6Γε0θΓίιΐ8 ραΐβΓ ΐβιηροΓβ ίη Ηγρ£ί5ΐ3πο- 
Γυπι βΓΓοί'β, πΊπιΊΓυπι Λά (ΐυ3(ΐΓ3^68Ίηιυιη ςιιίηΐιιηι 
ΓοΓίηο 91*13115 ^οΰΒ 3πηυιη , Υ6Γ83ΐυ8 681. ΤοΓυπιία- 
ΐηοη ρηιίΗςυΒίη ΓβΓι^ίοηοηιι €ΙΐΓί8ΐί3η3πι ρπιΓιΐβΓβ- 
|ιΐΓ, οιοπΙ>ιΐ8 βΓ3ΐ ΟΙΐΓΪδΓιβηυβ. « ΙΙΙβ βηίηι , ίυπηίκ 
£ΐΓ6|(0Γίυ$ ηο8ΐ6Γ (α), 3ηΐο 6113111 ςυπηι 3ΐΙ ηθ8ΐΓ3ΐη 
ΰβυΐβιη 86 οοηΐυΐίδβοί, η08ΐ6Γ «Γ3ΐ. &!ογ63 ηιιίρρβ 
ίρ8ηιη ηι>1)ί8 38θί8θ6ΐ)3ηΙ• φι οηΐιη ιηαίιί εχ ηοβίπβ 
|ΐοΙ)ί8εΐ|ΐη ηοΜ 8ΐιπΐ, ςιιοβ βείΠεεί 3 οοηαιηυηί ε•Γ- 
ρο^6 νΊΐ3 Γ6ΐηον£ΐ; 816 εοηΐΓ3 ιηυΐιί εχίεΓοπιηι 3ί1 
«06 8ρ6εΐ3ηΐ , ςιιίευη(]πβ ηίΐρ'ίΓυιη Οϋεπι ιηοπϋυβ ^ 
ΙιιιΙβνβΓίυηΐ, βο 8θ1ο ηοηιίηβ εβΓΟπΐ, ουκι Γοηα ίρδ3Π) 
|βιΐ63ηΐ. Οιιο ίη ηαιηεΓΟ ιηευβ φίοςυε ρ3(6Γ 6Γ31 ; 
1*311108 ηυίάεηι ίΐΐβ 3ΐί6ηιΐ8, ΟΦίΟΓυηι νί(3 εΐ η)οηΙ)υβ 
|ΐ<1 ηο9 ρΓορβηιΙεηδ. ι Ρυ<1ίείιίφ Ι3ΐΐ(1β εχεείΐεΐ)»! 
(ίΓε§[θήυ8 ; ίϋΐίατ βίηιπΙ 3ΐιΐ3ΐ)ίΙί88ίηιιΐ8 ει 038ΐίε8ί- 
ΐηυβ, ςα% <1ιιο 1ΐ3υ^ ΓΑοίΙε ίιι υηηιη οοπευΓρυκΙ. 
^υδΙιΓιββ Ι3ηι 1εη3χ ΓιιΊΐ , υΐ ίη πΐ3£πί8 ΓοΊρυΙ^Γιεχ 
|ηυηεη1)υ8 νβΓβαΐηδ, ηε ιΟΓυηοίο ΐ]υί(1ειη Γ3ευ|ΐ3ΐε8 

^1138 3υΧ0Γίΐ. ^ϋ 1)ίδ 00)18818, 3(1 3001110, ςΐΙΟ €Ι)Π810 

ροιηεη (ΙβιΙΚ, 30 €Ιιη8ΐίαη3ΐο Γβϋ^ίοηβιη ρΓοΓέδδοδ 
γεΓ3δς(ΐ6 τίπυ^εβ εδί 388εουΐυδ, νεηίβιηυδ. Ιδ ΓιΓκ 
ηοηυδ , ςυο 1ΐ35ίΐ3 681 βγηοϋοδ ΝΙ('9&039 ροδί νίΓ^ΐ- 
ρίδ ρ3(ΐιιιη ^25. Είβηίιο 3ί) ερίδεορίδ, ςαί ίΐΐυο οοη- ί{;οαηιίιιί3ΐη ηςοίοδ ει Γ3εΊ1Ιυ8 <ιυ3πι 3ΓΓι δυπιιπιο^ 
))000Γβ8 ΙηΙϊΙ. > 

VII ί. Ερηϋορνί (ίΤ€αΐ\ιτ. 

Οιιοιΐ (Ιε Ογγ^οπο ε ΐ3ν30Γ0 38εβιΐ(ΐ6ηΐ6 ρπεηιιη- 
11311101 ΓαεπιΙ, €θπΐί(;Ίι, €Γε3ΐιΐ3 εδΙ ερίδεοριΐδ αππο 
529, νεί 528, οι ρΐβοεί βοΐΙιοΓΓίϋο Π6Γΐη3ηΐ» 3ηηο$ 
031118 Γεηιιε ςοίηςπ3{;ΐηΐ3 ; οιιιηηιιε Ν3ζί3ΐιχβη3η) 
ΕοοΙεδίαηι ροΓ ςΐ!3ΐΐΓ3§Ίοΐ3 ςοΊο^υε 3ηπθ8 83ρί6ΐι• 
ΙΐΗϊ^Ιιηε 3<Ιιηίοί8ΐΓ:ΐ88εΐ, εχβεΐίδ ρεηε εεηΐιιιη 3πηί8, 
ρ1εηιΐ8 (Ιίεπιιη, δβηοΐΊδδίπιε οΙ)ϋΙ 3θΐιο 575 θχευηΐβ, 
>τΙ ί 11611016 574. 
IX. Νοηηα^ ηιαϋτ Οτβροήι^ € ταάΐΓβ' $αηαα ρτοάϋί^ 

Ιρδί 0011 (Ιίυ δορεΓδΙεδ ίυίΐ ρίί88ίπΐ3 €οη]Ηΐ Νου- 
03 : Ι3ΐί (11^03 δροοδο εΓ3(, υ ι ίρδο ΐ3Γι (Ιί^πυδ δρα ει- 
8»; 3(ςιΐ6, οΐ ρϋ βΠί ν6ΐΊ)ί8 οΐ3Γ {ά\ ι δί ςοίδ 3ΐ) 
υΐιίιηίδ ΐεΓΓ3Γυιο ηηΐΙ)υ8, 3(ςυε εχυοίνεΡδΟ ΙιοηιΙ• 
ουιο {;6οεΓ6, ρΓβΟδίβοΓίδδϊοιοιη οοιι]η$;ΐηπι οοοοί1ί3Γβ 
«Ιυϋηίδδεί, ουΙΙυιο ιΐδςιΐ3οι Ιιοο ρΓ3.*δΐ3οΐΙυ8 3ρΐΐο8- 
ςυβ ΓορεΓίπ ροΐυίδδεί. 1(3 εοίοι νίΓΟΠίοι 30 πιαΙίε- 
Γΐιιο ορΐίιο3 ει ρΓ3:οΐ3η8δΊηΐ3 ςαβεςοε ίο υηαπι €θο- 
0ιιχεΓ3οΐ, υΐ Ιιοο ιη3ΐΓΪπιοοίυιο, οοο ιοίοοδ νίπυιίδ, 
ςιΐ3οι εοΓροΓοηι οει^οδ εδδεί. ι 1ΐ3ΐ)υί( Νοοο3,ςυο<Ι 
6Χ 6(11118 3 (Ιοείΐδδίοιο ΜυΓ3ΐΟΓΐθ 6ρίβΓ3Π1Π13ΐϋΐυ3 
(1ίδ<:ίιουδ, ρ3(Γ6πι ηοοιίοε Ρ1ιίΙΐ3Γπιηι ; οΐ3ΐπ ηοηιειι 
ίιΓιΐ ΟοΓ8θοί3, ΓΓ3ΐΓί ΑοιρΙιίΙοεΙιίϋβ, εχ ςυο οηυί 
013^1103 ίΙΙε ΑιιφΙιίΙοοΙιίοδ Ιοοοίί ερίδοορηβ. Νοηο* 
εχ Γ»(1ί€β 830013 ρΓΟίΙίΙΐ ', 3θοερ»3ΐο<|»β » ρβΓβοΐίΙιοδ 

νΙΠυΐίδ Ι)8ΒΓε(1ΐΐ3ΐ601 113 ρ1ε(3ΐ6δυ3 ρΓ«θΐ3Π8 301Ϊ0- Ιβη(1ε1>3ΐα υ( Απί ΓοΓΟΓίΙιυδ οΙ)δίδΐ0Γ0οΐ , ρΓΰΒοίροε ρ οίϋιΐδ 3θχίΐ, οΐ βΐ δίο^υΐβ ρβΓοοΓΓβπε 3θίοιαδ βββεΐ 

(ΙβίΙΙίδ νοίυοιεο ϊιορΙεΓείοΓ. 86(1 63 δϋ3νίυδ Ιε^ίβι, 
ει εχ ίρδο ίοοίβ Ιΐ30Γί6ΐ ΙεοΐοΓ, νεΓδ308 ΟΓεβοπί 
οοδίΓΪ 8οηρΐ3, ίο (ΐυιΐ^υδ δχρίοδ Νοοιΐ3β Γιΐ οιεηΐίο. 
1.6(ΐ;ειΐ(ΐ3 ίοϊρΓίοιίβ θΓ3ΐίο χνιιι, ςοΛ ΐοΐ3 (16 Ογο^ο• 
ηο Ρ31Γ6, ει (1ε Ιίοοο3 ; οβΓοιίοΛ ι βΐιι, 6ΐο. ϋοαοι 
(1υπ(3Χ3ΐ Γ6Γ6ΐ•30ϊ, ςυο(Ι ρΓβϊΐεΓοιίιίεΓε ηείββ εβδβΐ. 
Νοιηκο 3δοηΙ»6θ(Ιη ββΐ βμι βΐ) ΗγρδίδΙβΓίϋπηιι δεοΐβ 

•8ρ008ί 3(1 €|ΐΓΐΗ|ί30»01 ΓεΙί^ίοΟβίΟ ΐΓΛΟδίΐίϋ, ς"3ΐιι 

3δδί(1υΐ5 3(1 ^ειιιιι ρΓ6θίΙ*υ8, (Ιΐεδ 30 οοοίοδ οιιπι Ιί- 
ΟΓΥοιίδ βΐ ]Γ]ιιοϋ8 οΙι$εοΓ3ΐκ1ο, ίιιιρείΓβνΙι : 8αη€ίίΗ' 

(αίΗ$ £$1 νίν ίΐΐ/ί</ί/ίβ Ρ€Τ Β?«/|βΓ€Ι|Ι β<ΐ€ΐ€ίη •». ΝΟΙΝ 

(ί)0Γ. Ϊ8, η. 5• 
((<}ΙΙ)ί(1., 0.7. νβΓΟ 3 (^600110 , ^μΙ (ΟΙΟ 016ΐΓθρθΙΙθ) (;θϋ6Ρ03ΐ).ΐΙ , 

Ιϊυιη δροοίε 803 (ΙεδίίΙβΓίυιη δουοι οοοΓεδδυδ ^υίδδεί, 
€οιηηηοοί8(ΐο6 83ΐοΐί8 3υχί1ίυοι ρορο^είδδεί, 03(6- 
βΐιοδίδ 86ΓοιοοίΙ)θ8 ίοιΙ)θΐιΐ8, ϋβρΓι 801010 δοβοερίΐ. 

VI, VII. βτξ^οτίιη ραΐβτ ΰαρίίαηιηηι $η8€ίρΊί ο6 ^ρί- 
9ΓΟΡ0 ΝαζίαηΜηο, - Ρα{ήα\η (αςβη οο^ΐΐΗΤ αΰ 

Αοηο ί£;ίΐυΓ $25 1)3ρΐίϊ3ΐο8 εβί &Γε|[ο?ίαδ, 3αΐ 
3)ΐ(|0»οΐο ροδΙ ιειηροΓε; δΐι^ιΓκΙεοι, ΐεδίε ΟΓε^οπο 

ΟΟδίΓΟ (6), < Α(1 ΐ3ν30Γθηΐ 30θε88ί(, ΟΟΙΟ 80 ρΓΟ 

νίΓίϋυδ δϋίδ ρππδ ραΓ{3δ8ει ; 3ΐΐ{(ΐ6 Ιυοι 9Ιοίηιο, (ΐ|0) 
•• Ι €ϋΓ. \ιι, 14. 


{ Ογ. 18. ο 

11)141., ο. 45. 6. & νίΤΑ 8. βΑΕβΟΒΙΙ. 1^4 

ύί «$€η1)6ηιΙί δΐιηΐ ϊΙκιηιίΑηΙββ ΙρβΙαβ Ιο βρίδοοραίο Α ου» 1β{;ίΙ)υ8 βοείβδίΰΐ&ΐΐάβ ν&ΐϋβ οοηβοηιιιη• δ**^! ίηΐ€ΐ«&; ΝοηηβΒ «5€πΙ>6ηϋ8 ββΐ οαΐοΓαιη ρΊ6ΐ&5,ςυο8 
£ηίι»ιιοη ηαίοαβ βρίπΐϋ ςιιαπι ΰίίΓηβ, Οβηαι υηαιη 
(ίω€Γβ€ΐ8ΐηΑΓβ ιΐοοοίκ; ςαο8 Ιιιπι 6|;Γ6(ζίί5 ιιιοπίιηβ 
Η ρηίΰβρΓ» ίηίοπη&νΐι ακιυο ΙιηΙιιιίΐ, υΐ Βίηςιιΐοδ, 

>$ρίΓ3ηΐ6 ζΤΛίΐΛ^ &Γ(ΐ€η8 &(] 5ί(]βΓ& ΤίΠΟδ βΓ€Χ6ΓίΙ« 

ιίςυβ Ίηΐ6Γ β^οοίοβ ίρδί ηιιιη€Γ6ΐιΙιΐΓ ουιη β&ηοΐΐ^ 
ρΐΓ60ΐίΙ}θδ; ηίιηίΓυιη ΟοΓ^οηίί, ςυβΒ Γοηοη ηαΐυ 
Μχίιη^ Γαίΐ ; βΓββοΓίυβ, ύβ €ΐι]α8 νίΐ3, Γ6ΐ)υ8 |;68ΐί>, 
α Μπρΐί8 ιΙί€ΐθΓί 8υιηυ8, βι €«8&ΓΊυ8» 

Χ. Ομο αηηο ηαΐηΒ •ΐΙ ϋτ€§οήΗ$„ 

ΒίΚ6 6ΓΕ0 ρ»Γβηΐί1>υ8 ηαΐυβ ββΐ 6Γ€§[θΗα8 (α), 

ι ϊίςυβ 9(1 Οευιη 8 νυΙν3 ϊρ8» ρΓθ]βοΐιΐ8, βΐ βχ ιη&• 

Ιβπιΐ ροΠίοίι«ΐίοιΐ€ ίρ8ί ϋοη3ΐυ8. » Ειβηίιη Νοηη»» 

(ορ»ιΐ5 ηι&8€υΐ3ΐιι ρΓοΙβιη* €υιη ββιη εΓ6ΐ>Γίβ ρΓβειν ν6Γ&3 6π»€βι βΙίΙβΓ ίηΙβ1Ηβ6Γ6» η6 ν6ΐ ίρβίιηεΐ Ρβρβ- 
ΙίΓοεΙιίο ροΒδίΐΜΐβ β8ΐ (ι/) ; ςυίρρβ ςυί «ΙίΐβΓ 63 ίηιβΓ* 
ρτβΐίή ηβςηίΐ, πΊβι ιηυΐΑίκΙο ΟΓΰ^ΟΓΠ νβΓΐ» 6γ903 
9Γΐ>ίιηο 3110, ηυΐΐίυβ Βοηρίοπβ, ηιιΐϋοβ οοϋίοίβ ιηιιηα 
βχ&Γ3ΐί 8α€ΐοηΐ3ΐ6. Οαο<1 ιηίΓυιη νίόβΓΪ ρθ88ίΐ ίη 
υΊγο, ςυί ιΐβ ν6Γ8ίοηϋ>ιΐ8 6χρο8ΐυ1αΐ, αίςυβ ίηΐ€Γ- 
ΡΓ6168 ηιίιΓιηιβ ουΓΊο$θ8 ίαί886, υΙ)ί οο8 ιη&χίηΐθ 
8εΓυρα1ο$θ8 6886 οροηϋί$86ΐ, 6ΐ3ΐηίΐ3ΐ? 

1.βΚ6η<1ιιιτι ί(;ίΙιΐΓ ετησίων ρΓΟ θυσιών οοιόίοΗ: 

"Οσος διήλθ' ετησίων έμο\ χρόνος. 

Οηοά βίεείατηηι Ιταη»Ηι ί€ίηρη» ηιίΜ. 
Ου» ΐ66ΐίο ηυΐΐο ηίιίΐυΓ Γυηόαιηβηΐο, ηβο υ1ΐ3 εΐ 

8Ι||)681 ηΟΐίΟ. 0υί8 βηίΐη €Γ6(ΐ8ΐ 6Γ6|[0Γίυΐη ρ3ΐΓ6Π1 

8ί|[ηί0€3Γ6 νο1υί$86, ηοηϋυηι Ιοί 3ηηο8 νίχΊ886 Οτ^ ΙΜ» 8 060 ίΐϊΐρβΐΓ8δ86ΐ. «Ι οϋιη Αηιΐ8 δΛΠΜΐβΙβιη. Β βΟΓίϋπι βΐίϋΐη, ςυοΐ ίρ8β νίχβηΐ? Ν8πι 8ίο φ86 ίηΐβΓ 
νοιί €0ΐηρο8 ίίΐοΐΛ ρί3 ιηαΐβΓ, βΙίαιη 8ίΙ)Ι <1οπο Οβί ρΓβΐ«1«Γ Ρβρβ^ΓΟοΗίϋδ (β) : £0Β€β$8υη) ίΐΐί Ά ςιιο 86€6ρ6Γ8(» Α 1)11801 φιιμιΙεΙβ, 
οοη36€Γ3τίΙ **. Οαο βηηο ιά οοηΓιββΓίΙ ^Γ^ινίδ ε8ΐ 

(Ιι(&ου1ΐ88, 61 €6η»1ΐ( ίηΐ6Γ 86 8βΓίρ(ΟΓ68. .ΟϋβίΥΐνίλ 
ηΚίΓΟΠΙ ηΟΙΙ 8ίΐ ΐ8η(88Πΐ68 €Οΐηροη6Γ6, ({01(1 180)611 

κηΐίιηιιΐδ (Ι*ΐ88ίιιιυΐ8Γ6 16Χ οροπδ ιιοη 8ίηιΐ ; 86ιΙ 
ρΓΐυ& ^ίν6Γ88Γυιιι ορΊηίοιιυπι 6χρβη(ΐ6η(ΐ8 δυηΐ ιηο- 
ι»6ηΐ8. 1)οϋΐί88ίιη(ΐ8 86 ρΊί&8ίηιυ8 ΤΠΐ6Π)θηΙιυ8, 6υιη 
ιΐί» ρΙϋΓί1»υ8, 6Γ6βοπυιη ηβε εΐΐίυβ ηεε δβΓίυδ 8η- 
110 1€Γ εεη(68ίιηο νίεεδίιηο υοηο η&ιυπ) 6556 8(8ΐΜίΙ 
» ρΙαή1>ιΐ8 Οτ^^οηι ίρδ!α8 νβΓύ'ιβ, ςυο εεηε ηοη 

Κ(2Γΐ08 {618118 8026168118 ΙοείφΙβίίΟΓ. ΡΗΐΐη8Π8 ΙΠ)- 

ρΓΐπ)!$τί(]εηΐυΓ 1ΐ86ε 6Γ6^οπί ρ8ΐΓί8 ν6Γΐ)8 ΠΠηη) 8(1 
ι«κίρΊ60<]υιιι ιηυηιΐΒ ρ88ΐοΓΪΐ)ΐιπ) ίΐ))ρ(:11ειιΐί5 (6) : 

Οΰπω τοσούτον έκρμέτρηκας βίον, 

Όιοςβιήλθε θνσιων έμο\ χρόνος, 

ϋοηάηη ίοΐ αηηοί νίία ρβτύΗΓήΙ ίνα^ 

Ολοι Π11 ίη μγγμ ;<ιιη »Ηηί ρβταίΐί νίαίηΐίί. 

1Π« άυο5υ8 ▼6Γ8ΐευ)ί8 ιη8ηίί68ΐ»ηι 68ΐ 6Γ6§οηιιιη 
Μ»ί3ΐηζ6ΐιυιη η8ΐ«π) 6886, εηπ) ]8ηι Ρεο β]υ5 ρβΙβΓ 
τΐ€ΐίΐ)ΐ88 οβΓεΓΓεί; δίνε νίεϋηιβδ ε88 ίηΐϋΗεχεπδ 
ηο» ςυίΓιΙ>εΐ ΟΙιπδΐίαηυδ εχ εοηΐε ρυΓΟ οίίϋΓΐ, δίνε 
φΐ2δ8ο1ίο5ε8ΐ &8εεΓ(1οΐ)8 801 ερίδεορί, αΐ η)ίιιί8ΐπ, 
ο1ί<^ΓΓ6. €υπι 80160) 6Γ6{;οπυ8 ηοη 8ηΐε 8ηηαη) 5% 
(Γ«&(υ8 δίΐ 8866ηΙοδ ει ερΐ8εορο8, ηεεεδδε εδί υΐ 
6Γί|οηυ5 Γιίίοβ εχ ρ8ΐΓε ερίδεορο δίΐ ρΓοεΓεαίοδ, βί 
τίαίιηΑδ ςυ88 ο1>ΐιι1ίΐ, ρΓίιΐ8(|08ΐη η&δεεΓείπΓ Ω1ί»8, 
€»$ 6856 εΓε<1ί(Ιεπδ, ςΐ)»8 8οΓι δ3εεΓ(]οΐί οίΤοΓΓε εοιη- |Γ ^Εία$ γεταοία ίαηι ίοηρα ηοηάΗΜ €$ί ιΐΰί, 
^ Οηο(, εΐε. 

δβ(1 εοΓΓεοΐΙοηίδ δο» ι 1ίεεηΐί8η), • βίε εηίπ) ίρδβ 
βρρεΙΙϊΐ, 8§ηονίΙ ροδίε»; εοηΓεδδΟδ εδΙ εΐί8Π) νίΓ 
ε8η(1ί<1υδ εαπι ηυΐΐίυδ ηΐ8ηΐ]δεΓίρΠ 8ΐιοΐοπΐ3ΐε ίοΙ* 
εΐΓΐ, 86 (Ιειηυηι ροΙΓιείΐοδ Ηαηε 86 ΙίΙ>επΐ6Γ (1Ιη)ί8δθ- 
Γυπ), ευίη νεί 8ϋ8ΐη ΐ)ΐ8βίδ Γυη(]8ΐ8η) εεΓΐ8ΐη({η6 ίη- 
τεηεπί ςυίδρί8Π), νεΙ εχρΠοβηά» ρΙ)Γ8δεθ9 ίδΐίιιβ 
Γίΐίοηεπ) 8ρΙίοΓεη). ΑΙίαο) ίρβε Ρ3ρε1)Γ0€ΐιίϋ8 ΙεεΙίο- 
ηειη ίηνβηίΐ (Π, βειι ροΐίυβ βηχίΐ; ειι]ϋ8 ηοη ηΐ8|0Γ 
ςιΐ8Π) ρηοΓΪδ 8υ€ΐοπΐ83 6886 ροΐεδί, εοηο οιιΐΐίϋδ 
ίρ88 εοίΐίείδ 8Ηεΐ0Γίΐ8ΐ6 ίο1οί8ΐυΓ; 61 ςοββδοο, δί 
8(1ηΓιΙΐ6ΓβΙηΓ, ρΐυδ ηοεβΓεί, ςπ3ΐη ΓανεΓεΙ Γ8ΐ)Π€8- 
Ιοη ; δίο ΙδίΐπΓ Ιε^βικίηπι δυ^βεπί ; 

"Οσος δ^ηλθε δ\ς Ιών έαο\ χρόνος. 

Β%» (ΐααηΐΗΗΐ βηηάο Ιαΰϊΐητ Ιεηιρια Μΐ7ιί. 
δ:ι(ίυδ 6δΐ, οΐ 3ίΙ ιιθδ16Γ ΡΓοάεηΐίϋδ Βΐ3Γ8η ίη Υϋα 
Βαηαί ίΜ$ίΙΗ (ρ, 58), « εοπ) ΤίΙΙεπ»οΐ)ΐίο Γ8ϊεη, Ιε- 
^ειη εεε1ε8ί3δΐίε30) <1β εοηΐίηεηΐίβ ερίδεοροραιη 
ηοηιΐυπ) ίη οπιηί&)ΐΐ8 οηιηίηο Εεείοδϋδ νί^οίδδε, 
ςη3ΐη βρβΡίίδδίΜϋΐη Ιοεοσι ε]ϋδηίθ(Ιί εοηίεειοΓίδ 8ΐ- 
ΐεηΐ3Γε. > ίΐεείε, δί ρήοδ <1ειηοηδΐΓ3Γί ροδβεΐ Ιββειη 
111801 ίη θ3ρρ»<1οοί8 ηοη νί^υίδδε, ςοοά ςοιάεοΒ 
ρι-οΙ>3Γε ηοη ίβείΐε ΓιιβΓίΐ. 

Εδί 8ΐίϋ8 ΟΓε^οπί ΐεχίοβ, ΐ|ϋί 8(1 ε0ηβΓηΐ3η(ΐ8ΐη 
δεηΐεηΐίβιη ΤΐΙΙεηϊοηΐϋ άα 3πηο (ΐυο νίΓ δβηείοδ π8- 
ΐυδ εδί, ηοη πιίηιΐδ ίϋοηευδ νίϋειΟΓ : 8ίΐ η3η)ςυ6 
ΟΓε^οπυδ, €μπ) ΑιΙ)εηίδ)η ρβΐηβηι τείΐίΐϋπι ρ3Γ8ΐ)8ΐ Ρ«ι1ι, ίκίεοςοε ηοη 8ηΐε βηηυιη 328 3'υΙ 5^9, (^υο ρ .^ϋ^ο 555, δβ Ιου^οη) ιεπιρυδ 8ΐυ(1ίο ε1θ(ΐυεηΐί3ί ίηι• (Τ€3ΐυ5 081 ερίδοορυβ. 

11-Χ11Ι. ΒοΙΙαηάί $εηί€ηύα άε αηηο, ηηο ηαΐΗ$ ε»ί 
Οί^οπι». Οηοί αηηΪ9 Οτεΐίοήη» ΑιίιεηϊΒ εΐοηνεηίίω 
ορβΓαιη άεάίΐ. Ηε[ε11ίΐητ ορΊηΐο ΒοΙΙαηάΊ. 

Ηβ€ΐ3Π)8ηΐ Βο]ΐ8ηάί$ΐΦ (υ)., ίηΐεΓρΓείεδ 3εεη83ηΚ, 
ν^2 6γχ€8 8ΐ> ίρδίδ η)3ΐ6 ΓείΙ(ϋΐ3 1.311 ηε (^υεποι*- 
ΐιΐΓ, εΐ 8()80Γ()ί88ίηιιιη) 088ε εΐ3Π)3ηΐ, δί βρεξοιίιΐδ 
ΚΑζίιηζεηυδ (1ίε3ΐθΓ ρ3ΐΓε 830ΰΐ-(1οΐε νεί ερίδεορο 
β<ϋΐα8. \ά (|ηί(]60ΐ ηιίΓυιη 6( ρΓΟΓδΟδ ίηδοΐίΐιιιο, ηεε 

"1^68.1,41,28. 

(α)ϋρ.^,η.77. 

(Μ 03Γηι. 0( νίΐα «»λ. ν. 512. 

^)9ΙΙηίι,ρ. 570, 5;Ί, 

ίίί)»11αίί,ΐ).37|. ρι η(1ί88ε, 86 8ε ]»η) είΓείιεΓ ΐπ('ίΗΐ3 3ηηο8 η3ΐοο)• 
11^0 δοηΐ ε]ιΐ8 νεΓΐ)8 : 

Κα\ γάρ πολί)ς τέτριτιτο τοΤς λόγοις χρόνος. 

"Η^η τριαχοστόν μοι σχεδ6ν τοΰτ' ήν Ιτος (§). 
Υεπιπ) εχ 8(Ιν6Γδο οεεοΓΓοηΙ Βο1ΐ3η(1ίδΐ% (Α), 8ΐςιιβ 
ίιι εο (ϋδρυΐοηΐ. ι (1γ3Γι3, ίηίΐυίοηΐ, ρΓΚδοηιίΐιΐΓ δί- 
Ι|ΐΐ3Γί βηηυδ Φΐ3ΐίδ, οΙ)ί 8ηηοδ 8ΐυ(1ίί, 80<|υίΓεη(ί« 
ε1οί|ϋεηΐί« ΑΐΙιεηίδ ίιηρεηδί, η^υΐιο εοιιβΓ«βηΙίΗ8 
ροΐεδί ίηΐεΐϋ^ί Α1ί88 εηίιη ςυοηιο<Ιο ιεη)ρυ8Αΐι- (ε) Τοπ). II Μηίί. ρ. 845. 
(η Τοιιι. νη ΙΙ«ίί, ρ. 657. 
(0) (ΙβΓπι. Οε •'ί/π <Να, ν. 258. 
(Λ) 9Μ3ίί,ρ.571. ί55 νίΤΛ 5. βΗΕΟΟΒΗ. Ι5β ϋοηιηι 00(0 τβΐ ϋβΰβιη (η6^ βηίηι ρ1υΓ69 Ιυηο ηα- Α (|υοϋ βΐίλπι «ι^^ηΐ βιΙϋίΜ ρ&Γϋουΐ8 € Ιληςοβιπι ^ι ιηβΓ9Γβρο&8€8, &ί βοΐυπι 6Γαι ΐποβη9Γίο$), Ιοηριη 
άίχίΜβΐ αιΙ 6Αΐη βλβΓοίιβιΓιοηβηη, αιί ρΐυπιηί Ιοίβιη 
«ΙίοΙι&ηΚ νίΐΛΐη, η^ςυβ νβΐ βχΐΓβηΐί χΐβιβ ΟΓηίοπ» 
«ηί5 ροΓΓβοΐίοηβιη 56 α&$β€ΐι(ο8€Γβ(]ο1)&ηΐ? ι Εγ|;ο 
ηβ <1β€βηι νοί οοΐο αηηί βίοςιιβηΐΐχ βΐιιϋίο Αΐΐιβιιίβ 
Ιιηρβηδί, υγγο €1ιη$ΐίαηο, φΐί ].ιιη απίβα ρβΓ ρΙιίΓοβ 
αηηοδ, Ιιιηι Ναζίηηζι α ρίίΓοηΐίϋιΐδ, Ιιιιη Οΰεβηρο»^ 
α1ϋ$(]ΐΐΩ ίη Ιοοίβ α (Ιοείίδβίιηί^ ηιηξΊ5ΐΓί$ ίη οιηηί Ιίΐ- 
16Γ»πιηι βΐ βίίβηΐίηπιηίΐ ([βηοΓβ Γιιβπιΐ ίιιβίίΐυΐιΐδ, βα- 
Ιίδ δΐιρβΓςιιο βΓ3ηΐ. υΐ ίρ^ί (ΠοβΡβ Ιΐίίτβΐ $6 Ιοη^ηιη 
Ιβιηριΐδ ίη οο οιιγγιοιιΙο ΐΓίι?ί850? Απ υργο ηοοοδ&β 
681, υΐ νίΐΛΐη ςηίδ ΐοΐ3Π] <Ικ•αΥ0Γ•ΐ δίικίίο βίοηποιιΐί», 
ςιιο νβΓβροδδίΐ (]ίεοΓ6 56 Ιοιΐ£;ιιπι Ιβιιιριΐδ Ιιιιίο βΧβΓ- 
αΐηϋοπί ίιηρβικϋδδβ ? Ροΐυίι βΡβο ϋίοοΓβ βΓβ^οηιΐδ, 
ηυο(Ι 6υιιι (Ιίχίδ56 ηΐΑίιίΓοδίυιη 6ηΙ. Ιιηο ηιίΓοΓ 6γ6- 
|[0ΓΜΐιη Ιοί 3ηιιο8 Αΐΐιοηίδ νβΓδηΐυιη ; ΟΓοςοπαιη, 
ϊηφίαιιι, ςπ^ιη ηιαίβΓ α Οβο ρΓβοίϋυδ ίηιρβίΓαΜί, 
ροΙΙί€ίΐ9 86 61 (ΙίοοίιίΓαιη, δι νοίίδ αιιπυβΓοί; ςοοιη 
« νηΙνα ίρδ3 α(1 Οίηιιη ρΓοίβοβΓαΐ ; ηιιί 86 α πιαίΓβ 
θ6ο (Ιίεαίυιη ηοπαΐ ; ε•ιί , ειιηι ]»ιη ρυβΓίιίο! Φΐ2ΐΐ6ίη 
(Γ&η$ΐ58ε(, ϋίνίιΐ2Β δεΓίρΐιΐΓΦ εχειηρία ίηβΐίΙΙβΓαΐ, 
ςυ'ώυδ δίκηίΩ€3Γ:α ρϋΓεηΐυιη νοΐ3, ΑΙΟΓαΙιχ Ιιίϋΐο. 
Γϊηιη 61 ίδηηο, Αηηκ 61 δοιηιιβίίδ; ςιιεηι, οοηι ευιιι 
Οβο ριΐ6Γυ1ιιιιι οΙ)(υ1ίΐ« δίο ηίΤαΙα επαΐ (η) : 

Νηΐ€, ({10 ΐ€ ν'ινηηχ ΟΐΐΓ'αΙο, ϋΙιαγη$Ίιη€, ιηκηιιβ 
ΟΐΙειο, ηιιο ηιαίτΐ» νοίιηη ρτοηηααηαβ βηηα ; 
Οηω Ι€ €οη€β:\ ρΓέηΰη* : ηηα'ηηε ορίίηιη» ηΐ »ί$ 
Ει νίΙα€χΜνί, βαηΓαη(ίΙ)Ηί€χΐ)£ΐο ι•ο//4, 
Ηθ€ (ΐαύΐήά» βπίΐ νοίηηι ; γηι ρΓοί'ηηα ίρ»6 
€εάβΗάΐ(ηι, ίη ιβηΰνα φιαιηνίΛ ωΐηΐβ^ ρ^ιίαυκ 

Εοηιιίδ, ΙίΟίΟδΟΓίο ρβρρβικίβηδ, ίη ηηίηιιιπι ίη<Ιιιχβ- 
Γίΐ Οροβοιίϋιιι, ηιΓι ρΐ6ΐ;ιΐ6ΐη 3 ρ3Γ6ΐιΐΐΐ3Π8 ευηι Ιαοΐ6 
ΙΐΑΐΐδβίΑΐ, 3(1 αηηυιΐ) υβηυβ φΐ.ιΐίδ ίν 8εςιΓΐΓ6η(Ιφ 
βίοηιιοηΐίπβ οροΓοπι (Ιβιΐίβδε : ηεο ίρδί, ροδί ίιηρεηδοβ 
Ιιυίο δΐιιιΐίο ΑιΙιοηίδ οείο νεΙ (Ιβοειη αηηοδ ϋίθ6Γ6 
1ί€υί$56 86 1οη£[ϋη) ΐεπιριΐδ ίιηροιΐ(Γΐδδ6? 

XIV. ΙηύβτίίΗ €Γ€ροήαΜ τεάίΗ ΑΐΗεηη. 
ΑιΙβο πιι(6ΐη :ιηηυιη ι.ν ιιοη αΙΙί£;6Γαΐ, ϋΐιηι ΑΐΙιβ- 
η!8 ΓΟίΙϋι ΟΓββοπιΐδ, υι 86 Ιυιιο οΐ Βαδίϋιιηι € βχ 
ΙπιΙ)6ΐ•1)ίΙϋΐ8 νίΓΟδ Γ;ιοΐο8 » Γαίδδύ <Ιίθ3ΐ. Ός δ* ουν 
έπανήκαμβν, μικρλ τω κίσμψ χα\ τϊ) σχηνϊ| χαρι- 
σάμενοι, κα\ δσον τδν των πολλών πόθον ίφοσιώ- 
σβίθαι ( ού γάρ αύτο£ γε εΓχομεν θεατρικώς, ούδ' ΙιηΙ)6Γΐ>ίΙ)υ8. > δίε, ίηςυίυηΐ (^), ηβο ςικχΐ < «χ ίηι- 
1)6Γΐ)ίΙ)ΐΐ8, (ϋεαΐ ( 6Γ6|;οπυ8 ), Γβοΐοβ νίΓ08« » ϋε- 

1)61 ΟΙΙΐη Γ65Ρ661ΙΙ 9(1 36ΐαΐ6ΐη 36ϋΊρί, 86(1 Γ6Γ6ΓΓΪ αϋ 

Δηίηιυιη; ςηΐ Ιυηο ρπιηιιιη νίΓΐΙίΐοΓ βη^ϊ εοΒρίΐ αο 
γο1)Ογ;ιπ , 611 ιη δεροπΊΐο 3ΐϋβ ρΐαεβηίΐί 8ΐυ(1ίο, ηηο(] 
ΙιηρειΤβείοπιηι 65(, α(Ι νεραπι 8θΠ(ΐ3πΐ(|Π6 νΊπυίοπι, 
ςυ:6 68ΐ νίΓΟπιπι ρερΓεειοηιιη, εοηαίιιηι Μΐυπτ πι- 
Ιβη(ΐ6πιη1. Ηχε ρροΓϋείο α β(>11ηη(1ί!»ΐί8 ίηεοιίδίίΐβ- 
Γηΐ6 (Ιίεΐη , Γ»8 δίι (ΙίεβΓε ; ηεο ιιι]υπ3πι 86 ΒλδίΙίο 
61 βΓβςοΓίο Γ:ιε6Γ6 εο$ίΙ«ΐΓυιιΙ, ευιιι ηΐυιιΐ, € ιυηο 
ρπιηιιιη, > 8εΐΙίε6ΐ ειιιιι αιιιιυηι 9Βΐ3ΐί8 (ΐιιίηηιιη^β• 
δίιηυιη ςυίηΐιιιη 3ΐΐί§ί886ηΐ, 60Γυηι αηίπιοδ ι νίηίί- 
ΙεΓ ^ΐ\^\ εοβρί88β αε Γοϋοραη, εΐ δεροβίΐο αΐϋβ ρΐ3• 
ε6η<1ί δΐυϋίο , 9(1 ν€Γ»ιη βοΠϋαιικιιιε νίηυΐεηι εοηα- 
Β Ιυηι ίη1βη(1ί586. ι Ε^π'βίλ νεΓΟ Ιηιΐδ ΒαδίΓιί 61 Ο〕 
βΟΓίί Ι Ιηιο ηιαχίιηα εοηίαιηείία. ΤαπίΟΓυπιΐλβ υΊγο• 
Γοπι αηίιηυδ, ηοη ηΐδί 6Χ3ε(ί8 ι.ν «ιπιΓιβ, ι νΪΓίΙίΐεΓ 
6η([ί εοΒρίΙ 61 α(] νεί'αηι δοΐίιίαπκιυο νΊπυίειιι οοηα- 
Ιυιη ίιιΐ6ΐιιΐ6Γ6 7 > €οη5ί(ΐ6Γ6ηΐ Βοϋαικίίδΐ^κ ςυί(Ι 
8επρ$εηηΐ• 

ΧΥ Ό1»μ€ΐα ΒοΙΙαηάΚ 

Ρΐυπιηβ ο1)]ίείΐ ΡβρβΟΓοεΙιίυδ : 1• Ουί Οβπ ρο8- 

811 υΐ ΟτεςΟΓΗΙδ, ςπί νίχ ςΐ13ϋΓ3ς6ΙΙ3Γίθ ΙΙ13]οΓ 6Γ31 

86(:ιι»ϋυιη ΤϊΙΙειηοηΐϋ εαίοιιΐυιη, ευιιι ραυίο ροδί 
ΓιαίΓίδ €χδ»Γϋ εΐ («υρςοπίχ δΟΓΟΓίδ ηιοπυιη €.ιηιιοη 
(1ϋ Γοϋυδ 8ηίδ δεπρδίι, ςιιεραΐυΓ (ά) ι ]»ιη εηριιΐ €3- 
ηίδ »Ι1^6δεεΓ6, ηΐ£;ο8»(|ΐΐ6 ηιεηιΙίΓΟ 3ϋ ΐΓΐ^ιιβ νίΙ;6 
οεεηδπηι ρροηα ΓβΓΓί?> 2•0ιιοηιοι1ο Νοιιιΐ3 (|ΐηιΐ(](ΐα- 
Ο £6113113 Πϋιιπι ρ6ρ6ηΐ? Εαιη εηίηΓι 0Γε£;θΓίιΐ8, ηοη 
δοΐυιη όμέζυγον, ι εοιι]ιΐ£6ΐιι, ι νεηιιη εΐιαιιι όμδ- 
χρονον, ι εο3ΐΐ3ΐΐ63ΐη » ΓιΓίδδβ 3δδ6πΐ, Γσην πολιί) τε 
χαΐ ήθετ•., ι ιηοΓίΙιιΐδ εΐ εαηίιίε Φ<|ΐι.ιΐ6ηι. ι 5• Ουο- 
ηιθ(Ιο Ίιΐ (ηείΐιιιη ρΓχΙεηιιίδίδδεί Γιΐίαδ Ίη ΟΓ^Γίοηβ, 
ςυα ρητειιΐιιιη Ιίΐυϋβδ ρΓ0δ6ί|ΐιΊΐυΓ, ηιιιΐΐα Ιοη;;6 ιηί• 
ηαΐίοΓα εχρ6Π(1ϋηδ? διιίδ (ΐιΓιιΙεηι ηοη ε3Γϋΐ ϋιΑιοϋΙ- 
(;ιΐϋ)υ8 Τϋΐϋηιοηΐϋ ορίηία, 56(1 φΐχ Ι3ΐιιειι δοΐνί 
ροδδίηΐ. ' Α^ο ερ^ο, 1• ιιιίΓηηι εδδε ηοη (1(:1><^1 δε- 
ηεείιιιίδ ίηεοηιιηο(ΐ3 είροηιιιτεηίδδε 6ρι•ςορίυιη 
ρρίυδίιυαπι αϋ 63ηι οΐΐαΐεηι, ςιΐ2β δοηβεΐυδ 9ρρ6ΐΐ3ΐυρ, 
ρεΓνεηίδδεί. Ιϋ εηίιη ηοη Ιαηι ίΙΓιιΐδ αηηίδ, (|υ3ηι 
ίπΓίΓΐηίΐηΙ'ώυδ, 8ΐυ(ϋθΓυη) αε ρφηίΐεηΐίχ 1αΙ)οΐΊΐ)ΐι$, 
ςιιίΙ)υδ ]3πι Γραείπηι ίρδίυδ ερηΐ εορρυβ, βΐ 8εηεεΙ(ΐΙΐδ Ιπιδεικτικώς), τάχιστα έγενόμεθα ημών αυτών, κα\ 

τελοΰμεν είς άνδρας έξ αγένειων, άνδρικώτερον τή Ο •"^-^^""«««ί^ «ιρεΓνεηβραηΙ. Ιπϋυεηιίπηι. Οηοα 

φιλοσσφί^προσβαίνοντες. Αη νβρο ίιηΙ>6Γ[}βηι 86 65δ6 
<Ιίε6Γ6 ροΐεδί νϊρ ι.ν ίηηοδ ηαΐηβΤ < ϋΐ Ιβίΐιιρ, ίιι- 
ςιιίΐ Ορεβορίϋδ (*), (Ιοιηυιη ΓβνεΡδί δυηιυδ, ευπι 
«ΙίίΐυηηΐυΙυιη ιιιυη()ο αε δεεηοβ δορνϋδδεηΐΜδ, ςπαη- 
Ιυιη δείΐίεεί δαίίδ 6Ρ»1, υι ρΐηρϊπιορυιη οΐΐδβςιιερε- 
ΐϋϋΡ οπρίίΐίΐαΐί (ηείΐιιβ εηίπι ίρδίηιβΐ αιΙ Ιΐιεαίρηπι 
61 οδίεπίηΐίοηετη ρρορβηιίεΐιαηιυδ ), εοηιίπυο Γηείί 
δηηιυδ ]ιιρί8 ηοδίρί , εΐ βχ ίηι1)6Ρΐ)ί1)Π8 Γΐειί νίη 3(1 
ρΐιίίοδορίιηηϋηιη ηο8 εοηΐιιΐίιηυδ ^εηεροδίυδ. ι (}υί(1 
ο<Ι Ιιχε ΒοΙΐ3η(Ιίδΐχ? δοΐερίβδ 8ί1)Ι νίιΐι^ηΐυρ, νορϋα 
6Γ6§[0Γϋ ίη ηιείαρίιοηευιιι δοηδυιη (1εΐ0Γ(|ΐιεηΐ63 , 

(α) Οίριη. ϋ€ Υ€\>να ικι'•, ▼. 443, 61 86Π(Ι. 
(6) Ορ. 4ί, η. 45. *^ 

(ί;9 .\ΐ3ϋ, ρ. 371. 3 α- 
ΐειη αίιιηΐ, βίε^οΓίηοι δίΐεηΐίο ηοη ίιιίδδε ρΡΰΕίεΓ* 
ιηίδδΐιρυιη, δί εχ ιηβίρε (&ιη ρρονεείχ Φΐαΐίδ 6«ιδεΐ 
ιιαίυδ; υΐ υ εοηεειίαιηυδ, εεηεδίΐεηΐίο ηοη ρρο^ιερ- 
ιηΊδΊΐ, δΙ ηιίηιΐδ ίη οραΐίοηβ, ({υα ραρεηιεδ Ιαυϋανίι, 
83ΐΐ6ηΐ ίη ε3Γΐιιίη6 Όε ΥΗα $ηα, ΠΓι εηίπι ιιαρραηδ, 
ςηοηιοίΐο δηα ειιιη ηιαίερ δίαιίιη αϊ) υΐείο οϋΐυΐβπΐ 
Οεο ; αε (Ιείηιΐε ίίερυιη οίίϋΡβπδ, ευηι ϊαιπ Γαΐίοηίβ 
6δδ6ΐ ρ3Ρΐίεερδ, εοπδεερ^ΐίδ δαερορυιη 1ί1)Γ0Γυπ) 
ΐαεία ίρδίυδ ηιαηίϋυδ, ςηίΐιυδ νειΊ)ΐδ ευιη αΙ1οευΐ«ι 
ΓυβΓίΐ, δίε ρΓ08ε(]υίΐυΓ {β) : 
^α^η εαηιηι /ί/ίκηι α/ί^αή άιυιηΗιι* άαΐκΜ δοηηηι, 

ι ΟρίίίΗΜψ 

(ά) V. 307 61 308 

{€) Οαηη. θ€ Ρβ^κχ «μι'ι, ν. 442 61 86(ΐ. 137 ΥΙΤΑ 8. βλ£ΰΟΒ1Ι. ί^% Ρί9ρ£Γαηί£ίη «Ι ίαϋτα νΐΰΐΐιηα βύηί^ αά αταη αά- Α ηυΐΐηπ) Γυΐ88θ, ςυ3ΐη€ϋηςυ6 Γβϋ^ίοηβηιι ρτοΟίΟΓβΐΗΓ, 

[άηχίΐψ ςιιΐ ^^||5 86Γΐηοηί5α8, »ϋ ςυο8 ΰοηαΐΓβο ιη3§[ηο αοοβ* 5«πτ ΐατάχρατΛ ρτοΐέΐη^ 

^ίIΛ^ €§0 ί€ νίνκιη ϋ€0 ιηκηνβ, κι ρτοηιΙ$ί , 

Οίίτο. 

$ϋ3ΐιι ηβιηςαβ ιιΐ3ΐΓβιη €οηΓβΓ6η5 6γ6{;οπιι« ουπι 

ΐΐΓϊ1ίρ3Πΐ δ3Γα, βαιη αυθ(|ΐΐ6, υΐ ιρ5ίυ$ νβΓ^ίδ υΐ3Γ, 

ύνίτοχον, ΐΑΓϋίροΓαπ) ίυίβδο $αΐί$ Ίηϋίοαί. 

ΙΥΙ. Ιη 9€ηΐ€ηΐΊα ΤΐΙΙβιηοηίη ρταυίείίίηα €$ί άΐ^- 
αιίία$. 
Υεπιπι Αιία ιοηςβ (ΓανΙοΓ βδΐ ίη ορίηίοηβ ΤίΙΙβ- 
ηοηΓπ (ΙΊΙΒοαΙίαβ , (|ΐι» ιηακΊη)€ δοηιριιΐιιιη ηιονοί 
Ρ>Ρ«Ι)γοο1μο, ηοο ίηιιηβηΐο, αΐηιιβ €ΐίηιη 'ηοΐιίβ 
Ίΐ^Ιδ. νίχ βηίιη 2(ΙιΙυεί ρο5$ιιπιιΐ9, υ1 ρηΐΓβ βρίβοορο, 
(]ΐιί ςυίιις:ι.Ί§6η3ΓΊο ηΐ3]θΓ βπαΐ €ΐιπι 6ρί$€ορ»ΐ6 τηυ- 
110$ £η$ερρΐΐ, ηαΐυιη 6986 €Γθϋ»ιηυ» βΓβ^οηπηι ύβΐιβηΐ, ηοη ^βΙβοΙΟΓβΐυΓ• Ουί(Ι βί οίΐϋ'κίβηηιυβ 6γ6- 
Ι^οπυηο, ροβκιυαιη ΓβΠοΐη Οοηβΐ&ηΐίηοροΗ ίη οΙία 
ΙυΙ& Γ66β58ίΙ, 1οη(;ιιιη Ββ ΥίΙα »να οαηηβη, Ι)υ]ιι$(|»β 
€ηηηίηί5 τΰΐηΐί ςιΐ3ηΐ(ΐ9ηι 9ρ[ΐ6ΐι<1ί66ΐη (βίο βηίιη ηο• 
1)18 &ρρβ1ΐ3Γ6 1ί€6ΐ ΰοηύίΐιιηι ίπ ορίδοοροδ 60ΓυΐΙΙ 16ΠΙ• 
ροΓυηΟ,οαιτηβπ αΰπ αο νβΐιβιηβηιίβιγίο,ίιηοίιηιηβη• 
βαιη 3ΐίθΓυιη οαηηΊηιιιιι , ςιΐΦ 4 ΟαΓΓηίηα εγςηχα • 
τοοαηΐ, ΰορίηιη οοηιΠιϋ$$β? Οβίικίβ, υΐ οχΐβΓο οηιίΐ* 
(αΐϊΐ, 6Γ6ςοηιΐ8, ςιιί ΐΐηηο 562 ηϋ $366η1οΐαΙβηι 4ΐί- 
ςηίΐαίβο) 6Τύ€ΐιι$ οβί υηα €ΐιη) Β«5ίϋο, αηηοβ $9X3• 
({Ιηία ΐΓββ 1ι»1)ΐΓΐ9$6( βχ δυίϋφ εαίευΐο, νκΙβΙί€6ΐ ιι»• 
Ιυβ αηηο 299. ΟυβηΐυΓ Ιαιηβα ιηαΐυπυδ $6 Γα€(υιη 

89€6Γ(Ιθΐ6Π1, ίπ οΓαΐίοπβ 866ΙΐηΐΙα. 4 1^6 βΧΐΓ6η)& ΜΙιίΙ Ι9ΐ6 ^ρυά οιηηββ 1ια]ϋ9 εχευΠ 8€Γίρΐ0Γ68, ηυί Β ηΐΜϋοιη βοηβεΐυβ, ίη^ηΚ (6), Ιπήο Γβί ρΓΧ8ΐίΙυΐ8» άε ΟΓβςοΓίο ▼6Γΐ}α ΓβεοΓβ , ΓβρβηΐυΓ. ΝΙΙιίΙ αρυιΙ 
ΝΐβΓοη7ΐηοιιι, ςυί ]ιιι]ιΐ8 (]οεΐθΓΐ8 €υη$υ6ΐιΐ(ϋη6 υ$ιΐ8 
6ΐ, <|αο βΐίαιη ιη^ι^ίδίΓΟ 86 δΰπρΙυΓαβ 830Γα8 άί- 
(ϋα$56 βΙοΓϊαΐϋΓ. 51 ραΐΓβ 6ρί8€θρο ηαΐυ8 68861 
ΰΓ<^ςοηα8, €|ΐιοπιθ(]ο Ηί6Γοη7Π)ΐΐ8, ηυΙ ίιΙ ρΓοΓοοίο 
Βοη ίίηοΓ3$86ΐ, ΙιΪ8 ν6Γϋί8 ΡαηιιηαεΙήο 80Γίρ$ί886ΐ ; 
< Ερί5€ορί, ρΓ6$1)7ΐ6π, (1*136001, 3ΐιΙ νίΓ§ίηε8 6ΐί^ιιη- 
ΐθΓ,3ΐ]ΐ ν'κΙιιΊ, αυΐ θ6η6ρο$1 8366ηΙοΐίιιιη ίηββίβΓηυπίΐ 
ρο(^ί^^?ι^(ιοπ10ίIο^(^ϋηί1 83ηοΙ(ΐ8 (ΙοοΙΟγ ^ον^η^3ηιIιη 
ΐ!ΰ3ΐ1ϋ(]υΊ 3υ8υ5 Γυί8$6ΐ (α) : ι ΟβΠβ €οπΓιΐ6Π8 ηοη 
ρο&$« 6586 6ρΊ86ορυη^ ςυί ίη 6ρίδ6ορ3ΐυ ΓιΙίθ3 Γα- 
03ΐ;3Γιοςιιίη, 8ΐ ϋ6ρΓ6ΐΐ6Π8α!{ ΓυβπΙ, ηοη ςπ3£ί νΪΓ 
ΐ«οοΙ)ΐ(ιΐΓ, 86ΐΙ ςιιαβί 3(Ιυ1ΐ6Γ ιΐ3η)η3ΐ}ίΐυΓ? ι Νβο ν6Γ0 
Οίθτοη^ιηιηη άβ ΰϋη8α6ΐυύΊη6 ΙαηΙυηι Ο6θ.ί(ΐ6ΐιΐ3ΐί8 Ιοη^ικη Ιβηιρυβ 06η86Γί (16Κ)61. ι Οαίϋυδ ν6Γΐ)ί8 πΐ3- 
ηίΓ68(β 83ΐί8 ίη(]ίο3ΐ 86 ]υηίθΓ6πι Γυί886 ςυοπι οροΓ- 
Ιυί886ΐ; ρο8ΐ63(]Π6 Ιιχο, 3(1 €0ηΓΐΓηΐ3η()υηι φχοά 

(]ί«6Γ3ΐ, ΑίΓΰΠ Τ6γ1)3 83100)0018 : Ι Υφ Ιί1)ί θίνίΐ88, 
6η]ΐΙ3 Γ6Χ ]ΐΐηίθΓ 681 *^ > ΥΐΓ €6Γΐ6 86λ'3|[6η3Π0 Π)3• 

^0Γ ςυ6π ηοη ροΐ68ΐ, ηοο ϋοϋεΐ* 86 άΐίϋδ 8366Γ(1οΐ3ΐ• 
ιηυηυ8 80806 ρΐ886• 

Οοθ(Ι 8ρ60ΐα( Βο11ηη(Ιί8(η8, Ιη 803 ΟΗτοηοΙορία 
νί/έζτ 5. Οτεροήι βχρεηία βΙ ίηηοναία, δπίιΐφ ορί• 
ηίοηβπι βηιρΙβοΙαηΙοΓ; ςιΐ3Π) οι ΐο63η(0Γ, οιηοί1)08 
η6Γνί8 εοο(6οι1υοΙ ίη ν6Γΐ60(1Ι$ 6χρΙί630(1ί5ηπ6 ηοΙ- 

Ι)0$(1»Π) 6Γ6{;θπί ΐ68ΐίθΙΟθϋΗ, (|03£ ίρ8ί8 1000010)0- 

(Ι3η1; η66 Ι3ηΐ60 Γ(•Ποίΐ6Γν 81 ςοί(ΐ6ηι Τ6ΐα (Ι3Γ6 Γ6• 
ΐΓ0Γ8υη), ηονηδςοβ δοϋίπίΐβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ9ΐίοη68 ηΟβΓΓβ Εοϋΐε^ίφ Ιοςιιί Γ68ροηιΐ6Γ6 ΙίεβΙ, 8ί ηυΐιίειη εοηΐΓ3 οο^οοΙογ, ςο» νεί ιρδίβ ηοη 3(1π[ΐθ(1οιη ρΐβοεηΐ νι»ιΐ3ΐιΓιιιη) (1Ί$ρυΐ3η8 : ι Οιιίϋ ΓαοίυηΙ, ίη.]ΐιί(, 
ΟιίιΐηΓίδ Ε!εεΐ68ίφ, ςοίιΐ ^£^γρι1, εΐ 86(]ί5 βροδίοίίοχ, 
φιχ »υΐ νΐΓ$ίιΐ68 εΙβηεο8 3εε1ρίυπΙ, 3υΙ εοοίίηεο- 

1^5 ; 30ΐ 81 υΧ0Γ68 1ΐ3ΐ»υ6ΓυηΚ, 1Π3Γίΐ( 6886 (16816- 

ηηι? ι Ιπηυο)6Γθ$ εοοείΠοΓοοι ε3ηοιΐ68, νείεΓοπ)- 
<!«ί ΡαίΓοιη ΐ6£»Γιηιοηΐ3 Γα8 Ιιίε βδδβΐ *8Ϊίΐ)]ίεβΓ6, 

(ΙΟίΙκίδ $3€6Γ(1θΐ6$ ς 03 ΓΙΟ δΦεοΙο 3ΐ) ΟΧΟΓίΙ^Οδ 31)811- 

Β«ί$$ΰτη3ηίΓ6$1οιη 6δΙ, ςοίπηβ ηοη δίηοηΐ 6Γβϋ6Γ6 
^Γ^οΓίιιηι ρηίΓο ορΊδεορο η3ΐοη) 6886. Ε ηιειίίο δί 
8ΐ)βδ5€ΐ 15, ηιΓι οδΐ Ιη ΤίΙΙβιοοηΓιί ορίηίοηο, δεπιρυ- 
^0$, Ιιαηο ροΓ οΙ)8ΐ3ηΐ6δ (ΓιΠΙοαΙίαΐεδ 86(ΐυβΓ6ΐοιΐΓγ 
^ηχ φΐίϋοη) ΐονΐοΓΟδ 80ΐιΐ (ΐο3θ) ςυ» ίη βΙΙοΓΟίη 
βρίηίοηίϋϋδ οεεοΓπιηΙ. 

XVII. €οηΐΓαή(β ορίηίοη'ΐΒ ιηεοηιηιοάα* 
3ιπ(ΐ38 ΒεΓίϋίΐ βΐ'6{;οποιη ηοη3ς6ο»Γίο Π)π]ογ60Ι 
Μΰ6, 3(160^06 ηαΐυιη 3οπο 299 ; εχ (ΐοο 86<]06- 
ΓίΐϋΓθι•ο£οπιιιπ οε(ο$βη3ποπι Γαίίίδβ, εοπι (^οηδίηο- 
Ιιιιοροϋιη 3(1 (ΙεΓ6θϋ6η(ΐ3οι ε3ΐΙ)θΙίε3οι ΓκΙβηι ρΓοΓΰ- 
*Ό>β$ΐ. δβϋ ςυίδ 0Γε(ΐ3ΐ νίΓοπι οεΐυ£[6θ3Γίοπ) ίΙΙίε εα 
Ρ^ι1ΐι$δ6, ηυχ ρΓΧδΐίΐίΐ ; ρβΓεδηυε Ι3ηιίδΐ3ΐ)0π1)υ8 
δ>»Ι)εϋιιιΙΐ5 ΐί3ς α;ΐ3ΐ6 νίΓββ Ιιιιϋοίδδο, Ι3ηΐ3 νί ιΐίεεικίί 
'*1".κβ βι 6ΐ£ε3εί3, υΐ 3υ(1ϊΙθΓ68 οηιοεδ, ηοη πιο<1ο 
<>ι|ιοϋ<ΐφ Γκίβί λ(1ί1ίεΐ08 , 86(1 ίρβοδ 6ΐί3ΐη ΙιχΓειίεοβ 
*«Η ίΛνίοάΓβιϊ £χ ίρ80 61)10) («ΓΟ^ΟΓίο ϋΐδοίπιοδ» 

. •^ΕίίΠ.,χ. δ. 0ο3ρΓορΐ6Γ 8ίΙ)ί ποη εοη8ΐ3ηΐ, ηίδί ίη εο, ηυοιΐ 
6Γ6{ζθπυιη ρ3ΐΓ6 ερίδεορο η3ΐυηίΐ εοη8ΐ3ηΐ6Γ ηο« 
£;6ηΙ. €3η(1ί(1θ Γ3ΐ6ΐοΓ ΡορεϋΓοεΙιίυδ (εο]ο8 βηίηιί 
εβΟίΙοΓίδ 3ΐί3 ΐ3υ(1β ύ'ι^ηΛ 1)3ΐ)ΐ*ιηύ8 ΐ68ϋηιοοί3 ), 
εοϊη 6Γθ(]ί(ίθΓϋ)υ8 ςοί1)θ6(ΐ3οι 3ΐηίεί8 ηοηουΐΐα 
εοΓοο), (]υ&β ρΓοροδοίΐ ίοιιοναοιία: εΙίΓοηοΙοςίΰε Γυη- 
()3ηί)6ηΐ3, εο(ηη)οοίε3886ΐ ; 86 οοο οηιηεβ ββςυβ 38- 

8601160168 Ι)α1)υίδ&6. ι Εγ30(, ίη(ΙΙΐΙΐ {€), (1011)08 νί- 

(]6ΐ)3ΐυΓ 8ορ6Γ8Γιΐ1θ83 δοΐΐίεΐΐιιιΐο ε3ν6οιΓι, 06 εχ ρη- 
ΙΓ6 ]3ΐ)ΐ ερίδεορο η3ΐο8 επειΙεΓείοΓ Ν3ζΐ3ηζ600δ; 
ιηεΙο6ΐ}3οιηο6 ηο εχ ηοδίΓΦ 36 ρ3ο1ο δορεποπδ 
δΒίαΐίδ ρΓ3Β]ιΐ(1ίείϋ ρΓΟοειΙεπεί ίΙΙη, Ιια^ΓείίεΙδ οορίο- 
ΓίεπΓώοδ Γίδπο) οιοΙογ3, » εΐε. Οβοηιιο ροδίηιηοι 
|. (11ο (1Ι$ρπΐ3Υίι, ΐΏΟΐΙο Ιιυε, οιοιίο ίΙΙπο ίηείίϋβοδ, Ιρδί 
3ΐΐΰΓοηηιί ΓεΓβ ροΐίοΓ νΙϋείοΓ Β3ΓθοΙί δεοΐεοΐί» 
€ ΙηιεΓίιη, ίιΐ(|υίι (</), ςοί ηίΙΓιΙ ηιοΐ3ΐοιο νοίεΐ, 6ο, 
ςοοϋ Έτήσιαι ίρδί οοο νίιΙεοοίοΓ ρπο ι 8οοί εοΓ- 
πευΐο > ροδδβ ρεΓ ηιεΐπρΙιθΓ3οι βεεΙρί, 86(]03ΐυΓ 

€ Β3Γ0ηϋ 86010011301. > 

XVIII. Βανοηϋ ίβηίβηΐία, 
Ε3 30160) 681 ΑοηαΙίΟΐη ρ3Γ6Πΐί8 86ηΐ6η1ί3 ; ρβΓ 

1ιγρ6Γΐ)οΐ6θ Ιοεοΐοηι ίυίδδε Οιεβοηοη) ρ3(Γ6Π), •'.οηι 
1)18 νεΓΐ)ίδ, € ηοη(1υπ) Ιοί 3ηοθ8, βίε., • δοβιΐβΐ'β 
(ΙΙίο εοη3Γ6ΐθΓ, ιιΐ ρ38ΐοπΐί3Πΐ οοΓ3ΐη 8υ8είρβΓ6ΐ; {€) Αρρ. 8(1 ι. νη ΜιΙί, ρ. 844. 
{ά) Ιϋοΐ.» 845, εοΐ. Ι. 159 νίΤΛ δ. οκεοοΒίι 

ςυοιηοιίο ««ρβ ηοη ιηυΗαη ΚΓ8η(ϋθΓβ& ηλίυ \»η• Α 
ΐίΠο 56 ]υηίοηΙ>υ8 (Ιίεοηι, 8β ΐϋ άβ η»ο α^Ηογ βοί- 
νί88€ ρΓίυ$(|ΐΐλΐη ηίΐ$€6Γ6ηΐυΓ &1ϋ. Η&ο ΓΑΐίοιιβ βοηι- 
ριιΐυιη ϋ» 6Χ αηίιηο βνβΐΐίΐ, ςυί υΐ €Γ6<1βηΙ 6Γβ|{ο- 
Γίυπι ραΐΓΰ «ρίβοορο ηαΐυπι ββββ &(1<1υοΊ ηοη ρο9- 
κίιηΐ. €βη86ΐ (α) ηηηιςιιο βυαι βΐΊβιη € ρβίΓβ ηοη- 
ιΐυιη €ΙΐΓί»Ιί3ηο η2(υπι• » ΥβΓυπι ΒαΓοιιίυς βΟΓυρυ- 
Ιυιη κίπιυΐ 8υ& ίηΐβΓρΓβΙαίίοηβ (ΙοηαΙ 61 «ιιΓβη. Πΐίβ 
ςιιιϋβιη αυΓβΠ, ςηί €6η86ηΐ βΓβ^οπυιη ρ3ΐΓ6 βρί* 
ΒΓορο ηβιΐυιη ηοη 6556; (ΙοιιαΚ βιιιΐβιη αΐϋβ, «Ιςα6 ίηι- 
ρΓϊιηί» ΤΠΙβιηοιιΐίο, ςαί 6Γ0^οπυιη α1)8(|υβ πιβηϋιιοΊο 
810 1β(]υί ηοη ροΐιιίδβο , 61 18ΐ1ί ΙιγρβΓίΦοΙβ |;ηνίΐ6Γ 
οΠβηιΙΊ νβηίαΐβιη αίϋηηβιΐ. ΙΓιΟ XIX. ΟικαΙίΙί&ί ορϊηίο »υί$ ΙαΒοναί άίβ€Ηΐίαίώη$, 
Αίηοτώηι ητρβίντ ί^ΗΟί ϋαΐηίι ϋη^οτίπηι ραΐτβ 
ΰΙίΓΗΐίαηο, Μά ηοηάηη €ρίηορο ηαίιαη. Οααηΐνη ρΓΧίβίϋΐ νηίΛί ίαϋτίβάοτηηι («ιηρικ. 

Νοη &ίΐ 6Γβ]Κ<»'ίΐ1& ^^<^^3 ^ *®' ^>^<^ "^ 8«0€Γ€ΐθΙΙ^, 

8ίν6 αΐ 6ρί8€ορο» 8Α6πηοί9; 86(1 ΩΙίυΐΒ* 8011 III Ιαη• 
Ιηιη ηοηϋιιιη νίίαπι 6886 6πα6η8υιη» ηυ^ηίαιη βίΐιϊ 
ίρ8ΐ 8λ€πί1είοηιιη Ιβιιφιιβ ι ρΓ£ΐ6πί586ΐ. > Ο")^^ 
ροΓΓΟ ν6ΐ3ΐ ςιιοιηΐηϋ8 ϋίΰβηιυβ βΑΟπηοίβ 6» βδ&β 
89ΐΰΓ2 ιηγϋΐ6Π3, ςυίΐιυβ ρο8ΐ βιιβεβρίυιη 1»8ρΙΪ8ΐη« 
ίηΐ6Γίυ6Γ8ΐ, ςυοΓυσι ρΑΠίεβρβ ίιΐ6Γαΐ , ίπιο ψιχ 
Οΐί&ιη» 81 ιηίιιυ8 υΐ 8α66Γ(1θ8, 83Η6ΐη ιιΐ €1ιη$Γΐ3ηιΐ8 
8υο ιηοϋο ρβΓ αϋςηοΐ »ηηο8 οΙ)ΐϋΐ6Γ3ΐ, ςιΐ6ΐηΗ4ιηο-' 
<1ιιιη β(ΐ6ΐ63 οίΓϋΓΓβ 8θΐ6ΐα, ]ιιζΐ2 1ι«ο Μί&8» €&ηοη!8 
ν6Γΐΐ3 : Μ€ίη€ηΙο «Ιίαιη, Οαηίιι^... βΐ οίΗηΊπηι γι>- 
€ηηι»ίαηΙίνϊη^ ηηοτνηι Μ βάβΜ εορηιία «Ι €ΐ ηοία 
ά€υοΙ'\ο^ γτο ^ιιίάιιι ύΗ οΙ[βήηιη$, ν^Ι φιϊ Ιίδΐ οβ'ε- 
Β ΓκηΙ Ηθ€ <α^^^/I^^Ηιι1 /αηιίίι ? 61€. Εχ (|ΐιο 6γ$ο 5υ$• €6ρ6Γ9ΐ 1)8ρΐί8ΐη.1 Οΐ^ΟΤΉΐ»^ 88€Γί8 ηΐγ8ΐ6Πί8 ΐΐΙ- 
ΐ6ΓίΐΙ6Γ2ΐ, ΙΐΟΓυΐη ρ&ηίε6ρ8 ίΐΙ6Γ3(• βχίηΐΐβ € 5«€Γί£- 

είοΓυιη » Ι6ΐηρυ8 ίρ8ί ϋυεπβ 6<£ρ6Γ8(, υΐ Ιρβί (Ιίο^Γθ 
ΠοϋβπΙ ΑΙίυιη βΠοςυβηιΙο : < Νοη^ίαιη Ι9ηΐ9πι βιηβη- 

808 68 νΐΐ2Π1, ςΐΙλίΚυΠ) ρΓ2Πΐ6Πίΐ ηΐΗΐί 83€ΠθαθΓΙΙΙ1Ι 

(6ΐηρυ8. » Ουο(Ι ςιΓκΙβιη Ιοη^β νβη88ίοιυιη 6Γηι. 
Ουίη, ΤΙ)6θΙθ2η8 ίρ86, οβηη'ιηβ Οβ ΥΗα «να (<0• ^ίο 
06υιη &ίΓ3ΐυΓ :'ι Ργ600Γ, 8ί ςα^ηιΐο 16 ρίΐΐ6Γ6ΐ νβηβ- 
Γ&πίΙα ιη»ΐ6Γ Αΐιΐ νίοΐίιηίβ ρυηβ 6ΐ 83η€ΐί8 ιηιιιΐ6Γ3ΐΐ 
βυηΐ; ι νΐοΐίιηβηιιη ηοιηΊιΐ6 ρίλ ορ6Γ3 6χ οΗ^ηίΑΐί» 
ϋββεΐιι 06θθΙ>ΐ3ΐ3 Ιι&υιΙ (Ιυϋίο ίηΐ6ΐΙί|;6η8; 61 οβίΓίν. 
XI («), € 3ηίη)2Β νΊ€ΐίιη88 ΊιιεΓυ6ΐιΐ38 ι ιη6ηΐ4ΐΓ9ΐΙ : 
ςιΓκΙ ί^ίΐυΓ οΙ)8ΐ3ΐ, ςυοιηίηυβ 60<ΐ6ΐη 86η8α Οτ€%ο- 
τΊ\ι% ρ3ΐ6Γ 836Γ38 γίεΐίηιαβ ίηΐεΐΐβχβπΐ; ί<1(|α6 8ο- 
(Ι€ίηιΐ6 Λάάϋ, ι 61 8 ρ8ΓβηΐίΙ)υδ 8ΐΐ8ε6ριΓ (ίο- ^ '"•" νβΓδώυδ ίΙ1ί8 ϋβεΙαΓ^ινβπΐ; νί(Ι*;Ιίεεΐ ηοη Ιοί 

νίΐαβ 3ηηο8 ιΙβευΓΠδδβ 6Ιίυιη, ({ΐιοιΐ ίρ86 ίη οΟΰΓβηϋίδ ΝιιΙΐ2 6χ Ιιίβ οιηοίΐιυδ 681 ορίηίοηίόιΐδ , ςυχ ηοη 
ιηηΙΓιβ (ξΓ»τίΙ)υ8ηυ6 ϋΐβΒευΙίαΐίϋυβ Ι&1)0Γ61. ΙΙΙα ροΓΓΟ, 
ηοΙ>Ί8 οιιιιιία η)6<ϋΙ&ιιΐί5ιΐ8 ίυεοηιηιοϋ» , ηιίηοΓίϋυ^ 
ΗΓΙ^βΗ νί8α 681, ςαφ 6γ6§οπιιπ) ρ3ΐΓ6 ηοηιίαιη 
«ρίβεορο, 86(1 ]βιιη €Ιιη8ΐί:ιηο η^ΐυιη ϋπηο 525 8υ( 
ιηβυηΐε 526 8ΐ9ΐ(υίΐ (>χ ίρ8ίν8 6Γ6£0Γίί τ6γΙ>Ί8. € Αο- 
ηυβ ιηίΐιί, > ίηςυίΐ (6) ι ί^ηι ρεηβ ΐΓίε68ΐιηιΐ8 6ΓλΙ, • 
ευιη Αΐ1ΐ€ηί8, «ηηο 555 ν6ΐ 556, <Ιί8ε6(ΐ6Γ6 60§[Ίια- 
1>81. Ν38θί 6Γ20 ()6ΐ)υίι Αηηο 525 6Χ6ΐιηϊ6, &υΙ 
ίη6οηΐ6 526, ιιΐ ΐΓί^6&ίπ)υ8 ίΙΓι βηηυβ 68861 ίβ ςυο 
ΑΐΙιβη88Γ6ΐί(ΐυίκ. Ε]υ8 ρ8ΐ6Γ ηοη(1αιη 6Γ8» βρίδεορυβ ; 
86(1 €υιη ΟΙιηέΐίβηυιη ΐιιη€ Γαί886, ςιιααινίδ €0πΙγ8 
66πΐί8ΐ ΒϋΓοηίι», εο1Γι§ϊιηϋ8 6Χ ε8ηηίη6 ηυίηΐο υΚ>Ί 
811 Οΐ'ε^οΓίΐΗ 86 η8ΐυπι 8ΐ8ΐίιη 8 Νοηη8 Οεο οΙ>ΐ8 
Ιυπα 

ηυηι : > χα\ έχ τοχέων ύπέδεχτο δώρον. Ι^ΊΐυΓ ίρ86 
<|ΐιο<|ΐΐ6 6Γ6|;οη'υ8 ρ8ΐ6Γ Γιϋιιιη νβπ) Οβο οΙ)ΐυΐ6Γ8ΐ• 
ρΓοίοϋβςυβ 6υιη ΐυηο €θΐ6ΐ)8ΐ. Οβηηίηβ 6ΐί8ΐη 
8ΐίο (γ), ρο8ΐ(|υ8ΐη πϋΤΓανϋ ςυοπιοιίο νίχ η8ΐυ8 1)60 
«Ιίεαίυβ Γυ6πΐ 61 υΙ>ΐ8ΐυ8, ίηβίΒΓ τΊΐυΓι Τ6ΐ 8|;ηί; 
< ηοη εηΐπ) ϋίε6Γ6 8υ(ΐ6ο, υΐ ηονυ$ ςυήΐβιη 88ηιυ6ΐ, 
ηί8ί 8(1 60Γυη) ςυί (ΐ6ϋ6ηιηΙϋ68ί(ΐ6Γίιιιιι Γ6$ρΊεί8ΐ»• ι 

XX. ΑΙία νβΓίίοτηη βΐβρονη ραΐτί$ ίηίετρΓέΐαΐίο €Χ 
ΜβηιοΓ. Τνβυ, λρτ, 1707, ατΙ. ι., ρ. 711. 

Ι8Π) ν6Γ0 8*1 Γ0263 ςιΐ8 Γ8ΐΐοη6 Ογο^^ογΓι ΐ6ΧίυΠ) 
1ιιΐ6ΓρΓβΐ6Π)υΓ, 6χ ηυο 8ΐίι ευπι ρ8ΐΓ6 βρί&εορο η8- 
Ιυπι εοΐΐί^υηΐ, 3εείρ6. ΥβΓίια ίρ83 Ιιυε Γ6νοε3η(ΐ8 61 
οευϋ8 8υ1>]ίεί6ηιΐ3. 

ΟΟτ^ω τοσούτον έκμεμέτρηχας β(ον, 
"Οσος ιιαρήλθε θυσιών έμοί χρόνος. 

ΝοηΗΗΜ Ιοί αηηοί νΗα ρετΰνττϋ Ιιια, 
Οαοί ηιί ίη $α€τίΒ ΐαηι $ηηί ρβταείί νί€ΐίηί$, 

6γ6|Ζ0πι ν6Γΐ)8 810 Γ6<1<1αηΐ <ιυί βυιη ραΐΓβ βρίβεορο 
η8ΐυπι 6886 εοηίβηιΐϋηΐ : ν6Γυιη ΙΓι 8(1ϋυηΙ ίη 8ΐΐ8 ίιι« 
ΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίοη69 (]ΐιο<1 ίπ Ογχοο Ι6χ1ιι ηοη ηρρΑΓβΙ, 
η6ΐηρβ « ρ6Γ3εΓι. > Ρογγο ΐεχίυί ηίΐιίΐ 8(Ι(Ι»Ιιιγ ηβο 
<ΐ6ΐΓ8ΐΐ8ΐυΓ, 8641 8(1 ν6Γΐ)υηι Γβ(](]8ΐυΓ• $Ίε ορΓιηΐ6 
Γ6(1(1ί(]ίι 8αεΐθΓ 6ρί8ΐοΙχ, ίη οοηιιηοηΐβΓϋβ 'ίΓ6νο1- 
Ιί8ηί8, 6λ (|υ8 1ΐ2Βε ΙίΑυβίηιοβ : Βεο εΐ]Γί8(ί3ηΐ8 ορβπύυδ ίιηρ6η<ΐ6Γ3ΐ? 

XXI. ύτ^ροτϋ νβΓ^Ιλ ηαηάαΰΗ ηοΐα ηοη Μεί ίηκΓΪ. 
Ρπ£ΐ6Γ68, ουπ) ΒβΓοηίο 11661 (ϋε6Γ6, Ρ6Γ 1ΐ)'ρβΓΐΐΟ- 

Ιεΐι 510 Ιοεπίυπι Γιιίδ56 θΓβ(;οπυιη ; ςαοϋ ίΠ;688 ν^ 

ηΐ3ΐ6 ροΐυίΐ Ρ06Ι8• €6Γ16 0Γ6|;0Πυ8 ρ816Γΐΐί8 ▼6Γΐ>ί& 

η66 ίϋΓεΙΓιΐ ΟΠιιηι, ηεε Γ8ΙΙ6Γ6 ίηΐ6η<ϋΐ, 8υΐ ροΐλΐίι» 
η6ο 8ΐία(Ι (Ιβηιυπι 8ί|[ηίΩο8Γ6 τοίαίΐ ςη8πι ςηο(1 Γιΐίο 
ηοΓΐ55ίπιυηι 6Γαΐ. ΜΙγοιπ ρΓθΓ6εΙο 631 Ιιίβ Οίβ^οΓϋ 
ν6Γΐ>ί8 ηΐ6η(1«ιοϊΙ ηοΐ8ΐη ίπυη 85 ϋδ, ςυί Γ:ιΙβηΐιΐΓ 
ουιη ΒοΠ;ιη(1ί8ΐί8 6γ6(|;ογΙο Γιευί886 ϋ'ιεεΓΟ 8ΐ)δ(]υβ 
ηΐ6η(ΐ3ε1ο, ιη&ΐΓ6πι 8υ8ω εο9Ρΐ3η68Π)Γιιίδ86ρ8ΐΓί, Γσον 
ιτολι!) τε χα\ Ι^θεσι, ςυ3πινΐ8 βηηίδ (Ι6ε6ΐη 8ΐ(|υ6 6ΐίϋΐα 
3ΐιιρΓκΐ8 63ΐη ]ιιιιΙθΓ6πι Γαίδ86 ^οηε6^αη^. 

XXII. ΡαΐΓβ ηοηά αηι €ρί$€ορο ηαΐΜ βϋ ΟνεροηαΜ. 
Ηίδ οιηηί1)υ8 βζρεηδίδ , 8Γΐ)1ΐΓ3ΐηυΓ 6γ6{(οπηιιι 

ρ3ΐΓ6 ηοικίυηι ορίβεορο η8ΐυιη, ει 6Γ6|;οπϋΐη ρλίΓβια 
ρ6Γ 1ΐ)'ρ6Γΐ)θΐ6η Ιοευΐηπ) Γιιίβδε, ηεε 6]υ8 ν6Γΐ)ί8 υΙΐ8- 
Ιβιιυδ ν6πΐ8(6πι 8α6ηΐηπ. Αη νεΓΟ βΓβ^οΓίιΐδ βοΓ- 
$οπί3 80Γ0Γ6 ]αηίθΓ, δεηίοΓνβ ίυεηι, (1ιι()ΐΐ8ΐιΙ ηοη- 
ιιυΐΐί, ηεε ίβείΐε 681 ϋεΩηΐΓβ, υΐ ΡβρεύΓοεΙιίο ρΐαεεί. 
< Ροΐυίΐ εοΓίε, ίηςηίι, ρππιο ρ3Γΐα η8ΐ8 ί6ΐηίη8, ίη 
ιη8ΐΓ6 8ευί$86 ϋεδίϋβπιιιη ρΓοΠδ Πίΐ3δευ1«. ι δβιΙ Ιε- 
νΐ88ΐιη8Π), Ιιηο ηυΙΙβηι Ιιβηο 6β86 (ϋΟίευΙΐβίεηι ςαίδ (α) 9ΜλΠ, ρ. 575, εοΐ. Ι.η. 9. 

(6) ΟβΓηι. Ι)β αΝΪιη. $ηΛ ^η/απι., γ« 199, 

{€) 03ΓΠ1. ϋ€ ζίία ιιια, ν. 88. (ι/) V. 416, 419. 

(«) Ι^αηκ. ϋ€ (Ιίν, νίΐα ρεηεήΐί,, ν. 40. ία νιΤΑ δ. 

•ο» ϊιιΐ«Ι1ί|{ΐι? Αη τβΓΟ ίη Αηηα, ςυβτη €υιη ιυ3ΐ>6 
ΜΑ οοιιΓβτΓβ 8ο1«ΐ 6Γθ|;οΓίυ$, βΐ ΊΙΙίο ςυίϋβηα ροΐίβ* 
5ίιοιΐΛΐ, • ρπηιο ραηυ πβΙα Γύΐηίηα »οιιίΐ ϋ68ίϋ6Γί(ΐιη 
ρΓοϋβ ιι»5€υΙΰΒ? • υΐ €Γ|[0 8161 €θΐηρ8Γ9ΐίο Νοηιΐΰβ 
αιη Αιιη2, Γ66ΐιιΐ8 6ο]^οηί»ιη]υηίοΐ'6ΐη ΐτζίτβ 6Γβ- 

«ΟΠΟ ίθί&6β ίοίβΓΓβΙυΓ ; ςΐΙΟΐΙ ρ1υΓ68 δ€ΐΐθΙί3$Κ)6 (α) 

€0ΐι6Γη9ΐηΐ• 

ΙΧΙΙΙ. €Γ€§οτίΗ$ 0α<π7«Γ• ΡήηΛα €άΗ€αΐίθ ίη άοηιο 
ραίβτηα. 

Ιιβςηβ ηβΐυβ νίίΙβίυΓ 6Γ6{$οηο8 (8ίν6 δβηίοΓ, βΐνβ 
ίιιιΓιοΓ ΟοΓ^οηίΑ ίυ6Γΐΐ) «ηηο 525 Τ6ΐ 3^6, ραΐΓβ 
ΐίοη«Ιυιιι βρίβοορο, δβϋ ΟΙΐΓίβΐίαηο, υΐ ]&ιιι (ΙΊχΰιιιιβ. 
Αίι ίρβίβ ίηεηηαίιυΐίβ ρίβ λ ρϋβ ρ3ΓβηΙί5υ$ βϋιιοβίαβ 
£51, ςυί Γβ£;6ηϋ« ίρ8'ίυ8 ρυβΓΪΙίΰβ ευΓαιη ίρβί 8υ8€β- 
ρβΓβ•€οηι 63Π1 χΐ&ιβπ), ςιιβιηόίευηΐ Γ»ϋοηί$€χρ6Ρ- 
Ιθκι« ρβΓίΓΑηβίδδβΙ, 6υιη ία^ΐ^τ^ ηοοιυ ]3πι βιαίίαι 
9ΐΐ οηυ Οβο οΙ)ΐυΐ6Γαΐ, αίςυβ βιί&αι ρΓίυ8ςιΐ3ΐη ηα- 
ΜβΓβΙϋΓ ι1ί€αν6Γ»(, ίΐ€Γΐιιη ο1)ΐυ1ίι 6( (1ί€3νίι ; δαοπΒ 
Ι•ιΐ6Π8 ρυ^Η ηΐΑίιυδ 1υ5ΐΓανί(,Γι1)Γ08 €ΐίνΐηο3 Ιβπβπβ 
ΐΒΐιιι1>ο& ΐΓΑΟΐΑΐκΙοδ €χΙιί66η€ΐο ; ςιΓώυβ βυιη νοιίβ 
ο1)5ΐηηχί5861 $ί§ηίϋο3νίι, αίςυβ ΙιΟΓί&Ι» 681 υΐ πια* 
Ιη5 ρΓοηιί$6Α ί^αϊΒ 6χρ1«Γβΐ, 1ρ56 ρΓοϋηιΐΒ ϋηηυίΐ, 
ςαιιηνίβ ίη Ιβιιβπι 86ΐ2ΐ6, Μΐιΐ'ΐαβ οιηηία Ιιαϋιιί^ 36 
Ρ6γΟο6Τ6 8θΐηρ6Γ Βΐυϋυίΐ (6). ΟρΐίηΓΐ8 ίη ιίοιηο ρα- 
ΙΚΠΙ&, υΙ>ί ρΓ^ΒοΙ^ΓΑ ?ίΓΐυΐαιιι βχβαιρία ρΓΧ οουΐίβ 

Κι31ι61^3ι, ρΠ£€βρΐίδ ΙΐίΓοΓΠΙΒίυβ ρ 0Γ3νίΚ3ΐί8 860001 
3Κίςαΐι1 ρΓ3:ί6Γ6ΐΐ3ΐ, Φΐ&Ιβ βίΐηΐΐΐ 61 Γ3ΓιΟΙ16 6Γ68€6η»• 

εκ5€6ΐκιΙ 61 1»οηί 6ορί<1Ίθ8, ηιιβιηαιίΐΗΟϋίϋΐη 6Χ ηι•* 
ΐΝ5ιιβ ηιιΙ)ββ €θίΓ6 8θΐ6ηΐ• 1.ίΙ>Γ0ίαιη, ςυί ϋ6 Γ6ΐ)υ8 
δίνίη» ΐπΐ€ΐ2ηΙ, 1β6ΐίοη6 οΚ)ΐ66ΐ8Κ)3ΐυΓ. €υιη νΐπβ 
ρτοϋ» ίΓθςηβηβ 6Γ3ΐ. δ^Ϊ6 ΐ6η6Γ3 ιηβηβ ορίίηιίΒ ίπα- 

Ι»Ι16||91|ΙΓ ΒΙΟΠίΧΙβ, ΓθΓΙΙΙ3ΐη()υ6 ρί6ΐ3ΐί8 ίηϋυ6ΐ>3ΐ, 
()θη6€ Ιβΐηρνβ 8(ΐ68$6(, φΐοά 611ΐη 83€ΓΟ Γοηΐ6 

>Ι)1ο6οϋυηι 6886 61)Π8(α8 ηοΐυιη Γ;ΐ66Γ6ΐ ; ςιιί βίΐι^υ- 
Ι«π Ιχηββείο 86Γνυιη 8υιιιη 3066ίΐ, 6ΐιιη(|υ6 νβρϋίδ 
ηοπιρ6ΐΐ3Γβ άί^ηβίοβ 68ΐ {ή, βββϋΐαΐί 3ΐΓΐ((3νίΙ» 63Γ- 
■«ΙΟ ίτβιίλτίΐ, 0.ΐ£;Γ8ηΐ6ΐη 8»ρΊ6ηΐί% (Ιίνίη» 3πιο• 
Πίπι ίη&ρίΓ8νίΐ« 36 τίΐ» ιηοη38ΐί6£, μονάχου βιό- 
τοιο, ψοί τιΐ» ίυΐΟΓΦ ρΓχΙικΙίιιιη 681. 

\\\\ , Ατάοηεηαηάα ρηάίαΐΜ. 

ΟίνΐηιΐΒ Ι|ΐτί(ΐ3ΐη Ιη€θ88ίΐ ]υν6ηί8 &ιΓιηιυιη 3Γ(Ιογ 

&6ΓΤ3ηιΐ2Β ιηκίίϋίΐίφ, ςυβιη νΐΜΐιη €αΒΐ68ΐ6 ίρβί ίη 

£0101118 0!*ΐ«η8ΐιιιι ιη3{$ί8 ηιο^Ίβςυβ βηηανίι. ΗοίΟ. 

Μίοι, οΐ 6^0 (|ηί<ΐ6ηι ορίπΟΓ, ιηΪΓαουΙβ, «]υ6ί8 06ΐΐ8, 

ςοί 816 ρΪ35 ΙΙΙ6ηΐ68 3ϋ 83ΐυΐ6ηΐ ΙΤ3ΐΓΐΙ, βίΐΙ8 <]6$ί(ΐ6ηο 

ο[63Γ ζΛύΙύΙί^ υΐ ίρ86 8€ΓίΙ>ίΙ (νΓ6{;(>ηυ8 (ά), «Ιϋ5ί• 

1308 3η 63 (ιΐ|;6Γβ ΐΐ6ΐ)63ΐ, ςΐΙ0(1 3ηίΠ)Ί ρ3Π1ΐη %ΤΛ{\ 
€»Ι, 3η ρΓ9ΒίΗ63Γ6, ςίΚΚΐ Γ38ΐΐΙΠ1 ▼ίϋβΙΙΙΓ 63ρ6Γ6. 

Κίΐη Ι3ΐη6ΐι ίρβο ΐοΐ3ΐη 3ρ6ΓΊ( ίη €3Γΐηίιΐ6 Οεαηίηιω 
ίη<Β εαΙαίΗίΐαΐί^Μ («;, ιιο<:ΙυΓπυπι<]η6 νίδυηο η3ΓΓ3ΐ, 
ςιιο Ι)«09 ί|>8ί 638ΐίοπ8 τίΐβ6 αιηοΓβπι ίππιιίδίΙ, 

< 60ηΐ 34ΐΙΐυ6 ρ<16Γ ρ3Γνυ1υ8 68861, »6ϋ (3Π)6Ι1 οπι- 

υϊηο ρ3Γνι•1ιΐ8, > 86ϋ 63 %ΐ3ΐβ ςιΐ3 1)θπϊ 61 η[ΐ;ι1ί 
ίιΐ}3ςίθ68 ίο 3111010 ίΒ86ηΙ»ιιοΐθΓ* 01608(106 ποικίαοι 6ΗΕ60ΑΙΙ. ί(Ά 

Α εβηίδ €0|;ϋ3ΐί0ΠίΙ)ϋ$ ΓοΓΟΙβΙ» 366ίρίΐ. Ηΐδ 0Γ€£0Γίί 

ν6Γΐ)ί8 ηΐ3ηίί68ΐυη) 68ΐ, ιά οοηΐί§ί$86 εοηι αϋΐιυβ ίη 
(]οπιορ»ΐ6Γπα, ηοη 3υΐ6πι 6υπι ]:)ΐη ΑΐΙιοηίδ ν6Γ83- 
ΓβΐιΐΓ, υΐ Ι\ιιβου8 ρβΓρβΓαηι δεπρδίΙ. 

XXV. ΥηΗκηηοαητηαηι ({Ηο οα$ΐΊιαΐη αηιΟΓβ αεϋβη- 

άίΐΜΓ. 

\ίΓ(;ίη6$ <!υ98νί(]6Γ6 δίΙιΊ νΐ<ΐ6ΐ)3ΐυΓ ρΓορίιΐδ δίαη- 
Ι6δ, 63ΐΐ(ϋϋΐ5({υ6 ν68ΐϋ)υ8 εοΙΙυ6βιιΐ68, 3ΐη1)38 ΙοΓηιο^ 
.83δ, 6]υδ(ΐ6ηΐ(ΐυ6 χι^Γΐδ, ηυίϋιΐδ θΓη3ΐη6ηΐο 6γ:ιΙ ίη- 

0ΓΙ1313 ΓθΓη)3. Οΐ1ΧΓ61ΙΙΐ ΟΡβ^ΟΓΙΟ ([ΙΙίΰηϊΠΙ βδδΡΠΐ, 
61 υΐΐϋβ ν6ηί886ηΙ, 3ΐΐ6Γ3 86 63δΐίΐαΐ6ηΐ 6586 ίΠχίΐ, 

3ΐΐ6Γ3 ΐβπ)ρ6Γ3ηΓΐ3Πΐ : 6ΐιπις(ΐ6 ίρδυηι 1ΐ0Γΐ3ΐχ 6886ηΙ, 
υΐ ηΐ6ήΐί1)υ8 ηΐ6ηΐ6ΐη 6ΐ Γ366ΐη Γ3θί1)υ8 ίυη^βΓβΐ,ςυο 
6ηηι ιηίΓΟ Γιι1{;ογ6 8ρΐ6η<ΐ6πΐ6Πΐ Ιη οοβίυιη ίβΓΓβηΐ, 
ρΓΟίΙηυβ ίη βΟΒίυηι 6νοΐ3Γυπΐ< Ουηι ίςίΐιΐΓ νίδο ηο- 

Β ΟΐϊίΓηΟ (11060808 68861 ΟΓββΟΓΙΟδ, 3ηΐΟΓ 0.3βΐίΐ3ΐί$, 

6ΐ}]η8 ΓυΙ||;οΓ ίπΓιηιίβ 3ηίηΓι Γ666δ8ίΙ)08 οοηΐίοβη οοη 

Ρ016Γ3Ι, ίη 60 8ρΐ6Π<1ΐΐίΐ. 

ΧΧΥΙ< ΡΊοτητη νίτονατη οοηίη^ίηάΐηβηι ΒχρεύΙ* 

Ρπιηοπι ί£[ίΐοΓ εοη(|Γ6β8υηι ρίοΓοηι νϊΓΟΓοιη ορ- 

ρβΓινίι, ςηί ο)3ΐππιοηϋ νίηεοί» Γο^€Γ3ηΙ, βεςιιο 3 

ΐΟΓΓοιιίδ Ι)θπιίηίΙ)υδ 86]υηχ8Γ3ηΐ, οΐ ϋΙΐΓίδΙίΗΟ Γβ^6ΐη 

3ΐιίπ)Ι ρβηηίδ 86ςιΐ6Γ6η1θΓ (/)• Ηο8 υηίοβ 3Π)3ηβ 61 

1010 ΟΟΓϋΟ €0ηΐρΐ6€ΐ6η8, δρΰί 6€βΐ65ΐΐ8 <1θ068 Ιΐ3• 

1)1111 (9). Ροςΐ63 ^Γ3νβ ηΐ3ΐπηιοη1ι ]ιι^οιη 6χο»88ίΙ• 

ρΓί)6θΐ3Γ3ηί) 6υΠΙΙΙΙ, ςΐΐί ρβΓρ6(ΐ!3 ΤίΓ§ΙΐΓΐΐ3(6 ΟΟΓβ'- 

Γ«ΐηΐ8οη6ηι εχορίαη». Νυη οοπνίνί3, 6ΐ (]υχοοπφΐ6 
]υν6ηίΙ>υ8 οογ^β 68δ6 δοΐβηΐ, ίρβί ρΐ3εβΙ>3ΐιΙ;•ηοη 
ηιοΐΐϊδ ν68ΐί8, ηοη ρβίοίπηδ πδπβ, ηοη δ€οροΐί 6ΐ 
ιηοηΐ68, ηοη 6ςιιΙ 61 ο3πβ8 νβηβΐίοΙ. Ει οηηιί3 ηιίδ- 

83 Γ6€ΐΐ ; ρΓθ]60ΐ3ςΐΙβ Οηΐηί νΐΐ» Ι)θ]ΐΙ8 Γ6ϋ€ίΐ3ΐ6, 311- 

8(6Γ» 16ηιρ6Γ3ηιίαί οοΐίοιη δούητιίδΐΐ. Εχ 8ίη^οΐ3Γί 
ίΐΐο, (10601 Ιοηο 1130811 3ηίη)0, οβδίίΐαΐΐδ βηιοΓβ» 
€οη<ϋΐ3 ρο8ΐιηο(]οπ) αϊ) €0 ίιπδδβ ίΐΐα ίπδΙ^ήΐα ροο• 
01313, ςυίϋυδ Ι30(1ς8 νίΓκί^^ί^^^ίβ 6ΐ ρΓχε^ρία αϋ 
▼ΐΓ^ίη68 οοηΓιηεηίοΓ, Γ6616 οοιη Ραρ6ΐ)Γθ6ΐηο οοΐ- 

1ίβ3δ. 

XX νΠ. Ογβ^οτη $1ηά\α εχίτα ϋιηβη ρτο[βννηίυτ. 

Ρθ8(ςο3η) ίηΐΓ3 (Ιοηιππι ραΐβΓηηιιι δίο ρΓίοιοηι 
ιηΒΐίΐυΐ3 Γηίι 6Γ6(|^0Γϋ ροβηΐΙ», 830Γ»πιηΐ(ΐο6 Ιιιΐο- 
Γ3Γυιο δίοίΐϋδ 61 οπιηί νίποίοιη |[βη6Γ6 ίηΓοΓπιοΐΑ, 
6ΧΙΓ3 Ιίιηβη ρΓθΙαΐ3 8οοΐ 6]θ8 δίοϋία (Α). 0ϋ3ηινίδ 
βηίιη ηίΐιίΐ υηίΐοαιη 3ηΙίηπΊυ8 836η8 ΙΙΐΐΰΠδ 1ΐ35οβ• 
ηΐ, 6χΐ6Γη38 ΐαηιεη ίηνβδίΙ^ηΓβ 61 οοηιραΓβΓβ ηοη 

681 (Ι6(1ί£[113ΐ08, 60 ηίηΐίΓΟΠΙ €0η8ίΓΐ0, υΐ ΤβΓίδ Ιίιΐθ- 

Γίδ ρ6Γ ηοΐΐιαδ Γ6ΓΓ61 ορβηι ; ηβ 8υρ6Γΐ)β ]36ΐΙΐ3Γ6ηΙ 
86, ()θί ηίΐιίΐ ΡΓΦΙ6Γ 1030610 βίοηιιβηΐίαιο ίο ^ιιΙ- 

ΙΟΓβ 61 8031711)08 νΟΟΗΠ) 80018 8ίΐ3ΐη ΟΟΓΟΙίΙ ; ιιβνο 

δορΙΓίδοιαίοιη η6χί1)08 ίηφΙί€3Γ6ΐθΓ. Ιΐα(]υ6, 4 Οιιοι 

3?1316 ]301 3(1θΐ6\ίδ86ΐ, ίη(|θϋ 6)08 Υίΐ» δΟΠρΙΟΓ (ΐ)• 
€3ϊ83Γ63ΐη ρΓΟίβΟΐΟδ, ί11ΐ6(|06 60ΐη ρΓ9β8(3ηΐί1)1Ι8 

ςοί])υ8(ΐ3θΐ οΐ3^Ίκΐηδ οοοΒοειπιΙίηβ Ιιαίιίΐα, (ΙοοίΗοα- 
()υ6 οοη 6χΊ|$03 €0ΐΐ6€ΐ8, ίο Ρ3ΐ»8ΐίηααι οανί^α^ 
Λί(# » (α) εΓΐ38 €γ61.« ίο 6(1ίΙ. Βίΐΐ., Ι. Η, ρ. 761^ 
\ίί) Οαηο. ϋβνίΚηνα, ν. 95 618<:(|. 
(ι) 03 ΓΙΟ. υ^ Γβ6ΐΙ<, V. 455. 
(ά] Οαηη. Ι Οβ νΐΐα βιιβ, V. 105 61 86ς< 
(^ ϋ3ηο. 5, ν. 905. φ Π)., ν. 281. 

Ιΐ,ί) II)., ?. δ05. 

(/<) Ομππ. ϋ€ νίία $ηα, τ. 119 61 86(Ι• 

(ΐ; νΐΐα 6>ίί/., ρ. 4. 165 νίΤΑ 8. ΟΚΕΟΟΗΙΪ. ί^ 

ΧΧΫΙ1Ι. €(Βίαηαιη ϋαρραάοΰίω ρτοβαίοϋην. Α ΓβΙ)»» ς«ίΙ>ΰ8ά8!η τΐββηάϋ οπίίΐ» βαηΐ ; Ιιβηο «>ιι ί .-^ 
^ιιΠϋ8 €6Γ16 αηι1)ίκ6η<1ί Ιοοοδ» υΐΓ&ηι ε36»»Γβ3ΐη ρβιίβήΐ 6Γ<;ςοπυ3. Ειβηίιη €χ8αΓ63ΐη, ςιι» ιη 6ίΐρ- 
ρ&(1θ€ί& κι 13 6$1• ιιοη Ραίχβΐίηοίη υΙ)ί α116Γ9 €51 
εχΗΑΓβα, Ιιιηε η9λτί({ΑΥί^ Τίπ (αηΐ€η (Ιοοίί ρ1ιΐΓ6}» 
€»<8αΓ€αιη Ρ;λ1χ&ΐίιΐΦ ίηΐβΙΠβυηΙ, ίηιρΓΊιιιί& ΒίΙΙΊιιβ» 
ΒαΓ0ΐιίπ8| αιςιιβ.βΐίαιη ίρ$β ΤίΠβιηοιιΓιυδ; ςυοποιη 
ορίιΓιοηοιη αυείΟΓ Υίιω Βλ$\\\\ (ρ. 40, Λ1), ηον» 
6(ΙίιίοιΓι οροΓΟπι δ^ηοΐΊ ιΐοειοπδ ρΓίενίΦ, ναΠί1ί$5ί- 
ιιιίβ ιυοιηεηΐί» ίιηριιςηαΐ 61 ΐ'βΓβΙΠκ 
XXIX. /η €αρραάοάα ρΗηιηηι απιίάύαηι οηηι Βαιί/ίο 
ίηηχίΐ ϋτ€ροπΗ$, 

Υ^ζττΛί βΓββΟΓίυδ Ν»ζ(αηζ6ηυβ (π) $β 6( Β^ίδΊΓιαιη, 
« Υβ'ιιΐί Ουχιηιι ςιΐ6ΐιΐ(1»ιη Οαππηίδ, 6χ οοϋοιη ρα- 
ΙιΊχ Γοηΐ6 Ίη ι1ίν6Γ$α$ Γβς'ιοηββ (Ιοοίπιΐφ ουρίιΠιαίβ υΐ ΑΓίηλ τβΙ ϊτΛ%(Βύ\Λ$ ηοΐ» φΐ9ΒίΙ&ιη &«ιυ6 ίη^Ι 
ςηΐη, 8ί€ ΗΐΐεηΓυιη ^Ιοπα ηοϋίΙίΟΙ Η1α$ΐΓβιη<ιιι^ 

Γ6(Ι(ϋΐ. > < 

XXX. €α:»αηα Οαρραάοάοί Ιιΐΐ€τ\$ {νΐΐ ιηύ^ηί», \ 
. ΜίΙιίΙ 681 ίη Ιιΐ8 νθΐ-ϋίδ, ιιΐ ο1>$6Γτα( ηθ8ΐ6Γ Ργο^ 
06ηΐίιΐ8 ΜίΓαη {β), (ΐυο(1 ηοη ορΓπιΐ6 οοηνβιιίαΙ θα»! 
Β9ΐΓ686ε3ρρ»όθ6υιιι. Αρΐ6 ηιΓιιΙΰΐπ 6Γ6βοπιΐ8 υΓίιβιη^ 
ϊιι ςιια 1οςιΐ6ΐ)3ΐυΓ, 6ΐ νοεβ 6ΐ ιηαηυ ϋβδίςιιαηβ, ιΙϊί 
€6ΐ)αΙ : € ΙΙηηο, ίιιηιιηηι, ίΙ1ιΐ5ΐΓ6ΐη οίνίΐ3ΐ6ΐη, β^ 
ηοδίΓαιη ; > Ταύτην δέ λίγω τήν «εριφανη τε χαΐ 
'ήμετβραν* Νοη ρυΙ&Ι Τίΐΐϋΐηοηΐίυβ Ιι^ηο 0χ53Γ€£Αιι^ 
& 8ΐυ(1ϋ5 1ίΙΐ6ΓΑΓυιΐ), υΐ α ρΓχεΐρυο υΓίίδοηιαιηβπίο^ 
Ιαηϋαπ ροΐιΓΐ886. δβϋ, υΐ οιηίΐΐϋΐη Ευ$6ΐιίυιη , ςαι 
Οφραϋοείχ ρΓΧ5ΐιΐ68 (ΙυοίΓΪηα ίπΐ6Γ αΐίοβ 6ηίΐυί$5θ ιϋ;5$6€ΐο8, ΓυΓ5υ8, νβίαΐ 6& εοηιρο&Ίΐο, 060 νίϋβΙΊεβΙ β ΐ65ΐ;ιΐυΓ (Π* φ^^ βα8ίΠυ8 ϋη^οτύ (68ΐΐιηοηίο &υιΐίη \ΙΛ ίΐυρβΙΙβίΐΙΟ, ΑΐΙΐ6Ιΐΐ8 6θίνί856• » υΐ6Γ(|Ι16 6Γ20 Ιπ 

€3ρρ3<1υ€ίΑ 6υηίιιηεΐα8 Γυοπαΐ, ςυοιΐ ρεΓρβραιη η6* 
§31 Ρ3ρϋΙ>ΓθεΙιίιΐ8 (6;» (ΐιπ εΐίαιη α8$6ΐ*ίΐ ϋΓ6§οπιΐίη 
61 Βαβϋίιιιη ρηπιυιη Αΐ1ΐ6ΐΗ5 ιηιιΐιιο 80 ιιονί$86 : 
υΐ6Γ(ΐιΐ6 ιιι«ΐ6 ίη ναιιαδ Γ6§ίοη68 ρΓθΓ6εΐυ8 ηοπ &Ιΐ6Τ 
6 Ροιιΐο, αΙΐ6Γ 6 Οηρραιίοεία. 1ι1 εοιιίίΓααΐυΓ Υ6Γΐ>ί8 
0Γί*{;οΓϋ ίιι 69(ΐ6ΐη θΓ8ΐίοιΐ6 (<*), ιιΙ)ί Αι1ΐ6ηα8 βίΐ)! 
€ νύΓ6 αυΓ638, (Ιίείΐ, ϋο 51 ειιί([ΐιαη) οΐϋ, ϋοηοηιιη 
|ηΓ6ηΐ68. Ναιη ίΠα: ιπΊΙιί 1ιοιηίπ6ΐη, ηοη ίΐΐιιιη ηυ'ι- 
<16ΠΙ 2111(6 ί(;ιιοΙηιη» 50(Ι οηιοιι ρΐ6ΐΓιιΐ5 ηοβεβηϋιηι 
ρΓχ1)ΐΐ6ΓϊΐιιΙ• » ΈκεΙναι γάρ μοι τ6ν &νδρα τούτον 
(γνώρισαν τελεώτερον, ουδέ ::ρ\ν άγνοούμενον• 

1(ΐ6ΐη 6ΐΙίείΐϋΓ ννΐ 6χ ίρ5ί8 6ΐ'6[;θΓΊί ν6Γΐ>ί$, ςιιϋ)υ8 
ρθ8ΐ ΒίΙΙίιιιη 61 ΒαΓυιιΊπιη ΤίΙΐ6ΐηοηΐίυ5 0χ$αΓ6λΐιι α(Ιίυιι$ίι, 6Ι ΙίΙίεήβ ίιίΐεΓ ραίπχ οΓπαιηβηία ϋ&ΐ ραΐ- 
ι»αιη. δΐο.εηίιη ΙοςυίΐυΓ (ι^) ϋ6 60 8{&1υ ίιι ιΐνβηι 
(Ιίνίϋίοηβ ϋαρρα(1οείχ Γοϋαεία 6γ9ιΙ : ι δρβεΐαουΙΐΜη 
ΓοΒίϋ.Ηβίιηυιη Γ&εΐα €8{» ςπχ ρπιΐ8 Ιιιιη ϋβ ΗαβΓηιίβ 
νίπ8.•. ςΙοπαΙιαιαΓ. > 5ίιηίΓιΐ6Γ ίη οΙΙα βρίδίοΐ» (%) « 
Ιίιΐ6ΓαΓυηι βΐυϋία ίηΐ6Γ 6« ςυ» €ίνίΐαΐί ηοιη•ϋΐ ΰΐ 
Γαιηαπι ρ6ρ6Γ6Γ&ηΐ, ρΓ«Ύείριΐ6 οοιηηιβηιοηΐ. Απ υογο 
βΓο^οπυδ, ρΓοηυηΐίαίο ηοηιίηβ εχ&3Γβχ, α(1ιηοη6Γβ 

ΡΟΙΟΓΑΙ 8ΐαϋίΐΟΓ68, €Φ$8ΙΓ69ηΐ»<Ιβ ({ϋΑ Ιθ(]Ι46ΐ>αΙΐΙΓ, 

ΐιοη 6απι 6556 ίη ςυα θΓαϋοη6Π) 1ΐ266ΐ>9ΐ, 86(1 ίΙΙυ• 
81Γ6ΙΙΙ ΙΙΙϋΐη ίη ΡαΙχδΐίηα €χ&&Γ63ΐη <]65Ί£^ιι9γΊ? 
06Γ(6 5ί (16 €χ5αΓ6ϋ Ραίχδΐίηχ 1οευΐϋ5 ίυί856ΐ Ογ^- 
§0Γίυ8^ αυϋίΐΟΓυηι αηίπιο» ο1Γ6η(Ιί886(, η6(1υιη 1>βη6• 
νοίβηΐίαηι 03ρΐα886ΐ» ιη6ΓίΙο<|υ6 6χρο8ΐυΙαη(Ιί &η5απι ίη Ρ;ι1χ5ΐίιια ίικίίεαπ ηΓϋίΐπκιΐΓ. Ηα>ε 5(ΐηΐβΓ6§οΓϋ ^ ρπ£ΐ)υί856ΐ ΟΑρραϋοείϋυβ, (ΐιιί 1ί((6Γ3Γυηι 61 εΐοηυβιι- ν6Γΐ)2 ίιι ΟνίίύΟΜύ Οβ Β(ΐ»ίΙΗ ΙαϋΜια (ά)^ ΙιαΙΙια Οχ- 
8:ΐΓ6Χ : Έπ\ τήν Καισαρέων ιτόλιν επείγεται, των τξ- 
βε μεθέξων τϊαιδευτηρίων ταύτην δέ λέγω τήν ταρι- 
φανη τε χα\ ήμετέραν, έπε\ χα\ των έμών λόγων 
αυτή χαθηγεμων κα\ διδάσκαλος, τήν ούχ ήττον λό• 
γων μητρόπολιν ή των πόλεων, ων ύπερχειται, χα\ 
χαθ' ών Ιχει τήν δυναστείαν* ήν εΓ τι; τοΟ εν λόγοις 
χράτους άποστερήσειεν, άφηρηχώς Εσται αύτ6 τ6 
χάλλιστόν τε χα\ Ιδιχώτατον. "Αλλαι μέν γάρ των 
πόλεων Αλλοις άγάλλονται χαλλωπίσμασιν, ή πα- 
λαιο7ς ή νέοις, δπως αν, οΤμαι^ των διηγημάτων £χω- 
βιν, ή των όρωμένων τ|{ δέ λόγοι, τ6 γνώρισμα, 
ώσπερ εν τοις δπλοις ή το?ς δράμασι τά επίση- 
μα. < 0χ5:ΐΓ6αιη, υΐ 8εΙιυ1»Γυιη ί)1ίιΐ8 οίνΐΐαΐίβ ραΓ- 
Ιιε6ρ8 65561, €οηΐ6ηι1ΙΙ ; Ιι^ιιε, ίηίριαηι, ϋ1υ5ΐΓ6ΐη 
ΐΊνίιαΐ6ΐη, 6ΐ ιιθ8(Γηιη : ηηηι ιη60Γυυι ίΐιιυςυ6 8ΐυ- 
(ίΐοΓυηι ίΐυχ 61 ηιοςίβίΓα 6Χ&ιίΐίΐ; ςυχ ηοη ιιιίηυβ 
1ίΐΐ6Γ&Γυηι αΐςυ6 ϋοείΓΐηχ, ςηαιη υΓΐ}ίυηι, (ΐυίϋηβ 
ρΓχεΰΙΙΐΐ 61 (ΙοηιίηαΐυΓ, ιη6ΐΓοροΙί« ; ςυαπι 6ί ήυίβ 
ι1(»εΐΐ'ίηχ ραΐηΐϋ βροΐί&νϋπΐ, Γ6ηι οηιηίιιιη ρυΙοΙιβΓ- 
πυιιιη ίρ8ί(|υ6 ηιαχίηιβ ρπορπαιη 6ηρυ6πΐ. Ναιη, 
εηιη ϋΐίχ €ίνίΐ8(68 3ΐϋ8 0ΓηΑΐη6ηΐί8, ν6ΐ &ηΓκ|υίβ, 
ν6ΐ ιιονί8 βΙυήβηΙαΓ» ρΓΟυΐ, ορίηοΓρν6ΐ.Ιιί8ΐοπί8, Υ6ΐ Ιίχ Ιαυιΐβπ) η66 εχ53Π6η8ίϋυ8 ΡαΙχ^Γιηχ, ηεο αΐϋ» 
είνί(αΐί1>υ5 εοηε6(ΐ6ί)οη(• Ουοηιοιίο 6ΐίαηι ΟχβαΡΰαιη 
ΡαΙχβΐίηχ ι είνίΐαίβηι ηοδίΓαπι » <1ΐ66Γ6 1ΐ€υί586ΐ, 
ίηιο ι Ρ31Π2ΠΙ ι 9ΐρρ6ΐΙαΓ6, υϋί αίΐ(ί), € 6χ βοιίβιη 
ραίΠΧ Γθηΐ6•... (115566103... •Αι1ΐ6ηί5 εοίνί556? > 

Αι1(ϋι (;) Ιιχε νοΓί^α 6ΓΧ£θπυ3 , ςυχ 11ΐ6ΐη <ΙίΓί• 
ιηυηΐ : € ^3ιη ςυχ 86(ΐηυιι(υΓ, ϋ βχροιιπηΐ , Γ|υί ϋΐ 
6ηΐΗ 3ρυ<1 86 6Γυ(ϋ6ΓυηΙ, 61 ίΓυείυπι 6χ ίρ5ίυ3 επυ- 
(Ιίΐίοηβ ε6ρ6Γυηΐ; ςυβηΐυ» Υί(ΐ6ΐί66( η)η£[ί!»1π8, (ΐιιαη- 
Ιυ5 χςη3ΐίΙ)υ8 65861. > Οηίδ 3ηι|)ί(|^6η(ϋ Ιοευβ, υ1π$ 
0χ8ΗΓί6η5ί1)υ5 η:ΐΓΓ3η(ΐ3 ΟΓΡ^οπυβ Γ6ΐίηςη3ΐ? Ιί^ηο, 
ςυΙ 1οη26 Γβηιοΐί 6Τ3ηΐ, ηοο ηι»]θΓ(*ιη 6Χ ΒλδΙΙϋ 6πι- 
(ϋΐίοπβ υΙίΙίΐ3ΐ6ΐη ςυαπι 3ΐίχ είνίΐαΐββ ρ6Γε6ρ6Γ3ηΙ ; 
3η ϋ5 (|υο8 3Ηθ(ΐυ6ϋ3ΐυΓ, ηυΊ<ιυ6 61 Β35ίΙϋ 8ΐυιΙίο- 
ηιιη ηΐ6ηιίηΐ556 ροΐ6Γ3ΐιΙ , 61 ςυί 6ίυ8 (Ιοείηιΐϊ ροΓ 
ΙυΙ ηηηθ8 ίιιιϋυΐί ίυ6Γ3ηΙ? Ουηι ί^ΐΐυΓ 1ιί$ Τ6Γϋΐ9 
Π)3ηίί65ΐ6 0Χ8&Γ63 €&ρρ3(Ιθ€υιη (ϋ(;ηο8ε3ΐαΓ, ίιηιηβ- 
Γίΐο ηυχπΐ ΤίΙΐ6ΐΐ)θηΐίυ8, ι]υο(1 ρ3ε6 Ιαηΐί νίΓΐ (1ίχ6- 

ΓίΠΙ , ευΓ 6Γ6β0Πυ5, ςυί ϋΧ83Γ6Χ ρ6Γ0Γ3ΐ>3ΐ , Β38ί- 

Ιίυιη ίη Ιιαοε υΓΐ>6ηι ν6ηί586 οοηεεριίδ ν6Γΐ>ί5 ιιοη 
όί€3( ; 6υΓ ηοη 63ηι (Ι68ΐ§η6ΐ , ηίβί 6]υ8πιθ(ϋ ηοιΐ5 , 
ςυχ 88ΐΐ6ΐη 6ί €υπι 4ΐ(6Γ3 €χ83Γ6« εοηιηηιη68 5ίηΙ. 
Οαο(Ι «ϋΐ6ΐη οΙ||ίείΐ ,Τίϋβπιοηΐίυβ 6Χ 60 ςιιοά 6η>- (α) Ογ. 43, η. Ι5« 

(ή 9 Μ3ίί, ρ. 579, εοΐ. 2. ηο( 

(4 Ογ. 45, η. 14. 

((^)Ιϋίϋ., η. 13. 

{*) νϋα Βα$ίΙ., ώ\ά. (Ο Υίΐα €οη$ί, ^. 43, ρ. Μ&ι 
(^) Ερίβΐ. 76. 

ίΛ) Ερϊ»*. 74. 
Ι) Ογ. 43, η. 13. 
;) 16ί(Ι., υ. 13. 165 ΥΙΤΑ 5. 6ΒΕ60ΑΙΙ• Ι(ίΟ §οηο& €3ΡδαΓβίΐη, θβ ςβ8 Ιοςϋίΐορ, • οΜίαιβιη ηο- Α ββΐ ιβηαρββι»», ς«ίΐη «βΓ6{Ιο ιηβίΓΟ ΓβοίηΙΐ (φ »ΐΓ3ΐη > 9ρρ6ΐΐ£ΐ, ηιιία ι ίρβίυβ Βΐυ(ΙίθΓυιη άυχ 6( 
ιιι:^ί5ΐΓΑ βχδΐΐΐίΐ ; ι ςιιθ(2 , ίηηυαιη , οΚ)]ίοίΐ ν'ΐΓ <1ο- 
ειη5, ηΐ ρΓοϋβΙ \\x^ ν6Γΐ>3 ηοη 6!>86 ΑοείρΊβηι)» ϋβ 
0x53 Γ63Ι €Αρρ3(]ο€ίχ, ςπαιπ <;γ6£[οπο < βυαιπ » 
αΙΊΊ» ϋβ ο&υ&ί5, 2ίί<\αα ίιηρΓίηιί8 ({υοιΙ βυχ ρΓονΊηαοΒ 
Βΐ€ΐΓοροΙίβ 6$$6(, αρρ6ΐΐ3Γ6 Ποβϋηΐ , Ίη ίρ$υιη Γ6ξ6- 
ήΐιΐΓ. Εΐεηιηι, ουιη €χ5&Γ6ηηι 6Γ0£[0Πϋ8 οΐ) (Ιί^οί- 
ρΓια3$« ηυοβ ΐΙ)ί )ΐ3ΐΐ56Γαΐ, ηοη 8θ1υηι ο1) ιηοίΓοροΙί- 
ιΐ€3 ]ΐ]Γ», € 8υαιη > ϋίε^ΓεΙ ; Γ3ΐίοη€ΐη &(]<]6Γ6 (ΐ6ΐ>υί(» 
ΓΟΓ «^9111 &ίΐ)ςη1ηπ ηιοϋο δοαπι αρρεΙΙαΓΟΙ , αϋοι^υί 
ηεηιο ηοη 6χί8ΐίιη38δ6ΐ θυπι αϋ ίιίΓα ιη€ΐΓορ•1ί8 γθ« 

8ρ:€€Γ6 (β)• 

XXXI• ΐΛΐϋτατηηι αηιοτΛ %η ΡαΙοεϋΙηαιη »€ €οη[βτί» ΟιηηΐΒ ρΓ9β8€ηΐ€η(ΐ οιηηίΐιιιβ ιηοπειη ΙηίοηίαΙιαηΐ : 
6γ6{(ΟγΊο αΐΗβίη ιηθΓ9 &ηίιη&β 1οη|;β ιηα]θΓβηι Γοηηί* 
όίηβιη ο1Γ6Γ6ΐ)9(. < 1η ρεπειιΐυηι επΊιη ιηίδΟΓ νεηβ- 
ΓΑΐη, ίηηυΐΐ ((/), η6 ηοη ίιιίιίαΐηβ ο νίΐα (ΙΐδοβιΙβΓβιη, 
βρίπΐιιαίεηι &(]παηι ίηΐ6Γ 6χίιίθ838 βΐ ιώοΠιΓογο» 
υη(ί&8 (ΐ68ΐ(ΐ6Γαη8. ι €1αιη&1)αΐ, οϋβοοΓαΙ^αΙ, Ι)Γ6νβ 
ςηθ(1(ΐ3ηΐ ιεηφοπβ 8ρ8ΐ!ιπη 6χι>6ΐ6ΐ}αΐ ; Ιαιιΐοβ <1θ- 
ιηυπι ςβηιίΐυβ 6(Ιο1)2ΐ, ηΐ €«Ύΐ6Γί , (]υοιΙ νίχ ΟΓβίΙίϋίΙβ 
681, οηιί8$ίδ ηυίδηηβ ρΓορπΊδ €»1αιηΐΐΑΐί1)ΐι$« βυ» 
€η*£;οπί οίιιΐ&ΐίϋυδ ρρεεβ&ίυη^βΓβηΙ, ε](ΐ8 ίηΓοΠυηΙο 
εοηϋοΙοη(68. Οηιηεδ, εΐί3πι ςυί Οεπηι απίε ηοη ηο- 
ΓαπΙ, Οβπιη )ΐινοοαΙ)3ηΐ, ιιΐ 8€πΙ)ίΙ βΓεςοπυ» («) ; 
(]ηο(1 €0Γ(ε ηπςπηίΰηΐο ε$ΐ ρΐυιεδ ίη 03 πανί Γαίδββ Γιϋο!ε8 €ΙΐΓί8Γι:ιηο8 , Ι>αρΓΐ!$ηιο ίηίΐίβίοδ , α ({ΐπίχΐδ εΙ 
ΙιΙ^πι ΙίιΙεΓαΓϋΐη βηιΟΓ, ςυί Βαδϋίηηιεί Οπεβοπιπη β .^^^ βρββο,ίι,δ ηεοβ8δΐΐοΐε εοηιριιΐδϋβ «ιιηι ρβίεΓβεΐ Οχ^ΛΤϋβϊ Ορραίΐοουηι εοιι]ιιηχοΓ»ΐ, αΐΐεηπη α5 οΊ- 
Ι£Γ0 ϋί$ΐπιχΐι. ΒΔδίΙϊυβ ηοηκμιο ίηϋε ρποΓεοΚίδ ε5ΐ 
Οοα&ΙαηΐϊηοροΙίιη , βΓοςυπυδ νεΓΟ ίη Ραίχ^ΐίηαπι 
η3νίς4ΐ>Ιι ; • 01) απΊδ ΟΓηίοπΦ αηιΟΓβιη ίη Γαίχ- 
δΐίιι:]^ 8€ΐιο1ί8» Ιϋπ) ηοΓεηΐίΙ)!.^; ιηοΓ3ΐυ3.(6) » 1ίΙυ8η-ε3 
ειιιιη εηιιΐ 5€ΐιοΙ:£ ίΙΙα^ αο αυΓοηΐίδδίηίΑ , ίη (]αϋ)υ8 
Γχ €1ιπ&ΐί3πίβ οΙίιτι,ΡιπηρΙιιΙϋδ ηιαιΙγΓ, Εαδεΐ3ίυ8 , 
3ΐϋΐ|α6 ϋοείί&δίιηί νίπ ρΓοΓ^ίδ&ί ίιι^Γαηΐ; Ιιίδ αιιίΟιίι 
ιειηροπ1>α8, Τ1ιεδρεπα{η βΓεςοΓίυδι ιι( δειΐϋίΐ II ίε- 
Γοηχΐϋΐΐδ, ΗιοΐΟΓεηι, εΙοΐ|υεηΐί2Β ρΓΧοερίΟΓεπι Ιΐ3- 
Ιμιι ; ει ίηΐεΓ βοεΐοδ Ευζοίαιη , ηΜί ροδίεα , ίπφε- 
ηηΐβ ΥλΙβηΐε,ραίΓΟοίηίο Αΐ'ίαηυΓυηι εΓεαΙυδ ερίδοο- 
ρυδ, €χ53Π6η8ειη δεϋεηι οοουρανίι. 

XX ΧΗ. ΑΙβχαηάηοηι ρείΗ. 
ΑΠ(ΐθ3ηϋΐο €οηιηιθΓαΙπ& ίη Ρ^Ιε^ιίηα (νΓβ^οπιιβ 
ΑΙεχ3ΐιι1παιη 86 €θηΐυΙΙΐ, ειι]υ8 υΓΐ)ί8 δοίιοΐαδ οΐίιη 
ΊΙΙυβιηηηΐ €ίεηιεη8, Οπ^εηεδ, Βίϋςιιε νΐη ρίεΐαίο 
βι &είεη1ί3 οοηιηαεηϋαπϋί, ει «ιιΐ38 ϋεηιυιη Οίιίγιηυδ 
εχ:ΐ6ΐ)ΓίθΓε8 Γεάϋίιΐίΐ. ΑϋΙιυε ΐιοδίερ 0Γ6£;υπϋ8, ΙίεεΙ 
ει νοιο Οεο οϋίαΐυδ, εΓ3ΐ εαΐεοίηηηεηιΐδ, εχ υδυ, 
•εα ροΐίιΐδ αΐιηδυ ίίίοπιπι ΐεπιροπια», βηΐίηπίδ ΕεεΙο• 
ιίοΐ ιοοπ1$υ8 ΐΓ34ΐίΙίοηί1)υ8φΐο προδίοϋείδ 3ΐ1νεΓ83ηΐ6,' 
ςαεηι ίρΜ ροδίιηοϋιηη ΟΓε^οπηδ, Βαδίΐΐαβ, 6Γε£;ο• 
ηη$ Γ>ί]Τ956ηυ8 ςΓ3νίιεΓ ίπ8ε€ΐ3ΐί δυηΐ. 

XXXIII -XXXIV. ^4/Α^ιια• ηανίβαΐ βί ρτανί ίβτηρβ• 
^αί6 )α€^ιητ, — ΥαΙίάΐΐαζ ^αρίμηιι ρ^τ 1αΐ€0$ 
ΰοϋαΐι ηοΗ $αΐί$ ηοΐα ϋιοΐΰί», 

ϋειηιιιη Ιιηυδίίβ ΌΐΓΪυδςυε Οχ^λτοά ε( ΑΙεχαπάΓίβΒ ΒΠδείρεΓΟ ροΐ6Γ»ι (/*) : ςαοϋ ηηίϋειη Ιίεεί'ε άιιοεηΐ 
ΤβΓ(υ1Ιί3ηυ3, ΗίεΓοηγηιυδ, Αυ{;ιΐ8Γιηυ8 , βΐϋςιιε ϋο» 
εΐοΓΟδ, 3ΐςυε ειί»ιη 3ρρΓθΙΐ3( ΕεεΙεδίβ• Οηοηιοϋο 
6Γ|;ο ίρδί ίη πιεηΐεω ηοη νεηίι, ηΐ 3 νεείοπιηι /|ηο• 
ρί3ΐη ϋηρίίδίηηηι ρεΐεΓε(? .ΥϋΙίϋίιαδ ι^ρι^8υ^'I ρβΓ 
ΊαίεοΒ οο1ΐ3ΐί ηοη βαΙίδ ηοΐα Γυίβδε ϋΓ£θίδ νί(1εΐυΓ• 
δί€Π38ίΙίυ8, ρο&ΐ Ογρπ^ηυηι εΐ Ρϊπηίΐίαηαιη , ίη 
ερίδίοΙα εαηοπίεβ , θ3ποηε ί^ : 4 0»3Γ6 εοδ, ίη« 
ςηίΐ (ρ), ςπί 3ΐ) ίρδοπιηι ρ3ΓΐίΙ)υ£ 5ΐαΙ)υη(, (ηη(ΐπ3ηι 
3 Ι3ί€ί8 1)αρΐίζ3ΐο$, ]ηδ86πιηΙ νετΟ £εοΐ6$Ι;ε Ιι.ιρΙί- 
6Ϊη3ΐε 3ϋ Εεοΐεδίβηι νοηίειιίεδ εχρ^Γ^αΓί. > Οηίϋυβ 
νοΓϋίδ Ιίηυεί οοΙΙαίυηι 3 Ιβίοίδ 1)3ρΓΐδΐη3 ίιτίΐυαι 
ΑρυιΙ βτ^εοδ 1)3ΐ>ί1ηιη ίιιίβδε. 

ιί »0ίη6$ €ναάα(. — Ρατβηΐηια $$ ρπάΙ^Μ Ληνα^ 

ΡεΓ νίβίηΐί ϋίεδ 8χνί1( ΐεπΐροδίοδ» ΙοίίϋοπιηΜε ^Ιίε- 
1>ιΐδ ςε ιιιεί)υη(]η8 δυρΓ3 ρηρρίιη ]3ειιΙΐ Οτο^Όπυ• , 
^ειιηι δπρρίεχ εχοΓ3η8, ροΐϋοίΐπδ 8ί ηιαπδ ροΓίουΙο 
1ίί)εΓΰΓ6ΐηΓ, αιςυε εχρβίίΐο ί)8ρΓΐδη)0 ΓΓυβΓϋΐιΐΓ, εί» 
ϋ (ΐηο δαίυΐεηι 3€εερίδ8εΐ, δε$ε εοηδοεΓαΐηΓυηι• 
ι Τυοδ βυιη , ίηε1;ιηι:ιΙ)3ΐ (/<) : 3ΐιΙυ3 ]3ηι εΓαιη, 
εΐ ηηηο ίιοΓαηι. Τυ οίε 1>ΐ8 αεοίρίεδ , ρΓοίίοδαηι Ιί1)ί 
ρο8568&ίοηεη) , ΙΟΓπε π)3Γί8(ΐυε πιπηυδ, Γώί εοη&ε- 
οταΐαηι νοίο ρβΓεηΐίδ ει ηιείη {[Γανίδδίηιο. ΤίΙ>ί νί- 
ν3ηι» 81 (Ιυρίεχ ρεΓίευΙηιη είΓας«τΓ0. 2>ί ιηε ρεπΓΟ 
Βίνεπδ, ευίΐοΓ Ιίΐιί ρ6η1)ίι. ΕχρειςίδεεΓε ηιιΐπ, 3υΐ 
βΓ3(ΙεΓ6« ει ηιείυιη εοηιρεδεε. ι Υίχ Ιιχε ϋίχεΓαΐ, βΐίεηΐίαΓυηι ίοπΐίΙ>υ8, ηΐ3]οπ 3ηίηιί 3Γ(1ογ6 Αΐ1ΐ6η3- |ν ουηι βΐ3ΐίιη 86ϋ3ΐ3 εδί ει εοηιηιυΐ3ΐ3 ίη απΓαηι ρΓΟ- 
πιαι Οιιη)ίη3 81(16118, πΐ0ΓΦ<|υ6ίη)ρ3ΐίεηδ, οοηδοεηδα εεΐΐα. 5εΓν3ΐυπι δο β^ηοδείι Οπε^οπηδ (ι) ρΓεείίιυβ 
ιΐ3?ί Μ^ιη^Λ €ίΓ03 ηιειίίηηι ΝονεηιϋΓεηι, ηυο ΐειη- ρ3Γεη(ιιηι, ηηί ίη βοηιηίδ 3(]η)οηίΐί ςηεηι ίη ε3δυιη 
ροΓε ρβηεϋΙοδίδδίηΐΦ ΐειηρεδίαΐεδ εχοΓίΓΐ δοίεηΐ, ίη αϋιΐυείυδ εδβεΐ ΟΙίυδ, θΓ3ΐίοηΙΚ}υ8 αε ΙβεΓγιηίβ Οεικη 
ΟπτοίΑΐη ρεΓ ιη3Γε ΡαΠίιεηίεαπι ηανϊ^αΐ. Ιΐαηυε νίχ οΙ)8εεΓανεΓ3ηΙ ηΐ ρεΓίείί(3ηΐί ορεηι ΓεΓΓεί. Οηίη εΐ 
)3αι ρηιιΐυΐυιη η3νί8 ρΓοεεδδεΓ3ΐ, ευηι {;Γ3νίδ εχοΠα ϊη ίρ83 ρεπευΐί Δαιηαιβ, ]ανεηί ευίϋ3ηι εχ νεοΐΟΓί- (α) δεΓυριιΙηηη ηΐίςαεπι Π)ίΙή ίηίίείηηΐ νεΓΐ)3 Οτε- 
{οπί 0Γ31. ίη Ι3υϋειη €£83Γίί (ογ. 7, η. 6) , υΙ)ί 
ρο8ΐ(|ΐΐ3ηι άβ ρηηΐ3 ε<Ιυε3ΐίοηβ €3βδ3Γϋ , βαβςυβ 
ίρΜυβ ιηεηΐίοηειιι Γεείΐ, κίε ρΓθδε(]υίΐηΓ : ι Οηιη ]3ΐη 
ρεΓεςπηΑΐίοιιίδ ΐεηιρυδ εδ^β νίϋεΓείυΓ, 30 Ιυιη ρπ- 
ιιιυηι 3ΐιβΓ 35 βΙίεΐΌ ϋίβίρβεΐί δππιηδ ; ε^ο ηίηιίΓυιη 
οΙ> 9Γΐί5 0Γ3ΐ0Γί9Β 3ΐηοΓ6πι , ίπ Ρα1»δΐ1ηφ βεΐιοΐίδ , 
ιυιη αοΓ6αΙί1)υ8, πΐ0Γ3ΐιΐδ, ϊΙΙε 3ΐιΐεηι Αΐεχ3η(ΐΓί3ηι 
ρΓθΓ«ΐ€ΐιΐ8• » 5ί ευιη ρΓίηιυηι Ορε^οπυδ ει ϋ^δαρΐαδ 
βΙίεΓ 3ΐ)3ΐ16Γ0 ϋίδίηείί δυπι, 6Γε($οπη8 Ραΐφδΐίηαηι 
ρεϋϊι» 61 ίιι βεΐιοΐίβ 68( ιιιΟΓΑΐυβ, €φ83Κ3 Ρ<«Ι«ί>ι1ηχ, ηοη Οαρρ3(]οευηη βδΐ ίηΐεΙ1ίςεη(ΐ3 , ηίβί ιΙίνεΓίηιηδ 
υΐΓυιη(|ΐιε Ιυηε τεΓδ3ΐηηι ΟΦββΓεχ υηρρβιΐοευηι» 
αηϋε βΙίεΓ Ραίχδΐίηβη) , 3ΐιεΓ Αΐεχαηϋπαηι ρείϋΐ. 

(ΰ) Ογ. 10. ρ. 165, Α. 

(ϋ) ϋϋΓΠΐ. Οβ Υΐια $Ηα, ν. 151 εΐ βεα• 

(ά) Ογ. 18, η. 151. 

ίβ} βοΙΙ., 9 Αΐ3ίί, ρ. 579. 

(/)ΤίΙΐ6ηι., ι. IX, ρ. 5^6. 

{9) Τ. ΠΙ ηον» ε(1ίι., ρ. 270. 

(Ιί) ε^Γηι. Ο0 Υίΐα 4Ηα^ ν. 194 61 86α« 

(ί; Ογ. 18, II. 51, ν,Ι ΥΙΤΑ 8. 

Ι)«ΐ8, ςιη ΟτΒ^οηο οΙίΑηββΙηιιιβ βηΐ^ νίβα ββΐ ιη βοιη- 
ηίβ η)«1ι6^ 6]ιΐ5 Νοηη& ιηβΓβ οοηβοβηιΙβΓβ, &ΤΓβρΐ3ηΐ" 
ςιιβ ηανίιη ><] ΐβΓΓλίη ρΓοίΓϋΙιβΓβ : ςοίΐ ^ί8ίοη6 

ρ6Γ$ρβΰ(2Ι 61 η2ΓΓ3ΐ3, 8ΐ3ΐίΐΙΙ €011560013 651 1ηη• 

<|ηίΙ1ίΐ39 (α). Τυιη \6610Γ65 οπιη63, ςυοίςηοΐ ίπΓιϋβ- 
168 6Γ3Ι11* 86 Ι)6ί, ηηβιπ 6θΐ6ΐ)3ΐ Ογ6|;ογΊιι9, Ι)6ηΙ([ΙΠ- 

1316 86ΓΤ3105 3 ^(1086611 Κ"» 6ΐ €011 Ω 161)168 , €ΙΐΓί8Γΐ3- 

ιι»ιή Γ6ΐϊΐ(ΐοιΐ6ΐΐ) 6χ 3ΐΓιηισ 9ηιρΐ6Χ3ΐί , (]ιιρΓιο6Πίΐ 
ι•3€ΐΙ 8υηΙ 53ΐυΐ6ΐη. € Ηυ]ιΐ3 'ψδί ροπουΐί, ίηςυίΐ 
6Γ6{οηιΐ8 (6), (Ιοηυιη 6Χ8ϋΐίιηυ8 : υΐ βηίπ) ηο8 060 
νον6Γ3ΐιια8, 81 (Ιί8οηη)6η 6ίίυ£[6Γ6ΐηη8 ; ίΐ3 ρ6Γΐ€υ1θ 
1'(1)6πιΓι, 1108 6ΐΐ3ηι ίρ808 οΙ)ΐιιϋιΐ)υ8. ι Ουί1)υ8 νβΓ•» 

ί>ΐ5 0Γ6ς0ΓΠ18, 8ί ΒΐΓΟηίΟ ϋϋβ8 (έ) , 86 6ΐ ν6€ΐΟΓ68 

βηοΓο 1>3ρΐί8ΐη:)ΐ6 ΐιιαι Γιιί886 ίηΐιί3ΐ08 8ί|;ηίΟθ3ΐ. 
XXXVII. Α1ίΐ€ηα8 ηάνβηίί άΐοα αηηηη 550. 
Ιΐ)ΐ6ηηι η3νί8 ΐΓβηςιΓιΙΙυηι ρ6Γ ^ςηοΓ ΒΙιοάαπι 
«ρριιΐίΐ , βΙιο(Ιο ^κ'*η3"^ ίη<ΐ6ί]»6 8θ1ν6η8 56€υη(ΐ:8 
αυοΓιΙ)υ8 ΐΑπϋβιη 6χρ6ΐίΐ&8 ϋΓβ^οηιΐ8 ΑΐΙ)6η38 ρ6ΐ- 
νβηίΐ. Ουο 3υΐ6ηι 3ηηο ρ6Γν6ΐΐ6ΓίΙ , 06Γΐο (Ιββη'ΐΓβ 
(ΙίΙΒοΠβ Γυ6Γ!ΐ. Τ3ηΐυιηιηο(Ιο 6χ ίρβο <1ί8€ίηιυ8, 6ΐιια 
ΙιηΙ>6Γΐ>6ηι «(ΙΙιυε ΓιΓι55Θ , ουιη ΙίΐΐθΓ3Γαιη β^ιηοΓβ ιι:- 
€βη8υ8 ΑΐΙΐ6η35 ρ6ΐιίΐ. Ι1ί8 βηίιη νβΓίιΊβ η3ΓΓ3Γ6 ίη- 

6{ρί( ΐ6Π)ρ6&ΐ3ΐβΐη, 1)096 Ιπ ΙίΑΠΟ υΓΐ>6ΐη Ι)3ν6 1βη« 

060 1ΐ £υρ6Γν6ηΊΐ : 

{ά) ί,αηνρο ηοπΗντη ρ€ηα$ Ιβχεταΐ^ Χοηβη 
Μβ Ιϋΐβταηιηι αρ^ναί (^ννβηί αιηοΓ, 6Ι6• 

Ιπ ΟΓ3ΐίθη6 ςΐΙ0ς(Ι6 ΧίΙΙΙ ^ η. 2$ , 3ίΐ 86 6Ι Β38ΐ- 

Γιυιη ΑΐΙΐ6ηί8 ίη ρ3ΐΗ3ΐη Γ6ϋυ€68 € 6Χ {ιηΙ)6Γΐ)ί1>ιΐ8 
νίΓοβ Γ30109 , > χα\ τελούμεν «Ις Ανδρας έξ άγβ- 
νε(ων. ^υο<Ι οβΠο Γυιιιϋΐυ8 6ν6Γΐίΐ βοΓυιη ορίηίοηοιη, 
φιι 6ηιη ιγΙ^^ιπΙα 3ηΐ)08 Αΐ!ιβηί8 8ΐιΐ(Ιίο βίοααΰηΐίββ 
ίιιιρ6η(ϋ986 86ηΐίυηΐ. Υ6γΙ>9ι Ι3πΐ6η Οη%οτι\^ υΐ τβ- 
ηιπ) Γ3163Γ, 8ί€ 3€€ίρί 6ΐ ςαίάβιΐ) Γ6€(6 ρο88αηΙ, 111 
ΐιη1)6Γΐ)6ΐη ίυί886 6χΐ8ΐΊιη6ΐιιυ8 , €υιΐ) ρπιηυιη ρ3ΐ6Γ- 
ηηιη (Ιοηιυιη ΓβΓιςαΙΐ υΐ ρ1υΓΐπΐ38 υΓΐ)68 Ρ6Γ3|$γ3Γ6( 
8ΐη(Ιίοηιηι €3υ83 , 0.£83Γ63ΐη υΐΓ3ηιςπ6 , ΑΙβχβη- 
άπαηι, 6ΐ Ι3ΐΐ(ΐ6ΐη Αιΐιβηβδ , ςιΐ38 ροΐίβδ'ιιηυηι 3(1ίΓ6 
€ΐιρί6ΐ)3ΐ, Ι3ΐΐ(ΐυ3ηι Ιίιΐ6Γ»Γαηι 86ά6Πΐ 61 (Ιοηιίοίΐίυπ). 
Η35 Ίβ'ιιυΓ, υΐ ν6ΓΊ5ΐΐϊΐίΐ6 681, &<ϋί1 οΙγοα 3ηηυιιι 
350 ; 8*1 ςυηΐ6ΐτ) ΑιΙ)6ηί8 ]3πι ν6Γ$»1)9ΐυΓ, ουιη 6(ΐ 
\'6ηί1, 3ΐιηο 554, Β38Πίπ8, €ΐι}υ8 3<1ν6ηΐιιιη ]3ΐη Γ3ΐη3 
ηυηΐΪ3ΐ)3ΐ, ηι^ι^ηβπιςαβ οιηηίΙιυ8 6Χδρ6€ΐ3ΐίοη6Πΐ 

ΐηθν6Γ3ΐ, ρΓ»€ίρυ6 3ΙΙ16Ι11 0γ620Π0 , (|αΙ ΑΐΙ)6Ιΐ39 

Βη8ίΓπ Αϋνβηία ι 3αΓ638 ι 8ϋ)ί ία€ΐ38 δίη^αΐΑΓί 3ηκ,- 
ΙΊ8 ϋ6€ΐ3Γ3ΓΐΟΙΐ6 8ί{;ηίη€3ΐ)3ΐ : ι ΑΐΙΐ6η38 ιηίΐιί ν6Γ6 
:ιυΓ639, ίηςυίΐ, («), 3€, βί €(ΐίςυ3ΐΐι 3ΐπ, ΙιοηοΓυιη 
ρ3Γ6ηΐ65. Ν3ΐη ί11» ιηΠιί 1ιοιη}ιΐ6ΐη, ηοη ίΙΙπιη ςπί- 
ιΐ6ΐη 31)16 Ι(;ηοΐυιη , $6(1 Ιβηιεη ρΐ6ΐ)ίυ8 ηοδοβηιΐυιιι 
ρΓ8:Ι)α6η)ηΐ. Αο ίΙοοίΓΪηβπ) 6χςυΊΓ6η$, Ι)63(ίΐυϋίη6ΐιι 
ν6ρ6ΐ') ; ίηίΐπςαβ ϋίβρβπ ιηοιίο ίιΐβη) ςυοϋ δβρίι 30- 
€Ί(]ϋΙ• ςυί ρ3ΐΓί8 38Ίη38 ςυ»Γ6η$, Γβ^ηαπα ίηνβηΐΐ..... 
11ι1)6ΐ>3ηΙ 1)08 Αΐ1ΐ6ΐ)£, νείιιΐ Ιΐϋχιιιτ) ςυ6ΐ))ϋ3ΐη θα- 

ΐηίΠΜ• 6Χ 60<ΐ6η) ρβίΓΙ» ίοΐΐίβ ίη 4ΐΊν6Γ838 Γ62ίθη68 

ϋοοίΓΐπΦ €υρί(ϋΐ3ΐ6 (ϋ$56€ΐ05, η)Γ8ηιηςιΐ6 νβΐιιΐ 6Χ 

€0ΐηρ08ίΐ0, 060 νί(ΐ6ϋ€6ΐ ίΐ9 ίΐηρ6ΐΐ611ΐ6, ϋ06αΐΐΐ68. > ϋΒΕϋοιηι. 169 Α ΧΧΧΥ1ΙΙ-ΧΙ^. 8ΐοΙίάϋ η'ΐιιΙ ίΗΜπάί Βα$ΐαηηί €γ^^ 

ροΗιι». — Ορβηι {εη νοηΐτα Ατηί€ηιο%. — ΑταΪΒ-^ 
ύηια ΒαίΗίηηι ίηΐβτ βΐ Οτιςοήηηί ηβαΜίίνάο• 

ΟιηηΙΙ>υ9 λοηοΑηίΐΑΐίβ οίϋεϋβ Β&5ί1ίιιπι βιΐδοβρΐΐ 
6Γ6^θπυ8; §Γ3ΐ8Π}(ΐιΐ6 ίιΐ)ρΗιηί8 61 ορ6Γ3ΐη 3<)ν6— 
ηί6ηΐΙ ρΓΚΙ>υίΙ, νίΓυπι 0Γ3ν6ΐη 61 ιηο(1ο$ΐυιιι βυΐκία— 
€611(10 $1οϋ(1» ΙυίϋΩολίίοηί Αΐ1ΐ6ΐ)ί8 υ8ίΐ3ΐβ£ ^γ%% ηο- 
νο8 (1ί$€ίρυ1θ8, 4|υί ίη 1ΐ3ΐ)€ υΓΐ)6ΐη 86 €οηΓ6Γ6ΐ>3ηΐ• 
Ιηββηυπ) Ιιυηο Γΐίαιη , ίη θΓ3ΐΙοη6 Ββ Βα$ίΐα Ιαηάι^ 
6ιιβ, 6ΐ6(|;Απΐ6Γ (ΐ68€Γί1>1ΐ ϋΓ6£[οηυ8 ; ςυί ιηοχ 3ϋτ6Γ- 
δυ8 ΑΓΐη6ηΙθ8 <|υοδ(]3πι ηοη η)ίηθΓ6ιη «ιηίοο ορβιιι 
Ιιιΐίΐ. Ηί ηΙπιίΓυπ) ΑΓη6ηϋ ΒαβίΙϋ οϋπι βυΙ) ίρδίυβ 
ρ3ΐΓ6 €0η(1ΐ9€ίρυΠ, ίηνί(1ί8 0€υ1ί:3 6]α8 130(168 οοη- 
8ρΐ€ί6ηΐ68, Ι3η(|υ3η) ΑιΙΐ6ηΐ8 (ΙίυΓιυβ οοωπιοηιί, Ι6- 

η)6Γ6 Ι3€6586ΐ)3η1 Β38ίΠυΠ)» 3 ςυΟ Γ3€ίΐ6 Γ6Γ6Π€ΐ)αΐΙ- 

^ ΙυΓ. 6Γ6|[θηυ8 ςηίίίοιη, ΑΐΙ)6Π3Γυπ) 3Π)3η8, ίρ83Γΐιιιι 
9Β$ιίιη3(Ίοη6πι ίη ΑΓΠ)6ηϋ8 & Β3<^ί1ίο 8υρβΓ3ΐί8 ρβ- 
Π€ΐίΐ3η Χ2Γ6 ί6Γ6ΐΐδ; ν6ηΐυ5 ηβ €ίνΊΐ3$ 3Ηςιιίϋ ύβάβ- 

€0ΓΪ8 3ε€ΐρ6Γ61, 81 ηΟΤΟδ 3€€θΐ3 ηηΐίς()ίθΓ68 8υρ6Γ9• 

Γ61, ριΊιηο ΑΓη)6ηϋ8 ορ6ΐη Γ6Γ6ΐ)3ΐ ; 31 α1)ϊ ρ6ΓΓΐ(Ιυιη 
60Γυπ) 6856 €0η5ίϋυω ρ6Γ8ρ6Χίΐ , ΐοΐυη) 86 3(1 Β.1- 
βίΐίιιπτ \6Γΐίΐ , 60(]υ6 ]υτ3ηΐ6 ΑΓη)6πϋ ρβιιίΐυδ ρΓο* 

0*1^311• ( (Π Η£€ 3ΐΐ6Γ3, Β35ίΙίθ 61 6γ6(;0Π0, 3ηΐΐ* 

€ίϋχ ηοη ]3η) δοίηίΠΙλ, 86(1 Γ3Χ €ΐ3Γ3 61 δοϋΠιιιΐ» 
3€06η(ϋΐυΓ• ι ΠΙ8 ηβηιηυβ 3Π))€ί(ίχ οίϋοϋδ 6γ6κο- 
ηυ8 ^(^6ο δ)1)ί ΒαδίΠαη) οοηεϋίβνίΐ, ΒβδΠίυδ 9υΐ6Πΐ 
ηιΟΓϋΠ) |$Γ3νίΐ3ΐ6 3(ΐ60 6Γ62θπυπ) ()6νίηχΙΐ, ηΐ υπ3ΐ- 
θίη)68 βίιηυΐ 6ΐΓ6€ΐί, 8)1)ϊ (ΐυ)8ςη6 ΓθΙίοίδδίηυδ νκΐ6«^ 
Γ6ΐυΓ ςυο(Ι Ι3ΐ6ίη υιηΐυπΐ(|υ6 η3€ΐυ8 65861 3η)ί€ΐιπι• 
£. Η«€ 8υηΐ 3Γ€ΐί$8ί)η» Ββδίΐίυηι ΐηΐ6Γ 61 βΓβ^οήυια 
απιΊοίΓιχ Γοη(ΐ3Π)6ηΐ3. Ρ6ΓΓ6€ΐί85ΐπιαιη ί8ΐθ(Ι 6$ι βαιί-• 
€ΙΓ)26 €ΙΐΓί5ΐία)ΐ« 6Χ6ΐηρ!3Γ, ςυο ηοΓι 36 66ΐ6ΐ>Γβ8 
ίυοΓΟ, ΐαιη ΙιοηιΊιΓιϋυβ βυΦ 9Βΐ3ΐί8, Ιααι οηιηίλιιιβ τβ- 

ΙΓΟ 8Φ0Ιΐ1ί8• 

ΧΙ.1, ΧΙ.ΙΙ. ϋτ&ΒοΗ αηΐίέίίία Ιηίβν €τ€§ονίηηι €( Βφ- 
ΒίΙίηηι. ϋηα Ηΐτίηηε αηιιηα €$η ι•ί(/«6α<ΗΓ• (/ιιιιηι 

0Γ6νΐΙ 3(ΙΙ)υθ ρΓ0§Γ688α ΐ€ΐηρθη8 Ι8Π) 8»η€ΐ« 

8Π)ϊ€ίΓΐ3 νο1ΐ)ηΐ3ΐυη) βο 8ΐυ(1ίθΓΐιη) €θη86ηιΐοη6• €ιιοι 
611101 πιιαυυπ) ίηΐ6Γ 86 οοηίοββΐ Γιιί586ηΐ (ΐ68ί(ΐ6ΓΊοιο 
β6€ΐ3η(ΐ£ ρΙιΊΙοβορΙιίχ, Ιυηι υΐ6Γ(|η6 3ΐΐ6η ςαίιΐνιβ 
6Γ3ΐ« οοηΐυΙ)6Γη3ΐΪ54 €οην)€ΐοΓ, οοηοοΓδ^φΟπαιη βρβ- 

€1308, 115(160) Γ6ΐ}0$ ^30(1608. Οοίδ (1Ίκ06 $€ηρ56'πΙ 
ΡΓΧ0Ι3ΓΟ8 13Π) 6ΧίπΐίΧ η66688ίΐη(ϋηί8 ίΓ0€ΐ08 ? Ε€€θί 
Β 13013 (1ί€60(1ί €0ρί3, Οΐ 011108^06 ΙΟΟ) ίο ΠΐΙ«Π8, 
ΙΟΙΟ δο ρί6ΐ3ΐ6 ρΐΌ^Γ685α8 603ΓΓ3Γ6 ς063ΐ ? ϋοοβ 
1(1 ρ0586ΐ 6Χ86(|θί <>Γ6£;θΓίθ8« Ι ΡαΓ 8ρ68 (ΙοΟίΓΙΟβ» 
ΗΚΙΟΊΙ (ρ), Ι)0€ 651, Γ6ί 00)0100) ΐονί(ϋθ$ί88)αΐ3^, 009 
€ΐυ06ΐ)3ΐ : 61 Ι3ΐη60 &Ι)6Γ31 ίθνί(1ί3, 860)θΐ3Γΐ0 301610 
ίο ρΓβΓίΟ 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ0Γ. ΗΟΟ ΟΐΓίςΟΟ €6Γΐ3Ο)60, 000 
016Γ ρΠΙ038 Γ6ΓΓ61, 86(1 016Γ βΙΐβΠ 638 €0η€6(ΐ6Γ6ΐ , 
Οΐ6Γ(|υ6 6θίΐη 3ΐΐ6ΓΊθ5 £ΐθΠ30) ρΓΟ 503 (10061)31 13υ& 

υΐπςο6 3θΊοΐΑ νί«ΐ6ΐΜΐΐυΓ, (Ιυο €0Γρ0Γ3 .Γ6γοο$•..• 

υηυπ) 0ΐΠς06 Οροβ 61 8ΐθ(1ίθΙΟ ▼ΐΠΟ» 6Γ31, 6ΐ 3(1 
ΓυΐυΓ38 8ρ68 νίν6Γ6| η05(|0β ίΐ3 €00ΐρ3Γ3Γ69 ΙΗ| [α) Υίί, ϋη^,^ ρ, 5. 

(6) Ογ. 18, ο. δΙ. 

(Γ) 9 Μαίί, ρ. 578. 

(ι/) Οηη. Ι)« Υ%ία ικα, ν. 119. (Ο Ογ.43, ο. 14 6Η5. 
(Ο ΙΙιίίΙ., ο. 15, 17., 
(^) ΙΜμ ο. ^• 1^ νίΤΑ 8. ΟΚΕβΟΠΙΙ. 170 φΐίϋ6α) ηοΙ>ί9 οΙ> οουΐοβ ροοβιΚββ, τί(3ΐη αοΓιοηβ^ς"^ 
0011165 ηο$ΐη5 .<ϋη§6Κ>αιιιυ9 , (αιη (ϋνίηί ρΓΧΟθρίϊ 
ύααυιη ββςυβιιΐθβ» Ιαιη 3ΐΐ6Γ λΐΐβπ νίΓΐυϋ& 8ΐυ(1ίυιη 
€ΐ;ΐϋβ6ηΐ6&; «Ιςυβ. ηί$ί Ιιοο »ΓΓ0||[9ηϋυ8 (ϋ€θΓβ ?ί- 
ιίβαΓ, υι^Γςυβ 9ΐ1ΐ6Γί ηοΓκη^ι βΐ »ιηυ5$ί« 6Γ2ΐιιιυ5, ςυα 
ΓΡ€ΐιυιι & ρηνο (ΙίδΟϋΓαίΐαΓ. Μοη βηίαι ουιη &0(1α* 
Γιιιηι οοδΑΐΌΓυηι ρβΙϋΙ&ι»ΐΊ$&Ίηιί$ 61 ίιηρυ(ϋεί5$Ίηιί5 , 
ΝπΙ αιαι €;ι$ϋ&&')ΐηΊβ €οα$υθΐυ(ϋη6ΐη 1ια1>β1>&ιηυ9 ; 
Μο ουαι ρυςΐΜΐεί$$ίιιιί$, $θΐΙ οααι ρα«αϋ88ίηιί», Ηβςιιβ» 
ςυΟΓυηι ϋοηβυείικίο ΐΰΑχίηιο» ίηιοΐυβ &βϋΓ^.1)2ΐ : 
ΗΙαιΙ πίιηϋΓυιη θχρΙοΓϋΐιιιη 1ΐ3ΐ)6ηΐ68 , ΓαοίΙίιιβ 6&$6 
^ίΐίιιαι €00ΐΓα1κ6Γ6ρ ςυβη νίπυΐβπι ίαιρβηίπ ; ιιυβιη- 
^Ίωοϋοαι βΐίαιη ίαοίϋυδ 6$$β ιιιογΙ)0 &Πβηο ίηβΰί , 
ςααπι &2ηίΐ2ΐ6ΐη Ι&φη. Οί$οίρΓιηίδ ροΓΓΟ, που Ι3ΐη 
|υευη(ϋ$8ίηιί$ , ηυ^ιη ορίιιηίδ οΙ>ΐ6εΐΑΐ)3Π)υΓ : ηαηι 
Ιλίιΐΰ ςαοςιΐ6, Τϋΐ αϋ νίπυΐβη), νβΐ »(1 νίΐίαιη» ]υν6η6$ 
ίιιΓθΓΐιΐ2ηΐ(ΐΓ• » 

ΧϋΠ-ΧΓιΥ. Ι η $α€η» άοίηι^ιΐΒ πΜάίΗ. αιτίβΐίαηι 

ηί/ιίΐ ίΙΙίί ηυΰβηί^ $€ά αά βά€ηι ΰοηβτηιαηΐ. 

1 Οιΐ9Β ιιοΙ)ί5 νίβΒ ηοΐ£ €Γ&ηΙ : α1ΐ6Γ3 ρπιπα 6ΐ 
ρ]Χ8(3ΐιΐίθΓ, &116γ;ι 86ευηϋΑ οΐ ΙοίβΓίοηβ ρΓβΐϋ ; \\\α 
ι•ειηρ6, ςυβΒ Λά 82κϊγβ8 ηθ5ΐΓ38 (Ιοιηοβ , 608ςα6 ςιιί 
ΊΙΙΐε βΓ&ηΐ (ΙοΰΐΟΓββ , Γ6Γ6ΐ>.)1 ; Ιΐίβο &ιιΐ6Πΐ , ηυχ &<1 
(ΧίβηίΟβ ρηΒ<ϊ6ρΐ0Γβ8• €Χ16Γ38 οιηη68, ςιΐ£ 3ίά Γ68ΐα, 
Η>£€ΐΑ€αΙ«« ο«ΐ6ΐ>Γβ8 ΰοηνβηίαδ, βριιΐ^β (Ιιιοβίιβηΐ» 
κςαο 80 1ίΙ>6ΐιΐί Αΐιίιηο ιιΠί8 ΓβΙίςυβΓαιηυδ.... ^^ιιι 
ωιη 3ΐΐί8 2ΐία ςυχ^Ι^ιη €θ2ΐιοηΐ6ηΐ& 8ίη1• τοί 3 ρ2- 

Ι%ΙΐΓΐΙ>α5 β£Οβρΐ0» ν6ΐ βΧ 86ίρ8ί8» ΙΐΟΟ θ8( 6Χ ρΓΟρΓΜβ 

τίιχ 8ΐα(1ίί8 ίη8ΐΊΐιαί84ΐΐ6 οοιηρ^Γοϋι : ΐ)υ1)(8 οοηΗ-α 
ηια^ιίΑ Γ6« 6( ηια^ηυηι ηοιηβη βΓ&Ι , 6ΙΐΓί8Γι&ηο8 βΐ 
€»&6 βΐ ηοιηίηαπ•.. Αιςυβ, υΐ Γβιη ίη ρ&υ€& οοηίΓλ- 
Ιΐΐπι , ρ€8ΐίί6ΓΦ ςα'κΐβαι &Γιί8 , (^υοιΐ &ιΙ &ιιίηιχ 82ΐυ• 
Ιβηι 3ΐΐίΐ)6ΐ, ΑΐΙιβο» 8υηΙ..• ηο1)ί8 αυίβηα ηίΗίΙ (Ιβΐπ- 
η^ηιί 3ΐ) 118 «ΙΐΑΐυιη 681, υΐροΐβ ηαί &ηίιηο οοιηιαυ- 
ιπΓι 61 ο1>56ρΐί 6Γ3ΐηυ8. Ουίη ροιίυβ Ιιίηο 3(1 βϋβαι 
60ΐι(ίηηαΓι 8υιηιΐ8• » Ιιιϋβ 60ΐι1ί£^ΐ, ιιΐ 6^Γβ£;ίαιη ϋΐαά 
01Γ 9ΐιιΊ€0Γΐιηι ψ ηοη ίη υηίνβΓδα ΟΓΧοία δοΐυπι , 86(1 
ΙιΐΓ3 ΟπΒείΑιιι 06ΐ6ΐΐΓ3Γ6ΐυΓ ; 61 €υιπ 60Γυιη ιηα^ίδίη 
ΪΛοαω ΑιΙΐ6Π3ηιηι Αά^ςυβΓβηΐ, ίρδί ςιιο^υβ, υΙοί- 
€ϋΐΐ(]υο ηοΐί 6Γ3ηΙ ηΐ3{ί5ΐπ , ίη Ιιοιηίηυιη ΟΓβ ν6Γ- 
ΜΓ6ΐιΐυΓ» 61 0Γ68ΐί 30 Ρ]ΐ3(1Ί Ιοπίζβ αΐ) οηαη'ώυβ 
ρητΓβΓΓβηΐυΓ. 

Οοίιΐήΐιίϋ ρπ£ΐ6Γ63 (16 Β38ίΗο ρΓΐΥβίιιη 0Γ6{;οπυ8 
ΙιοηοηΗ€β ρΓ«(Ιίθ3ΐ, ύβ ίρ80 ςυοςυβ ϋΓ6βθΓΐο ΙηΐβΙ- 
\]%%ηάηηϊ 6&86 06ΐηίηί (ΙυϋίΐαΓβ Ιί€6ΐ, ςυβιηνίβ ί(Ι 
&ϋ6ηϋορηΒΐβηηί(ΐ3ΐ νίπβιη ιηο<ΐ68(υ8, υΐ (α) ι Ιβικίββ 
Μ38 η6 8Β> 3ΐΊο ςυί(ΐ6ΐη υηςυ3ΐη ρΓΧ(Ιίθ3ή ρ3ΐ6Γ6- 

ΙΟΓ, > Βίε6Γ6 βΡ^Ο Ιί063ΐ, ΟΟΠΙ Υίΐ» ίρδΙϋ8 δΟΠρίΟΓβ, 

ιΐ6 6ι«[;οήο» ςαοίΐ ίρ86 0Γ680ΓΊϋδ ηοδίβΓ (Ιβ ΒβείΓιο 
ιιεπρδίΐ; ιΐ6ΐιιρ6 ΟΓβ^ΟΓίυιιι Ιιίδ ρΓ36()ίΐαιη ίυίδββ 

ΐιΐΟπΚ)υ8 , ψίΐ 611810 8ίη6 (1θ€ΐΡΐη3 1311(Ι6ΠΙ Ι)3ΐ)υί8- 

&€ηΐ ; 86(] αϋ 1ΐ05 ηΐ0Γ68 6ΐ 6βΓ6^Ί3ΐη ίη<Ιοΐ6ΐη Ιβηιβιη 
ϊεε685Ί8$(6 ιΐοοίπη» οορίβαι, υΐ ηθοιο εαιη 60 εοηι* 

Ρ3Γ3ΙΙ||1Ι8 6δδβΙ , δΐν6 ίπ Γΐΐ6ΐΟΓίθ!Ι, ςϋ» Γΐη^ϋβ»! 3(1 

ΰΓχαί>ιηυηι ΓογιοαΙ, Ιιίδίοηαιπ εοΐΐίςίΐ, ηηοΐΐ'ίδ ριοβ- 

(Λ) Ογ. 45, η. «2. 
(Ι>^ Οτ. δ, η. 4Λ, 

ΡΑτηοί. Οκ. XXXV• Α 68ΐ. 61 €2ΐΐΊΐιίιιί))υδ 16^68 ρΓΧδΓπ5ίΙ ; δίνβ ΐιι οιηη'ιϋϋδ 
ρΐιίίοδορίιίχ ραρΓώϋδ : 06 ς6θΐη6ΐΓί3ΐο ςυί(]6πι λϊι 60 
η6£ΐ66ΐ3ΐη Γυίδ86» ηβο 3δΐΓθΐιοπιί3ηι, ηβο 3ΓίΐΙιπ)6ΐί- 

€3111 ; 86(1 ίίδ Γ6Πθΐΐ8, ςΐΙ26 3(1 ρί6ΐ3ΐ6Π) . ρΓΟ(ΐ688θ 

Ηοη ροΐ6Γ3ΐα, ιβηΐυπ) 6χ ϋδ (ΙΐδοίρΗπίδ 8ί1)ί δΐιιη- 
ρδίδδβ, ςυΑπίυιη δαιί^ 6Γαΐ, υΐ ηΙ) ϋδ, ςυί 8686 ίι 

1ΐ06 ς6η6Γ6 ν6Ιΐ(1ίΐ3ΐ)3ηΙ, 6Χ3§ίΐ3Π 000 ρ08δ6ΐ. 

XI• VI. Ρι•α*€€ρΙοτ€$ ^ι^ί^κι ίΐ$ια βϋ ΑΐΗβηη, 
ΡΓΰε66ρΐ0Γ6δ , ςυίύυδ ιΐδΐΐδ 681 ΑΐΙΐ6ΐΓΐ:$ 6Γ6βοπιΐδ, 

3ρυ(1 ΙΟΙ 1)01111068 66ΐ6ΐ)Γ6δ 6Γ3θΙ, 3ρυ(] (]ΙΙθΙ Αΐ!ΐ6ΐΙ» 

ίρδ;£. Ηί Γυ6Γ6 Ηιοΐ6Π(ΐδ 61 ΡΓ0(ΡΓ6»ία8 : ρΗιηπ^ 
ββοΐίΐίδ 6Γ3Ι , 3ΐΐ6Γ ν6Γ0 Οΐιπδΐίβοιίδ. Ιδ , οΙ> ιΓιοοοιϋ 
οορίΑΟ)^ ρΓίηιαοι ίο 6αΠί3&, ίθ(]6 Βοπ)3πι 3 €οο8ΐ:ιο• 
Γιο ιηίδδοδ , 1111ο 6χ $6η3ΐυδοοο8υ1ιο (1οο3ΐυδ ΟδΙ 
δΐ3ΐυα 6]ιΐ8ηιθ(1ί ίαδθΓΊρΐίοο6 0θ)}ίΠΐ3ΐ3 : βεοινλ βε- 
^ ΒΐΐΜ ΒΟΜΑ ιΐΕ€ΐ Εΐ,οουΕΝτι^ε. €ΙΐΓί6ΐΐ3ΐΐυιιι Ιιυηο (Ιίχί- 
ηιυδ, 4υί«](ΐύί(1 δοηρδβηΐ Ευηαρίυδ , ςπί Ιιυηο π( 

|;6ηΐίΐ601 δΙΜ ν1θ(1ίθ3ΐ. ΡΓ09βΓ68ίαδ 6θίΐΏ εΐΐΓΐδΓΐ3η96 

Γ6Γΐ£[ίοηί δίο 3(1(1ίοΐυδ Γυίΐ, υΐ ουαι ΙυΠβουδ » ΐ6^β 
ϋ3ΐ3 06 €ΙΐΓΐδΓΐ3οί ΙίΙ)6Γ3ΐίυαι αηίιιηι ίΙοο(θΓ68 
68δ6ηΐ, ίρδΐ ΟΙιπδΐίΒοοδ (1οοβΓ6 [ΐ6Γηιϊδΐδδ6( , δοΐιοίβηι 
βροηΐο (ΐ6δ6Γυ6πΐ : ({ΐιοά βχ Ηί6Γθη7ΐηο (Ιίδοίηιοδ. 
Ουίη ίρδ6 Ευη3ρίυδ δΟΓϊϋίΙ , ΡΓΟΧΓβδίυηο 860ΐ60ΐί3 
1υΠ;ιοί 3 Ι6θ1ίοη6 Γ6ηιοΐηιο Γυίδδο. Αιι υοιό ^υ1^3ουδ, 
6ΐ1ιιι1εθΓυιο ρΙιίΙοδορΙιΟΓυιο 6ΐυ(1Ιθδίδδίιηηδ , 86ηΐ60• 
ϋ3 δυ3 3 Ιβοΐίοηο Γ6ΐηονΙδδ6( ΡΓΟχιβδίιιιη , ηίδί 
ΟΙΐΓίδΐίαηαηι Γ6ΐί£;ίοη6ΐη ΓυίδδΰΙ ρΓθΓ6$ί>υδ? 

ΧΙ.\ΊΙ. ΰ€ Ηϋαηο ατ6§Όήΐ αηρητΗιηι, 
Βϋϋυίΐ Αιΐιοηΐδ 6Γ6|;οηυ8, 1ηΐ6Γ δΙυϋίοΓυοι δοοίοδ, 
Χϋϋ&ηυιη 6Χ3Βςυ3ΐθΓ6ΐο, ςυβοι ίη οΓ^ίοοβ (Ιοοίηια 
0003 (η. 12 61 \β) 'ά\1<Η^ϊίην; 3ΐΐ6Γυιο ίΐ6ΐη ^υ1^3Γ 
ουηι 1οη{;6 Γ3η)θδίθΓ6η). Ιδ 6Γαΐ ^ιIιί300δ, Οθθδΐ3ΐιΙίί 
Αυ^υδΙΙ 8υϋ068δ0Γ, 8υ3 3 ΓβΙίςίοοο €1ΐΓίδΐί3ΐι» ϋο 
ίοοίίοηύ ηοΐΐδδίιηαβ, οηΐΗί1>υδ(|υ6 Τ61Γ0 δα'ουΐίβ 
^xδ6^^30(Iυδ. Ουπι Αΐ1ΐ6ο»δ ^ο1κ36ΐ οίΓοα Αοηαιπ 
555 πΐ6(1ίυοι , υΙ)1 ρπηιυπι ουηι βο οοη£;Γ68δυδ 6•( 
ΟΓοςοπυδ, 1)0ΐηίο6αι οονίΐ ; 61 (]υί(ί<)υΐ(1 ροδΐβ3 Ιο- 
Γβΐίχ οοοιρΓθ1)3νίΙ 6ν60ΐυ8, ρ6Τ5ρβχ1( 6( ρΓχηοοίίβΓβ 
000 (Ιυ1)ΙΐανίΙ Ιιίδ τ6Γΐ>ί8 (6) : ι ΟυβΙβ Κοιοβοοηιηι 
Γ6§ίο σΐ3ΐυη) 3ΐίΐΙ > ϋΐον καχ^ν ή Τωμαίων τρέφει 

XI. VIII. Ηβάίίηνη ίη ραίήαηι ηπάιίαΐητ, 
Νοο (ϋυ ροδί ^αI^3η^ 3(]ν60ΐυιη , <>Γ6|;οπυ6 61 \Η* 
βίΓιυδ, ρΐ603 (ΙοοίποΦ )θ6Γθί1>α8 03ν6 , Γ6(ϋΐυη) ίο 
ρ3ΐη3ηι , υΐ ίοίΐυοι 83οοΐΙθΓΐδ Ιοδίίΐυΐί οοο8ίΙίυηι 

ρ6Γβθ1301, Π)6(]ί(30ΐυΓ (ο). € Α(16Γ31 (1ίε068δυδ (Ιίβδ, 

61 4υί(1ςυί(1 3(1 (1ί8ε6δδυηι ρ6ΐ'ΐΙο6ΐ)3ΐ, 6ΧΐΓ6ΐηιυ αΙΙο- 
ευΐίοποδ, ρΓΟδοειι 1)0068, Γονοεαιίοοβδ, ^60Ηΐυ8, εοκι« 
/ ρίοχυδ, ΐ3θΓγοΐ3β. ι Τηηι 608 οίΓουηΐ8ΐ3ΐ βοϋΑ• 
Ιίυιο {ά)^ φςυβίιυηι , αο πι&ιι^ίδίΓΟΠΗη βΐΐβπι οοο- 
ουίίορυο) εΙιΟΓυδ : ο6((3θΐ 8β 618 3ΐ>6Π0<ϋ ροΐ68ΐ3ΐβηι 
ΓαοΐΟΓΟδ; ο1>$60Γαοΐ, ν!ηι Γβοίυοΐ, Ιΐ0Γΐ3η(υΓ, δροη• 
(Ι60Ι 66 Ο3ΐουϋδ δυίδ (ΐ3(υΓ08 οίοςυεοιί» ρηοοϊρβίηιιι 
βΓεςοΓίο : οιΐιιΐ οοο είϋοιυηΐ υΐ Γ6(]ιΐυηι Ιοιογο)»• 
(ΐ3ΐ)ΐ. 010013 ρ6ΓΓυο)ρίι ΒαδΠίυδ; 86(1 0Γ6β0Γίπ$, 
ρ3ΓΐΙπι 3ΐηίοθΓυο) ρΓΟοίϋυδ οηιοΐΐίϋΐδ, ρβΠιοι »1» 
ίρδο ΒαδίΠο ρΓοϋίΙυδ , δίο οοίιο ίρ^ο Β;ΐδίΙίυπι ίηΟϊΗ 

ίο) Ογ. 43. η. 21. 

\ά) Οαηιι. ΰ€ νίΐα εηα, ν. 248 οΐ 86] 

β Γι\ νίΤΑ δ. 

βϋ(, νΐ€ΐυ$ 651, οι ΐιινίΐυδ Αΐΐιβηΐδ Γβιηαπδίι. Υι^ηιηι 
ουιη (ΙΊιι αΐ) απίιηα; βυ» (!Ίιηί(ϋο 56ραγ9γΊ χ^γα ΓβΓΓβΙ» 
«ι ρΓχίβΓοα ρβΐηχ ρηΓβηΐυοιςυβ <ΐ65ί(ΐ6Γίο ΙβηβΓβ- 
ΙυΓ, ραυίο ρο5ΐ ΓαΠίιη 86 $αΙ)()υχΊΐ 61 &<) $υο5 ΓονβΓ- 
5ϋ5 651. « Ν60 Ι&ιηβη ίη Ιοη^ιιηι , ίιιςαίΐ (α) , ηιίΐή 
ρΓθϋυοΐ;ι 6$1 Ιιφο €3ΐ3ΐηίΐ3$.•.. 56<] ηοη ίΐ& ιηυΐΐο 
ΐ6ΐιιροΓ6 Αΐΐιβιιίδ ροδΙβΑ εοηιιηοΓ3ΐυ8 , ^οΐυΐ ρΓΧ 
βιιίιηί (ΐ68ί(]6πο βςααιη ίΐΐυιη Ηοιηβπουιη ΙιηίΐΟΓ, 
ρ6ΓΤΓα€ΐί$ςυο.6θΓυιιι , α ςυίΙ)υ5 Γ6Γιη6ΐ)3Γ, νίηουΐίδ , 
€3ΐΐ)ρο$ ρ6(ϋ1)υ5 ριιίδο , Αΐ(ΐυ6 3(1 80(]αΐ6πι ιη6υιη 
ίπιρ6ΐα Γ6Γ0Γ. » υ €θηιΊ{;Ίΐ αηηο 356, αυΐ ΓοΓβαη 
ίιΐ6υη16 557. 

ΧΙιΙΧ. Αά ρανβηία €ηη [ταΐτε €<ΐΒ$αήο ΛΐηιηΙ τίάίΐ. 
0ίβΓ688υ$ ΛΐΙ)6ΐΓΐ8 6Γ6$οπυ3 €οη5(3ηΐίηοροΓιιη 
ΐ6ΓΓα ρ6Γπΐ ; ςααιη ίη υΓϋϋΐη €χ8&Γίυ5 6]υ8 ΓΓ&ΚβΓ 
Αΐβχαηϋπα ρΓθΓβεΐυδ, βοάβια ΐ6ΐηροΓβ βρρυΐίΐ. Ουοά 
ςυίίΐεηι βΓ6Κ0Γίυ8 ηοη ΐ6ΐη6Γ6 αο ίοηυίΐο, '56<1 δίη- 
([υΐ3π ϋβί ρΓονίϋεηΐΊα, ρ3Γ6ηΚυηι νοϋ8 Π^νβηΙβ, οοη- 
4ί§ίβ56 οΙ)86Γναΐ (6). ι Ρί3 ΠΑίηςυβ ιηβιΐβΓ» ιη^ΐεΓΟΟ 
ςυοϋαηι νοίο , Βίςυβ ΑΐηοΓίβ ^τ^λ ΓιΠο5 ρίβηο, .Ιιοο 
ορ^1)Αΐ « ςιΐ6ΐη9ΐ(1ιηο(Ιυιη ΑηιΙ)08 6(κΐ6ΐη ΐ6ΐηροΓ6 
6ΐηί86Γ&ι, δίο 3ηι1)0$ ςυοςα6 δίιηυΐ Γεάβαηΐεδ 66γ- 
η6Γ6ΐ. > Ιΐαηαβ €»8&Γίυ8, 8ρΓ6ΐί8 ΙιοηοΓί1)α5 ςυί()υ8 

ρΐΊη66ρ8 ανίΐ25 ίρ86ςυ6 ίΐηρ€ΓΑΐΟΓ 6υηΐ Γ6ΐίη6Γ6 

ηΐ46ΐ)8ηΐυΓ, ρΓοροβίΐο ηοϋίΐί ηοαίπιηοηίο ο1)1αΐ3ί{Π6 
86ΐΐ9ΐοη3 (ϋ{[ηίΐ3ΐύ, Ιΐίιΐ6η8 80€ίυιη αο οοηίίβιη Γγ&- 
ιη 86 ^4^υηx^ι, αίςυβ \\λ βιΙ ρ3ΐ6Γηαιιι ϋοιηυιη, 
ιιιΐ(ΐ6 8ίιιιυΙ 6ΐηί88ί ία6Γ3ηΙ, βιηιυΐ Γ6(1ί6Γ6. 

ι», ΙιΙ. ΚοραίΐΜ α. ραηηίίΰηί €ί άΜία , ηιηηάσ αΐι» 
ηηαηΐηΙηΜ ΐβηιμοτΪΜ ιηιρβηάίΐ, Ρίβια$ βτςα ραν$ηί€$ 
άοηη ΐ€ΐίη€ΐ ΟηροΗΗη , ΐΰίηαβ ηιοηαιίΐοαηι νίίαηι 

Κεϋυχ ίη ραίπαπι 6Γ6||;οηυ8, υΐ Β^δίΐίυβ ίη δυαηι, 
ιηιιηϋο 61 8ε6ΐΐ36 ϋΐίςααηΐυΐυηι ΐ6η)ροπ8 ίηιρεηϋίι, 
ςιιαοανίβ «1) &ηι1>ί(1οη6 61 ΐ1]6α(ποΑ Ιη^εηϋ ο^ΐϋηία- 
Ιίοηβ ςυλίη ηι&χίιη6 &1)1ιογγ6Γ61 ; 86(1 €ίνί1)υ8 61 &π)ί- 
618 ΐΌ{&ηΙίΙ)υ8, υΐ ςοιηροη3ΐα8 3ΐ) εχίεηβ Γ6|;ίοιιίΙ)υ8 
ορ68 ρΓ0Π)6Τ6ΐ, ίη^εοΐί 801 8ρ66ίπιίη3 (ΐ6η6{;&Γ6 ηοη 
ΙίουΙΐ; 61, ια ίρ8ίυ8 ν6Γΐ>ί8 υΐαΓ(0), αηΐί€»$ $αΙίανί(^ 
τοις <ρ(λοις ώρχησάμην. ΡΓοροδίΐυηι η3ΐη(]υ6 ίρ$ί 
0Γ3Ι 2ΐ) ίιιΐΐίο» ρΓθ]6θϋ8 οηιηίΙ)υ5, 6(ί2ΐηι ί&€υιΐ(1ί;6 
]3ΐκ>Γΐ1>α$, υηί ρΐΜΐθ8ορ1ιί9Β ορ6Γίΐηι <13Γ6 , 86υ νίΐ3πι 
ηιοηα8ΐίοαιη 3ηιρΐ66Γι. δι Καβπο (ι/) €Γ6(ΐ6η(Ιυηι , 
Γΐΐ6ΐ0Γί€9Β ΟΑυιιυβ η)3^ηΙβ€6 Βα8ΐΓιυ8 βχειουίΐ, 
βΓ6||;οΓίυ8 ν6Γ0 ιηβ^Βίβοεηΐίυδ οοηΐεηιρβίΐ. Βακϋί• 

£11801, €υηΐ Αΐ1ΐ6ηΐ8 ν6Γ83Γ6ηΐυΓ, ρΓ0Π)ί56Γ2ΐ« 86 

€υπι 60 ίη 63ηΐ(ΐ6ΐη &οΗΐιΐ(]ίη6ΐη Γ66688υΓυπι. Υβρυιη 
ίη Χ(|68 ρ3ΐ6Γηα8 Γ6ν6Γ&υπι χΐα8 86ηί1ί$ ραΓεηΙυηι 
ϋοπιί ηΐ8η6Γ6 οοπιρυΐίΐ, υΐ βΟΓϋΐη ουΓ&ιη ΙιαΙ)6Γ6ΐ , 
(1&ΐαιηςυ6 Αΐηί€θ Γιϋ6η) (Ιεϋίΐφ ραΓ6ηΐΙΙ)α8 ρίεΐΑΐί 

{Κ>8ΐ1ΐ3ΐ)6Γ6 006£ίΐ. Ι ΡΓ0ηΐί$8ί8 ηΟΠ 8ΐ6ΐί, Γαΐ60Γ, Ι 

ίιιςυίΐ ΐ|υ6Γ6ΐί8 ΒΑ8ί1ϋ Γ6&ροη(ΐ6η& (β) : < ςιιΙρρ6]αιη 
ίπίΐβ »1) ΑΐΙΐ6ΐιί5 ί11ίιΐ8(ΐυ6 ΙοοΙ αιηίεΐΐία αί 3ηίιηοΓαηι 
ύθηη6χίοιΐ6 ( η6€ εηίηι 8ριίυ$ ν6Γΐ)ΐιιη ο^^\\ηι^ ) Γϋ- 

(α) Ογ. Αδ, ι». 24. 

(ϋ) Ον. 7, II. «. 

(ί ) (::ΐΓηι. ΰβ νΗα $ηα, ν. 274. 

(ύ) ΙΙι^ι , ΙιΙ». Η, Γ. <ί. 

{£) 1 ρ.&Ι. ;.1. 5. €1\Ε00Ι\ΙΤ. 472 

Α οΐυηιπι ηΐ6 ΓδοβρεΓίΐη αΙ ΐεϋϋπι νίΐ» οοη8υ6ΐυάίη6!η 

1ΐ3ΐ)6Γ6πι, 8ίιηυΙςο6 ρΙΐί1θ5θρ1ΐ3Γ6Γ. Ρίϋ6ΐη 3ΙΙΐ6ηΐ 

ΓεΓβΠί, 1ΐ3α(1 βροηΐβ »ο ΙίΙ)6η(6Γ : νβΓυηι ςιιοιΙ Ι6χ 

Ι6{;6ηι δυρ6Γ3Γίΐ, 63 ηίιηίηιπι , ςυχ ρ3Γ6ηΐ68 €ο1βΓ6 

]υ1)6ΐ, Ι6§6Π1 50(]3ΐ1ΐ8Γΐ8 30 Γ3ηΓΐΙί3Γίΐ3ΐίδ. » 1ηΐ6Γ6Α 

Ι3ηΐ6η ϋΓ6^οπυ8, ςυ3ηΐυπι ίρβί Ιίουίΐ, <ιυθ(1 06θ 
ρΐΌπ)ί86Γ8ΐ, νίι» {;6ηυ8 681 866υΐα8 ; ευπιςαβ ίρ&ί ία 
8θΙίΐυ(1ίη6ηι 8686 τεείρίεηίΐί ί3ευΙΐ38 ηοη (13Γ61ογ, 
3ΐ) 3πιίεί εοη8θΓΐ1ο 3ΐ)8ΐΓ3ειιΐ8 $ίε νίΐ3πι ίη ρ3ΐ6Γηί5 
9Β(111>υ8 ίηδίίΐυίΐ , υΐ πΐ6<1ί3 <ιυ3(ΐ3πι νί3 ίηε6(1βη5 , 
ευπι 3ειίοηι ΐυιη εοηΐ6ηιρΐ3ΐίοηί ν3ε3Γ6ΐ. Ουίρρβ 
'ηΐ6(!ί3 Ιιχε νί3, Ι3πΐ6(8ί ίΙ1υ(1 νίϋΒ |^6πϋ8 ηοη 68861, 
ςυο^ 86 ίη 8θ1ί1υ(1ίη6 ευπι Β38ίΙίο βεΐυΓβηι ρΓοηιί- 
86Γ31, πιίηίηιε Ι3ηΐ6η 3ρΓθρο3ίΐ36 ρΐιίίοδορίιίχ δεορο 

3ΐί6η3 6Γ3(. ΙΠ)0 νί(3 ίρ83 ΐηθη38ΐίε3 6Γ31, 81 πιίηυ8 

^ €0Γρ0Γ6 ίη (ΐ656Γΐο 6ΐ 5θΓιΐυ<1ίη6 3εΐ8, 8311601 ηΐ6ηΐβ 
6( η)0ΓίΙ)υ8. < ΜοΓοπι εηίπι 681 νίΐ3 ηιοη38ΐίε3 , ποιι 
εοΓροΓΟπι, > υΐ ίρβε ΟΓβ^οηυβ 1ιί8 ν6Γΐ>ί8 Ι6$ΐ3- 
ΐυΓ (Ο', υ1)ί νί3πι ίΙΐ30ΐ ηΐ6(1ίαηι <]68επ1>ί( : Τρό^ηο^ 
γάρ είναι τήν μονήν, οΟ σωμάτων, δίε 6ΐί3ηι δοζο- 
η)6ηα8, φιλοσόφου ντας, πιοη3εΙι^8 3ρρ6ΐ]3( ηοη 13Π- 
Ιυπι 608 < ςυί ίη 8θΓιΐυ(1ίη6 (ΙεΙίΐυβΓυυΙ, ι ννΓυηι 
6ΐί3πι 608, < ςυί, Ιίεεί ίη π)6(1ί3 είνίΐαΐυιη ΐυΓΐ>3• 
νίχ6Γίπΐ νίΐ68 61 3ΐ)]6εΐί , η6ε 3 νυίςο υ1ΐ3ΐ6ηυ5 <]ί5- 
εΓ6ρ3ηΐ68(9).>ν6Γαηι ΙςίΙυΓ ηιοη3ε1ιί νίΐ3πι ίπ (Ιοηιο 
ρ3ΐ6Γΐΐ3, ηοιίίΐυπι Ιη 6Γ6ΐηο, 3$6ΐ)3ΐ 6Γ6(;οηυ5 ; \νΓ6^ 
ςυε ηιοηβεΐίυβ , ηοη εοΓροΓΟ , 86<1 νίΐ3 ει ηιοΓϊϋυδ 
ΓυίΙ. 

1.11. \\ΐαηί ίΛοηαίύΰαχη μ αηχρίΒΧΗτναη^ α'χαηί νοιο 
Ο $€ αίΐΗηχεταί, 

0υί86ηΙηιν6Γθ ριυΓ3, ςυαιη (^αίε ρΓΧ5Γι11ΐ6Γ6£0Γΐυ8, 
Γ6(ΐϋίΓ3ΐ Ηΐ ςυί8 νίΐαηι ηιοη35Γιε3πι 6ςί8$6 εΓ6(ΐ3ΐυΓ, 
61 ηιοη3θ1ιυ8 6χί8ΐίιη3η(]υ8 8ίΙ, 60 ηΐ3χίηΐ6 ΐεπιροπε 
^υο ηοη(1υηι 6Γ31 ίη ιΐδυ δοΐεηιηίδ νοίΟΓυηι Οεο 
ηυηευρ3ΐίο? δυα ουιη ιη3ΐ6Γ Οεο όίεανίι, 3 ςυο 
3εε6ρ6Γ3ΐ; (^υχευηίΐηε η]3ΐ6Γ Γυ6Γ3ΐ ρο11ίείΐ3, (ϊγ6- 
£;0Γΐϋ3 Γ3ΐ3 1ΐ3ΐ)υίΙ• 1ρ56 ηοη δβηιεί 56 Οεο οϋΐιιΗΐ οι 
3(1(1ίχ1ΐ; νίΐ3ηι ηιοη38ΐίε3ηι βηιρΙεχαΓυαι ειίαηι νο|^ 
86 38ΐηηχίι , ευηι ΐεηιρεδίαίο ]3εΐ3ΐυ8 ίη ρεΓίουΙο, 
ςυο(1 ρΓ6εί1)α$ ει νοίο ρΓθραΐ53νίΐ, ν6Γ53Γ6ΐυΓ. Ργο- 
η)ί883 β(ΐ6ΐ1ΐ6Γ ρεΓΓεείΐ (/ι). 0ηιηί3, εΐίβηι ίαευπ(1!£ 
ΐ3ΐ)0Γ68, εοηΐ6ΐηρ8ίΐ ηοη 56ειΐ8 3ε ίΠί (Ιυο ρΐιίίοδορίιΐ, 
(^υοΓυπ) 3ΐΐ6Γ ρΓΧ<1ί3 8υ3 (]6Γ6ΐίςυίΙ, 3η6Γ εοΙΙεείιιιη 

]) 6Χ νεηΐΐίΐίδ 32Γ|8 3Γ§60ΐυΠ1 ίη η]3Γ6 ρΓθ]6θίΐ (ί). 

Μίβδυηι ΓυίΙ ηΐ3ΐΓίηιοηίυιη, ε3δΙίΐ3ΐ6Πΐ νονίι, (|ΐΐ3ηι 
3ΐηρΐ6εΐί Οχυηι ίρ5ί ίηιιηοΐυηιςυβ δεηιρεΓ ΓυΐΙ : Πά- 
λαι δεδογμένον τ'ήν; οηιηί5υ8 86 ρβηίΐυδ εχυίΐ : 
ι €3βΐ6Γ3 ςυ1(ΐ6ηι, ίη^υίΐ (;'), ηΐ3η(ΐ3(0 εΐ δρίπ- 
Ιυί Γ6ΐίςυ1 ; 3ε ρΓ6ΐίθ83Ηΐ π]3Γ23Πΐ3ηι ευιη οηιηίϋυδ 
ίί8, ςυ» ςυοη(ΐ3ΐη 1ΐ3ΐ)6ΐ)3Πΐ, ('.οηιιηυ(3νί ; ίηοΐυδί^υβ 
δυηι, 301, οΐ Γεειίοδ 1οςυ3Γ, Γιεπ ορίο ηιαςηυδ ϋ!6 
ηε^οιίβίοΓ, ςυί εχί^υίδ τεϋιΐδ 3ΐ(ΐυ6 οοιηίηο ροΓ• 
1ΐυπ8 013^03 61 %ΐ6Γη3 ειηίΐ. > 

([) €3Γη). Ββ νίΐα »ηα, ν. 329. 
(ί() 8(ίζοπι., Ι. III, ε. 47, \.. 528. 
(//^ (^;ιηιι. ϋϋ υίΐα »ηα, ν. ^72. 
(ί) 11>ίιΙ., ν. 2ΚΓ). 
.'» ϋΐ'. Ο, η. 5. Πδ νΐΤ.\ δ. 611Ε60ΚΠ. 17/ ΙΙΙΙ. Βαμΐί$9ηα $ηίθίμίΐ. Οηο ί€ηιροϊ€ ηοη €οη$ΐαΐ, Α οιηηϋ)ΐΐ8 66 οχυβι-ίΐ, ({ΐΐϋ(^ ϋυιΐυιη $1&ΐυ6Γα( , '/ςρου* ΤϊΐΜ ρ6ΓΓβ€ΐυιιι \Ίΐχ ξβηαδ Ιι^ηά (Ιαϋίβ 3^2Γ6$8ϋ$ 
ΰΐ ^Γθ^οπυβ ροδί &υ5αφΐυηι Ιιαρϋδοιο ; ςυθ(] ςυο 
ΐιηφΑΐθ &ιΐ8€6ρ«ηΐ, ίη(6Γ 5ΰπρΐθΓ65 ηοη οοηνβηί). 
ΑτϋίιηΐυΓ Β;ΐΓοηίυ$ (α) ί(] €οηΐΊςΪ5$6 ουπ) Αιΐιβηαβ 
Β3τί Ρ616Γ61» μο&ίςυ&ιπ 6 ρβποιιΐο Ι'ώβΓϋΐυδ ίυίΐ. 
ι Ουο<1 αυίβηι &ίΐ (6Γ<^οπυ&) β ρβπουΐο 1ίΙ>6Γ2ΐυη) 
α τοίο &ΐ;ιΓιηι $6 Οβο οΙ)ΐϋΠ$&6 , Ιιαυϋ ΰΐίικί ρυΐα• 
100$ 1(1 €956, ςυ^ιιη ςαοό 1>αρΐί$ιηυπι ϋιηΙομύΓϋ βχρβ- 

Ιίΐοαΐ &ίΐ 3&5β€υ1υ3• » 0Γ6$0Γϋ Υίΐϋβ δΟΠρίΟΓ ΰ6η8ϋΙ, 

6Μ1ΙΙ <ϋ5ΐυ1ί55β 1»9ριί8ΐη2ΐ υδςυβ Λά ΐΓίοβΜίηυπι χϋχ- 
115 3ηηυπι, €υπι ΑΐΙΐ6ηί8 6δΐ ΓΟ'βΓδυβ ίη^ ραΐΓίαηι. 
ι Νο$, ίηςυίΐ Ραρ6ΐ>Γθε1ιίιΐ8 (6), ηβςυβ αιΐ ϋηοηι 
ηοιηιοηΐϊΐΜΗβ ΑΙΙιβηίβηδίβ 1)3ρΐί5υιυηι (ϋΐϊΐυηι 
ίαϊ$56 ρυίαιηυδφ ηβςυβ δίαιίαι δυδοβρίυπι ρο$ΐ ηαυ- Ι^Υ. ΝοΗ αβ'ααπ Ιαηΐνηι^ $βά τ€ίρ$α $€ βχη'ιΐ Οτ£§ο• 

ήΐί6, % 

Νοο νβΐΌ ίΟβΰΐυ Ιαηΐιιπι, υΐ (|υίΙ)υ$(!»π) νί&υικ 

681, 86(1 Γ6ίρ$& ΟΙΜΠ'ώυβ 86 1)0018 ΟΙΐΓΐΙ ΟΓβςΟΓΪΐΐί». 

Νίΐήΐ £οηΐΓ;3ΐ οχ ίρδίιΐδ Ιβδίαιηβηΐο οΙ)]ίΰί ροΐ68ΐ; 8ί- 
ςυί(]βιη, ρΓΟ ΐβπιροιυπι ΐΙΙοΓϋηι οοη^ηβΐυίϋηβ, ρα- 
Γβηΐυιη 1ιχΓ6(1ίΐ3ΐοιη ίρ8ί α(ΙίΓ6 1ί€6ΐ)α( (3). ΡπαΊοιβΑ 
ηοα ΐ(ΐ6ίΓ€0 ΙΐΦΓβϋίΐ^ΐβιυ 3(1ϋι, υΐ 6αηι δίϋί δ6Γ\ϋ' 
Γ61 ; 86<1 υΐ ρΊοΓυαι ρ&Γ6πΐυπ], ^αί Γαουΐΐαΐβδ δυαδ 
ρϋυρϋΓΐϋιΐδ 6Γ0§[αη(1αδ ΓβΙίςυβΓαηΐ, βχΐΓβηιαδ νοίυπ- 
ΐαΐ6ϊ> 6χ$6([υ6Γ6ΐιΐΓ. Οϋίπίηιο, ηβ ίη ορίδοοραΐυ ςυί- 
(ΐ6ΐη ηιΊπΜδ ρ:ιυρϋΐ' βχδΐίΐίι. Ραείυδ δαδίηιΟΓυη) 6ρί- 
δΰορπδ, ηβο ρ:ιη6πι (|ΐΗΐΐ6Πΐ 1ια1)6Γ6 δο 3ί( (/ι), ^υβηι ίη^ΊΊ ρ6ήευ1υπ), 56(1 ρΟδΙ &Ιΐ6Γαπΐ νίΐ» (Ιίδοπιηοπ " )ΐ05ρίΓι οίΓβΓαΐ, μήδ' άρτον έξων τω ζένφ διαχλάσαι 

Νβ^αβ (ΙίιίοΓ ίυ'ιΐ ΟοιίδίαηΓιυοροΙί. ι Ρ66αηία8, ι ίη- 
ςυίΐ(ί), Ι 6ηρί6ηΙ? Ιί^ί ηιοαδ (|υί(ΐ6ηι, ΐρβί βαιίβιιι 
ορ6Γ3 ρβηηαδ βΐίαηι, (ΐυί1)υδ ιηίη'ιηιο ίη(]υΐυδ δυηι, 
λ58ΰίη(ΐ3ηι. ι Ιη οαΓπιίηβ, ςυο 4υ1ί3ηυπ) 6χα!(|υαΐο- 
Γβιη Γος^Ι, αΐ Γ6Π1 ί^ηιίΙίαΓβαι νβοΐί^ϊΐΐίΐΐϋδ βχιιηϋΐ, 
Λϊα]) δυαδ 86 ορ68 ρ&υρ6Γϋ>υδ, δΙυ(1ίο ΓβΡβηάχ οΓυ- 
Γ.ίδ, 6Γ0£;38δ6, β^δ^υβ οοαιιπυηβπ) ηιινίςαηΙΙΙ^ϋδ ροι-» 
Ιυηι 6δ86, εοωιηαηβ ίη(ϋ§6ηΓι5υ6 αυχίΐίιιηι. ΑΓιο ίιι 
€αΓπιίη6 (Ιή 86 ίρδο ίηΐ6ΓΓθ^αο8 υΙ)ί δίηΐ ορ6δ, γ6- 
8ροη(1βΐ : ι ΡίΐΓΐ6αι 06υ8 1)2ΐΙ>6ΐ, ραΓίβηι αΙΐϋΓαηι 866 
Ι6πι1ιΐ8 ΙίνοΓ Γ&ρ36ίΚ)υ8 ιη&ηίΙ)υ8 ΐΓ3(1ί(1α. ι 86Γί1)6η8 
αηιίοο ςυί ηοπηυΐΐοδ α1> 60 1ϋ)Γ08 ροροδοβΓαΐ, Ιιίδ 
βυιη νβΓΜδ 3ΐΙο<ιυίΐαΓ (/) : ι Οαοϋ δί ιί1)ί νί(ΐ6(αΐ' 
£1 ηιίιιΓπΐ6 ρΐιίΐοβορίιίουιη 6δ&6 1ίΙ>Γ0Γυηι ρΓβΓιυαι ρο- 9 16ΓΓΧ ΐηΟΐΟ. * 1(ΐ6ΐη Ρ3ρ6ΐ)ΙΌ6ΐΐίΐΙ8 (ΰ)» ίϋ 3ρρ6ί1 

<Τ)€β 2<1 (Ιίβηι ιιοη&ηι Μαϋ, ύη%\{ Οτ^^οήηια ΑιΙ)6-> 
ηίδ 6Χ€υτΓί856 Αηΐίθ6ΐιΊ5Η), υΐ 1•ί1)3ηίυαι ίΐα(ϋΓ6ΐ, 
οςοβ ΟΰΰΑδίοοβ Ναζί&ηζο ί16Γ 1ϋΐ1>υί856 υ ι 8υδ€6• 
ρΐαοι ρ2ΐΓ|» βρίβεοραΐοω ρϋΐΓΪ |;Γ2ΐΙυΙ&Γ6ΐυΓ, 6]υ8ςυ6 
ιιηιιίΙ)υ5 1>3ρΐί5ΐηιιπ) δαβοβρίδδβ, αίςυβ ϊΐβΓυηι Α(1ΐ6• 
ηΰ 56 €0ηΐυ1Ϊ586. $6(1 ίΙ|[αΐ60ΐ2ΐ 1)366 δοηΐ, ςυφ 
ιιοΐΐο ρβηίΐϋδ ηίΐυηίΟΓ ίαη(Ι&πΐ6θΙο. Ργ3616Γ63 1•Ί1)3- 
ηία$ ΑηΙίο€ΐιί26 ηοη ηίδί ροδΙ 'αηηηπι 551 (Ιοουίι. 
Ιιιςυβ δίαηϋυπ) 681» υΐ ηο1>» νί(ΐ6ΐαΓ, Οτ^οτ'ή 
ρτε$1)γΐ6π 86ηΐ6ηΐί96, ((υί δ6πΙ)ίΙ {ά) θΓ6$οπυηι 
»ο$ιπιιη ρ3ΐπ96 ΓβδΓιΐυίαιη, ρήιηυιη ϋινίηο ϋαριί• 
ΜΟΑίβ Γηιοΐαηι, νί 6ΐ ί&6ΐι1ΐ2ΐ6 ]αιη &η(6 οοΐΐαβϋτα- 
ι<ιιη• 

Ιΐν. ϋηηηηαηι }ηταηάχ ΐΒβΰί» «ί^/ ίηάΊοίΐ €ΐ $€Γναί. 
Τυιη 8ί1>ί ΐ€|[6ΐη ουηςυ^ω ίΗΓ3ΐη1ί, ςυ3η(1ίυ ίη 
^0 νίΐ3 \6ν5&Γ6ΐιΐΓ, ςο^οι 6(ί3ηι υβςυβ αιΐ 6χΐΓ6- 
ιηοω (1160) 56Γν&νίΐ, ίη(ϋχίΙ. Τυηι δΐϋί οοο8ηΐ6η8, 
Ββο 86 ο1>ΐαΙίΙ, υΐ α ηαυηιΐο 56]ϋηοΐυ8, ουηι βο ςυί 
«ο1ϋ5 ραπδδΙπΜΐδ 6δΙ νίΐ36 οοη8υ6ΐυ(1ίη6 ίυη£;6Γ6ΐυΓ, 
»ϋ|υ6 6χ 830ΓθΓυηι 1ίΙ)Γ0Γυηι ίϋπιϋίαή Ιβεΐΐοηβ ν6- 
ιίΐ2ΐί$ 5ρΐ6η<1θΓβιη Ιιαυπίβΐ. Ουοϋ βΐίαηι ρ6Γ οιη- 
ι.«η) νΙίΑοι ΓαεβΓβ ηοη 4ΐ65ΐί1ίΐ• ι ιηυοαΰΐιυβ 6586 
ροϋυ$ Ι)2ΐ)6η8, * ίηςυίΐ 6]υ8 Υίΐ« δοπρίοΓ^ € ςυϋΐη^ 
ι&υΐΜΐ2ηϋ8, 61 ρ3υρ6Γ ςααιη ςιι^δΐυαπυβ. ι Τυηε 

βΐ, ςΐΐί 600) ίο δΟΓίβΠΙ 3066ρίΐ 61 86Γνανίΐ, 00)0121 
ΐΐοηο (16(1)1, ορύ5, 8ρΐ6η(1θΓ60), 616. € Ν3Π) 6Χΐ6η5 

ίο Γ6ΐΜΐ8, ίηςυίΐ (β), 0)6 4|θονί8 Ιιοη)ίπ6 86|;οίο- 8ΐυ1αΓ6,Ιυ ιοίΐιΐ ρβοοηιαο) 8θ1ν6, ο1>]60ΐίοο6ΐη 3α<• 
16ΐη 1030) 80ΐν6θΐ ρ2υρ6Γ68. > Ου:£ (]υί(ΐ6ΐη οηιηία 
6Γ6|;οπυη) οη)ηί1)υ8 86 ί36υ1ΐ3ΐί1)υ8 6χυί886 Ιί(ΐυΙ(1ν 
46ηιοη8ΐΓ3ηΐ. 

Ι.νΐ, 1.\ΊΙ. Οηιηία, ΙΐΙΐβταΒ ηηοηιιβ, Ι^Λπβ/ο άίηιηίΐ. 
ΑΙΐα ναηα, αΐία β$1 ιι/ί/ίι βΙοηΗϋηΙΐα^ [αιηηία νϋτΐ^ί. 
Ηαίΐ€ $ίΙ)ί 61 αηΐί€ί$ βχορίαΐ Οΐβροήιι$. Ηαηο «ο- 
Ιαηι οοηιρΙεαΉητ : ίιαο ((αατη ηιαχΊιηβ άβίβααΐατ, 

?<ϋ1ιίΙ 6ηίιη 8ίΙ>ί 6Χ οαιηίϋυδ δ6Γν3νίι ρΓχΐ6Γ ϋΙ(Η 
(|ϋ6ηΐί3ΐΐ), ςυαπ) ΐ3ηΐο 1αΙ>0Γ6, ρβΓ3^Γ3ΐίδ ρΙυΓΐ1)υ8 
0η6ηΐί8 αΐ(|υ6 06€Ί(ΐ6ηιίδ Γβ|;ίοηίΙ)υδ ϋθΐηρ3Γ3ν6Γ3ΐ : 
ι ϋηυηι ιηίΐιί ίη 3Α)θπΙ>υδ ίυίΐ, ίη()υίΐ (»ι), Ιίΐιβ- 
Γ3Γυαι (Ιοουβ, ςο33 ηιίΐιί οοηιραΓ^Γυηΐ Οπβηδ οι 
0Γ.6ί(ΐ6ηδ, 61 6ΓΦθί» ΟΓααηιβηΐυπι, ΑΐΙΐ6η9(ΐ. Ιη Ιήδ Γ€η36ΐ3»|;υί(1ίθΓ6ΐη 6556 ηοη ΐηΟεΐοΓ, οη)η6ΐο βηίηο 1> (Ιίυ ιηυΐΐηηιςυο ΐ2ί1)0Γ3ν1 ; 86(1 βΐ ίΙΙαδ ρΓΟπαδ εοπιηι αιρί<1ίΐ3ΐ6η) 3ΐ)]66ΐ, 6χ ςυο €1ΐΓίδΙο ηοοαβη (ΐ6(1ί, ι 
^* ονΙ Χριστφ συνεταξάιμην ; ι ηεςαο 6Χ οα)ηί1>υδ 
^^05» ςα« 3ΐίί$ ]υ€αη(ΐ2β 61 6χρ6ΐ6η(ΐ36 νΐιΐβπ 80- 
ΙβΔί,υΙΙϋ 16060Γ, ηοη ορίΙ)υ8, > 616. ΡΙοΓίωα 3ΐί3 

ί>$ 1ΐΐ6 68661 Γ6Γ6ΓΓ6 <1β \ίΐΑ (;65ΐί8<|υ6 0Γ6{;0Πί ρΟδΙ 
ωΜ6ρΐιιηι 1>3ριΐ8ΐη3, 0θ]υ5 ^ΓΛίϊα. 60 υ1)6ηθΓ 
^"ΐν(0) ςΐ10<1 «ίΐηυΐ 56 3806ΐίθ26 ν1ΐ£ 60η866Γ3Γίΐ 61 €1)Πδΐο (ΐ6η)ί8Ί, 1)υη)ί(ΐυ6 3(βχΊ, 06(ΐ6ηΐϋ8 η)3^πο ί)α\ 
Υ6Γϋο• ςυο(1 οηιηοιη Ιιυηιαηχ ηιβηΐίβ ναΓίυηι 61 
ηιυΐ3ΐιϋ6ΐΐ) 86Γηιοη6η) Ιοη^ζβ δυρ6Γ3ΐ. « ΟχΐβΓα ςιιί- 
ϋ6ΐη οοιπί3 νοίβηΐίϋυδ Γ6ΐί(ΐυίι , ορβδ, ^6η6ΐ*ί8 ι^ο- 
1)ί1ϊ1ϋΐ6ηι, £[ΙθΓί3η), βίε.; 31 6ΐθ(ΐυ6ηΐί;ιηι δοΐαηι οοπι- 
ρΐβχυβ 681, 1160 δοδοβριί, υΐ 63ηι δΐϋί οοη)ρ»Γ.'ΐΐ'βι, 
131Μ>Π5 6υη) υηςυ3ΐη ροθηίΐυίΐ. υ ι βηίιη ν3η3 οΐ Η Βοΐ!., 9 Μ3Π, ρ. 578, €θ1.1. 

6) 9 Μίϋ, ρ. 579. 

ψ) Τοιη. ΥΙΙ Μαϋ, ρ. 659, οοΙ. 1 61 2. 

μ) Υίι. ρ. 8. 

ΜυΓ.24,η.5. 

(ί) 0;ΐΓΐη. Οβ νίΐα βϋη, ν. 270. 

ΙνΙΤϋΙ.,ι. IX, ρ. 357. (Ιι) 63πη. ΰβ νπα «αα, ν. 470. 

(ί) Ογ. 26, η. 16. 

(;) €3ηιι. 3Κ 49, »(! ^Μ1^3Π. 

ί]ίί) Οϋπη. »Ι. 8, 3(1 δϋίρδϋΐη. 

(/) Κρ. αΙ. 199. 

^Μί ) ΟαΓπι. ϋα τβΰ. επί:, ν. 98 61 δΟί}• 175 ΥΙΤΑ δ. 

ΊηαΐιΊΐ8 β$ΐ βΙο<]υ6ηΙί& , ςυ» ιη ν<>Γΐ)ί$ (ΙυηΙβχαΐ $Ίΐ2ΐ 
681, ςυαφ αδρβΓπαΐυΓ 61 (Ι3ΐηη&ΐ βΓββοηυβ; βίο 2»1ίΑ 
681 ου]υ8 υΐίΙίΐ&ΐ60ΐ 0^ηθ8ΰΐΐ, 61 ρλίΓΟοίηίιιιη «(ΙνβΓ* 
808 ^ιιI^8η^Iη βυβόίρΊΐ, ςυοσι Ιη ηιιΙΙα γ6 ιη8|[ί8 Ιηί• 
ηιιυιη 61 8ΰ6ΐ6Γ3ΐιιιη 86 ρπ£ΐ)υΊ55β 6χ!5ΐιιη3(, ςυ^ιη 
ϋυιη 86ηηοηβ8 6πρ6Γβ €Ιιπ$ΐΙαηί8 Ι6ηΐ9τίΐ. ι υηάβ 
ί£[ίΐυΓ, ι ίηςαίΐ 1υ1ί8ηυιη Αΐίοςυβαβ (α), € Ιιοηοο 
οιηηίαηι Ιβνίβδίιηβ, Ιιοο (ϋ)Ί ίη ηιβηΐβιη Υ6Ηίΐ, υΐ 
$6Γΐηοη68 €ΙΐΓί8ΐί3ηί8 βηρ6Γ6^? ι δίο €ΙιΠ8Γΐ8η2ΐη 
βΐυςυοηΐίαιη ΙυβίϋΓ οοιιΐΓϋ Αροδίαίαιη; Ιιαηο 8Ϊ1)ί 
61 αιηίοίβ 6χορΐ3ΐ : € (6) Αίςιιβ ιιΐίη&αι ιηίΐιί, 8ΐηΙ- 
€)8ςυ6 ιη6ί8 86ηηοηυπι ΓοΙ)υΓ α<Ι$ίι! > Ηαιιο βοίαιη 8β 
εοιηρίβΰΐ), υΐροΐ6 ν6Γΐ)ί ίαπαυί^ιη, ηβο υηςυ&ιη Η- 
1>ϋηΐ6Γ ηβ^ΙΰΟΐαΓυπι Ιι&ηο ροδ$68βιοη6ΐη Γ8ΐ6ΐυΓ; 
ςυίη ρριίυβ 68ΐη 61 εοΐ6Γ6 6ΐ 6χο8€ϋΐ2Γί, ιη»1θΓβπ)- 
ηυβ 6Χ 62 νο]υρΐ8ΐ6ΐη 6&ρβΓ6 , ςηαπι 6χ οιηηι1>υ8 
:ιΓιί8 Γ6ΐ)υ8 Ίη ύηυιη οοΠβοΐίβ, ςυίϋιιβ ρίβηςιιβ άβ- 
ΙβοίαιιΐυΓ : Ηβηο 8ί(>ι ΐοιίθ8 τϋχ ϋΟΟίΑΐη, ιιΐ ρΓθ1)υ[η 
Γοη8Ηί3ηυιη, Αίςυο οοη^βΓΓοηβηι , 6ΐ (Ιυοβτη νί» ίη 
ε(Βΐϋπι ΓβΓβηΐίβ, αο ρΓΟπιρίηπι οοπιηιίΐίΐοηβπι βϋδοί• 
806Γ6. Ει ςυία ]υευιΐ(]ΐΐ8ΐ6ίη οωηειη Ηυιηί βίΐαηι 88• 
ρ6ΓηαΙ)8ΐυΓ, οπιηίβ ίΐΐίυβ οπιογ ρο8ΐ Οβαπι ίη 6ΐο- 
(|ΐΐ6ηιί3πι ΟΙιπβΐίβηαιη βϋυβαβ 68ΐ, νεί ροΐίυ3 ίη 
ϋβηηι ηαοςυβ, ςιΐ8η(1οςυί<1βηη Λά Οουπι ουπι ρΓα• 
ϋβηΓι» ΓΒρίΐ, Ρ6Γ ςυ8ΐη 6ΐΙαη) [)6ΐΐ8 βίηοβΓβ ρβΓοίρί- 
ΐυΓ, 61 οοη86Γν0ΐυΓ» 8ΐςυ6 ίη ποΙ)ί8 αϋοΐβδοίΐ. 

Ι.Υ1ΙΙ. Ρίάβιη άαΐαηι ϋβο ηοη {φΙΙϊί ϋτβροήία ; 
^110 ίηοάο άαιατη ΒαΜο (βί^ΙΙ^τϋ. 

§6(1 ςυο ηο8 ταρίΐ οηιίο, (Ι6 6Γ6(;οπί 6ίΓυ8ο ίη 

6ΐοςυ6ηΐί3πι απιοΓβ (1ί886Γ6η(68? Μ ίρδυηι Οτε^ο- 

Ηύπι Γ6ν6Γΐ&ηΐϋΓ, ςαεπι ΑΐΙιβηίβ Γ6ΐΙυθ6ηι ίη (Ιοηιο 

ρ8ΐ6ηια Γ6ΐί(|πίαιυ8 , ιηεϋί» ίηοεϋβπίεπι Υί8 ΐ]υ3ηι 

ίηί6Γ3ΐ, ηΐ 8ίπιυΙ νοίί 8ροη5ίοη6ΐη, ςηα 060 οΜί^α- 

108 6ΓαΙ, ίηΐρΐ6Γ6ΐ, 6ΐ (Ι6ΐ)ίΐ» ρ8Γ6ηΐί5υ8 ρί6ΐ3ΐΙ 

ί306Γ6ΐ 83ϋ8, 810 3Κ6η(Ιο, τίΐ3πιςο6 ίη$ΐίΐυ6η(1ο ϋΐ 
3ΐΐ6Γυηι 3ΐΐ6Γί ηοη ρο8ΐροη6Γ6ΐ, 8β(Ι υΐΓυπιΐ]υ6 
6χρΙβΓ6ΐ. Β38ίΙίί ςυίάοηι ί^αβΓβίίβ Γ68ροη<ΐ6η8 6γ6• 
Ι^οπηβ, ΓαΐείΠΓ 86 ρΓθπ:ί88ί8 ηοη 8ΐ6ΐί8$6, 61 ύάοηι 

ί6ΜΙί$!ι6. ΥβΓυΠΙ ρΓ0ηΐί883 1)260 6ΐ 0(16»! ϋ3ΐ3ΠΙ Β3- 

κίίίο ίηΐ6ΐΙί((ίι, οιιί Αΐ1ΐ6ηί8 86 ουπι ίρ80 ίη 8θ1ίΐυάί- 

Ιΐ6η), αΐ νίΐαηΐ 3Κ6Γ61 8θΙΙΐ3η3Π1« Γ60688υΓυπΐ ρΐΌ- 
ηΐί86Γ3ΐ. Ηί8 ρΓΟΠΐί88ί8, ΙΙΐ]3Π1 Π)6Π)0Γ3ΐυΠ1 68ΐ, ΠΟη 

8ΐ6ΐί(, Ιιαηο ύάβίη ίβίεΐΐίΐ : € {ή Η3υ<1 8ροηΐ6 30 1ί- 
1)6ηΐ6Γ ; 86(1 ςηο<! Ιβχ 16^6» 8ΐιρ6Γ3Π( , 63 ηίπιίΓυπι, 
ςυβθ ρ3Γ6ηΐ68 οοίοΓΟ ]υ1)6ΐ, ΐ6{;6η) 80(ΐ3ΐίΐ3ΐί8 αο Γ3- 
ιηίΙΐ3ηΐ8ΐί8. » δ6<1 ϋϋοπι (Ι3ΐ3πι Οοο ηυ1ΐ3ΐ6ηυ8 Γ6- 
ίοΐίίΐ, ρΓθηιί88ί8(ΐη6 8ΐ6ΐίι, 63ΠΙ ρππιυηι ίη χιΐίϋαβ 
ρ3ΐ6Γηί8 νίΐ3ΐιι 3|[6η(1υ, ςυ3πι ίη βοΙίΐυάίηο 3οΐυΓυιη 
86 Γα6Γ3ΐ ροΐΐίοίΐυδ ; 36 <ΐ6ίη(ΐ6 ίη 6Γ6πιο, ίη ςα3ηι 
υΙ>ί ρππιυπ) Ιίοαίΐ 86 Γ606ρίΙ. 
υΧ. ΥΗαΜ ηηοηηΒ $οΙίΐαήαηι βρϊεεβ ΟηροΗπτη ίη 
2 ι^βηηα, μ ηπα. ειί^ηι €ταΐ ΑήαηζπΜ^ €Τ€αϊΜ€ 691. 
Οαίη 6ΐί3ηι θΓ6(ίίΙ>ί1ο 68ΐ βΓβ^οΓίυπι, ουπι ΑΐΙιβηίβ 

ίη »<Ι68 ρ3ΐ6Γη38 Γ6(ϋί886ΐ, Ιιίηο ίη Τί1)6ηΠ3ΠΐΙ ΓΟ^ίΟ- 

η6π) 86 οοηΐα1ί886, οΙ>ί Απ3ηζυηι Γα8, 6]υ8 η3ΐ3ΐ6 
«οίαηι» 8ίΐυπ) 6Γ3ΐ ηοη 1οο£6 3 ΝβζΪΗηζο ; αΐ 8ίηιυ1 

(β) Ορ. -4, η. 401. 

(Ι>) ΙΟίϋ., η. 100. 
{€) Κρ. αΙ. 5. 
(^.;νιΐα&αιι7.,ρ.46• €ΕΕ60β1Ι. η$ 

Α 61 νίΐαηΐ 8θ1ίΐ3Π3ΠΙ 3β6Γ6ΐ, 61 ρ3Γ6ηΐίΙ)ϋ8 (1βϋίΐ3ΐη 
€ΐΐ3ηΐ3ΐ6ΠΙ Ρ08561 6Χΐ)ίΙ)6Γ6; 30 ρΓ«ΙβΓ63 <ί3ΐ3ΐη 

ίί(ΐ6ηι Β38ί1ίο 86Γν3Γ6ΐ, ςοοοι υΐ ίη Ιΐ3ηο βοΐίΐηϋίηβιη 
86 οοηΓβΓΓΟί 1ίΙΐ6Γί8 ίηνίΐ3Υί(. ϋίοο τεηίδδβ Β38ίΙί»ιη 
Τ0Γί8ίπιί1β 681 , ςυ3Π)Υί8 Ιοη|;38 ηοη (Ιηχεηΐ ηιΟΓβδ. 
ΝοΥΦ 6(Ιίΐίοηΐ8 6ρί8ΐοΐ3πιιη Ββδίΐϋ βυεΙΟΓ 3(|^ηο8θΙΙ, 

ΡπαίΟ Β38ί1ίαΠ1 ίη Τί1)6Γίη3ΠΙ Γ6θίρ6Γ6 8686 νο1υί886, 

ςοο<1 1:18 6ρί8ΐ. Μ Υ6Γϋί8 οοηΓίΓΐη^ΐ (ά) : ι Νπηο 
ί^ίιαΓ ίηΐ6ΐΙί£;ί8, ςυο 6|$ο ροηουΐί 8(α1ΐα8 γοηεπηι» 
<|Ηί Ιοουιη 6]ιΐ8πΐ0(ϋ ουπι Τί1>6Γίη3, 0Γΐ)ί8 ΐΟΓΓαηιηι 
1»3Γ3ΐ1ΐΓο, οοιηηιυΐ3Γ6 €0ηΐ6η(ΐ6ήΗΐ• » 

ΙιΧ-ΙιΧΙΙ. ΝιΗΗ ιηίηι» €$*€ νίάβί>αίην Οηηοτίηε ίη 
άοΜο ραΐβτηα^ ηιιαηι ηποά τβίρεα €ταΙ. ΜοΙεείία» 
ραήί Οτίροτϊο τβί [ατηίϋαήε αιτα. Βαείϋη/η ιηνί- 
^αι ηΐ αά $β νεηιαι^ »< οιηπία είηΐ ϋοηαΐϋηία» 

Β Ουο ΟΓ^Ο ΐ6Πΐρ0Γ6 6Γ6βθΓίυ8 οοηΓοοΙΟΓΟπι 3ηπΐ8 
ρ3Γ6πΐυπι οηΓ3πι 1^68811, ηίΐιίΐ ιηίηυβ 6886 γί(ΐ6ΐ>3ΐυΓ 
ςη3πι ςυοά Γ6ίρ83 6Γ31. Ρ3Γ8 η3ηίΐςυβ 6ίυ8 ρΐιίίοδο- 
ρΐιίφ Ιιββο Γαίΐ, € («) Νοη νί<ΐ6η ρππιβπ» νίΐχ ΐ3ΐ>ο• 

Γ68 6Χ3ηΐΙαΓ6» Ιη3|(ί8(|υ6 6886 ι|α3Π) ΥίίίβΓί 060 3Πΐί- 

ουηι. δ6(1 η)3|θΓ 6«ιπ) Ι6η6ΐ>3ΐ π)οη30ΐιθΓυπ) αηιΟΓ, 

ςΐ13Π)Υί8 Υί<ΐ6Γ6ΐαΓ ίηΐ6Γ Ιηυ1ΐ08 Υ6Γ83Π. » Ν60 ιηί- 

ηαδ ίηΐ6Γ63 ρβΓοηΙίϋυδ οηιπβπι 6χΙη1)61)31 8θ1Ιίοίΐυ- 
<ϋη6ηι, εοΓαηι 86η60ΐ3ΐη Γονβη8, ηίΐιίΐ πΐ32Ί8 ρίαιη 
Γ3ΐυ8 ςυβιη ρηηιιιιη ρο8ΐ Οουηι ρ3Γ6ηΐ1ί)υ8 ΚιοηοΓοιη 

ΡΓ&Ϊ813Γ6. ΥοΓυΠΙΙβίηΟη Γ6ί Γ3Πΐϋί3Γί8 ΟΟΓΑΐη 8ίΙ>ΐ 
ηΐ3ΧίΗΙ38 ί3ΐ61υΓ 3ΐΙυΙί586 ηΐθί68ΐί38. € ([) Ρ3Γ6ηΐ68 

^υίϋοιη ο1)86ΓΥ3η8 οίΓονοηδ 131μ>γ3ιιΙ68 , 8ρ6ΐ)υ8 3πί- 
ηιυιη (Ι6ΐίηί653πι, ίηςηίι, υΐ ορίίιηυηι 3ΐί(]υί(Ι 3(1ίηι- 
ρΐ6Π8, 61 ίπιρο8ίιο ίϋη^^οηβ 3 η3ΐυΓ3 οίϋοίο. ΟοΠο 
€ ο•η8ΐ3( 1>αΓ3ΐΙΐΓί8 Γ6Γ6Γ13Π1 6886 ίιηρΓοϋοΓαπ) γί3ηι, 
«;ϋ3η(1οΐ)υΐ(ΐ6πι ηιίΐιί εΐίβη) 6χ 1)οηο ηΐ3ΐιιπι βΥβηίι. 
Νβηι Ηΐιιίΐφ ιη6 61 πιοΐ68ΐΦ 8θ11ίοίΐη(1ίη68, ςιιχ ιηοη- 
16ΠΙ 30 ηΐ6ΐη1)Γ3 (Ιίο 36 ηοοίο πχΐυηΐ, β οοκίο 3θί* 
ηΐ3η) ίη 16γγ38 (ίείίοίυηΐ. Ρππίϋη) ςυίάεαι 86ΓΥί8 ΐιη• 
ρβΓ3Γ6 ςιΐ3ί6 οχίΐίί Γ6ΐ6 ? ςυί 306γ5ο8 ηυίάοπ) <1ο• 
ιηίηο8 86πιρ6Γ θ(ΐ6Γοηΐ, ρίθ8 3υΐ6Πΐ ίπιρυάβηίοΓ 
οοηουΐοβηΐ; ηοο ηΐ3ΐί8 ρΐ3θίϋί, ηοο ])οηί8 ϋοΓίΙο». • • 

ΒοίηϋΟ Υ6Γ0 Γ6ηΐ ί3ΠΐίΙί3Γ6ΐη 3(1ηΐίηί8ΐΓ3Γ6, 61 €9β8&- 

Γίδ ροηάαδ Ιι»ηΐ6ηδ 86ΐηρ6Γ δυδίίηοΓΟ » 30 (ΙυΓ3ηι 

3υϋίΓ6 6Χ30ΐνη8 Τ006ΠΙ.•• Ρθ8ΐΙΐ30 3υΐ6ηΐ 0ίΓ03 Γγ6- 

ηηβηιίδ ΓοΓί Ιιιιηυΐΐυπι, 61 86(168 6Χ06ΐδ3δ, ιηί86Γί8 
1ΐιί1>ιΐ8 βοϋίοίιοδ Υ6Γ83Γί, 61 86ΓΠ)οηυηι (ί6ΐιΐί^3ηΐίυηι 
8ΐΓ6ρίΐυ ο1>Ιυη(1ί, 30 Ιοβ^υιη Υθ(υΙ)ίΠ1)υ8 ΐ3ςοοί8 ηιο- 

1681138 ρ3ΐί ; υΙ)ί ρυ^η» 61 131>0Γ68, 30 η)3ΐί8 ρίοδ ΙΓΪ- 

Β ΙιυίΐαΓ (|υ3ΐη Ι)οηί8« ίρ&ίςηβ Ιβ^απι 3Γΐ>ίΐπ υΐηδςαο 
Υ6«3ΐ68 ; 61 ίηιρΓοϋυδ δί ά'ιύοτ δίι, ίβ ορίίιηαβ οδΐ. » 
1.1061 ΐοΐ3 1)3Βο ΟΓο^οΓίί Γ3ΐίο ίη νίΐ8Β ΙηδΙίιυΐο, 
Ι3(ΐ(ΐ6 3ΐ(|υ6 3(1η)ίΓ3ΐίοη6 ύί^ηΛ γ|(ΐ63ΐαΓ, 4αΙιίΐ3ΐ 
Ι3αΐ6η ΥΐΓ 6300108 (9), 3η Ιλίηο δίϋί οηιηίδ γιΐ» άίΓ- 

0θθ1ΐ38 38ρ6Γίΐ38ς06 Οολβη!» ρ6Γ ς03ΠΙ ΙΗΟΟΙΟίηΟ* 

άυηι 80 83ΐ6ΐ)Γθ8οιη 3(1 ρΐιίίοδορίιίαιη ίΐ6Γ 1)85ο6γϊ(, 

060 (ΐ68ί(ΐ6Γίθ 800 3θίπΐίςυ6 ρΓΟρΟδίΐΟ β3ΐί8 (1ί{Ο0ΠΙ• 

Οο8Γ6 Β38ίΙίο 80ΓίΙ)«η8 ο])]6οΐ3ηιί, ςοοιΐ 003 δοοοιη 
ίη 8θ1ίΐθ(1ίη6πι 8686 ηοη Γ606ρί8$6ΐ, ςα6ηΐ3(1πιο<1οιη 

3ΐ) Αΐ1ΐ6ηί8 86 ί3010Γ08 ΠΙΟΙΟΟ ρΓθηΐί8βΓ3Πΐ , ύϋ- 

(έ) €3Γηι. Οβ νΐΐα εηα\ ν. 323. 

(Ο 0»πη. ί)« Γ^6, ενΐε, ν. 137 οι 86η. 

{9) Ογ• 43, η. 25. ίΤΤ νίΤΑ 8. βΚΕΟΟΜί. 

ΐιιηςοβ §ι]βπι ΓβΓβΠίδββΙ, ί<1 ιιΙιγο Γ3ΐ6ΐιΐΓ, 80 ρΓΟίηίι- 
ϋΐ (Ιβίηοβρβ 86 ίΜβηι Β6Γν»ΐυηιιη• ι Ρίιΐβιη ΓβΓβΙΙί, 
Μφΐίΐ (β). . . • ηοη «(ΐίβηο ρΓΟΓβυβ ΓαΙΙανι , βίςοί- 
(Ιβαι Ιιοο ^ΐοιη Ιίϋί ίυΐυηιιη β&ΐ• Ρ&ηίιη βηίιη ηο9 
ΐ€€αιη 6ηιηο$, ρ&ηίπι ίρββ ηο1)!5€υπ) β&ββ ηο, ςυ»80, 
ΐητβτίβ, υΐ οπιηϊ3 δίηΚ €0ΐηιηυηί3 , βΐ χςααϋ• βιιιιί• 
αΐί3• δΐο βηίαι 061, υΐ ηββ ρ3Γβιιΐ6$ ιηο6ΓθΓ6 αβίοίβ- 
ηι«8, 61 (6 ίΓΟΑίηιΐΓ. ι 1(3 βΓβ^οΓίιΐδ 3ηιιΐ€ΐιιη ίηνί- 
ΙιίπΙ 3^ 56 Τ6ηί3ΐ, ΒοΠΐοβΙ ίη 8θ1ίΐιΐ(]ίη6ΐη ΤίΙ)βπη3Β 
η^ίοηίβ, ^096 €θΐη Ν3ζί3ηζο τί€ίη3 65561, ί(1 πιο- 

)«$(6 ηΟΟ (βΙΤβηΙ ρ3Γϋηΐ6δ, (|1ΐίΐ3υ5 6ΐΐ3ηι ρ0586ΐ $οΙ- 

1ΐ€ίΐυ<Ιίη6ΐη ίηιρβοϋβίβ, 6Κ &ίηιυΙ ουιη βιηίΰο 8θΙίΐ3- 
η3ΐη Υίΐ3ΐη 9%^τβ^ πΐ ροΐϋεΐΐυβ Γυ6Γ3ΐ. Μοη ί^ίΐυΓ 
ΒιιίΙίο$ 6Γ6ΚΟΠΟ , υΐ ιίίβυη) ΒοΙ)3η(ϋ5ΐί$ (6), 86ά 
0Γ«(;οηιΐ8 Β^δίΠο 8ΐ|3ϋ6Γ6 6θη3ΐυ8 6$1 υ( 1η Τί1)6- 
τίαβιη Γ60ίοη6ΐη 86€6(1(:γ6(. Πβΰΐβ Ιηιηβη βιυηΐ 86 
300 Μίΐ3Γ6, ςυίη Απαηζυ•» 6Χ€υΓΓ6Γίΐ Β38ί1ίθ8 3(1 
τίκικίαιη βιηίουιη. 

1^111. Βα$αίΜ^ βχείηΐϋΐο ηιοηαΜϋτίο^ Οη^οήνίΛ 
αΙΙ\€€τβ εοηαίητ. 

Ιοΐ£Γ63 Β3Ηί1ίυ8 , ςο] (]066η(]Μηιιηυ8 3ρυ(] €3!83- 

Π6η$68 3ΐ)]β66Γ3ΐ, 3(1 ςυο(1 6υιη ρΐί88Ίηη3 βΟΓΟΓ Μα- 

^ήη3»ηε6 ηοη 6Γββοηιΐ8 ίιηρυΐ6Γ3οΐ » Υ3η3 ίη 

0Γί6Ο(6 61 Μ%γρΙθ Ίηνί^ίΐ ηΐθη38ΐ6Π3 , βΙ €ίΓ63 3η- 

οαπι 358 ίη ρ3ΐπ3Π) Γ6ν6Γ8υ8, ηυΐΐα ίηΐ6Γρο8Ίΐ2ΐ 
ηοη, ίη 8θΗΐυι)ίη6ηι 8686 τ6€Ίρίΐ »'3Γ(1οπ8 8(υ(Ιίο 
ρη£€ΐ3Γ3 νίηυΐυππ 6Χ6πιρΐΗ ίπ)ίΐ3η(1ί, ςυβΒ ίη π)οη3- 
(ΐθΓϋ8 ^Ε^ρΙί, Ρ3ΐφ$ΐ1η», €(Βΐ6$]ΓΓί26 6ΐ Μβδοροΐα- 
η!», οοη δίπβ δΐηροΓβ οοη8ρ6Χ6Γ3ΐ. )(1οη6υπι 86668- 
βϋΙ Ιθ€απι 3(1 Γίραπι Ιπ(1ί8 Ουνϋ , ςηί 6χ ΑΓη)6πί3 
0Γ11Ι5 Ροηΐϋπι ίΓΗς3ΐ , 31} οπιηί ρΓΟΡδαβ Ιιυηυηυπι 
€0ο»α6ΐυύίη6 Γ6ΐηο(ΐ]Πΐ 6ΐβ^1ΐ β Γ6£;ίοη6 πιοη33ΐ6πί, 
<]οο(1 3(] 3ΐΐ6Γ3ηι β)υ§(ΐ6ΐη ϋϋνίί Γίρβιη Μ3θπη3 οοη- 
&ΐπη6Γ3ΐ• 

ΙΧίν. Ιη ίοΙίΐΜάίηεηι αά Βαι^Ηΐντη $β €θη(βη : οηιΙ>α 
νίΐαηι οΒοβίίΓατη αρηηί. Χϋω αΜί€ήξα$ , τετηνη 
ίηορία, πιαηίίαπι Ιαίίοτ^ 616• 

111ΐ£ ρπαιυβ οιηηιυπι Ιη ΟαρρβιΙοΰίβ τ1ΐ3η) €06ηο- 
Ιίΐίοίΐη, ςιΐ3ηι 8θΓιΐ3ηχ Ιοπ^β ρΓ<£ΓβΓ6η(ΐ3πι 6χΙ$ιί- 
ιη>1)3(, ίαβίίΐυίΙ β38ίΙίυ8•0ρ(3ν6Γ3ΐ ΓΓ3ΐΓ6ηι 3ΐΙςιΐ6πι 

ΚΡ6ΓίΓ6 , ςυί Τίίβηΐ 38€6(ίθ3Π1 ρΓΟΠίβΓβΙϋΓ, υΐ υη3 
(010 60 1)Γ6Τ6ηι ])ιι^υ8 νίΐ2β Ουοίυιη ρ6ηΓ3Ι^8ίΓ6ΐ• 
δρ€ην6Γ3ΐ 86 ουπι 6Γ6βθΓΐο γίοΐαΓυιο ; 86(1 ίιηρο8ΐ(ΐι 
>ιηί(θ Γοτ6θ(1» ρ3Γ6ηΐυηι 86η60ΐαιί8 η66638ίΐ38 ίιη- 
Ρθ(Ιίιη6αΐο Γυίΐ ^ ()υο ιη1ηυ8 \ά ςυοά ίηΐ6Γ 8β, ουπι 
Αώβηίβ ν6Γ89ΐΓ6ηΐυΓ, ραοΐί ίαθΓ3ηΙ , 6Χ86(|υ6Γ6ηΐυΓ. 

ΟνβρΓΟρΙβΓ 60 (ΐ68ΐίΐα1υΒ ρΓ3β8ί<]ίθ , ρ06ΐς(Ι3Π) ▼3Γΐα 
1θβΐΓ3?ίΐ<ΠΙοη38ΐ6Π3 9 8θΙυ8 10 8θΙϋυ(ϋη6Π1 86Γ6θί- 

1^ΐ;οιι]α8 (]6ΐί€ί3β ο5ί ρηιηιιηιϋ^1ί1)3τίΐ, (Ι3ΐί8 3ά 
^Γθ^οήυπι ΙίιΐοΓίβ, ρ6Γ]η6υη(ΐ3 Ιοεί (ΙββΟΓίρΚίοηο 

«ΟΏ 3Ηίε6Γβ €003(08 65ΐ. ^Γθ^ΟΓίυβ βΠΐίοί 6ΐ 8θΙίΐΐΙ- 

<ΙΐΒί$ (ΐ68ΐ(ΐ6ηο 0^9^18 , ςυ;ΐιη ρΓίακιπ) Ιίευίΐ , ίη 
Ροηΐυιη &(! Β38ϋίυιη 86 οοηΐυΐίι, βπηο 358 Τ6ΐ 359 

^<)• Πΐίο ΠΐίΓ3ΐυΓ 61 Ι3υ(ΐ3ΐ 6ΧίΠίΐί3Πλ ίΓβίΓυπι, 4|υ08 
*^ Ρί6(3(6ΐη Β36ϋίθ8 ίη8ΐίΐα6ΐ>3( , 0θη0ΟΓ(1ί3ΠΙ ; 803- 

νοιη ρμΙπαογοπι 61 ΙιγπιηοΓυιιι ο&ηΐηιη* (ΐυο πΐΑβηο^ 
Ρ^νθ (Ι6ΐ66ΐ»(υ8 Γυίΐ ; ▼ιΐ3ΐιι ρ3ηρ6Γ6ΐη , ςυ» ΙΙϋο 

'«) Ερ. 91. 5. 

1«')0Μ3ίίρ.385, οοΐ. Ι,ηοι. Β. 478, 

Α 3β6ΐ)3ΐυΓ, 6( ςα3πι Ιρ8θ ΐπκΙυχΚ, ουπι ρ3ΐιί8 3(Ι60 
(ΙυΓυβ 3ρροη6Γ6ΐυΓ, ηΙ ()6ηΐ68 ΓΓ3η|^βΓ6(; Ι3ηΐ»ςιιβ 
6Γ3ΐ τ6Γυιη οιηηίυηι Ίοορί3 , υΐ ηίβί ηΐ3ΐ6Γ Β3$ίΙί1 
ορροΓίυηο 8αοουΓΠ586ΐ , ιγιοπβηιΐυπι Γυί886ΐ. €οιιι<• 
π)6πΐ0Γ3ΐ 6ΐί3Π) 6Γ6βοηυ8 ΐ35θΓ6ΐη ηΐ3ηυΗΐη , Αη- 
(ζί» ίιπιυπι 6 (Ιοπιο 6χροη3ΐυπ) υΐ Ιιοηί ίεηί- 

168 Γ6(1(]6Γ6η(υΓ, 36 ίΠ)Π)3η6 ρΐΑηβίΓϋΐη 803 6(Β38ίΓΐΙ 

θ6Γγίθ6 ηΐ3ηίΙ)υ8ςυβ ΐΓ30ΐιιιη. Ηί8 3(1(]ίι Ι1{[ηοΓυπι 
€θηιροη3ΐίοη68 61 ΐ3ρίοί(]ίη38. 3Γΐ)οηιπι εοπ8ΐΐίοη68 

61 ίΓη^3ΐΜ)η68. 

1<ΧΥ. 8ίηά\ο εηοτατηηι ΙΉΐέτατη'ηι ίηοηιμ^ΙΙ , βοςιι^ 
ΐίΐηάίο ιηίη/ίΰβ άβίβΰίαΐντ ΟηβοήΜ. 

Οαοά 8υρ6Γ6Γ8ΐ Οΐϋ 3ΐ> 3866116» νίΐ» ΠΙϋΠϋβ , 

$%6ΓίρΐυΓ3Γ0ΐη η)6(1ίΐ8ΐίοηί ίιηρ6η(ΐ6ΐ)8ηΐ. \ά Ιοπ^β 

^Γ3ΐί88ίπΐυαΐ 6Γ3( θΓ6^0Γίθ , 601 (Ιβ τίΐ» ίπδΐίΐΐΐΐο 

^ οοηδυΗ3ηΓι 30 ίΐιιοΐυαηΐΐ ιιίΓυηι 6ΐίκβΓ6( ,.ίΐίαιΐ ρπ» 
3ΐίί8 6ΐί£βη(1απι γί8υηι Γα6Γ3ΐ, Ιη (]υο ΓΓ6ςυ6ηΐίυ8 30 

1ίΙ)6Πϋ8 836Γ08 111)Γ08 ν6Γ83Γ6 36 0)6(1 ίΐ3Γί ρθ$δ6ΐ. 

Αιη1)0 ί£^1ΐυΓ 6θη6θΓ(]ίΙ)υ8 βηίηιίδ, ρ3π δΐυίΐίο ρ3Γί• 
ςυ6 8υ6€688υ 836Γ9β Ιιυίο ΐ60ΐίοηί ίη6απ)1)υηΐ, 3ΐ(ΐΐιβ' 
608 ΓΓυοίαδ ροΓοίρίοηΙ, ςυί ηοη πΐ0(1ο ίη 8υ3ΐη ίρ80- 
Γυηι, ▼6Γυηι 6Γΐ3πι ίη Εοοίβδί» ΐοΓιυδ υΓιΙί(3ΐ6Π) γ6- 
(Ιαη(ΐ3Γυη(• ΝυΙΙυδ (Ιαϋίΐο ςηίη 1ΐ9β6 8(1 ρπιηυιη 
Οτβ%οτ\\ 860688υηι ρ6Γΐίη63ηΐ, η60 ()υΙ)ίΐ8Γβ δίηαηΙ 

ΙίΧΟ ν6Γΐ)3 )ρ8ία9 6Γ6|[0Γϋ Β38ίΙίθ 86ΓίΙ)βηΐί8 » 6( 

ροδΙ 3ΐίς(ΐοΐ 8ηηθ8 ρίίδΐίηβδ 11188 (Ιβΐίοίβδ, ςυ38 οιιιη 

ίρδΟ ϊη &66688υ ύ6βυδΐ8ν6Γ3ΐ , (]6δί(]6Γ3ηΐΐ8 (ά) : 

ι Ουίδ ιηβ 86θοη(1ηω ρπδΐίποΓοπι ίΙΙΟΓυπο (ΙίβΓυιη 
8ΐ3ΐυπ) οοηδΙΙΐυεί, ίη ςυίΙ)υ8 6βο Ι66υηι 8β]ίοΐίοη6ηι 

ΡΡΟ (]6ΐί6ίί8 Ιΐ3ΐ)6ΐ)3Π1 ?•... Οπίδ ρ83ΐηΐΟ(]ί38 ίΙΐ33 61 
νΐβίΐίβδ (ΐ85ίΐ, 3ΐηΐ16 8(1 Β6ΐιιη ρ6Γ θΓ3ΐίοη6η) ρ6Γβ- 
0Πη3ΐίθη6β • Πΐ3Π)ςΐΙ6 ν^ΐΐΐΐ ηΐ3ΐ6Γΐ3 Υ368η(6Π1 61 

ίιΐ60Γρ0Γ68Πΐ γίΐ3Π) ? Ουί$ ΓΓ3νπιπι 60Γυηι, ςιιί 8 16 
άί\ 6£β6ί6ΐ)8ηΙαΓ 8ΐ(|υ6 ίη 8ΐΐιιιη 6ν6ΐιβ1)3ηΐυΓ, οοη- 
€0η1ΐ8πι 8ηίπΐ0Γϋη)ςαβ 6οη]ιιιΐ6ΐίοη6ΐη ¥ Οιιίδ τίηυ- 
Ιίδ 66Γΐ3Π)βη, 61 8(1 63ω ίη6ί 131100601» ςιΐ8(η δοηρίίβ 
Ι6|;ί1)υ8 30 Γ6([υ1ί8 οΙ)βηΏ3νίπ)υ8 ? Οαΐδ (Ιίνίηοπιπι 
θΓ8ου1θΓθΠΐ 8ΐθ(1ίυηι, 1υθ6Πΐ(ΐυβ ίη ίρδίδ ϋυοίυ 3((|υβ 
8Ν8ρίθί1δ δρίΓίΐο» 83η€ΐί ίρν6πΐ8ηΊ ? ι €υπ) 3υΐ601 
ίο δ€πρΐ0Γ3Γυπι 8ΐα(1Ιο ρ1υ3 8ηΐί(|υ1β δοπρΚοΓί- 
ϋυδ ςυ8πι ίη^βοίο ρΓορΓίο ΐπϋυοΓβηΐ, ρΙυππΐ8 
6χ Οη^οηβ οο1ΐ6);6Γυηΐ ρυ86ΓΥ3ΐίοη6 ι1ίβη8, ςυ» 
ίο οηοω οοΓρυδ Γ6<]3013 ΡΜΙοϋαϋαη 8ρρ6ΐΐ3• 
ΓΐιηΚ• 

Β 1*Χνΐ• ΡΗΗοϋοίίΛ €ΐ ΒΒηηΙω ηοηαχίΐΰω ικη/ (τη€ΐη$ 
ϋίηάίοηιηι ύα$Ηα ^Ι ΟτβροΗκ 
Ιη 6<1ι$€60(1ί8 δοΓίρΙυπδ Ββδίΐίυδ οΐ 6Γ6^θΓίθ8 

0)010301 8ί1)ί 0ρ6Γ8ΐη ρΓ3β8ΐ3ΐ)3ηΙ , ί8ΐήί1ί8Γ68 611301 
(Ιβ 1Γΐ8 ίθΐ6Γ 86 86Πη01ΐ68 ΟθηΓ6Γ6η(1θ , €001 ίη 6Γ6- 
ΐηΟ , υΜ 1β8ΐ8η1ΙΙΓ 633 86 (11(1101886 ρ ν6Γ83Γ6ΠΐυΓ« 

δ6(1 ρπΒοίροοιη ;ο (ΠνΙηοΓοιη θΓ3θο1θΓυιη δίικίίο 
οΐ3|;ΐ5(Γθπι Ιΐ3ΐ)υ6Γ6 δρίπΐυοι 88ηο(υιη» 6υ]υ8 (Ιυείο 
61 30δρΐ€ίΐ3 Ιυοβηι ίη ίρδίΒ 8 86 ίην6ηΐ3πι ()6οΐ3' 
Γ3ηΐ. Ργ£16γ ΡΗΗοΰαΓιατη^ 8ΐίθ8 6X5(31 Γγοο108 οομ- 
π)θΓ3ΐίοηΐ3 0Γ6{;0Γΐί ίη η)οη38ΐβΓίο ΒβδίΠί, 61 οοη^- 
ιηοηβ οΐΓΐθ84α6 οροδ , ηΐ 6χ* ίρδο 6Γ6βοηο (Ιΐ8οΙ- 
10(18 , η6Π)ρ6 Ι6(ζ6δ πιοο85ΐ1θΦ οι ΓΓ|[υΐ3β. € Ουίδ ί!8^ 

(γ) ΟΓβί• ρρ. η1. 9. 
(ά) Ε,^. 3ΐ. 9. ί79 νίΤΑ δ. αΠΕ€ΟΚΙί. ίδο Μινίπιιιί^ €6Γΐ3ηΐ6η, εΐ ηιΐ οαπι ιηοίΐ3Γιοιΐ6ΐιι,({υαιη Λ 1)»ιη?... δβϋ ΙΐΦβ ορΙ»Γ6 ςαίιΐβιη ρβΓίοϋίΙβ, €οη<;οςιιί βοΗρίη Ιθ£;ίΙ)υ$ 3ύ Γ6|[ΐι1ί5 ο5ίΐΓΐη&νίηιπ$ ? ι Ουχ 
Ογο^ογΠ τβΓΐ)& ιΙυΙ)ίΐ3Γθ ηοη βίηυηΐ , ηιιίη 3(1 Ιΐ3$ 
Ιβ^βδ Γβ£;ιιΐ38(]ΐ]6 νΊ(φ ιηοη3βΐί€9β 80Γί1)6η(ΐ33 8υ3ΐη 
ηΐίη Β:ΐδίΙίο ορ6Γ3ΐη οοηΐυΙβΗΐ. Ουοϋ ηί Γβαδ- 
861 , ΰβπβ νίΓ ιηο(1β8ΐυ8 ϋβ 86 ηοη ρΓΧίΙίεα- 

ΓβΙ. 

ΐ4ΧνΠ. \οίί €οη\ρο$ (ίΐ ΟηροήΗΒ^ηιβάίατη €ατΌ€η$ 
νιαηί ίη(€Τ αηαεΗονβία» €ί τηιι^αάΒΒ, 
8ίο ίη Β38ΊΓιί π)οπ38ΐ6ηο ςυίβΐβ 3ο 8θ1ί(υ(Ιίπ6 
Γηΐ6ΐ)3ΐιΐΓ. Ηαηο 3ί> ίη'ιΐίο λ(ΐ8Πΐ3Γ3ΐ, 63ΐη ίη πΐ3χί- 
ιηίβ ^Γπνίδδίηιϊδηπβ ρβΓΪοηΙίβ Οβο τονβΓβΐ. Υοΐί 
€0ΐηρ08 Γαείιιβ , πιβάί.ιπ) εβΓρβ^βΙ τί&πι, ςυ3Π) (Ιη- 

ώΐηΐ 3ΠΠηθ €0ηΰ6ρ6Γ3(, ϊηΙβΓ 3η3ΰΙΐ0Γ6ΐ38 , 61 πι ^- 

1^3(168 ; αιπι ίΠίβ π)6(1ίΐ3π, €υπ) ί8Γΐ8 δοηρίηπίδ νβΓ- 3ηΐβπι ηοη ρ6ηη(ΐ6 Γ36ίΐ6. Αΐΐα πιΊΙιΊ 3468ΐο..•Ε(|ΐιί- 

06ΠΙ ΐρ86 16 013(1^18 ςΐ13ίη 3βΓ6Π1 δρΪΓΟ, ΐ(Ι(|Η6 βοΙίΙΠΙ 

τϊνο, ςαοά Ιεοηηι βυηι , τβΐ 60Γ3ΐη, νβΐ 358€η9 ρβΓ 

βηίπΐί 8ίΠ)Όΐ3€ΓυΠ1. » 

Ι,ΧΧ, Ι.ΧΧΪ. ΡΓβ«6ν'«Γ ίΓΜ/ΜΓ, €< (ηρΐίίη Ρο^ίηηκ 
ΕβνΰτίΗητ αά ά\&η (αΐΗηι ΡακΗω, ρβΜηηηη^ 
ΗαΙ^€ί οταίιΟΜίη. Ιη Ιορφοτί ρο$ί€α, /η^ορ €ΐ τ€- 
άίΐΗΒ ταίίοη&η νβάάίάίΐ, 

' €ΐύη% ΐ3Π16η , ςΐΙβΠΙ Κρ68 6Γ31 » ί(] €0η866υ(ΐΙ8 ΓδΙ 

0Γ6([θηυ8. €υπ) 6πΐιη 8ηιΐ8 βιιιη ρ3ΐ6Γ ίηνιΐυιη Λ^ 
Γ6ΐαεΐ3ηΐβπι ρΓ68ΐ)7ΐ6Γαπι 6Γ63886Ι , Ιΐ3€ Ιγπιιιηίί!*•, 
βίο βιιίηι 3ρρ6ΐΐ3ΐ (ο) 9 οίΓβηδυβ , 3<Ι Β38ΊΓιυπι γ60ιιγ- 
Γΐΐ, ΐυηι υΐ ϋοΙοΓβηι 8αυιη ,3πιίεί οοΠοςηίίβ ΓεηΐΓβΐ, 
ΐηιη 6ΐί3Π) υΐ (\ίήά 8ΪΙ)ί 3{;6η()ηπι 68861 αιπ βο άβ- 
1ί1)6Γ»Γ6ΐ. Ευηι τίεεβΊπΐΒ ςυ)η(3 0606Π)1)Π8 , ςυ»*. 83Γ6 61 3ΐϋ8 ρΓ0(ΐ6δ8β; Οϋΐη ΠΠδ 00ηΙβΠ»ρΐ3ΓΪ, ΟΙΙΠΙ Β ^^..^^^^.^ ^^^^^ 5)^,^.^. ^.^3 ^ οΓάίηβΙΙΙΠΙ Γϋί886, βΐίΐϋβ 

ίη Ροηΐυπι Γυ^Ίΐδβ <)ί6 Γ68ΐο 1•υπ)ίηηπ) , ςπί ρ3υοί5 

ρ•5ΐ (ϋ6ΐ)υδ €6ΐ6ΐ)Γ3ΐαΓ, 3Τΐ)ίΐΓ3ΐηυΓ 0ΙΙΠ1 Νί€6ΐ3 β( 

ΤίΙΙοπΐοηΙίο : 86(1 1)Γ6νΊ88ίιηο ροδί ΙοιηροΓΟ ίη ρ»- 
ΙτΪ3ηι Γ6νβΓ8αδ 681 , ηοηιρβ 3(] (Ιίϋπι Ρ38ο1)9Β. ΙΙηϋβ 
ίη θΓ3ΐίοη6 ςυ3Π) Ιΐ3ΐ)υίΐ, ι Μ}Γδΐ6πυπι, ίηςπίΐ (<ί>, 
υηχίΐ ΠΙ6 : ηηγδίβΓίο ρ3υ1)$ρ6Γ 06δδί , υΐ πιο ίρδυπι 
ίη8ρίθ6Γ6πι 61 6χρΙθΓ3Γ6Π) ; ΟϋΠ) ηΐ7δΐ6ηο βΐί3Π1 δί- 
ηιυΐ ίηΐΓ060. > 0υίΙ)υ8 ν6Γΐ)ί8 βί^ηίΓιολΙ, 86 (Ιίο Γοδίο, 

ΟαΠΙ 0Γ63ΐυ9 ΓυίδδΟί ρΠΟδ^γΙβΓ, (ϋ8€6δ8Ϊδ86 , 61 (Ιίβ 

6ΐί3η) Γ6δΐο Γβάίίβδο. Οϋθ<1 3ηπυιη βρβοΐβΐ , ίδ 6Γ3Ι 
563 ; δί ςηί(ΐ6ηι Ιυϋβηυδ ηοηϋιιπι ίη ε3ρρ3(Ιοοί3ηι 

Τ6Ι16Γ31, η60 ΙΠ ΟΗΓΙδΙΙΑΠΟδ 3(]Η1Ι)υ6Γ3ΐ 6301 ΟΓυίΙο- 

Ιίΐηιεπ) , ου]υ8 1)0ΓΓ6η(ΐ3 ΓΰΙίςυίΐ πιοηίιηοηϋ ίη γο- 

ρ βίο'ΐ^νδ » 4^33 εοη8ΐ3ηΐ1ηοροΙϊ ρΓοΓοοίυβ πιβπδβ 

11310 3ηηο 562, ΑηΙΙοοΙιίβπι ρβίβηδ, ρ6Γ3|ζΓ3νίΐ, ςυί- ϊ^Ιίδ 3{;6Γ6 ροΙοΓαΐ. Ρ63ΐπιίδ , }ιγπ)ηΐ8, 0Γ3ΐίοηίΙ)υ8, 
νί^ΊΠΙδ, ίη6<]ίφ, πΐ6(ϋΐ3ΐίοηί δ€ηρΐπΓ3η]πι ιΐίε ηο- 
οΐβςιιβ νΛΓ.Ίΐ)3ΐ. ΟΜίϋ ρΙϋΓβ ? Η3ΐ)6ΐ)3ΐ ςηοά ΐοΐ3 

ηίβηΐΟ ρ» Γΐ6Γ3ΐ, 60(|υ6 νίΐββ ςΟΠβΓβ, Ιΐ€6ΐ 35ρ6ΐΎίιηο, 

δίο οΙ)ΐ66ΐ3ΐ)3ΐυΓ» υΐ ροΓαοιίδ ίη 60 3ηηίβ (Ιαοϋιΐδ , 
86 ι ηοηηϋιίΙ βΐΐί^ίδδβ (|υο(Ι ορΐ3ν6Γ3ΐ, 30 νοίυι ίη 
ΐΜηίηβ βδδβ ι ()ίϋ3ΐ (α) , € 3ΐ<)[υ6 6χ ίρδο ^υδία πΐ3- 
]θΓ6 ϋ68ί(ί6Γίο 6Χ3Γ8ίδδ6. Ι Ηίδ η3ΐη<]υ6 νοΓίΐίδ υΐί- 
ΐυΓ ρΓΟ 60, ςαο 6θΙίΙυ<ϋηίδ 3Π)ογο 039Γ3ΐ)3ΐ; ειι]ιΐ8 
ιΐ6δί(ΐ6Π0 ίΐ3 ΐ6η6ΐ>3(ηΓ, υ( ρΙηΓββ 6ΐί3Πΐ 3ηηί Ι)Γ6Τ0 
Ιβηιρπδ νΐ8ΐ Γυίδδβηΐ. 

ΙΛνΐΙΙ» Οτ€§οτινηι αΰ «γ^ιμι άβΙίάΐΒ ίη άοηίηιη 
ραϋτηατη τβνοΰαί ρίεΐαχ βτ^ ραηηία. 

ΙΙαικΙ Ι3πΐ6η €Γ6(1ίιηυ8 ΐΓ6(]6θίιη 3ηηο3, πΐ ιι3γγ»1 

Κ Πιιυδ, 0Γ6^θΓίυπ) ίη Β38ί1ϋ πιοηβδίβηο νβΓδΗΐιιιη 

ίΐΓΐ886 , ίΐΙ ηΐΙΟά 86 Γ606ρ6Γ»1 βππο 558 ΥΟΐ 559, 61 

«χ ςπο 6χΐΓ36ΐυδ 681 3ηηο 360 3υΐ 561 , ιιΐ Λά ρ3- 

1Γ6ΠΙ 86 €0ηΓ6ΓΓ6ΐ, ςπΐ Ι3Γ| 3υχίΠθ 86 ά6δΐίΐυί »^Γ0 
ρ3ΐί6ΐ)3ΐϋΓ. 8ίθ ρί6ΐ3β ΒΤ%Λ ρ3Γ6ηΐ68, ςυ» Γ6ν6Γ8υΠΙ 

ΑΐΙιβηίδ €Γ6^0Γίιιπι Ν3ζί3ηζί Γ6ΐίηα6Γ3ΐ , ευπι ηΙ> 
6Γ6Π)ί (Ιβΐίοϊίδ Χξτβ 3νη1βυιη ηίΓδυδ Ν3ζΊ3ηζυηι γ6- 
γο€3νίι. Γπηιυδ ΗίοβΓε^οτίί δβοοδδυδ 3ΐ) 3ΐΐ6Γ0, ςηΙ 

€0Πΐί§ίΐ ρ08ΐςυ3ΐη ρΓ6δΙ)γΐ6Γ 6Γ63ΐΠδ ίυίΐ, δ6€6Γη6η- 

(Ιηβ βδΐ , -11 Γ0016 ο1)δ6Γν3ηΐ ΒοΙΐ3η(]ίδΐ£ βϋνοΓδυδ 
ΒαΓοηίπιη, ςυοπι 6Π3ΐη ΓβΓβΙΙυπΙ. 

Ι.ΧΙΧ. ϋνβ^οτΪΗηί τενοοανε εοηαΐητ Βα»ίΙΐηέ. 
βΓβ^οπυιη 3ΐ)δ6ηΐ6Πΐ , (ΐ3ΐίδ 3ΐΙ 6υπ) ΙίΙίοπδ , ίη 
δοΐίίπιϋηεαι Γ6νοο3Γ6€οη3ΐοδ68ΐ ΒβδΙΙίυδ, 6υί βηοϊ- 

€08 Γ686ηρδίΐ• ΗίΠΟ ]θ€Οδ» \\\9ί υίΓΙϋδςυβ ΙίΐΙβΓΟ! 

ιιΙίΓΟ οίίΓοςπο <)3126 : 6Γ6^οηΊ Ι3υ(ΐ3η(ί$ δυ3πι ΤίΙ>6- 
ηη3ηι, εΐ Ροη1ίο3δ δίΙν3δ ροδΐ1]3ΐ)6ηΐίδ; ΒΑδίΙίί νβπο 
€3νίΙΐ3ηΐί8 ΤίΙ)6πη3Πΐ , 61 Ρΐ)ηΓΐ€38 δοΓιΙυιΙΙηβδ €6ΐ6- 
Ι»Γ3ηΐίδ. 56(1 ςυβπινίδ ]θ€3Γ6ΐηΓ 6Γ6|;οηυδ , ςυ3Π) 

Π)3Χίπΐ0 ΐ3Π]6η Γ6ΐίεΐ26 δοΐίΐυάίηίδ <]6δί()6Γίθ 86 16- 

ηοΓΐ (1ΐ83ίπιυΐ3Γ6 ηοηροΐυίι, Ιιίδφιβ νοΓΜδ (1βοΐ3Γ3- 
\ίι (6) : € Ουχ άβ ΡοηΙΐ€3 οοπιπΐ6Π)θΓ3ΐίοη6 ρπΗδ 
8θπ1)6ΐ>3ΐη , ]οοο, ηοη δ6Γΐο δ6Γϋ)6ΐ>ηπι : (|ιι8Β ηυΐεπι 
ηυηο δεπίκ), 3(1π)0(1ιιπι δΟΓίο δοηΐκ). Ουίδ πΐ6 δοουη- 
ιΐυηι ρπδΐίηυπιηι ίΐΐοηιηι (ϋοΓυπι δίαΐυπι οοηδίίΐυεί, 
ίη (]υίΙ)υ8 β^ο ΐοοιιπι βίΠίοΐίοηοπι ρΓΟ (ΙοΙίαίδ 1ΐ3ΐ}6- (η) Ορ. 2, η. 6. 

ί^ΐ Κρ. ηΙ. 9. 

(γ)<^»γιιι. ΰΰ νίΐα βκ/ϊ, ν. Γώΐ. 1)08 ρο8ΐ63 ευπιυΐοηι ίη 0Γίβηΐ6 ίηιροδυίΐ. βΓο^οηιΐδ 
ηαηιςιιο ίη ΑροΙο^βΐ'ιεο , ςυεπι δοηρδίΐ , Τ6ΐ (Ιθ€ΐ3- 
π)3νίι, εχροηοηδ ςυ3δ ο1) 630838, ρο8ΐςιΐ3ηι ρΓ68ΐ)7- 

|6Γ 6Γ63ΐυ9 Γ|Ι6Γ3( , ίπ ΡΟΠΙΟΠΙ ΓυβίδδΟί , ϋΟ ΓΟΓδΙΙδ 

Ν3ζί3ηζυηί) Γ6<1ίί886ΐ, Ιιχο ()6 ^υI^3πο ν€Γΐ)3 Γ3€ίΙ(«): 
« Νοο ν6Γ0 6χΐ6Γηυπι 1)6ΐΙυπι πιβίυο , ηοο Γ6Γ3Πι ίΙ- 
Ι3πι , ςυχ ηυηο 3(]?6Γδυδ Εοο1βδί3δ ίηρβίυπι Γεοίΐ, 

6ΐί3Π16ί ίβ[η6Π1 ΠΐίηβΙϋΓ, 6ΐΪ3Π18ί {;ΐ3(1ίθ8, > 610. ΙΙίδ 

ροΓδρΙεοβ 11(1061, ηοη(Ιυπι Αρθ8ΐ3ΐ3Π) ίη €3ρρ3ι]ο- 
οίαηι νοηίδδε, 61 οπκΐβΐίΐβίβιη 6Χ6Γ6υί8δ6 , δ6ά Ι3η- 
Ιυπι Π)ίη3δ ίηΐ6ηΐ3δ86 , 6χ ςοΙ^πδ 6Γ6£;οΓίοδ ςυίιΙ 

ίλΟΐΟΓΟδ 6δδ6ΐ δ08ρίθ3ΐυ8 Ιΐ£0 δ€Γΐρ?ίΐ. βΓΟςΟΓΙΟδ 
ί^ίΐΟΓ 0Γ63ΐυδ 681 ρΓ68ΐ)γΐ6Γ άιβ 25 Β6ε6ΐϊΐΙ>η3 3ηηί 
|. 561 : ουπκιυβ ίο^ίδδβΐ ίη Ροηΐυιη , ίη(ΐ6 3(1 δοοδ Γ6- 
νεΓδΟδ 6δ( 3(1 (1ί6Π) Ρβδείιχ 3ηηί 562 , βοςυο (Ιίο 
1)Γ6ν6ΐη ϋβ ίβδίο Η3ϋυίΐ θΓ3ΐίοη6Πΐ ; 86(1 ρ3ηΙο 

ρΟδΙ ρΓθΙίΧ3ΠΙ 6Χ3Γ3νίΐ 560 (ΐ6€ΐ3ΠΙ3νίΐ , ίπ (](Ι3 

€υΓ ίη Ροηίοαι Γυ^6πΐ 3( ίηιΐο Γ6()ίβΓίΙ ΓβΐΙοηοηι 

Γ6(1(]ίΐ. 

Ι.ΧΧΙΙ. Βι$ 6 ίοΐίίηάίηβ αΌηΙ$ν$ ΟτεροΗκ*. 
1ΐ3ςυβ 1»ίδ ίη Ροηΐί€3ηι 6Γ6Πΐαπι δβββ οοηΐυΐίΐ 

6Γ6^0Γίθ8; 1)ίδ 3Π1313 δΟΐίΐΟίΙίπΟ 3Τθΐ808 681, 6( Ν3- 
ζίβηΖΠΠΙ 6 ΡοηΙΟ 3(1 δΟΟδ Γ6(ΙίΓ6 €036ΐΟδ. ΡγΪΠΙΟ (]Μί- 

()6Πΐ €ίΓ63 3ηηυπι 361 , δ6€υη()ο 3(1 (Ιίεπι ΡββεΗ^κ 
η'ιιηί 562 , οοιη (Ιίβ χχγ 0666η)Ι}Γίδ 3πηί ρΓΟχίπιο 

(ίί)θΓ. 1, η. 2. 
(€^ Ογ. 2, η. 87. 181 νίΤΑ 5. 

€ΐ»ρ$ϊ ΟΓβ&Ιηβ Γιιί$$6ΐ ρΓ6§1)γΐ6Γ. δβΰπικίφ ιη Ροη- 
Ιαηι ρΓοΓύοιίοηίβ 61 Γ6(ϋΐυ$ €3ΐι$ο$ ίρδβ ίιι θΓ3ΐίοη6, 
(|0£ ρπηιυιη οΐίαι, ηυηο 56€υηϋαιη οΰεηραΐ Ιθ€υ[η , 
ρΓ05€ςυίΙϋΓ. €υΓν6Γορ3ΐ6Γ βυηι 6 ΒαδίΙΊί ιηοη35ΐ6- 
ηο βχΐηχβπΐ, βΐ Ν3ζί3ηζυιη ΓβάΐΓβ βηηο 561 ΰοηι- 
ροΙβπΙ* ρβηηάβ ηοη 65( ρβΓ8ρί€υυιη. ΝϊΙιΊΙ πιογογ 
φηΒΒΑΓθΐιίο& ίηβυίΐ βΓβ^ΟΓΪί Υί(3 βοηρδ'α. [$ βηίιη 
οίηιηςαβ βίβ^οπί ηοβίη ίη Ροηΐίε^ βοΓιΐυάίηβ 
οοοααιοηΐίοηβηι ΰοηΓυηϋεπΒ, βΐ ρ6ΓΐθΓΐ)3η5 ΙβιηροΓα, 
ςαοά Βο1Ι»η<ϋ$ΐχ ηοη ββιηβΙ οΙ)56Γν3ηΐ, Λά Υ^ΙβιΚΐβ 
ο^ςυβ ίαιρβηυπ), ι (α) Ου! Ληβηχ ρ6Γβ(ϋ?6 ΓβνβΠΒ, 

3ΐΙν6Γ5υ8θ«ΐ1ΐθΙίθΟ$€θηά(3νίΐ ΙυΓΐ)38, Ορβ^οπί Γ6- 

(ϋΐυαι ρΓθπιοτ6ΐ• ΡυΗ Μ ίη ΰ3υ53 , ίηςυίΐ Β3Γθπία$, 
ηΐ ριΐ6Γ 6Γ6{;οΓϋ Τ6ΐ)6ΐηβηΐίυ8 α^βΓΟί , υΐ ΟΓιυιη βΐ) 
(Γβαιο ΓβτοοΑτβΐ. Εγ&( βηίπι ί3ΐη Ιοη^ο εβηίο Ιιβϋβ- 
ΐίοΓ, 61 υΐ 8υ1)6υη(]ί8 Ι3ΐ)0η5ιΐ5 ίπ)ρ3Γ βυιη ρΓ6€ίΙ)υ3 
ΌΓ|«1)31 , ιιΙ ρ3ΐ6Γ ίυ&$ί9 , 30 46ηί(|υ6 υΐ βρίβοορυβ 
€ο^€ΐ>3ΐ Ιπιρβηο. Ιιίοβΐ βηίηι (ΙΊοΐΊυδ $υΓ(]ο, υΐ 3ίυηΐ, 

ίίΙΐΙΐΐΑαΐ ίθ£6$£Ι$86ΐ, αβχίΐ ΐ3η(]βΠ1 , €06^11 βΐΙΟΓδίΐ- 

ςηβ 3ΐ) ίητιΐο * Γβτοοηίςυβ Γιΐίαηι Ν3ζί3ηζυιη. Ουί 
ηνβΓΒαβ ΐπ Ρ31Π3ΠΙ , Ιΐ3ΐ)υΗ β^τβ^ί^η^ ίΙ^^ΐ" ΟΓβΠο- 
ηβπι , ςο» ίη8€π1)ίΙϋΓ Αροίο§βίίΰη$... ΟίχίΙ βιίαιη 
ιηηο ρΓΧ€ΐ3Γ3ηι 63ΐη θΓ3ΐίοηβηι» οι]υ8 681 Ιίΐυΐυδ, 
/η $αη€ΐα Ιητηιηα , ι 61€. Ηοβο Β3Γοηία8. Ε^τβξ}Λ 
013110, φίΛ ίπ8£Γϋ)ίΐυτ ΑροΙορ€ΐί€η$, \\ΜΙΛ 681 8πΙ> 
1οΠ3ηο,ηοη ΥβΓΟ 8ϋ1)ν3ΐ6ηΐβ; ΟΓαίΙο 3ΐιΐ6ΐη Ιη 
κζ€ΐα Ιαηιηα^ ηοη ι Ιιιηε, ι ηι νιιΗ ΒαΓοηίυπ , 86(1 
30110 ρεηβ €ΐ3ρ80. 
ΗίπΛ ηΡϊ{3ν€Γίιη ΐϋΓΐ)3δ αϊ) ΑΓίβηίδ 6ΧΓ}(3(»δ ίη 

€3083 Γΐΐίδ86 ΟϋΓ ΟΓβ^ΟΠΠδ ΝθΖ!3ηζυΠΙ ΓβάίβΠΐ ', 

86(1, οΐ ίά <ϊοηο6(ΐ3ΐη, οβΠβ ηοη Η3δ βδδβ ΐιΐΓΐ)η8 3γ- 

Ι)ΐΐΓΟΓ, ίΐ»» 3^ ν3ΐβη1β 8ϋηΙ βΧ€ίΐ3ΐ3Ρ, ϋΐ νίδϋΠΙ βδΐ 

Β3ΤοηΊο. ΥΊχ βΐίβπι 3(Ι(Ιϋ6ί ροδδοηι υΐ ΟΓβιΙαηι οηπι 
ιΙθ€ΐίδ«ίπιο ΤίΙΙβπιοηΙίο, ΟΓΟδΟΓίηηι ραΐΓβηι ΓοΓπΐϋΙ» 

ΑπΠΙΙΟβηδΊ ΙΟίη δυΙ)8€Γίρ8ί8δβ, 61 ]3Π1 3ΐ) β]ϋ8 6οηι- 

ιηοηίοηβ Ν3ζΊ3ηζβηο8 ηιοη3θΙιθ8 (Γίδοβδδίδδβ, ΟΗΐη 
6]ο8 Γιΐίϋδ, Γοϋαίδ ΡοηΙΐοδΒ δοΐίΐυόίηίδ (ΙβΠοϋδ, Νβ- 
ζίϊηζαιη Γβ<ϋίΐ αηηο 561 ; \ά([Μ(α €3ϋ53Β ίαίδδβ οογ 
ΓβϋΐΓβΐ, ιιΐ οροπι ίβΓΓβΙ Ιοπ^ίΕνο ρ3ΐη, φή Αιίηιί- 
ηβηδί ίθΓΐηιιΐ3Β 8ϋΙ)8θπρδί88βΐ, ουο β Ιυΐο οπιεΓ^β- 

161. 

Ι.ΧΧΙ1Ι-Ι.ΧΧν. ΤιΐΓ^α* Αήαηί βχοΊΐαηΐ. Ρΐ'αη$ Ατια- 
ηοτντη. ΜηΙιοβ ίη [ναηάβιη νηρεΙΙηηΐ, 
Βΐ39η&9 ηαίιίβηι ΙϋΓΐ)»δ 3ηηο 560 6χαΐ3Γ»ηΐ Λγϊ3- 
ηί, ηαί ρο8ΐ ΙαοΙϋΟδβδ βγηοίΐοβ, ΑΓίη.ίηβπδοιη ίη 
Οεάιίβηΐβ, δ6ΐβϋοί3η3ΐη 'ίη ΟΓίβηΐβ, ΙιαΙ)ίΐ38 αηηο 
ϊ^9, ίίβηι βΓίΛΠΐ Οοηδίαηΐίηοροΐί 3ηηο 360, ^οηδιηϋ- 
Ιί'ι Αυ^υδίί ρΓίΒδίάίο ΓγοΙι, ν'ι βΐ ηπβ τβηι ββοϋαηι ; 
οηηβδςυβ 6ρίδ€θρθ8, Ιη 1013 ςυβηι Ιηΐβ ρηΐ6ΐ)3ΐ Εο- 
£16813 • ίοΓπΐϋΙΰΒ, φΐ3Β ΊρδΟΓίιπϊ ίπιρίβίαιΊδ Ιοίοηι νί- 

ΓΟδ ίΠίΓίΟίΟδβ ΙβΟΐυΠΙ 60ηΐίη6ΐ)3ΐ, δυί)δΟΓίΙ)6Γ6 €0^6- 

Ιηηΐ. ΓαΗ βηίηι ββ ί3ΐΐ3€ί3 61 <1οΙϋ8 ΑπαποΓυπι, οΐ 
όμοιούσιον 8ϋΙ)δ€ΓΊΙ)6η(Ιηπι 30 ρΓοΓιίεηύηιη ΐΓ3(1β- 
Γοηΐ, υηίιΐ5 Γιΐΐβπιίαϊ ηΐϋΐ3ΐίοηβ ηΐ3ί5Π3»η δοηδπδ (Ιίδ- 
€Τ6ρ3ηΙί9Πΐ 3(1<ΐΗ06ηΐ6δ ; ΡίΓΐϋπι η6ηιρ($ ηοη 6]ΐΐδ- 
<)6ηι 8αΙ>5ΐ3ηΙίΦ €υπ) ΡβίΓβ, ςιιοό όμοούσιον δί^ηίίΐ- 

;α)9Μ»ίί, ρ. 588. 
(*) Ογ. 21, η. 25. 
(γ)Ογ. 18, η. 18. . βΒΕΟΟΗΙΙ. 1Η2 Α 63ΐ• 86() δίηΓιΙίδ (1ίε6Γ6ηΐ, όμοιούσιον, Ιιοϋ οδΐ οοη- 
8ίπ)ίΐ6Π) Ρ3ΐπ 61 ηοη €0ηδυ1)8ΐ3η1ί3ΐ6ηι ρΓ2β(ϋθ376ΐιΐ. 
ι Εγ3( 3υΐ6Πΐ, ίηςυίι 6Γ6£οηϋ8 (6), ίη ρΓοηφία 
3(Γ3πιβηιυηι, 61 03ΐυηιηί3ΐ0Γ 3 ΙΟΓςο. Ε3 Γ68 ρβΓ- 
ηιυΐΐοδ 6 ηοΙ)ίδ, Ιηγί€ΐο8 βΙΙοηαί νΪΓΟδ, ίη ΓΓαυιΙβιη 
ίηιρυΐίΐ ; ι^υΐ ςϋ3Π)νί8 ιηοηΐβ η6ςυ3ςυ3Π) ρΓοΙβρδί 
Γϋ6πη(, ΐ3Π)6η 8υΙ)86ηρΐίοηβ ΐΓ3η8ν6Γδί 30ΐί δΐιηΐ, 
61 ουπι ίΙΓίδ, υίΓοςυβ ηοηιΐηβ 666ΐβΓ3Γΐ8» οοηδβηδβ• 
Γυηΐ ; 36 δί ηοη Αβηηπ)», Γυπιί οοΠβ ρ3ηίοίρ6δ ίιΐ6- 

ΓΟηΙ. ι Τ3ηΐ3 ίηϋβ 866ΐη3 68( ΕοοΙβδίΧ 03ΐΙΐθΓΐ6«'Β 

Ι6π)ρ6δΐ3δ» ιιΐ ςοί τί(ΐ6ΐ)3ηΐυΓ 6δδ6 Ι6πιρ1ί 6θΙυπιηχ, 
ρΓ08ΐΓ3ΐί, ν6ΐ δ3ΐΐ6η) €0060881 δίηΐ, 81 ηοκίβπι 
6ΐί3Π) ηοΐ6ΐιΐ68 8β(1υ6ΐί 8ΐιηΐ ; 3ΐ(ΐΗ6; υΐ Ηί6Γοηγηιί 

ν6Γΐ)1δ υΐ3Γ, ίη^6Π)υ6Πΐ 0γ1)18, βΐ ΑΓί3ηυΠΙ 86 688^ 
η)ίΓ3(08 δΐΐ. 

Β 

Ι.ΧΧΥΙ. ΡοτηχηΙω ΑήηύηβΜΧ ροίί ηβάιηηι αηηηη 
562 $ηΙί$€ηρίΗ ΤΙΐ€θΙορί ραίβτ. 
Ιη 60Γυπ) Ι3πΐ6η ηυπ)6Γ0, ςυί ΑΗηΐίηβηβί ΓοΓπΐϋΙ» 
Ιυηι 8ΐι1)86Γίρ86ΓυηΙ, δοΐΐίοβΐ ΠοηδΙαηΐϋ ίπιρ6Γ3ΐθΓί8 
ΐ6πιροΓ6, ηοη Γαίδδο ΰΓ680Γίϋπι, ηβο βαιη ηίδί ρθ8ΐ 
ιηοάίυπι 3ηηυπι 562 δαΙ^δΟΓΪρδίδδβ, 0Γΐ3ηιςιΐ6 6886 

ίη(6Γ 6ρΐ360ρϋΠ) 6ΐ Π10η36ΐΐ03 Ν3ΖΊ3ηΖβΠ08 (ϋ&60Γ- 

(Ιίαπι Ιβηι πΜΐΙΐΙδ ρΓθΙ)3ΐϋΓ ηιοπιοηΓίδ, υΐ ηυΙΙοηι ίβ 
63 Γβ όυΜυηι 6δ86 ροδδίΐ. Ρηπιο ςιιίϋοηι θΓ68οη«8 
ηοδίΟΓ ηοη 3ίΐ (ο), ]ϋδ83 ΟοηδίαπΓΓι ίιηρβΓβίΟΓίδ, 
3υΐ Γ6Γϋπι ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐίοιΐ6ηι, «1036 Ιϋΐιο δη«ιηΐ3 Γπίι, 
8ϋ1)δ€π1)6ηάί 03ϋδ3ηι δοο Γηίδβο ρ3ΐη, 86(1 ίΐβδίάβ- 
ηαηι ρ3€ί8 6ΐ ουιη ηοηηυΐΐίδ ίηβυικί» €θΐηηιι:ηίο- 
»ίδ. δ6€υη(1ο 3ηΐ6 ίδίαϋ (Ιίδδίάίυηι, Ε€€ΐ6δί3ΐη Ν3- 
η ζί3ηζ6η3Πΐ βΓοβηι Νθ6 νοϋ3η δοΗΐηηι 6δδ6, πΐ (ΐπ« 
ιιηΊν6Γ^ί ΟΓϋίδ (ΙΠϋνίυπϊ δοΐί 6(!ιΐξί8δ6ΐ, Ι6δΐ3ΐ«ρ 

0Γ6β0Πϋ8 (ά). Τοδίίδ ρΓθΓβ610 ΠΙβη(ΐ3Χ ΓθΓ6ΐ, δί Ν»• 

ζίαηζβπϋδ ορίδοοροδ (ΙοΙίδ ΑΓίαηοπιηι (Ι6€6ρΐιΐ8 ΓυίΙ 
ΐοπιροΓΟ εοηδίαηΐϋ; Γ3ΐδοςυ6 <)Ίχίδ86ΐ οοπιπηιηο 
υηίνβΓδί 0Γΐ)ί8 (Ιίΐανίϋπι 6ίΓιΐ(;ίδδ6 Ν3ζί&ηζ6η3ΐη Κο- 
οΐ6δί3η), €α]ιΐδ ΕοοΙβδί» 6ρίδθορα8 ίρδ6 3Γΐί6οίοδίδ 

\6Γΐ3ί8 οίΡΟϋηίδΟΓίρΙϋδ ίο 0Γ3ν3ΐη 806ΐ6ΐ3ΐ6ηΐ ρβΓίΓΗ- 

οΐυδ Γυίδδοί• 

ίΧΧνΐΜ•ΧΧΥ1Η. ΞΰΗ'ηηιαηιοηαΰΙιοτηηιοΙ) 5κ6«γπ- 

ρΐίοηβηι Οτβςοήί ραΐή$, ηοη ζοηΐίρίΐ ί«6 ϋοηϋαη- 

ίίο. Βΐβνίε {ηΗ Ηαϋ άχζΰοτάχα. 

Αι Ιοη^6 ^ΓανίοΓΑ δυρρΰΐιιηΐ η)οηΐ6ηΐ3• Οιιηι 6γ6- 

^ΟΓΊοΒ 6 ΡοηΙΟ Ν3ΖΊ3ηΖΙΐηΐ Γ6ν6Γ8118 6δ( 3ϋ <]|6Π) 
ΓβδΙίΙΠΙ Ρ38€ΐ»36 3001 562, δΟΠΙΟΙΟ ρ806 ίΓαβΐ33ΐυΓ Εο- 

6ΐ6δί3 Ν3ζίαηζ6Π3, ηπ3ηι ηηβ^ηίδ οΟβΠ ΐΗυ(ϋ1)υ8 : 
066 ν6Γ6ΐορ <1ΐ€6Γβ (<?) 86 οοπ ΓοηεβδδΟΓυπι, ηΐ 

1 3Πΐρ1ίδδίπ1Χ 0ΐνίΐ3ΐ6δ, {;Γ6£;68(ΐυβ 0υΠ)6Γ08ίδδίΠ)ί 

ιι1ΐ3 ίη Γβ ΝαζΙαηζβη» ΕοΰΙβδίβ^ ρΓχΓβΓΑηΐυπ. ι 
ΝυΙΙβ βΓ^ο Ναζίηηζί άί800Γ<3ίΑ ίοίΐ ππηο 562, ηεο 

ΙΐΙΙ» βΐΐΗΠ) 6Γ6£0Γϋ ρπίΓίδ ΙΙΙΠΟ 6Γ3ΐ δπΙ)δ6Γίρΐίθ, 

6 (|ϋ3 (ΙίδδΙϋίυπι βΓορίΙ. Οιιίηίιηο Γβοβηδ 6Γ3ΐ Ιυιηηΐ 
Ιϋδ, €υπι 6Γ6(;οΓίυ8 ηοδίβπ ρτΙηΐ3ηι οοηΐΓ» ^υI^3ηυιη 

6Γ3ΐίθη6Π) δ6Πΐ)6Γ6ΐ, Οΐ ΙΐΙδ ν6Γΐ)ί8 Π)3ηίΓ68ΐΠΙΙΙ 0£ΐ 

(Ο : € Αίςηβ ϋΐΙη3Πΐ ίΠβ ^υοςυβ οΟΒίαβ 3(1 οϋοΓΟπι 
ιιοδίτιιηι δβ 3ά]ΰη8βΓ6ΐ, ςοΓ, οηιιι ρΓίϋδ 63ηΙΙοη6ηι 
1ΐ3υ(1(|υ3ςιΐ3Πΐ • 3(]υ1ΐ6ηη3ΐη 3((ΐυ6 ί|$ηο1)ίΐ6Πΐ υο1)ί8- ((/)ΐω.,η. 17. 
(<?νθΓ 5, II. 6. 
(ί) Ογ. 4, II. 10. <«3 \1ΤΑ δ. ϋΒΕΟΟΚΠ. ΙΛΙ 

ηιο) Πβο ΑΟΰίηβΓοΙ, αο ϋεχίΓο ςιιοη(1;ιιη ΟΓΐΙίηβ ϋί• Α Εοοίβ»!», 6Γββ[θπυ8 οΙ)ΐηαΐπ1ΐ, υΐ ίρ$6 ΐ6&ΐ9ΐυΓ. Νοη - ^ιιυβ ΙίλΙιβΓβΐυΓ, 2ΐΐ<|υ6 6ΐΐ3ΐη 1>Γ6νί, υΐ οοηΩιΙο, Ιια- 
1)6ΐ)ΗιΐΓ. )ΐ9υ(1 8ΰίο ςυ» Τ6 €θΐηπιοΐθ8, Γβρβηΐβ €3η• 
ΐιιιη ίη ^ϋνβΓβυιΐι ιηυΐ&ΐ, ιιΓιοςυβ £Γ&4υ »ΐςυ6 ογ- 
(Ιίηβ 8686 οοΠοο^ιΐ; αο ηβ ου εοιηιηυιιβιη ςηίίΐβιη 
ΙοϊΐΠίΑηι/ ςΗ0(1 βιίαηι «13^18 ουΓΟΤ, 3(](Ιιιοί ροΐ68ΐ αΐ 
ηοΙ)ί$€υιη €ϋΐΐ]Ί]η(;αΐυΓ. ι Ηχο ρΓοΓβεΐυ τ6γ1>2ι, < ευπι 
ρηυ8 ΟΒηΐίοηβιη ... ηοΙ)ί8€υιη Οβο αοείηβΓβΐ ... Γβ- 
ρβηΐβ ε^πίπηι ίη όϊνβΓβυιη ηιυΐαΐ, » ϋίδβίϋίυιη ιηο- 
ηαοΙιοΓυιη Γβεβιιβ οηυηι Γυίβββ ίηάίεηηΐ 83118; ηβο 
ηοιι 8ρ68 ΊΙΙοΓπιη Γβίΐίΐιιβ, Ι6ηΐΐ38 ςυ3 608 ιιι ιηβη)- 
1)Γ3 803 οοιηρΙβοΙίΙυΓ ΟΓββοηυβ (α); αο ϋβηιυιη ςυοϋ 
ιιοη βθπιβΐ 311 {ΰ) ιηοη.ιο1ιο8 οηοηίυιη ρο8ΐΓβπιο8 (1ί8• 

0688ί88<^. Εχ ΙΓΐ8 6113 ΠΙ ρ3ηΐ6Γ ΟΟΠΗαΙίΙΓ Γ606Πΐ6ΐη 

ηυοηπβ Γαίβββ βΓβ^οιϋ 8υΙ)8€πρΓιοηβηι, νβΐ οβΠβ ϋυιη βτ%ο (ΙΊ8α889 €Γ3Ι, οιιιη ρΓΐιηοδ Ιγ68 βά ρορ:ι- 
Ιιηη 8βηηοηύ8 Ιΐ3ΐ)υίΙ 3ΐιηο 562. Ιϋςιιβ εΐίηιη ίη(!ο. 
ρβίβΐ, ςυθ(] ηοη ηαοιίο ιήΙιΠ ίη Ιήδ θΓ3Γιοη11ιιι$ εοιι - 
ΙΓ8 <)ΐ88ί(]ίυιη, ηίΙΓιΙ όβρβοβ ϋΐε3ΐ ΟΓβ^οπυβ» ςιιοιΙ 
ρΓοΓβοΐο ηοη οιηΐ8ί886ΐ ογ31ογ ρβοιβ 3ΐη8ηΐί88ίηιη$ ; 
νοΓοπι 6ΐί3Πΐ Ν3ζί3ηζ6η3πι Εοΰΐ6$ί3ηι (Η) ι ιιηο ρ<>- 
(Ιβηι^υο Ηηίπαο υηυηι ίύοπιςαο ββηΐΊβηίειη > Ι^ιι- 

ΙιΧΧΙΧ. 5ο6 ^Ηιίαηί βηβηαΗΰΛΰήρΒΗ ίηιρίοί (οηιΐΗ- 
Ια^ ίβάΐΙΐ£Β$ηηι ΰοτ$έΓνανίί^ 
Νοη ί£ί1υΓ 8υ1> €οη8ΐ3ηΙίο, 86(1 νβΓ^βηΙο Άά Ωηβιυ 
^υι^3ηI ίαιροΗΟ; ΤοΓπιυΙχ πιίηυβ οηΙιθ(1οχ£ τί(ΐ6ΐιιΐ' 
8υ1)80πρ8ί886 6Γβ|;οηϋ8» (Ιβοβρίυβ ΑηαηΟΓυηι (Ιοϋδ, 
^υι, 3ΐ)86η(6 ΟΠο, η3€ΐί ορροΠυηβηίΐ δβηβηι είΓΟοπι- βιιη) ηοη Ιοπ£β 3ΐιΐ<ΐ3 8υΙ)8εΓΐρ5ίδδ6. Είβηίηι 5ΐ 8η}) ^ νβηίβηιϋ ο€ς35)θη6Π), 8ρ6αΰ ρ3ε1βε3ΐίοηΊ8 βηιη ίη 6οη8ΐ3ηΐίο, «ηηο 560 νβΐ 361, 8αΙ)8εηρ8ί886ΐ βρί- 
8εορυ8 Ναζΐβηζβηυβ, ςαοιηοιίο ηιοηβοΙΓι 'πκϋκπβΐίο- 
ηύπ) 803»! 3(1 3ηηηηι υδςυβ 563 εοΓίΙβ ρΓ688Ί$$6ηΙ? 
Αυΐ 51 Ι3η(1ίΐ] ρΓΟδδβηιηΐ, ΟϋΓ (Ιίδεβδδίοηεηΐ &υ1)ίΐο εΐ 
ρΓΦείρίΐί εοηδίΐίο ΐη1)υΊΐ 6Γε|;οΓΊυ8? Ουοη)θ(]ο, ίπ- 
ηη3Π), ίη(Γΐ(;ηαΐίοη6ηι δυ^ηι Ι3ηι 1οη(;ο ΐεηιροΓβ ρπβδ- 
8ί5δ6ηΐ ηοηβεΙιΊ, (ΐιιοδ ίρββ (ο) < ΓεΓτβηϋοΓεηι Εε- 
εΐεδίχ ρ3Γΐ6η) 3ρρεΙ!9(? Οηί, > ιιΙ ίάεπι 6Γ6(;οΓία8 
311 Ίη 3ΐί3 θΓ3Γιοη6 {ά)^ « Ι3ηιεΐδί 3ΐίοςυί ρ3ε3ΐί 3ε 
πιθ(1εΓ3ΐί 8ίη(, Ιιαε ΐΒπιεη ι η τε Ιεηεδ ει Γ3είΐ68 βδδο 
ηοη δυδΓιηεηΐ, ευπ) ρερ δίΙεηΓιυηι ει ςυίείεηι 0οί 
ε3ΐΐ83 ρΓοάίΐυΓ; νεπυηι Ιιίε 3(1ηΐ0(1ιιιη Κ)ε1ΐ3ε6$ δίπιΐ, 
3ΐηυε ίη εοηΩί^εηϋο βεΓεβ εΐ ίεποεεδ, 1)υ]υ8ΐηοι1Ί ΡΓ3Τ3ΠΙ 8οείεΐ3(εηι ρεπηχεΓυη!.. Οίχ>, η^$βηίβ 
(ίΠο, ςιιί ίηΐεΓ(1υηι ρβίεπιοε <1οπιυδ δοΙΗειίικΙίαί 8β 
8υΙ)ΐΓ3ΐΐ6η8, ίη 3πιίε3πο ΡοηΓι δοΐίΐυϋίηεπι 3<] Βα- 
δίΠυπι 6νοΐ3Γβ 8θΙεΙ)3ΐ ; ηυηηυβηο εηΐιη ευ ρΓ^εδεηΐβ 
ρ3ΐπ ίη8ί(1ί38 δίΓυεΓε 3υ8ΐ ΓυίδδεηΙ. Μα|ζη38 ίη Εε- 
ε1εδί3 Ν3ζί3ηζ6ηιι ΐυΓ538 εχείΐ3νίΐ Οπε^ΟΓϋ δυΙ)5εΓί- 
ρΐίο, 61 βΐ3ΐίιη πιοηβεΐιί 3ΐ> 6]ϋ8 οοπιηαυηίοηε (ΙΙδεεδ- 
86Γυηΐ; ςυοά ιηηο 565 εοηΐί^ίΐ, 8ί ςπίιίειη ηοη- 
(Ιυιη ι1ί8εε886Γ3ηΐ, εοπι βηηο 562 Ναζι^ηζεηβΒ Εε- 
εΐεδίβε εοηοοΓ(1ί3Π) ΐ3υ(ΐ3Γεΐ ΟΓεςοπαβ; ΓεεεηβΑυ- 
ΐεπ) εΓ3ΐ (ΙίβεβδδΙο, εηηι ρππιβηι εοη(Γ3 Ιυΐίβηυπι 
]3πι εχδΐίηειυω ίηνεείίνβηι δεπϋεΓεί. Οεηίςυε άίδδί- 
άιθ| ςοο<1 άίυΐαΓηυπι ηοη ΓυεΓ3ΐ, 8ε(]3ΐο, εοπιρο&ί- ζεΐί 3Β8ΐα8 081, είΐίϋδςηε βΐίηυίίΐ, ςυοιΐ ηοη ^ ιο, εΐε., ίη8ΐ3υΓ3ΐ3 εδί εοηεθΓ(1ΐ3 3ηηο 561. Μοη3 εηιιη 

οροΓίεβΐ, ΐ6η(3νεΓίηΐ, ςυ3ΐη ςυοά εχ οΟΙείο δίΐ ρπε- 
ΐεπηίδεήηΐ. ι Υίιίεαηΐ, ςαί ΟΓε^οηυηι ρ3ΐΓεηι, 8ΐι1> 
€οη8ΐ3υΐίο, Αηπιίηείιδί ΓοΓπιυΙ» δυϋβεηρδίδδβ 3Γΐιί-* 
ΐΓ3ηΐυΓ, 6χ ςηο δεςαεπείοΓ πιοηβεΐιοδ ρεΓ <1ιΐ05 3ηι 
εΐίβηι ΐΓε8 βοηοδ ίηάίκη3ΐίοηειη ίαβιη (1ί88ίπιυΐ3$8ε, 
ςυοπιοίΐο Ιιφο εοηείΙίβΓε Τ3ΐε3ηι ; πιβχΐηιε τεΓΟ ουηι 
6χ 6Γε|;οΓίο 1)Γ6?6 Γυεηΐ άίδδίϋίυπι• € Εθ8 εηίιη, ςυί 
οΙ> ρίεΐ3ΐί8 ζεΐυιη <1ί88ί(ΐ653ηΐ, ίηςυΐΐ («), ει δίΐί 
εΐ ε96ΐεπ8 ΓεοοηείΙίανίι (βΓε^^οπυδ ρβίΟΓ) ροδίΓειηοδ 
α ηο1>ί8 8ε]ιιηεΐ08, εΚ ρήοιοβ Γ6ν6ΐ'809. > ΒΓ6νί88ίπ)3, 
Ιιιηυβιη, ίΙΐ3 Γυίΐ «Ιίνϊδίο, 16816 ΟΓε^οηο, ςαΙ ι 63πι 
€;ιΐ3πιΙΐΑΐ6πι Ιιαείεηυβ (]υΓ388β 8επ5ίΐ (/*), υΐ ρεπ 
Ιιοε (1ί88ίϋίυη), ςυ3ηΐυιη ρλείδ 1)οηυπ) εβ^εΐ, ςιιΙ 
ιϋνίβί ΓοεΓ3ηκ, ίηΐβΠί^βΓεηΐ, 8(3ΐίπιςαε οϋίυηι ίϋικΙ 

ΟΐΙίΟ 1ΐ356ΓθηΙ 30 €ΐ6ΐ68ΐ3ΐίθηί• Ου& ρ3εί8 ε6ΐ6Γί(3ΐ6 Ο Ιίΐ. 

6υ[>Γ6ρΐυιιι ρεηε ίαίΐ εΐ οΙ>8ευΓ3ΐυπ), ςυοά ίη ηιεϋΐο 
εοηΐί|{ίΐ• ι Εεηυίδ αυίοιη Γε83Γείιυπι Ιαηι ι εεΙεηΐεΓ ι 
6ΐ Γ6<1ίηΐε|[ΓΑΐυηι, νίχ υΐ εχδΐίιίβδο €Γβϋ3ΐαΓ, 3ΐ^υ6 
61Ι3Π1 1)Γ6νβ (1ί&8ί(11αιη ρυίει ςηοϋ βηηίδ Ιη1)υ8 3(1 
ηήαίηιυιο &υΙ ςυ3ΐυοΓ ρ6Γ8βτ6Γ3νεΓίΐ ? ΟιιΙδ εΓε(ΐ8ΐ 
Ιοί 2ΙΙΙΜ8 ίο(1ί|ρη3ΐίοηεπι δυιιπι ρΓβδδίδβε πιοηβεΐιοβ, 
(|ηο8 € αίΐηοιίυηι 1)6ΐΐ3εεβ Αίςιιε ίη εοη&ίβεηιΐο 
8ΐεΓ6β 61 Γ6Γ0ε68 > βεΓίϋίΐ 6Γ(•|{θηυ8 ποβίβΓ (ρ) ? 
Ουίά ρ1οη? Οαλϋϋίυ (11861883 Γυίΐ Ναζΐ3ηζεη3 εΐιοδ εηίιη 3 86 ι οΙ) ρίεΐαΐίδ ζεΐυιη > 4ί8δί(1εηΐε$ 5Η)ί 
61 εχΐβΓί8 ΓεεοηείΓΐ3νίΐ 6Γε|;οπυδ, Ιυιη ο1) ίρδίιιβ 
Γ6νεΓεη(ί3πι, Ιαιη ο1) ϋοςιηβΐίδ ρυηΐ3ΐεηι. ι Βοΐυβ 
η3ΐη(ΐυε, ηΐ 811 0Γ6£0Γίη8 ηοδίΟΓ (ι), 111268301 ηιεη- 
1609» ιηίηίηιβςυε δίηιαΐ ευιη 3ΐΓ3ηΐ6ηΙο 1ηΓ6εΐ3πι 
8ηίιη8πι 1Ι356Γ6 εΓ6(1ίιυ8 681, 1&πΐ6ΐ8ί ρ6Γ 8ηίηιί δΐηι- 
ρΙίείΐ3ΐ6ηι 3ΐ)Γερΐυ8 ίυίδδεί, (Ιοίαπιςυο οΐι 3ηίηιι 
βίηεεπ 131601 85 οπιηι (ΙοΙο 3Γιεη3πι ηοίηίηιε εατίδ- 
8εΐ• » Ιΐ8 9Γ3νΐ8 Εεείεδί» Ν3ζί3ηζεη9β Ιεη)ρε8ΐ38 
86(ΐ8ΐ& 681 (βΤ6%οτ\ι ερίδοορί ρΓεείΙ>ιΐ8 ει «(Ιπιοηίΐίο- 
ηίϋυδ, ηβίο ίηΐεπηι ρϊ6ΐ8ΐί8 εΐ ορει» δοείο; ηυί 
ουπ) ρ3ΐη 8<1 οηιηβ Ι)οηυπι εοηιεδ εΐ 8(1]υΐοΓ εδδεί, 
80 νείηΐ 8 1316Γ6 ουΓΓβΓεί, Ιιίε Βεί ΙιεηεΓιείο 
ιηυΐΐο πΐ3χίηΐ8αι ΐ8ΐ)0Π8 8ΐυ(1ίίου6 οβπεηι εοηΐυ- Ι^ΧΧΧ. ΤΗ€θΙορη$ ΙοίξηΗητ ρβηηάε αΰ $% τεια ίρ$€ 
[οΓβ/, φιοά ρίΰΐαΐί €τρα ραΐτεηι ίήύνβίκίνίη αι. 
ΜίΓείοΓ ΓθΓ8ίΐ3η ςΜί8ρΐ3ΐη οιιγ βΓε^οπηδ, ϋε δε- 
άίΐίοοο 8(]ν6Γδυ8 ρ8ΐΓεπι δΐιυπι εχείΐ3ΐ3 8 ΓεΓνεη- 
ΐίθΓ6 Εεοΐεδί» ρ3η6 τεΓίιβ Γ3είεηδ, ρ6ΓΪη()β Ιο- 
ςυ3ΐηΓ 86 δί ίρδβ Γεοδ εδβεΐ εΐ ευπι ρ3ΐΓ6 ίη 

ρΓ3Υ8ηΐ 806ί6ΐ8ΐ6Π1 ρ6ΓΐΓ3εΙϋ8 ίϋί886ΐ •. Ι ΝβΙ» 

εοηι, ίηςυίΐ (/), 8 ίεΓγεηΐίοΓε Εοείεδί» ρ3Γΐε οΐι ε3ΐη 
0808810 δείΐΐιϊο ίο ηο8 εχείΐβΐβ ε$δ6ΐ; ςυο<1 βεπρίο (α) Ογ. «. η. 10. 
(6) Οι•. 18, η. 18. 
(ϋ) ΙΙ)ί(1. 

Μ)Ογ. 21, η. 25. 
Μ 0Γ• 18, π. 18. (Π Ορ. 6, II. 8 ει 12. 
(ί/)0Γ.2Ι, η. 25. 
(ίί) Ογ. 5, η. 6. 
ϋ) Ογ. 18, II. 18. 
0) Ογ. 18, η. 18. 185 νίΤΑ 8. βηΕοόκΐί. {8β ^αοϋιηι 6ΐ 8ηί&οίθ8ί5 ν£Γΐ)ί$ οίΓθΐηι$€ηρΓι, ίη ρΓη-^Α ςιιΐΐ^ 6Γ6§[θηιΐ5 (έτ), 1ΐ80 Ι5 Γβ €0ΐκυΙΙοπΙ)η8 βοβίιι- ηη 84>εί6ΐ2ΐ6ΐη ρβΠΓαοΓι ίιή$$6ΐηυ8. > Υεηιιη Αΐ)5ίΐ 
ιιΐ ΐΓΐ)ϊΐΓ6ΐηαΓ βΓβςοΓίοιη ηοδίΓυπι, {ΙοοίηιΐΦ ε3ΐ))0- 
ϋΰζ ρυ§ίΐ6ΐη β^Γβ^ίι^ιη, $ίιηυ1 ουπι ραΐΓβ αΙ) Αΐτίβηίδ 
ι]Μ«ρ1ιιιη ίυί$86. 1(1 βηιηι ρίβίαΐί 6Γ|[3 ρηΓβηΐεηι βΐ 
Ιιαιη3οίΐ2ΐί (Ιαίαιη τίϋβπ (Ι(*))6Ι, ςυοά άβ ^υΙρ3 νβΐια 
ϋοοιπουηί 1(Μ|υαΐυΓ. €ϋιη «υΐβιη ηοη δβίρδυπ), $Ρ(] 
$ο1ιιιη ραΐΓβιη βχουδβΐ, ι (α) ςυί 8θΙυ$ ίΙΙχ^υηι €ογ 
ΙιιΙ}6Γ6, 1160 8ϊιηυ1 &ηΊπΐ2ΐιη ουιη αίΓαιηβηΐο Γ<Ι(]9δ^β 
οπ:(ϋΙυ8 681, > ίη(]ίο&( ββίρδυιη ηοη δυ1)8ϋπρ$ί$8β, 

9(ΐ60ς06 066 6Χΐ6Γη& 3€ΐίθη6 6ΓΤ8886. ΡΓ36ΐβΓ63 ΟΤ)- 

$6ττιη(Ιυηι, 6υΙρ2ΐη 8υΙ)8θπρΓιοπί8 ραΐβΓπ^β ρΓΧοΊ- 
ραβάεπΥΑίιΙιη ίη ΟΙίυπ), ςιιοϋ 6υπι ρ»ΐΓ6, ηΐ νΐίΐβ- 
Ιι^ΐοΓ, Ι3ρ80 €θπιπ)ΐιηΊοη6πι Γ6Γιη6Γ6ΐ, ηεο 3ΐ) εο 86- 

16, ηΐΊ ί6ΓΤβηΐίθΓ65, δ6ρ3Γ3Γ6(. 

ΙΙΧΧΙ. ΡτίΡϋίατα Οτβροτη ίη Ηαηο τβτη $βηΐβηιία. 

ΗιιΊε ηθ8(ΠΒ <Ι6 (]ί$5ί(ϋο Ν»ζί2ηζ6η£ ΕοοΙβδΙ;» 61 
ί!ΐ5ΐ2υΓ9ΐ3 Ρ366 ϋίδςυ'ΐδίΐίοηί βη6Π) ίιηροη3πιυδ ρΓ»- 
ώΓ& Ίη Ιΐ3η6 Γ6ΐη βΓβ^οπί βεηίβηΐιβ : ι ΝίΙιίΙ, > ηΐ 

0!>>€ΓΤ31 τίΓ δ91Ι6ΐ08 ίπ ΟΓ3ΐ1θη6 ςοαΠ) ϋβ Ρ366 1ΐ3- 

ΙιιΓιΐ (6), < 608» ςυί δΙηοβΓΟ 3ηίηιί βίίβοΐυ Ββιιπι εο- 
Ι»ηΐ, χ<)α6 ίηΐ6Γ 86 εοηϋίΐίηΐ. ιιίςπε εοηδεηΐίεηβ ϋε 
1)€θ(1θ€ΐΓίηιΐ;4θ6ΐηα(]πιοι]υπ) οοηΐΓ3 ηίΐιίΐ ^Α ά\%%\- 
<ϋυαι ίΐ2 ρΓοηιρίυιη 30 ρ&Γ3ΐηπ) εδί, υΐ (!ΙΊν6Γδ3 ίη 
Ιί3€ Γ6 3θίπιθΓυπι β6ηΐ6Ηΐί3. Ηίο 6ηίπι» 6Γΐ3ηι ςυί 
ιϋίδ ίη Γβύυδ χςυί&δίηυδ εΐ ί3θΊΙΓιιηιΐδ εδ(, ΓβΓνεη- 
Ιϊ$$ίπια5 6X818111 ; 96 ηίΑΠδΐιεΙυβ νεΓ6 ρυ£;π3χ είΒοί- 
ΙΟΓ, ΰοηι 56 ρ6Γ Ι6ηίΐ3ΐ6ΐιι 06ί]30ΐυΓ3ηι Γ306Γ6, ΐπιο• 
οι Γε€ΐίοΒ ΙοςαΑΓ, ρεΓ ρΓθΐ3ρ5ίοηβιη δα3πι, Οβίιηι, 
^οϊ 008 61 ρΓΟίΙίνίιίίδ ]]3ΐ)εΐ 61 (!ίνίΐ6δ Γ6(1(ϋΐ» (Ιηηιηο 
39106Γ6 €0η$ρί6ί(. 8ίο ι^ίΐυΓ, ηοδ ίη ΐρ$3 ςυοςιιβ 
(οηκοΓιοηβ ιηοϋεΓαΐίυΒ ηοδ ίρδοδ ^εδδίηηυδ; α(]60 
Ηΐα>ο€θΓ(ϋ3 (ΙΙδ]ιιη6ΐϊοη6 ϊρδ3 6Ι3γ!ογ ίυεπί, 30 ρεΓ 
»ι ςαφ υΐηηί]υ6 ΐ36ΐα εΐ 6θπ)πιοιΐ3 εχδΐΐΐεηιηΐ, ίϋ, 
(|υοι1 ίο 106(110 οοηΐί^ίΐ, ρβηε 8υ1)Γερΐυιη εΐ οϋδουρα- 
Ιυιη.) 

ΙΠΧΙΙ. ?ία$αηΐί ίη £€€ΐβ$ίΛ 0«αη>η<{ άίεΰονάία 
^Μ $αΐαρα ΟΓββΟΠΜ^ α οταίιοηε^ ίη ^ί^ι^αηιι^η 

(ΙαΙιοταΐ 

Οηο ΙβηιροΓε (Ιίδείδδβ εΓ3ΐ Ν3ζί3ηζ6ηα ΕοοΙε^Ία, 
2ΐίθ(} δΰΐιίβαια ηοη πιιηιΐδ 6χίιί3ΐ6 Οφδ^πεηδί Εοοίο- 
δίχίηιρ8η(ΐ6ΐ)3ΐ, 6ΐ]3Π)}3ηι εΓ3ΐ οπίυΓϋπι εχ δίηιιιΐ- 
Ι3ΐιϋα$, 4038 Ειΐδ6ΐ)ίυ8 0£δ3πεπ8ΐ8 ερίδοορυδ, ρΓΧ- 
ίΐιΐ 1ίθ64 οαοηιπι Ιιοηεβί&ΐβ οΙπΓυδ εΐ ρίεΐαίε ίηδΐς^ηίδ,^ οεπδ ηιοηίίοπϋυβ υδΟδ, ηοΙ)ί8αιπι ίη Ροηΐυπι ρΓοΠι* 
^Η. > βεοεδδίοηβιη Π]3πι αηηο 564 εχευηΐε, &υ( ίη- 
ευηΐε 565, οο1Ιοο3η(]3Πΐ 6586 ρΓθΙ)3ΐ αυείΟΓ νί/α; 
ίαηαί Βα»7ίί, οαρ. 9» η. 6 ; ίΐίίΐηβ ]αιη εχβΐίηείο 
8οΙιί8ηΐ8ΐ6 Ν3ζί3ηζεηο εοηιί^ίΐ. 

Β38ΐΙίιιηι 3πΐεπι ρΓεδ1)γΐεηο ποη<)ιιπ) ίηίΐίβίαιη, ει 
Ιη 8θ1ίΙα<1ίη6 3^εηΐεπι, αηηο 365, ΟΓε^οποδ εοητβ- 
ηεΓ3( : βυΙΙβίο δοίΠεεΙ ε τΐτίβ ^ι11^ληο Αρθ8(3ΐ3, 61 
&()1)υο 03^Γ3ηΐε Νβζίαηζεηο ΒοΙιίβηίΑίε; ίϋΐςηβ 3πι* 
1)218 Ιη Αρθ8ΐ3ΐ3ηι οΓαΐίοηεβ 8οηρ8εΓ3ΐ, 8(1]ιιτ3ηΐβ 
δευ οοη8Ί1ί3πΐε ΒαδΠίο, ηΐ βχ Ιήδ δε6αη(!» Βίείειιΐί- 
οοβ (δίε εηίηι ίΙΙχ ηηηουρίηΙυΓ) τεΗήδ 6θ1Ιί{;ιιηΙ επί* 
(ϋίΠ : ι Η3Ρ6 111)1 ΒβδΗίυδ εΐ βΓεςοπιΐδ, > εΐε. Νοη 
ίηιρηκΙεηΐεΓ, υΐ ΡείΓΟ €υηεο νίϋείπΓ, ^ιι1^^ηηη1, 
Β ι Ι3ηςυ3ηί) ίη δεεηί, ρ3ΐ3πι ()πιηι1)ΐΐ8 1ιΐ(1ίΙ)παηι Γε- 
είΐ ; > 8ε(1 ηιαίιίδ ει πιβ^πί πιοπιεηϋ ^3ι^οη^^υ8 Αρο- 
δΐ3ΐ3πι ρυϋΙΙεβ ρΓΟδο'ιηίΙετε εοη^ρυΐδοδ εδί. ΡΓοκεί* 
ριΐ3δ Ι3ηΐυπι εχίεΗδ, 1)τενΙ(&ΐ!8 ε3α8& ρι^ΐεΓηιίδ• 
δίδ, εχ1)ί1)6πιυδ. (ά) Ρππιο 1|[ΊΐαΓ οροηεΙ)3ΐ, Ιιοε 
εχεηιρίο εοδ ίη γεηίΑίε εοηϋπηαπ, ηαί ουηι υηινεΓ- 
83Γυα) ςυίύεπι τεΓυπι Οευπι €οηίιΐε3ηΙυΓ, Ιαπ^εη ο5 
αηΐηΐφ βυ» Ιενίΐ3ΐεπι, δυρ6Γΐ)ί6ηΐε ίηιρίο, οο(;ίΐ3Γιο- 
ηϊ5υδ ίηοεηύυηΐυΓ, ρεοοαιΟΓοω ρβοεπι ηοη Γερυιιΐ, 
ηεο Βεί οοηδίΐίυπι εχ8ρεοΐ3Γ6 δυδΐίπεηΐ..(β) ΒβίηιΙο 
^υI^3ηΊ ΓβοΙηοΓυαι εη3ΓΓ3ϋοηε |ζεηΐί1ί5υδ οδίεπίΐεη- 
(Ιυηι 6Γ3(, Ι ςαί(1 ΠΙοδ (ίοΒίηοηεβ (Ιοεε^ηΐ. » {[) Τβη- 
<)βη) ίρδί Π(]6ΐ6δ, εοΓυπι ςυ» ρ3δδ1 Γυερβηΐ εχροδίΐίο• 
ηε, εοηιπΐοηεηϋί ΓυεΓυηΐ, ηε Ιβιηρεδίαΐΐδ ίη ιγηπ- 
ςυίΙΙΙΐ3ΐε ο1)1ίν1δοεΓεηΙυΓ, ι ηεο ηοΜ !η ββπίοΐβ, 
ηεο 03ρΐίνιΐ3ΐίδ, ίηοοίυηιεδ ίη ^εΓυ831εη1 τενεΓδί, ηεε 
>ε^ρΐί ροδΙ ^ε^ζγρίυηι. > Εχ Ι)Ι8 θΓ3ΐιοηί1)υ8 άηο 
ρΓ2ΡΐεΓε3 (Ιίδοίηιπδ, ςιιοπιιη ρη'ιΐδ 3(1 1ιί8ΐοπ3ΐη βτε- 
ΐ;οπ1 ει Β38ϋϋ ρεηίηβι ; 3ΐΐεΓυηι β(ΐ6ΐ15α8, ςυί δυΐ) 
ΐηιρίο Γε|;6 νίνυηΐ, εΓυ(1ίεηϋίδ ίϋοηειι^πι εδΙ. Ιΐ3(]ηβ 
Οε£;οπυδ βε εΐ Β3δΙ]ίυηι ροδίΓειηοδ 3(1 ρεΓδεουΐίοηεη 
Λ 1ιι1ί3ηο τεβεΓΥβίοδ εδδε (Ιοοεί, δΙο ειιιη οοηαρεί- 
Ι3η8 (9) ; ι Ηχο Ιί1)ί ΒαδίΙίηδ εΐ βΓΟςοηυδ... ςποδ 
ουπι ε1 λ'ίΐα ει δεΓπιοοε, ει ηιυΐυα οοηοοΓ(1ί3 οΙαΓΟδ 
ει 06ΐ6ΐ)Γ68 ]3Π) ίηιΐε & (ΪΓΧοία ηοδ$εδ... ροδίΓεηιοδ 
3(1 ρεΓδβευΙιοηεπ) ΓεδεΓν3ΐ)3δ. ι ΓοΠιιηχ Ιβηιρίιιη) α 
€χ53Π6ηδΊΙ)Ηδ €3ρρ:)(1οθ4:6 δηΐ) ^υ1^3ηο ενεΓδυιη, ρ(Β- 
η38 ΓαεΙυπι οΐ) ϋΐαϋ αϊ) είδ δΐιαιρίαδ πιεηιΟΓαΙ εΐ ρΓ0« * 
ΡΓΪ3Π) εο ϋε ηεκοιίο δεηΐεηΐίαιη ίη ρππΐ3 5ΐεΙευιίο& 
*(Η6Γ«α5 Β38Ί1ίαπι εχεΓοε53ΐ; ου]υδ τεί 03υδ3 ορίί- |^ βΓε^οΓίιΐδ ηρεηι Ιιοο ηιοάο (/ι) : ι ΟυβΒ > ^ϋ1ίαηυ8 ηοΓοπ) ςυοΓαπιηυε, ρΓχείρυε νεΓΟ π)οη3ο1ιθΓϋηι, ίη 
^(κϋοπ) οοη6ίΐ3νίΐ• Ηί ηβηιςυε, ίηίςυο 3ηίπιο Γε» 
κοΐ68(ΐυε6ΐη 8υυηι Β3βΠΙυπ) ηΙ) Εοοίεδίχ 3(]η)1πί<• 
&{Γ3ΐίοο6 Γεπιοτεή 3ΐςυε ίη]υη3 3ίΒοί, 8(3ΐΐπι βυ- 
! <^ά ΓίείηοΓε 3]) ερίδοορί οοηιπιυηΊοηε τεοεϋεΓε δία.- 
^οοΐ, $6€οιηςυ6 ρ^ιπεηι ρ1ε1)ίδ εΐ ΙιοηοΓΒίοΓυηι ηοη 
(Χί^υ^ιη 3ΐ)δΐΓ3ΐ)ΐιηΐ. Αΐ Β^δΊΗυδ, ΓιΙίυδ ρ3θί8, ηοη ΐδ 
^^^ ςηί 803 ολυβϋ Εοοίεδίαπ) ΐ3οεΓ3π ρ^ΐεΓείοι*; 
•ββίϋϊίπο 61 1)0Γΐ3ΐ0Γ6 6Γ6£θΓίο ϋΐεηδ, υη3 οϋΐη 
^1πΡοηΐίε3π) 8θ1ίΐυ(1ίοεαι δεοεδδίΐ: ι Νο1)ίδ» ίπ- (*10γ.6. ,Γΐ2. 
(^) Ογ. 43, ο. ί9. 
Η) Ογ. 4, „. 8. ι ίη ε2Βδ3Γίεηδε8 ηοδίΓΟδ 3(ΙιηίδίΙ, Ιιοδ, ίη(]η3ηι, 3ΐιί- 
ηιί ιηβςηίΐυϋίηε ρΓ96(1Ίΐοδ, 30 ρ1εΐ3ΐΙδ δΐυ(ϋο Γερνειι*• 
Ιεβ, ίΐ3 &ί)εο εχ9κί^3ΐοδ, αοροΓ οοπΙυηηεΓιαηι νειη- 
108, Γοη&δδβ ηε οΙ)]ίοεΓ6 ςαΐϋεηι φςυηιη ΓυεπΙ• 
Εΐεπίπι ο1) ΓοΠιιηοπι, ΓοηιιηαΓιΟΓί ΐεπηροΓε ίηΓοΠυ- 
ηίο 3ίΓε6ΐ3ηι» ]ΐ!δΐ3 ίη(1ΐ£;η3ΐίοηε οοιιιωοιυδ, 3<1 1)3ηο 
υΙΓιοηεπι ρΓΟ^νεδδϋδ 6δδ6 νί(1εΙ)3ΐυΓ : ςυαηίίοςϋΐϋεπι 
ϊιι]υδΐίΐΐΦ (Ιοιηίηβηΐί ηοηηίΐιίΐ εοπεεϋεηϋιιιη 681. > 
βχίεΓοιη ίη ρποδοίηϋεηάο Αροδΐ3ΐ3 ΟΓε^οπυηι ηαΐ- 
ΐ3ΐεηυδ π)0(1υηι εχεοδδίδδε, εΐ ίη Μοηίΐίδ ]3ηι ϋεοοοη 

(β) Ογ. 5, η. 56. 
(Π 161(1., η. 54. 
(ο) Ογ. ο, η. 50, 
(Α) Ογ. 4, η. 92. 197 ΥΐΤΑ δ. 0ΠΕ€0Κ1Ι. Ιδ."! (ΐΓΑίαιη Γ(ΐίΙ, 6(&ί ςυίιΐ 8υρ6Γ65ΐ ϋίοβηϋυιη, ίη ρΓοΙβ- Λ ίρ5»ιη ιβιηροΓβ πιοΙΙίΙυηι, υΐ ΓβΓΓαιη Ι^ηβ, 6ΐ &(1 1 |[0ΐη6ηί9 ΐοιηί ββουπάΐ 2ά(ΐ6ΐιΐΓ• 

0Γ2ΐΐοηί1)υ8 ίΙΓίδ λα Ωηβιη ρβΓίΙυοΓίδ, (α) €υιη Β35Ϊ- 
Ιίαβ €3Β.«3Γ£8Πΐ νβπίδδβΐ, Αίςυβ 35 ΕΐΙδ65ίθ €ίνΐΐ3ΐίβ 
6ρί5€ορο 9 ιηβηββ- δερΐ6ηιΙ)Γί αηηί 564 , ρΓ65ΐ)γΐ6Γ 
€Γ63ΐαδ 68561, <)οΙθΓβιη ίιχίβ €οη€βρΐυιη, (Ιαιίδ 3(1 
6Γ6^οπϋΐη ΙίΙΙβΓίδ, 8ΐ£[ΐιίΟό3νίΐ; €υί £Γβ|;οπυ8 Ϊ13 Γ6- 
βροοάίΐ (6) : ι ΕρΪ8ΐοΐ96 Ιυ» ρΓΟΟβιηίυιη ΐ3υ(Ιο. Ουίά 
Ααΐβιη ΐιιΟΓυηι ηοη 681 Ι3υά3η(1αιη? Αο Ια €3ρίιΐ8 68, 
ςα6η)3<)ιηο<Ιυιη ηθ8 ςυο(]υ6 €ίΓευιη86Γίρΐί : ςυ3η(]ο- 
ςυίά6ΐη »ά ρΓ68ΐ)γΐ6η ^τ^άητη ρβΠΓβεΐί 8υιηυ8... 
ΙΙοο ηοη Γΐ6η ΓοΓΐ3586 (]υί(]6πι ρΓΦδΙίΙί$86ΐ... 0υοηϊ3ηι 
31116Π1 Γ3€ΐυιη 68(, Γ6ΓΓ6 η666886 68ΐ, οΙ ιηίΐπ ςιιί- 
()6πι νιάΰΐυπ, 36 ρΓΧ86Γΐίπι ο5 ΐ6η)ρο8 ΐ8ΐϋ(Ι, 4ΐυο<Ι 
ηιυΙΐ38 ηοΐ3ί8 ΙιΧΓβΐίϋΟπίπι Ππκιΐ38 ΊηνβΙιίΙ. ι Ηοο (ΐ6ΐΐ()3Π) β38ΊΙίο 1)6η6νοΐ6ηΐί3ηι ρΓορ6Π(ΐ6Γ6, ίιηο α(1 
8€πΙ)6Π(]ιιιη υΐ 6ΐηη ρΐ3€3Γ6ΐ, 1ΐ3ΐΐ(Ι <)υΙ)ίί8•ΐ68ΐίιηθ' 
ηϋ$ ίηΐ6ΐΐ6χί856ΐ, ίιΙ βηιίοο ςυβηιοάυβ βί^ηίΟοανίΐ, 
3ΐςυ6 6υιη ]ΐ0Γΐ3ΐυδ 68ΐ 6Γ6(|;οηυ8, ηΐ 6ρί8οοριιιη 
θθουρ3Γβ(, 3υΙ 3(1ν6ηί6Π(1ο 3υΙ 8€ηΙ)6η(Ιο, 8ίπ)υΙς[ΐιβ 
ίΐΊπ6η8 86 οοΐΏΐίβηι ΓυΐυΓυηι ροΠίοβΙυΓ. Αηηυίΐ Βα- 
βϋίυδ, 61 οοηΓββΙίηι 6απι 6Γ6βοπη8 (ς) 6 Ροηΐίοα £&ο- 
Ιίΐα(ΙίΑ6 ίη 3Γ6η3πι 06η3πιίιϋ8 6(1ϋθΊΐ. Τ3ΠΙ ρηκίβηΐϊ 

€θη8Ίϋθ, άβ β35ΊΠθ, 06 Εΐ186ΐ)ίθ, (Ι6 Εθ€ΐ68ί3 03&53- 

η6Π8ί ορΙίπΐ6 πΐ6ηΙιΐ5 681 ΟΓβ^οηυβ; οχβΐίηοΐβ: ιΐ2ΐιη- 
ςαβ 8υηΐ 8ίπιυΙΐ3ΐ68, ίπ8ΐ3υΓ3ΐ3 οοποοΓ(1ί3, ρΓοΑί^^ιί 

ΑΠΑπΐ, ςυί ΟυΠΙ 3ΐί38 Ϊ3Π1 Ε6€ΐ68!38 νί6ί836η(, »1Ϊ25 

ορριΐ£[η3ΐ)3ηΙ, 3ΐί35 γί€ΐυΓ05 86 8ρ6Γ3ΐ)3ηΙ; η6€ αΐΐα 

Γβ ΐη3|$ί8 Λά 8ρ6η) 6ν6η6η()3ϊ €Χ89Γ6», Ο»! ΥλΙβη^ ΐ6Πΐρυ8 3(1 Υ3ΐ6ηΐΐ8 ίΐηρ6Γ3ΐ0Π8 ίηίΐί3 Γ6Γ6Γ6η(]αΠ1 Β ίπΐρ6Γ3ΐ0Γ 3|[Π)ίηβ Απ3Π0Γυηΐ 6ρί8€θρθΓυΐη 8ΐΙρ3ΐΐ]$ €886, Ουίη 86ί1ί€6ΐ ΑΠ3Πί 6](18 ρ3ΐΓΟ€ίπίθ ΓΓ6ΐί 001013 
6Χ 3Γΐ)ίΐΓίθ 8υθ 8υ00688υΓ3 8ρ6Γ3Γ6Π(, 3υ6ΐΟΓ ΥΗΟ! 

$αηύίί Βα$ίιΗ {ο) 06ηί85ίπιί8 3ΐγυπΐ6ηΐί8 €θΐηρΓθ1)3ν)1. 
Νοη πιυΐΐο ρο8ΐ 6ν6η6Γ6 Β38ί1ίϊ €υη) Ευ86ΐ)ίο βρΐβοο- 
ρο 8110 8ίιηυΙ(3ΐ6δ, 3ηΐ63 η[)6ηΐ0Γ3ΐχ; (ΐυβΓϋΐη ςιπ(ΐ6ΐη 
€θπιροη6η(]3Γυιιι Ηχ€ Γυίΐ θ6€38ίο. 

Ι^Χ XXIII. Αά ίρΊπίηαΙβηι εοηνβηΐηηι δίνβ αά άίβηι, {β- 
είητη αΰ Εηεΰΰίο υινιίαΐκν Οτερονΐαε. 

θΓ6^οηυ8 3ΐ) Ευ86ΐ)ίο 3(1 3Η(|ΐΐ6ηι ΰοην6ηΐυιη βρί- 

ηΐυ3ΐ6πι, 8ίν6 (Ιίθηι Γβδίυιη, ρ6Γΐ]θΐιοπη€6 νο€3ΐυ8 

Γ686ηρ8Ϊ( (ά)^ 61 (]6 ίΙΐ3ΐ3 Β3&ίΙίο ίη]υη3 Π1)6Γ6 οοη- 

ςιΐ6ί>ΐιΐ8 68ΐ. ι ΗοπθΓ6 ςυΐάβπ) ηΐ6 3ΐ)8 16 3(Γΐθί ΙχΙΟΓ... 

'ν6Γυιη ΰοηίαιηβΠαιη ε1)3Π58*ιπ)0 Γγ31π ΒββίΠο 3 Ιυα 

ρί6ΐ3ΐ6 ϋΐαΐηιη 6586, 3(({ϋ6 6ΐί3ηΐηυπ) ίηΓ6ΓΠ πιο- ίπιπιίη6ΐ)3ΐ 3ηηο 565, 6Π£[6ΐ)3ηΐιΐΓ, (|υ3πι Β»$ί1ίί 

3ΐ»86ηΐί3 6( |]υθί8 ίΠ)ρ6ηΐί3. Ε6ρ0Γΐ3ΐ3 6Χ ΥβΙεπίβ 

Απ3ηί8ςιΐ6 6ρΊ56θρί8 τϊοΐοη», €ΐι]ιΐ5 ρ3Γ8 ηΐ3ςη3 Γαίι 
ίρ86 6Γβ|;οηυ8, Β38ΠΊαιη ουω Ευ56ΐ)ίο Ι3πι 3Γε(β 
οοη]υηχΊΐ, υ( η60 6ρΪ8θορο π)οΐ65ΐυπ) 68861 3ΐ> βο, 

(]υ6Π) (1ί£[η1ΐ3(6 8υρ6Γ3ΐ>3ΐ, 80ί6ηΐί3 61 6ΐθ(]ΙΙ6ηΐί3ί 61 

€00911:0 61 νίΓΐιιΐ6 8υρβΓ3Γΐ ; ηβο Β38ϋίυ8 Μβο βρί- 

8€0ρυηΐ πΐίπυβ €0ΐ6Γ6ΐ 61 0ΐ)8βΓΥ3Γ6ΐ, (|υθ(1 60 ΙΟΙ 
68861 ρ3Γΐίϋα8 8αρ6η0Γ 30 ρΓ»8ΐ3ηΐίθΓ. ΤιΙΐ6πιοηΐίυ5, 

Η6Γπΐ3ηΐίυ8, Ρ3βίυ8, ΒοΓοηϊυβ, Βο]ΐ3η(1ί8ΐ9Β, «Πί !ΐ1ίι& 

3ηηί8 1ΐ9Β0 €0ηΐί^ί856 8Γ5ΐΐΓ3ηΐΗΓ• Νθ8 Τ6Γ0 6υπι η(Η 

νί58ίπ)0 Β38ίΙίί 6ρΐ8ΐοΐ3ηιπι 6<ϋΐθΓβ, Β38ίΠαηι 3ηηο 
564, Τ6ΐ ίη6αηΐ6 565, 860β88ί866, 61 60(ΐ6η άώώο 

Οτβ^ΟΤΪΙ 0ρ6Γ3ΠΙ 6( ΟΟηδΠίΟ €£83Γ63Π) Γ6(1ίΊ886, 80 16816 Γ6Γ0... Τυ (Ιυηι 6ο €οη(6ηιρΐο ηο5 ΙιοηοΓβ 301- ^« (1β Υβίβηΐβ Αη3ηο(ΐυβ 3|;ιηίη6 νί€ΐοη3ΐη Γ6ροη3$$β 
€18, ρ6πη(ΐ6 ηιϋιί Γ;ιθ6Γβ νί(ΐ6Γί8, 36 81 ςυ!8 υηίιΐδ 6ΐί8ΐϊιτΐ3ηιιΐ8. \ΪΠ 63ρυΙ 3ΐΐ6Γ3 ΙΟβΠα (ΐ6Πΐυΐ€63(, 3ΐΐβΓ3 η)3ΐ3ηΐ Γ6- 

1*131; 3υΙ 61ί3πι οοητηΐδίδ (Ιοπιυβ Γυη(ΐ3ηΐ6ηΐί8 ρ3ηο- 
(68 ρ1η||[3ΐ, 3ΐςιΐ6 6χΐ6Γπαδ ρ3η65 βχοΓποΙ. ΡγοιΊκΙο 
81 (ΐαί(1 πιίΐιί ο1>ΐ6(ηρ6Γ3Π(]υπ) ρυΐ3ΐ)ί$, Ιιοο Γαείβδ. ΙΙι 

3111601 0ΐ3ΐ611φ6Γ68, 3ΐ)8 Ιβ ρ6ΐ0 31(^06 00ηΐ6Ι1(Ιθ : 

βΒςυυπΐ 65ΐ βηίπι. δι ϋΐιιιη, υΐ ρ3Γ 681, €0ΐυ6ΐΊ8, ΐρ^6 

ςυθςΐΙ6 3ΐ) 60 νίοίδδίΐΐΐ θΙ)86ΓΥ3ΐ>6Π8. Νθ8 301601 ί^6 

ςυ6ηιυΓ, ςΐ]6πΐ3(1ιηο(]υηι οοι^γχ €0Γρ0Γ3, υιροΐβ ρ»Γνί 

ΟΙ αά ρ3€6η) ρΓ0ρ6115ίθΓ68. > Ιο €0ηΙυΠ16ΐί3Π1 η€(ΐ6ρΊΐ 
£υ86ΐ)ίυ8 Γΐ()6Γΐ3ΐ6Π1 6Γ6^0ηί, (|ϋΙ Γ680Γίρ5ΐΙ (β), 56 

ηοη €οηΐυαΐ6Πθ86 , 86(1 3€θοηιπιο(ΐ3ΐ6 3(1 16{;68 δρίή- 
Ιιΐ5, 8€πρ5ί8δ6 ; 9β(ΐυίιιη 6ηΊηι 6886, υΐ 8ϋ)ί ΕυδβΜυδ, 
ςυηπινίδ ^τΛάη 8υρ6ΓίθΓ δίΐ, ]Η8ΐ3ΐη 1ί1)6Γΐ3ΐ6Π) οοη- 
€6(!3Ι. ΜΟΧ ίη 3ΐί3 6ρίδΙθΐ3 (/) £υ56ΐ>ίο 8ίκπίΩΓ3ν!ι 
€Γ6£θηυ5ρ 86ηυ1ΐ3πι 3ηίη)0 οίΓ6η8ίοη6η) 8υ8€6ρί886; 

56(1 61130181 8υδ66ρίδ5βΐ, Η1)6ηΐ6Γ (ΙβρΟδίΐΙΙΓϋηΐ .€001 
▼ίϋ63ΐ Γ6Γ38 ίη Εθ€ΐθ8ί3ηη ίΓΓ06η(63, 61 |[6η6Γ086 Γ6- 

8ί8ΐ6ηΐ6ΐη Ευ86ΐ)ίυπ) ; €υΙ 86 ν6ηΚυΓυπι, δί 1ΐ3 ίρβί νί- 
(1ε3ΐυΓ, ρΓοοιίίΓιΐ, υΐ ουηι 60 3<Ιν6Γ5υ8 1ΐ8εΓ6ΐίΰ08 
ραβηοΐ. 

Ι.ΧΧΧ1Υ. Ι ηΐβτ Εαεβϋίίοη €1 ΒαεΊΙίνηι ρα€βηι εοηιρο- 
ηίΐ ϋτβροήνε. 

Μοη ίη|{Γ3ΐ3Π1 ΓοΓ6 0ρ6Γ3ΐη 80301 Ευ56ΐ)ίθ €6ΓΐίθΓ 

Γ3€ΐυβ βΓβ^οπΗδ, 3(1 6αιη ίΙΙίοο 86 €οηΐυΙϊ( ; €υπ)ΐ]η6 

{α) νΐΐαΒαίίΙ., €.9, η, !Ι. 

ί6) ΚρΊ^ΐ.ηΙ. η. 
Ο <:ηρ. 4, η. 1. 
4) Ερίδΐ. 3ΐ. 20. Ι.ΧΧΧΥ. ^Ε^α$ α ιηοΓ^ί ρατβηίαηι αΐ^αεβ €ΐ€^οηαΜ 
ηοη 8ίηηηΐ, 

Μοη (ΙίυΐοΓη3 Γαίΐ Ιιχο ρο8ΐΓ6η)3 βίβ^οπί ίη Ροη- 
ιίθ3 8οΓιΐο(1ίο6 οοη[)ηιθΓ3ΐίο, €θ]ϋ8 η6ςυί(]6ηι πιβπ- 
Ιίοηβιη Γ3€ίΐ ίη €3Γη)ίη6 θ€ νιία «να. Ν6ςυβ 6ηίπΐ 

13Π1 Ι16€6883ΓΪ0 Γΐΐίί βΟΧίΠΟ ρΓ0ν6€ΐ3 ρ3Γ6ηΙυηΐ £(38 

Ιοιΐ|;ο 1601 ροΓ6 (Ι6δΐ1ΐηί ρ3ΐΐ6ΐ)3ΐυΓ, 3(ςυ6 6(ί3ηη Γπθ- 
ςη6οΐ68 ηιΟΓϋί, ςυ'ώοδ βοΓοηι δ6η6€ΐυ8 ρ3ΐ6ΐ»3ΐ; 
(|οί(ΐυ6 /ϋΓ6^Γίαηι (Ιοπιο 6χίΡ6 ηοη 8ίθ6ΐ)3ηΐ ; τοί 
%απΐ• δί «]θ3η(1ο 3ΐ)6Γ3ΐ, Γ6νθ€3ΐ)3η(. δί€ Β35ίΠο ίη- 

8ΐ3η(ί υΐ ίη 8θ1Ιΐα(ϋη6ΠΙ 86 €ΟοΓ6ΓΓ6Ι, 6Χ€υ83ΐ 86, 

οιογΙιοπι Π131Π8 3ίί6Γ608.ι Α&8)(ΐ6πιπ8 6οίπι,ίηςΐ]ίΐ(//), 
(Ιοηιίη» ηΐ3ΐη, ^Γ3ν! ]3ηιρηά6ηι πιογΙκ) ΐ3ΐ)0Γ30ΐί. 
Οιΐ3πι δ! ηοη (1υΙ)ίθ6ΐ3η€ίρίΓΐ8ΐ3ΐυ Γ6ΐί€(ππ δοπ)ο$, 

103 ρΓΧ56ηΐί3ΐηί1ΐ] €Γ6(ΐ6 1ΐ 3 Ο (1^03^0.101 €3Γ6ΐ)ίΐη05. 1 

0Γ3ν6πι ςοοςυβ ρ3ΐη8 πΐ0Γΐ)υηι ίη 0Γ3ΐί006 (Ι6είπΐ3 

0€(3ν3, (ΐαη Ι30ά6!> 6]θ8 ρΓΟδβςοίΐΟΓ, η3ΓΓ3ΐ; φΙΟ 
8ίη{;υΐ3Π Οβί 1)6η6Ω€ίθ Γ6ρ6ηΐ6 ΙίΙι6Γ3ΐ0δ 651, 3(1βΟ 

οι ςοο ά'ιο ηιΟΓίΐοηΐδ ρυΐ3ΐ):ιΙυΓ, οοοδΟΓςεπδ 5γη3- 

Χίΐη €001 ρορυΐο €6ΐβ1)Γ3\6ΓίΚ. Ιη 63(]6ηΐ ΟΓ3ΐίθη6, 
ηΐ3ΐΓ6ΐη £;Γ3νί ΠΙΟγΙιΟ ΐ3ΐ)0Γ3ηΐ6Π1, 4ΐ)8ρ6Γ3ΐ0 ηβ€ 

πιίηοπ ηιίΓ3€υ1ο, π( ηοο(](ΐ3ηι νίδυηι 6ί «Ιίνίηίΐυδ 
081605001 (Ιοοοίι, 3ΐ) 63 ν|[Ηΐα(1ίη6 ςη3 (ΐ6ΐίη6ΐ»3ΐιΐΓ, 

Γ6Γ6η!€0ην3ΐυί656. 

(β) Ερ. ηΐ. 169. 
(/) ΑΙ. 170. 
{ο) Ερ. 3ΐ. 19. 
(Α) ΕρίδΙ. 3ΐ. 4. <Ι9 ίΙΧΧΤΙ. 1秀ηΐ£ίη Οη^οτΙο άοΐοηιη ρατΐΐ €α!$αΓα 
(ταΐπ% ηιοτ$ ; βΐ ρο$ί €]η» οί^ιΐηηι ηιοΙαίί»$ίηιΐ$ βίί 

5ί ρ3Γ6ηΐί5υ$ δβηίο οοηΓβΰΐίβ* αίςοβ β^ανίΐβΓ ίο- 
\9τύΰΐη 2Ρ;Γ0ΐ3ηΐΐΙ)υ8, οατ^πι δοΠίείΙικϋηβίηςυο Γγ6- 
<|0€θΐ6Γ ίιηρβίΜΐβΓβ εο3€ΐο8 65ΐ 6Γ6{;οπυ8; Ιοη^β 
ΐ;ητίθΓ6$ ϋθΓ»$, £βυ η)θΙββΐί&8 ίρ$ί €9β$8ηΊ ίΓ&ΐΓΪβ, 
ιΙΐΰΐαΓΟΓπιη ρΓερο8ίΙί ίη ΒίιΗγηί», ιηοΓδ βΐΐιιΐίΐ. 
£βπι ΝίεχΑ, 16ΓΓ2Β ιηοΐυ Ιοηςβ ροδί Ιιοιηίηυιη ιηβιηο• 
πίΐη π)2χίηιο, ΐοΐα ρβηβ 8ΐι5ν6Γ8» 681 (Ιίβ υικίεοίιηα 
0(ΐοΙ)Γί$ 3ΐιηί 568» 8θΙιΐ8 βχ νίΓΐδ ίη8ίβηί1)υ8, 8αΙ 
Γ6Γ16 αιπ) 3(1ιηο(1υπι ραυοίβ» ιηϊΓ&ϋίΙί (Ιίνίο» ρΓονί- 
<Ι(ηΐΐ£ 1)€η6Γΐΰίο ϋ2Β5&ηυ8 ίηοοίυιηίδ €ν3δ6Γ9ΐ. Αι ηοη 
(Ιίατίΐ2πι ρπχίοχίΐ, ςυϊρρβ ιηοΠυαβ βοίΐβιη &ηηο (Ιβ- 
5ίη6ηΐβ, νεί ίηείριβηΐβ ρΐΌχΊιηο, ββυ 25 ^απποΓϋ 
369, υ{ τοίαηΐ ΒοΙΙβπίΙιβίΦ. €χ83ηί ο1)ίΙυ, 6γ6^ο- 
Γίο$, ουί Γβί Γ2ίηίΗ&Γί8 €αΓ& ίη€υιη1>6ΐ)&1» ίηνίδίδ ηβ- 
ρϋ'ϋ οΙ}Γϋΐυ$ ΓυϊΙ. Ουιη βηίηο ηιυη6Γ6 ρυ1)Ιί€ο ίυη- 
ρκΐυΓ ΟχδΑΓίυδ, ςυο ΐ6ΐηροΓ6 ηαοηυυδ 68(, δυαςοβ 
οηοίΑ ρ3υρ6ΓίΙ)α8 6Π)(;2η(ΐΑ Γβΐίςυίβδβΐ, ιηοχ υ( βχ- 
ΐκπυΐΒ ΙΐλΠίυπι βίΠβΐγίΙ, < (α) ΗοδΙββ, ι ηβηορβουπα- 
ΐ€&Ί1ΓιΙ)3Γρ32θη68, ι ίιηρβίιτηι ΓβοβΓυηΐ» 6]υ$(]υ6 Γα- 
αΙΰΐ65 1ί1)6Γηιη6 β( ίηδοίβηΐίδδίιηβ άίπραβηιηΐ. 
ΕηΐιΙΐ6$3ΐ:Γοη]ΐη €υδΐ08, » 2ΐίΙ 6Γ6^οηυδ (ΰ) ; ι ιΐιβ- 
()ο ίο{6ΐιι ίϋ ηιυηβΓβ ιηοηΐυΓ, ΰαηυιηςυβ ιηυΐιίΐυιΐο 
ι&&ϊΓιΐίη άβίυηοΐΙ ρ€θυηΐΑΐη ; βΐ ςυίϋςυίϋ ΓβΙίςυβΓαΐ» 
'^ηιοΐα (ϋΐ3€6Γ3ηΙ ί^πουΠ, βχΐΓβηβί, απαΐοί. Ουίδ βηίιη 
(οΙΐ2ρ$3ηι ηοη ρηβιΙοΐυΓ ςυ6Γουιη? ι ΒαδΐΠυδ, ςυί 
Γ€£ 6Γ6^οπί 8098 6586 ίΙυοβΙ)^!, 8€πΙ)6η8 5ομΙΐΓοηιο 
€οη&ΐ2ηΐίποροΓΐδ ρΓχΓΰ€ΐο (^), ηοΓΓηΐ ιηοηυί ρΓβ- 
Μ$ίηΐ3 ςυχηιιβ δεητοδ 3ϋοδ(|υβ Ιιοπιίηβδ δβΓνίδ 
ηοηιηθΠοΓβδ (Ιίπρυίδδβ, 61 ραυΰίδδίπια ρ3Γ6ΐιΓιΙ>υ8 
Γΐκπ3ΐ3, ςιιχ δίαΐίιη ρ3υρ6πΙ)α$ βΓ0{|;»ΐα ΙυβΓυπί 6χ 
ηοπαί νοίυηίαΐβ, ςυί ηιΟΓίβηδ ϋίχβΐ'αΐ : ι Μεα οπ)- 
ιιί3το1θθ8$6ρ3υρ6Γυπι. > Α(Ι(ϋ( ΒϋδίΙίοδ, ρΐυηπιοδ 

ρΓ0(1ϋ$$6 €0ηΐΠ1βηΙϊΐί08 ΟΓ6()ίΐΟΓ68, (|υί €χ83Γίυηι ζ 

»ρ6€οηΊ3οΐ3€€6ρί8δ6(1ίθ6Γ6ΠΙ; ςαί5υδ ηυωβΓαΙυηι 
ίικπιΐ 4|Βΐ()ςυί(] ρβίεϋαηΐ, υη^β ηοηηυΐΐοβ ροβηϊΐιιβ- 
Γ21 ςαοιΐ ρΐυβ ηοη ρβΐϋδδβαΐ : αΐ 6Γ6806η(6 6]ιΐ8- 
ΠΜκΙ] $7ΰορΗ3ηΐ3Γυηι ηοσιεΓΟ, η6)ζ3Γ6 ςυο(} ρ6ΐβ1)3ηΙ 
Β^ν£&$6 Γοί$86; Τ6ρυ1δ3π) ρ38δθδ Γιΐ6δ ίηΐυ1ίδδ6, 
>£ 0Γ6ξθΓίυήι ίη ιη3χ1πΐ3δ ΦΓυπιηαδ 6οη]6€ΐυηι, 
> (ΐαί5υ$ υΐ 6χίηα&ΙθΓ, δορΙίΓοηίοηι Γορί ΒαδϋΙυδ. 

^ϊΟίΕδίΠΊ ρί6ΐ3ΐ6, Γ6ΐ)α8 868118, βΓΗίΙίΐίοηβ» 6ΐΟ., 

^ί<%ηι1ί ΓοΓ$3η Ιιίο Ιοουδ 6$8βΐ; 86(1 άβ Ιιίδ 83ΐί8 
^«ιΥξΟΓ^ΐΒ ίη θΓ3ΐίοη6 ηυαπι ^6 βο Ιΐ3ΐ)υίΙ οοΓαπι ρ3- 
'«»ΐϊ1)ϋ5. Ιΐ3η6ΐ6£[2ΐΙ ΙβείοΓ, δι νείίΐ. ΟοΓξοηΙχ δΟΓΟ' 
^) ^Ιίςοαηΐο ροδΙ €3Β53πυπ) β νίνίδ βαϋΐαΐχ» 
ΡΓ3τ$ΐ3ηΓΐ5$ίπα38 νίΓΐυΙβδ ΟΓαϋοηβ ίυπ6ΐ)Γί δϊηιΊΙίΙβΓ 

0Γ:ΐ3Τίΐ. 

ί^ΑΧΧΥΐί. €τ€0οηη$ Βα$ίΙίαιη πιιηυε οακίβ ύΐβ- 
«ίιοίΐΐ €οί$ατΊεηίί$ €ρί$€ορί ρτουίάβηίβΐη ηρτβΗΒπά'Η. 

^ηο 570, βΓβ^οήυδ 8ίη8ΐιΐ3Γ6ΐιι ίη Γβ πιαχΊαιί 
^ιηβηΐί ρταάβηΐίβπι 3ηίπ)ίςυ6 ΓοΠίΐηϋίηβηι οδίβη- 
*'» ί€ ρβΓΤϋριίδ οπ)ηϋ)η8 ςη» ο1)8ΐ3ΐ)&ηΐ, αά ΓεΙί- 
^'ίωβχΊΐϋΐη Γβιη ρβπΐυχίΐ. Ιρδίυδβηίπΐ ροϋδδίπιυηι νίΤΑ 5. 6Κ£βΟΕ11. χ 490 

Α ορ6Γ& Β^δΗίυπι ^ΐΓδαΓοχ βρίδοορυηι οίεοΐιιη) ίυί^δθ 
€0η8ΐ3(. Νβπιο ςη'κΐβπ) Ι3π13 δβίΐβ (ϋ^πΊοΓ επΗ'Βϋ- 
δΠίο, ου]υδ α(ΙπιΊηί8(Γ&η(Ι» ]3πι ρ1υηπΐ38 ρβΓίβδ αΙ» 
£υ86ΐ)ίο 8ίΙ)ί 6οηιπιί8838 δυδϋπιιβπκ. Οοαηίβι ίρ^ιιιβ 
ρί6(88, ςυ3πι βχίηιίλ <Ιθ€ΐπη8, ςηβηΐ» (Ιβηιυπ) β8- 
δβηΚ ηΐ6Γίΐ2ΐ ίη Εοοίβδί^ηι ΟβΒδ&η'βηδβηι, ηβηηίηβιη 
Ι3161)3(. Υ6τυηα3Πΐ6η ρΙαηπίΑ οΚ)8Γιΐ6Γ6, <)α2β ηίδυα 
ΟΓβ^οηυβ ρηΐ(ΐ6ηΐΐ3 τβηιογίδδβΐ, ίη ίΓπΐυπι τβ^ 
€68δίδδβΐ. Ββδίΐίυδ Ιρδβ, 6υπ) πιβίϋα ί&πι ιηοηβ Ευ- 
δβϋίϋδ ΐ6η6Γ6ΐηΓ» η6 8ΐΐ8ρίθ8(αδ ςυίιίβηι ίη 8β 0€υ- 
)θ8 οοη]6€ΐυη) ίπ, βηοίουπι &υυπι (νΓ6ξ;0Γίαπι 3666Γ- 

βίνίΐ , Ιΐίβ ν6Γΐ)ί8 80Πΐ)6ηδ, 00 Τβΐυΐί ίρδβ 6ΧΐΓ6ΠΙ0β 

δρίηΐυδ 38^Γ61, αίςυβ βαρΓβηιυπι νβίο πιοΓίβηδ 8ηιί- 
60 <)ίθ6Γ6 ουρβΓβΐ. βΓβ^οπυδ, 8066ρϋ8 ΙίΙΙυΓίδ, τίηι 
ΐ36ΐ7πΐ3Γυω ρΓοΓυόίΙ, ίη^βπιαίΐ, βΐ 3(1 ίΐβΓ 86 36- 
β οίηχίΐ. ΥβΓυπι οηπι ροδίβα βρίδοοροδ 3(1 ,ιΐΓΐ)6ηι 30- 
οοΓΓβΓβ 86ηδίδ86(, Β38ίΙίί οοηδίΐίηπ) ίηΐεΐΐβχίΐ, η3- 
τί^ίϊ ρτοΓ3Π) οοηγβΠίΐ, 36 ρΓοΩείδεί (]6(Γ66ΐανί(. 
Τυπι (!3ϋ8 3(1 Β38ί1ίυπι ΙίΐΙβπδ , ςαηηι ίηοβυΐβ δβ 
96Γ6Γ61 1ί1)6Γ6 8ί8ηίθ63νίΙ. € ΥίάβΓίδ Ι» ςυί(ΐ6ηι πιί- 
1)ί, ίηςυίΐ (ά)^ τίπ οοηδίβηΐίδ βΐ δθ1ί(1ί 3ΐ(}ϋβ 3ηίπιί 
ΓΐΓηιίΐ3ΐ6 ρΓ9β(1ί(ί 6χί8ΐίηη3ΐίοη6Π) 1)3ΐ)6Γβ : ηαηΐο 
Ι3ΐη6η 8ίπ)ρ1ί6ίΐ6Γ ιηβ^ΐβ Πη3Πΐ οβαΐβ βΐ οΐΓΰυιηδεη- 
ρίο 6οη8ηΙΐ3Γβ 3ΐςυ6 6χδ6(|υί• Ν3ΐη ςηί 3 νίΐίο Ιί- 
1)6Γ 681, 18 ςοοςυβ 3(1 δυ8ρί6ί6η()ηπ« νίιίπιη βε^ηΐΟΓ 
6886 οοηδυενίι. €υ]η8ηΐ0()ί (}υί(](ΐ3Π) ηππο ςπο(ΐη6 
οοηΐί^ίΐ• Α<1 π)6ΐΓοροΓιΐ3η3ηι υΓΐ)6ΐη ηοδ βοείνϊδίί, 

6Ι1Π) (Ιβ 6ρί8€θρθ 6Γ63ηάθ 0θη8υΙΐ3ΐίθ ρΓ0ρ08Ίΐ3 68- 

861. > ΟυίΙ)υδ ρτβοπιίδδίδ, 8^6 ρΓΟββςΜίΐπΓ €»Γρ6ηδ 
^ ςιιοϋ ίηο3υ16 3 ΒΒβίΙίο 30ΐυπι νί(ΐ6ΐ)αΐυΓ : < 06ηιίΓ3Γί 
οακρί, ρηηιυηι δί ςυί(Ι (1666Γ61 3ΐςυβ Ιιοπβδίυηι 68- 
861 ηοη ρ6Γδρίεί6ΐ)38, 066 Ιπ)ρΓθΙ)θΓυηι ϋη^ηίδ οο- 
€υιτ6π(]υιη ρυΐ3ΐ)3δ , ςυ» δίπιρίίοίδδίπιίδ ςιιίϋοδςυο 
06ΐ6ΓΓίπιβ €3]υπιηί3ηι δίπιυηΐ. 06ίη(ΐ6, δί ηοη 6>- 
ύβπι Ιί1)ί 36 ηοΙ)ί8 οοηνεηΐΓβ 6χί$ιίπΐ3δ, ςυίΐϊυδ βΐ 
νίΐ3, 61 (1θ6ΐηη3, 6ΐΓ6ΐί(|υ3 οη)ηί3 6θπιη)υηί3 δυηΙ, 

ηίπΐίΓυΠΙ ,3 ϋ60 ίΐ3 ]3ΠΙ !η(1β 3 ρηΠ13 ίΒΐ3ΐ6 ΟΟΠδΟ- 
6ί3ΐίδ. ΤβΠίΟ, 116631 (Βπίηΐ ΙΐΟΟ ςυθ(ΐυ6 άίθ6Γ6, 8ί 

ρίοΓΗπι 06ίςυβ πΐ6ΐυ ρΓ9Β(1ίΐοη]Πΐ ίιοη)ΐηηπι 1)υ]υ8- 
πιθ(1ί 6ΐ66ΐίοη68 6δδ6 ]π(]ΐ63δΐί, ηοη 3υΐ6πι ροΐ6η- 
Ιίυιη 61 3ρυ(1 τοί^υδ £Γ3Γΐ080Γυηι. > Ηίδ (16 63υδί8 
θΓ6£;οπϋ8 δβ ηανίςιί ρΓ0Γ3ΐη βοηνβΠίδδβ, 61 ρΓοΓιοί- 
δοΐ ()6ΐΓ66ΐ3δδ6 δί£ηίΠθ3ΐ Β3δί1ίο, ουί 3υ6ΐΟΓ β8( υΐ 
ρΓυ(ΐ6ηΐί 8606880 Ιυηιυΐΐυδ 6( ρΓ3ν3β δϋδρίοίοηβδ 
Ο ίυ8ί3ΐ. Ηυί6θοη8ί1Ιορ3ηιίδ86 Β38ίΓ)υπ), 30 ΐ3ΐ6ΐ)Γ38 

ςαβΒδίίδδβ, (ΙαΠ) βΙβΟΐίο ρ6Γ3^6Γ6ΐυΓ, νβπδίπΐίΐβ 6δΙ. 

Ι,ΧΧΧνίΙΙ, ίΧΧ^ΙΧ• (ΪΓβ^οπιζί ηΐΒτηηε ορεταηι ηα- 
να(, ηί ΒαΜηε ΕεαΙεΒίΛ' ϋααατΊεηίί ρτα'βάαΐην. 
ΝίΙιϋ αΰ Ηε ντωίβηηΐΜΗΐη ηΐ τε$ ρτϋ»ρΒνβ ϋεάβ- 
τβζ. 

Νβο πιίηηδ ίηΐβΓοα ΰΓβ^οηυδ υΙβΓςυβ ηίΐυηΐ»^ 
υ( ίη Ευ865ϋ Ιοβυηι δυϋΓΟκβίαΓ Β3δίΗυ8. (ΪΓβ^οποηι 
βρίδοορυηι €χ83Γ63πι ίηνίΐ3Γαηΐ ρΓοβδυίβδ, ςυί ]3η) 
ίιιαΓΐ)βπι 8686θοη(υΐ6Γ3ηΐ; 86(1 3(]60 ίηνβηυδίθ 30 
ίηιροΐίΐβ, α( ηβο ίΙΙυπι 3(ΐ68δβ οροΓίβΓβ, ηβο ςυβηι ο1> 
03υδ3πι» ηβο ςυο ΐβπιροΓβ δί^πΙβοΑΤΟπηί. Κ6•€Γί- (;) β^βΚ. βρ 48. (ΰ) Ερ. ο^ηον. 6(ϋΐ. 
{ά) Κρ. ΟΓΡίζ. ίΐΙ. 21. ΙΟΙ ¥1ΤΑ 8. 6ΚΕ<];0ΚΙΙ. ])€πβ (α) βρίβΰορ!» ν6ηβΓ3η(1ιΐ8 86ηβχ Γαεί&η 8ί1>1 ίη• Α ορβ 8Κςυβ 3υχϋίο ΓΓβίαβ. 
]α7ΐ8Ίιι ηοη (Ιί$5ίιηυΙανΊ( , ΐιβο ΐαιηβη 9(1β886 (ΙβίΓβ- 
€ΐ8νίΐ. Αι ουπ) τΑΓία ίοΓβ Ιιοιηίηηιη 9ΐυ(1ί3 Ιη βΐί* 
06ηάο βρίδΰορο ηοη (1α1)ίΐ9Γ6Κ, ηοΐυιη ίβΰίΐ βρίββο- 
ρί5 ηβπιΐηβιη 8β 1ΐ3ΐ)βΓ6 ςαβπι Β9$ι1ίο, οΙ) ^{υβ νιΐ» 

83ηΰΐίΐ8ΐθΠΙ 8€ ^0€ΐπη8β ρη08ΐ3ηΐί3ΐη, ρΓΧΓβΓΓβ ρ08- 

8ΐΙ ; ηβο Τ6Γ0 ΗΗοβ οοΓροτίβ (ΐ6ΐ)ίΓιΙ&ΐ6ΐη ίιηρβάίιηθηΐο 

6886 (ΐ65βΓΑ, ΟΜΠΙ 6ρί8€θρθ8, ΠΟΠ 3(1ΐΐ6ΐ3 <]ΙΙ96Γ&ΙΟΓ• 

Ρποιηίΐΐίΐ 86 9(1Γα(υη)ΐη, 8Ϊ 6υ1ΪΓ8]|;ιυπι ΐ8ΐυ<) Γβοί- 
ρί3ηΐ, αο ορ«Γ&ιη βίβ (Ιαιογοι» νβΙ βρίηία νβΐ οοΓρβ- 
Γβ; 8ΐη αυΐβιη €6ηί8 οοηόίΐίοη'ώαβ τί» ΰαρββββικίΑ 
8ίί, 30 Κ)€ΐιοη&8 βαηΐΓ3 »ςυίΐ3ΐ6ΐη οοηίΙβηίαΓ, ^άύι- 
ΕΐίΓυιη 86 ςηοά ίυβΓίΐ οοηΐβιηρίηδ• Ε3(ΐ6ΐη βρίβοορυβ 
Ν3ζΊ8ηζ6ηυ8 <!6 ΒαδίΙίο, φίειη ρΓΦ οχΐβτίδ οιηηίΙ)υ8 195 

ι ΡΓθβ6ΐ8ΰ6ηΓι ρβίΓΪ ο ΓΟ- 
βθΓία8 ηθ8ΐ6Γ Ιίΐ(6Γ3$ (Α) 3(1 83η6ΐαηι Ευ86ϋίιιαι 4%^- 
άϊί^ €ϋ]οβ ζβΐηιη, 8υϋθΓ6$»βπι(3ΐη(ΐυ6 060 ϋύβΠαΐβιιι 
)3υ(]3ΐ, 3ΐςιΐ6 61 3€€6ρΐ3ΐη ΓβίβΠ Γ8ηον3ΐ3ΐη ροΐ ΓΪβ 
86η66ΐυΐ6ΐη, οηϋβ 6ΐίαιη Γβιη βζ βοηίβηΐίι 8υ6€β$8η' 

Γ3ΐη 8Ρ6Γ3Ι. < 86ηβ€ΐα8 Τ6η0Τ3ΐαΓ, ΐηθΓΐ)(Ι8 8υρβΓ&« 

ΐαΓ, ΐ6€ΐο βββοΐΐ 6Υί1κιηΙ, Ιη&Γΐηϊ ροΐ6ηιί3 αοοίη^^ιη 
ΐυΓ. Ου» Γ68ηΗΐιί €οη|β6ΐιΐΓ3ηι 30βηιη(, ηβ^οΐί^ 

η08ΐΓ3 6Χ 3ηίΐΙΐί δ6ηΐ6η1ί3 8υ60688αΓ3 6886• Αο ρΛ 

ΐΓ6ΐη ςυ!(ΐ6ΐη, ΐυπι 8υο, ΐυιη ηοβίπο ηοιηίηβ 1)αΙ>«8» 
ρηΙοΗηιιη υηΙνίΐΓβχνίΐχβΙ ν6η6Γ3η()36 03ΐιίΐί6ΐ Ωηβηι 
ίιηρο8ίΙαπιιιι, ιιΙπιίΓυιη ρΓ3β86ηΐ6ΐη 1)3ηο ρΓο Εοοίβ- 
813 (ϋιηί€3ΐίοη6ΐη. Αι οβπαιη 1ΐ3ΐ)60 Γογ6, υ( ρΓβοί 
1)113 Τ68ΐη8, ςυ 11)118 ΓΓ6ΐυ8 ηβηο ηοη 8ί1){ ςυϊϋνί« <?Γΐ{{6ηύαηί) (ΐ666Γη!ΐ, Ε6€ΐβ8ίΦ 0οβ83η6η8ί 8€πρ8ΐΐ(6), Β ροΠίεβΗ ()6ΐ)6ΐ, βηηίοΓβπ) 6υπ) τβΙοηΐίοΓβηοςυβ τβ- ςυ» ΙιοηοπΠεο βυιη Ιηνίΐ3Γ3ΐ. ΜίΗίΙ ρΓ8Βΐ6πηί88υπι 

3ΐ) ΟρίίπΙΟ 86η6» ΙΙΙ ρΓ0δρ6Γ6 Γ68 €6(Ι6Γ6(. Ι Ι.Η16ΠΙ8 

86ΓίΙ)6ΐ)3ΐ (ςυοά 3ΐ^υηΐ6η!ο 6δ( ρΙυΓ68 3ΐ) 60 ίυίδβο 
δϋπρίβδ, ηιΐ3ηι 8υρ6Γ8υηΐ)» πιοηοΐ)»!, €0η6Πί3ΐ>3ΐ ρο-* 
ρυΐυιη, 83€βΓ(Ιοΐ68, 6ΐ Γ6ΐίςηθ3» ςυοίςαοί 6Γ3ηΙ είθ• 

ηοί, 05ΐ68ΐ3ΐ)3ΐυΓ , 81ΐίΓΓ3β{ανη ί6Γ6ΐ)3ΐ, 0Γ<)ΐη3ΐ>3ΐ 
6ΐΐ3Π) ΒάΙΐΙΙΟ 3ΐ)86η8» €3ηΗΐ6Ϊ βυ» λθ6 (]3ΐ)3ΐ, υΐ 

.ιρυ(Ι 3ΐί<:ηο8, Ι3ηςβ3πι 3ρυύ δΐιοδ, 3ΐιοΙοπΐ3ΐ6 «16- 
ΓβΐϋΓ {€). > Ηβηο δοΙΓίΓίΐϋίΙΐηβιπ 3 Οπί^οπο Ρ08ΐϋ- 

13Γ6 τ1(1β1)3ΐυΓ Ε€6ΐθ8Ϊ£ θ83Π6ηδί8 8ΐ3ΐυ8, ΙΟ 

ηαλ 3ηίηΐ0Γυπ) ιη3ςη3 6Γ3( <ϋ886η$ίο. ΟιηηίΙ)υ8 
ρΓ3ΐΓ6Γ6ΐ)3ηΐ ΒαδίΙίυη), ρορηΓι ρ3Γ8 δβίβεΐΐδδίπιβ , 
1Μΐίν6Γδ1Ι8 €ΐ6Γυ<;, 38ε6ΐχ. ΥβΓυπι ίηγί(]6ΐ)3ηΐ 61 οΐ)- 
κΊΐ6ΐ)3ηΙυΓ ιη3βι&ΐΓ3ΐιΐ8, 30 ΙηΟπίΦ ρΐ6ΐ)ί8 ρ6Γ()ίΐί8- 
δίιηϊ ςυί(ΐυ6 οιιιη ηΐ3κίδΐΓ3ΐ!1)ΐΐ8 €θη]υηεΐί, !πιο 1ρ8τ 
βρίδοορί, ςυοά ίοο3Π(ϋ π)3ΐ6ΓΪ3π: Γ6ΐί§[Ίοηί8 Ιιοδίίϋυδ 

ρΓ9Βΐ)6ΐ)3ΐ. 

Χϋ• ΕηαΗηίη 8αηιο$αΐ€η$βιη αοοεηηηί αΰ ΟήβηΙε, 
ΡΓΧ16Γ63 6οηι 3ΐ) ΑΓΪ3ηί8 ρβήΰυΐϋηι 68861, ηβ 13- 

1)0Γ3ηΐ6Πΐ (ΙΊδδΜϋδ Ε6θΐ6δΪ3Π) €9Ε!83ΓΊ6ηδ6ΠΙ 0€60ρ3- 

Γ6ηΐ 3ΐςιΐ6 6Τ6η6Γ6ηΐ, 6Γ6£0Γίυδ ((<), ςυ! ηοηάυπι 
3(ΐ6δδ6 ροΐ6Γη(, ΐΏ»^υπι 6Χ 0π6ηΐ6 Ιαιηεη 3066Γδί( 
83η€ΐυιη Ευ86ΐ)ίιιπι δ3Π)0δ3ΐ6η$6Π), ηαΐδδΐδ ρ6Γ Ευ- 
8ΐ3ΐ1)ίυιη (Ιΐ3θοηυπι Ιίΐΐβπδ, ίη (]υίΙ)ΐΐ8 ηααηΐο νβΓ- 
83Γ6ΐαΓ ίη ρβηουΐο ϋχδ3η6ηδ!8 Ε€θ1β8ί3 (ΐ6εΐ8Γ3ΐ)3ΐ. 
ΑοΰυΓπΐ 83ηοΐυ8 πιαΓίγΓ ίη €3ρρ3(ΥοεΊ3ηι, ςϋθ(1 38- 
8βπΐ ΒβδίΠύδ (€), 6( €οηί1'Γηΐ3ΐ 6Γ6ςοΓΪαδ (/} , ςυι 
8ρίπΙυπι 83ηοΐυπ) 3ΐ) 6χΐ6η8 Γ6£ΐοηίΙ)ΐΐδ νίτοδ ρί6- είρίβπιυδ. > δροδ Ογθ^^οπΊ ΐΓΓί(3 ηοη Γυίΐ. ι Ρί<^Γί 
3ΓιΐβΓ ηοη ροΐΟΓβΐ, υΐ ίρ$6 3ίΐ (Ι), ςυίη 8ρΪΓΐΐιι$ 
83η6ΐυ3 νΙηο6Γ6ΐ; 3ΐς(ΐ6 3(ΐ60 βΐυηϋε τιοίΐ• > Βοδί 
Ιίαδ 6ΐ60ΐυδ ΓυίΙ ε96δ3Π6η5{8 ερίβϋοριΐδ, ΟΓΐΙίη&Ιιΐδ. 
61 !ο ιΙίΓοηο οο11οο3ΐυδ. Οη'ώυδ ρ6Γ30ΐίδ, 6γ6^ογϊιι$ 
ςυΙ ρΓθΓ66ΐν8 ίυ6Γ3ΐ, ι (;)τ6ΐιίου1ο ηοη δβοαδ 30 ιυοΓ- 
Ιαυδ Γ6Γ61Γ0 ΙπιροδίΙυδ, ]ιιν6ηΊδ Γ6()ί(, Βηηυβ 36 να - 
1608, οοοίοβ 6Γ60108 1)3ΐ)6η8 , 3 πΐ3ηυυπι ίπηροδίΐίοηβ 
61 υηοΐΐοηβ, 3(1(1ο 6Γΐ3ηι, 61 3ΐ) ίΠίυδ, ςυί ιιηςβΚ)» - 
ΐυΓ, 63ρΊΐ6 Γο1)θΓ3ΐυ8. Ηοο ΐ|;1ΐηΓ 3(] ρη8ε38 παγγα- 
11οη68 3ε€6()3ΐ, ηηοά ΐ3ΐ)0Γ 8ηηίΐ3ΐ6ηί) 3ΐΤ6Γΐ, 61 9ΐιϊ- 
ιηί 3ΐ3εΓΊΐ3δ πιοΠϋΟδ 6χ€ίΐ3(, 6ΐ 6χΠίΙ δεηεοΐυβ 8ρ!- 
ΓΪΙυ ()6ΐίΙ)υΐ3. » δίο ΒΑδίΙίυδ, θΓ6{;οηί υΐπυ8(}(ΐβ βι 
83η6ΐΊ Ευδ6ΐ)ίΊ δαπιοδΑΐοηβίδ ορ6Γ3» Εεείεδί» €3*83- 
' ΓΪ6ηδί8 6ρίδεορ3ΐυίη δπδεβρίΐ 3ηηο 570, ιι( ηιπΙΜδ 
3Γ^ιιπ)6ηΐί8 εοηη)*ιιΐ3ΐ ηοδΐ6Γ ΡΓοάεηΐίυδ Μ3Γ3η (1^; 
ροδί Ρείβνϊυπ) ει ΤίΠεηοηΐίυπι : ηεε 3υ(ϋ6η(ΙΙ κιιιιΐ 
Βο1ΐ3η(ϋ8ΐ9β 61 Β3Γοηίυ3, ςυΐ Β38*ι1ίυπι 3ηηο 560 
0Γ(]ίη3ΐυπι δετώυηΐ; πιυΐΐο 3υΐ6Πΐ ηιβ^ίδ ΓορεΙΙβιι- 
(Ιπδ 6δΐ Ρβ^ΐυβ, ςυί 6]ϋ8 ΟΓάίηαΐΊοηεπι 3(1 Αηηυιιι 
υ8(ΐυ6 571 (ΙϋΤεΓί. 

Χ€Ι1. €ί€ροηη$ ηβΰ «/«οπ'οηί Βα$ίΙη ίη(«Γ/αίΐ, η€€ 
έηη ρο9ί Βίβαίοηϋηι ιηνηιΐ; Βα$ιΙίο ίΐαβνβηΐΐ 9€ ηε- 
ρίβεΐηηι νείροηάίΐ. 

Νεπιίηί ()α1)Ίυπι ΓυΙΐ, ςυίη 6Γ6(;οπυ8, ςυί βΙεείίοιΓι 

Ββδίΐίί ηοη ίηΐ6ΓΓυ6Γ3ΐ , εΐεείο βΓ3ΐυΐ3ΐυΓΐΐ8 €φδ.ι- 

Γ62ηι οεεΜΓΓ6Γ6ΐ• ΥεΓϋΠ) €Ι)Π8ΐί3η9ϊ πιοίίεβϋ» εοη- 

δυΐβηδ, 3ΐςη6 Ιιοηιηα ΐεηηροΓυπι ίηνίϋίβηι ίυ^ίεπδ» ΐηΐ6 ίηδί^ηεδ ζείοιιυε Π3^Γ3ηΐ6δ 3(1 υη^6η(1υπι Β3δί- ρ Γερπεδδο 3πιΙειιαι νΜεηίΙί (Ιεδ'κίεπο, (Ιοου 66 εοηιί- Ιίυπι εχεί 13886 ΐ6δΐ3ΐυΓ. 

Χεΐ• Βα$Ηίη$ εΐβοΐνί ε%ί €τ$ατΊ€η$\$ 6ρί$€ορη$^ Ο^β- 
ροΓΗ ηΙηΗ9ίΐηβ ορβτα• 

0\ϊ\ά ρΙΐ]Γ3 ? €ηπι εοΓΟπι ηαιηοΓΟ ερίδοοροηιιη, 
ί]αΙ Β3δίϋυπι 6Γ3ηΐ ρροεΙβπιαίυΓί, ιιηοδ (1668861 3(1 
€300016301 6166110060); Ν3ζί3ηζ1 ερίδοορυδ, ι (ρ) 
ιιοη δοΐαο) δεηεείαΐβ, 86(1 6ΐΊ3ηι ταοτίοο ίΓ3εΐυ8, 3ε 
ρεηε 3θ{η)3η) 3^60δ, ΙΐΟΓ 3^βΓ6(1ί ηοη (1υ1)1ΐ3νίι, οΐ 
εβίευΐο δυο εΐΰεΐίοηβηι ίυν3Γ6(, δρίπίοδ νί(ΐ6ΐίε6ΐ 

(α) 6γ6{^. Ερ. 3ΐ. 25. 

(6) 0Γ. 18, η. 56. 

[€) Ογ. 4», η. 57. 

{ά) Ερ. 47, ίπΐ^Γ Β38ΠΊ3η36, ρ. 110 

{€) Ερ. 48. 

(Π Ογ. 45, η. 57. 

{ρ) Ογ. 18, π. δ«; ογ. 45, η. 57. ηυίΐ, (Ι3ΐί8 Η116Γ63 1ίΐΐ6Γί8, ςιιί1)υ8 86 δυηιαίΑ ρβΓ- 
ίυδοηι ΙχΓιΐϊΗ Γυίδδε ίβίείοΓ (/), ευπι ΙπεεΓηβπι 3 
δρίηΐυ 83ηεΐο νίείΟΓΟ 8υρΓ3 ε3η()6ΐ3ΐ)Γοηίΐ ροδίίαιη 
Ιηΐεΐΐβχϊΐ ; βΐηιυίςυε 630838 ευΓ 8ΐ3ΐίπ) 3(1 ίρδοπι 
ηοη 3(]νοΙαΥ6Γίΐ, εχροηίΐ, 3ε 06 \ά « 86 6χροδ€3ΐ 
ρΓ6ε3(ηΓ. 6Γ6^οπί θΓ3ΐίοη68, δευ 6χευδ3ΐίοη6δ ηοιι 
3εε6ρίι Β3δί1ΐυδ, βεηυε 3ΐ) εο ρ3Γνίρ6η(1ί 3ε ηβ^1ί|;ί 
εοηςυεδίυβ 681. Β38Ηϋ ςυοΓεΓίδ βίε ρεΓ3εηΐ6 τεδροη- 
<1ι( (ηι) : ι δί ηοΐιΐδ ρΓθρΐ6Γ63 8υεε6η86δ« ([οοά ΐο 

ίΛ) Ερ. «1. 29. 

(ί) Ογ. 45, η. 57. 

0) «1)1(1. 

[Η) Υίία Βα». ε. 15, ρ. 85» 

(/) Ερ. »Ι. 2*. 

{ϋΐ) Ερ. 3ΐ. 10. «95 Υ1ΤΑ δ. 6ΒΕ60Κ11. ί'θ^ ηίηοδ, ςολίη ΐο« νίΚυβ ιηβΓβίΟΓ» 8αΒρΊΰΙιηυ8 6ΐ αϋ- Α 6]υ8ςυβ τοοββ 2α(1ί88β ςυλ8 ι ΟβΙ νοοβ» ι «ρρείΐατο ιηίηιηυΓ, οιηιιί5ιΐ8 ςιιοηυβ η)0Γΐ3ΐίΙ)υ8 8υ€ΰ6η8688 
οροπβι. Νβςαβ βηίιη &1ίυ8 (ΐυίδςυαπι 58ΐΐ8 16 Ιαικί»• 
τίΐ, »αΐ ΙααιΙϋΙΟΓϋβ 681, ρΓ3Βΐ6Γ 16 Ιυαιηΐ|α6 ίη ιΐί- 
ηιΐ()ο &αΙ>ϋιηίΐ3ΐ6ΐιι ; βϊ ςυίάβπι ίΙβΓί ρο8δ6ΐ υ ι ηιΓίδ- 
ρί^ηι 50^8 Ίρ9β Ι9α(ΐ68 ρΓ»€ΐί€&Γ6ΐ» ί<1ςιιβ 86Γΐηοηηιιι 
1» Γ6ΓΓ€(. Ουο(Ι 51 εοοίβπιρίυηι Ιυί ηο1>ί8 οΙ)]Ί€}8, 
()αίαρηυ8 !η89ΐηί«ιη?Λΐ ςυοά ρΙήΙθ8ορΙΐ2πιιΐΓ ίηϋί- 
^ΦΐήδΤ 1•ί€6Γ6ΐ ηηΐιί οιιπα 1)οη3 ΐυ& νβηίΑ (ΙίοβΓβ, 
ΐΜΐιηααι άοατιηζ ςυοςυ6 Ιη3 6( 6ΓυιΙίιίοη6 8ϋΙ)Π- 
ηιΙο$€5ΐ6ΐ ρη&8ΐ3ηΐίυ8. ι €688ίΙ Ι2ΐη(ΐ6ίη Β2$ιΙίυ9, 
(( ^α^\^\ ρΓυιΙβιιΓίϋΐη {οϋΐοίο 8αο €θΐηρΓοΙ)8νίΐ; 

φ1«ΐη9ΐ!(0θ<<υΐ11 ΰΐΐΐη ρ08ΐ69Ι €9&88Γ69ΐη Τ6ηϊ&86( 6γ6- 

20ΠΒ$(α), 3ίΐςο6 ο1>1βΐ9πι 8ί1)ί «5 8ΐηΐ€0 ίηΒΐ^ηίοΓβιη 

ΪΒίβΓ ρΓ68ΐ)]η6ΓΟ$ ββΐΙβΠΙ Γ6ρΐΙ()ί3$86ΐ, Ιΐ06 ίΑ€ΐυΐη 

ηοη 9€0θ$2νί(, 86<1 1αυ(Ι«γί( ΒαβίΠοδ• ηοη (1υΙ)ίΐ3ΐ, οαοι αϋοιιηβΓβίατ ίιηρβηιΐΟΓβιη ςυί 86- 
0161 61 ΐΐβΓυιη ίη 6&ιη 86 6οηΐυΙ«Γ3ΐ, υΐ Βαιΐΐπ οοΐ• 
Ιοςυίο, ςιιο<Ι ]&ιη ρή(ΐ6ΐη 6χρ6(6ΐ)αΐ, ίΓυ6Γ6ΐυΓ• Ν6ο 
Τ6Γ0 ΐΑηΐυηι Β88ΐ1ίι οοΙΙοςαΓίΒ 6ΐιηι .ίιηρ€Πΐΐ0Γ6* νβ- 
Γπιη 6ΐΙ&ιη 1)&1)ϋί8 3ηΐ63 οοιη ρΓβΓβείο 6ΐ ρΓΦροκϊΙο 
οοςυοηιιη, ηυί απίβ βυ» ^[Ιλϋίοβ ιηίη3ΐ1)3ΐυΓ, ι βίςαβ 
αά ί$^ιι6I11 8ίΙ)ί €00β[Γυ6ηΐ6πι ΐΓ3η6αιί$8υ8 > 68ΐ, υΐ 
ίββϋτβ ]ο€3ΐθΓ 6Γ680Π118 (β), 6οηο6η&ιίοηίΙ)υ8 βαηι 
ίηΐ6ΓΓυί886 €6Γ(υΐίι ηο1)ί8 νΐ(ΐ6ΐυΓ• £υιη ίηνίΙιιν6Γ&1 
Βα8ίΓια8, υΐ 8ϊ1)ί &ά6586ΐ &ά ρΓοροΜίυπι €6Γΐ3ΐη6η• 

νβηΙϋΓυΐη 86 ρΓ0ΐηί86Γ3ΐ ; 11&(]υ6 6Ι1Ι11 ν6ηί886 ρΓΟ 

€6ηο 1ΐ3ΐ>6η(1υιη• ΑγΜιγαΙογ ΤίΙΐ6ηιοηϋϋ8 ιηαΐηβ 

ΟΓβ^ΟΓΪί ιηοΓ5αιη 8ΐΐιί1)δ86 ιηοΓα8, 61 €αυ88πι Γυίέ86 

6υΓ 3 ΒαβΠίο νο63ΐυ8 8ΐ3ΐΙΠ) ηοη ν6η6Γίΐ. ΥβΓυηι, 

^ αΐ οηίΐ!ΐΐ3ΐη €Ι)3πογ6Π) Γυί8$6 Ορβ^οηο £6€ΐ68ίφ υιί- Ι01ΙΙ. ΰ€ ναίεη(6 αάν€τ$ιι$ Ε^νΐ€$ίαιη ΝαζίαηΑβηαιη 
«ΙκίνΐΝ (40ί«η/β, ιιηα (ΐιιη ραΐτβ νί€ΐοήαιη η^ 

ροτίαΐ. 

5<ι1) 6η6πι αηηί 571 νί(ΐ6ΐυΓ εοηΐί^ίβββ, ηηοό ύβ 
|ηΐΓί$ζ6ΐο η2ΓΓ3ΐ βΓβ^οηαβ (6), ςυί ιηβ^ηα βηίηιί 
(Μϋζια'Λ ί 8656 Ιι^ί^Γβ^οίό ορροβυίΐ, ευιη ϋϋ ιιη3 
ϋαιη ίιηρβπιΐοηα Ιπιρί6ΐ3ΐ6 ΰχρβιϋΐίοηβιη 3(]ν6Γ8«ΐ8 
>Ηί2οζ€η3ηι Ε€<^ΐ68Ϊ3ηι δυβεβρβΓαηΙ, Ιαη^υαιη ηο8 
βΒοςιιβ, ίηςυΐι 6Γ6^οπυ8, ίπ ροΐ68ΐ3ΐ6πι βυηιη Γ6• 
<ΐ3Ποη , 3ΐϋ8ςυ6 ίβπ) ί6Γ6 οπιηϊ1>υ$ 56Γνίΐυΐ6 ορρΓ68- 
ι^$ ιήϋηείυΓκι — ι1ιηρ€Γ3ΐοπ3ΐη ίιηρί6(3ΐ6ΐηΜηΐ6ΐ1ί- 
|Η ν^Ιύπίβοι, ςυί, €θΐηρο8ίΐα οιιπι ΟοΐΙιίδ ρ3€6, αιΐ 
>ηιροξη»Μ]3ΐη Ο3ΐ1ιο1ίθ3ηι ίιϋ6ηι ίηιρ6Γϋ γίΓ68 €οη• 
ι^Γΐίι, θΐ 1ιΧΓ6ΐί€0 32ΐηίη6 €11161118 ίη €αρ- 
ΗοάϊΠ) 86 οοηΐυΐίΐ• 1ηΐ6ηΐΗ8 ροιί»8Ίπιυ[η 6Γαΐ ^ 
νιίβοιίδ ϊΓουβ ίη Β38ίΙίυηι ; 86(1 ΟχδβΓβαηι ρβ- 
ιβΐΰ, εχεαηΐβ αηπο 371, ν6ΐ ϊιΐ(]6 ίοΓβαη ()ί$€6- 
<^αιι ιηηο 86ςυ6η1ί, Νβζίβηζο ίΐ6Γ Ηα1)υίΙ, ΰοιι- * 
ί'0ΐοι»(|ΐΐ6 βεηίο 3(;ι;γ688(18 6^1 6ρί8€ορυπ), ςυί ςΙο* 
ηο)(ΐιιι (Ιβ 60 ΙπυπιρΙιυπι Γβροπβνίΐ. Μα^ηαηι ρρο- 
ί€«οίο 60 ΐΓΪυιιιρΙιο ραηοιη 1ι»Ι^υίΐ 6γ6£;οπιι8 ηο- 
^θΓ, ςυο<1 ςυίϋβιη ίρ86, νΪΓ Η66( π)0(ΐ68ΐί8$ίπΐΗ5, 
ί^ινί ΰ(η€ΐυ8 681, ουπι 3ίΙ βίββοηυηι ρ3ΐΓ6ΐη8υυη• 
ι σιαι^ηο ΐ(Ι]απΐ6ηΙθ > Γυί886 <ΐ6ε6ηαιιΓι1)υ8 Ναζιαιι- 
κ&ίδ2<1ν(:Γ$Ββ ίιηρ6Γ3ΐθΓΊ3ΐη ίπιρί6ΐαΐ6πι, < Ιϋΐη ρ6Γ 
κ ίρ», ΐηαι ρ6τ ηθ5 6Γΐ3Πΐ ΓθΓΐ35$6, ίηςυίΐ 6Γ6|;οπυ8 
^ή. (16 56Ίρ80 1ο<|υ6η9, ςυο8, νβίαΐ ηοη ί[|;η3νο8 ^ο 
'^ψητ^ 03ΐυΐ08, ίη ί1Ιθ8 1ΐΦΓ6ΐίεο$ νβίαΐ ίη 89^ 
^>'5ίιιΐ3$ ΓϋΓ2$ ίιιιιηΊιΐ6ΐ)3ΐ, 3(1 ρΊ6ΐ;ιΐ6ηι ηίηιίπηη ))3ς* 

'ί'ΜΜίβ 1108 6Χ6Γε6Π5. Ι 

Ιίΐν. 4<<ΜηΗ< €ηηιά6ηι ΥαΙβηίβηι ΰβηαηΐί Βα$Ηίο 

ΙΟΠΙΜ €91 ϋΤ€0ΟΤίΜ, 

Ιο €|[Γ«^Ιο <]υοςυ6 Β38ίΙίΙ €6η3ΐηίη6 3ϋν6Γ8ΐΐ8 
<ΒΐΟ(ΐ6ΐη ίυΐρ6Γ31θΓ6Π) 800108 ίιιίΐ ΟΓε^ΟΓΪυδ, 6]υ8« 
<Ιθ€ €οη8θΓ8 ίη ηο5ίΙί Ιπηπιρίιο ςιιεπι (Ιο (ΙβνίοΓι» 
'^ηρυ§η3ΐί$€3(|ιο1ί69Β Α(ΐ6Ί Ιΐ08ΐΊΚ)υ8 ΓβΙυΓιΙ οχβυηΐβ 
210057! 61 ιο6αηΐ6 3ηηο372. Ηίβ 66Γΐ0αιιιιίΙ)η8 ίηΐ6Γ• 
'"'9Μ ΟκβΟΓίυπ) 6Χ 1ρ80 (118610108. ΕίοιιΙιη 86 ίη 
«ΐ€ΐ«ϋηι υη3 €υηι Βαδίΐίο ΐη£Γ658υιη ΐ65ΐ3ΐυΓ (</), 1ίΐ3ΐ6Π1, ςυ3ηΐ υΐ, 63 ρ08ΐΙΐ3ΐ)ίΐ3, 96^Γ0(3η11 πΐ3(η 
388ί<ΐ6Γ6ΐ, 3ΐηυ6 3(1 (ΐ6Γ6η(ΐ6η(ΐ3ΠΙ Ε6θΐ63ί3Π1 360υΓ• 

Γ6Γ6 (Ι61Γ6013Γ6Ι; €6Γΐβ ίη Ιιίβ Ιί(ΐ6η8, ςοΊ1)υ8 ηίΐί- 
ΙΗΓ ΤίΠ6πιοηΐίυ8» ηίΐιίΐ ΐ6£ίΐυΓ (16 βΓ3νί8&ίιηί8 \6- 
υί6η(1ί 630818, ηίΐιίί <16 βΓε^οηί ρΓ0ΐ»ί88ί8, ςηί οοιη 
ρυ^ηαηάί ΐ6πιρο8 3(168861, 34ΐΓυΐοΓϋΐη 86 ροίΐίοΐΐοβ 
Γο6Γ3ΐ; 86<1 Ι3ηΐυπι ά68ί(ΐ6ηο ν1(ΐ6η(1ί Β35Ί1ίοπι 8β 

ΐ6η6Π 8ίκηίΑ63ΐ, 6θί 83ΐί8Γ36ΐ0Γυηΐ 86 311 (/), 8ί 803 
χηαΐ6Γ Β38Ί1ίί ρΓ60ΐ1)08 83η6ΐΟΓ. Οθ3Γ6 1]Χ6 3(1 3Ηυ(1 

Ιβηιροβ ρϋΓΓιη6( 6ρί8ΐοΐ3; 61 ςυχευηςαο η3ΓΓη( 

6Γ6βΟΓΐθδ{9) <16 Β38ί1ϋ ρΓ0ΐίΧ3 61 30Π 6010 ρΓΧΓβ- 
€10 Ηθ(ΐ6&10 6θηο6Γΐ3ΐΊθη6, 8θί8 ίρ5β 3υΓίΙ>υ8 0Γ6- 
(Ι6η(1ΐ18 681 113051886. 

Χε\. Ιη αΐα$ Βα$Ηη ρνατίΜ ραΠΜ Ιιιιαι αφί 
€ηροήα$. 

Ιάοτα 6ΐΐ3πι <1ί€6η<1οπι άβ χλτιχβ Β38Πϋ ρΓ»Ιϋ< 

. 6001 696ΐβΓί8 3ΐ) ίπΐρ6Γ3ΐ0Γ6 ρΓΧΠΐί88ί8 , ΒίνΟ < 6Χ 
ίΐκΐίουπί 613^86, Ι 8ίν6 < 6Χ Πΐ1Γΐ13Γί 0Γ(!ίη6, » 8ΐνβ 

Ι 6Χ β7ηχ660• > Ιη 1ιί8 οιηη'ώοΒ Β38ίΙΙί βοοίοΒ Γοίι 

6Γ6(;0Πυ8, (]υί 1X108 6ΐ 3ΐί)66Γ Υί6ΐθΗ$ 13(08 6ίη£6• 
1)31, 8ΐΓ6ηθβ 00Πΐηΐί8538 βίΙ)ί 3 ΒαβίΙίΟ 03Γ168 3^608. 
Η3η6 η3Πΐς06 , ρΓ0ρΐ6Γ (6Π)ρ0ΓΪ8 3η|^08ΐ!38 , Γ3ΐίθ. 
ηβΠΙ ίηί6Γ3ΐ Β38ί1ίθ8, υΐ ίρβΟ (|θί(ΐ6Π1 8ί5ί νβΓίιί 

()ί8ρ6η83ΐίύη6πι νίη(]ί€3Γ6ΐ ; 6Γ6£[οηο 301610 , ςιιοηι 
οΐ) ηοιηΐηίβ ο1)8εοηΐ3ΐ6Πΐ [[8ίο ΙοςοΙίΟΓ νϊΓ ηιο(ΐ6- 

8108 (/<)], ηΟίηΟ 68861 300Ο8310Γ08 6ΐ ίπ 6Χ8Ϊΐίθηΐ 

6]6€ΐιΐΓ08 , Ιοςοοοάί Γι1)6η3ΐ6ηι 60Π]πιίΐΐ6Γ6ΐ. Αίςοβ 

Ίΐ3 , ίηί|θίΙ, Ενηη^βΐίοιη ηοβίΓΟπι Αγοιοπι τβΓιιΙοπι- 

(]υ6 6Γ31 , βηχίΙΙο υΐήϋδΐ^υβ 5θίΓυ11υηι. Εχ Ιιίβ ιη- 

106Π 1ίθ6ΐ ςθ3η108 ΐ3ΐ)0Γ68, ςοαΠΙ (1ίίΙίθί1ΐ3 36 ρ6Π- 
6ΙΐΙθ83 0Π6Γ3 808ΐίη06ηΙ 0γ6£;0Π08, ΟΟΠΙ 3(1ν6Γ83- 
Γίθ8 60011008 3(1θΓΐθβ ηΐ300$1]ΐΐ6 ΟυΟ) ίΙΠβ 60086- 
Γ6η8, 36Γίθ8 ίΙΙοΓοιη ίη 86 0(1ίθ01 βΧ6ίΐ3νίΐ. Ρ1υΓ3 (]6 
Ιη8 (1ί66ΓΘ 80ρ6ΓΤ363η6Ο01 Γυ6Γίΐ , 6001 ΟοΠοδ ρ606 
811 8€Πρΐ0Γ 3ηϋ(1008, ςοί ρΓΧθΐ3Γ3 ΙΐΦ€ Β38ίΙϋ 66Γ- 
Ι310ίη3 , 6βΓ6|;ί3Π1(106 1ρ5ί 3 6γ6£0Π0 ρΓ3!8ΐίΐ3ΐη ίπ 
1118 66η3ΠΐίθίΙ)08 0ρ6Γ3ΐη, ΟΟη 1θΠ£ΐθ8 ρΓ086(103ΐυΓ. 

\6Γοηι ΐ66ΐ0Γ6ηι ηιυηΐιοηι ΥοΙοηιοβ, Γ666θΐίθΓ68, ίη ';)0Γ.4δ. η.45. 
1*^?Μ8,ιι. 57. 

"'ί ^^' 45. II. 53. (β) 1Ι)ίιΙ., η. 47. 

(ί) Κρ. 4. 

(9) Ογ. 45, II. 48 61 ί»6ιΐ. 

(Η) ΙΙιίίΙ., Μ. 47. 495 νιΤΑ δ. ακΕοοιαι. 49 ϋίβροηβηϋΑ Ιιαγοια ΓβΓΟίιι ββήβ, ηοΒβυηςιίΑΐΒ &1ι- 
0ΓΓ&Γ6. Νβ ΤΐηβιίΜΜίΐύ» ςοίϋοπι, ςυο ηοη αΙΐβΓ οαυ- 
ϋοΓ Μ <ΙίΙίβ6ΐιΐίθΓ, 35 οηιηί 6γγογ6 ίιηιηυηίδ ββΐ. 
1<0€υ& ςυίόαιη βΓβ^οπί ηοβίΓί ιηίηυβ Γ6€ΐύ ίηίοΐΐβ- 
οΐυβ ίη ΐ03ΐ[Ίηι&$ 3η§υ$ΐί38 νίΓΟίη όοαυιη εοη]6ΰίΐ• 
Ρο8ΐςυ2ΐη 6Γ6|;οηυ& Γβΐυΐίΐ ΥαΙβηΐβιη Β&&ί1ίΊ Άάαή- 
Γ«Γιοη6 ρβΓουΙδίιιη , ν6ΐυΊ&56 ηβ νί$ 6ΐ ιηΓβΓΓβΐυΓ, 61 
ίΐυηι (Ιοπλ οίΓ^^ΓΓβΐ ιυΪΓυιη ίη ηιοϋυιη (ΙΙυΚ>38δ6, ουιη- 
ςυβ ΓυΓ5υ8 ίυ 60ΰΐ6ί>ί3ΐη ν6ηΊ$36ΐ , ϊώΙτλ ν^Ιαοι όίνί- 
ηλ$ Β&5ί1ϋ νθ€6$ 3υϋίνί8$6; ροβιηυβιη, ίιιςυαιη, Ιιχο 
ιΐ2ΓΓανΙΙ 6ΐ'6ςθΓίΜ8, 816 ρΐΌ56(]υίΐυΓ (α) : Αύτη γίνε- 
ται τής τοΟ βασιλέως τζερι ήμ5ς φιλανθρωπίας αρχή, 
χα\ χατάατααις πρώτη , τούτο τ6 λήμμα της τότε 
διοχλούσης έπηρείας τ6 πλεΙ(ΐτον, ώσπερ τ* ^εΰμα 
βιέλυσεν : € Ι1θ6 6X81*1 Ιίΐ ίι»ρ6Γ2ΐοηΊ£ βΓ^α ηο8 1ιυ- 
11)301 Ι3ΐί8 6( 6ΐ6ΐιΐ6ηΓΐ26 ρπηΰΊρΊυιη ; Ιιχΰ ρπιη3 Γ6> 

ΓυΐΙΙ 86(131*10 , 1)39ΰ 0€€38Ίθ ΙΙΙ3Χίΐη3ΐη ίθΐρΓ658ίοηίδ 

ίΙ1ίυ8, ςυ3 ΐυιη νβχβϋβιηυΓ, ραηβηι , ηοη 86ύ08 36 
11υ6ΐυβ ςυθ8(ΐ3ΐη , ΓΓββίι 36 (1ί88θ1γίΐ. > Ηχ6 3(1 86- 
6υη(1υηι ν3ΐ6ηΐ!8 ίη 606ΐ68ί3ΐη ίυ£Γ688υηι τβΓβπ Τϋ- 
ΐ6ΐηοηΐίυ8, ίη(ΐ6ςυ6 ΰοΙΓιςίΙ Β38ΊΙίυιη 36 οιηηβδ 6ΐί3ΐιι 
03ρρ3(ΐ06ί96 Ε6ε1ϋ8ί38 Γ6ΐίςυο ν3ΐ6η1ί8 ίπφ6Γ3ΐ0Π8 
ΐ6ΐιιροΓ6, νβΐ 83ΐΐ6ΐη (Ιίιι 83118 ρο8Κ ν3ΐ6ηΐί8 6υιη 
Β;ΐ8ΐΙϊο ΰοΐίοςαιυιη , ραοβηι Γβιίηυίβδβ. νβΓϋηι ρ3.ν 
93 η6ςιΐ34υ3ηι €0Π6ίΙίαΓί ροΐ68ΐ ουιη ρ6Γ866υΐίοη6, 
<|υ3ηι ρο8ΐ 866ΐιη(1υηι ΥαΙβηιίδ ίη 666ΐ6&ί3ω Ιη£Γβ8> 

ίιυΐη 601ΐ866υΐ3η) 6886 3υ6ΐΟΓ 681 6γ6£;οπιι8. βυΐ)]6- 

6ΐυΓί8 ΤϋΙβηιοιιΓιυ» 1ΐ3η6 ϋί0ιοα1ΐ3ΐ6ηι 8θ1ν6Γβ ηίϋ- 
ΐυΓ. δβ<1 φύά 6θη]6€ΐυΓί$ ορυ8 681 , 6ηηι γ68 ρ6Γ 86 
ρΐ3η3 811 6ΐ6χρ6ΐϋΐα? Η£6 6πίιη ν6Γΐ>3 6Γ6£οι-ϋ : 
€ Ηοο ίυίΐ ίιηρ6Γ3ΐοπ8 ^τ%λ ιΐ08 1ιυη)3πί(3ΐί8 ίηίιίυιη, 

||£6 ρΓίΠ13 Γ6Γυΐη 86(131*10 , Ι ΠΟη 3ά Υ3ΐ6ηΙΪ8 ΙηίΓΑ 

ν6ΐυπι ουιη Β38ίΙίο ΰοΠοςυίυηι , 86<1 3(1 ίΐΐαηι Β38ί1ϋ 

\ίηΐΙΐΐ8 3(1ΐΜίΓ3ΐίθ1Ι6ΐη, ^03 ρ6Γ6υΐ8υ8 ν3ΐ6η8 ΥΰΙυΙΐ 

61 νίιη 3ΐΓΰΓΓί, Γ6Γ6Γ6ΐι<ΐ3 βοπΐ : ςυο(1 ςυίιΐβαι 6Χ ΐοΐ3 
Γοηιιη 86Γί6 ραΐβΐ. Εΐ6ηϊηι 6Γ6βθΓίυ8 3ίΙ ν3ΐ6ηΐ6πι, 
ααϋίΐίβ ςυΰΒ β6886Γ3ΐ Β38ί1ίυ8, ίη Ι3η(3ΐη ίΐϋυβ νίηα- 
118 3(1ηΗΓ3Γιοη6οι ν6ηί886, III νίηι βί ίηΓΰΓΓΐ ν6ΐα6ΓίΙ, 

6ί<ΐυ6 83ΐί8ί36ί6η(11 63083 ίη 666ΐ68ΐ3ηΐ ν6η6π1 , ϋϋί 

^4ΐ 8θ1υιη Β38ί1ίί 6οη8|)66ΐυιη 6θηΐΓ6ηπιίΐ, 36 ρθ8ΐ63 
Γ6(ϋ6η8 Ιοηςυαι τίϋοηίίΐ Β38ί1ίααι (ΐ68ί(]6ήυηι βχρίβ- 
νίΐ. Ουθ4ΐ 6Γ|;ο 8ΐ3ΐίηι αϋϋίΐ 6Γ6£[θπυ8, 1)3η6 ρΓΐιηβιη 

ίυί886 Ι6ηΐρ68ΐ3ΐί8 86(1311011610, Γ6Γ6ΓΓί άβϊ>6ΐ 3(1 ]μ8- 

8υιη Υΐίβηΐίδ, (|ηί ηιίΓ3ΐϋ8 8υηιιη3ΐη Βα^ίΙϋ οοη8ΐ3η• 
ϋ3ΐη ίη 66η3ΐηΐη6 3(1ν6Γ8υ8 ρΓο^Γβοΐυιη , ςυφ ίρ8ί 3 

ΡΓΧΓΟΟΙΟ η3ΓΓ3(3 ίη6Γ3ΐ, 06 ¥18 ίΐΐί ΙΙΐΓΰΓΓβΙυΓ ΥϋΙοΐΐ, 
3ΐ(]υ6 ίη 666ΐ68ΐ3Ι0 66 60πί6ΓΓ6 61 6(101 ίρ80 60110^01 

8ΐ3ΐηίΙ. ΡΓίΕΐ6Γ63 ί(ΐ60) ρΓθΙ)3ηΐ Ιΐ;66 ν6Γΐ>3 Οτΰςοπί : 
χα\ χατάστασις πρώτη, ι 5x6 ρηιη3 86(ΐ3ΐίο, ι ςυβΒ 
ΒΙΠίυβ ηοη Γ6«1(1ί(1ίΙ• ΟΰΠοπ) ηβηιηυβ 681, Ιαοΰ ρπ- 

ΐηυΠΙ 86(131301 ίΜί886 Ι6η)ρ68 131601, 6αΐη ¥31608 ν6ΐυίΐ 

06 νίδ Β38ί1ίο ίοΓ6Γΐ'6ΐυΓ, ςυθ(1 ρΓθΓ66ΐο Υϋΐυίΐ ρηυ8- 

({Οαΐη ίο 66€ΐ68ί3ηΐ 86 60ηΓ6ΓΓ61. ΗΧ6 Π)00υΐ886 831 

681. Οηί ρΙηΓ3 γοΐοΐ , ΐ6£3ΐ Υίΐαηι ΒαίίΙϋ ηονχ ορ6- 
Γυιο 8311011 (1ο6ΐοη8 6(1ίΓιοηί ρΓχύχ3ΐη , 63ρ• 20, ρ• 
104, ο. 8. Α ΧΟνί. Ομύταηι <η«•ιι ο^βπ Βαζϋχο αάν€ηα$ ΑηίΜΐ 
νιιιιη Τι^ΛΠβηΐίβιη. 

1ϋ6 61130) Ι6(;6Γ6 1ΐ665ίΐ 6£;Γ6ξί6 ΙΓ361313 ίΐΐ ΟΑρίΐ 
23, (103:6004106 8Ρ661301 0Γΐ3, ρ081 ¥3160118 ΐ1ΐί>€βϊ 

8001, ίοΐ6Γ 83θ6ΐοιη-Β38ίΓιαοι 61 Αοΐΐιίιουιη Τγ;ιιι«ΐΐι 

8601 6ρί86θροηΐ (11881(113 , 6Χ (1ίΥί8ΐθθ6 €3ρρα(1θ€ί:ι 

ίο (1 038 ρΓονίη6ί38; 6( ςυχ ^688ίΙ 6γ6];οπιι$ , υ 

3η))€ί ρ3Γ(68 106Γ610Γ, 6ΐ ]θΓ3 (16Γ60(16Γ61 0ΟΟΙΓ3 ΑΐΙ 

Ιΐήοιοιη. υ5ί ρηοιοοι ΟΓοςοπαβ 30(1ίίΙ ΒαδΙΙίο η>ο 
Ι65ΐία8 6χ5ί[)6π, 80301 61 8ροοΐβ ορ6Γ3ηί) οϋΐυΐίΐ (6) 
8€(|ΐΐ6 €φ83Γ63ηι ρουί6ίΐα8 68ΐ ΥβοιιίΓοο) , Ιυιη α 

600) 6008ί1ίθ ]θν3Γ6ΐ , ΙΟΟ) Οΐ 600100161138 €υΐη θ< 
ρ3ΓΐίΓ6ΐυΓ, ςυ30ΐνί8 ρΓΟ 66Γ10 5356Γ61 Β38ίΙίυΐΚΙ ιΓι• 
ΙΓΐΙ ΡΓΟΓ808 ί36(0Γ001 ι(00(1 ρ5ί1θ80ρ5ί3 8ίΐ^0(Ιί(ΓΙΐυΐ1Ι. 
ΟΐΙΦ ν6Γ53 83118 ίθ(1ί630ΐ6ρΊ8ΐθΐ3αΐ 3ΐ• 25, 80ηρΐ3Η 
^ ΓΐΓΐ886 Ι)θ]θ8 (1ί8860$Ιθηί8 63083, ΐο ^03 000 ϋβ ύόί 
:ΐυΙ (1θ6ΐΓίη3 3β6ΐ)3ΐαΓ, 86(1 (16 Γ6(11ΐΟ 61 86(1ίδ δΐηιρίϊ- 

ΐικΙΙιιβ. Οίγί8ίοη6ηι €ΪγΊΐ6ΐη 03ρρ3(ΐ06ί26 , ςιΐ96 5υ1 
ίοίΐίοηι 1)ΐ60ΐί8 3θθί 572 1ο8ΐίΙαΐ3 Γυίκ, ηοο δίαΐίηι 

866Π13 681 666ΐ6δί38ΐ)6Χ ρΓΟΥί 06186 (ΙΙγίδίΟ , ςυ36 ΠυΟ 
018*1 Ρ081 ¥3ΐβθΐί8 (1186688001, 61Γ63 01608601 ΗαΠιΟΟΙ 
1ΐΙΐ](Ι8 3ΙΠΓ), Υΐϋ^ΙΟΓ 60ηΐίξί886. ΤοΟ) Τ6Γ0 ΑοιΙιΐιηοΒ, 

Τγ3Π6θδ6ΐο 6Ίγίΐ3ΐ6ΐη , ςυχ 866οη(1χ 03ρρ3(1θ€ί3: 

ΟΙβίΓΟροΙίδ Γ3613 Γυ6Γ3ΐ, 60(1610 ]θΓ6 ίΟ 16^08 6€6!6- 
81^811618 6886 (ΐ6ί)6Γ6 €00(60(1ίΐ, 638^06 ρ3Γ€66ί3^, 
«]υ3β ΟΟνΧ ρΓΟΥίοΟίΟΒ ηθρ6Γ 3(1]υ06ΐΐ6 ίΐΙβΓΑΟΙ, υΐ]α2)Α 
8151 3ΐΓΐ060ΐ6ί) 61 3 Β38ί1ίθ (1ί81Γ36ΐ38, Υίη<1ί€ανίΐ . 
0ΟΟΙΓ3 Β38ίΙίθ8 Υ6ΐ6Γί 600806(0(1101 , 3ΐ([αβ 1ΐ(ΐί6 ϋί- 
ΥΪδίοοί, ςΟΦ ΟΙΙΠ) 3 Ρ3ΐπ5υ8 ΪΛ€ΙΛ ίθ6Γ3ΐ, ίηΙΐΧΓ6ΐ)3ΐ. 
Ρ3η68 Αοΐΐΐίοΐί 86ς06ΐ)30ΐυΓ ρΐ6Π(]06 €3ρρ3(1θνΊΗ9 
^ 6ρί860ρί : € ΤΓ68 (|θίά6σΐ 6Γ301 63089Β, ίπ(|υίΐ €γ6- 
^ΟΓίθ8 (ο) , 6αΓ αΐυΐΐί 6ΐί301 3016 ρβΓοιη !6ηί 61 
630(11(1θ 6Γς3 6001 (ΒββίΙίοΟ)) βοΙΟΟΟ 688601• Ρποΐβ, 

(|00(1 ίη £(161 ο6£;οιΙο 6υηι 60 ιοίοίηΐ6 €0086ηιί6ΐΐ3ηΐ« 

Ιΐίδί 410301001 \ά Ϊρ8ί8 , 60§60ΐ6 ΙΟθ1ΐίΐΟ(1ίη6 , 06608- 
83Π0 Γ36ί60(1θηΐ 6Γ31. ΑΙΐ6Γ3 , ς00<] ()θΙθΓ6ΙΙ1 6Χ ίρ- 
8ΐθ8 6ΐ66ΐίθΠ6 60066ρΐαΐ0 000(1001 ΟΟΙΟίΟΟ 6Χ 31110112» 

6]666Γ3οΐ. Ρθ8ΐΓ6ΐΧ)3 , ςοο(1 86 1οο^6 ιηοΙ(υοίΐςο6 3(> 

60 β1θη3 80ρ6Γ3Π 366Γ5ί88ίθΙ6 ί6ΓΓ60ΐ; 13016(81 1(1 
60η&ΐ6Π ΙΟΓρίδδίηίΟηΐ 68861.... ΕΧ ί)36 6οηΐ6ηιίοιΐ6 
ρ6Γ01θ1ΐ3 ηΐ3ΐ3 ρβΠίΟΙ ]3ηΐ 366ί(ΐ6ΐ)30( , ρηΠίπι ίΐ:ί- 
Ρ60(ΐ6530ΐ. δθ5ΐΓ35653ΠΐϋΓ 600Υ601υ8 3 ΟΟΥΟ ΠΙβ- 
ΐΓθρθΙίΐ3. ΡΓ0Υ60108 (1ίπρί653Οΐ0Γ, > 6ΐ6. 

Χ€¥Ι)• Οτ€ροηη$ €<Β$ατβαηι νβηίί^ΒανΙίο αάάΐι α 
γ^ βοοήϋ», €1 ίηΐ€Τβ$Ι ρη/^ηοί ρτορβ 8α9ΐηια νοηΐία Απ- 
ΐΜηίηηι. 

Ηί8 30(1ίΐΐ8^ 6γ6£0Π08 (]6ΐ)ίΐθαΐ Ηοίΰ ΐ6ηφΟΠ οΠί- 
61001 000 ρΠΰΙΟΓΟίίΐΐίΐ, 80301(106 ρΓΟΐίθ08 • Οΐ ]3Ι1Ι 
(1*161001, Β38ίΙΙθ 0ρ6Γ3Ο1 ρΓθβΐ6ΐΟΓ ; <\\Χθά 310160 ρΟΓ- 
|;Γ3(υΐΟ ίοίΐ. Μ66 αΐΟΓ3, Β38ί1ίϋ8 Γ0ς31 6Γ6£;οΓίθ01 ΙΐΙ 
(1030(06108 3<1 86 Υ60131 ; ^οί 6001 ¥6018861 , ϋΟΐΙχ} 
810101 ρΓθΓ66ΐί 800ΐ 3(1 0)00(601 ΤβΟΓΟΙΟ , Οϋί Ιοου» 
ςυί(ΐ3αΐ 6Γ31, 5ίΥ6 66616813 8θ() 830611 0Γ68ΐί8 ΠΟΠίίικ', 
00(ΐ6 300008 Γ6(1ί(08 63ρί6ΐ)3ΐ €χ83Π608ί8 ορίδοομίΐ:». 
ΟΟΟΙ Γ6(1ίΓ601 , Αηϋΐίθ108 , ς0610 Τα0Π6ί Γ6ιϋΐΜ8 
1113X10)6 ίο ΓθΓΟΓ6ηΐ 3^6ΐ)3ΐΐΙ, ({Οίρρΰ ({008 ίο ΐΓ3ϋ8• (Λ^ Ογ. 45. II. ΰο. 
\ϋ) Ερ. ϋΙ. 25. (ί•) Οΐ'. 15, II. 5ί4 197 νίΤΛ δ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ. 198 :ΐΐ] (1π$3Γοαπι ροΓί&π ίηίςαο αιιίιηο €0Γΐΐϋ1)αΐ, ουιη 
'^η^ίοπα ιηαηυ 3η((υδΐία5 οοοιιρ.'^ΐ; ΐΓαιιβουηιίδ 
ϋΐι^ϋίί ιηυΐίδ, ηοί Γ6ΐ)α8 6Χ δαηοΐο 0ι*6$(6 ρ^ΓΟβρΙίδ 
1110511 βηηι, ίιβΓ ίηΙϋΓοΙυϋϊΐ,ηβ υΙΐΓβ ρΓΟβΓόίϋαηΐυΓ. 
>']οιιιιηί&$9 1ΐΦ€ ρυ^η» ρΓορβ δ3&ίιηα. Ναιη βΓβςο- 
Γίιΐ5 (α) ηοη 51116 8ΐοιη3ε1ιο ]θΰ3ΐιΐΓ ίη Β35ίΓιυιιι,ςιιθι1 
)«83<ίιΐ)θΓυη]6ρί$€ορυηιοοη$Γιΐυί8δ6ΐ,υΙ οιιιη ΑηΐΙιί- 
κΐθΐκΐίοιιι ς6Γ6Γ6ΐ, δί ςυαπϋο ίδ ΒΑδίΓιΊ ηιυΐοδ αγΗ- 
ριίηΐ 90{υ$1ί&$ (6ΐΐ6η$ , 61 ΥβΙηΙ λιηαίβο ΙδΓϋοΙύπι 
(θ«Γ€€ΐι$. Οβίυιη 86 6ΐΐαιη δαβΊιηίδ &ίΐ ίη €2Γηίΐΐηβ 
ύί ηΐα <ιια, ςυίη 1)6ΐΗε3ΐη ΓοΓΐίΙυ()ίη6<η Λά Βΐδίΐιί 
Γϋϋ^χ (1(ΐί6η5ίου6ΐιι οβίΰΐκΙβΓ^ΐ : (]υο€ΐ αΓςυωβηΐο 6ί»ΐ 
(^(ΚΒ ρυςηφ ρΐΌρ6 δαδίπια ΐηΐϋΓΓϋί$$6. 

ΧΟΥΙΠ. 6τε0θτίΗ$ 8α$ίίηοηΛηι €ρη€ορη$ €οη$€€ταίΗτ 
Ναζ^αηζ^^ ηοη ϋίνίατβω^ αηηο 372. 
1^α(! ΐΑΐηβη (ϋδδίάίηιη 3ά ΕοοΙβδίχ υΐίϋοιίβιη €θη- 
πτΐίι Β3$ίΙίυ$ ιηυΐΐιρίίεαικίοβρίδεοραΐαδ : ι Ει ςαο , 

ΐηςίΙΙΙ ΟΓβςΟΠυβ (θ), ΙΓ68 ρΓΧθΐ3ΓΪδ3ίΐη2β Γ68 86ϋυ- 
μΕ^ΟΟΙ. Ν2ΐη 6( ^ΙΟΙΙΟ&ΓΙΙΠΙ 0υΓ3 ηΐ9]θΓ $1Ι506ρΐ3 681 ; 

«ι (}υχ1ίύ6ΐ €Ίτίΐ28 ρΓονβηΐυδ 8υο5 1ι&5υίΐ ; 61 1)6ΐ- 
Ιηο Ιΐ3€ πιΐίοη6 €0ΐηρΓ658υπι 61 βχδΚίηοΐυιη 681. » 
Ηιηιη ίη ηαιη6Γο 56(1ίαιη 6ρί8€οραΙίυιο, ςυ&δ 6Γ6χίΐ 
Β2$ί11ο$, Γϋ6Γ6 8&5ΐηι&, ίκιιο1)ί1ί8 ςυί(ΐ6ηι Ιοουβ, 6υί 
£Γ€{οηΐ]ΐη ηοδίΓυιη ρΓ2£βθ6Γβ 6ρί56οραπι 8ΐ3ΐοίΙ; 
ααηςιΐβ Γ€ΐυοΐ2ΐηΐ6ΐη ,^βίςυβ 6ρί5θορ&1β οηαδ Γ6ίοΐ'- 

ΒίΐίΐΟΐβΙΙΙ 110 ρΓΟΓ8α8 Γυ£ΐ6η(6ΙΙΙ 06(ΐ6Γ6, 61, δί ιηίιΐϋδ 

ιοίοιιιιη, $31(601 69ΐραΐ ΟΓϋίηαΐίοηί 5υ1)ΐηϋΐ6Γ6ρ &(]]β- 
ηακ 6γ6|ογΗ ρΑΐΓβ , οοιηρυΐίΐ. Ηχο ο&(1ίη&ΐίο ηοη 
02»Γ€Χ, ο( ναΐΐ ϋοοϋδδίιηαβ Τί1ΐ6ΐηοηΐίυ8, 86<1 Να- 
»οζί ρεηεκα 651, υΐ ίρ56 ΐ68ΐ&ΐιΐΓ 6Γ6ςΰΓίυ5 (^), ςυί 
Ηυη) ν6ηί686 Νβζίαηζϋΐη ιηαηίίβδίβ α5$6ΓίΙ : 
• ^ νεηίι 2ϋ ηο8 ΑπΓιοοΓυΗΐ εΐιαπδδίιηυδ Βαδίΐίυδ, > 
οΐ€. Τλλ' ήχεν ήμϊν των φίλωνόφίλτατος Βασιλέω;. 
ΤυιηηΑΓηΐ, ςυοιηθ(1ο, ρ2(Γ6 Β^δίΠυιη &ι1]αναηΐ6, 
ιΗ:€(ρΐιΐ5 ίυβπι. ΡΓ£ΐ6Γ6α, ςυο άίβ 0Γ(1ίη3(υ$ 651, 
οπΓιοιΐ€ΐη εοηηι ρ&ΐΓ6 61 Βαδίΐίο αΠίδ^υβ 6ρί56ορί8, 
4Ηί6υηι0Γ(ϋιι&ν6Γ&ηΙ, Ιιαϋιιίΐ. Ουίδ €Γ6(!21 6Γ6ςο- 
ηιιιη ραΐΓϋΐΗ δβηίο 6θαΓ6εΐυαι €χ83Γ6&πι νβηίδδβ 
^010$ 0Γ(1Ίιιαΐ'!οηΊδ εαυδα ; αυΐ δί ν6η6πΐ» ί(1 δίΐ6ηΐίο 
ρπ^ΐβπηί&^υΓυηι ίηίδδβ 6Γ6{;οΓΐαη), ςυί βίηιίΐβ ραΐΓΐδ 
<16Γ, Εΐ&ϋϋ 6Αΐ]&3 δϋδεβρίυπ), υΐ 8ϋηιηΐ26 αηίπιί Γογ- 
ΐίΐυ()1ηί$ ίο οΙΓοίο οοΓρΟΓβ δρβείπιβη 8<)ηιίι*&ΙυΓ? Ογ- 
<ϋη3ΐαι 681 0Γ6(|;οηα5 δΑδίηιΟΓυιη 6ρίδ€οραδ 3ηΐ6 
Ρ3$(1]2, ςυοό 30110 572 ίηοίϋίΐ ίη (Ιίβηι τπι ΑρΓίΙίδ : 
«ΐαίϋβιο $3110111$ £υ86ΐ>ίυδ δ3ΐηθδ2^ΐ6ηδΐ5 , 1ίΐΐ6Γΐ8 
μαίο ρο&ι Ρ9ΐδ€ΐΐ3 3ηπί ίΙΙίυδ <ΐ3ΐίδ Γ65|)θη(ΐ6η8, Ιι^ηο 
^1^ 0Γ(Ιί03ϋοη6ΐπ ηοη ρ1]ΐ€ΐιί886 βΙ^ηίΟεαί. 

^^11. ΙηνΗίίητ α Οτβ^οτΙο Ν^ηεηο , ^κβιη ηι»ί/ 
£ιι<ι7ίιιι. 

Ι^θΓρ3ΐΐ€ΐ8 ροδί θΓ(ϋπ3ΐίοη6ηι ϋΐβΐιοδ» βΓ6^0Γίαιη 

Ί^-ηιαι ίιινί&ίι 6Γ6ςοηιΐ8 Γ^γδδ6ηυδ, αϋ βιηιίεο ηιίδ- 

^^»ηι εο§οοιηΗΐ6ΐη δυυιη δοΙ^ΓβΐυΓ. Ηυηο νηιίοαηι 

('^ ηηείυιη Ευδ6ΐ>ίυπι δβπιοδΑίβηαιη 3υΐ δαηοΐυηι 

^«^Ιΐΐίβιη ΑΓίίΐηΐιΐΓ ΤίΙΙβηιΟΗΐίυδ : νυΓηπι ίδ αιηίευδ 

Μο^ΐίυβ 651 (|α&ηι ίρδβ Βαδϋϊιΐδ. Γθ8ΐ(]η3ΐη βιιίι» 

^^^οήιΐδ 111 0Γ31ίυηίδ οχοηΐίο « ίΐα»ηι οογλιμ Νγ:>- 

ί)0Γ.«,η. 58. 

Ι^' ΙΙίίίί., II. 59. Λ 86Π0 1ΐ3ΐ)ϋί1, δϋ)ί αιηίϋυηι 3ΐ) απιίοο ν6ηίΓ6 (ϋχίΐ, 8ΐ> 
3υ<1ίΐοτίΙ)ϋδ ροδίηίαι ηππι Γβπι €ΐ3Γίυδ βχροηί νβ- 
Ιίηΐ, 61 δίβΐίηι Μογδ6η 61 Λαγοπ ίη πιβιΐίυπι ρροΐβη ; 
ϋδςα6 ρ6Γα€ηΐ6 ϊηΐβΓ δ6 οοιηρ&Γαϋδ, ίΐεΓυηι ρθ2»ΐυ- 
|31, 3ηηοη ρ6Γδρίου6 €θ{;ηοηιίη6ηι δυυηι, ίά 681 ϋΓ6- 
^οηίλω , 6( υη3ηίπΐ6ηι , \ά 6δ( ΒβδίΠυπι , θΓ3(ίο βΓ- 
Γιηχ6Πΐ : ι ΗοΓυιη 3ΐ(6Γ, ίηςυίΐ (ά)^ ηοδ υηχίΐ, βΐ 
Ιαΐ6ηΐ6δ ίη π)6(]ίηίη ρΓοάϋχίΐ.... ηοη υΐ άίςηυηι 6Γ31, 
60 δρίπΐυ ςυί ίη ίρδο 68(.... ΑΙ16γ ν6ηΐΐ αΐ ηοδ εοη- 
δθΐ6(υΓ, 36€οηβΓΠ)6ΐ, δρίηΐαί(ΐυ6 πιαπδυβδεαί. ι Ουπι 
6Γ([0 ηιίδδυδ δίΐ 3 Βαδίΐίο 6Γ6§οηυδ Νγ$δ6πυδ, ({υοιΙ 
ιηαηίίΰδΐυπ) 6δΙ 6Χ όίοΐίδ , 3(]ν^ηίΓβ ηοη ροΐυίΐ ρο- 
δΐηιϋο θΓ(1ίη3ΐίοηίδ , υΐ ΒαΓοηίο νίδυιη οδΐ, Αίςηβ 
ρ6Γρ6Γ3ΐη ΐ62ίΙυΓ 9ρυ(1 ΒίΙΙίηπι Ιη ίηΐ6ΐ-ρΓ6ΐ.ιΐίοιΐθ 
ιίΐιιΐί ΟΓαΐίοηίδ υηϋβείηιχ : ν6Γυηιΐ3ΐη6η ρ3υ€ίθΓϋ)ϋδ 

Β ρο&ι οΓϋίη3ΐίοπ6Πΐ (]ί65α8 3(1ν6ηί1. Ιη ίδΐ3 θΓ3ΐίοη6» 
υι ίη 63 ςηαη 3ηΐ6 οογ3πι ΒαδίΙίο ΙιαϋυβΓαΐ, νίηι δίΐή 
ί11αΐ3πι οοη(|η6ΓίΐαΓ, 86(1 Ι3ΐη6η ο1)δ6ί(υίυηι δυηιη 
ρΓοαΐ;6ΐυΓ. ΟοΙβΙ ςυοϋ Ν>δδβηαδ 56Γίηδ ν6η6ΓίΙ, ν6ΐ- 
υΐί ροδΙ οΐ3ίΐ6ηι 3υχί1ίυιη , ρο8( Ι6ΐυρ68ΐ3ΐ6ηι ^υ1)6Γ- 
ιιαίοΓ, ροδί είε3ΐΓί66ΐη ιη6(1ίοίη3 : νβΓηιη δο ηυπο 
ε6ΐ1υΓ6 61 Γΐ(1υοί3ηι €0η6ίρ6Γ6 (ΐ66ΐ3Γ31 , ςυοϋ βΓ^ζη- 
ηΐϋπΐυ 6δ( 1ΐ3ηο 1ΐ3ΐ)ί(3ηι ΟΓβΙίοηοηι ρήα3(|υ3ηι ΐ\}%Α 
6ΐ3ρ5υδ ίη δοΓιΙυϋίηβηι δ6 εοιιΐυΐϋπΐ. 

0. Οιΐβτ^Ια: ΒαεΊΓή οοηΐνα Οτβροήιιηι^ €ΐ Οτβροήί 

€οηΙτα ΒαίϊΙιαιη, 

νίχ Νγδ$οηυδ Ναζίαπζο (1ί506ί»δβΓ3ΐ, ομπι Οτεςο- 
ΓΪυδ (]6ε6ρΙυαι δ6 6δ$6 δϋηΐίϋηδ» ίιΐ{ξίι ίΐϋίαπι , δοΐΐ- 
Ιυ(1ίηίδ<ιυ6 ϋεΐίεϋδ ρϋρΓΓηΙΐυΓ. Βαδίϋιΐδ εοηδίίία 8ΐια 
εοη8ρίεί6ηδ βΓΟ^οηί ίυ§3 ρβπίΐπδ εοΓΓυβΓβ, ευηι 
^ 60 ^Γ3Υίΐ6Γ 6χροδΐυΐ3νίΐ. Αι 6Γ6[;οΐ'ίυδ ]ηηι αΐΐυηι 
£[6Γ6ηδ οοΓϋί ίηίΐίεΐυηι νηΐηυδ, 6χ ςυο ρ6Γ νίηι 
0Γ()ίη3ΐηδ ΓυβΓαΐ 3 Β3δίΙίο , ηοη ιηίηυβ 3εΓίΐϋΓ τε- 
δροη(]ίΙ. Ηίηο ίΠχ 1ίΙΐ6Γ3Β, Ιιαυά (^υίϋβιη ]οεοδχ ιι( 
3ηΐ63, 66(1 δΐοηΐ3ε1ιθδχ 30 νβΐιβηιεηΐεδ, υΙίΓο εΐίΓο- 
(]υ6 (13(26, (ΐυί1>υδ, άυηι δυ3ηι ςηίδςυβ 03αδαιη Ιυε- 
ΐυΓ, δυ3δ 6ΐί»πι βηίηήδ ε(£ΐ6δΐ11)υδ 6886 ίταδ ϋοεεηΐ; 
ςυοΒ δί Ιοη^ίϋδ ρΓθ06δδίδ86ηΐ, ηοη Ι3ΐη ρεπίβοίηπι 
€ΙΐΓί8(ΐ3η26 3Πΐίθίΐί2Β 6Χ6ηιρΐ3Γ ίη Β3δϋίθ 61 6γ6{;ο- 

ηο 1ΐ3ΐ)6Γ6ηιυδ• 

01, €11. ΟηβηΐΗΓ ϋτ€§οτ\η$ \ταηάβιη »ΐΰί [αΰίαηι, 

Α ρΐηνίύη^ εηίραίητ Βα$ίΙια$, 

Αοοερίίδ Β3δΙ1ίί 1ίιΐ6η8', Γ6δεπρδίι 3ΐςυ6 Ιιΐδ ν6Γ- 

1)ίδ 6Χ0Γ3υ8 6δΙ 6Γ6£;0Γίυδ (β) : ι 068ίη6δη6 13ΙΙ(16ΙΙΙ 

ϋοδ ηΐ3ΐ6€ΐίε(ί8 ίηε6δδ6Γ6 , υΐ ίηδαΐδοδ 30 τυδίίεο», 61 
^ 3ΐ>3ΐηί6ίδ ίοορ68, 61 ηβ νί(3 ςυί(ΐ6ηι ϋί^ηοιί, (ΐυοηίϋηι 
63, ςυο) ρ3β8ί δυηιυ^, ίηΐ6ΐ1ί£;6Γ6 3ο ρ6Γ86ηΐίΓ6 βοδί 
8υη!υ8?....ΡΓ3α(]6ΐη ίη φΐ3ηι ίη(1αεΐί δυιηηδ, δοΐ'ίυδ 
ςαίιίβηι ιιυ3ηι οροΠυίΐ, 86(1 Ι3ηΐ6η 3ΐίςυ3η(1ο 3$ηο• 
νίιηυβ. Αΐ(]υο Ιιυ]υ8 ^6ί 6α1ρ3ΐη ίη 6ρί$€ορ3ΐ6]π 
ΐΙίΓοηυηι εοπΓϋπηιαβ, υΐροΐβ ςηί ^16 Γ6ρ6ηΐ6 δΐιρΓ3 
ηοδ 6ν6Χ6Γί(... Ηθ6 οηιηίυη), ^υ£ ρβΐίηιαΓ, ΐΗ3χίηΐ6 . 
Γίϋίευΐυηι 681, ν6ΐ ροΐίυδ ιηίδ6Γ3ηϋΗΐη , ηίιηίΓυη) 
ςιιθ(1 ίίίίβηι 6ΐ ίη]απα 3ίΒείυηΙϋΓ, 61 αοευδαηΐυΓ. > 
ΥΐΐϋροΓαιίοηβηι ηοη οίΓιι^ίΙ Β38ΐ1ίυ8, ([υοϋ β(1ίδδί 
ιιηηη αιηίεϋΐιι :ΐ6 ορίίηΐϋ (Ιο δ6 ηΐ6ΠΐυΐΜ ίη ορίβεο• 

(^/) Ογ. 11. η. 3. 
(<») Ερ. αϊ, 3!. 190 Υ1ΤΑ δ. 6ΒΕ(;0β|Ι. ρ3ΐ68 οιΐΓ&δ, ρΓ9εΐ6Γ ίρ8ΐα$ νοίυηΐηίβηι, ΰοη]βεΊ8$6ΐ: Α («ΠΙ. (Ιτ^^οηηι ά£ ηοΙΙίηάϊηε ^ηο^α^ηι α ρηΐτ^^ Βι 
βΐ ςυοίΐ ηιιπϋβ 6χευ52ΐίοηθ άί{;ηιιιη βΓΛΐ, νίπιιη 
ρΊ6(3ΐ6 61 βίοηαβηΐία ίηβίβηβπι , ςιιί Εοέΐβδί» 6{;γ6- {Ίαιη <)3Γ0 ορβΓ&ιη ροΐβΓ3ΐ , ίη ο1)$^υπ$$ίιηιιιιι 
αης;υ1ιιιη 20 οιηηίΐιυβ νίΐ» εοιηιηοόίδ (Ιβ$ΐίΐυΐυιη 
Γ6ΐ6£:ΐ8&6ΐ. 01>]ίεί6ΐ)&ηΚ αΐίί αΙίυίΙ ςυί(]ρ!αιη, ρΓουΙ 
νβΐ ηιοή5υ8 οοηιρ»Γ&(ί βΓαηΐ, νβΐ ΟΓβςοπί ΰ3η83 
ίΓ3$€6Κ)2ηΙαΓ : ι ΐ36η!|;ηί$$ίηιί αυΐβιη > ςυί^υβ ηββίβ- 
€ΐυηι 61 6οηΐ63»φΐ(ΐηι & Β3βι1ίο Γυί&δ6 βΓβ^οπαιη, 61 
ρο$ΐςιι»ΐΏ ίρ5!Η8 ορ6Τ8 υ&υβ ΓαβΓΟί, νείυΐί ναδ ςυοι)- 
ϋαιη ί^ηοϋίΐβ ρΓθ]6εΐυιη. ΟβοΙαΓαΐ βΓβςοπυβ (α) 6β 
απΏΑ ΓβΓΓβ ηοη ρο356, 61 < ρΓΟ Ιαείεηΐΐϋυδ βΐ &νίΙ)ΐΐ5 ■ 
ιαηςυαπι ρΓΟ &ιιίΐ)ΐ&1)υ8 6ΐ θ3ΐιοηίΙ>υ5 (ϋςΙαιΙΊϋΓ). ι 
ηο|;αΙ υΐ ίρ56 ευιη Αη11ιίπ)0 1)6ΐ1απι ^εΓ3ΐ, αο $Ί1)ϊ 
οιηηίυιιι ΓβΓυΐΏ Ιοεο ςυί6ΐ6ΐη οοηεβάαΐ. Οεηιυιη Ιιίβ Ε δοΐίΐαϋίηε, ίη ηηαιη κ6 ρθ8ΐ ΟΓΐΙίπαΐίόηεπι Γβοε 
Ρ6Γ&1 0Γ6$0Γίυ8, €1(0 ΓβίΓ&εΐυβ 6$ΐ]ϋΙ>6ηΐε ρ^ΐΓβ € 
Ίη8ΐ2ήΐ6 Βαδίΐίο; ςιιαρΓορίεΓ ίη θΓ&ιίοιΐ6 («}, ηααι 
ρο8ΐ Γ6(ϋΐυιη €0Γ3ΐη αίΓοςυβ 1ια))υίΐ, 60 υΐίΐιΐΓ βχοι 
(Ιίο : ι Νίΐιίΐ 560661(116 ΓοΓϋυβ» ηίΐιίΐ ΑίαίείΐίΑ ν«'η( 
Γ»1)ί1ΐυ8. Αί) Ιιίδ 6{;ο Άά νο$ «Ιυείυβ βαηι , νίαοΐιι$ ΐι 
€Ηπ8ΐο, ηοιι Γ6ΓΓ6ί8 ε&ΐ6ηί8, 86(1 Ι6ή3εί88λΐηί8 Βρίη 
1(18 νίηεαΠβ εοη5ΐπεΐαδ« > ΑΙίευηάβ 86 γεηΪΓβ ΙιΙ 
▼βΓί)ί3 06ε1αΓ3ΐ ΟΓβμοΓίυβ ; ρΓοίικϋβ 1ι;6ε ογαΙιο ηοι 
8ΐ3ΐίιη ροϋΐ θΓάίηα(ίοη6ΐιι, υΐ τΐ8υιη £81 Τί1]6ΐυοηΐΐ€ 
Ιΐ3ΐ)ίΐ3, 86(1 ρο$ΐ Γ6(]ϊ(υπι 6Χ ίυ^α. 06ίηιΐ6 »(1ϋίΐ 8< 
ηηΐεα αίϋβ οιηηίη ΓβΙίηαίδββ, αΐ 866αιη ρΙΓιΙο&ορ1ΐ3 
ΓβΚΐΓ, 61 Ε1ί« ΟοΓίηεΙυηι 3ε 1θ3ηηί8 <]686Γΐυηι οο^ί υ6γ1)18, <]υα3 ^]υ8 (1ο1θΓ6ηι πΐ3χίιη6 ίη(1ίε3η(, 6ρί8ΐο- ^ (3886; ςαοά 6ί (Ιίε6Γ6 ηοη Ιίευίΐ ςυο άϊο ΟΓΐΙίηηία! Ι3ηι είαικίίΐ : ι ΟυοοίΓεβ (υ ςαί(ΐ6αι νίπΙίΙβΓ 3^6, 
6( οοηΓθΓ(3Γ6, οιηηί3ςη6 3(1 (υ3ηι ίρ8ίυ8 ^ΙΟΓίβιη, 
(]ΐΐ6ΐη3(]ιηοι1υηι Ουνϋ Ιοιτ6ηΐ68, (Γ3ΐΐ6; ηεε 3πιΐοί- 
ιϊ3ΐη, ηεε τίΐχ εοηδυείυιΐίπεπι 6ΐ Γ3πιίΙί3Γίΐ3(6Πΐ 

νίΓ(υΐ6 30 ρί6ΐ3(6 ρθΐίθΓ6Π) 1ΐ3()6η8, πβο ςυφ 6Χ 1ΐί8 

Γ6ΐ)υ8 ίιοηιίηυιιι <]β Ιβ ορίηίο Γ(ΐΙηΓ3 ί>ί(, ςυίιίςιιριη 
ειΐΓ3η8,•56υ υηί ϋυη(3Χ3ΐ 16 8ρίπ(υί 3(1(1ίθ6η8. Νο8 
\-6Γ0 ί(1 (1υπΐ3Χ3ΐ ΙυοΓί 6χ 3Μπεί(ί3 (αα εβρίεηιυδ, 
υΐ αιηίείβ ρο&1ίΐ3ο σιίηίιηβ ϋιίβιιιιιβ, η6ο Οβο ςΐΐίϋ- 
ςη3ηι ρΓχΓεηιπιυβ• » Η3ΐΐ(] 6(ΐυί(ΐ6πι ΟΓεϋΙϋβηΊη εα 
ίΐ)|;688ί886 Β38ί1ίυπι ιη3ΐ6(1ίεΐ3, ςιιχρποπΙ)υ8 ερίδίοΐ» 
νβΓΐ)ί8 εοηΐίπεηΐϋΓ; 86(1 63 εχ 6]ϋ8 ϋίεΐίδ εοιίδεςαί 
6Γ620Γίυ8 ρΓΧ ηίηιίο άοίοτβ εχίβιίιηβνίΐ. δεΓΪρΙαηι 
11300 ερΐ8ΐο!3ηι, ηβη Ι3η1υπι ρθ8ΐ θΓ(1ίη3ΐίοπ6ηι, 86(1 
611301 ρο8( Γυ[;3ηι ϊηιίε ρ3ΐ6ΐ, ςυο(1 6Γ6ξθπιΐ8 ΓΓ3ϋ- ^ 
άονα 8ί1)ί Γ3εΐ3αι 86 86081886 (1ίε3(, 3((|α6 οιηηίυηι 
Γ6Γυηι Ιοεο ηοίείεοι 8ί1)ί 3 Β35ΐίίο εοηθ6(1ί ροδίυΐεΐ. 
1ρ83 6(ί3πι η33ΐ6<]ίεΐ3, ςυ11)υ8 86 ρείΐΐαηι 3 Β38ί1ίο 
ιΐυ6ΓΐΐυΓ« 6ΐπη ]3ηι ίϋ({ί886 ρτοΙ)3θΙ. δθΓίρ(3 ςυθ(ΐυ6 

ίΐΙ 8606880 ερί8ΐθΐ3 ΙΠ068ίΐυ3 86600(13 (6), ίο ς03 

ίη<1ί^η3(υΓ 6Γ6£;οΓίθ8 86 ίηεπίχ 3εοο83π (ΐυί3 53- 
81013 οοη 3εεερί(, •ο(1ο 61 ςοΐ6(6 οοίεε 66 2ΐοπ3π 
ρΓοβίείοΓ. 

Ιηΐ6Γ Ηχο ]υΓβΪ3 8εΓΐρ(301 3Γΐ)ίΐΓ3(0ΓΤίΙΙβηΐ00(ία8 

€ρί8ΐοΐ3ΐο 6Γ6|;οΓίί 3(1 ΝίεοΙχιΙοοι {€); 86(1 ίιηηιβ- 

ΓίΐΟ. Μίΐ(608 6Γ6β[0Π08 Νίθθ1)θ1θ 1ί((6Γ35 Β38ϋϋ 6001 
8015, 1ΐί8 ςα86 Β38Ίΐίί6Γ3ηΙ ρΓίθΓ6 Ιοεο ρ08ίΐ!8, 8038 

8υΙ)]οηχίΐ, 8686 (ΐοί(ΐ6α) εαηι Β38ίΙίο αΙ)ί(ΐο6 εοη- 
]υη{[ί νοΐ6θ8, 86(1 6αηι 8ίΙ)ί 3ο16ροο6η8. Ηίηο8 ▼ί(Ϊ6- ^ 

ΙΟΓ ίη(β1ΐ6Χί886 Τί1ΐ6Π100ΐίθ8 (ά) ΙίΦΟ ν6Γΐ)3 : € Οιιηι 

Β38ί1ίαηι Μ3|;οοιη πιίΐιί 860ΐρ6Γ ρΓχιοΙεπηι, ιοηιείδί 
ίΐίί εοο(Γ3Γίοηλ νΙ(ΐ63ΐθΓ : ΐοηι ηορο ηοο^ο6 ρπΒ- 

Γ6Γ0, » 6(6., Ιά 681, ίη(Ιθί( ΒΙΗίΟβ, Ι 13016181 ί1ΐ6 ΠΙ6 
8ί1ΐΙ 2016Γ6Γ31. ι Νοη 60101 Ιΐ8Β0 ν6Γΐ)3 1(3 306ίρί6η(ΐ3 

8001, 40381 Β38Ηίηηι 6χί8ΐίηΐ6ΐ 6γ6{ΟγΙο8 ρ1α8 8ΐ5ί 
ΐπ5θ6Γ6 ςο3ΐη ίρβί. ίϋίΐ δ38ία)ΟΓαηΐ 6ρί8(ρρϋ9^ 81 (101(1601 Ιΐ3ηθ ΟΓίΙίηΐ^ 
1100601 οοη 8θ11ΐθ(1θ, 8β^ ίθΐρ605υ8 10 ]ον3η(1ο ρΑΐπ 
ϋ3ε6Γ(1θΐϋ ΐ3ΐΜ>Γ 501)8660108 6>1• Ρί£ΐ6Γ63 <1ί&6Γϋ] 
ν6Γΐ>ΐ8 8θΙί1θ(1ίη601, ίο (|0301 86 Γ666ρ6Γ3ΐ, ΐηϋίΟΑΐ 
0001 3ΐΐ (/) 86, ι 06 Ιΐί$ ςθ1(]601 801 3Π130ΐί85Ιΐηί5 3( 
ΓΓ3(ΓίΚ)υ8 86ΓηΐΟ»68 ίαΐρ«ΐΓΐίΓ6 80511001886 , υΐ 3ΐ 

οηιηί η6|;οΐίο Γ6γΊ31ο8 βεεοιη ρ1ιΐΙθ8(>ρΙΐ3Γ6ΐυΓ. ι 
Ουί(1 ρΙυΓ3? Κ6ε3ηΐ3ΐ {§) ςο'κίςυίιΐ ρο§1 θΓ(1ίη»(ίο 
ηεπι ρΓχ (ΙοΙοιβ ίη Β^δίΙΙοηι 38ρ6Γΐιΐ8 (Ιίχ6Γ3ΐ : ι ^^ηι 
εηίοι ΐΓ3ηι »1)ίίείο, αηάίαηΐ ηιαιαιιείί ει Ιαϋβηίητ **\ 
0130001(1116 1ΐ3πε, (ΐπ.ν ιιΓιΙή νίιίι 3ΐΐυΠΐ, ρΙαοίι1( 
νυΐΐο οοο$ρίοίο, 30 δρ1η(υί 3γπ(Ι60, ηιί1ιί(ΐο6 οοοι- 
ηιοΐοοι ρ60(ο8 8θ(ΐ3ΐ0Γ, Γ6(1ίΐ<]ϋβ Γ3ΐίο; 3ΐςο6 αηιί 

€1113, ίθ8(3Γ 03100126 00080ρΐΐ26 61 6Χ8ΐ1θεΐ£, ΓΟΓ8ϋ9 

6χ ρ3Γνο ί^ηίοοίο Γονίνίδείΐ ει 6χεί(3ΐοΓ. ΙΙεοοβΓΑΐ 

εθη8θΐ3Γί 301013 0163, 61 3ηχί6ΐ3ΐ6 3ΐΕοί6ΐ)αΐυΓ ίιι 
016 8ρΐΓί(08 01608 **. Οίχί, 0110^0301 111 ρ05ΐ6Γ1ΙΠ1 

3ηιίείΐί£ Γΐ(]βοι 1ΐ3ΐ)6ΐ)0. ι ΝοΙΐ3 8306 3η(β οηϋιίΑ- 
(ίοηεηι ίοΓ^ϋ 03083 Β38ίΙίυοι ίηΙβΓ 61 βΓβ^οηυοι 

εχ&ΐίΐίΐ; 8θΐ3 0Γ(1ίΐ13Γΐ0 Γ(Χ38 ΙΟΟνίΐ : 1ΐ£€ νεΓίι», 
(]ΙΙ£ Γ31610Γ $6 (]1χί886 6Γ6^0Πυ8, € ουα(|ΐΐ3ΐο ίη 

ρο8ΐ6Γθοι 30ΐΐείιίχ βϋεοι 1ΐ356ΐ>ο, ι Ιε^υοίιΐΓ 3(1 03(- 
(610 ερίδίοΐφ Ιηεεβίηι» ρποι», ςο3οι ρο8( 3ΐ)]60ΐυηι 

Γ6^60(]Χ δ38ίηΐ0Γ0ηΐ £θθΐ68ί9β Ο008ί1ίυθ1 50Γίρ5ίΐ. 

Ου» ςυί(ΐ60ΐ οοιοίβ, θΓ3ΐίοο6θΐ ουοο (Ι6θίοΐ3ΐιι Ιΐ3ΐ>ί 

Ι3<11 οοη Γθί886 ρ08( ΟΓ(1ίη3(ίθΩ601, 86(1 ρ05ΐ()Ο3ΐη € 
Γ(]]$3 Γ6>ΙίΊΐ (>Γ6^0γ1ιΙ8, 013ηίί6δ(6 (ΐ6ΐηοη8ΐΓ3Ι11. 

ϋΐν, 6τΰςοΗΗ$ ίη ΟΓαίΊοπβ ικ/ι ηιηίαΐηηι $β ρτοβ- 
ίβίην. ΑΜΐιίάΗ$ ίη «ιΐέΜ ραη€$ ΟηςοήπΌΛ ρϋΐΐνα- 
ΙιζτΒ (τναΐτα οοηαίητ. 

Ιη 63 θΓ3(ίοο6 8ΐηε6Γ3ηι 010(3110060» ρΓοΓαείιΐΓ 

0Γ6βΟΓίθ89 Γ3(3(|0β 001013 Ιΐ3ΐ)6ΐ, 30 (30(16111 Εοοίβ- 
8136 8ί1>ί 00010118896 ^θ1>6Γ030θΐ3 03ρ65ε6Γ6 ίΟ ΑΟΙΟΙΙΚη 

τίιΙβίοΓ ίιΐ(1υχί886• 1(3406 δ38ίιο3 ΐΓβ οοο$ϋΐυί(» 5ε<ί 

ρΓίθ8(103ΙΟ 3(1 ίΐβΓ 56 30θίθ([6Γ6(, 0θ3Π8, <|υ% ΟΟνΧ' 

Οϋρρβάοοί» οίτίΐ38 βΓ3(, Εοΐβϋοοι βρίβοορυοι υιι« ••Ρ831. XXXIII, δ. •• Ρ83ΐ. ι,χχνι, 5. (ή Ερί8(. 3ΐ. 51. 
Ρ) Ερ. »Ι. 52. 
ο) Ερ. .11. 4. 
{α) Ιη β.75., ρ. 179. {€) Ογ. 10, η. 1. 

(ί) 11)ί(1. 

{3) 11)κ1., ο. 2. %ί ΥΙΤΛ 5. 6ΚΕ0ϋΗΠ. 203 €0Φ 6ι^οηο ρ9ΐΓ6 &1ίίβ(|ΰ6 ηοηηαΙΗ» 6ρΊ$ΰορί$ Α κιιηΐ• » «)ϋίη<ΐ6 ^ΓβνΙΐβΓ βχροηίι ςπΊϋ €ίυ$ ΰ:ιυ8ΐ οπΰηΑτίι, Ιιΐ2ηι|υ6 ΟΓΑΐίοηβιη 1ΐ9ΐ)ΐιίΐ ςυχ ιιαηο Ιβπία 
ΜϊΧΆ 6$ΐ. Η2Β€ ν6Γο €υιη 06Γ€ηΙ 3ΐ)80η1β 80 ΓΟΓίβ 
βι»πι ί;ηθΓ3ηΐ6 Β3$Ί1ίο, ηπί δβ ρΓΟ ιηβίΓοροΙίΐα'βΙ 
ορίΐϋ αΐΓίυ$<ιιΐ6 0.ιρρ3ϋοαχ ϋϋνβΓδίιβ ΑιιΙΙιίππιιη 
μηϊαί, ηοοιίϋΐη ΩπΊια οβδβΐ οοηίΓονβΓβΙα, νβΓϋη- 
({υοι ϋηΐ 116 ΟΓϋίηαΐίΟηβπι ί8ΐ:ιιη νείυΐ ίιι οοπίυιιιο- 
Ιμοι $ιιί Γ:ΐϋΐ2ΐη ΙιαικΙ χςπο ίΙΙβ ηηίιηο ΙηΙβΓρΓβία• 
κιαΓ. Οθ€ΐΐΓΓίΙ 2ΐηίοί ςυ6Γ6ΐί8 βΓβςοηαβ Ιιίβ νβΓ- 
Ι)Κ (β) : < Νοιι νβιιίιηιΐδ ιη ηΐ8£;ηί ί11πι$ ραβίοπβ 
€οαΐ6ηιρΐιιιη 61 Ι^ιιοιυίιιΙαηι , ηιιί 8ρΐ6η(ΐυαΒ οίνίΐαΐί 
ρτχ^ίιΐβΐ. ΗοηοΓηΙ)ίΐ6ηι 8€ίιηιΐ3, οηραΐ α{;ηο8αηιυ8..• 
&ικηΙοΐΰ8 61 ρΓΰΕ8ΐι1ϋ8 9ΐΐ£[βΓβ 5ΐυ(]υίιιιυβ , ηοη 
βοΙιΙγαΙμγθ; 1ΐ£ηΐ1ΐ€08 βτΰΠΰΓβ, ηοη οηΐιοϋοχοβ 
ϊηηιΐυυβΓβ. » Ουιη 6Γ6ςθΓίυ8 δαβίιη» 9υΐ ν6ηί880ΐ, 
9ΐ( ΥθΐιΐΓύ ροΓηΓοΙ, 8υ3 6]ιΐ8 οοηδίΐίυπι ι]ίΙί£;6ηΓια 
ρπΒΓφυβΓαΙ Αιιΐΐιίιηιΐδ, 61 δα&ίιηοΓυιη ραΙυ(ΐ69 αηΐβ 
ο(€ηρ3Τ6Γ3ΐ• 0ιιίη6Γι.'ΐιη ρΓθ1]ί56ηΐί 61 ΰοηιηιίηαηΐ! 
Οηξηήο, οοηνίοΠβ ρΓθ1)η'5ςυβ ΓβΓβΠλίη 8€Γίρ$ίΙ 
Γρι$ΐο1αιη, νβΙιιΓι Ιπιιιηρίιιιιη ίη τίεΐυιη €3ηοη$• 
ι ΡθΓΐί»5ίιιιυ8 Αιι11)ίιηιΐ8 αιΙ ηοβ, » ίιιςυίΐ 6γο^ο- 
Ηι»((')« (ουιη 6ρί$εορι$ ηηίΙ)υ8(1αιη νοηίΐ; δίνβ υΙ 
ρβίΓΰΐιι πι«ιΐϋΐ ϊηνΊί»6Γ6ΐ (οαιιι ίϋ ςιιοςυο ρτχ 50 
ΙίτκίΜΐ), $ΐν6 υΐ ςη36 6^11 8(;6Γ6Ι. Οιιιιιςυβ ηηιΐΐίβ 
Βοϋ» :ιιιίιηυιη ηοδίΓυιη Ι6ηΐ8886ΐ» ραΓΟβεΐαδ εοαιιηβ- 
Βοηηδ, 61 $35ίιη6η868 ραίιιϋββ, βΐ ηοδίΓαιη ΟΓϋίηα- 
Ιΐοοοηι, ιιυηο Μ&ιιϋθ «ΙΙοςυβηδ, ιιυηο ρθ5ΐυ1;ιη8, 
Βκοο ΐβίιΐ28 ίηΐ6η1&η9, ηυηο 6ΐρο5ΐυΐ2ΐιΐ8, ηυηο 
Ιΐϋ(ΐ3η3, ιιυηο νίΐυρ6Γ8η8, ναΓίίδ (Ι6ηί(]α6 ΟΓαΐίοηίβ 
ηΓουϋ$, &ΐΓορΙιΐ8 αΙ(|πβ 8ηι1):«2ϋ)υ$ ιΚβπδ, Ι3ηςιΐ3ηι ^ 
ίρ» βοΐυδ ηοϋ'ΐδ οΐ) οειιΐοβ ρΓοροηοηάιΐδ 08$6Ι , 
Βνηφίβ ηΐ6ΐΓοροΙί$ , υΐρ»ΐ6 ιη»]0Γ 30 ρΐ'ΧβΙαπΓιοΓ.» 
Βΐΰ ΑηΐΙιίυιυ», ί^ϋί, ουιη ηυΐΐα ίη Γ6 06ιΙ6Γ6 6ι'6§ο* 
Γ'ίΐΒΐ εοη$ρ«λί886ΐ , Γ6ΐ>υ» ΙηίϋΟΐΊδ ίΓαΐυβ &1ι$0685Ίΐ, 
^ϋΛΐηβΐΗη οΊ νΰΙιιΓι ΡΜίίρρί$ηιαηι (ΐιιβπιϋαηι βχρίΌ- 
Ι>ηιι$..Νοιι ηΐϋΙ.ο ρο^Ι» 6Γ6£;οηυηι αιΙ β^ποιίιιηι 
το£>γίι Αιιΐ1πυιιΐ8; (Iυο^ οιιιη 6ΓΠ§[οηο ρβΓπιο- 
Ιειίαιβ 658βΐ, »ΐ(|α6 ίη]ϋΠ3Π) Γΐ6Π οΙ»ηι»Γ6ΐ, ΑηΐΙιί• 
α» θαιη ΓΟ^ανίΐ » υΐ 8:λ1ΐ6Π) 6]υ$ ορ6Γ3 Βα$ίΠιΐ8 
^ ϋ€ϋ1)6Γ3ηι1(ΐιιι 64 «)6 Γ6 8€θυιη α(Ιϋιιθ6Γ6ΐυΓ. υ 

Ρθ1ϋάΐϋ8 681 (^Γβ^ΟΓΪυβ, 61 δΟΓίρΗΙΙ Β3$ί1ίθ, Γ6(1Ι 

<ο(2ΐϋ (]υ8 ]αϋςΊθ ροηηίΙΙοηδ. ΙΙϋΒ («Γ6|;οπί Ιίΐΐβπβ 
ίί ικ» 1100 ρ6Γν6η6ΓυηΙ• §6886Γίΐ, χςααπιςπβ ηοη 6886 ιΙοηιοηδίΓαΐ, υΐ οηιη 
ΒαδίΙίί οϋΐΐδα ίη οίΤβηδίοηβιη ΑηΐΙΓιηιο ιοπογΙΙ, Βα&ΊΙίο 
(ΙίκρΙίοοαΙ νβίαΐί ίη Απίίπιηαιη ρΓορβπδΙοΓ. θ6ΐιί(ΐυο 
810 βρίδίοΐ^πι €ΐαη(1ΐι : ι Ουθ(Ι δί Ο8ΐοπΐ3ΐίοηί8 ^Ιο• 
Γίνςαβ ηίιηίο δΐυιΐΐο ΐοηοΓϊβ, «((ριβ 6 Ιοοο δυροποΓβ 
ηοδ 3ΐΙθ(|ΐΐ6Π8, νο'υΐ πΐοίΓοροΙΙιαηυδ ρ;ΐΓνχ οΙνίΐαΓιβ 
ιη€θΐ3$, τοί οΓιαηι ηιιΐΐίιΐδ, ηοΙ)ί8 ςποίΐηβ δΐιρβΓοί• 
Ιίυπι 681, φ«ο^ ορροηαπιυδ. ΙΙοο οηίω οπιηίΙ)υ9 
ίαοίΠίιηυιη 681, 30 ΓοΠαδδο χςηίυδ. ι 

ΟΐρίβΐΌπι ρΓοροίίΐβΑΐ αΐ) ΑηΐΙιΙιηο Γοηακιοηοηι, 
αΐ (Ιο Γ6δΐίΐΗβιΐ(ία ραοο οοηιηιυηίδ ίπίΓΰΐαπ €ΐ6ΐίΙ)β- 
2 ηιΓιο, ηοη Γ6ρυ(1ί.ινίΙ ΒοδίΙίΗδ, ίπιο^1ϋ>6η(6Γ Αοοορίΐ. 
ΙηΙβπ;» &Γ6§0Γίιΐ8, οιιπι ηηίΐηιη 8ίΙ)ί α(] Ο3ροδ8οη(1»πι 
86(Ιβηι, ςιιβηι οοουρΑτβΓΑΐ 8ΐςη6 3Γΐη3ΐί8 ηήΙίιίΙ)»» 
ΙυεΙιηΐηΓ Αηΐΐιίηιυδ, 80068δυηι ραΐΟΓβ οοπίϋΓβι, 96 
ηοΐΐοΐ οΙ>5θαΓ3 δρβ 61 ^x^2ί οίδροοίαΐίοηο οΐίΐι» 
^ο1ί1>βΓ9ΐίοηί8 (Ιβ ρ306 οοηιροηβηάα ρβηιΙβΓβ , βιηβ- 
Ι3ηι (11υ(|ΐιβ ορίηίαηι δοϋιυιΐίηβπ) τεροΓα. βΓβ^^οπηβ 
ρΓβ8ΐ)γΐ6Γ ϊη ίρ$ίυ8 Υίΐα δοπϋίΐ οιιπι &ϋ χ^ΐ'υΙοΓυκα 
<1οηιΙοί1ίυηι οοιιΓιίςίβδΟ, εΙς φροντιστήριον άσθβνών 
χαταφεΰγεχ. Ταπί 3(1(1ίΙ : ι Ρ6Γϋηΐ αηιοηι οιιπι, η66 
οΙ)ΐ3ΐίοηοηι, ηοο θΓάίηΑΐΊοηοπι, ηβο ^«Γιϋιμιβηι αϋαιΙ 
οοΓϋπι, ηα9β αρυϋ ορίβοοροδ Ιη ηΐ0Γ6 Η ίηδίΐΐαίο 
ρο^ίΐΑ δυηΐ, 838ΐπιί8ρ6Γ6βΐ8δ6; ν6ηιηι δϊιιιαΐ ^ιΐςαο 
6ρίδθορυ8 ΟΓΐΙιηαΙυδ Γυίΐ » . Γμ^&βι βηίιοο οοηοβ• 
ρίδδο. » 

δίο Ι3ηι ^Γ&νβ οηηδ βχουβδίΐ βΓΟ^οπυδ, δίο ΐηνίδλ 
3ΐ)]6θίΐ δαδίηια, ςιια: ΐοΐ οί ιηο1θ8ΐίβ8, 61 (]Π38 ηυΐΐα 
υηςηαπι (!ίθ8* <|υο&(1 νίχίΐ, οχΙιαιιπΓβ ροΐυίι. ρβρ6« 
τοΓυηΙ : 538ίηι&, Ιπηυ^ιη, οχ ()ηίΙ)υ3 6Γ6β[θπο« υΐ 
Ιρδίυδ ν6Γΐ)ίδ υΐ:ΐΓ (τ/) , ι οηιηίδ νίΐα; ΐηοοηδίλπΐ!» 6| 
ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐίο ηιοηβνίΐ. ι ΟιιΙδ 61 ηηαΐΐδ ίΙΙο 8ΐΙ 1θ6υ8, 
Ογο^ογΗ 03ΐαηιίΐ3ΐίΙ}υ8, (|α3Γαηι ίοηδ οΐ οπ^ο Γιιίΐ» 
31(1116 οΐΐΑΐη 03Γηιίηϋ)α8 Ι3ΐη Γαηοδυδ, βχ ίρβο.ΟΓΟ- 
Κοί'ίο (Ιίδοίηυδ. 

€ΥΙ1. 8αηηιοηιηι ύ€$€τϊρίϊο. 8ΐαΐίο ηηίνάαη 6$Ι Ιη ηΐέά'ιο ρεηηΙραΙίΒ Η/τ, 
7/1 Ι€ηα (Ιαρραάοοηηί^ ηηωίείηίϋίητίη ίτίμΐΐύίΐη οίέζαι• 
8ίη€ αηηα, $ίηβ νίίοτβ^ ηΟιΗ ίίαΰ3η$ Ιίδ€ΓαΙβ^ 
Ηοτήένι ναΙά€ Η αίΐρη$ΐΗ& ρα§αί. 
Λ ΐνοΜΐ ΒΛ$Ηη§η€ηΐΜ$ β/η» Οη^ηΗΒ βΜπϋί η ΟηιηίαΙίίο ριιΐΌί$, βΐ $ΐτβρίΐΗ$, 61 αιηηΒ, 

"-' Ι,αιηβηία, €]αΙαΐη$, ^χααοηε, ΐοΓΜβηΐά, οοηψβάε^ ; 

ΡορνΙαα νέΓΟ, ηηοΐί/ηοΐ ρΒπρτΊηί Η εηοηεζ. 
ϋ(β€ €ταΐ 8α$ίηίοηίηι ίϋβοτκηι ΕοΰΙ^ίία., Τ€ρΜΐ• 

Οαβηινίδ Β38ΐ1π 63ΐΐ83πι 8ΐΓ6ηυβ 83ΐΐ8, υΐ νίαοΐιΐΓ, 
^«ο<1ί«86ΐ 0Γ6(;οΓΐυ9, ΙΙΙίϋδ Ι3πΐ6η ΙίΙίβΗβ οββηδϋδ 
βη Β3»1ία8, 61 οαπι 60 ίιιι^3νίΐ ςυ38ί Αηΐΐιίπιυ 
'^τβτοΐ. 11ΐ8 Τ6Γΐ)ί5 Γ6£ροηϋίΐ 6γ6|[ογηι8 (β), ίοοβπιΐο 
<|οίιίβιιι, 86ΐΙ 3οηΐ6Γ οβΓρβπάο Βλδίΐίιιιη : ι Οα3ΐη 
κηΐ(ίΐ£Γ^ 61 64|ΐιηΐ0Γαπι ρυΙΙοΓυιη ηιοΓβ, 6ΧδίΙί8 ίιι 
^» ϋΐΐ6ή8 1 Ν6€ ηιίηΐΗΐ Ιβ 3(1 ^ΙΟΓί^ιη ηυροΓ. βνο- 
(>ηιη 08ΐ6ηΐ3Γ6 ηοϋίδ Τ6ΐΐ6 ςυαηι ||;1θΓί3πι ηβοίηδ 
*)*ι αΐ Ιΐ36 ηΐιοηβ Ι6ίρ8υηι βιι^ιΐδΐίοΓβιη ΓΟιΙάαβ. » 
ΦΚΗΐΑ«1ηιοι1υηι ρίβίΟΓββ. «ιαΐ 6χΙπ)ΐ3δ ΓοΓηιαδ ϋ6ρίη• 

ΜθΓ.13.η.ί. 
ΜΕρΐδΙ.31.53. 

ί'ΑΛΟΙ.. «Ε. XXXV. Οαίά ίρίίΜΤ, ρβΓ Ι)€αηι^ [αΰΛΤΒ ιη€ (νφιηηί (αίί ? 

£οηΐ€ηΐηιη Ề ? ηιαίοτηηι βχάρβνβ ίηαιηαί^ 

Εηΐύ ί€τίή, $η/ΙΌ€αη Ιαίο ? 

Ν£€ ΗαΙ?€Γβ ηύί ίιοε ι^Μΐ'ιιηι ύοΙΙθ€€ϊη^ 

Ωη/π ίβίημβτβ Ιίοΐο ρβτ νιηι €Χίητί)οτ ? 

Ναο ραηβιη Ηιώΐΐηηα €ταηί, φιβηι Ιιο$ρίΐί \ταη/^€• 

Τ€ίη ί 

β;ΐΓ8Μ< [ΗρίΐίΌΗΒ ηΗν(αίΗ€ί €«τ$0Γ.ίη ηιοιιΐ^ιιι* 
8αηίμί€ηί ίηηΐϋΗΐη νιΐο! ρ€ηη$, ίΙύΐΗΊα$ ηκται. 
8αά ηιάί! $ιιιη ΙηοταΙηι ? ηοη βηίηι €οη»Ιαηί (ιιρϋίναί 
Εταηι, ηΐ αρρατα. Ξεά οηηι οτηηία ροφττβ ιάαιη, 
Ι η (ίοα ηηο ψιαυαι <»»ι : ραΐτύ ίταη ηοη (ύτο (β), βίο 

(ά) Ογ. 43, η. 50. 

(ε) ϋαηη. Οε Υΐΐα «να, ?. 489 οΐ δΟφ 105 β ριΊ» ]ΐώ0ηί€ ραΐτ€^ Μ οοηάιΐΙοΜ ηΐ €0 ηιοτίιιο Ιί^€Τ 
ζίΐ αΙ>Ιτ€ φίο ν€ΐίΐ. 

Καφίβ 6Γ6β0Γίυ$, &1)]60ΐί8 8α$ίπιΐ5, ίη βοΠίικΙί- 
ηβιη 66$β Γβοβρ'α; 86(1 9ΐίυϋ ίρ$Ι ίυϋβιιικίιιπι Γαίΐ 
€6Γΐ8ΐη6η ουηι ρ^ΐΓβ, (|υ! αιπι αϊ) 60 υι δα&ίιη& ιβ- 
η6Γ6ΐ ο1>ΐίη6Γβ ηυΐΐαΐεηαβ ροΐαί9$6(, δαίΐβιη ρΓβοΊΙ)ΐΐ9 

108818(106 68ΐ €0η96€υ1υ8 II Ι ΝαζΊ&ΠΖυΐΙΙ ΓΟιΙΐΓβΙ , 

βλίηςυβ Ε£€ΐ68ί&ιη, €ηί τ^^^ηάΛ ρβΓ χίαΐβιη ιιηρ3Γ 
6Γ8ΙΙ, &()πιΊηί3ΐΓ«Ίη(ΐ3Πΐ 8υ5αρβΓ6ΐ• Εά αυΐβιη Ιβ^β 
νΐοιιΓίλιιι ρπΕΓβύΙιίΓΑΐη Ναζί&ηζβο» ΕΰοΙββί», €0- 
|[βηΙΰ ραΐΓβ, 8υ8€6ρ)ΐ υΐ (ϋηΐηιηιηοάο 1)ΐ8 ηβχίϋυβ 
ΙβηβΓβΐιΐΓ οϋΓι^Αΐοβ, άαηι ρ&ΐ6Γ 8υρβΓ8(63 6β8«1 ; 60 
«ηΐ6ΠΙ 6 Τίτί8 ΒΙΐΜ&ΐΟ, 8ίΙ)ί 1ίΙ)6ηΐΐη 6896^ 3ΐ>ίΓ6 ({110 

τβΙΐ6ΐ. Ηί8 ίρεβ ΐ68ΐ3ΐυΓ Υ6Γ5ί8 ίη ΟΓ^Γιοηβ, ςυ^ιη 
%ά ρορυΙιΐΓΐι Ναζί^ηζοπαιη 1)&1>υίΙ (α) : < Νυηο (]ΐ»Ι- 
ύβνη οαιη ρΓ^εΙαΓΟ ραπ^πΐβ €υΓ9ΐπι Ιΐλΐιο 8υ3είρ6τβ 
ηοη Γ6€υ80, νβίαΐ ιη&£[η« &(ΐαίΙχ 61 &1ΐί88ΐιη($ νοΙ»ηΐί 
ρυΙΙαβ ηόη ίηοοιηιηοιίυδ 6 ρΓορίπηυο αιΐνοΐαηβ• 
Ρο$ΐ6α τβΓΟ ρ6ηη8πι ιη69πι δρίπΐυί, φΐο νοίβΐ, 61 
ςυοίΐυο ιηοϋο γοΐεΐ, ΓβΓοηάαιη ϋαίφο ; ηβη «{υίβηιι&ιη 
βη(, (]υί 1116 οο((6Γ6, »ηΐ αΙίοΓβυπι ΐΓ&(1ιιε6Γ6 ροβδίΐ, 
ευιη 6ο οοη$υΙ(2ΐηΐ6ΐη.... Ηχο ΙιαΙιυι, υιγι Ν&ζίαη- 
«βηί, ηυη βίιηρίίοί ληίιηο 1)6η6Υθΐ6ηΓΐ96(ΐυ6 ρΐ6ΐιο λΐΙ 

ν09 ϋί€6Γ6ΐη. 8ΐφ16 1ΐ06 68ΐ ΑΙΐίΐηί 1061 &Γ63ηυηίΐ. > Ιη 
€&ΓΠΐίη6 Ββ ι»Ηα <ιια Ν&ζίαηζοηαιη ΕΓ.Γΐ68ί8ΐη 86 

ΜΙ8€6ρί886 ]υ881] ραΓβηΐΊβ (ΐ6€ΐΑΓ2Ι(, ίΐλ 866Ι1ΙΙΙ Γ6ρυ- 

ΐΑίιΙβιη &€ <)ί€6ηΐ6ΐη {ΰ) : 

Νβςκύ ΰηίηι τβ$ ί$ια ίηνΐΐηη ηΐΒ ΰΟΜίηηρεί^ 
ϋπί η$ΰ νΙΙα άεηηηίίαΐίοηδ^ Μ€ ηΙΙο ρΓ0Ώύ$$α ίβηβοτ : 

Ού γάρ χαθέξβί τοντ\ ί^ητ, Λκοττά με^ 
'Οτ οϋτξ χήρνγαα, οϋθ* ύπόσχεσις χραιεί' 
Όντως άηίιγαγί με ηκήσας φόβος. 

$ί€ ηΐ0 ήοΐήχ (οτηιίάο τΰάαχίί. 

Εχ 1ΐ86 €Γ6ξθπί ρΓχΓ4;οΐθΓ9, ςηα, ραΐΓβ «ιίηίιβη• 
16, ιην'ιΐυβ αάιηίηίδίΓαικΙφ ΕοεΙβκίφ Ναζί&ηζβη» ευ- 
ηιη 8α8€6ρίΐ, ηοη ρααοί βηιη Ιιυ]υ8 £ο€ΐ68ΐ3Β ογΗι- 
ηαΐυπι Γυΐ896 6ρΐ56ορυπ) 9Γΐ)ίΐΓ3ΐί 8αηΐ. δοά ςαιϋ- 

ςυί(Ι 69 (16 Γ6 86ΓΊρ86ΓΗη Τ616Γ68 »0 Γ6€6ηΙΪ0Γ69, 1θ- 

ϋηρΙβίίοΓ ηοη 68ΐ 8ΐΊυ9 168118 ς[υ3πι θΓ6|$οηυ8 ; ηβο 
λΐϋ υΙΗ πιη]οΓ ηυβπι ίρδί 0(ΐ68 ΙιαϋβηάΑ 681. Ηχο 
1ρ8ίιΐ5 8ηηΐ 9<1 (»Γ6£οηιιιη Νγ88οηυπι 80Γϋ)6ηϋ8 
ν6Γΐ}9 {€) : ι ΙηίΟΓ οιηη68 6ΐ6ηίπι €οη8ΐ9ΐ, ιηβ ηοη 
Ν^ζίαηζΊ, 86(1 δ.ΐ8ίπΐ0Γαιη 8ηΓΐ8ΐί(6Π) 6Γ6αΐαηίΐ Γυί886» 
Ι9ΐη6ΐ8ί ίη ρ9ΐη8 Γ6ν6Γ6ηιί9αι» 61 60Γαπι ςυί 8πρ- 
ρ]ίθ69 1ΐ0€ 9 ηιο €0ηΐ6ηϋ6ηιηΐ, 9(1 Ι)Γ6ν6 Ι6πιρυ8 

ρΠΒί6€ΐυΓ9ηΐ 40981 Ιΐ05ρί(68 9α806ρίΠ)υ5, ι 616. 

οχ. Οτ€§οτΐΗί Βα$ίΙίηηι άβ(βηάα, α ηηοάαη ηιοηα^ 
ϋΗθ αοΰΗΜίΗίη, ίξηοά 8ρίήΐΗηι ίαηΰίηΐΗ ΟβιΐίΛ Λοη 
Λρρ€ίΙα$$€ΐ, 

Ρθ8ΐ 8υ8<^ρΐ9ΠΙ 9 ΟγΟ^ΟΠΟ Ε6€ΐ68ί36 Ν9ζί9ηζ6η» 

9(]π)ίηΐ8ΐΓ9ΐίοη6πι, ΙΐΑΐκίαοΜίυβ θΓ9ΐιοηβηι <Ιυο(ΐ6• 
6ίιη9ΐη, 6θηΐί2Ί886 ▼ί(1β(υΓ]αΓ(|;ίυπιςυο(1 ίηίΟΓ Ιρ8υιη 
βΐ (]υ6ΐη()9πι π)οη96ΐιυπι 6Χ8ΐίϋι ά^ Β98ΪΙίο. ΙΙβιη 8Ίο 
η9ΓΓ9ΐ 6Γ6|;οιιυ8 ίη 6ρί8ΐοΐ9 9ΐ. 96 : ι €οηνίνίυπι 
ςιιθ(ί(ΐ9ΐη 6Γ3ΐ,ίηφΐορΙυππιίοΐ9Π8&ίιηίνίπ ηοϋίβς'ΐβ 
Βπιίΰίϋλ €οη]αη€ΐί 9€€οηιΙ)6ΐ)9ηΙ, ΐΚΐιιο ίηΐ6Γ 608 νίΓ 

(α) Ογ. 12, η. 5 61 β. ; (6) V. 523. (β) Ερίβΐ. ιΙ. 42. νίΤλ 5. βΚΕαΟΚΙΙ. 20Α 

Α α"ί<1&'η ρΐ6(9ΐί8 ηοπ)6η 1)9ΐ)Ι(ηπιςα6 ρη6 ββ Γ6Γβη8. 
Νοηιΐυηι 9ΐ] ροευΐα Υ6η1υηι 6Γ9Ι, €ηηι, υΐ Ιη €θΐι- 
γΊνϋ$ η6π 8θΐ6ΐ, (Ιβ ηο1)ί8 86γπιο 6χείΐ9ΐιΐΓ. Οηιιιί'-' 
1)08 ρΟΓΓΟ ΥΪΓίοΙββ (098 9πιρϋ8$ηηί8 1αη(ϋΙ)ΐΐ8 βΟά' 
Γβηΐίϋυβ, ηθ8(ΐυ6 6ΐί9Π), υΐ ίί8(ΐ6ΐη νιΐίο 8(0(]Ί» «Ιβ- 
(Ιίΐοδ, 9(1]υη|ζοηΓι1)υ8 • . • ίη(1ί{ζη6 ΐοΓιΙ Ιιιο ρΐίίίοδο- 
ρίπίδ. Ε((ΐοί(1η9Π) 1ΐ06 68ΐ, ίη(ΐοί(, 3(Ιιηο(1οπι Γοηο5β 

6Χ€ΐαΠΐαη8, Ο Υίη, (109Π1 ν9ΐϋ6 Π)6η(ΐ9€68 61 8(1(1- 
19101*68 68118! εχ(6Γ9 ςθίΐΐ6ΠΙ ΐ90(ΐ6ηΙΟΓ 89η6 νΪΓΐ 

ιΐΐί, 81 1(9 1οΙ)6(, ηιΙιΠ τ^ρυί^ηο : νεπιπι ςοο(1 πιαχί- 
πιυηι 68(» ί11ί9 ηοη €0η66(1»πι. θΓΐΙιθ(Ιοχίφ ηοιηΐηο 

ίΓ08(Γ9 Ι90()9(Π8 Β95ΐΙίθ8, ίΓ05ΐΓ9 0Γ6ς0η05 ; ΐΐΐβ, 

ςπΐ9 86ΓηιοηΙΙ>θ8 8018 ν6π(9(6πι ρΓ0(1ί(; 1ιί€, ςοί» 
ρ9(Ί6η(ί9 809 69Πΐ(!6Πΐ δίηιοί ρΓ0(1ί(. ι Τυπι 1ΐΐ9 
Ορο^οΓίοδ €0ηνκία(0Γ6πι Υ6Γΐιί8 Γ6(]9Γ8θί( : € υη(1ο 
Ιιοο, ο Ιιοπιο ▼906, 9((ΐϋ6 9ΓΓος9ηιί3β ηοιπίηβ, ηογο 
ΟαίΙιαη 6( ΑΙ}ίΓοη? υηϋ6 ηοΙ}ί3 (Ιοκπΐ9(οπ) ρΓοαιη!- 
β9(0Γ ν6ηί8? 5ίεοίή6 (9ηΙηΓθπι Γ6ηιπι ]υϋί€6ηίΐ 
(οΐρβοη 6ΐΰοΐ68 7 Τόπι ίΙΐ6 : 6Χ ΕορκγεΙιίΐ ηΐ9ηγη5 
8)*ηο(Ιο ηυηο νεηΐο, 69πιςο6 (ΙΙοΐί π)6ί (68ΐ6πι Ιΐ3ΐ36ο 
(510 6ηίπι Γ68 86 1λ»1)6ΐ)α(), 91Γ|06 ίΠίο ΒίδΐΙϊυηι 
Μαι^ηπιη αυιΐίνί, (Ι6 Ρ9ΐΓ6'(]οί(]6ΐη 61 Ρίΐίο ορ(ίπιβ βΙ 
ρ6Γί66(ί$κΊηι6, 9((ΐ06 οΐ γίχ ςοί8(|υ9ΐη 9ΐίο8 ίαοΊΙο 
ςο69ΐ, (ϋ^86Γ6η(6ΐη : δρίπίοηι 89η6(οπι 9υ(6ΐη υοιι- 
Υ6Π6η(6πι 90 (ϋδΐθΓ()υ6ηΐ6ηι, ι 6ΐ€. Ι^κογ ρ1ιίΙο$ο- 
ρΙΐ08 ί1ΐ6 Ι)α$;ί1ίοιη νί(ορ6Γ9ΐ>&( 60 ςυοιΐ δρίΓίΙυηι 
89116(001 Οοοηΐ ηοη 9ρρ6ΐΐ9886( €οη6ίοη9θ(1ο ; &€ 
νοίοΐί 9 Υ6Γί(9ΐ6 4ΐ6€Γΐη9Γ6ΐ, 68ΠΙ(|06 ρθΙί(ΐ€6 013^19 
<\09Π1 ρί6 ρΓ£(1ί69Γ6ΐ. Β9$ίΙϋ ρ9ΐΐ69 8(Γ6η06 (!€Γ6Π(1ϋ 

Ο ΟΓ6{;οπο8/69θ898ςο6 Γ6(Ι(1ίϋ11 60Γ δρίιΐίοπι 8αη- 
^ο(υπι 6ΧΡΓ6886 6ΐρ9ΐ9ΐη 060ΠΙ ηοη (ϋο6Γύ( ; 4υ9ηιτίι 
6υηι 6856 06αιη, ηοη 86608 αο ΡίΓιοπι, θΓ6(ΙοΓβΙ, λο 
Υ6Γϋ!8 6(ΐ9πι 08ΐ6η(ΐ6Γ6(» ηίοιίΓΟίη ίη ίηδίϋϋδ 68$β 

||3ΒΓ6(Ι€08, θ1>56Γν9ηΐ68 8ί ςθ90Ι 6Χ 6]θ8 0Γ6 ηθ(1αΐΠ 
Υ066ΐη ρ0886η( 9ΓΓΪρ6Γ6, ΙΠ 60 6]60(0 ΕοοΙΰΚίΐΐηΐ 0660- 
Ρ9Γ6Ιΐ(, 696ΐ6Γ9$ς06 Ε(:6ΐ63ί38 ρθρθΐ3Γ6η(θΓ ; Ι(9(Ι0Θ 
89(108 6886 009»! ΥΟΟΟΠΙ, &6ηΐ6η(ί9 ίη ΙϋΙΟ ροκίΐΑ, 

ρΓ9Βΐ6Γηιί((6Γ6, ςο9Πΐ Εοοΐ68ί9ηι ίη ΐ9η(οιη (ϋ86η- 
ιη6η 9(!«1οοβΓ6. Τ6ηιρ6Γ9ΐη6η(οπι ίβίοιί, ςοθ(1 ρΓ0• 

])3νίΐ ρθ$ΐ69 Μ9ςη08 Α(1ΐ9η98ίυ8, ίί8 ςοί 9«]6Γ3η( 

(Ιίδρίίοοίΐ» ίρδποιςοβ βΓε^οπαπι 6ΐ3ΐηοπΙ>υδ ίηδβ* 
6ΐ3(ί δοηΐ» ηΐ ί{[η9νί» ιη92ΐ8 ηααιη 89036 (Ιοοίι-ίη» 
οοηδοΐ6η(6ίη. 

εΧ« ΟΧΙ. 6η§οτίΗ$ Βα$Ηίο ΰοηίτονίτήαη €}η$ γοιιμ 

^ $Η$€€ρΐαηι $^^η^β^αι^ γο^ομ ηΐ ίρ$€ άοααΐ ςκοΜΜ- 

ηαβ ΙΊε^αΙ ηΐί αρΰοηοηιία, ιιΙ €θηίταάί€€ηί€ΐ ροιήι τβ^ 

ρ€ίΐ€ΤΒ, ΕρίΛίοΙαΜ Οη§αήί ρ€)0Τ€ηί ίη ραΠβΙη β^* 

άρΗ ΒαιύίΗ». 

09ΐί8 9(1 ΒλδΠίοιη Πιΐ6τΐ8, Γβιη (οίαιη η9ΐΤ9νίι 

ΟΓΟ^ΟΓίΟδν Γ0(;9η8 οι (Ιθ66Γ6ΐ φΙ0υ8(|06 Ιη (Ιί9ροι»« 

Ιίοηο (16 δρίηίοδ 89η6ΐί (Ιίγίηίΐ9ΐ6 ρπι^κ^ΐί, ςυλβςιιο 

Τ0668 υ8υΓρ9Γ6, 6ΐ ςα008(ΐη6 066θηθαΐί9 «ΙΙ Ιί66Γ61 ; 
Ιΐ9α(] 6(]θί(ΐ6ΐη 809 69089, ςοί Οηΐηίοαΐ 68861 ΐηί«6Γ• 
Γίπΐ09 61 9ΐθΙί(1ί89ίηΐυ9, 8| άθΙ)1ΐ9Γ6( 4β Β98ίΙίί 86η- 
Ι6ηΐΐ9« 86(1 οί 60ηΐΓ9(1ί66ηΙί5ΐΙ9 Γ68ρθη(ΐ6Κΐ. Η3& 

€Γ6§οΓίί 1ίη6Γ98, Ι8ηΐ6(8ΐ α(1ΙιΙλιίΐΑ €8υΐίοηβ ςη9ΐο 
ιη9χίιη9, οπιηί5ο8(ΐθ6 ΙιοηοΓίδ 9(^06 8Πΐοπ8 8ίβ;ηίΗ- 

€8ΐίθθίΙ>υ8 Γ6Γ6Γ(98| ρ6]θΓ6ΐη ίο ρ8Γΐ6ΠΙ 8ς66ρίΙ Β»- κ νίΤΛ δ. 

ιίϋαβ; ςοί βΐίβιη 6γ6(;ογΙο Γ6$ροη<ΐ6η8, πιίΓαπ 86 αΙι, 
ιιοη <)ΐιο<Ι ηιοηβεΗυβ Ιιοο (ϋχί8$βΙ, 86ϋ ςηοϋ £;6ηη3ΐηί35ί- 

ηθ$ 5009 ΓΠΙ|Γ69• 8008 6( ΟΠίίΟΟβ 3υϋίΐΟΓ68 1ΐ&Ι)ΐΓΐ88βΙ 

κ (1ί$οίριι1θ8• Ηί8 Γ6$ροη(!€Γβ (ΐ6(1ί|;ηαΙυΓ, 61 ουιιι 
Ογ^^πο 6χρο8ΐυ1.ιΙ, (|υο(! 3(1 86 ιιοη νΰπίβΐ ; βκΙΗαίη 
οιίι» ηοη Ιΐ3ΐ>ίΙυΓ38 03ΐυιηηΐ98, δί ιη<ΐξη&ιη &ηηί 
ΙΜΠβιη 8ίιηυ1 ΐΓ2ϋυ€6Γ6ΐι(. Ου^ηΐο ίη.1ιοηοΓ6 68861 
ψύ Ββδίΐίαηι 6Γ6^οΓίυ8 6χ Ιιαο ρβΓίιοηοπΓιοβ 6υιη 
ίοτΐιιηάί πιΐίοηο 1ί<]υ6ΐ : ι 81 6ηίιη Ι^ηίοιη βρρβ- 
Κ95, ίηηιιίΙ, 8υρρΓίηΐ68 ίρ&ίυδ ΙιηρβΙυιη, 609(]ΐΐ6 ςυί 
ίά μίτ'ΐΛ Γ68 6ν6Γΐ6η(ΐ28 €0η8ρίΓαηΙ (1ί88ίρ8ΐ)ί$, υ1)ί 
ίρ$ί5 ηοΐυπι ίυοηΙΛβ 06ί ζΤΛύίί ηθ8ΐΓΊ 6(£ΐυ8 (Ιυ66ΐη 

($», ι 616« 

(ΐυ. βπβοτίΗί ΒαήΙίο ί^νί^Ιΐ ίαιη ιηΐίΜτίΙο ΙΗΐβτη 

Π3$ίΙίο Γ680Γίρ8ίΐ 6Γ6βοηυ8 , ίρδίιπι ιΐΏΐηβπίο 
οίέηίυιη Γϋί886 1ίΐΙβΓΐ8 8υί$ί ηοη πιαίο 61 8ΐι1)ϋο1ο, 
$(<1 «ηφΙΊοΊ αηίιηο, 6Ι 6α (ΐυχ βοΐβϋαΐ 56(ΐ6νοΐ6ηΐί3 
κπρΐί$; 6ΐιηιςυβ ηϋπιοηυίΐ 83(ίυ8 Γα!856 ΐηοοιηπιο- 
()» ιηεϋίοίπαηι 3ίΓ6ΓΓ6» <]ΐιηπι οοηδίΐίυπι ϋαηΐί 8Π6- 
€&05(Γ€. (^Ι6πιιη 86 ν6ηΐυΓυιη ρΓοηήΐϋΐ, 61 ΒακίΠο 
()υ€6 1ί1)6ΐιΐ6Γ (ΙίιηίοαΙυΓυιη : ι Ουίβ 6ηΊιιι, ίπςυίΐ (α)» 
ΐΑ0{υ68ΐ, ίπιο ςυίδ ηοη αιβ^ηο 61 α(ΐ6ηΐί αηίπιοΓυΐυ- 
πΐ5 8ίι, 16 (Ιαο6&ο 8θ€ΐο (Ι6 ν6πΐ3ΐ6 (ΙίδρυΙαηβ, &ΐςυ6 

€0αΐ6Ο(ΐ6η8 ? > 

0X111. (2ιιί< ι7/« «ίι Λοι/ίι, οοηΐτα ^μϊ» νϋ§αί Οΐβρο* 
τΪΗΐη Βα9ίΙίΐί$^ ηΐ νύηίαΐ αηχίΐίηιη ίαίητνί, 
Εκί$ιίηΐ8Κ ϊΐΓ οΙ&π$8ίηιιΐ8 Τίΐΐβπιοηΐίυβ, ςυοπι $6- 
φΐί:υΓηβ5ΐ6Γ Ρηιάοηΐίαδ ΜαΓαηυ8 (Α), 6θηΐ6η(Ιοη6ηι 
ΟΓίξΟπαπι ίηΐ6Γ 61 ιηοηβοΐιαηιι Β^8ίΙίο 0Γίιη6η ρΓΟ- 
<1ίΐχ ν6πΐ2ΐΪ8 ΙηΓβΓοηίβηι, οοηΐί£!9$6 αηηο 371 : 8υ3Μ 
νίπ(Ιθ€Γιορίηίοη6ΐη 6οηθΓηιαηΐ ΙιίδΒαδϋϋ ν6Γΐ>ί8/£}, 
ςοίΐΝΐ5€Γ6|;οηυιη το^^λΙ υΐ ν6ηί8( αυζίΠαπ) ΙαΙοΓυβ 
€0ηΐΓ3 Ιιο$ΐοΜΐ ςυί 1)6ΐ1ιιπίΐ ίηΓ6Γ6ΐ)&Ι : ι 1ρ86 τ6γο 
βιοηή ΐ6 $ίηβ, υΐ ηοΐιίβουηι &ϋ ρΓοροδίΐυπι €6γ(8- 
ιηβη αΙΐ3ΐ)0Γ6$, «ε ηο1)ί5ευηιοοουΓΠΐ8.6ί, ςηί Ικίΐΐυηι 

Μΐ)ί$ ίΐιΓΰΠ. 8ί Οηίηΐ ΙαηΙυΠΙ 3ΐρρ2Γ638, 8ΐφρπιιΐ68 

ίρ«υ$Ίιιιρ6(υπι, > 6ΐε• Ηο$ΐ6Πΐ Ιιυη6 ηοη αΐίυηι 68δβ 
ΐ|03»ι Τ;ιΐ6ηΐ6ΐπ €0ηΐ6η(1αη1. ι ΝιιΙΙυπι 6ηίπι αϋη^Ι 
^ιΐφϋδ οϋευΓίί^ ίηςιιίΐ ηο8ΐ6Γ ΡΓυιΙβηΐίυβ, ίη ςιιο 

ίθ>ΐ3ΐΙΐ6Πΐ |]08ΐ6ΐη 6Χ8ρ66ΐ3ν6Πΐ 628ί1ίυ8, 6ΐ6Χ8ίΙίυηΐ 
ΜΙ 3ΐίφΓ|(| [|;Γ8νίυ8 6Χ ρΓΧΗο 8ρ6Γαν6Πΐ. ΑρρΓΟρίπ- 

^Βΐηΐβαι Τ9ΐΐ6ηΐί3 &<1ν6η(υπι (Ιβ8ί({η8ΐ βΓβ^ΟΓΪυδ {ά) 
ηηι 311 ίη €οητίνίο, ι ]η[;6η8 οιγοα Βαβίϋυηι 6886 
Ι^ΙΙαιη, νίαηίβοπιηί 1)08 €8ρΐί8 6( 8αΙ>] 11^3 ϋβ. ι Ργ8β- 
ι^Γ^, βί ]8ΐη ΒαβίΙίυδ ευαι ν3ΐ6ηΐ6 ρυ^ηαΐΒδβΐ» ηυηι 
ί{οινίχ 0Γίηΐ6η ΓυΐυΗ ρπΒΐίί ρΓΟίπΐβδίοηβ Γ6Γ6ΙΙ6- 
^(<;• ΟιιΊΙ)υ8 6ηίιη ίΙΓιυδ Πϋβιη ρΓ»ΐ6ηΐ3 Γ6Γ18• 
Ί^ίηι ηοΩ 8ρρΓθ1)3886ηΐ, πιαίΐο ηοίΐιυδ ηοηϋυηι €θπι- 
ηϊϋ) >ρρΐΌΐΜΐΓ6ΐι(. ΑΙ'ΐΛία Γ&Γιοη6πι αόιΐίΐ ΤίΙΐ6Π)οη- 
^Βδ> 8€ΊΓΐ66ΐ ΒαδίΙίυπι ροδΙ δη8ίπ)6η863 πιοΐβδίί&δ 
<&<%Γ6 ηοη ροΐυίβδο : 86 ηα1Ιίη8 8ϋ>ί ίη 6Γ6βοΓίαπ), 
< ϋβηαβ ραΓτί, ιιβςυβ ηιαςηί ϋϋΐίοΐί 6886 6θη86ίυπ).» 
Υΐπιιη Ιιαυο Γ&ΐΊοηβπι ίρδβ ηΟδίΟΓ ΡΓυϋ6ηΙίυ8, 
Ηκ^ιπτίδ )(1βιη 86ηΓΐ3ΐ 36 Τίΐΐβιηοηΐίυδ, Γ6Γ6ΐ1ιΐ * 

ΜΕρ•«ΐ.8ΐ.27. 

(Α) Μια Βα»α., ρ. 96. 

Μ 8*8.60. 71,ρι. 164. ΟΚΕβΟΑΙΙ. 5ίοα 

Α « δβιΐ ηοη ν'κίβο, ίηςηίΐ, ουΓ Βαδϋιυβ 6Γΐ3πι ροδί ιογ- 
Ι)&8 8&$ίηΐ6η568 Ιιβηε 3πιίαΐί9Β ηιιηςυαπ) νίοΐ9ΐ« 
Ιαυιΐοαι δίϋί νίη()ί€αΓ6 ηοη ροΐυ6πΐ» ουπι ρΓ3Β86Γΐίιιι 
6Γ6{[0Γίιΐ8 ρΐυηϋιΐδ Ιοΰίδ άΙοΛί απιίοίΐίαπι Ιιαε ίη γ6 
ΒαδίΙίυηι δρίπΐυί ροδΐΙ)3ΐ)υίδ86. > δίο ίιι ΟΓβΙίοηβ Ού 
ΙαίΐΜη$ Βα$ίΙΗ Ιοςηβηδ (Ι6 ΙυΓ])ί8 δ3δίπ)6ηδί1)ΐΐδ, 
ηυαβ ηοηιΐηπι ρβοΐΟΓβ 6Χ6ηδ86Γ3ΐ: ι Νί»! ςπίδ (3- 
ηιβη» ΊπςυίΙ (/Ι. Ιιοο 3 πΐ6 ρΓΟ ίΙΙίυδ 8ρο1οςί3 αεοί- 
ρί3ί,(ΐυο(] 8υΙ)Γιηί)ίοΓ3, (ΐπ3ΐη ρΓΟ Ιιοηηίηίδ 6οη(ϋΐίοη6, 
86πΐί6η8» 3ΐ(]υ6 Ιιίηο ρΓΐϋδ 6Γΐ3πι ςυαπι τίΐ3 6Χ€6(Ιβ- 
Γ6(, ()ί£;Γ688ηδ, οηιΐ!ΐ3 3(1 δρίΓίΙιΑη Γ6Γ6Γ6ΐ)αΐ; &ΐ(]ΐιβ 

3Πΐί€ίΐί3Β θΟΐ€ί3, ςΐ136 3ΐίθ<]υΙ 83η€ΐ6 00ΐ6ΐ)3ΐ, Ιιίο. 

δοΐυπι 3δρ6Γη3ϋ3ΐηΓ, υ1)ί Οβιιηι 3ηΐ6ροηΙορθΓΐ6ΐ>3ΐ.> 
Ιη 3ΐΐ6Γ3 θΓ3(Ιοηβ 00Γ3ΐη Β&δίΐίο : ι 0»3ηάθ(ΐυί(ΐ6ηι, 
ίηςηϋ 6Γ6(|;οηη8 {ρ), ιιι ηοδ ρΙοΓίβ ίθΓΐ38δ6» ς[03πι 
^ 3ΐίθ8 οπιη68 (Ιυείδ ; ίΐ3 Γυπδηηι δρΪΓίΐυπι ηοΐήδ Ιοη^β 
3ηΐ6ροηί8. Νοη ρ38δϋδ 68 ΙαΙβηίοπι ίη ΐ6ΓΓα ύβΓο!»; 
8ΙΙΠ) 3«]η6 οΙ)Γυ(υπ) ΙαΐβΓΟ» ι 6ΐ€. ΡοΐυίΙ ^τ%ο Βα$Ί- 
Ιίιΐδ^ 6ΐί3ΐη ροδΙ δ38ίπΐ6ηδ68 ΙυΓΐ)3δ, (ϋ€6Γβ 86 ηηΙ- 
Ιίοδ δίϋί ίη 0Γ6β0Γίυιη, « η6ί|υ6 ρ3Γτί, η6ςο6 ιη3|τηι 

ή^\\α\ 6836 €0η8€ίυΠ». ι Ει 66Γ16 ί(] (ϋ€6Γ6 ΙίουίΚ 

Οκ^οηο, 6ηί 3ϋ6Γΐ)ίθΓ3 ίη Βαδίϋυπι νΟΓϋα οχοίϋβΓβ: 
ςιΐ3ηΐο ιη3(|;ί8Β38ί1ίο? 

ΟΧίν. ///« Ηο$Ιί8, ηοη ναΐ€ηί. 
Νυηε νεπο βχρεηιίεηιΐυπ), 3η ΙιοδίΙδ ςυί ύεΐίαιη 

ίηΓ6Γ6ΐ)3ΐ ΒβδϋίΟ, ίβ ν3ΐ6η8 ίη)ρβΓ3(0Γ 68861; 3η 

ε6Γΐ3Π)6η, 3(1 (|υο(1 Βαδίϋηδ θΓ6|;οπυιη 3εε6Γ86ΐ)8ΐ, 
υΐ υη3 δβευηι ρπ^ηβΓεί, ί11υ(1 Γυεηΐ ε6Γΐ3πΐ6η, 
ςυο(Ι Ιιηη)ίη6Γ6 8ί1)ί 6χ 8(1νβηΐυΓ0 63683Γ63πι Υ3- 

ρ Ιεηΐε 3Γΐ)ίΐΓ3ΐ>3(υΓ. \ά ({Μβίη τοίυηΐ (Ιοεΐί88ίιηη$ 
ΤίΠεπιοηΐίυδ 61 ηοδίοΓ ΡΓυ(ΐ6ηΐίυ8, ςυοδ, οΧ> ε^ΓΟ- 
($«α8 νΐΓΐυΐ68 61 δείεηΐίαηι δίη^οΙβΓειη, ο1)86Γν3ηΐί3 
ςυαπι ιη3χίπΐ3 εοΐίπιαδ. Ηίο Ι3πΐ6η βΐ^ εοΓυηι ορί• 
ηίοηε <1ί8ε6<1ίιηυ8; η6(ΐΜ6 οηίπι Οτε^οπί 61 ΒαδΐΙα 
ν6Γΐ)3 (16 \3ΐ6η(6 (ΐ6ΐ)6Γ6 ίηΐβΠίβί ηοΙ)ί8 νίίΙεηΐπΓ. 
Β3δΠίυ8 3ά ε6Γΐ3ηΐ6η εοηΐΓ3 ΙιοδΙβιη α(]νοε3η8 6γ6- 
{οπαπι, Ηίδ 6υη)' νεΗιίδ εοηιρείΐαΐ. ι δί εηίηι Ιβη* 
ΐιιπι 3ΡΡ3Γ638, ίρδίϋδ 8Ηρρηηη68 ίπιρειυηι, εοδςυο 
ςυί 3(1 ρ3ΐΓΊ£ Γ68 ενβΠβη^βδ εοηδρίΓβηΙ, (Ιίδδίραϋΐδ^ 
υ1}ί ίρδίδ ηοΐυηι ΓυεΓίΐ Ιβ Οβί ^Γβΐία ιιοδίπ ε(Βΐυ8 
«Ιυεειη εβδε. > Ιΐ3η6, βπιαΙ^ο, 8εΓϋ)6Γ6» 6( Ιηεε άο 
Τβίεηΐΐδ 1π)ρ6ΐα (ΙίεεΓβ ΙίευΙι 63δϋίο? Αη νεΓο β3- 
δίΐίυδ υηςυ3Π] εχίβΐίηιατίΐ Οτίζοτιαοϊ^ νεί ίηιρ6Γ3- 
ΐοη, νεί ρΓ^εΓεείο, νεΙ οοςυοΓυπι ηί)3^ί8ΐΓ0, 3(]εο 

3υΐ ΐ6Γπ5ίΐ6η) 3υ( 30€ερΐαπι 6886, υΐ νεί 3υ€ΐοπΐ3ΐβ 
ν*;! £ΓαΙί3, ίπιο 8θΐ3 δυί ρρχδεηΐίβ, εΐ ουηι ΒαδίΠο 
8οείεΐ3(6, ΐ3ηΐοβ^ εοηΓεβίΙπι ίπιρείυδ γ613Γ(Ιβγ6, ηβ 
(1ίε3ηι €(ϋ$8ίρ3η$> ρεηίΐαδ ρο886ΐ? Ουίη Ιιίδ €6γ- 
Ι3η)ίηί1)υ8 ευιη ρΓχΓεείίδ 3ΐ) ίηφ6Γ3ΐθΓ6 ρπχηιίδδΊδ, 
εκ ειιπι Ιρδο' Υβίεηΐε 3(1(υίΐ βΓβ^οηιΐδ : ςοί(1 ροιτο 
ΐαίε ρΓΧδΙίΐΙΐ, ηυοίε ρΓΧδΓιΙυΓυηι οοηΟ(ϋΐ Β3δίΙίυ^? 

€Χν. ΕΜίαΐΗίηί 8βΰαα€ηη» ΐηίΒΐΙί§€ηάΗ$ αί Ααμ- 
Ηο ιιι/>ηβιι<• 

Νοη 6Γ$ο ι!β Υβίεηΐε ίπΐ6ΐΙί|[εη(!3 δυηΐ Ββδίΐίί 

ν6ΐ-Κ)3. &6ά άϋ ε]αδ δυίΤΓα^^ηείδ 3ΐίί8<}ΐίε ορίδεορίβ• 

(β) Ερίδΐ. 3). 26. 
(Ο Ογ. 45, η. 59. 
{ρ) Ογ. 10, η. δ. Ι«7 ΥΐΤΑ δ. 

ΒίΓαΐυιη ΓυίΙ, βΐ&ί ςυιά βυρβΓΟβΐ <Ιί€6η(]ιιιη, ίη ρΓοΙβ• 
|[0Πΐ€ηί3 Ιοιηί ββουικίί &<1(]6ΐιΐΓ• 

θΓ»ΙίοηίΙ)υ5 ίΠίδ 9(1 Ωηοιη ρ6Γάα€(ί$, (α) €αιη Β^βί- 
Ιίθ8 €χΜίΧ^ίη νβηίδδβΐφ αίςυβ αϊ) Ειι$6ΐ)ίο ΰίνίΐαΐίβ 
6ρΐ5€ορο » ιηβηββ^ δΰρίβηώη 3ηηί 364 , ρΓβδϋγΙβΓ 

€Γ63ΐυδ 65561, ()θΙθΓ6ΐη ίη(]6 €0η66ρ1υΐη, (!αΐί8 2ίά 

6Γ62οηυΐΐΐ ϋΙΙβΓΪδ, βί^πΐΟο^νίΐ; ουί 6Γ6^θΓίο8 ίΐΑ Γ6- 
8ροη<1ί( (6) : ι ΕρίβίοΙχ Ιιι» ρΓΟΟΒίηίυιη Ι^υόο. Οοϊά 
&αΐ6πι ΐυοΓυη) ηοη 68ΐ ΙβυάΑπϋυπι ? Αο ΐα οβρίυβ 68, 
ςυ6ΐιΐ9ΐ(1ιηο(Ιυιη ηθ5 ςυοςυβ αΓ6υιη56ηρΓι : ςα^ικίο- 
ςυί(ΐ60ΐ Λά ρΓ6$1)γΐ6Γί βΓ3(!απι ρβΠΓ&οΐί 8υπιυ8... 
Ιΐόο ηοη Γΐ6η ΓοΓΐα586 ηυ'κΐβπ) ρΓ96δΐΊΐί886ΐ... Ουοηίαηι 
&ιΐ(6ηι ίΑείυιη 68ΐ, Γ6ΓΓ6 η6€6886 681, υΐ ηιίΙΓι ςιιί- 
ϋβη τίόβΐυΓ, 86 ργ2656γΓιπ) ο5 ΐ6Π)ρυ8 ί8ΐα(1, ςυο(Ι 
ηιυ1ΐ85 ηοΙ)ί8 Ιΐ36Γ6ΐίοθΓηπι 1ίη|;υ38 ίηνβΐιίΐ. ι Ηοο 
ΐ6Π)ρυ8 Λά Υ^ίβηΐίβ ίιηρ6Γ8ΐθΓί8 ίηίΐίλ ΓβΓβΓβηιΙυπι 
6886, ΟυΠ) 8θίΓΐ€6ΐ Απ3ηί 6]υ8 ρΑίΓΟοίηίο ΓΓ61Ϊ οπιηίΑ 
6Χ 2Γΐ)Ί(Γίθ 5υθ 8υθ€688υΓ3 8ρ6Γ8Γ6ηΙ, βαΟΐΟΓ Υΐΐΰβ 

$αη€ΐί Βα$ίΐη (^) 66ηί85ίπιί8 &Γ(;αιη6ηΐίδ €θπιρΓθΙ)3νίΙ. 
Νοη π)υ1ΐο ρο8ΐ 6ν6η6Γ6 Β38ί1ϋ €υπι Ευ86ΐ)ίο βρΊδΟΟ- 
ρο 8110 8ίπ)υΙΐ3ΐ65, 3ηΐ63 πΐ6ΐιΐ0Γ3ΐχ; ςυβΓίιιη ςιιί(ΐ6Πΐ 

60Π)ρθη6Π(]3ΠΙΠΐ ΙίΧΟ Γϋίΐ 00038ίθ. 

Ι^Χ XXIII. Αά $ρΊΓΊΐΝαΐ€ηι εοηνβηίαηι δίνβ αά ά\εη\ /β- 
ιίητη αί Ενίοΰίο νινίΐαίιιν Οτε^ονίια. 

6Γ6([οηο8 3ΐ) Ευ56))Ιο 3(1 3ΐίςη6ηι οοηνβηΐυιη 8ρί• 

ηΐυ3ΐ6Πΐ, 8ίν6 (Ιίβπι Γ68ΐυηι, Ρ6γΙιοιιογΊΓιο6 νο€9ΐα8 

Γ68€Γίρ8ί( (ά)^ 61 (16 Πΐ3ΐ3 Β38ίΠθ ίπ]υη3 Ιί1)6Γ6 60η« 
ςΐΐ6$1115 681. ι ΗθηθΓ6 ςυίάβΠ) Π)6 3ΐ)3 16 3ΐΓΐ€Ι ΙΧΙΟΓ... 

ΥβΓυιη οοηΐυιη6Γΐ3Πΐ ο!}3Γί85Ϊπιο Γγ3(π ΒβδίΙίο 3 1υ3 
' ρΊ6ΐ3ΐ6 ίΙΐ3ΐ:ιη) 6886, 3ΐςυ6 6ΐί3πιηοπ) ίηΓ6ΓΓί ηιο- 
16516 ΓοΓΟ... Τυ ϋυπ) 6ο οοηΐ6Π)ρΙο ηο5 ΙιοηοΓβ 3ίΙι- 
ξ^Λ^ ρ6πη(ΐ6 η)ΐ1ιί Γ306Γβ νί<ΐ6Πδ, 36 81 ςυίδ υηίιΐ8 
νίπ 63ρυΙ 3ΐΐ6Γ3 πΐ3ηυ (Ι6ηιυΐ€63ΐ, 3ΐΐ6Γ& η)3ΐ»ηι Γο- 
νί3ΐ; 3111 6ΐί3πι οοητπΐδίδ ύοπιυδ Γϋη(!3ηΐ6ηΐί8 ρβηο- 

168 ρίη(|^3ΐ,. 3ΐςη6 6Χΐ6Ι'η38 ρ3Γΐ68 6Χ0Γη6ΐ. ΡΓθίηι!θ 

βί <ΐυί(Ι πιίΐιί οΙ)ΐ6ΐηρ6Γ3Π(1υπ) ραΐβϋίδ, Ι)0€ Γαοίβδ. ΙΙΐ 

&ΙΙ16ΠΙ 0ΐ)ΐ61)ΐρ6Γ68, 3ΐ)8 16 ρ6ΐ0 3ΐ(|η6 6θηΐ611(1θ : 

96<ΐυυηίΐ 681 6ηίπ). δί ίΙΙιιιη, υΐ ρ3Γ 681, οοΐυβιίδ, ίρβ 
ςυοςπο 3ΐ) 60 νίοΊδΒϊιη οΙ)86Γν3ΐ)6ηδ. Νθ8 3υΐ6ηι ϋβ- 
ςυ6ηίΐηΓ, ςυ6πΐ3(]πιθ(]υηι υηι1)Γ9Β οοΓροΓβ, υΐροΐ6 ρλΓνί 

61 Αά Ρ366Π1 ρΓ0ρ6Ι18ίθΓ68. » Ιπ 60Πΐυήί)6ΐί3Π1 3€Γ6ρ1ΐ 
£υ86ΐ)ίυ8 1ίΙ)6Γ(3ΐ6Π1 0Γ6ξθηί, ςαί Γ686ΓίρδΗ («), 80 

ηοη 6οηΐυπ)6ΐίθ86 , 86(1 3εοοπίΐΠ)ο<ΐ3ΐβ 3() 16£^68 8ρΊη• 
Ιμ8, 5θηρ8ί$86;χ(ΐυπιη 6ηΙπι 6856, υΐ 8ΊΙ)ί Ευ56ΐ)ίυ8, 
ςυηπινίδ ξΓ3(Ιυ δηρ6ΓίθΓ δίΐ, ]η8ΐ3πι 1ί1)6Γΐ3ΐ6πι οοη- 
06(]3Ι. Μοχ ίη 3ΐί3 6ρί8ΐοΐ3 (/) £υ86ΐ>ίο 8ΐ{$ηίΩΓ3ν!ι 
€Γ6£θπυ8, 86ηυ1ΐ3ηι 3ηίη)ο οίΓ6η8ίοη6πι 5υ566ρί886; 
86(1 6ΐί3πΐ8ί δυδεβρίδδβι, 1ίΙ)6ηΐ6Γ (ΙβροδίΐιίΓοηι .ουηι 

Τί(]63ΐ Γ6Γ38 ίη Ε€θΐ6δί3Π) ίΓηΐβηΐ68, 61 |;6η6Γ08β Γ6- 

8ί8ΐ6η(6η) Ευ86ΐ)ίυπι; ουί 86 ν6ηΙυΓαπι, δί ίΐ3 ίρδί ν1• 

ϋ63ΐυΓ, ρΡΟΠίίΐΐίΐ, υ( 6αΠ1 60 3(1ν6Γ8υ8 Ιΐ96Γ6ΐί€08 

ρα((η6ΐ. 

ΙιΧΧΧίν. ΙηΙβτ Εα$€ΰΪΗίη εΐ Βα$ίΙίηηι ραζβιη αοηιρο' 

Νοπ ίη||[Γ3ΐ3ΐη Γογ6 ορ6Γ3ΐη κυαηι Ευ56ΐ)ίο €6ΓΐίθΓ 
Γβοΐυβ 6η)βοηιΐ8, Λά 6υιη ΙΙΙίεο 86 οοηίαϋΐ ; ουηκ^υβ 

{η) Κί/αβαίί/., 6.9, η, ίΙ. 

56) ΕρΙί^ι. η1. 11. 
ί) (:;ιρ. 4, η. Γ 
Η) Ερΐ8ΐ. 3ΐ. 20. 6β£€0ΒΙΙ. 4&^ 

Α ίρδίιιη ΐ6πιροΓ6 ηιοΙΗίαπι, υΙ ΓβΓΓυηι Ι2η6, 6ΐ ^ά Γβ:!• 
(1οιΐ()3πι ΒαδίΙΙο Ι}6η6νοΐ6πΐί3ΐη ρΓορ6η(ΐ6Γ6, ίιηο η(] 
8€η1)6ηι1ιιηίΐ υ( 6αιη ρΐ303Γ6ΐ, Ιΐ3Π() (Ιυϋίίδ -ΙβδϋιηΟ' 
ηϋδ ίηΐ6ΐΐ6χΐ886ΐ, ί(] βπιΐοο ςυ3ηΐοοιυ8 8ί(^ηΐβ€3τίΐ, 
Αίςυβ 6υπι 1ΐ0Γΐ3ΐα8 68ΐ 6Γ6^οηηδ, ιιΐ 6ρί56ορυιη 
0€6υρ3Γ6ΐ, 3υΐ 3(]ν6ηί6η(1ο αυΐ 86πΙ)6η(]ο, δίπιυΙ^ιιβ 
!ΐίη6Γί8 86 οοιιιίΐ6πι ίαΐοΓυπι ροΠίθ6ΐυΓ. Απηυϊΐ Βα- 
8υίυ8, 61 6οηΓ68ΐίπι 6υπι 0Γ6£0Γίιΐ8 {ς) 6 ΡοηΐΙοΑ ί^ο• 
Ιίΐυ(1ίη6 ίη 3Γ6Π3Π1 06η3Πΐ1ιίίδ 6(1ϋ6ίΐ. Τ3ίη ρπΐίίβηΐί 

€αη8ί1ίθ, ()6 ΒΑδίΙίΟ, (Ι6 εΐΐ86ΐ)Ίθ, άβ Ε66ΐ68Ϊ2Ι €3Β$3- 

Γίβηδί ορΐίπΐ6 ηίΐ6ηΐΗ8 68ΐθΓ6£;οπϋ8; βχδΐίηοΐ» ηοηα- 
ςη6 δυηΐ 8ίηιυΙΐ3ΐ65, ίη8ΐ3υΓ3ΐ3 60η60Γ(1ί3, ρΓθβίβ»ιΐ 
Απ3ηί, ςαί ευπι 3ΐί38 ]3πι Ε66ΐ68!38 νίοίδδβηΐ, Αΐί35 
ορρπ^ηβϋβηΐ, 3ΐί33 τίΰΐυΓΟδ 86 8ρ6Γ3ΐ)3ηΐ; ηβο υΐΐα 
Γ6 ιη3([ί8 3(] 8ρ6ηι 6ν6Γΐ6ηόχ Γ9Κδ3Γ63Β, οαί ΥΑΐβΠδ 
Β ίπιρ6Γ3ΐ0Γ 3κπ)ίη6 Αη3ηθΓυπι 6ρί8θοροΓυπίΐ 5ΐίρ&1ΐ1$ 
ίπ)ΐηίπ6ΐ)3ΐ Βηηο 565, 6ηβ6ΐ)3ηΙιΐΓ, ςυ3ηίΐ ΒΑδίΙίί 
3ΐ)86ηΐί3 61 άυοίδ ίη)ρ6πΐί3. Β6ροΓ(3ΐ3 6χ ΥαΙβηιβ 
Αηβηίδςυβ 6ρί56ορΐ8 νίοΐοη:ι, 6ΐι]ιΐ5 ρ3Γ8 ηια^» Γοίΐ 
ίρ86 6Γβ(;0Γίυδ, ΒβδίΓιυιη ΰυηι Εαδοΐήο Ι3πι αγοΙθ 
6οη]υηχ1ΐ, υΐ η66 6ρί86ορο η)οΐ6$ΐυηι 68$61 && βο« 
(^υ6πι (1ί{[ηΐΙ&(6 8υρ6Γ3ΐ)3ΐ, 86ί6η1ί3 61 6ΐοςιιβηΐί2 ει 
οοπδίϋο 61 νίηιιΐ6 8υρ6Γ3Γί; η66 ΒαδίΠυδ Ι(ΐ6θ βρί• 
86ορυπι πιίηυδ 6θΐ6Γ6ΐ 6ΐ ο1)86ΓΤ3Γ61, (ΐυο<Ι βο ΙΟΙ 
68861 ρ3ΓΓιΙ>υ8 δυρβΓΪΟΓ 36 ρΓΦ8ΐ3ηΐίθΓ. Τί1ΐ6πιοηΐίυ$, 
Η6Γπΐ3ηΐίυ8| Ρ3βίυ5) ΒβΓοηίυδ, Βο1ΐ3η(]ί8ΐ», •Πί 2ΐ1ΐΐ3 

βηηίδ Ιΐ2Β6 60η 1 1^1886 3Γΐ)ίΐΓ3η1υΓ. Νοδ Τ6Γ0 6υπι ηΟ' 

νίδδίπιο Β38ί1ϋ 6ρΐ8ΐοΐ3ηιπι 6(Ιίΐ0Γ6, Β38ίϋυηι 3ηηο 
564, Τ6ΐ ]η6αηΐ6 565, 86€688ίδ86, 61 60(ΐ6ηι «ηηο 

6Γ6£[0Πί 0ρ6Γ3ΠΙ 6ΐ €θη8ίΠθ €26δ3Γ63Π) Γ6<1ίί83β» 3€ 

^• (!β Υ3ΐ6ηΐ6 Αηαηοςυβ α§ηιίη6 νΐοΐοή3πι Γ6ροΓΐΑ$8β 
6«ί8ΐίιη3ηΐ(ΐ8. 

Ι.ΧΧΧΥ. ^Εια^ α ιηοτΒί ρατεηίηηι α!ί€ε$6 ϋτεροηηΜ 
ηοη $ίηνηΐ, 

Μοπ (ΙίυΐιΐΓη3 Γυίΐ \^x^ ρο8ΐΓ6πΐ3 ΟΓε^οηί ίη Ροη- 

(163 8θΓιΐη(Ιίη6 οοπιπιοπιΐίο• οιι]υ8 η6ςαί(ΐ6πι ηιβη- 

Ιίοπβπι ί36ίΐ ίη 63ΓΠΐίηβ Οβ νίΐα «ιια. Ν6<)υ6 6ηίπι 

{Λϊϊί η6ε68δ3ΠΟ Γΐΐϋ 3υχί11θ ρΓ0ν66ΐ3 ρ3Γ6ηΐαπΐ 9ΒΙ»8 

Ιοπξο ΐ6ΐηροΓ6 ιΐβδίίΐυί ρ3ΐί6ΐ}3ΐ(ΐΓ, 3(ςυ6 6(ί3ΐη Γγο- 
ςιΐ6ηΐ68 ηιοΓϋί, ςυίύυδ βΟΓΟπι δ6η66ΐιΐ8 ρ3ΐ6ΐ)3ΐ; 
(]ΐιί(ΐυ6 /6Γ6^0Γίυπι (Ιοπιο 6χίΡ6 ηοη 8ΐη6ΐ)3ηΙ ; Τ6ΐ 
%υπ]• 81 ηυ3η(!ο 3ΐ)6Γ3ΐ, Γ6Τ063ΐ)3ηΙ. δίε Β38ί1ίο ίη- 
βΐ3ηΙί (ΐΐ Ι η 8θΙίΙυ(Ιίη6πι 86 6θηΓ6ΓΓ6ΐ, 6χειΐ83ΐ β6, 
π)0Γΐ)υπι η)3ΐη8 3Π6Γ6η8.€Α88ΐ(]6πιη8 6η!πι,ίηςυίΐ(//), 
(Ιοηιίηββ π)3(Γί, ^Γβνί ]3η)ρΓί(]6πι πιογ1)0 ΐ3ΐ)0Γ3ηΐί. 
0(ΐ3πι 81 ηοη ()υΙ)ίθ6ΐ»ηεΙρίΓΐ8ΐ3(υ τείίεΐαπ 8ΐιηιη$, ' 
Ιυ3 ρΓΧδΟΜίί^ί ίηΐΐΐ! εΓ6<ΐ6 1ΐ3η(](ΐα3ςυηηι ε3Γ6ΐιίιηιΐ8. ι 
6Γ3ν6ΐη ςυοςαο ρ3(η8 πΐ0Γΐ)υπ) ίπ θΓ3(ίοη6 (]6είιη3 
0613^3, (|ΐια Ι3ΐΐ(ΐ68 6]υ8 ρΓ086ςυίΐυΓ, η3ΓΓ3ΐ; ςυο 
8ίη(ΐ;υΐ3π Οεί ϋειιεΩείο Γ6ρ6η(6 ΙίΙ>6Γ3(υδ 6δΐ, 3(ΐ6ο 
υΐ ςιιο (Ιίβ ηιοπίοΓΟδ ρυΐ3ΐ)αΐυΓ, 6οηδυΓς6!ΐ5 8703- 
χίιη ευπι ρορυΐο ε6ΐ6ΐ)Γ3Τ6ΓίΙ. Ιη 63()6πι θΓ3ΐίοη6, 

Π13ΐΓ6ΐη 9Γ3νί ίΠΟΓίΐΟ ΐ3ΐ}0Γ3ηΐ6ηΐ, 4η8ρ6Γ3(0 Π66 

ηιίηοΓί η)ίΓ3ευ1ο, ιιΐ (ΐηο(1(ΐ2ΐπι νίδυπι 6ί ίΐίνίηίΐυδ 
08ΐ6η8υιη (Ιοευίΐ, 3ΐ) 63 Φ;η(υ(1ίη6 ςη3 (ΐ6(ίη€ΐΤ3ΐΒΓ, 
ΓβΓ6Γΐ^εοην3ΐ(ΐί8δ6. 

(β) Ερ. .11. 169. 
(/) ΑΙ. 170. 
(0) Ερ. 3ΐ. 19. 
(Α) ΕρίδΙ. 3ΐ. 4. {» νίΤΑ 5. 

ίΠΧνί. Ιη^^ηΙ^ηι ΟηροτΊο άοΐοηηι ραήί €€Β$αηι 

α^ΓΒ<Μ α€ροίη$, 

8ί ρ3Γ6ηΐί5υ$ $βηίο οοηΓβ€(ί8, 9(ςυ6 βΓ3νίΐ6Γ ίη- 
(«Γΐΐσίη Φ^Γ0ΐ3ηΐί5υ8, ευΓίΐιη &ο11ίεΐΐα<)ίη6ΐηςυο ΓΓβ- 
({(καΐβΓ ίιηρ€η(ΐ6Γβ εοαείυβ 68ΐ 0Γ6ςοπυ$; Ιοη^β 

|πτί0Γ6$ ΰΟΓ8β, £60 ΐηθΐ68ΐί&8 ίρδί €»53ηΊ ίΓ&ΐΓΪβ, 

ιΙιβιοΓΟΓηιη ρΓφρο8ίΙί ίη ΒίιΙιγηίίΐ, ιηθΓ8 αΐΐιιΐίΐ. 
£οιη νιθ9^3, (6ΙΤ3Β ιηοΐυ Ιοη^β ρθ8ΐ Ιιοιηίηυιη ιη6ΐηο• 
ΠΙΠΙ ιηβ.τίηιό, ΐοΐ3 ρβηβ 8ΐι1)νβΓ83 68( (Ιίβ υη<ΐ6θίιη» 
0(ΐοΙ)Γί$ 3ηηί 568, 8θΙα8 βχ νίΓΐβ ίη8ί|[ηίΙ)υ8, 3υ( 
Γ^Πΰ αιω 3(1ιηο(1υιη ρ3υοί8, ιηίΓ3()ΠΊ όίνΐο» ρΓονί- 
Μφ 1)€η6Π€ΐο 02ΐΐ$3πυ8 ίη€θ1υιηί8 6ν386Γ3ΐ. Αι ηοη 
(ΐ;οτίΐ3ηιρΓο<Ιοχίΐ, ςυίρρβ ιηοπυυβ βοίίβηι αηηο (Ιβ- 
»ικηΐ^ νεί ίηαρίβηΐβ ρΐΌχίπιο, δ6η 25 ^3ηιι3^^ί 
369, υκ νοίαηΐ ΒοΙΙβικϋβΐΦ. €χ83Γϋ ο1)ίΙιι, 6γ6^ο- 
Γίυ^ ϋϋί Γβί Γ3πιίΙί3Γί8 0ΟΓ3 ίηουιη1)6ΐ>3ΐ, ίηνίδίδ ηβ- 
ροϋί» οΙ)ΓθΙυ8 Γυίΐ• €υηι βηίιη ηιυηβΓβ ρυΚ)Ιίΰο ίϋη- 
$«Γ(ΐοΓ (]Ι«83Γίυ8, ςοο ΐ6ΐηροΓ6 ιηοΓΐυυ8 €8ΐ, 8υ3ςυ6 
οΐΒοίι ρβορβήύιιβ 6Γ0(;3ηϋ3 ΓβΗςυίδδβΙ, ιηοχ υ( 6χ- 
ΐκηυιη |]3ΠΐαιηβΐηΑτίΙ, € (α) Ηθδΐ68, > ηβιηρβΰαΓίβ- 
1(3 ΊΙΗ Ιΐ3Γρ3((οηβ5, € ίηαρβΙιΑη ΓβεβΓυηΙ, β]υ$ςυβ Γ3• 
ηΙϋΐ68 Ιίΐιβπίιηβ 61 ίηδοίβηΐίδδίιηβ (ΙίπρυβΓυηΙ. 
ΕΓ3ΐιΙΐ6$3ΐ:Γοη]ΐη ουδίοδ, > 3ίΙ βΓβ^ΟΓίυδ (δ) ; ι ιηβ- 
()0 9υΐ€ΐηίο ηιοη6Γ6 ιηοηΙιΐΓ, οαηυηιςυβ ιηυΐϋιυϋο 
κ»ΓιΐΊη άβίοηοΐί ρ6€υηί3ΐη ; βΐ ςυίϋςυίϋ Γ6ΐί(]υ6Γ3ΐ, 
οπιπίβ (ϋΐααεηηΐ ίαιηιιΠ» 6χΐΓ3η6ί, αιηίεί. Ουίδ βηίιη 
(οΙΐ3ρ32ΐη ηοη ρΓΦίΙαίυΓ ςιΐ6Γ6υπι? > Β38ίΙία8, ςιιί 
ηί 6γ6£οπΊ 8038 6586 <]υ€6ΐ)3ΐ, δ€ΓίΙ)6η8 δομΙίΓοηίο 
Οο&&ΐ«ηΐίηοροΓΐδ ρΓχΓϋοΐο {ο), ηαΓΓπΙ ιηοΓίυί ρρβ- 
ιίο$ί5$ίιη3 ΐ]υχφΐβ 86Γνθ8 αΐίοδςυβ Ιιοηιίηβδ δβΓνίβ 
ηοη πΐ6)ίθΓ65 (Ιίηρυίδδβ, οΐ ρ3υ€ί$δΊπ)3^ ρ3Γ6ηΐίΙ)υ8 
ηκπιΐ3, ςαχ δ(3ΐίιο ρ3ηρ6ΓίΙ}υ$ 6Γ0{|;313 ΙυβΓυηι €χ 
ηοποί το1υηΐ3ΐ6, ςυί πιΟΓίβηβ (]ίχ6Γ3ΐ : ι Μ63 οπι- 
ηί3τοΙθ€$56 ρ3ϋρ6Γυπι. ι Α(1(1ί( ΒαδΊΙίιΐδ, ρΐϋπηιοβ 
ΡΓ0(ϋ1$5€ εοαιιηβηΐιΐίοδ ΟΓβϋίΐΟΓβδ, ςυί €φδ3Γίϋΐη α 
$6ρ6€υηί2αι βεεβρίδδβ (ΙίΰβΓβηΙ ; ςυίΙ)υδ ηυηιβΓβΙυιη 
ίο(Γ3ΐ ςΒί(]ςυί(| ρ6ΐ€ΐ)3ηΐ, υηάβ ηοηηυΐΐοβ ροΒηίΙιιβ- 
ηΐ ςυοιΐ ρΐυβ ηοη ρβΐίί&δβηΐ : 31 0Γ65€6ηΐ6 6]ιΐ8- 
ιηο(ϋ &7<!ορΙ]3ηΐ3Γυπι ηυιηβΓΟ, ηβ^^Γβ ςυοιΙ ρ6ΐ^1)3ηΙ 
"€(6356 Γαίδδβ; Γβρυ1δ3Π] ρ3δδθδ Ηΐβδ ίπΐυΐίδδο, 
><^ ΟΓβξοπυΑη ίη ιο3χίπΐ38 ββΓυιηηβδ €οη]6€ΐυιη, 
2 <1οΊ1)υδ υΐ 6χΊηΐ3ΐυΓ, δορΙίΓοηΊυιη Γ0^31 Ββδίΐίυδ. 
^03ί$3ρϋ ρί6ΐ3ΐ6, Γ6ΐ)0δ ββδίίδ, βΓυϋίΐΐοηβ» βίο., 
«ϋο^ηιϋ ίοΓ$3η Ιιΐο Ιοουδ βδδβΐ; δ6(1 άβ \ϊ\β δαίίβ 
^Γ«ςοΓίΐι$ ίη θΓ3ΐίοη6 ςυ3πι ϋβ 6ο 1ΐ3ΐ)υίΐ εοΓ3Π] ρ3- 
'ίηΐί1)α§. Ηλιιο ΐ€{;3ΐ ΙοείοΓ, δί νβΐίΐ. ΟοΓ^οηΙχ ίΟΓΟ' 
'|<) 3ΐΙ(|03ηΐο ροδί €9Βδ3πυπ) 6 νΐνίδ δυ1)ΐ3ΐχ, 
Ρη^ΐαηιί$$ίπ[)38 νίΓΐυΙβδ ΟΓβΙίοηβ ίυπ6ΐ)Π δίηιίΙίΙβΓ 

0Γ33Τίΐ. 

«'^ΠνίΙ. €ηςοηΗ$ Βα$ίΙίηίη ιηΐηιιι οακίβ €ΐ€• 
ίΐιοηί €(Είαή6ηή$ βρύεορί ρτουίάεηίβιη τβρτβΗβηάίί, 

^ηηο 570, 6Γ6£[οηυδ δίη^πίβΓβιη ίη Γβ ηΐ3χίπιί 
"ΜΜβηΐί ρΓυάβηΐί3πι 3ηίηί)1(]ΐΐ6 Γοηίΐυόίηβπι οδίβη- 
<1ιΐ. 90 ρβΓΓυριΙδ οηηίϋηδ ςυ» οΙ)8(3ΐ)3η(, αά ίϋΙΙ- 
<^ιη6χίΐαιη τβιη ρβΓϋυχίΙ. Ιρδίυδβηίπι ροΐίδδίηιυηι 6ΚΕ00Ε11. ν 400 

Α ορ6Γ3 Β38ί1ίαπι ^ΐ'δ3Γ0Φ βρίδοορυπι βΙβΰΐΗΐη ίυίι^δο 
€0Π8131. Νβηιο ςηίιίβηι (3ηΐ3 $6<]6 (Ιί^ιιίοΓ βπα'Βα• 
δίΗο, €υ]αδ 3(1ηιίηίδΐΓ3η(ΐ3β ]3ηι ρ1υππΐ38 ρλΓίβδ 36 
Ευδ6])ίο 8ίΙ)ί €οηιηιί8838 δυβίίπιιβηΐ. ΟυβηίΑ ^ρ^ιιι8 
ρί6ΐ38, ςυ3Πΐ βχίπιίλ <1θ€ΐΓΐη3, ςα3ηΐ3 άβιηιιηι 68- 
86ηΙ π)6πΐ& ίη Ε€€ΐ6δί3ΐη €268&Γί6ηδ6ΐη, ηβπιΐηβπι 
]3ΐβ53ΐ. ΥβΓηηιΐβιηβη ρίαππ)» οΒδίίΐβΓβ, φι» ηί δυα 
6Γ€(;θΓίυ8 ρηι<ΐ6ηΐί3 Γβηιονίδδβΐ, ίη ίΓηΐυπι γ63 

€688ίδ8β1. ΒβδίΙίΟδ ίρ86| ΟΟΠΙ 016(113 ί^ΠΙ ΠΙΟΓΙβ Εα- 

δβϋίοδ ΐβηβΓβΙπΓ, η6 8υ8ρί63ΐη8 ςυίίΐβπ) ίη δβ οου- 
1θ8 εοη]66ΐαπι ίη, βπιΊουηίΐ &υϋπι €Γ62οηυπι αΰοβΓ- 
δίνίΐ , Ηίβ νβΓΐ)ίδ 8€ΓίΙ)6η8, 06 τβίαΐί ίρδ6 βχΐΓβηιο» 
δρίηΐυδ 3ί6Γ6ΐ, βίςυβ 8ΐ]ρΓ6ηίΐυπι ν3ΐβ ηηοΓίβηδ 3πιί- 
60 (ϋοοΓβ ουρ6Γ6(. 6Γ6£;οπυ8, 3666ρΐίδ ΙίΚυΓΪδ, τίπι 

ΐ36Ι7Π)3ΓηΠ1 ρΓΟΓαάίΐ, ίη£;6Π)υί(, 6( 3(1 .ίΐβΓ 86 36- 

^ 6ίηχίΙ. ΥβΓυη) 6απι ρο8ΐ63 βρί86οροδ 3(1 ,υΓ56ηι 30- 
εοΓΓβτβ 86η8ίδδ6(, Β3δΐΙίί 6οηδίΠυπ) ίηΐβΐΐβχίΐ, η3- 
τί(;ϋ ΡΤ0Γ3Π1 6θην6ηίΚ9 36 ρΓθΓΐ6ίδ6ί (ΙβίΓβοΐανίΙ. 
Τυηι (13118 Λά Βββίΐίαπι Ιίΐΐβπδ , ςιΐ3ηι ίη63υΐ6 86 
(Ι^βΓ6Γ6( Ιί1)βΓ6 δΊ^ηίβεβνίΐ. ι Υί(ΐ6Γίδ ίη ςυί(]6ηίΐ πιί- 
Ιιί, ΙηςυίΙ (ά), νίΓί 6θη8ΐ3ηΙί8 6( 8θ1ί(1ί 3ΐςη6 3ηίηιί 
ΑΓΠΐίΐ3ΐ6 ρι*36(]ί1ϊ 6χί8ΐίπΐ3ΐίοη6πι Η3ΐ)6Γ6 : πιυΐο 
Ι3ΐηβη 8ίιηρ1ί6ίΐ6Γ π)3([ίδ ςα3πι €3ηΐ6 βι οίΓ6υιηδ6π- 
ρΐ6 6θη3υ1ΐ3Γ6 3ΐςιΐ6 6χ80(]υί. Ν3ΐη ςιιί λ νίιΐο Ιί- 
1)6Τ 681, 18 ςυοςη6 3(1 δυβρίείβηίΐΗπι νίΐίιηη δθ£[ηίθΓ 
6886 εοηδϋβνίι. €υ]υ8Πΐθ()ί ςηί(1(ΐ3πι ηιιηο ({ΐιοηυβ 
εοηΐί^ίΐ. Α(1 πΐ6ΐΓθρο1ίΐ3η3πι υΓίιβιη ηοδ 36είνί5ΐί, 
6ηηι ά6 βρίδεορο 0Γ63η(1ο 6οη8θ1ΐ3ΐίο ρΓοροδίΐ» 6δ- 
861. ι Ουίϋηδ ρΓβοπιίδβίδ, βίε ρΓΟδβςιΓιίιΐΓ εΑρρβηδ 

ρ ςΗ0(Ι ίηε3υΐ6 3 Ββδίϋο 3εΐυηι νί(ΐ6ΐ33ΐυΓ : < ΟβίηιτΛτΊ 
ε(Βρί, ρρίηιυπι δί (ΐαίίΙ (!6ε6ΓβΙ 3ΐςυβ Ιιοηβδίυπι βδ- 
861 ηοη ρ6Γδρί€ί6ΐ>3δ, η66 ίπιρΓθΙ)θΓυηι 1ίη{;ηίδ οε- 
ευΓΓ6η(Ιυπι ρυΐ3ΐ)3δ , ({οχ δίπιρίίείδδίπιίδ ςιιίΐηίδςυβ 
ε6ΐ6ΓΓίπΐ6 ε3ΐαπιηί3ηι δίΓηυηΙ. Β6ίη(ΐ6, δί ηοη 6>- 
(16Π1 Γι1)! 36 ηο5ί8 6οην6ηίΓ6 6χί8ΐίπΐ3δ, ςυί1>υ8 61 
νίΐ3, 61 (Ιθ6ΐΓίη3, 61 Γ6ΐί(ΐα3 οπιηί3 εοπιηιηηί3 δυηΐ, 
ηίπιίΓϋπι 3 Ό60 ίΐ3 ]3ηι ίη(!6 3 ρππΐ3 »1316 εοηδΟ- 
6ί3ΐΐ8. Τ6ηίο, 1ίεβ3ΐ (ΒΓΐίπι Ιιοε ςϋοίΐηε όΐ6βΓ6, δί 
ρίοΓαηι 06ίςυ6 ιηεία ρΓΧ(1ίΐοηιπι ίιοπιιηυπι 1)υ]υ8- 
πιθ(1ί 6ΐ66ΐίοη6δ 6δδβ }α(1ίε3δΐί, ηοη 3ηΐ6Πίΐ ροΐ6η- 
Ιίυηι 61 3ρα(Ι ναΐ^ηδ £Γ3ΐίοδθΓαπι• > Ηίβ 06 ελυβίβ 
ϋΓ6Κ0Γίυδ δ6 η3νί]ζΐί ρΓ0Γ3ΐη 6οητ6ηίδδ6, 61 ρΓοθεΙ- 
δεί (ΐ6ΐΓ66ΐ3δδ6 δίβοίΠε3ΐ Β3δίΙίο, 601 3οεΐθΓ 681 οι 
ρΓ0(ΐ6ηΙί 8666880 Ιοπιοΐΐοδ 6ΐ ρΓ3Τ3δ δοδρίείοηβδ 

π (00131. ΗθίεεθηδίΙίθρ3Γυί886 Β38ίΠθΠ1, 36 Ιαΐ6ΐ)Γ38 
(|0Φ8ίίδδ6, (ΙΟΠΙ 6ΐ6εΐίθ Ρ6Γ326Γ610Γ, ν6Γίδίπΐίΐ6 6δΙ. 

Ι,ΧΧΧνίΙΙ, Ι,ΧΧ^ΙΧ. €η9θτίη$ ηίβτηιιβ ορεΓαηι ηα- 
ναΐ, ηΐ ΒαΜΗ$ Ε€€ΐ€»ί(ϋ €α?«βπβπ«ί ρτίνβάαΐην. 
ΝίΙηί αύ %η ντΛίετηίΧϋΐιηι ηΐ τα ρτο»ρ6Τ€ ΰ^άβ- 
τβΐ. 

Ν66 αιίηοδ ίηΐ6Γ6Α 6Γ6|;οηοδ υΐ6Γ(|06 ηίΐοηίοΓ, 
υΐ ίη ΕοδβϋΙί Ιοεοπι 8ο1)Γ0261ογ Β3δϋίοδ. 6Γ6βθΓίοπι 
βρίδεορυπι €χδ3Γ63πι ίηνίΐ3Γοηΐ ρπΒδοΙβδ, ςοί ]3ηι 
ίη ΟΓ56Π1 8686 εοηΙυΐ6Γ3ηΙ; 86(1 α(ΐ60 ίηνεηοδίβ »6 
ίηιρο1ίΐ6, 01 ηβε ίΐΐοηι 3(ΐ68δ6 οροΓΐ6Γ6, η66 (Ι03ηι ο1> 
63083Π1, ηεε ςυο ΐ6ΠΐρθΓ6 δίκηίβαιτ6πηΐ. ΙΙβΚΓΗ \ν ^ίπιι. ΰζ Γίίβ ίΐια, ν. 570 οΐ δθί|. (^) Ερ. 52ηον. 6(1ίι. 
(Η) Κρ• ^Γί^Κ- ηί• ^*' 401 νίΤΑ β. βΗΕβΟΒΙΙ. ΙΜ 1)€η5 (α) 6ρί«ΐΑρί& γβηβΓίηιΙιΐί 86ηβχ ί3€ΐ&ηι 6ΙΚ>Ί ίη• Α ορβ λίςιιβ 9ΐιη1ίο ΓΓ«1υι. > ΡΓθβα806ΐιΓι ρ«ΐπ 6γ6• ]η/ί3Ίη Βοη (ϋ$5ίιηιιΐ3?Ίΐ , ΐιβο Ιαιηβη 3<ΐ6886 (ΐ6ΐΓβ• 
€ΐ0τί(. Αι 011Π1 νίπϋ ΓοΓβ ϊιοιηίηιιιη βΐυ^ΐί» ίη βΗ- 
£βηάύ βρίδΰορο ηοη (1υΙ>ίΐ3Γ6ΐ, ηοΐυιη ίβοίΐ βρίββο- 
ρ» ηβιηίηβηα 86 ΙιαϋβΓβ ςηβπι Β«8ίΙ!ο, ο5 ^{υβ νΐι» 
8αη€ΐίΐ8ΐβιη &€ <]θ€ΐηη3Β ρπΜΐ8ηΐί3ΐη, ρηκΓβΓΓβ ροβ• 
8Γΐ; ηβ6νβΓθϋ1ίυ8θθΓροη8(ΐ6ΐ)ίΙί(Αΐ6ΐη ίιηρβιΐίπιβηΐο 
€886 (ΐ6ΐ)6Γ6, ουπι βρίβοορυβ» ηοιι 8ΐΙιΐ6ΐα φΐ»Γ8ΐυΓ. 
ΡΓοιηίιΐίι 86 8<1ΓαΐυΓυιη, 8ΐ 8αβΓ8[^ίυιη ιβίικί ΓβοΙ- 
ρίβηΐ, 86 ορβτ&ιη βίβ «ΙβιοΓυπι νβΐ 8ρίΓΐΐη τβΐ €οη>β- 
Γ6; βίη αυΐ6ΐη ΰ6Γΐΐ8 οοηόίιίοηίίφαβ γί8 08ρ6886ΐΐ(ν8 
8((, 80 Π;6ΐιοη95 €αοΐΓ8 χςυίΐ8ΐ6ΐη ςοηΟβηΐυΓ, ^βγί- 
8ΐΐΓΰΐη 86 (ΐτιθ(1 (υβΓΪΙ οοηΐ6ΐηρΐυ8• ΕΑϋβπι 6ρί86ορυ8 
Ν3ζ$8ηζ6ηυ8 άβ Β&δίΙίο, φΐ60ΐ ρηκ €«ΐ6τί5 οιηηί1)υ8 |[0πυ8 ηθ8ΐ6Γ ΓιΙΐβπΐδ (Η) &ϋ 88η€ΐυηι Ευ86ΐ)ίυηι άα- 
(ΙίΙ, €ΐι]ιΐ8 ζβΐηιη, 8υ«]θΓ6$»2Γ8ΐ8ΐηςυ6 060 1ίΙ)6Γΐαΐ6ΐη 

]8ΙΙ(]8ΐ, 8ΐςϋ6 61 8€ΰ6ρΐ8Τη Γ6ί6Γΐ ΓβηθΤ&ΐ2ΐη ραΐΓ» 
86η66ΐ0ΐ6(η, 0ηϋ6 6ΐί8Π1 Γ6ηΐ 6Χ β6ηΐ6ηΐί8 8υ6€6$5Π- 

Γ8ΐη 8Ρ6Γ81. € 86η60ΐ08 Τ6ηοτ8ΐυΓ, ιηοΓΐ>α8 βυρβη- 
ΐυΓ, 16010 80*6011 οχϋΗΐηΐ, ΙηβΓίηί ροΐ6ηιί8 8θο*ιη|^η 
ΐυΓ. Ου» Τ68ηιί1]ί οοη)66ΐυΓ8ΐη βββΓοηΐ, ηβ^οΐί» 

η08ΐΓ8 6Χ 8ηίΐηί 86ηΐ6ηΐ!8 8υ06688υΓ8 6886• Αβ ρ2 

ΙΓ6ΠΙ ςιιΐ(ΐ6ΐη, ΐιιιη 8υο, ΐυιη ηο8ΐΓθ ηοιηίη6 1ΐ9ΐ>68, 
ρηίοΐιηιπι υηίτοΓίχ νϊιχ 61 τοηοΓαπί!» 08ΐι1ΐί6ΐ Ωηβηι 
ίπαροδίΐαηιιη, ιιΙιηίΓυιη ρΓ9β86ηΐ6ΐη Ηβηο ρΐΌ Εοοίο- 
818 (ϋιηίο8ΐίοη6ΐη. Αι οοπυιη 1)8ΐ)60 Γογ6, υΐ ρΓβοΊ 
1)118 ν68ΐη8, ηυί1)ΐ]8 ΓΓ6ΐυ8 η6ΐηο ηοη 8ΊΙ)Ι ςυι<1νί« |•1ί|;6η(ΙθΠίΙ ()606Πΐίΐ, ΕοοΙββίΧ €8Β$8η6η8ί 80ηρ5ίΙ (6)» Β ροΙ1ίθ6Γΐ (Ι6ΐ)6ΐ, βΠΓ/ΐΟΓ6η[| 611Π1 Υ8ΐ6η(ίθΓ6η]ςΐΙ6 Γ6• ςυ» λοηοηΠοο 6υιη Ιηνίΐ3Γ8ΐ. ΝίΙιϋ ρπΒΐ6πηί88υιη 

8ΐ) ΟρΓίΐηΟ 8606, υΐ ρΓ08ρ6Γ6 Γ68 06(ΐ6Γ6ΐ. Ι 1•ίΐΐ6Πΐ8 

βοη1>6ΐ)8ΐ (ςυοϋ 3Γ{;υιη6η«ο 6δ( ρΙαΓ68 8ΐ) 60 Γυ{88θ 
8οΓίρΐ88, ηυαιη 8υρ6Γ8ΐιηΟ» ιηοη6ΐ)8ΐ, οοηοίΚβϋαΐ ρ<Η 
ρυΐυιη, 8806Γ(Ιοΐ68, 6ΐ Γ6ΐί(|ηο8» ςοοίςυοΙ 6Γ3ηΙ οΐ6- 
ηοί, ο5ΐ68ΐ3ΐ)3ΐαΓ , 8υ£ΓΓ3|[Ιιιιη Γ6Γ6ΐ>3ΐ, ΟΓάίηαΐΜΐ 
οΐίβπ) 8(]ίιυο 3ΐ)86η8» 08ηίίί6ί 8υ9β Ιιοο (Ι8ΐ)8ΐ» υΐ 
ηρυιΐ βΐίϋηοβ, Ι3ηςβ3ΐη 3ρυι1 8υο8, 3υοΐοηΐ3«6 υΐ6- 
Γ6ΐυΓ (<;). > Ηβηο 8θΙΠΓ.ίΐυ<1ιη6πι 3 Ο^κοηο ροβία- 

13Γ6 νί(!6()3ΐυΓ Εθθ1θ8ί3Β €2Β88η6ηδΊ8 8ΐ3ΐυ8, ίη 

()υ8 3ηίιηοΓυπι ιη3£[η3 6Γ3Κ (ΙίβΒοηδίο. ΟιηηίΙ)υ8 
ρΓχΓ6Γ6ΐ)3η( ΒίΐδίΓίυιη, ρορυΓι ρ3Γ8 86ΐ60ΐί58ίιη3 , 
1Μΐίν6Γ$1Ι8 0ΐ6Γυ8, 380βΙΧ. Υ6Γυιη ίηγί()6ΐ)8ηΐ 61 ο1>- 
ιΓιΐοϋβηΐυΓ ιη3(|;ί8ΐΓ3ΐυ8, 80 ίηΟπίΦ ρΐ6ΐ>ΐ8 ρ6Γ<)ίΓΐ8- 
8ίιηί (ΐυί(ΐυ6 οπιη η)3£ί8ΐΓ3ΐΙΙ)ΐΐ8 οοη]υηοΐί, Ιιηο ίρδί 
ορίδοορί, φιοά ίοο8η(ϋ ιη3ΐ6Π3ΐη Γβΐί^ίόηΐδ 1ΐ08ΐϋ)υ8 

ρΓ9β1>6ΐ>3ΐ. 

Χϋ. Εη$€Ηαηι ΞαηιοίαΙέηίβιη αοοβηηηΐ αΒ Οη^ηΙβ. 

ΡΓ2Β16Γ63 ΟϋΠ) 3ΐ) Αήβηίδ ροηουΙυΐΠ 68861, η6 13- 

1)0Γ8ΐιΐ6πι <)ί88ί(]ϋ8 Εοοΐ68ΐ3ΐη €χ83ΓΊ6η86ΐη οοουρβ- 
Γ6ηΐ 3ΐ(|ΐΐ6 6Τ6Γΐ6Γ6ηΙ, 6Γ6^οπυ8 (<<), ςοι ηοηάυιη 
8(!β8$6 ροΐ6Γ3ΐ, πΐ9(|;ιιιιιη 6Χ 0η6ηΐ6 Ιαιηοη 8006Γ8Ί( 
88ηοΙυιη Ευ86ΐ)ίιιηι δ3ΐηο83ΐ6η86ΐη, ιηίδδΐδ ρ6Γ Εα- 
8ΐ3ΐΙιίυιη ()]3οοιιυπι Ιίιίβηβ, ίη (ΐυίΙ)ΐΐ8 (|υ3πΐο τ6γ- 

83Γ6ΐυΓ ίη ρβΓίουΙΟ €3:83Π6η8ί8 Εθθΐ6δί3 (!6θΐ3Γ3ΐ>3(. 

ΑοουΓπΐ 8300(08 ιη3ΓΐγΓ ίη €3ρρ3(Τθ€ί3ηι, ςυθ(Ι 38- 
86πΐ Ββδίΐίύδ (£), 61 οοηβΓπΐ3ΐ 6Γ6|;οηυ8 (/) , <]υ1 
8ρ1πΙυιη 88ηοΐυιη 3ΐ) 6χΐ6Γί8 ΓΟ^ίοηίϋιΐδ νίτοδ ρΐ6- οΊρί8Π)υδ. ι 5ρ68 Ογοκοπι ίΓΓίΐ3 οοη ίυίΐ. ι Ρίβπ 
8ΐίΐ6Γ ηοη ροΐ6Γ3ΐ, οι ίρ^6 811 Π), ςοίη 8ρίπΐιι« 
83ηοΐη3 νίη66Γ6ΐ; αίςαβ 3(]60 8ΐ)υη(ί6 νΐοί!• > Β3&ϊ 
ϋοδ οίοοίυδ ΓυίΙ €9βδ3Π6ηδ{8 ορίβοοριιβ, 0Γ(1ίη3ΐυ$. 

61 ίο ΙΗγΟΟΟ Οθ1Ιθ03ίηδ. ΟθΙ1>υδ ρ6Γ30ΐίδ, 6γ6|ΟΠΙΙ$ 

ςοΐ ρΓοΓβοΙοδ ίυ6Γ3ΐ, ι (/)τ6ΐιίου1ο οοο δ6θο& 80 ηιοΓ* 
Ιαοδ ΓοΓΟίΓΟ ίπιροδίΐοδ, Ιονοοίδ ΓβίΙίΐ, Βηηυβ 3ο ν3• 
1608» οουΐοβ 6Γ60108 1ΐ3ΐ)608 , 8 01300001 ίπιροδίΐίοηε 
61 υηοΐΙοοΌ, Λάάο βΐίαηι, 61 3ΐ) ϋΙΙοδ, ηοί ιιηςβϋα • 

ΙΟΓ, 08ρΊΐ6 ΓθΙ)ΟΓ3ΐΟδ. ΗΟΟ Ι^ίΐΟΓ 3(1 ρΠδ038 ΟΑΓΓβ- 

Ιίοηοδ 3006()31, ηηο<] ΙβΙιΟΓ 8ηηίΐ3ΐ6οι 306γ(, 61 βηί- 

ιοί 3ΐ3€ΓΊΐ38 ΠΙΟΓίΟΟδ 6Χθί(3ΐ, 6ΐ 6Χί1ίΐ 86060108 8ρί- 

Γϊΐο (Ι6ΙΊΙ>013. Ι δίο ΒΑδίΙίοδ, (1ίΓ6£;οπί υΐηοδςιιβ οι 

83Ο0ΐί Εθδ6ΐ)ίί 53010δ3ΐ00βίδ 0ρ6Γ3, Εθθ]68!3Β €3&δ3- 
Γί60δί8 6ρίδ00ρ3ΐυ01 δΟδΟβρίΐ 3000 570, Οΐ ΟίΙΙΐΙΐίδ 

ΒΓ^οηιοοίίδ οοοΠΤιηβι οοδίΟΓ ΡΓΟ^Ιβοΐίοδ Μ3Γ3η (ί) 
ροδί Ρ6ΐ3νίοηο 61 ΤΙΠ6ΠΐοοΙίυοι : ηβο 80(1ί6η(1ί δπηΐ 
ΒοίΙβοϋίδΐΦ 61 ΒβΓΟοίοδ, ηοί Β38ΐΓιυηι 3οοο ^69 
0Γ(]ί08ΐυηι δοηΐιυοΐ; οοοίΐο 3υΐ6πι οΐ3;ΐ8 Γ6ρ6ΐΐ6ΐι- 
(Ιιΐδ 651 Ρ3(;ίο8, ςυί 6]θ8 0Γ(1ίθ3ΐί006πι 8(1 Αηηυιο 
08(106 57! (ΙίίΓβη. 

Χ€ΙΙ. €ηρύήη$ ηβό Θΐβαίοηΐ Βα$ίΐα ίηΙέτίπΗ^ ηβϋ 
βνιη ρο$ι βίβαίοηβη ίηνίιί/; ΒαΛίΙίο ίξΜτ^ηΐί $£ ηε- 
ρίβεΐαηι τ€$ροηάίί, 

Ν6ηιίοί ()ο1)ΙηΐΏ ίυίκ, ςοίο 6Γ6£θπυ8, ςοί βΙβοιϊυιΓι 

ΒβδίΙϋ 000 ίθΐ6ΓΓθ6Γ3( , 6ΐ6010 βΓ3ΐυ1&ΙυΓ08 €3653- 
Γ62ηΐ Ο0ΟΟΓΓ6Γ61• ΥΟΓΟΟΙ €ΐΐΓίδΐί303ί ΟΙΟίίΟδϋ» €00- 

8υΐ608, 3ΐςη6 Ιιογοοι ΐ6ΠΐροΓυηι ίονίίΐί&πι ίυ^ίβοδ. ΐαΐ6 ίθ5ί|;ο6δ ζ6ΐοςυ6 (13(;γ30168 3(1 οη£6θ(]οηι Ββδί- ρ Γ6ρΓ65δο 30110110) γί(ΐ60(ΙΙ (ΐ68ί(ΐ6Γΐο, ()οο\ί 66 οοηιί- 

ηυΐΐ, (Ι8ΐί8 ίθΐ6Γ68 Γΐ1ΐ6η8, ςοίϋΟδ 86 80010)8 Ρ6Γ- 
ίϋδΟΟ) ΙχΐίΐίΑ Γυί886 ί8ΐ6ΐΟΓ (/), οοπι ΙοοοΓηβπι 3 
δρίηΐο 880010 νίοΐΟΓΟ 8υρΓ3 030(ΐ6ΐ3ΐ)ηιη) ροδΐΐ^πι 
ίοΐ6ΐΐ6χίΐ ; βίιηο1ςο6 030888 οοΓ 8ΐ3ΐίη) 9ίά Ιρβοοι 

000 8(]νθΐ3ν6Γίΐ, 6Χρθθίΐ, 30 06 'ΐά 8 86 6χρ05€3( 
ρΓ603ΐυΓ. βΓΟ^ΟΠί ΟΓ3ΐίθ068, 860 6X0083110068 ηΟΟ 
3006ρΙΐ Β38ΐΙΙθδ, δ6η06 3ΐ) 60 ρ3Γνίρ60(1ί 80 ηβ§;1ϊξί 
000(106δΙθβ 681. Β38ίΙίΙ ςυ6Γ6Γΐ8 810 Ρ6Γ30016 ΓΟδρΟΙΙ- 

<]ί( (ΐ)ΐ) : ι 5ί οοΐΐδ ρΓορΐ6ί63ΐ 800060868* ςυο(Ι 16 ϋοΟ) 6X0113886 ΐ6δΐ3ΐυΓ. 

χει. Βα$ίΙίΗί €ΐβ€ίη$ β%1 €ίΤ*αή€ηΜ €ρί§€ορη$^ (ϋι'β- 
ροήί ηΐτίΐίϋξηύ ορβτα• 

ΟοΙά ρΙοΠΙ ? Οοπι 60Γαΐη ΟυίΟΟΓΟ 6ρί80θρθΓΟΠ), 
Ι]θί Β38ί1ίυθ) 6Γ801 ρΓ00ΐ8η)3ΐαΓΐ, 0008 (1668861 3(1 

€3θθοΙθ8η) 6ΐ6θΐίοο6πι; Ν3ζί3θζί βρίδοοροδ, ι (ρ) 

οοη 8θ1αη) 86Ο60ΐθΐ6, 86ά 6Γΐ3ηΐ Π10Γ))0 ίΓ30108, 30 
Ρ6η6 3θίαΐ3η) 8£;608, )16Γ &{;βΓ6(1ί 000 άοΙ)ί(3νίι, αΐ 

Ο3ΐου1ο 800 οίοοίίοηοηι ]ον3ΐ'6ΐ, δρίΠίοδ ▼ί(ΐ6ΐίθ6ΐ 

(α) ατ^. Ερ. 3ΐ. 25. 
(6) 0Γ• 18, II. 56. 
(γ) Ογ. 45, η. 57. 

((/) Ερ. 47, ίπΐ6Γ Β38ίϋ3038, ρ. 140 

{€) Ερ. 48. 

{{) Ογ. 45, ο. 57. 

{ρ) Ογ, 18, ιι. 5(ί; ογ. 45, ο. 57. (Λ) Ερ. 3ΐ. 29. 

(ι) Ογ. 45, ο. 57. 

0) ίΙ»ί(Ι. 

^λ) Υίΐα Βα». ο. 15, ρ. 83. 

(/) Ερ. »1.2^. 

{ΐιι) Ερ. 3ΐ. 10. 193 Υ1ΤΑ δ. 6ΒΕ60Ι11Ι. »4 ηίηαβ, ^ΐοιη ΙΟΑ ΥΐΓΐυβ ηβΓβίΟΓ, βαβρίοίιηυβ βΐ αϋ- Α 6]ιΐ8ςυβ νοοββ αικίίβββ ςαΜ € ΟβΙ νοΰβ» > «ρρβΙΙβΓβ ηιϊπιιηοΓ, οιηη'ώιιβ ςυθ(|υβ ιηοΓΐΑΐίΙ)υ8 8υ€0βη5628 
ίφοηβΐ. Νβςαβ βηίιη αΐίυβ ςυίβςιιβιηι 5&ΙΙ& (6 Ι^ιιϋλ* 
τίι, •οΐ ΙβίΝίΑΐοΓυβ 681, ρΓχΐ€Γ 16 Ιυ&πιςαβ ίη ιΐί- 
κοϋο &ηΙ>ΙίιηίΐΑΐ6ΐη ; βί ςαίιΐβιη ΟβΓΐ ροβδβΐ υΐ ηιή$- 
ρϋΒΐ 80^8 ίρβθ 130(168 ρπ6(1ί€8Γβ(, {(ίςοβ ββΓπιοηηπι 
ι» ΓβΓτ6(. Οαο<1 δί 6οηΐ6ΐηρΐυιη ΐυί ηοΐΗ8 ο1>]ί€ί8, 
ςαίη ρηυβ !η8«ηί8ηι? Αΐ ςυοά ρΙΓι1θ5ορΙι&ιηιΐΓ ίηιΐί- 
^ηιή$?Ιιί€6Γ6ΐ ηιΗΓι 6ΐιιη ϋοη» ΐυ8 νβηΪΑ <1ί€6Γ6, 
ΙκκΒηυηι ϋοοίΗπΑ ςυοςυβ Ιιΐ8 6( 6Γυ()Ίιίοηβ 8υΙ>Π- 
ηιϊυ$6$ΐ€( ρηΒ8ΐ8ηϋα8. ι €68811 Ιβηϋβιη Β»8ίΠυ9, 
«ι 3ΐηί€ΐ ρπι<1βιι(ί8ΐη ]υ(Ιί6ίο βυο οοιηρΓοϋβνίΐ ; 
ςΗβπΐ3(Ιιθθ(Ιυιη ειιιη ρο$ΐ63 ΟφββΓβαπι Τ6ΐιί586ΐ Οτο- 
2οπο8(α), 8ΐςο6 οΙοΙαιαπι 8ί1)ί ιΐ) 8ΐηΊοο 1η8ί^ηιθΓ6ΐη 
ΐηΙβΓ ρΓ6&Ι)7ΐ6Γ08 86«ΐ6ΐη Γβρικίί 85861, Ιιοο Γαοΐυιη 
ηοη κΰα$8?ίΐ, 86<Ι ΙαυίΙίτίΙ Β9$Πία8• ηοη (1υΙ>ίΐ&ΐ, οασι λΠοςαβΡβίυΓ Ιιηρ6πιΐ0Γ6ΐη ςυί β6- 
ιηβΐ 61 ίίβηιηι ίη 68ΐη 8β οοηΐυΙ^Γβΐ, ιι( Βαβιΐϋ 6ο1- 
Ιοςυίο, ςυθ(1 ]8πι ρη(ΐ6ΐη 6χρ6ΐ6ΐ>αΐ, Γηΐ6Γ6ΐυΓ. Νβο 

Τ6Γ0 Ι8η1111]1 Β88ΐ1π ΟΟΗοηΐΐϋδ €υΐη .ίΐηρ6Γ810Γ6, ν6- 
ΓΟΟΙ 6118111 1)8ΐ)Ηί8 8ηΐ60 0001 ρΓΧΓ6€ΐΟ 6ΐ ρΓΧρ06ΐΙθ 

οοςυοΓϋπ), ηυΐ 8Γΐί8 8υ9Β ([ΐ8(1ίθ8 ιηίη8ΐ>3ΐυΓ, ι &ΐ(]υβ 
ία ίβιηβιη 8ΐΙ)ί οοηςΓυβηΐβιη ΐΓ3ηΒΐηί58υ8 > 6δΐ, υ ι 
Γ68(ίτ6 ]068ΐυΓ ^Γΰ^οπαδ (β), 6θηο6Γ(αΓιοηί1)υ8 βυηι 
ίηΐ6ΓΓϋί88θ ε6Γ(υιί) ηοΙ)ί8 νί<ΐ6ΐυΓ• £υπι ΙηνίΐιινβΓ&Ι 
Βαδίΐίυδ, υΐ 8ίΚ)ί 8(ΐ6$86ΐ &ά ρΓορο^ίΐυπι €6Γΐ8ΐη6η, 
ν6ηΐυΓυιη 86 ρΓ0ΐηΊ86Γ&1 ; ιΐ8ςυ6 6υπι ν6ηί886 ρΓο 
66Γ10 1ΐ8ΐ>6η(1ϋΐη. ΑΓΐ)ίΐΓ8ΐυΓ ΤΠΐ6Μΐοηΐίυ8 πι&ΐπ8 
Οτ^%ογ\\ ιηοΓίιηπι 3ΐΐιίΙ1$8β ηιοΓαβ» 61 6αυ83ΐη Γα!&5β 
6υΓ 8 Βαδίΐίο νοοαίοδ 8ΐ3ΐΙη[ΐ ηοη ν6η6Γίΐ. Υ6Γυπ), 
^ υΙ οηηίΐΐ3ΐη εΙιβποΓβπι Γυί8δ6 Οτ^^οτΊο Εοοίβδί» ηΐί- Ι01ΙΙ. 0« Υαίίίίΐβ αάν€η«» Εςσΐ€$ίαίη Ναζίαηζεηατη 
\9ίγ€ίΜί (^ά€ηί6ρ ηηα ΰηιη ραίη νιΥίοπαπι γ«« 

ροηαί, 

δυΐ) βηβπι 3ηηί 571 νί(ΐ6ΐυΓ €οηΐ!^ίβ86, ςηοϋ άβ 
ρ3ΐπ$ ζβίο η3ΓΓ3ΐ 6Γ6$οπυ3 (6), ςυί ιη3£[ΐια αηίπιί 
€00ϋ4ηΐί3 ι 8686 Ιιατΰ^ΰίδ ορροβυϋ, ουιη ίΐΐί υηα 

ΓΟΟΙ ίΐηρθηΐΟΓί3 ίπΐρί6ΐ3(6 6Ζρ6ΐ1ίΐίθη6ΐη 3(}ν6Γ8«18 

Ν22»οζ6η3πι Εος1β8ΐ3ηι 5υ8€6ρ6ΓυηΙ, Ιβηςυαιη ηοδ 
οιοςιΐ6« ίηςυίι 6Γε^οηυ8, ίη ροΐ68ΐ3ΐ6πι δυοπι Γβ• 
ιΙΐΓΐυπ , βΐϋδςυβ ]&πι Γ6Γ6 οπιη'ώυδ 86Γνίΐυΐ6 ορρΓβδ- 
. Μ >()}ϋηαυη,> — € Ιιηρ6Γ3ΐοπ3Πΐ ίπ)ρί6ΐ3ΐ6πι>ιηΐ6ΐΙί- 
|ϊ( Υ9ΐ6ηΐ6πι, ςυί, ΰθπιμο8ίΐ3 6υπι 6οΐΗί8 ραεβ, 3ϋ 
ϊιηροςηαηιΐιη) €αΐ1ιο1ί€3αι βϋβπι ίηιρβΓίί τίΓ68 οοη- 
ν^ηίΐ, 61 ΙιχΓβΙίοο »βιηίη6 οίηοίπδ ίη Οαρ- 
ρκίοοίλΐη 86 εοηΐυΐίκ. Ιηίβηΐυδ ροιί^δίπιυηι 6Γαΐ ^ 
ΤιΙβηιίδ 2Γεα8 ίη ΒβδΙΙίυπι ; 86ϋ €2683Γ63ηι ρβ- 
10», €Χ6υο(6 3ηηο 371, νβΐ ίηϋβ ίθΓβ3η <ϋ$€6- 
ιΐη» 9000 δβςυβηΐί, ΝβζίΑηζο ίΐ6Γ ΙιαϋυΙΐ, €θυ- ■ 
ί^οΐυαιςυο 86ηίο &§[βΓ6δ8ΐΐ8 β&Ι βρίδοορυηι, ςυί £ΐο• 
ηοίϋΐη (16 60 (ηυηορίιυιη Γβροηβνίΐ. Μ»{;η3ηι ρΓο- 
ί(€ΐοίο 60 ΐπΜΐιιρΙιο ραΠοπι ΙΐίΦυίΐ 6Γ6£0Γΐυ8 ηΟ' 
»£Γ, ςυοιΐ ςιιίϋοιη ίρ86, νίΓ 1ίΰ6ΐ η)0(ΐ6δ(ί8δίπ)ΐ5, 
^ΐβτί εοκίιΐδ 681, 6υοι 3|1 6Γ6βοπυηι ρ3ΐΓ6ΐη δυοίΝ 

< 1113(00 8<)]υπΐ6ηΐ0 ι Γυί8$6 (Ι666η31ΐΐί1)υδ Ν3Ζί3Ν- 
10115 3(|Τ6Γ$08 ίηΐρ6Γ3ΐ0Π3Β) ίπΐρί6ΐ3ΐ6ΠΙ, € ΙϋΠΙ ρβΓ 

Κ ίρκ, ΐαη ρ6Γ ηθ8 6ΐί3ηι Γογ188$6, ίηςυίΐ θΓ68οηυ8 
^0. ϋ€ $βίρ80 Ιοςυβηδ, ςηοδ, νβΐυΐ ιιοη ί£;π&νο8 2€ 

^^ίΜ€Γ6$ ΰ3ΐυ1θ8, ίΐΙ ίΠοδ ΙΐΧΓ6ΐί60$ τβΐυΐ ίη89β- 
ν^^&^ιιι3$ ΓϋΓ3$ ίιιιιηίιΐ6ΐ>Αΐ, 3(1 ρΊ6ΐ;ιΐ6πι ηίιηίπηη \)9ί^ 
(>ίίοιΐ6 ι:ο$ 6Χ6Γε6η8. » 

ΧϋΥ. Αά\ί€ηα$ ίηηιάεηί ναΐβηΐβίη €€τΐαηίχ ΒαιχΙιο 
80ΓΙΙ» βιΐ ϋηροήΜ. 
Ιο «(Γβ^ίο (]υοςυ6 ΒαδΙΙίί 06Γΐ3ΐηίηβ 3(]νβΓ8Η8 
α»η(ΐ6οι Ίιιιρ6Γ3ΐθΓ6Πΐ δοοίυβ ΓιιίΙ βΓβ^οπυδ, 6]υ8- 
<10€ εοο8θΓ8 ίη ηοΙ>ίΓι ΙήυπιρΙιο ςιΐ6πι άβ (ΐ6νίοΓΐ8 
^ΐβιραβη3Γΐ8ε3(|ιοϋ696 Αϋοί Ιιο$ΙίΙ)ϋ$Γ6ΐυΓα 6Χ6υηΐ6 
>ποο571 6ΐ ιη6ηηΐ6 3ηηο572. Ηίδ 66η3πιίηί1>υ3 ίηΐ6Γ- 
^"ί^Μ 0Γ6ςοπυπι 6Χ ίρ80 (1ί8€ΐαια8. Είοιιίιη 86 ίη 
^^£81201 υιΐ3 6υη) Ββδίΐίο ίηςΓ658υιη Ι^δΟΐΟΓ (</)» 1ίΐ3ΐ6Π), ςυ3πι υΐ, 63 ρο$ΐΗ3ϋίΐ3, χ(^Γ0(3ηΓι πιβίή 

38Μ(ΐ6Γ6ΐ, 31^06 3(1 ΐΐ6Γ6η(]6η(ΐ3Π) Ε€θΐ68ί3Π) 36€υΓ- 
Γ6Γ6 (]6ΐΓ6€ΐ3Γ6ΐ; €6^6 ίπ Ιΐίδ Ηΐΐ6Π8, ςυΊΙ)υ8 ηίΐί- 

ΙιΐΓ ΤΊ1ΐ6Π)οηΙίιΐ8, ηίΐιίΐ Ιβ^ΊΐυΓ άο £;Γ3νί8&ίηιί8 νβ- 
ηίβηίΐί 630818» ηίΙ)ίΙ ιΐο ΟΓβ^οπί ρΓοηίδβίδ, ςυί ουιη 
ρυ((ηαη(1ί ΐοηιρυδ 3<]6886ί, 3(1ΓυΐυΓυιη ββ ροΐϋοΐΐοδ 
Γα6Γ3ΐ; 86(1 Ι3ΐιΐυπ) (ΐ68Ί(ΐ6Γίο γί(ΐ6η(1ί Β3$ί1ίυπι 8β 
16η6Γί δί^ηίβοαΐ, ουί 83ΐΐ8Γ30ΐυΓυπι 86 3ίΐ (/), δί 803 

Π)316Γ Β38ίΙΙί ρΓ6€ί1>υ5 83η6ΐηΓ. Ου3Γ6 ΙΐΧ6 3(1 3ΐίθ(1 

Ι6πιρυ8 ροΓΐίη6ΐ βρίδίοΐα; 61 ςυχουηςυβ η3ΓΓηΚ 
€3ν6%οτ\ϋΒ {§) <16 Βαδίΐϋ ρΓθΙ1χ3 61 3€Γί οϋΐή ρΓχΓε- 

610 Μθ(ΐ6δΙΟ Οθης'6Γΐ3ΐίθΗ6, 8018 ίρ56 3ηΓί1)08 €Γ6- 
(ΐ6η(1(18 681 1ΐ3η$ί5$6. 

Χ€\. Ιη αΙη$ Βα$ίΐΗ ρτίΒΐί'α ρατίΜ '«ιια< α^Η 
1(1601 6ΐί3Π) <1ί66η(1οπ) <16 τηήίδ Ββδίΐϋ ρ^ηΓμι 

. 6υΠ1 6Χΐ6Γίδ 3ΐ) 1Πΐρ6Γ3ΐ0Γ6 ρΓΧΠίίδδίδ , βίνΟ Ι 6Χ 
]Μ(ϋ60ΠΙ εΐ3^86, Ι 8ίν6 Ι 6Χ ΟΐίΠίβΠ 0Γ(1ίη6, Ι δίνβ 

€ 6χ β7ηχο6θ• ι Ιη Ιιίδ 0Π)ηι1)08 Β38ίΙίί 806ίυ8 ΓηΙΐ 

6Γ620Π08, (ΐυί ΙφίΟδ 6ΐ 3ΐ306Γ ΥίΰίΟΠδ Ι3(ηδ 6ίη26- 

1)31, 8ΐΓ6ηυβ 6θπιηή8δ3δ βίΙ)ί 3 Βαδίΐίο 03γ168 3^6η8. 

Η3η6 η3Πΐς06 , ρΓ0ρΐ6Γ ΐ6ΠΐρθΗ8 30^081138 , Γ3ΐίθ• 

η6πι ίηί6Γ3ΐ Β38ϋίο8, υΐ ίρ86 ςυ1(ΐ6ηι 8ί5ΐ ν6Γΐ>ί 
()ίδρ6η83ΐίοη6ηι τίη(ϋθ3Γ6ΐ ; 6Γ6|;οΓίο 3υΐ6ΐη , ηιιοηι 
ο1) ηοπιίηίδ 0ΐ)860Γΐΐ3ΐ6Π) [;8ΐο ΙοςοΙίοΓ νϊΓ ηιοίΐΰ- 
δίοδ (/<)], η6ΐηο 6δ86ΐ 36ου53ΐυΓυ8 61 ίη 6Ζ8ίΙίοηι 
6]6€ΐιΐΓΜ8 , 1οςο6η(1ί Γιλ)6Γΐ3ΐ6ηι 60πιπιίιΐ6Γ6ΐ. Αίςοβ 
1(3 , ίηί|ηΊΐ, Εναης^βΠοπι ηοδίΓοιη Ογοιοπι ν3]ί(1υηι- 
ςυο 6Γ31 , 3ΐιχί1ίο οΐπο8(|υ6 δοίΤυΙΙυιη. Εχ Ιιίδ ιυ- 
(116Π Κθ6ΐ ςυ3ηΐ08 ΐ3ΐ)0Γ68, ςυαιη ϋιΩΐΰίΙία 36 ρ6Π' 

6ΐΐΙθ83 0η6Γ3 δηδίίηΟβΠΐ ΟΓΰ^ΟΠΟδ, ΟΟΠΙ 3(1ν6Γ83- 

Γΐοδ οοπιίηυδ 3(1θΓΐυ6 ηΐ3ηο$(|ΐΐ6 ευ πι ίΙΙίβ εοπδο- 
Γ6η8, 36Ηαδ ϋΙοΓυιη ίη δ6 ο(1ίοηι οχείΐδνίΐ. ΡΙυΓ3 (Ιο 
Ιιίδ (1ί66Γ0 8υρ6Γ¥363η6οη) Γυ6Γίΐ, ουηι ηυΐΐοδ ρ6ηβ 
811 δεηρίΟΓ οηΐίςυοδ, (]υί ρΓ»€ΐ3Γ3 1ιχ€ Ββδϋϋ 66γ- 

Ι3ΐυ1η3, 6((Γ62Ι3Π)(106 ίρδί 3 6ΓββΟΓΐθ ρΓΧ8ΐϋ3ΐη ίιι 
Ιιίδ 66η3πιίηίΙ)αδ ορ6Γ3ΐη, ηοη Ιοπ^ίοδ ρΓ086<ΐ03ΐυΓ. 
\6Γυιη ΙοοίοΓβηι πιοηίΐοηι τοίυηιοδ, Γ666θΐίθΓ6$, ίη ίβ)0Γ.43, η. 45. 
(*] Ογ, 1». „, 57. 
«() 11)1(1. 
^-'ί 0.. 43, η. 53. {β) 1Ι)ί«1., η. 47. 

(ή Ερ. 4. 

(^) Ογ. 45, η. 48 61 »6(|. 

(Η) ΙΙϊύ., II. 47. 195 νίΤΑ δ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ. 490 ϋίβροηβηάλ ΙΐΑΓυΐΛ ^^ΓυIII ββήβ» ηοιιιιιιιιςαΑαι &Ι>- 
θΓΓΑΓβ. Νβ Τΐϋβιηοιιϋιηι ςο'Ηίοιη, ςυο ηοη αΙΐβΓ €3υ- 
ϋοΓ »€ <ϋ1ί£[6ηΐίθΓ, &1> οηιηί 6γγογ6 ίιηιηιιηίδ ββΚ. 
Ιιοευβ ςυ'κίΑΐη βΓβ^οηΊ ηοδίΓΐ ιηίηυ8 Γ6€ΐο ΊηΐβΙΙβ- 
€ΐα8 ίη ιη8χίηι&8 8η§α$ΐί28 νίΓυιη (Ιοοίυιη €οη]6α(• 
Ροδίςυ^ηι 6Γ6){οηυ& Γβΐϋΐίΐ Υαίβηΐβιη Βαδϋϋ αιΐιηί- 
Γβϋοηβ ρβΓϋυΙβυιη , ν6ΐυί556 ηβ νίβ 6ί ιηΓβΓΓβιυΓ, 61 
ίΐυηι ύοηΑ οίίΰΓΓβι υιΪΓυιη ίη ηιοϋυιο Ιίΐυ1)&8$0, €υιη- 
ςυβ ΓυΓ8υ$ ίυ 6€€ΐϋί>ί3ηι ν6ηΐ836ΐ , ίηΐΓ3 νβΐυιη άίνί- 
ηλ8 Β28ίΙΗ νθ€68 &υ«]ίνί886; ροδίςοαιη, ίηςυ^ηι» Ιιχο 
η^ΓΓατΗ βΓθ^ΟΓίϋδ, 810 ρΓ086(]υίΐυΓ (α) : Αύτη γίνε- 
ται τής τοΟ βασιλέως περΊ ήμαΐς φιλανθρωπίας άρχή« 
χα\ κατάστασις πρώτη , τοΟτο τ6 λήμμα της τότε 
διοχλούσης Ιπηρείας τδ πλείστον, ώσπερ τι ^εΰμα 
διέλυσεν : ι Ηθ€ 6Χ8ΓιΙίΐ πιιρ6Γ3ΐ0Γί£ βΓςα ηθ8 1)ϋ- 
ιιι&ΒίΐΑΐίβ 6ΐ οΐβιηβηΐίφ ρπηαρίυιη ; Ιιφο ρΓίηΐ2ΐ Γβ- 

ΓυΐΙΙ 86(1ίΙΐΊθ, \ϊΧ^ 0003810 ΙΟαχίπίαΐη Ϊ0)ρΓ658ί0Ιΐί8 

ΐ11ί<ΐ8, ςυα Ιυοα νοχΑϋαιηοΓ, ρΐΠβιιι , ηοη &6ου$ ϋο 
Ουοίυβ ςυθ8(ΐ2ΐη , Γγο^Ίι αο <1ί88θ1νίΐ. > Ιίχο λο 86- 
ουηϋυηι ν&ΐ60ΐΐ8 ίη 6θθΐ68ί2ΐιιι ίηβΓ688υαι ΓοΓύΠ Τϋ- 
Ιοιηοηϋυβ, ΐηάοςυβ οοΙΓι^ίΙ ΒαδΊΙΊυηι αο οωηββ οΐίαηι 
Οαρραιίοοίχ £θ€ΐ68ία8 τοίίςυο Υαίβηΐίβ ίηφ6Γ2ΐθΓί8 
ιβηιροΓΟ, νβΐ 8α1ΐ6ΐη (Ιίιι βαΐί» ρο8( Υαΐοηΐΐβ οαηι 
Β:ΐ8Ί1ίθ οοΗοςυίυηι , ραοϋπ) Γ6ΐίπυί8$6. Υβρυαι ραχ 
Μα ηςςυβι^υ^ηι οοηοΠΐαπ ροΐ68ΐ ουηι ρβΓ&οουΐίοηο* 
<|υαηι ρθ8ΐ 860ΐιηι1υη) Υαίβηιίδ ίη 6€θΐ6&ί&ηι ίη^ΓΟβ* 
5ΐιιη €θΐΐ86θυΐ&ηι 0856 αυοΙΟΓ 681 6Γ6ςοΓίη8. €οιι]6- 
αοΓίβ ΤίΙΙοηιοηΐΊυ^ Ιιαηο ϋίΙΓιοαΙίαΐοηι &ο1ν6ΐ*6 ηίΐί- 

ΙΟΓ. 56(1 (|υί<1 00η]60ΐυΓΊ8 0ρυ8 681 , ουηι Γ68 ρ6Γ 86 

ρ1»η» 811 61 6χρ6(1ίΐα ? Ηχο 6ηίηι ν6Γΐ)α βΐ'ΰ^ιοπΐ : 
< Ηοο ΓυίΙ ίιηρ6Γ2ΐοη8 ^τ%2ί ηο8 1ιυηΐ8ηί(αΐί8 ίηίΐίυη, 
Ιΐ9Β0 ρΓίπια ΓΟΓυηι 86(1&ΐΐο , > ηοη αϋ Υαΐ6ηΐΐ8 ίηΐΓ« 
ν6ΐυιη ουιη Β38ίϋο οοΠοςυίυιη , 86(1 3(1 ίΗαιη Β^βίΙίΙ 
\ίηυ1ί8 3(1η)ΪΓ2ΐίοη6ΐη, ςυ» ρ6Γουΐ8υ8 Υαΐοηδ νοίυίΐ 
61 νίιη αΙΓοΓΓί, Γ6Γ6Γ6η(1& 8υηΐ : ςυο(] ςυίιΐβαι οχ ΐοΐΑ 
Γ6ηιιη 86Γί6 ραΐοΐ. Εΐ6ηίηι 6Γβ(;οΓίυ8 αίι Υαΐ6ηΐ6αι, 
;ιυ<1ίΐΐ8 ηυ» £6886Γ&( Β38ϊ1ία8, ίη Ι8ηΐαηι ί11ίυ8 νίηυ- 
ΐίδ 2(1ιηίΓαΐίοη6πι ν6ηΊ886, υΐ νίω 61 ίηΓ6Γπ ν6ΐυ6ΓίΙ, 
οί(ΐυ6 8&ΐί8ΓαοΊ6η(ϋ οαυ8& ίη 6θθΐ68ί«ηι ν6η6πΐ, υΐιί 
ϋ(1 8ο1υιη Β38ίΙϊί οοη5|>6θ1υυι οοηΐΓβηιηίΐ, αο ρθ8ΐ6α 
Γ6ίΙί6η8 Ιοηςυολ νί(ΙοηίΙί Βαδίΐίυηι (Ιοδίϋβπυηι 6χρΐ6- 
νίι. Ουθ(1 6Γβο 8ΐ3ΐίηι 3(!(ϋΐ ΟΓΟ^οΓϊυδ, Ιιαηορπιηαιη 

ίυί880 Ι60)ρ68ΐ3ΐί8 86(ΐΑΐίθΙ16ΐη, Γ6Γ6ΓΓί (]6ΐ)6ΐ 2(1 ]ΐΙ8- 

8υϋΐ Υαΐ6ηϋ8, (|υί ηιίΓαΐυδ 8υηιιη3ηι Βα^ίΙϋ οοηκίΑΠ- 
Ιίαιη ίη 06Γΐ3Π)ίη6 3(Ιν6Γ8υ8 ρΓχΓβοΙυιη , ςυχ ίρ^ί & 
ρΓχΓβοΐο η3ΓΓ&ΐ& ίυ6Γ3ΐ, η6 νί5 ίΐϋ ίπΓοΓΓβΐυΐ' νοίυίΐ, 
αΐ(]υ6 ίη βοοίοδίαιη 86 οοπΓογγο 61 οαηι ίρ80 οοΐΐο^υί 

8ΐα1υΐΙ. ΡΓΧ16Γ63 ί(ΐ6ηΐ ρΓθΙ)3Πΐ 1ΐ£0 νθΓΐ>3 0Γ6£;0Γίί : 

χα\ χατάστασις πρώτη, ι Ιιοβο ρηιηα 8θϋαΙίο, ι (|η» 
Βϋ1ίυ8 ηοη Γ6(Ι(ϋ(ΙίΙ. €6Γΐυη) ηαηιςυ6 68ΐ, Ιυηο ρπ- 
ιηηπι 86(ί2ΐ3ηι Γυί886 Ι6ηιρ68ΐαΐ6η), ουιη ΥαΙοηδ ν6ΐυ11 
116 νί8 Β38ί1ίο ΙηΓ6Γΐ'6ΐυΓ, ςυοϋ ρΓθΓ60ΐο νοίυίΐ ρπυ8- 
ςυαιη ίη 6θοΐ68ί8ΐη 86 οοηΓβΓΓΟί. Ηχο πιουυίδδο $31 
081. Ουί ρΙηΓΑ νοίοΐ , ΐ6£;αι Υίΐαηι Βαίϋϋ ηονχ ορο- 
Γυηι 8311011 (Ιοοΐοπ8 θ(ϋιίοηί ρΓχβχ3ΐη , οαρ. 20, ρ. 
ΐυ4, η. 8. Λ Χ€νΐ. Ομβταη ίΠΛΜ ο/ίβη ΒύύΙχο αάν€Τίη% Αηϋή- 
νιιιιη Τ^ίΛΗβΗ^ηι, 

Π Ίο 611301 1626Γ6 Γΐ06ΐ)ίΐ 6βΓ6|;ί6 ΙΓ301313 ίη 03ρΊΐ6 

25, (]υ3:ουη(ΐη6 βροοίβηΐ οΠ^ι, ρο$ΐ Υαΐοοάδ (Ιίϋοο- 
δυαι, ίηΐ6Γ δ3ηοΙυπΐ'Β3δί11υηι 61 Ληΐΐιίηιυιη Τρικΐη- 
βοηι 6ρίδθορυιη (1ί58ί(1ία , οχ ()ίνίδίοη6 €3ρρ3(1θ€ί:ν 
ίη (]υ38 ρΓονίιιοί3β ; 61 ςυχ (;65δίΙ βΓβ^οπυδ , υΐ 

3Πΐίθί ρ3ηβ8 Ιυ6Τ6ΐυΓ, 61 ]ηΓ3 ()6Γ6η(]6Γ6ΐ 00ηΐΓ3 Αη- 

Ιΐιΐιηυιη. 1]ί)ί ρπιηαιη 6Γ6βοπυ8 Ληά'ύί ΒαδίΠο ηκ)- 
Ι6δ1ΐ38 6χΙ)ίΙ)6Γί, 8υ3ηι 61 8ροηΐ6 ορ6Γ3ΐη οΐιΐυΐίι (6) , 
86(|α6 63Β83Γ63ΙΙΙ ροΐΐίοίΐυδ 6δΙ νβηιβΓυιη » Ιυιη ιιΐ 
ουπ) οοηδϋίο ]υν3Γ0ΐ , ΐυιη υΐ οοηιυιηοΠβδ ουιη οο 
ρ3ηίΓοΐυΓ, ςυΑηινίδ ρΓΟ οοπο 1ΐ3ΐ)6Γ6ΐ ΙΒφδίΙίυηκ ηί- 
ΙΓιΙ ρΓΟΓδυδ ίβοΙυΓυω ιΐυο(1 ρΙιί1θ8ορΙιί3 5)1 ιη(1ί|ζπυιιι. 

Οπφ ν6Γΐ)3 83118 1η(1ίθ3ΙΐΙ 6ρί8ΐθΐ3Π1 3ΐ• 25, 80Γίρΐ31ΙΙ 

^ ΓιιΊδδΟ Κιυ]η8 όί8δ6ηδίοηΊ8 03υ83, ίη ςυα ηοη ύβ ύάβ 
:ιυΐ (ίοοΐΓίη3 3ς6ΐ)3ΐαΓ, 86(1 (Ι6 Γ6(1ίΐυ 61 β6(ϋ8 Αηιρίί- 
Ιη(1ίιΐ6• Οίνί8ίοη6ηι €ίνϋ6ηι Ο8ρρ3(1οοίχ , ςυ» δυΐ) 
ΙιήΓιυπι 1ιΐ6ΐηί8 3ηηΙ 572 ίηδΙίΙυΐΑ ΓϋΙκ, ηοη 5ΐ3ΐίηι 
8001113 651 6θθΐ68ί3δΐίοχ ρΓονίηοίβΒ (ίίνίδίο , ςυχ ηυη 
ηΐδί ρο8ΐ Υ3ΐ6η1ί8 (Ιίδοοδδυηι, οίΓοα πΐ6η86ηι ΜΗΠΊυηι 
Ιηι]<ι5 3πηί, γί(1ύΐυΓ οοηΐίςίδδο. ΤυηιτοΓΟ Αηι1ιίιιιυ5, 
Τγαιιοηδοιη οΊνΊΐ3ΐ6ΐη , ςυχ 8θουη(]» (^βρραύοοία: 
ηιβίΓοροΙίδ Γ3013 ΓυοΓ3ΐ, 60(ΐ6ΐη ]υΓ6 ίη Τ6ΐ)θδ 6οεΐ£- 

813811018 6856 (ί6Ϊ)6Γ6 0θηΐ6η(1Ίΐ, 638(106 ρ3Γ<Β€ί3>, 

4|υ3Β ηονχ ρΓονΐηοΊ» ηυροΓ 3()]υηοΐ£ ΓοβΓ^ηΐ, υιί^ηι 

δΊ5ΐ 3ΐΐΊη6ηΐ6ί> 61 3 ΒβδίΙίΟ (1ί81Γ30ΐ38, νίιΐ(!ί€3νίι . 

οοηΐΓ& Β35ί11η5 ν6ΐ6Γί οοηδυ6(υ(ϋηί , 3ΐςυ6 Ιιαίο ϋί- 
\ίδίοηί, (]υ£ οΐίπι α Ρ3ΐΓί5υ8 Γ3ε(3 ίυ6Γ3ΐ, ίη1ΐ3&ΓθΙ)9ΐ. 
Ρ3η6δ Αηιΐιίπιί δ6ςυ6ΐ)3ηΙιΐΓ ρΐ6ηςυ6 €3ρρα(1θίΐ« 
^ ορίδοορί : < Τγ68 (|υί(ΐ6πι 6Γ3ηΙ 03υδ£, ίη(ΐυίΐ 6γ6- 
ΐ;οΓίυ8 (ο) , ουΓ ηιυΐΐί 6ΐΐ3ηι 3ηΐ6 ρΑΓυηι ϊβηί οι 
ο8η(!ί(!θ 6Γς3 οαηι (Β3δί1ίϋπη) 3ηίιηο 6886η(. Ρήπιβ, 
«ΐυοιΐ ίη β(ΐ6ί ηβςοιίο ουηι 60 ιηίηίηιο οοηβοηΐίΰϋβηΐ, 
ιιΊδί ςυβηΐυπι \ά ίρβί» , οο§6ηΐ6 ηι<ι1ΐίΐα(1ίη6 , ηοεοδ- 
δ3πο Γ3θί6η(1υηι 6Γ3Ι. Α116Γ8 , ςυο(1 (ΙοΙογοπι οχ ίρ* 
8Ίπ8 6ΐ6θΐίοη6 οοηοορίαπι ηοη(]υπι οηηίηο 6χ 3ΐιίιιη5 
6]606Γ3ηΐ. ΡθδΐΓ6ΐη3 « ςοοιΐ 86 1οη£;6 ηιυΙΐυπ)ςυ6 3ΐι 

60 β1θΓί3 8υρ6Γ3Γί 306Γΐ)ί88ίηΐ6 Γ6ΓΓ6ηΐ; 1αη)6(δί ίϋ 

€οηβΐ6Γΐ (ΠΓρίδδίηΐϋηι 68861.... Εχ ίιβο οοηΐ6ηι:οιΐ6 
ρ6Γηιυ1ΐ3 πΐ3ΐ3 ρ3ηίη) ]3Πΐ 3θθί(ΐ6ΐ)3ηΐ , ραηΐιιι ίι::- 
ρ6η(ΐ6ΐ)3ηΙ. 5αΙ>ΐΓ3ΐ]6ΐ)3ΐιΙυΓ οοηνοηΐϋδ α ηονο ιιιο- 
ΙΓθρθ1ίΐ3. ρΓον6ηΐϋ8 (1ίπρΐ6ΐ)3ηΐαΓ, ι 610. 

ΧΟνίΙ. Οτβροήαί €σί$αΓβαηι νβηϋ^ΒαίΗιο αάά'η α 
γ^ ίΟΰίηηι^ βί ίηίβτβίί ρη^ηοί ρτορβ 8αίίηια ίυηίΓα Αη- 
ΐΗίΜηηι. 

Ηίδ 3υ(1ίΐίδ', 6Γ6£θήϋ8 (]6ΐ)ί1ιιηι Ιιηίο ΙοπιροΓΐ οΟί- 
οίυηι ηοη ρπείΟΓΟίίΙΙίΐ , 8υ3ηΐ(|η6 ρΓΟίίηυδ• υΐ ]3ΐιι 
(ΙΊοΐυιη, Β38ίΙίο οροΓβηι ρΓοΰΐβΐυΓ ; <\\ιοά 3ηιίου ροΓ- 
ςΓ3ΐυιη ίυίΐ. ^6^ ηΐ0Γ3, Β38ίίίυ8 γο§31 ΟΓοςυΓϊηηι ιιΐ 
(]υ3η(οοίυ5 3(1 86 ν6ηί3ΐ ; (|υί οιιπι Τ6ηϊ856ΐ , 3ιιιΙμ) 
8ίιηυΙ ρΓοΓοοίί δυηΐ 3(1 ηιοηίοηι ΤΑυΓυηι , αϋί Ιοου» 
ςυ1(ΐ3αι 6Γ31, βίνβ 6θθΐ68ί3 δυΐ) 83ΐιοιΙ ϋΓΟδίίδ ηοιηϊΐϋ'» 
υη<ΐ6 3ηηυο8 Γ6<1ί1υ8 03ρί6ΐ)3ΐ θ£53η6ηδί$ ορίδοομιι». 
Βυυι Γ6(1ΐΓ6ηι , Αηΐΐιίηιυδ , ςυ6ΐη Ταυποί Γ6ϋίΐιΐ5 
1113X11116 ίη ΓυΓΟΓΟηι 3£6ΐ)3ΐιΙ, (ΐυίρρο ςϋ08 ίη ΐΓ3ϋδ• (Λ^ Ογ. 45, π. 55. 
νί>) ϋρ. μΙ. ΐ5. (γ) Ογ. 13, 11. 5ί4 «7 νίΤΑ δ. ΟΚΕΟΟΗΙΙ. 198 :ΐα θ59Γ03ΐη ροΓίβπ ίιιίςαο απίιηο εβηΐϋΐαΐ, ΰυιιι Α ββιιο ΙιαΙιυίΙ, $ίΙ)ΐ αιηίουιη 2ΐ) απαίοο νϋηίρβ «ϋιΐΐ» &1» :^πειΐ2ΐϋη2 ιηαου 9η|[υ$ΐία8 οΰΰ<ιρ»ΐ; (ΓαηβευηιίΑ 
^3^^1^^ ηιυ1ί5, ηαί Γ6ΐ>υ5 6Χ δ^ηείο 0Γ65ΐ6 ρ^ΓΟβρΙίδ 
ΓΐιΐΒΐι 6ηηΐ, ίΐ6Γ ΊηΐβΓοΙυϋίΐ,ηβ υΙ(Γ& ρΓΟςΓόΐΙίαηΐυΓ. 
<]οιηιηϊ&$> Ιιχο ρυ(;η3 ρΓορ6 δΐδίιηα. Ναιη βΓβςο- 
ηΝ5 (α) ηοη βίιιβ βίοηαβεΐιο |θ€3ΐιΐΓ ίη Β^δίϋυιιι,ςιιοιΐ 
^§3»ίιηοΓυιη6ρί8ΰορυιηοοπ$ΐίιυΐ$δ6ΐ,υΐ οπιη Αιιΐΐιΐ- 
ιιιϋΐκΐίαιη ς6Γ6Γβΐ, &ί ςυαοϋο ί$ Βα&ίΙιΊ ηιυΐοδ αγΗ- 
ρΐκΐ 30{υ5ΐΐ&5 16116115 , 6ΐ Υβΐιιΐ Αιπ^ίβο Ιδπΐΰΐβιη 
(φ«Γ(%π5. Οβίυιη 86 εΐίαιη δαδίιηΐδ αίΐ ίη €2Γηιΐη6 
Οί ηΐα ίηα, ςυίη 1)6ΐ1ίοαΐΏ ΓυηίΙυΗίιιβίη &(Ι Βαδίΐιί 
(3α$χ (Ι<;ίβη5ίοα6ΐιι 08ΐ6ΐΐ(ΐ6ΓαΙ : ηυοϋ 3Γ|;ϋΐιΐ6ηΐο 6ί>1 
(:<ΐιΒ ρο^α» ρΓορ6 δαδΐικα ίηΐΰΓΓϋίβδβ. 

16ΥΙΠ. 6τ€ροτίΗ$ 8α$ίηιοταιη βρΗ€ορη$ οοηιεοναΐητ 
Ναζίαηζϊ^ ηοη €ΰί$ατ€ω, αηηο 372. &υ<1ίΐ0ΓίΙ)ϋ5 ρο8ΐιιΐ3ΐ ηπιη Γβιη είαποβ βχροηί Τ6- 
]ίη«, 61 8ΐ3ΐίηι ΗοχΒβιι 61 Ααγοπ ίη ιηβιΐίυπι ρΓοίβΠ ; 
ϋ^ςυβ ρβΓαουΐβ ίηΐβΓ 56 οοιηρ&ΓαΙίβ, ίΙοΓυιη ρο^ίΐυ- 
Ιαι, Απαοη ρ6Γ5ρί6υ6 εο^ηοιηΐηβηλ δυυηι, ί(1 65ΐ ϋΓβ- 
ςοπιιιη , 61 υη3ΐήΐΏ6ηι , \ά 651 Β3$ί1ίυιη , 0Γ3ΐίο βΓ- 
ΰηχβηΐ : < Ηοηιιη &1ΐ6Γ, ίηςυίΐ (ά), ηο8 υηχίΐ, 61 
1αΐ6ηΐβ5 ίυ ιη6()ίυπι ρΓ0(1υχ*α.... ιιου υΐ όίςηυιη 6Γ&Ι, 
€0 5ρίπ1α ςυί ίη ίρβο 68ΐ.... Α116γ νβηίΐ υΐ ηο5 €θη- 
8θΐ6ΐυΓ, 36 €0ηΓΐΓη)6ΐ, 5ρ1η1υί(ΐυ6 ηΐ3η5υ65θαΐ. ι €υη 
6Γξθ ηή55υ5 8ί( 3 Β3$1Ι1ο 6Γ6$οηυ8 Νγ$86ΐιυ5, (ΐυοιΐ 
ιη3ηίΓ68ΐυηι 6$1 6Χ (Ιίοΐίβ , 3(]ν6ηίΓ6 ηοη ροΐυΐι ρο- 
8ΐη(1ΐ6 θΓ(1ίη3Γιοηί5 , υΐ ΒβΓοηίο νίδυιη 651, 3ΐ(]η6 
ρ6Γρ6Γ3ΐη ΐ6(^ίΐυΓ 3ρυ(1 ΒίΙΙΙυπι ίη ίηΐ6ΓρΓβΐηΐίοιΐ6 ΐίιυΓι οΓ3ΐ1οηί5 υηϋ6ε1ιηχ : 'ν6Γυηιΐ3ΐΐ)6η ρ3υ€ίοπΙ)υ5 
1>1υ(1 Ι3ΐη60 (ϋδδίϋίυιη 3<1 ΕοοΙββί» ηΐί11ΐ3ΐ6ηι οοη- Β ροί>ι οΓ(Ιίη3ΐίοη6ηι (ϋ6ΐ)υ8 3(1ν6ηί1. Ιη ί5ΐ3 θΓ3ΐίου6, 
τηΐίι Β35ΐ1ίυ5 ιηυ1Γιρ1ί63η(]ο•ρΐ5€ορ3ΐα5 : ι Εχ ηυο , υΐ ίη 63 ςυβιη 3ηΐ6 €0Γ3πι Β35ί1ίο 1)αΙ)υ6Γ3ΐ, τίηι 5ϋΓι ίηςοϊΐ ΟΓβςΟΠυβ (6), ΙΓ68 ρΓ9Βθΐ3Γί55ίη)» Γ68 56ου- 

'μεμοι. Ν3ΠΙ 61 3ηιη]3Γυιη ουΓ3 η)3]θΓ 5υ806ρΐ3 681; 
€1 ςηχ1Ι1)6ΐ 6ίνίΐ35 ρτον6ηΙιΐ8 8υοδ Η3Κ)ϋί( ; 6( 1)6ΐ- 
Ιαη 1ΐ3ο ηΐίοη6 €0ΐηρΓ6δ8υηι 61 βχδΐίπΰΐυιη 681. » 
ϋιπιω ίη ηιΐ096Γ6 δβόίυαι 6ρί86ορ3ΐίυπ), <ιυ38 6Γ6χίΐ 
Βι$ϋ1α5, Γϋ6Γ6 535ΐηΐ8, ί(;ηοΙ)ί1ί5 (Ιϋί(ΐ6ΐη Ιθ€ΐΐ5, 6θ1 
0γ61;οποιπ ηοδίΓαιη ρΓχβθ6Γ6 6ρί5θορυπ) 8ΐ3ΐυίΙ; 
οηηςαβ Γ6ΐυ6ΐ30ΐ6πι ,^ 3ΐ(ΐυ6 6ρίδθορ3ΐ6 οηυδ γ6Γογ- 
Βϊιίιοι^ηι 30 ρΓ0Γ8υ8 ίυ2ί6ηΐ6ΐη 66(ΐ6Γ6, 61, δί ηαίηυδ 
Μΐηοιη, $31(610 €Αρυΐ θΓϋίη3ΓιοηΙ 8υ1>ιηία6Γ6, 3(1]β• 
Τ30ΐϋ 6Γ6ςοΓϋ ρ3ΐΓ6 ψ 60ΐηρυΠ(. Ηχ6 οη1ίη3ΐίο ηοη 
Οε»γ€χ, ηκ ναΐι ϋοοίίδδίπιυβ ΤίΠΰΐηοηΓιυδ, 86<1 Ν3- 

ΜΟΖί ρ6Γ3εΐ3 681, υ( ίρ86 16813111Γ 6Γ6£όΓίυ5 (^), ή^^ί ί1ΐ3ΐ3ηίΐ οοη(|υ6πΐυΓ, 86(1 Ι3πΐϋη ο1)56(|υίυπι κυπηι 
ρΓθβΐ6ΐυΓ. ΟοΙβΙ ςυοά Ν>6δ6ηα5 86πυ8 ν6η6ΓίΙ, ν6ΐ- 
υΐί ροδΙ €ΐ3ίΐ6ηι 3υχί1ίιιη] , ροδΙ Ι6ηιρ68ΐ3ΐ6ηι ξυ1)6Γ- 
ιι»ΐθΓ, ροδί 6ί63ΐΓίθ6ΐη ιη6(1ίοίη3 : νβΓυοα 56 ηυη6 

€6ΐ1ϋΓ6 61 Ω<1υ6ΐ3η] 00η6ίρ6Γ6 (ΐ6θΐ3Γ3ΐ , ςυΟίΙ 3Γ{ζυ" 

ηΐΰπίο 68ΐ 1ΐ3η6 Η3ΐ)ίΐ3πι θΓ3ΐίοη6αι ρΓΐυ8(|υ3Πΐ Γυ{« 
6ΐ3ρδυ8 ίη δοΠίυϋΙπβηι 56 ΰοιιΐυΐΰπΐ. 

ϋ. ΟαβτίΙα: Βα$ίΐα οοηΐτα Οτβροήιιηι, α Οΐβροήί 
ΰοηίτα ΒαίϊΙίαίΗ, 

Υίχ Ν^856ηυ8 Ναιίαπζο ϋίδοϋδδβΓαΐ, 6μιη 6Γ6ςο- 

πυδ (Ι6ε6ρΐυιη 56 6556 δϋηΐΐβιΐδ , ίιΐίζίι ίΐΰΓυπι , 5θ1Ι- 

Ιυ(ϋηί5(ΐϋ6 (Ι6ΐί6ϋ5 ρϋΓίΓυίΐυΓ, Βα^ίΐίυδ οοπδίΐίβ βιια 

οοη8ρίοί6η$ Οΐβ^^οτϊι ία^ά ρβιιίΐιΐδ εοΓΓυ6Γ6, €υηι Β»$Η}οηι ¥601556 Μ3ζί3ηζϋΐη ιη3ηίΓ68ΐ6 3δ86ηΙ : ^ 60 £;Γ3νΙΐ6Γ 6χρθ5(υΐ3νίι. Αι ΟΓβ^^οιίυδ ]απι 3ΐΐυηι 

1^ νβιιϊΐ 3ϋ ηο5 ΑηΓιοοΓϋηι €ΐΐ3Γί55ίπιυ8 Β38ί1ίυ5, > 

6ΐ€. Άαα' \χεν ήμϊν των φίλωνόφίλτατος Βασιλέως. 

Ταιοη2ΓΓ;ιΐ, ςυοηιοϋο, ρ3ΐΓ6 Β35ίϋυιη 3ϋ]υν3ηΐ6, 

ιΐΜ6ρΐυ8 ίϋβΓίι. Ργ£16Γ63 , ςυο (116 ΟΓ(1ίη3ΐυ8 651 , 

οηιίοιίΰΐη ε0Γ3ηΐ ρ8ΐΓ6 61 Β38ί1ίθ 3ΐίί8(]υ6 6ρί5θορί5, 

<ΐαί 6υηι 0Γ(ϋυ3ν6Γ3ηΙ , 1)3ϋυίΐ. Ουίδ ογ6(]3( 6Γ6ςϋ- 

ΓΙ11Π1 ραΐΓϋηι 56ηίο 6θαΓ6θΙυηι €χ53Γ63ηι νβηίδδβ 

)ιο)υ& 0Γΐϋιΐ3ΐ!θΐιί8 €3υδ3 ; 3υΙ δί Τ6η6πΐ, ίϋ 8ΐΐ6η(ίο 

ρη^ΐ£Γΐηί&&υΓυηι ίυίδδβ 6Γ6ςοπυη), ςυί 8ΐιηίΐ6 ρ3ΐΠ8 

'ΐΐΓ,Βα&ΊΙϋ 03083 8ϋ<ε6ρΐαπι, υΐ δαηιιηφ 3ηίηιί Γογ- 

ΐιΐιΐ(1ΐοί5 ίο εΟΰΐο εοΓροΓ6 δρβοίηιβη 3(Ιη]ίΓ31ϋΓ 7 Ογ- 

<1ίι»ΐο8 6δΐ 6Γ6|;οηα$ δ38ίηΐ0Γϋ!η βρίδοορυδ 3ηΐ6 

Ρ3»1ϋ, (|υο(1 3ηηο 572 ίηοί(1ίΐ ίη (Ιί6ηι νιπ ΑρΓίΙίδ : 

4«<1ϋίι|βΐη 83η6(ΙΙ8 £υ86ΐ)ίυ8 δ3ΐη083(6η8ί8, 1ίΐΐ6Γί8 , 

ρ^αίο ρο&ΐ Ρ38€ΐΐ3 3ηπί ίΙΙίυδ ϋ3ΐί8 Γ65ροη(ΐ6η8, 1ΐ3ηο ^ »1)3ΰΐί€ί8 ίηορ68, 61 η6 νί(3 ςυίϋβηι ϋί^ηο^, ςυοη ξ6Γ6η8 €0Γ4ΐί ίηΠίοΐιιηι νηΐηυδ, 6χ ςιιο ρ6Γ νίπι 
0Γ(ϋη3ΐαδ ίυ6Γ3ΐ 3 Β35ί1ίο , ηοη ηιίηυδ 3εΓίΐ6Γ τε- 
δροηϋίΐ. ΙΙίηο ίΐΐχ 1ίΙΐ6Γ96, Ιιβυά ηυίϋεω ]οεο8Φ υΐ 

3ηΐ63, 86(1 δ10Πί13ε1ΐ0δΧ 30 Υ6ΐΐ6ΐη6ηΐ6δ, υΙίΓΟ ΟίίΓΟ- 

<]υ6 (ΐ3ΐχ, (ΐυί1>υδ, (Ιυηι δυ3η) ήΐιΐδςυε 03υδαηι Ιυε- 
ΐυΓ, δυ38 6ΐί»πί) 3πίη)ί5 ε(Βΐ65ΐ11)υδ 6556 ΐΓΑδ ιΐοεεηΐ; 
(ίυ» δί Ιοη^ίυδ ρΓΟΟΟδδίδδβηΙ, ηοη Ι3ΐη ροΓΓβοΐιπη 
€ΙΐΓί8ΐί3ηχ 3ηηίοίΐί9Β 6Χ6ηιρΐ3Γ ίη Β35ί1ίθ 61 6γ6£0• 
ηο 1)3ί>6Γ6η)α8• 

01, €11. ΟηβτίΐΗΓ ϋΐ'€ρογΙη$ \ταΗάαη ήΰί [αααηι. 
Α ρ/κπ^ι» αηΐραΐητ Βα4ίΙίη$• 

Αθ66ρΐί8 Β38ί1ίί 1ίΐΐ6Π8', Γ68εηρ5ίΐ βι^υβ Ιιΐδ νβΓ- 

1)Ι8 6Χ0Γ8υ8 681 6Γ6{;οπυδ (β) : < 06δίη65η6 Ιαιιιίεηι 

ΐλΟδ ηΐ3ΐ6<1ίοΐί8 ίηο6586Γ6 , υΐ ίηδυΐδοδ 30 ^υ5ι^^(^:^, 61 

ίαηι ^ΙΊ 0Γΐ1ία3ϋοη6ΐη οαη ρΐ36υί88β 8ί|[θΐαε3(. 

λ^ΙΧ. Ιηνί$ίίητ α ϋτίρυτίο Νρ^ζεηο , ^ιι^ιη ηιηίί 
Βα$ϊΙίη$. 
ΡθτρΑίιοίδ ροδί θΓ(1ίη3ΐίοη6ηι (1161)08, βΓ6);0Γΐαηι 
ηο$'.πιιη ίιινίδίΐ 0Γ6{;θΓίυ8 Νγ586ηυ8, 3ΐ) βηιίεο ηιί»- 
^<ι&ιΐιΐ€θ(;οοιηΊιΐ6πι δυυιη 8θΐ3Γ6ΐύΓ• ϋυηο 3(ηίουηι 
(>)£ 830€ΐυηι Ευ86ΐ)ίυηι δ3ηΐ083ΐ6Ηυηι 3υΐ δ3ηοΐυηι 
^«Ιαίιιια 3Γ[)ίιπιΐιΐΓ ΤΙΠοηιοηΐίυδ : νοηιηι ίδ 3ηιίευδ 
ιιοϋβϋιι» 051 (|υ3ηι ίρδο ΒαδίΙϊιΐδ. Ρυ5ΐςιΐ3ηι επίπι 
^^(2θήιι& ίη οΓ^ιίυηίδ 6ΧθΓ(1ίο , (μιηηι οοΓ3ΐη Ν)'5- 

«ΙΟγ. 45, η. 58. 

(*) 11>ίϋ., η. 50. 

•η ΙϊΓΐΜ. ΰ^ ιί/α ίΐι/ι, ν. 389. 63, ςυ» ρ385ί 8υπΐυ5, ίηΐ6ΐ1ίξ6Γ6 30 ρ6Γδ6ηΙίΐ'6 31151 

8υιηυ8?.... ΡΓ3υ(]6ηι ίη ςη3πι 1η(1υεΐί δυιυηδ, 8επα$ 
ςυί<ΐ6Πλ ςυ3ηι οροΠυίΐ, 86(1 (3ΐη6η 3ΐ1(]υ3η<]ο 3ςηο• 
νίιηυδ. Αίςυβ 1ιιι]υ8 Γ6ί €υ1ρ3ΐη ίη 6ρίδθορ3ΐ6ηι 
ΐΙίΓΟηυπι εοηίΰπηιιΐδ, υΐροΐβ ςιή (16 Γ6ρ6ηΐ6 δΐιρΓ3 
1108 6ν6Χ6ηΙ... Ηοο οηιηίυηι, (|υ;)β ρ3ΐίηιαΓ, ΐΝ3χίιιΐ6 
Γίιΐίουΐϋοι 681, νεί ροΐίυδ ιηΐ86Γ3ηιΐΜ2η , ηΙιηίΓυηι 
ςιιθ(1 ίΙ<ΐ6ηι 61 ίηίϋΓί3 3ίΙ1είυηΐυΓ, 61 3εου53ηΐυΓ. > 
νίΐυρ6Γ3ΐ1οιΐ6ηι ηυυ 6θΊΐ{;ίΐ β35ίΙίυ5, (|υθ(1 β(1ί55ί 
ιηιιιιι αιηίευπι :ιο ορίίιιιβ ιΐβ 56 ηΐ6('11υηι Ιη ('ρίδοο- 

(//) Ογ. 11, η. 5. 
\€) Ερ. 3ΐ. 51. 199 νίΤΑ 8. ΟΚΕϋΟΛΙΙ. 20 

ρα1β8 εηΓ38, ρπχΐβΓ ίρ$Ία$ νοίυηΐηΐβιη» €θη]6θί8$6(: Α νΛ\\. ^^β0ο^^η» ά€ %οΙ\ιηάΊηβ ηυο€αΐΗ$ α ραΐη, Βα- 
61 ςυθ(1 ιηίπιΐδ 6χου$2ΐίοη6 άί^ηιηη 6Γ31, νΐηιηι 
ρίβίΑΐβ 6( βίοςυβηΐία ίο&Ιςηβηι , ςιιί ΕοοΙβδί» β^Γβ- ΐ;ί3ΐη (]2Γ6 ορβΓαπι ρο(6Γ2ΐ , ίη οΙ)»€υΓίδ$ίπιυιη 
3η(;υ1αιη 80 οιηηίΙ)υ8 νίΐ» €θΐηιηο(]ί3 (!6$ΐί1η1υηιι 
Τ6ΐ6(;:ΐ886ΐ. 01)]ΐ€ί6ΐ)3ηΙ αΐϋ 3ΐίυ(1 ςυίόρίαιη, ρΓουΐ 
νβΐ ιηοπΙ)υ8 ΰοηιρ»Γ8ΐί βΓαηΐ , νβΐ 6Γ6§οπί ΰ»ιΐ83 
ίΓ3$εεΙ)3ηΙαΓ : 1 1)6ηίκηί§5ίπιί αυΐεπι > ςυί^υβ ηββίβ- 
εΐυπι 61 €θΐιΐ6οιρΐυιη α Β3$Ί1ίο Γυι$86 6Γ6§0Γίϋΐη, 61 
ρθ8ΐ(]ΐΐ3ΐη ίρδίΗ8 ορ6Γ3 0808 ΓαβΓΑΐ, Υβΐυΐί ν38 ςυοιΙ- 
(ΐ3ΐη ί2πο1)ίΐ6 ρΓθ]6€ΐυιη. 066ΐ3Γ3ΐ Ορβ^οπαβ (α) 86 
3Γΐη3 Γ6ΓΓβ ηοη ροδ86, 61 ι ρΓΟ ΐ36ΐ6ηΓΐΙ)υδ 6ΐ 3νι1)υδ 
ΐ:ιηςυ3(η ρΓΟ 3ΐΓιιη3ΐ)υδ 6ΐ ε3ΐιοπϋ)υδ ι1ί§ΐ3(!Ί3Γί. ι 
110^31 υ( ίρδ6 ουιη Ληΐΐιίιηο ϋβΐΐαηι |[6Γ31, 30 δΊΜ 
οιηηίυιη τεΓυι» Ιοεο ςυί6ΐ6ΐη 6οηε6(ΐ3ΐ. Πβιηϋπι ΙΓΐδ <ι7ίο ιη$ΐαηίβ^ ϋοταηι Μ/ΓΟ^ιιβ ίιαΜ οταΐίοηίη, 
ε δοΙΐΙυιΗηβ, ιη ςιιλίη κ6 ροδί οηΙίηαΓιόηειη Γβοΰ- 

Ρ6Γ31 ΟΓβ^ΟΠυδ, οίΐΟ Γ6ΐΓλ6ΐυ8 68ΐ]υΙ)6η(6 Ρ31Γ6 61 

ΐηδΐ3ηΐ6 ΒαδίΠο; ςιΐ3ρΓορΐ6Γ ίο θΓ3ΐίοπ6 (£}, ςα»]» 
ροδΙ Γ6ΐϋΐυιη €0Γ3ΐη υίΓοςαβ ]ια1>υίΙ, 60 ϋΐίΐϋΓ 6χογ• 
ύ\ο : ι Νϋιίΐ δ6η66ΐυΐ6 ΓοΓϋϋδ, ηίΐιίΐ ΒίαίαΐίΑ ννηβ• 
Γ3ΐ)ίΙίυδ. ΑΙ) 1)ίδ 6{;ο 3(1 νοδ (Ιυείυβ δυη , νίη€(υ$ίη 
ϋΗπδίο, ηοη ίβΓΓβίδ €3ΐ6ηί8, 86(1 ΐ.6ή3εΊΒ$ίιηί$ §ρίη• 
Ιιΐδ νίηοαίίδ εοηδίπείοδ. ι ΑΠουηάβ 86 νεηίΓβ ))!$ 

νθΓΐ>ί8 (ΐ6εΐ3Γ3ΐ 6Γ6|ίΟΠυδ ; ρΓθίθ(]6 1ΐ:£0 ΟΓΑΐίο 000 

δΐ3ΐίηι ροδί 6Γ(1ίη3ΐίοη6η]« υΐ νίδαιη βδΐ ΤίΙΙειυοηιίο, 
Ιΐ3!3ίΐ3, δ6(1 ροδί Γ6(1ίΐυιη 6χ Γυ^3• ΒείηιΙβ 3(1()ίΐ $ΰ 
31)163 αΐϋδ οιηηία Γ6ΐίςυΊδ86, Η1 δβουιη ρ1ιΗο$ορΙΐ3• 
ΓβιιΐΓ, 61 Εΐί» €3Γΐη6ΐυηι 30 Ιοβηηίδ (ΐ686Γΐυηι εο^ί- ν6Γΐ)ί8, (]υ9β ^]υ3 (1οΙθΓ6ηι ιηβχίιηβ ίη(1ί63η1, βρΊδίο- ^ Ι3δδ6; ςυοά 61 (1ίθ6Γ6 ηοη ΙίουίΙ φΐο (Ιίβ ΟΓίίίηαΐι» 

ίυΐΐ δβΐδίοοοΓαηι 6ρΙδ\2ρρυ9', δί <ιαί(ΐ6ΐη Κι^ηο οπίπιι• 
Γ10Π6Π1 ηοη 8θΙ11α(1ο, δ6^ ίηιρ6η5α8 ίη^υναικίο ραΐκ 

.Η306Γ(1θΐϋ ΐ3ΐ)0Γ 8υΙ)δ60υΙα8 651• Ρΐ2&ΐ6Γ<^ (ϋ&6Γώ 

ν6Γΐ>ίδ 8θΙίΙυ(1ίη6Πΐ» ίη <|υ3ηι 86 Γ6€6ρ6πι(, ίηϋίαιΐ, 
€υπι 3ίΙ (/) 86« € η6 Ιιίδ (ΐιιί(ΐ6πι 8υί 3ΐη3ηΐί58ίιηί$Μ 
ΓΓ3ΐΓίΙ)υ3 86ΓΠΐοη68 ίίηρ•ΐηίΓ6 δυδίίηυίδδβ, υΐ 3ΐ> 
οπιηί η60θ1ίο ΓοΓίΑίιΐδ δβευιη ρΙιί1οδ()ρΙι&ΓβΐϋΓ. ι 
Ουί(1 ρΙυΓ3? Ι\6€3ηΐ3ΐ {§) ςιιί(1ςυί(1 ρο5ΐ ΟΓϋίηηΐίο- 
ηΰΠ) ρρχ (]οΙθΓ6 ίη Β3$ίΙίιιηι 3δρ6Γί<ι$ (ΙίχβΓΏΐ : < ^2ιιι 
6ηίηί) ίΓ3ηι 3ΐ)]ίοίο, αηά'ιαηΐ ηιαπίαβίι βΐ Ιαΐβπίητ "-; 
ηΐ3ηιιπ)(ΐυ6 1)3Π€, <]π.¥ ηιΊΙή νίκι ααυίίΐ, ρΐ^ά^ 
νυΐΐα €θη$ρίείο» 36 δρίπΐϋί ΙΙγπ(]60, Π)ί1)ί(|υ6 οοιι>• 
πιοΐυπ) ρ66ΐυδ 86(ΐ3ΐυΓ, Γ6(]ί((]υβ Γ3ΐίο; βίςαβασιί• 
είΐί3, ίηδΐ3Γ Π3Π)ΐηχ οοπδορίΐφ 61 6Ζδΐίηοΐ£, Γ0Γ$α$ 
6χ ρ3Γνο ί^ηίουΐο Γ6νίνίδθίΐ 61 6Χ6ίΐ3ΐυη Κεουβηΐ 

€θηδθΐ3ή 3ηί!η3 Π163, 61 3ηχί6ΐ3ΐ6 3(Β€ί6ΐ)3ΐΟΓ ϊιι 

ηΐ6 βρίπΐυδ ηΐ6υδ **. Οίχί, ηιιη<ιυλη) )ΐι ρο^ΐεπιπι 
3πηί€ίιί» Γκίβπι 1ΐ3ΐ)6ΐ)0. > Νυϋα δ3η6 3ηΐβ ΟΓΐϋυ^- 
Ιίοιιβηι ]ιΐφί 03υδ3 ΒΒδίΙίυηι ϊηΙβΓ 61 6Γ6];οπυιη 
βζ&ΐΊιΊΐ; δθΐ3 θΓ(1ίπ3ΐίο Γίχ38 ιηονίΐ : Ιιχο ν6Γΐ}2. 
(\\ϊχ Γ3ΐ6ΐυΓ Β6 (Ιίχίδδό 6Γ6({θπυδ, ιηυθ(|α3ΐη ίη 
ροδίβΓϋηι 3Π)ίείΐί{£ ΰϋβιη 1]3ΐ)6ΐ>ο, > ΐ6£υηΙιΐΓ &(Ι <^1' 
4 6ηι 6ρΙδΙοΐ36 1η€6δίηΐφ ρΓίιη», ςυ3η) ρο8( 3ΐ)]6εΐαΜ 
Γ6ς6η(ΐ96 83δίίηοΓυιη Ε€οΐ6δί3Β οοπδίΐίυηα 5ΰπρ$ίί 
Ουοβ ςυί(ΐ6Π) οιηηί&, θΓ3ΐίοη6ηι ηυηο (Ιβείαι^ηι Ι^^Ι^ί 
Ι3'η ηοη Γυίδδ6 ροδΙ θΓ(1ίη3ΐΙοη6ΐη, 86(1 ροδίςυ^ιηβ 
Γ()^3 Γ6ΐ1ϋι θΓ6ςοΓίπ8, ιη3ηΊΓβ8ΐ6 ίΐ6ΐηοη&ιπηΐ. ΐ3ηι οΐ3η(1ί( : ι 0υ06ίΓ03 1υ ςαί(ΐ6πι γίΓίΙίΐ6Γ &$β, 
61 οοηΓθΓΐ3Γ6, οιηηΐ3ςυ6 άά (υ3η) ίρδίυδ {ΙθΓί3Πΐ» 
ηυ6[η3(!π)0^υηι Ουνϋ (0ΓΓ6η(6δ, ΐΓ3ΐ)6; η6ο 3Π)Ϊ€ί- 
Ιί3ηι» η66 νίΐΦ €0ηδυ6ΐυι1ίη6ηι 6ΐ Γ3ηιίΓΐ3Γίΐ3ΐ6ηι 

νΊΓΐηΐ6 36 ρί6ΐ3ΐ6 ρ0ΐΪ0Γ6Π) 1)3ΐ)6ηδ, πβο (ΐυφ 6Χ Ιιίδ 

Γ6ΐ>υ8 Ιιοπιίηυίη άο 16 ορίηίο ΓυΙυΓ3 ίιίΐ, ςυ'κίςιιρηι 
6ηΓ3ηδ,•86α υηί ϋυηΐ3Χ3ΐ 16 δρίπΐυί 3(1(1ί€6ηδ. Νοβ 
ν6Γ0 \ά ι1υηΐ8Χ3ΐ Ιυοπ εχ 3υιίείΐί3 103 €3ρί6πιυδ, 
υΐ 3ΐηίοΐ8 ρο8ΐΙΐ36 ιηίηπη6 β(ΐ3πηΐ8, ηεο 060 ςυίιΐ- 

(|υ3Π1 ρΠ£Γ6Γ3η)υ8. > Η3η(1 6({ϋί(]6Π1 €Γ6^ΐ(]6Πΐη 63 

ίη2688ίδδ6 ΒαδίΠυπ) ιη3ΐ6(1ίοΐ3, ςηχ ρποπΙ)υδ ερΊδΙοΙχ 
τβΓΐ)Ιδ 6οηϋη6ηΙυΓ; 66(1 63 6χ 6]ϋδ (Ιίοΐίδ οοηδεςαί 
6Γ6£οηυδ ρπε ηίπιΐο όοΙοΓΟ 6χίδΐΊη)3νΊΐ. δοΓίρΙαπι 
Ιΐ3ηο 6ρΊδΐοΐ3πι, ηβη Ι3ηΐυπ) ροδί θΓ(1ίη3ΐίοη6ηι, δ6(Ι 
6ΐίαιη ροδί ίυ§3πι 1ηιΐ6 ρ3ΐ6ΐ, ςυθ(1 0Γ6|;0Γίπδ ΓΓ3υ- 
(Ιοπ) 8ί1)ί Γ3ουιιη 86 δ6ηδί886 (11631, 3ΐ(|υ6 οηιηίυηι 
Γ6Γυιη Ιοοο ςυί6ΐ6πι 8ί1)ί 3 Β3δίΓιο 6οηο6(1ί ροδΐυΐ6ΐ. 
1ρδ3 6ΐί3ΐη η)3ΐ6(1ί€ΐ3, (|υΊΙ)υ8 δ6 ρείίΐυιη 3 ΒβδίΠο 
(|υ6πΐυΓ« 6ηιη ]3ΐη Γυβίδ86 ρΓθ1)3ηΙ• δθΓΊρΐ3 ςαο(ΐυ6 
ίιι δ606δδϋ 6ρίδΐοΐ3 Ιη66δίιιΐ3 86ευη(ΐ3 (6), Ιη ςη3 
ίη(1ί{|;η3ΐυΓ Ορβ^οΓίυδ 86 ίηεΓίίχ 3θοαδ3π ςυί3 53- 
Είη)3 ηοη βοεερίι, •οΐίο 61 ςυί6(6 υηί66 86 £ΐοπ3ή 
ρΓοΟίβΐυΓ. 

Ιηΐ6Γ Ιιχε ]αΓ2ί3 80πρΐ3πι 3Γΐ)ί(Γ3ΐυΓ Τί1ΐ6πηοηΐία8 
€ρΐδ1οΐ3Π) 0Γ6)(0Γϋ 3(1 Νίοοίϋΐίϋηι (γ); 86(1 ίηιπιβ- 
πΐο. ΜίΙίεηδ 6τ6(|;οπαδ ΝίοοΙ>υ1ο Ιίΐ16Γ3δ Β3δίΙϋ ουη) 
βυίδ, Ιιίδ ()υ96 Β38ΐ1ϋ 6Γ3ηΙ ρποΓ6 Ιοεο ροδίΐίδ, 8υ3δ 
8υΙ)]υηχίΙ, 8686 ςυΐ(]6ηι οαιη Β3κΠίο α1)ί(ΐυ6 6οη- 
)υπ^ί ▼οΐ6η8, 86(1 6υη) 8ί1)Ί βηκεροηβπδ. Μίηυδ γί(Ϊ6• ^ 
ΐυΓ ίη(β1ΐ6χί886 Τί1ΐ6Π)θηΓι»δ (ά) Ι黀 ν6Γΐ)3 : ι €υηι 
Β3δϋιαιη Μ3|;ηυιπ πιίΗΐ δ6ηιρ6Γ ρΓχιυΙβΓίπι, ιαηιβίδί 
ϋΐί €οηΐΓ3ηϋπι Υΐ(ΐ63ΐυΓ ; ΐυιη ηυηο πυο^υ6 ρπΕ- 
ΓβΓΟ, > 610.» ίά 681, ίηςυίΐ ΒιΗίυβ, 1 13ΠΙ618Ι ί1ΐ6 ηΐ6 
6Ί1>ί 2ΐηΐ6ί6Γ3ΐ. > Νοη 6ηΊηι Ιιχο ν6Γΐ)& 1(8 86θίρΐ6η(ΐ3 
βπηΐ, ςα38ί Β38ίΠαηι 6χίδΐίπΐ6ΐ 6Γ6|[θπαδ ρΐυδ 8ίΙ}ί 
ΐΓί1)υ6Γ6 ςυβιη ίρ8ί. 01 V. ΟΐΰςονίηΒ ίη οη!ΐΊοηβ $ηα ηΐΗίαΐηηι $€ 1>^4' 
ΐ€ΐαν. Αηιίίίίήη$ ίη <ιια< ραΠβΛ βτβροήηυι ρ^'^^^' 
Ιΐβτβ (τηείνα €οηαΐηΓ» 

Ιη 63 0Γ3ΐκ>η6 8ίη€6Γ3ηι ηιαΐ3ΐ1οο6ΐη ρΓοΓιΐέΐυΓ 
6Γ6^οηυ89 Γ3(3(|υ6 οπιηί3 Κΐ3ΐ)βΐ« 3ε (3η(1εη) Μ^' 
81» 8ί5ί εοηοηιίβδΦ β[υ1)6Γη3ουΐ3 ε3ρ68ε6Γ6 ίη αηίηιυιη 
▼ΐϋβίοΓ ΪΝ(1ϋχΊδδ6. Ιΐ3ςυ6 δβδίηιβ ΪΓβ εοηβϋΐαί^ ^<^» 
ρΓΊυδ^υαηι 3(1 ίΐ6Γ 86 366ΐη|;6Γ6ΐ, 0θ3Γίβ, (|ϋ3; ηοτχ 
(;αρρ3(1οο1» οίτίΐ38 6Γ31 , Ευ1>1ίυιιι ορίβοορυΐ" υ») •• Ρ83ΐ. XXXIII, δ. •• Ρδ3ΐ. ι,χχνι, δ. /ή ΕρίδΙ. 31. δί. 

» Ερ. 3ΐ. δ2. 
€) Εμ. »1. 4. 
(</) Ιη β./δ., ρ. 179. (ί) Ογ. 10, η. 

(Ο 11)1(1. 

(9) 11)ί(1.» η. 2. 1. νίΤΑ 5. ΟΚΕΟϋΚΠ. 103 

βιΐηβςυβ ηοηηυΐϋ» 6ρ1$ΰορί3 Α κυηΐ. » ^ϋίπΊβ Ι>γ6τι16γ βγροηίι ςιΓιιΙ ο]ιι$ εηυΜ 
οπΙίηΑνίΐ, Ιυ!ηι|ΐιβ οΓΐιΐιοηβιη 1ι&Ι)ΐΓιΙ ςυφ ιιαηο Ιβπία $01 (Ικίιηα 051. Ηχο νεΓΟ €ΐιπι ΟβΓβηΙ 3ΐ>$οιιΐ6 8ΰ Γοιίβ 
βϋ.ιΐ]ΐ ί^ΗΟΓΑπίβ Β3$ΊΓιο, ηιιί 56 ρπο ιηβίΓοροΙίΐα'οΐ 
αρίΐβ ϋΐπυ5<|ΐΐ6 ΰ.'ΐρραϋθ€ί£ 3(1ν6Γ5υ5 ΑηΙΙΓιπηιιιι 
§βΓ«Ι)χ(, ηβΰΐΐΜΐη βιιΊια ββδβΐ €θηΐΓοτβΓ5ία, νοΓϋΠ- 
άααι £Γ»1 116 0Γϋίη3ΐί6η6πι ίδίηηι νείυΐ ίιι οοηΐυιπΰ- 
Ιί.ιιιι $ιιί Γ;ΐϋΐΑΐη ΙιαικΙ χςηο ΐΙΐ6 ηιΓππο ϊηΐ6ΓρΓ6ΐ&- 
Γ(ΐυΓ. ΟοουΓΓίΐ 3ΐηία ςυβί'βΐίβ βΓβςοΓίαβ Ιιίβ νοΓ- 
])ίί (β) : ι Νοιι ν6ΐιίπ[ΐιΐ5 ΐη πιβ^ηί ίΐϋιΐδ ραδίοπβ 
€οα(6ηιρΐιιιη βΐ ί^^ηοιυίιιίαηι , ςιιί βρ1βη(1ί(ίφ είνίΐαΐί 
ρη»ί(ΐ6ΐ. ΗυηοΓαΙ>Ίΐ6ηι 8€ίιηιΐ5, οηρυΐ 3|;ηθ5£ίιηυ5..• 
διΟϋΓϋοΐϋβ 61 ρΓ»5ΐι1ϋ8 αιΐββΓβ 5ΐυ(1υίιιπιβ , ηοη 
ΐαϋ(Γ3ΐι«Γ6; Ιΐ£Γ6ΐΐ€03 6ν6Γΐ6Γ6, ηοπ οπίιοϋοχοβ ^6$56ηΊ, χςααπ)(]Π6 ηοη 6856 ιΙύηιοηΒίΓαΐ, υΐ επιη 
ΒαΒίΙϋ €31153 ίη οίΓβηδίοηβπι ΑηΐΙιίπ)θ νοηοηΐ, Βαδίΐΐο 
<1ί5ρΙί€63ΐ νβΐυΐί ίη Απ11ιίιη»ιη ρΓορβπδίοΓ• Οβηίίΐυο 
ίίε 6ρί5ΐοΐ3Πΐ είαικίίι : ι Ουο(Ι 8Ί Ο8ΐοη(3ΐίοπί8 ςΐο- 
Γΐαΐ'ςιιβ ηΐιηίο δΐυάίο ΐβηοηβ» ηΐφΐβ β Ιοεο βυροΓίοΓΟ 
ηθ5 αΙ1θ(]υ6Π$, ν6!υΐ ηιοίΓοροΙίιαηιι» ρ:ΐΓνχ είνΐΐαΓι» 
ίηεοΐ35, ν6ΐ εΐίαηι ηυΙΙίπδ, ποΙ)ί5 (|ηο(]ηβ 5ΐιρ6Γεί• 
Πιιηι 651, φΐθ(1 ορροη3ΠΥυ5. Ηοο εηϊΕη οιηηίΙ)υ3 
Γ3€ί1Γιιηυιη 681, 30 Γοι*(3556 χςπίιΐδ. > 

ύ\1, ΑΙ>}€ύΐΊι 8α$ίηιη €η^οτ\η$ τιραΐί %οΙΙ^ 
ίηάίηαα. 

€:ρΐ6Γαηι ρΓ(φο$ίΐ3ΑΙ αΐ) ΑηΐΙιίηιο Γοη(ΐΐποη6ΐη« 
αΐ (Ιΰ Γ65ΐΙΐη6ηίΐ3 ρ3€6 €θΐηηιυηί$ ίηίΓβΙϋΓ (ΐ€ΐί1)β- ίΐΟ•ΙΗΙΙϋ6Γβ• » Οαΐη 0γ68ΟΠΙΙ8 δ38ίΐη3 3ϋΙ νβΠίδδΟί, ρ ^„,|^^ „^„ Γ6ρϋ<1ί3νίΐ Β38ίΠΐΙ5, ^Iη0^^ι)βηι6Γ 3006ρίΙ. Μΐ νβιιΐΓύ ρ3ΓηΓ6ΐ, 803 6]ιΐ8 οοπδΐΐίυπι ιΙίΠ^^βηΐία 
ρΓΧπριΐ6Γ3ΐ ΑιιΐΙιίιηυ8, 61 835ίηί)0Γυπι ραΐυϋββ 3ηΐ6 
ο€€ΐφ3ν6Γ3ΐ• (}ιιίη6ΐ!3ΐη ρΓ0>ιί1)6ηΐί 61 €0ΐιιηιίη3ηΐΙ 

Οη^ηΤΙΟ, €0ηνί€ϋ8 ρΓΟύΠΚ^Ηβ Γ6ΓβΓΐ3Π1 βΟΓίμδίΐ 

ΓρίδίοΙαπι, Υ6ΐιιΐί (πιιιηρίιιιηι ίη νί€ΐυηι οαηοηδ• 
ιΡοηί^ίιιιυβ Αιιΐ1ιίηιιΐ8 3(1 ηο8, ι ίηςυίΐ 6γο$ο• 
πα» (^), ι οιιιη ερίδεορίδ ςιΓι1)ΐΐ8ϋ3Πΐ νεηίΐ ; 5ίν6 υΐ 

ρ3ΐΓβΙΗ ΙϋΰΙΙΐη ίΐΐνί56Γ6ΐ (θ3ηΐ 1(1 ςΗ0(ΐα6 ρΓΧ 56 

ίϋκίΜΐ), $Ίνβ υΐ ςυββ 6£;ίΙ 3|[6Γ61. Ουιηςαβ πηιΐιίβ 
010(113 αιΓιιηυιη ιιΟϋίΓυιη (6ηΐ3886ΐ, ρ3Γ(Βεί38 εοΓηπαβ- 
ηοηηδ, 6Ι $38ίιη6η868 ρα1ιιϋ68, 61 ηο8ΐΓ3ΐη 0Γ(1ίη3- 
ΐΐοηβηι, υυηο ΙιΙβιηιΙθ 3ΐΙθ(]υ6η8, ηυπε ροδίυΐαηβ, 
οιιαο ιηίιΐ35 ίπΐ6ηΐ3]ΐδ, ηυηο 6ΐίρο8ΐυΐ3η8, ηυπο 
1&υϋ3η3, ηυηο νϊΐυρ6Γ3η8, νβηίδ ϋεπίίΐυε ΟΓβΐίοηίβ 
ππ:υϋ5, 5ΐΓορΙιί8 3ΐ(|η6 3ηιΙ)3£ΊΙ)υ5 ιΚεηβ, Ι3η(ΐπ3ηι £, 
φ$β $οΙιΐ8 ηοϋ'ϋ» οΐ) οοϋΐοβ ρΓοροηοη(1ιΐ8 €5561 , 

υυ73φΙβΠΐ6ΐΓ0ρθ1ί8, υΐρθΐ6 ηί1Η]0Γ 30 ρΓΦ8ΐ3ηΐΊθΓ.> 

II.» ΔηΐΙιίιιιιΐ5, ί|Ηί, ουιη ηιιΠα ίη Γ6 06(ΙβΓ6 Οΐ'6βθ« 
Γϊιιιη €οη5ρ«λί55θΐ , Γβΐ^υ» ίιιίοείίδ ίΓ3ΐυ8 3ΐ>$ε655Ίΐ, 
ϋΜίηηπιη οΊ νϋΐιιΐί ΡΐιΐΙίρρηηιιιηι (]Η6Π)(ΐ3η) βχρίΌ• * 
!)Γ3η8. Νοη ηιιιΐ.ο ροδΙ, 6Γ6£;οπυηι 3(1 8}ηθ(]υηι 
νοοΑτίΐ Αηΐ1ι1ϋΐυ8 ; (|υοϋ ειιιη ΟΐΌ£;οΓίο ρεηηο- 
Ιαίαια 6&5«:ΐ, βιςυο ίΐ)]υπ3πι Ωβπ οίοπιπτεί, ΑηΐΙή* 
α» θυηι το^^ανΐΐ , υΐ βαΐΐβπι β]α8 ορ6Γ3 Β35ΐ1ίιΐ8 

>^ (ΐ€ΐί1)6Γ3η()»ΠΙ 63 (16 Γ6 860010 &(](Ιΐ106Γ6ΐυΓ. 1(1 
ΡθΙΙίθΊΐΐΐ5 681 6Γ6(;0Γΐυ8, 61 50Γίρ5ίΙ ΒβδίΙίο, Γ6ηι 

(οϋίΐιι €]υ8 ]ϋιΙίείο ρεηηίίΐεοβ. ,ΙΙα («Γ6£;θΓϋ 1ίΐΐ6ΠΒ 
2(1 1108 υοο ρβΓΥβηβΓυηΙ• Ιη16Γϋ3 Οεςοηιιβ, ειιιη ηαΐΐιιιη 8ΐ1>ί 3(] ε3ρ6886Π(Ι»ιη 
86(ΐ6ηι, (ΐιΐ3ηι οοεϋρ3νβΓ3ΐ 3ΐ(|ΐιβ 3ηιΐ3(ΐ8 ηιίΐίΐίϋη» 
ΙυεΙίΑίπΓ Αηΐ1ιΙιηυ5, 300655υπ] ραΐ6Γ6 εοπιεί'εί, αβ 

ηοΐΐβΐ θΙ)501ΙΓ3 5ρ6 61 ε3&03 6Ι8ρ60(3ΐίθηθ οΐίΐιι» 
^εΙί1)6Γ3ΐίθ1ΐί3 (!6 ρ3ε6 €(ΐηΐρθη6η(ΐ3 ρ6ΙΗΐ6Γ6 , 3ΐη3- 

13») (ϋηηυβ σρΐ3ΐ3ΐη 5θ1ϊΐυ(]Ιη6ΐη Γβρείΐΐ. €Γβ^0Γίιΐ8 
ρΓ6β1)γΐ6Γ ίη ίρδίυβ Υϋα 5εη1)ίΙ βυπι 3(1 φ^ΐ'υΙοΓυαι 
ιΐοηιίείϋυηι εοηίιιςίβδϋ, εΙς <ρ ραντιστή ρ(ον ασθενών 
χαταφεύγετ. Ταιη αάύΊί : ι ΡεΓυηΐ 3πΐ6η) ειιηι» ηβο 
θ1)ΐ3ΐίοη6Π), ηεο 6Γ<1ίπ3ΐίοη6ηι, ηβο φΐί(1<|{ΐ3ηι βΐίικί 
οοΓυηι, ηυ» &ρα(1 ορίδοοροβ Ιη ιηοΓβ Η ΙηβΐίΙυΐο 
ρο$ί13 8υηΙ, $38ΐη)ΐ8ρ6Γ6βί556; ν6Γυπι δίιιιυΐ ηίςιιο 
6ρί5εοριΐ8 0Γ<1ίη3(υ8 Γαίΐ, . ίυ£;3ΐη αβιιοο οοιιοβ* 

ρί856. » 

δίο (3ΐη ςΓ3ν6 οηιΐ8 6χειι$$ίΐ Οπΰ^οπυ», 8ΐε ιηνί83 

3ΐ)]6εί( δ351ΐη3, <Ι113! ΙΟΙ Οί ΐηθΐ08ΐ}38, 61 ({1138 ηυΙί3 

υπςη3πι (1ίθ8, (|υο3(] νίχίΐ, εχΙηιιπΓε ροΐυίκ ρβρο• 
τ6ΓαηΙ : δ35ίιη3, ιηηυαηι, εχ ηηίΐ^υδ ΟΓε^ήο, υΐ 
φδίοδ ν6Γΐ)ί5 υΐϋΓ (ι/) , ι οηιηίβ νίΐχ ]ηεοη5ΐ3ηΐΐ3 61 
Ρ6ΓΙιιγΙ)3Γιο η)3η3νίι. ι 0ιιΐ8 61 ςΗ3ΐί5 ίΙΙε 8ίι Ιοου», 
Οίοςοπί ε3ΐ3ΐηίΐ3ΐί1)υ8, (ΐιΐ3Γυηι Γοιΐ8 61 ογΙ^ο ίιιίκ» 
3ΐηιΐ6 6ΐίαιη εβπιιίηίΐιυβ Ι3ΐη Γαιηοδαδ, 6χ ίρ50.6Γ6» 
|ίοι-ίο (Ιΐ5εί(ηυ8. 

ενίΐ. 5αβίιιιοηιιη ύβ$€τ\ρΐ\ο» ΒίαίΙο ηικνάαηι ηί ιη ηΐίά'ιο ρβτνηΐςαίω ιι>, 
ϊη Ιβντα (Ιιίρραάοοηηι^ ηπαΐΛΰΊηίΙίίηνίΗ ΐΓη)Ιί€€ΐη νίααι• 
8ίη€ αηηα^ $ίηβ νηοτΰ^ ηϊΗΗ Ηαϋβηί ΐα>€Γαΐ€^ 
ΗονήάΗ» ναΐύβ Η αη^η$ΐΗ$ ρα§η$» 
Λ ΐνοΜ8 βΜϋΗ^Μ^ηΐΜί αΙη$ βτβίβοηΜ αη$ηΙη η ΟηιηίαΙήο ρΐί/ϋΐι, €ΐ $ΐτβραη$, βί €ηηη$, 

Ι,αιηβηία, €]ηΙαΐη9^ βχααοτα^ ί0Γηΐ6ηία^ €οηψ€ά€^ ; 
Ρορηίαΐί αέΓΟ, ηηοίςηοί ρβη^^ίηί εΐ εηοηα. 
Νωα €ταί 8α$ΐηΐ0Γ«ηι ηΐίΟΓΗηι Ε€ύΐ£$ία., Τ€ρ€ίΗΐ. 

Οη3ηι?ΐ8 Β38ί1ίί 03υ83η 8ΐΓ6ηυθ 88ΐΐ8, υΐ γίαβίιΐΓ, 
Μ:ηι1ί<86ΐ 6Γ6||;θΓΊυ8, ΙΙΙίυβ Ι3ΐη6π 1ίΙΐ6Γΐ8 Ο06η5υ8 
βΐ Β35ί1ία8, 6ΐ €«01 60 $01^3911 ςα38ί Αηΐΐιίπιο 
'^τ^τβΐ. 1118 Υ6Γ5ί5 ?68ροη<ϋ( 6γ6|;οπη8 (ΰ)» ίοο3ηιΙο 
<|νί(ΐ€ΐη, 86(1 9ΐεήΐβΓ θ3Γρ6η<1ο Β35ίΙίΗπι : ι Οαβηι 
ίβηιαίοΓ, €ΐ 6<|ΐιίηοΓΐιπι ριιΙΙοΓΟίη ηιΟΓβ, 6Χ5ί1ί8 ίη 
^ϊ$ 1ίιΐ6η& ! Ν6€ ηιΐηιιιι ΐβ Λά (;ΙθΓί3ΐη ηυρεΓ βνε- 
^ηιη 08ΐβηΐ3Γ6 ιιο5ί5 Τ6ΐΐ6 .ςυ3ΐη βίοηβπι η30ΐιΐ8 
^$ ηΐ Ιΐλο ηΓιοηβ ιβίρδυηι 3υβ;ιΐ8(ίθΓ6ΐη Γ6ϋ(ΐ38 , 
ΦΚΠΙ4ύ|ΙΚΜΐαΐ11 ρίοΐΟΓββ. ΐ|αΙ 6Χίηΐί38 ΓθΓΐη38 ϋ6ρίιι« β) Ογ. 13, η. 2. 
(*) Κρίδΐ. 3|. δ5. 
(ή £μίδΙ. 3ΐ. 33. Οαίά ιςίίητ^ ρβτ /)^ιιηι, (αοΒτβ ιηε α'ηιΐΗΐη (αιΐ ? 

€οηί£ηίη9η α$€ ? ιηαίοτπηι βχΰίρβη ιηοητία*^ 

ΕΗ$β [ίήη, ίνβΌΰαή ΙαίοΤ 

Ν£€ Ηαύετβ ηΰί ίιοα $βιύαιη οοΙΙοοεηι^ 

ϋηκη $αηρετ€ Ιίΰίο ρβτ ν'ιηι ϋχίητύον ? 

Νβο ραηαη ίαώΐίητα» €ταηί^ ηα€ΐη Ιιο$ριίί {ναηηΒ' 

γ&ίη ι 

Πηΐ$Ηί [αρίΐίΌη» ηηί((αίΗεΙ ΰπηοτ.ίη ηιοιιΐ^η, 
8Ηηίρί€η» (ΐηιίοαηι ΌΪίαί (ΐ€ηη$, άαΙί€Ϊα$ ηΐ€α$, 
8<:ά φάά ίπιη ΙιΐΰναΙηί ? ηοη αήιη ύοηϋαια (ΐίςίίΊναί 
Εταιη, ηί αρραηΐ, 8€(1 ΰητηοηιηία ρΰτ(βτΓβ ίοΐαιη, 
Ιη Ηοα ηηο ίψιαυαι ίηηι : ραΐή$ ίταηι ηοη {ατο («), 6ΐο 

(ά) Ογ. 43, η. 50. 

((>) Οβηη. θ€ Υίΐα «ιια, ▼. 489 εΐ 80(|. XXXV. 105 β ρίι, ]Η^€η(6 ραΐτβ^ Μ ΰοηάΐΐίοΜ ηΐ €0 ηιοΠαο Μ€Τ 

Ιΐα(ΐυβ 6Γ6βοπιΐ8, 3ίΙ)]6ΰΐί8 8α$ίιηί$, ίη βοΐίίικίι- 
ηβιη 8696 Γεοβρίΐ; 86<1 9ΐίυϋ ίρβΙ 8υ1)6υη(1υιη ΓυίΙ 
€6Γΐ2ΐη6η ουηι ρ3ΐΓ6, (|υί αιπι αϊ) βο υι δα&ίπίΐ3 ΐβ- 
η6Γ6ΐ οΜΊηβΓβ ηυΐΐαΐεηυβ ροΙυί8$6(, 8&1ΐ6ΐη ρΓβοίύιιβ 

108818(106 681 €0η96€υ1υ8 Ιΐΐ Ναζί&ΠΖυΐΙΙ Γ6(1ίΓ6ΐ , 

€8ΐηςιΐ6 Ε£€ΐ68ΐ&ηι» €ΐιί Γο^βηιΐΰβ ρβΓ χίαιβιη ιιηρβΓ 
6Γ&1, &(Ιιηίηί8ΐΓ3η(1αιη 8υ$€ΐρβΓ6ΐ• Ε& &υ16ΐη Ιβ^β 
νΙοιιΗαηι ρηκΓβύΙιιπιηι Ναζίληζβη» ΕοοΙββί», €0- 
|[6ηΙΰ ραΐΓ6, 8η8€6ρΗ υΐ Ιβηΐηιηιηοάο 1ιΐ8 ηβχίίχιβ 
ΙϋηβΓβΐυΓ οϋΓι^αΐαβ, άυηι ραΐβΓ 8αρβΓ8ΐ68 €ββ€ΐ ; βο 
«ο(6πι 6 τίτίβ 8υΜαΐο» 8ίΙ)ί Ιίϋβηιιη 68βθΙ 3ΐ>ίΓ6 ηπο 
τβΙΙβί. Ηί8 ίρ86 ΐ68ΐ3ΐυΓ τ6γ1>ι8 ίιι οΓΑΐίοηβ• ςυαη 
λά ρορυΐοίπ Ν3ζί»ηζ6ηαιη 1)&1>υίΙ (α) : < Νΰιιο (]«ί- 
ύβίη οοιη ρΓΦεΙαΓΟ ραΓ^πΙβ οιίΓληι Ιΐλΐιο βυδείρετβ 
ηοη ΓβουδΟ, νβίαΐ πια^η» &(ΐαΊΙχ 61 &1ΐί88ίιη6 νοΙαοΓι 
ρυΙΙυβ ηόη ίη€θΐηιηθ4ΐιΐ8 ο ρΓορίπηυο 8(1νοΙαη8• 
Ρθ8ΐ6:ι ν6Γ0 ρβηη&πι ιη68πι δρίηΐυί, ηυο νοίΰΐ, 61 
4υο(|αο ιηοϋο τοΐ6ΐ, ΓβΓβηϋβιιη ϋαίφο ; ηβο. «{υίβηιι&ιη 
6η(, ηοΙ ιη6 οο((6Γ6, 3ΐηΙ &1ίθΓ8υη[ΐ ΐΓ&άυοοΓβ ρθί$8ίΐ, 
6ηιη 60 οοηβυΙίΑηΐβιη.... ΙΙοβΟ ΙιαΙιοΊ, υϊπ ΝαζΊαπ- 
Μηί, ςυη βίιηρΗοί ληίιηο Ι)6η6Τθΐ6ηΓΐΦ(ΐιΐ6 ρΐβιιο 3(1 
νθ9 ϋί€6Γ6ΐη, 8ΐφΐ6 1ΐ0€ 68ΐ αηίιπΙ 1061 αΓΟλπυπι. ι Ιη 
€3ΐΓΠΐίη6 Ββ ι»Ηα $ηα Ν&ζί3ηζ6ηαιη ΕΓ.οΙβ8ίΑΐη 8β 

Μΐ8€6ρί886 ]υ88υ ρ3Γ6ηΓΐ8 (ΐ6€ΐΑΓ2Ι(, ίΐλ 8601ΙΙΙΙ Γβρυ- 

ΐΑίιΐβιιι 06 ιϋ€6ηΐ6ΐη (6) : 

Νεςιΐί βηίΐη η$ ϊ»ΐα ίηνΐπιιη ηΐέ ΰοηϋηηραϊ^ 
Οπί η$€ ΜΐΙα άεηυ^ηϋαΐίοηί^ η€€ ηΙΙο ρΓ0ΏΗ$$α ϋΜΟΤ : 

Ού γάρ χαθέξδί τοντ\ ί^^τ, άκοτνά με^ ^ 
*0υ ούτε κήρνγαα, οϋθ* ϋπόσχεσις κραζέΐ' 
Οντύύς άτήγαγί με ηχήσας φόβος• 

5ί£ ΐΝ^ ^οίτχχ (οτηιίάο τεάηχΐί, 

Βχ 1ΐ9ΐε €Γ6||;οπί ρΓχΓιίοΐοΓβ, ςηα» ραΐΓβ »(ίηίΐ6η• 
16, ίην1ΐιΐ8 &(Ιιηίηΐ8ΐΓαηϋαί Εεΰΐβκίφ Ναζίαηζβη» ευ« 
Τ9ΐιη 8υ8ε6ρίΐ, ποη ραυοί βαιη Ιιιι]η8 £ο6ΐ6δί» οπίί- 
ηαΐηιη ίϋΊ886 6ρΊ5εορυίη 9Γΐ)ίΐΓ8Γι 8αηΐ. 86(1 ςαί(1- 

ηΐΐίΐΙ 63 ά^ Γ6 8€ηρ86Γίη( ν6ΐ6Γ68 »6 Γ6€6ηΙίθΓ68, Ιο- 

€ΐιρΐ6ΐΊθΓ ηοη 68( Αΐίυδ ιβ5ΐί8 ({υ3πι θΓ6|$οηυ8 ; ηβο 
λΐϋ υΐΐί πιη]οΓ ηυβηι ίρβΙ Ω(]β9 ΙιαΙ)6η(]Α 681. Ηχο 
ΐρ8ΐιΐ8 8ΐιηι 9(1 (»Γ6ςοηιιιη Νγ886ηυιη 80πΙ)6ηΐί8 
ν6Η)3 {€) : € ΙιιΐοΓ οιηη68 βίβηίιη €οη8ΐ3ΐ, ιη6 ηοη 
ΝΑζίαηζί, 86(1 δ.ΐ8ίπΐ0Γυιη 8ηΐΐ8ΐί(6πι ΟΓβαΐαηη Γυί886, 
Ι3ΐη6ΐ8ί ίη ρ8ΐηβ Γ6ν6Γ6ηϋ3αι» 61 βΟΓΟπα ({οί 8υρ- 

ρ1ί668 ΙΐΟΟ 3 ΠΙ6 ΟΟηΙβπϋβΓΙΐηΙ» 3(1 Ι)Γ6ν6 Ι6η9ρυ8 
ρΓ»ί6€ΐυΓ3ηΐ 4038*1 Ιΐ08ρίΐ68 8υ806ρίπ)υ8, 1 616. 

€1Χ. ΟηροτίΗί Βα$ίΙίαηι άβ(βηάα, α ηηοάαη Μοηα^ 
€Ηβ αΜΜοΐίΐΏί, ίξΗοά 8ρΙτίΐΗηι ίηηΰίηηι Οβλτλ ηοη 
αρρείΐααϋ. 

Ρθ8ΐ 8υ866ρΐ3πι 3 6Γ6βοπο ΕοεΙβδί» Ν3ζΊ3ηζ6ηη 
3(Ιπιίηί8ΐΓ3ΐίοη6πι, 1ΐ3ΐ[>ίΐ3Π)(ΐυο οπιΐΐοηβηι <Ιυο(ΐ6• 
6ίιιΐ3πι» 6θηΐΊ2ί886 ▼ί(ΐ6ΐυΓ ]αΓ(|;ίυη) ςυο(1 ίηίΟΓ ίρ8υιη 
61 (ΐϋ6ΐη()3πι πιοηβοΐιυπι 6ΐ8ΐίΐι( (Ιο Β38ΐΠο. Ιΐ6ΐη 816 
η3ΓΓ3ΐ 6Γ6|(0ΓίΜ8 ίιι 6ρί8ΐοΐ3 3ΐ• 96 : Ι €οητίνίυπι 
ςιιθ(1(ΐ3ΐη 6Γ3ΐ,ίη(ΐιιο ρΙυηπιιοΐ3Π88ίιηίνίπ ηοϋί8(|Ύβ 
Βηιί6ίΐΐ3 6οη]υη6ΐι 306οηιΙ)6ΐ)3η1, βΚίαο ιηΐ6Γ 608 νίΓ 

(α) Ογ. 12, η. 5 61 β. (6) V. 1»23. (β) Ερί8ΐ. 3ΐ. Ά νίΤΛ 5. 6ΚΕ00ΚΙΙ. «04 

Α (ΐιη<]3πι ρί6(3ΐί9 ηοπιβη 1)3ΐ)Ι1ηιη(ΐα6 ρηκ 8β ΓβΓβηβ. 
Νοηιΐυηι 3ΐΙ ροευΐα Υ6η1υιη 6Γ31, εηπι, υΐ ιιι 60ΐι- 
τίνίίδ η6ΓΊ 8θΐ6ΐ, (16 ηο1)ΐ8 86ηηο 6Χ6ίΐ3ΐηΓ. Οιηηί« 

1)(Ι8 ρΟΓΓΟ ΤίΠΟΐεβ (038 3Πΐρϋ88ίΠ)ί8 Ι3(1(!ί1ΐ118 βΟβ- 

Γβηΐίϋυβ, ηο8(ΐυβ 6ΐί3ηι, υΐ η8(ΐ6ΐη νίΐοβ 8ΐυ(Γιη <1β- 
(ΙΊ108, 3(Ι]υη|ζ6ηΐϋ)υ8 • . • ίη(Ιίκη6 ΐυΓιΙ Ιιΐο ρΙίίΙο$ο- 
ρΐηίδ. Εΐςυΐ(Ιη3Πΐ Ιιοοβ8ΐ, ίη(ΐυ!ΐ, 3(Ιπιο(1υηι Γυηο$β 
βχείαπιαπδ, ο νιΗ, (ΐυ3η) νβΐιΐβ ιη6η(ΐ3668 61 &(1ιι• 
ΙαΐοΓβ8 68118! εχΐ6Γ3 ςυ'κΐβπι Ιαυ(ΐ6ηΐυΓ 83η6 νιΗ 
ΠΠ, 81 ί(3 1υΙ)6ΐ, ηΠιϋ Γ6ρυ{[ηο : νεπιτη (]ΰθ(1 πΐ3χί• 
ηηιιπι 681, ίΙΙίβ ηοη οοη€6(]3Πΐ. Οηΐιθ(ΙοχΊ£ ηοπιίηβ 
ίΓα8ΐΓ3 Ι3(ΐ(]3ΐα8 Β3$Ηίϋ8, ΓΓυ$(Γ3 6Γ6|;οηυ8 ; ίΠβ* 
ςιΓΐ3 86ΓπιοηίΙ)υ8 8υί8 ν6πΐ3ΐ6Π) ρΓοϋίΐ; 1ιί€, ςαι& 
ρ3Γκϊη1ί3 8ϋ3 β3Πΐ(!6ηλ δΐηιυΐ ρτούιί. > Τυιη Ιι'ιβ 
0Γ0|$θΓίη8 6οηνί€ία1θΓ6Πΐ νβΓίιίβ Γ6(]3Γ8υίΙ : € υη(1ο 
Ιιοο, ο Ιιοπιο νβηβ, 3ΐ(ΐα6 3ΓΓος3ηιί3β ηοηιίηβ, ηοτο 
ΟαίΙιβη 61 ΑΙ)ίΓοη? υηϋε ηοΐ3ΐ3 (Ιθ£;πΐ3ΐυπι ρΓΟίηκΙ- 
||;310Γ ν6πΐ5? δΐ6θϋ^6 ΐ3ηΐηΓυπ) γ6πιπι ]υϋίθ6πι 
ΐο1ρ$υιη6ΐΙίε!68 7 Τυπι ιΙΐ6 : 6Χ Ευρ87εΗπ ιη3Γΐ]ΤΠ8 
8)'ηο(Ιο ηυηο νεηίο, 63Π)ςιΐ6 (Ιίεΐί ηηεί Ι6δΐ6ΐη Ιΐ3ΐΐ6θ 
(516 εηΐπ) Γ68 86 1λ:ιΙ)6ΐ)3ΐ), 3ΐ(ΐυ6 ίΙΙίε Β98Πίυηι 
Μα||;ηπια αυιΐίνί, (Ιε Ρ3ΐΓ6'(ΐιιί(ΐ6ΐη 61 Ρίΐίο ορίίπιβ 61 
ρ6Γί6ε(ί5δίη)6, 31(106 οΙ νΐχ ςηΊ8(|υ3ΐη 3ΐίυ8 ίβοίΐβ 
ςο63ΐ, (1Ί^86Γ6ηΐ6ΐη : δριήίοπι 83ηε1οιη 3υΐβπι νοιι- 
τείΐεηΐβπι 3ε (ϋ8ΐθΓ()α6ηΐ6πι, ι βίε. ΙςίΐΟΓ ρΙιΊΙοδο- 
ρΙια8 ί1ΐ6 Οα&ίΙίυπι νίΐιιρ6Γ3ΐ>3ΐ 60 ςυο<1 δρίΓΐΐυηι 
δ3ηεΐοπι Οεοιη ηοη 3ρρ6ΐΐ3386ΐ εοηειοη3η(1ο ; 36 
νεΙοΐί 3 ν6Γίΐ3ΐ6 4ΐ6ε1ίη3Γ6ΐ, 63πΐ(|06 ροΐίΐ^εο πια^ίβ 
<\υ3πι ρί6 ρΓ»(1ί63Γ61. Β3$Πϋ ρ3Γΐε8 δίΓβηαβ (ΐ6Γ6η(ϋΙ 
Ο ΟΓ6β0Γίυ8, 630835^06 Γ6(Ι(1ίϋίΙ εοΓ δρίπίοπι &αη- 
^εΐυπ) 6χρΓ6586 6ΐρ3ΐ3ΐη Οεοπ) ηοη (ΙίεεΓύΐ ; 4υ3η)γί8 

ευηΐ 6856 ΟβΟΠΙ, ηοη 86608 36 ΡίΠοΠΙ, εΓ6(ΐ6Γ6ΐ , 36 

▼6Γϋί8 6Γΐ3Π) 08ΐ6η(ΐ6Γ6ΐ, ηίιηίΓΟίη ίη ίηδ'κΐϋβ 6&$β 

ΙΐΧΓείίΟΟβ, 0556Γν3ηΐ68 8*1 ςθ30Ι 6Χ 6}θ8 0Γ6 ηοιΐ3Πΐ 
ΤΟεείη ρ0886η1 3ΓΓίρ6Γ6,υΐ60 6{6ε1θΕ6εΐ68ί3Π1 0ΰ€0- 

ρ3Γ6ΐιΙ » 69εΐ6Γ38ςϋ6 Εεοίεβίαδ ροροΙαΓεηΙοΓ ; Κ&ςοβ 
83(1*08 6986 υΗ3πι γοεεπι, 86ηΐ6ηΐί3 ίη ΐοΐο ρο»&ίΐ3, 
ρΓ»ΐ6Γηιίΐΐ6Γ6, ςα3πι Εεεΐ68ί3ηι ίη ΐαηίοπι (ϋβοπ- 
ηοεη 3(1«1υε6Γ6. ΤβηιρεΓβιηεηΙοηι Ιβίαϋ, ςοθ(1 ρτο• 

])3νίΐ ρ05ΐ63 Μ»βη08 ΑΐΙΐ3η38ΐυ8, ίί8 ςοί 3ϋ6Γ3ηΙ 

(ΙΐδρΙίευίΙ, ίρδοιηςυε 6Γ6£[οηοιη εΐ3ΐηοΓΐ1)θ8 ίιΐ86• 
εΐαΐί 8υηΐ, ηΐ ί{[ΐΐ3νί» πιβ^ίδ ηααιη 83036 (Ιοοίρίη» 
οοηδοΐεηίβηι. 

€Χ, €ΧΙ. €τί§οτίΗ$ Βα$ίΙίο ΰοηιτουεηίαη €}Ηε ιταικα 

^ $η$€€ρίαηι ύ^ηίβοαΐ^ το^αη» ηΐ ίρίβ άοϋ€αί ςποκί- 

ηνβ Γΐ€€αί ηιί {ροοηοηύα, ιιΙ €θηΐταάί€€η(β$ ρο$$ίί τε^» 

ρεΙΙεη, £ρ1»1φ/ιιιιι Οη^οήί ρείοτεΜ ίη ραΠείΛ αε- 

φΗ ΒβίϋίΗε. 

03ΐΐ8 3(1 Β38ί1ίαηι ΙίΐΐοΗδ, ι«ιη ΐοίαιη ηιιτατίι 

ΟΓΟ^ΟΓίΟδ, Γ0$3η8 Οΐ <1θ66Γ6ΐ (|ΙΙ0α8(|06 Ιπ (ϋβρυΐΟ' 

Ιίοηο (16 δρϊΓίιοβ 83η6Γι (1ιτΙηίΐ3ΐβ ρΓ0{Γ6<Ιι, ςολδςυο 

Τ0668 υ8υΓρ3Γ6, 6ΐ 400084116 066θηθΐηί3 υΐί Ι(6βΓ6( ; 
Ιΐ3α(] 64θί(ΐ6ΐη 603 €3083, 4^^ ΟηΐηίΟΟΙ 68861 ΐηί«6Γ• 

ηπιοβ 61 8ΐοΙί(1ί89ίηια8, 8ί άοϋΐΐβκΐ ^6 ΒβδίΙϋ Μη- 

100113, 86(1 οί 6θηΐΓ3(1ί66ηΐί5θ8 Γ68ρθη(ί6ΚΙ• 1138 

6Γ6|;(ΐηί Ιίΐΐ6Γ38, Ι3ηΐ6ΐ8ΐ α(1ΙιΙλ»Ιΐ3 €3θΐΙοηο <|ηΑΐο 
πΐ3χίπΐ3, οπιηίΙ)υ84θ6 Ιιοηοπ8 3(406 βηιοπδ 8ί(^ηί1Ι• 

63ΓΐθηΙΙ>08 Γ6Γ6η38| ρ6]θΓ6ηΐ Ιο ρ3Γΐ6ΠΙ 3ς€6ρίΙ Β^- 9)5 νίΤΛ 5. 

ιίϋιι»; ςηί 6ΐΐ3ΐη 6γ6(;οπο Γ65ροη(ΐ6η», πιίΓαπ 86 αίΐ, 
Βοηςυθ(Ιπιοη3εΙιυ8 Ιιοθ(Ιίχί$$6ΐ,86ϋςιιοϋ {ρβΓΐη9ΐηί$8ί- 

ηθ$ β008 Γγ8(Γ68, 8υ08 6Κ 3ΠΙΐΰ08 3υ(]ίΐΟΓ68 1ΐ&Ι)ΐΓΐ886ΐ 

κ (Ιίδοίριιίοδ. Μΐ8 Γ6$ροη(!«Γβ (ΐ6(1ΐ|;ηαΙοΓ, 61 6υηι 
Ογ£^πο 6χρο8ΐυ1»(, (|υο(1 &(1 86 ηοη ν6ηί3ΐ ; ^άιίαιη 
αιίηι ηοο Ι>3ΐ>ΐΙαΓ38 03ΐυιηηΐ38, 8ί ιη3||[η&ιη ίΐηηί 
)ΜΓΐ€ΐη βίπιηΐ ΐΓ9(1υ€6Γ6ηΙ. Ουβηΐο ίη.Ι)οηοΓ6 68861 
ψιύ ΒΑδϋίαηι 6Γ6([οηϋ8 6χ Ιιαο ρ6Γΐ)οηοπΓΐ€3 6αιη 
ίιιτίΐ3η(ϋ ηΐΐοηο Γκ]06ΐ : < 8ί 6ΐήιη ΐΑηίαιη βρρλ- 
ΓΜϊ, ίηςιιίΙ, 8ορρΓίηΐ68 ίρ&ίυδ ΙιηρβΙυιη, 603()ΐιβ ςυί 

1ΐΙρ>1Π£ Γ6δ 6ν6Γΐ6η(ΐ28 €0ηκρίΓ3Ι11 (ϋ88ίρ3ΐ)ί$, υ1)ί 

ίρ$ί5 υοΐυιη ίυοηΜβ 061 £[Γαϋ3 ηθ8ΐΓΊ εοβίυβ (Ιαο6ΐη 

«Μ, ι 610. 

0X11. ΟηροήΜ ΒομΙΗο Βϋή^Η €Ηίη ίηιιη^ήίο ΙΗΐβτη 

Β9$ί1ίο Γ68οηρ8ίΐ 6Γ6£;οηυ3, ίρβιιιη ίιηιηβπίο 
οίίηδϋΐιι Γϋί886 1ίΐΐβΓί8 βυίδϊ ηοη ιηαίο 61 8υ1)ϋο1ο, 
αά (ίιηρΓιο! αηίιηο» 61 62 ςυχ δοΐβΐιαΐ Ι)6(ΐ6Τθΐ6ηΐί3 
κτίρΐίδ; βιιηιςυβ ηϋιηοηυίΐ δΑίίυβ Γυΐ886 ίηεοιηπιο- 
ύ]$ ιη6<1ί(Ίΐΐ8ηί 3ίΓ6ΓΓ6» <]ΐιαιη εοηδίΐίυπι (Ιαηΐί δΐιο- 
£ϋΐι$€Κ. (^ΐ6Γοιη 86 ν6ηΐυΓυιη ρΓοηιίΐΙίΙ, 61 Βαδίΐίο 
(Ιϋ06 1ίϋ€ΐα6Γ (1ίιηΐ02ΐυΓυιη : ι Ομίβ 6ηίιΐ), ίηςυίΐ (α), 
Ι2η{υ62ΐ, ίιηο ςυίβ ηοη ηι^^ηο 61 α(]6ηΐι απίπιοΓυΐυ- 
Γοδδίΐ, 16 (Ια€6&ο 8θ€ΐο (Ι6ν6πιαΐ6 (ΙίδρυΙαηβ» &ΐςυ6 
{0οΐ6η(ΐ6η8 ? > 

ϋΠΙ. 0»'η ίΙΐΛ ηΐ Ηοϋίί^ ύοηίτα ηΗ€ϊ» το§αΐ ϋη^ο- 
ήπηι ΒοΛίΙίΐΐΜ^ ηΐ ν€ηίαΐ εηχίΗαιη /α/κηιι. 

Ειί$ιίηιαΐ ϊιγ οΐ2ιπ$8ίηΜΐ8 Τϋΐβιηοηΐίυδ, ςυβηι $6* 

φΐΗ(ΐΓηβ$ΐ6Γ Ρηιϋοηΐίυδ ΜαΓαπυβ (/>), οοηΐ6ηΐίοη6ΐιι 

ΟΓίξοπυιη ίηΐ6Γ 61 ιηοηαοΐιυπιι Β^βίΐίο οπιη6η ρΓο- 

ιΐίι» Τ6ηΐ3ΐ(;8 ίηΓ6Γ6ηΐ6ηι, οοηΐί£ί886 αηηο 371 : $υ3Μ 

τίπ(Ιθ€ΐίορίηιοηβηι €οηβΓπιαιιΙ 1ΐ!8 ΒαδΠϋ ν6Γΐ>ί8 /γ), 

(ΐυίΐΝΐ5 6Γ6£οηοηίΐ το^λΙ υ( ν6ηί&ΐ αοζΙΠαιη Ιαΐυηιβ 

€0ηΐΓ3 Ηοδίοιιι ςυί 1)6ΐΙιιπίΐ ίηΓ6Γ6ΐ)9ΐΙ : ι 1ρ8β Τ6γο 

«ιοηΗ ΐβ 8ίη6, υΐ ηοΐιίδουπι &(] ρΓοροδίΐυπι €6γ1&- 

π)€η 8ΐΐ3ΐ)οπ*$, «6 ηοΙ)Ί$ευηιοθ6υΓΓ&8.6ΐ, (|Μί Ι)6ΐΙυιιι 

κο1)ί$ ίιιΓοΓί. 8ί οηίηι ΐΑπίυπ) αρρ2Γ698» 8ΐιρρΓίηΐ68 

ίρ«υβ ίιηρείυπ), > 6ΐΰ• Ι1θ5ΐ6Πΐ Ιιυηο ηοη αΓιαηι 6856 

110311) Τ;ιΐ6πΐ6ΐη €0πΐ6πι1αηΙ. € Νυϋυπ) 6ηίπι αΙαϋΙ 

ι«ιηριι$ 0€ευΓη(» ίηςιιίΐ ηο8ΐ6Γ ΡΓυϋβηΐίυ$, ίη ςιιο 

>Α»1ΐΙΐ€ηί1 Ιΐ08ΐ6ΐη 6Χ8ρ66ΐ3Τ6Πΐ Βαδίΐίιΐδ, 6ΐ6Χ8ί1ίυΐ11 

•αΐιϋφΓκί (ΐπιτίυβ 6Χ ρΓχΗο 8ρ6Γατ6ΓίΙ. ΑρρΓορίη- 
^Β3ηΐ6ΐη Τ8ΐ6ηΐί8 βκίνεηΐυπι ()68ΐβη9ΐ 6Γ6Κ0Γίιΐ8 {ά) 
αιη 311 ίη οοητίνίο, ι ίη[;6η8 είΓΟΑ ΒΑδίϋυηι 6886 
^Ιίοιη, νιαηίδοπι ηί 1)08 εαρίίδ 61 8υΙ>] 11^9 118. ι Ργ8β- 
^^, ή 'μΐύ Β38ίΙίυ8 εηπι ν&ΐ6ηΐ6 ρυίξη3ΐ886^ ηιιηι 
ί{Β2τ!χ £Γίη)6η ίυΐυπ ρΓ3β1ϋ ρΓθΐηί$8ίοη6 Γ6Γ6ΙΙ6- 
'^(«;!0υίΙ)υ8 6θίιη ίΐΐίυδ Γιϋβιη ρΓΧίεπία Γ6Γ18• 
"^ίηα ιιοη 3ρρΓοΙ)9ΐ886ηΐ» πιυΐΐο ηίιηυβ ηοηιΐυπι οοπι• 
ηΐ&» 8ρρΓοΐΜΐΓ6ηΙ. ΑΙίΑπι Γ3Γιοη6πι ίίάάίΐ ΤΠΙεπιοη- 
ϋικ» 8€ϋί€6ΐ Βαδίΐίυπι ρο8ΐ δαβίπιεηδββ πιοΐ681ία5 
^ί<%ί6 ηοη ροΐυί886 : 8β ηαΙΓιιιβ 8ίΙ>ί ίη 6Γ6({0Γΐυπι» 
< ϋ6(|06 ραΓτί, ηεςιιβ ηηηςηΙ ϋϋΠοΙί 6886 οοηβείυπι.» 
Υ«ηιιη Ιΐίΐυο Γϋΐίοηεπι ίρ86 η08ΐ6Γ ΡΓυϋεηΐίυδ, 
φΐ9ΐητί8 )(ΐ6πι 86ηΓΐ2ΐ 36 Τί11βαιοηΓιυ8, τεΓεΙϋΐ * 

ΜΕρΐ«ΐ.3ΐ.27. 
(*) Γΐ:α ΒαΗί., ρ. 96. 
ΜΒ4ί.ι;η 7Ι,ρ.Ι64. 
ΐήί^Μ•ί•8., ρΓΐΚί. ΟΚΕβΟΑΙΙ. Ζ09 

Α < §6(1 ηοη νίϋεο, ίηςυίΐ, ουΓ ΒαδΊΠυβ ειίαπι ρο$ι (ηπ- 
1)38 8Β8ίηΐ6η$6β Ι)3η6 3πιία1ί» ηυηςυαπι νίοΐ8ΐ.« 
Ι3υ(ΐ6π] 8ΐΙ)ί νίη(Ιί6αΓ6 ηοη ροΐυβηΐ, ΰυηι ρπ686Γΐίιπ 
6Γ6{[θηιΐ8 ρΙυη1)ΐΐ8 Ιοείδ (Ιίθ3ΐ απιίοίΐίαπι 1)96 ίη γ6 
Βαδϋίιιο) δρίπΐυί ρο8ΐ1)3ΐ)υί886. > δίείιι θΓ3ΐίοη6ΐ)β 
Ιαηά'ώίϋ Βα$ίΐα Ιοςιιβηβ (Ι6 ΙιΐΓϋίβ 838ίηΐ6η$Π)ΐι$, 
ηυαβ ηοη(](]Π) ρροΐΟΓΟ 6Χ6η856Γ3ΐ: ι Νίπί ςπίδ (3- 
ηΐ6η, ΊηςυίΙ {[), Ιιοο 3 π)6 ρΐΌ ίΙΙΐυδ 3ροΙοςΐ3 αεοΊ* 
ρίαί, ηυοά 8υ1)1ίπ)ίοΓ2, (|ΐΐ8πι ρΓΟ Ιιοηηΐηΐδ 6οη(1ίΙίοη6φ 

86η(ί6η8, 3ΐ(]υ6 1)ίπ6 ρΓΪυδ 6Γΐ3Π1 ς03Π1 Τίΐα 6Χ06(ΐ6• 

Γ6(, (]ί£;Γ688η8, οηιπία αιΙ δρίπΙιΑη Γ6Γ6Γ6ΐ)αΐ; &((]ΐιβ 
3πιΙοίιίχ οΟΐοί», ςυχ αΐίοςυί δβηοΐο εοΐεϋακ, Ιιίο. 
£•1ϋπι 3$ρ6Γη3ΐ)3ΐυΓ, υ1)Ι ϋειιπι βηίεροηίοροηεϋαΐ.» 
Ιη 3ΐΐ6Γ3 θΓ3(ίοη6 οοΓϋΐη Β]ΐ$ί1ίο : ι Ουβηάοηυίιίεπ), 
ίηςιιίκ ΟΓβ^οΗϋδ {§), ιιΐ ηο» ρΙυΓίδ ίοη3$86, ς[υ3ηι 
^ 3Γιθ8 οπιηββ <1υεί8 ; ίΐα ΓυΓβηηι 8ρίΓΐΐπηι ηοΜβ Ιοη^β 
ιηίεροηίδ. Νοη ρ3δ8η8 68 Ι3ΐ6ηΐυπι ίη ΐβΓΓα ύεΓοίι; 
8υηι 3(ςΗ6 ούΓυΐυπ) ΙαΐβΓβ, > εΐε. Ροΐυίΐ 6Γ||[0 Βαδί- 
Ιίιΐδ^ 6ΐί3ΐη ροδΙ 838ίπΐ6η868 ΙυΓΐ)38, (ϋε6Γ6 86 ηηΙ- 
Πυδ δίϋί ίη 6Γ6β0ΓίΗΐη, « ηβί|η6 ρ3Γτί, ηβςοβ ιη3|τηί 
ιΐεΐίεΐί 6896 εοηδείυηι. ι Ει εεΠβ ί(] άίεεΓΟ Ιίευίκ 
ΟΓε^οηο, εαί 3ε6Γΐ)ίθΓ3 ίη Βαδίϋυπι τ6γΙ)3 6χεί(ΐ6Γ6: 
ςιΐ3ηΐο π)θ|;ί8Β38Πίο? 

εχίν. ΙΙΙβ Ηο$ίί$^ ηοη ΤαΙβηΜ. 

Ναηε νεΓΟ βχρεηϋεηίΐυπι, 3η Ιιοδίίδ (|α1 ύεΐίαιη 

ίηΓ6Γ6ΐ)3ΐ Βαδϋΐο, ίβ ΥβΙεηβ ίη)ρβΓ3(0Γ 68861; 3η 

εεηαηιβη, 3(1 (|υο(Ι ΒαδίΓιπδ θΓ6£οηυιη 3εε6Γ86ΐ)8(« 

υΐ ιιη8 ββεαηι ρη^η3Γ6(, ίΠυϋ Γυεηΐ εεΓΐ3ηΐ6η, 

ςυθ(Ι ίΐηΠ)ίη6Γ6 £ί1)ί 6Χ 3(]νβηΐ0Γ0 63683Γ63Π) Υ3- 

Ρ Ιεηΐε 3Γΐ)Ι(Γ»1)3(υΓ. Ιά (ΐυίόεηι νοΙυη( (]οεΐί88ίη)α$ 
ΤίΙΙειηοηΐΐυδ εΐ ηο8ΐ6Γ ΡΓυϋεηΐίυδ, ςοο8, ο5 ε^ΓΟ- 
βίαδ τίΓίαΐεβ 61 δείεηΐίαηι 5ίο(;υΐ8Γ6ΐη, ο1)86Γν3πΐι« 
ςυαηι ιηβχίπια εοΠπιοδ. Μίο Ι3πΐ6η 3ΐ^ εοΓοηι ορΙ• 
ηίοηε άίδεεϋίιηυδ ; ηεςηβ εηίπι Οτε^οπί εΐ ΒαδίΙϋ 
ν6Γΐ)3 (16 Υαΐεηΐε (1εΙ)εΓ6 ίηΐεΐίί^ί ηοϋίδ νίίΙεηΐηΓ. 
ΒαδίΠαβ 3(1 εεη3ηιεη εοηίΓα ΙιοδΙειη 3(1νοε3η8 Ον^ 
ΐ;οηοπ), Ηίδ ευπι- τειίπδ εοπιρείΐαΐ. ι 5ί εηίηι Ιβη• 
ΐιιηι 3ρρ3Γε38, ίρδίυβ δυρρήηιεδ ίηιρειυηι» εοδςα• 
ςιιί 3(1 ρ3ΐηφ τεδ ενεη6η(ΐ38 εοηδρίΓ3ηΐ, (11δδίρ3ΐ)ΐ8» 
υΙ)ί Ιρδίδ ηοΐυιη Γαεηΐ ΐε Οεί ^Γβΐία ηοδίπ εοβίυ» 
(Ιυεεπι εδδε. > Ιΐ3ηε, βηπαίιο, δεΓίΙ)εΓε, 6( Ιιβ^ε άο 
ν^Ιεηΐίδ Ιπιρείυ (ΙίεβΓβ Ιίευίι 608Ηίο? Αη τ6γο Βα- 
8ΊΙίυ8 ϋηςυ3Π) εχίδΐίπιατίΐ ΟΓε^^οηυπ), νεί ίηιρ6Γ3- 
ΐΟΓΐ, νεί ρΓβεΓοείο, νεί εοςυοΓυπι ηΐΒ^ίδίΓΟ, 3(]εο 

3οΐ ΐεΓπ5ίΙεηι 3υΐ βεεερίυπι εδβε, υΐ τεί 3υεΐοπΐ3ΐβ 
νΐΐΐ βΓαΙΐ3» ίπιο 8θΐ3 801 ρΓΧδεηΓίϋ, εΐ ευπι ΒαδΙΙίο 
8οείεΐ3ΐ6, Ι3ηΐ08 εοηΓεβίίηι ίπιρείυ» Γ6ΐ3Γ(ΐ3Γε, ηβ 
(1ίε3ηι €(1ίδ8ΐρ3Γ6> ρεηί(α$ ρο8$εΐ? Ουίη Ιιίδ εεΓ* 
Ι3η)ίη11)υ8 ευπι ρΓχΓεείίδ 3ΐ> ίη)ρ6Γ3ΐ0Γ6 ρρχηιίδδίδ, 
εκ ευηι ίρδο* Υβίεηΐε 3(1(ϋΊΐ ΟΓβ^οπιΐδ : ςυ1(1 ροιτο 
ΐαίε ρΓΧδΙίΙΐΐ, (ΐυοίε ρΓΧδΐΙΙιίΓυπι εοηβ(ϋΙ Β35ΐΙ!υ\)? 
€Χν. ΕΜίαΐ/ΐίΗ$ 86ΰα$ΐ€ηη» ίηί$ΙΙί§€ηάΗ$ «ι Βα^ί- 

ΗΟ Ι1ΐ/>ΙΜ1Ι5• 

Νοη εΓβο άβ ΥαΙεπίε ίπΐ6ΐΙί|[εη(ΐ3 βυηΐ ΒβδίΙΠ 
ν(•Γΐ>3. 8ε<1 (Ιο ε]υδ δυίΤΓα^^ηείδ 3ΐϋ8<}ΐίε ερίδεορίβ• 

(€) Ερίδΐ. 3). 26. 
φ Ογ. 45, η. 59. 
{9) Ογ. 10, η. δ. ί07 νίΤΑ δ. 

ίΐφΓΐιηίβ Ειΐ8ΐΑΐΙι!ο δβΐιαδίβηο, ςηί δ3ΐ>ϋΙ1ϋ βΐ ΑροΙ 
Ηη8Γί8 6ΓΓ0Γ68 Βα^ίΠο αΙΓιηςοΙ)»!. ΡΓΧίβΓβα οΚ) 63η^ 
ςιΐ3 (Ι6 δρίπΐιι 59η€ΐο ν6ΐ-1>Α Γϋείβπδ υΐ6ΐ>αΙϋΓ Βα&ί- 
1)118, ΟΒΰοηοηΓιαιη, αΐϋ ΓιηιίϋίΙαίίδ, 9ΪΓι ρΓοόίΐΦ 3ηΙ 
6ΐί»ηι ίηιιο?3ΐΙχ βϋβί ιΐϋΐ3ηι ιπιΐΓβϋαηΙ ; ςυαιη &ι1- 
γβηία 8110 6Γ6£;θΓίιΐ3 εΐ εοιηιηιιιιίοηβ εηιη Β^δϋίο 
8ΐ)5ΐ6ΓςοΓ6 ρβιΓιΐοδ 6( 6ΐϋ6Γ6 ροΐ6Γα(, (ΐιιίρρο ςιΐ6ΐα 
ϋίτίηίΐαΐίβ δρίΓΐΙυβ δ^ηοΐί Ι'ώοΓπιηυπι 61 ρΓΧ εφ(ε- 
τί$ οιηηβΗ ρΓορυςηαΐρΓβιη αο[ηο8ε6ΐ)&ηΐ. ΡΓορίβΓβα 
Βα8ΊΙίυ8 ΟΓε^ΟΓίαηι αϋνοεαΐ, Ιιίβ ν6Γΐ>Ί8 : < δί (αη- 
Ιυηι αρρ3Γ635, ίρβίυδ βυρρπιηοβ ίιηρείυηι, 6ο&(|υ6 
ςυί 9(1 Γϋ3 ραΐΓΐ'ΐ} βνβπβικίαδ εοηςρίΓηηΐ, (1ί$&ίρ3* 
1)18, 9 εΐο. 

Ν(;ε νβΓΟ 6Χ 86<|α6ηΓιΙ)υ$ εαΙΙι^Αδ Υαίβηΐίβ ιίιη- 
ρβΐυηι > 8ί0ηίβε2ΐπ. Εχερεει^Γβ ιιαιηφιβ Β3$ί1ίϋ8 
.βΐίαιη Ιυαι ροΐυίΐ» υΐ &Ι) βεείοδί^ ραΙεπΓίδηυε ββϋί- 
1ιο$ 6]ΐε€Γ6ΐυΓ, ηοη ΐαηΐυιη αΙ) Απ^^ιίβ, ((υί ί(1 »η• 
00 &72, ΙΐεΓυηιςυε βηηο 576 ΐειΚΔΓυηΐ ; ν6η;ιη 3 
€ΑΐΙλοΓιοΐ8 ειίαιη ,ρ1υπΙ)ΐΐ3, ςιιί βΐ ίρ&ί ε»εο ζοΐο 
«ϋΓβρίί Βα8ΐ1ίο . «(1ν6Γ83ΐ)3ηΐυΓ• ΡΓΚΙερβΑ Ειΐ8ΐ8• 
Ιΐιίυ8 δθϋαβίβηυδ, Ιιοιηο ν6Γ8ίρο11ί8, ςυ'ι ουηι Απα- 
ηΐ8 6Ρ3ΐ ΐϋΐη οοπιιηυη'ιοηβ εΐ ίη ΒαβΠίαιη οάίο εοη- 
)ΐιηειί8$ίιηυ8, Ευ8ΐ3ΐ1ιί3ηίςυβ Γαπ)08ί8 ΠϋεΙϋβ €χβ&- 
τΊεαβειη ερίβεοραιη ΙβεεΓΑύΑηΐ ; 3(1εο υΐ α ιηαΐΐΐβ 
ηΐλΐβ 3υ(1ίΓεΐ, ειίαιη οΠίιοϋοχΊβ, Αίςυο ε](ΐ8 ίη Οϋο 
<1α1)ία ε55ει ίπίε^πίαβ• 

6Χνΐ. Ερηΰορηηι ίαηΰ (ιιίΐΜ Οτβ^όηιιη €0ΐαίαΐΛ ' 

*ΟυΙη εΐί&πι ΟΓε^ιοΗαιη ηοβίΓυηι (υηε ερίβεορυιη 
Τοίββε, εχ Ιιίβ ε]υδ(ΐ6ηίΐ βρίβιοΐφ, ςααιη αϋ ευιη 
βοπρδίΐ ΒαβίΠιιβ (α), τεΓΐ)ί8 εεΓίο εοΙ1ί{;ι ροδβε ηο- 
1)ΐ8 ▼ϊϋεΐυΓ : Ε{ γ3ιρ χατά τ3ίς Αρχαίας συνθήι^ας, 
χα\ χιτά τήν όφειλομίνην νυν. ταϊς'έκκλησίαίς καρΙ* 
ήμων έπιμέλειαν, τλ πολλά το'3 ένιαυτου μβτ* αλλή- 
λων βιήγομεν - < δί εηίιη ει νείεπ ραείο» αε ]υχΐ3 
εηιη, ςιιαπι ηυηε ϋεϋειηυβ εεεΙεβΠδ» εοΓΑΐα εΐ 8θ1- 
ΙΊείΐιιϋίηεηι, &χρίιΐ8 ρεΓ 3ηηυιηεοηνεπΐ8$επιιΐ8,ι εΐε• 
ΙΙ.'εε εοΓίε νεΓΐ)α βΓε^ζοηιιιη ηοη 8εου8 αε ΒαδίΙίυπι 
Γιηδ8β ερίδεορυνη (Ιβποΐαηΐ, ηοταιηηυβ αε ραΓεπι 
]αιη ηιιηο ίηευιιώεηιεηι αηι1)ο1)υ8 ΕεεΙεδίαΓυιη ευ- 
ταηι. ϋικίβ δβηαΐΐυρ, τά πολλά το{3 ένιαυτου μετ* 
&λλήλων διήγομέν, ηυφ τεείβ νείυδ ΙαΐεΓρΓεβ κίο 
1•αΐίιιβ Γεάιΐίάίΐ : ι δχρίυβ ρεΓ αηηιιοι οοηνΰηίδδβ• 
ιηιΐδ, ι ςυοϋ ερίδεοροδ πιαζίπιε ]υνα(, ρΓθΙ)αηΐ(ί|υβ 
ΓΓβςιιεηΐεδ βγηο^ΐί. ΟααρΓορίεΓ Βαδίΐίυδ πιαΙοΓυαι 
€αυ8αη) ίηάβ τερεΓα, ηυοϋ ηοη υηα εοηνεπίηηΐ : 
τούτων δ& αίτιον έχείνο. . • τ6 μή συντυγχάνειν 
ήμβς. Βειηαιη Ιιχε ε]υδ(1ειη ερίδίοΐχ τεπίια, ερΐδεο- 
ριιιη ΓιιΙδβε Ιυηε βΓε^οπυιη εοηηηηϋηΐ : δτι αύτ^ς 
τ|ί του θεοΰ χάριτι του χαθ' ή μα; συλλόγου χατάρ- 
χεις, νεί υΚ νβιιΐδ εϋίΐίο χατάρξεις* « €οηνβπΙυί 
ηοβίΓΟ, βειι «γηοιίο, ρπεδίϋεϋίδ; ι 'νεΙ υΐ Τίΐΐεπιοη- 
ιίυδ, ι Εεείβ&ϊφ ιιο&Ιγ» εαριιΐ Ιβ ριχϋεαδ αε εοιη- 
ηιοηδίΓβδ: » ςυοϋ ερί&εορίδ (Ιυηίαχαΐ ρΓορπε εοη- 
?εηίΓ6 ηβηιο ηοδείΐ. (β) Ερίδΐ. 71, ρ. 165. 
(*) Ογ. 4), η. 6. ακΕΰοηιι. 203 Α εχνίΐ. Ιη ίρί$ίοΙα 26 €η§οτη βί ηαηϋο ΟΓαΐίοιτι• 
12 ηαο οοη$ΐαΐ οοιι οίαίιοηίη ίοτΊρίαιη €$$€ €μί^ 
ζΐοΐαηι, 

ΤΙίδ]3Π)α(Ι ευηιυιυπι βεεεααΐ ^ς!ΐθ(1 ορΊΜοτι βιι» 
1ηεοπιιηθ(]αΓε ηοη (ϋδδίιηυΙαιΤίΙΙειηοηΐίπ»), οηιΐίο- 
ηεπι ΤΙιεοΙοςΙ 1ΐ3ΐ)ίΐαπι αηηο 572, ροδΙεα(|ΐΐ9ΐιι &!>- 
]οε(ίδ δαδίιιιίδ ΝαζΐαηζεηΦ ΕεεΙεδίχ ηιΙηιίιιίδίΓ^ΐίο- 
ηεη), ]αΙ}6ηΙβ ραίΓε, δΐΐδεερΊΐ Οιε^οπηδ, ΙαιιϋαΓί ίη 
ερίδίοΐα 26 , <1β ςυα αςίιιΐΓ : ι δίιιιιι1(]ηε . ίιι• 
<]ΐΓιΙ (&), νοεειη ςιιηηκίαηι πιεοιτι εοπιιιιειηοΓανίΐ 
(ιιιου3ε1ιυ8 η^ί ίη Β^ΐδίΐίυιη αίΓοείΐεΓ ίηνεΙιεΙιηΐιΐΓ), 
ευιη ει^ο, υΐ ίη ΓΓ6<ΐιιεηΓΐδδίηιο εΦίη, ιΐε (Γινίηίιαίβ 
νεΓίια Γαείεηδ ρεΓνυΙ{;α(υπι ίΙΙαΙ (1ε δρίτίΐη δηιιείο 
ίηΐεΓίαΐυδ οδδεηι : Ουουδςυε ΙυεεΓηαιη 3ΐ)$εοη(ΐ6• 
«108 βυ1> πιο(ϋο? > Οα£ Ιοιίιίεπι γεΓϋίβ ίη οΓαΙιοηβ 

Β 1ια1)εηΐυΓ. Εχ ςυο ^ηυΙΐυΓ Ιιφο εοηΐΊ^τίδδο ροδί 
θΓ3ΐίοηεπι, φΐ» Ιιαϋίΐα εβί αηηο 572; ρΓθίη(Ιΰ(|ΐιβ 
ερίδίοΐαηι 26 ηοη αηηο 571« 8ε(1 αιιηο 572 8€π• 
ροηι εδδε, ί(1(|ΐιε ροδΙ δερίειηΙίΓεηι, ςιιεπι ίη ιηβη- 
δεπιίηείΟίΙ 1)εαΐί ηιαπγπδ ΕιιραγοΙΓιί δίνε ιηεηιοπα, 
8ίτ6 εοηνεηΐυβ, υηϋε εα1ιιιηηί3η(1ί ΒϋδΙΙΙυηι θ€€α• 
δίοηεηι πιοηαείιοδ «πίριιεΓαΐ. Μειριβ ειίαηι υιιίιιι 
Ιιοε αηηο ΗεΙΙεηίυδ, ςηΐ βΓεβΟΓίί Ιίιίεπίδ Β»8ίΙίο 
Γε(1(1Ι(ϋΙ, εχχηυ3π(1ίδ Ναζίαοζΐ ΐΓΐϋιΗίδ ρΓΟ'ρο^ΐιυδ» 
€2βδ3Γε3πι ρΓοΓεείυδ εεΐ 

€9ΒΐεΓυηι (|υο ΐεηιροΓΟ 6Γε([οηο8 υηα ευπι ρβίτο 
Ναζίαηζβηαπι Εοείεδίαπι αιΙηΓιιιίβίΓαϋαΐ, αίνβ »ιιΐβ, 
αίνεροδί εχοΓίαιη ευιη ηιοηαοΐιο (1ε Β.ΐ8ίΙίο οοηίΓονβΓ- 
5ίαπι, €χ83Γεαηι δβ οοηΐυΐϋ» ίΙιΊηυε εχίπιίαιιι ίΠ.ιαι 
ΟΓαΙίοηεηι {ο) Ιιαίιηίΐ ({«χ £)« ραηρηιοη αιηοη ία• 

^ δεΗΙιίΐυΓ. Εογοπι ε<ιυ5α ροΓΐδ$Ιηιυιη ΙιαΜία εδί, ηα 
Ιη Ιιοδρίΐαΐί «Ιοηιο, αΙεηιΗδ ρηίφεηϋυβ α Βα&ίΙία 
Μα^ηο εοηδίΓοεία» βαεΓΟ ππ)γΙ>ο Ιαϋοηύαπί. Αύ Ι)0€ 
εΐί3πι Ιεηιρυδ ρεπίηεηΐ ΟΓαΙίοηεδ δοςιιεηιεδ ; τίιΐβ- 
Ιίεεί ϋεείιηα ςηίηία ίη Ιαίαάαη ΜαέΗαίίοαοτηιη^ ηηο- 
Γυηι ραδδίοηβδ ηοη εχ ΓιΙ)Γ•8 δαοΓΤδ ςαί ΜΗε1ιαΙ>:υο- 
ηιπι ηοιηεη 1ια1>εηΙ» 66(1 εζ 4θ8ερ1ιί ΙίϋΓΟ Όβ ίη* 
ρ€ταίή€β ταίιοηβ^ εχροηίΐ 6( είοςιιεηΐίφ κυ^Β ΩοΓϊϋυδ 
εχοπιαί. Οεείπια αεχία, ίη ραΐτβιη ίαοβηΐ€οι ρτο- 
ρΐύΐ ρίαραοι ρταηά'ιηίί^ ηυα ΤίΙιεΓίηα τε^ίο , Οπβ- 
|[οπι ηαΐαΐβ δ(ΐ1ιιπι, αηηο είΓοίΐεΓ 575 αίΠίεΐα Γιιΐι. 
Βεείηια δερίίπια, αύάΰη ΝαζΊαηζεηο» ρναη ϋ/ηοΓΒ 
ρ€Τ€ηΙίο$, ο5 (ΙεΙΙείυηι «Ηαδ ίηεο^ηίΐυαι , €ί Λά 
ρταΐ€€ΐαηι ίταζοβηΐεηι. 

|ν ϋΧΥΙΠ. Μοη Οηςοΐϋ ίεηίοτίί €ί Νοηηω €}α$ ^οα- 

Ουοαιοιίο, α1)ίβειΐ8 δαδίιηίδ, ΟΓε^οΠηβ αοΓιίικΙι- 
ηεπι ίΐεΓ3ΐο ρειίεΓίΐ» εαςυβ τείΓαεΙυβ Εοείεδί» Ν«^ 
ζίαηζεηφ ευπαπι βυδεερεπί, Γο^αηιβ νβΙ |υ1>6ηιο 
ραίΓε, ]αηι ηαΓΓανΙηιιίδ. Εα αοίειη» υ( ϋίεκιηι β3ΐ 
εοηιΐιΐίοηε τιεαπαυι ρΓφΓεείυΓαιη δυβεερίι, υΐ, ηιοηβ 
8υ1)Ιαΐο ραίΓε, (Ιίδεε(1εΓ0 61 ^ςυο νεΙΙει αΚ)ίΓ6 8ϋ4 
ιίεεΓεΐ« 

'Νοη ίια ιοηβ;© ροδΙ ΐεηιροΓε βΓε^οπηδ ηοδίοΓ, 
ρατεηΐίδ ηΐηαδςυε οΙ)ίΐυ, Ναζίαηζεηχ ΕεεΙεδίοϊ γ6- 
ςίιιΐΒη εχουδδίΐ δθ(ΐπ6 δί1)ί ▼Ιιηϋεανίΐ. Αηηο δΐι^υί- 

(ο) Ογ. 14. Μ Υ1ΤΑ $. 6ΚΕ60Ραΐ. 

όαη 574, γιπ» τβτηπιη (βηρπδ, ΟΓβ^οηυιη ρβίΓβιη Α €ΧΧ. Βα$1ΗΙ 
ίοπΜ ηαίαιη ρεηβ οοηΐυιη, ουιη βχ ϊι» φιαάη^ηΐΛ 
ςιιίηαιιβ ΝίζίΛηζβη» ΕοοΙβΒίοί ρΓαείϋίδδβΙ, ιηοΓδ 3ΐ>8- 
ιοϋΐ. ?ίβο ιηιιΐΐο ρο$1, ΝοηπΛ Ορβ^οπί ββηίοπβοοη- 
]ιιι. βΙιΐ5•Ιβιιι ρβηβ ΟΒίΛΐίβ, ηιοπβ δυϋΐαο ββΐ. Ι.ί€6ΐ 
«ηΐιη ς««η(1ίιι βυρβηΐβδ ίυβηΐ οοηιρβπϋΐη ηοη Ηα- 
ΙχΛίοΓ, ϋίιι ΐηιηβη βαιη δΐιρβΓδίίΐβιη ηοη Γυίβββ ίπιΐβ 

ί9$ £81 Γ0»]ί6βΓβ, φ]0<1 ΤΙΐϋΟΐο^ϋδ 56 αίΟ ρΟδΙ 8118- 

αρΐ3ΐη Μαζίαηζβη» Εοοίβ^ί» οϋΓβηι ρ^ΓβηΓώυβ 
οΛδΙιιιη ΓιιΙδδβ δθΓίΙ>αΐ («): Γορδβη (Ιίβ Αυ^ηδίί 
ςιιίιιΐο, ςιιο θ|«δ ηιβιηοΓί;ι ΐυηι ηρυά 6ΓΦ€0δ, Ιυιη 210 

ηιοη$ «ιιηιν^ι ούαιίΗ οά €τ€§οτΗ 

Αηηο δβςηβηΐ! 379, 6γ6(;οΗο8 ιάΐιυΰ δβίβυοΐ» 
οοηδβίΐβ^αΐ, βΐ <)υί«]6πι §[Γανί αο ροπουίοδο ηιθίΙκ> 
^βίβηΐυδ, €υπι Β3δίΙϋ Μα^^ηί ηιΟΓδ ίρ$Ι ηυηΐίβΐηβδί. 
Ου&ηίαπι ίη «ΙβΟβηϋΑ ΐαηι €ΐι$Γ.ί ο^ρΗΙδ ηιοΠβ (ΙοΙο- 
Γβπι «οηοβρβΡίΐ θΓβί;οηϋ6, ίρδβ δοΐυβ (ποΓΓ^Γβ βπΓ- 
ΟΰίΙ. Εχ παοηβΒ&δίΙίί ουιηυΐπδ &(] βυαδ οβίαηιίΐαΐβδ 
Ιρδί αοΰβδδίδδβ νίβαδ βδΙ. < ΙΙοο ηηοςηβ, ι βχοίβηιαι 
ίη βρίδίοΐα, ηυΑ άβ ΒαδίΠί οϋί(υ ΓπιΙγοπι 6]ιΐ8 6γ6- 
βοπϋηι Ν]Τδ86ηυπι οοηδοΙβίιΐΓ (ί/), ιΐιοβ ηηο(|υβ ■ : ". • »'"'• ^«•«'ννβ, *υιιι κυηυιιι ιι^δβϋπυιη εοη5θΐ3ΐιΐΓ (^;, € Ιΐ06 ηηοουβ 

»ριΐ(Ι Ι-ίΐΐιηαβ οοΜϋΓ, οϋϋΐ. Εαω οεπβ βηηοδβ- ' «Γϋηιηοδ» Ιιυίο νΐι» Γβΐίίΐυ.,πι €ΓαΙ. υΐ ΒαδίΠί ηιοΓ- 

(|«6ηΐΐ]3ΐη ιηορίϋαιη οοηδίίΐι, οαιη 8βΙβ«α3ηι ρβ- Ιβηι αιιϋίρβηι, » βΐ€. Ιη αΠβ βρίβίοΙα : ι Οα«η8. . 

Γβ^ΟΓίαβ. ίηςυίι, Ευ^Ιοοίυηι Αΐίοςυβηδ, ι <}οο 8(&(α Γββ ηοβίηη 

€ΧΙΧ. Ραηηΐίδνί οτί>αΐη» 8€ΐ€ηάαί» $€ €οη{βη Οη- β ^"*^ Αίπιοίΐαηι 30βΓΐ)θ. Β&δίΠυηι ηοη 1ΐ3ΐ)βο; θα 

Α$8€πι Βαροηίυβ ι Ορββοπηιη ρβΡβηΓώϋδ ογΙ)»- 
ΐοη ηΗΐΐ3(6ηυδ Αΐΐώιοί ροΐαίδδβ, € υΐ νβΙ ίΐίβπι υηυηι 
Ι• Αώιιίηίδίηιίοηβ ΕοοΙβδΙ» Ναζιβηζβηίί ροΓίβνβ- ΜΓβΐ, ι Γ0{ϊ»ηΐ6 ϋοβΐ Ββδϋίο, αΐϋδ δίπιπί βρίδοορίβ. 
«€ίτί6α8ρΓβοί1)ϋ8 πηροηαηίδ Μ ίρδηπι «©ίβίΐαη- 
ίίΐΜ»; Λςηί5«δ οπιηίϋυδ, οαρίαΐβ Γυ^α, δβ αI^Γίρϋ^ι 
ρίοΓβοΐιΐδ δβίβϋοίαηι ρίβΙ&Ιΐβ βΓ^ο αϋ πιβιηορίαΓη 
Μΐ«οΙ« ΤΙιβοΙ», ςηο ίΓβΐ|ϋ6η3 ϋ^βΠιιη) ρϊϊΓββΓίηα. 
«ίοβ.>$β5ο1βϋαΐ. » Κοοίί,,β νβΓΟ 8€ηΙ)ίι ΤίΙΙβιποπ- 
ΰΒ5(6), ίιυ]ηδ Εεοΐβδίφ τφιηβη, Βαδίΐϋ ΑΐίοΓυηιςυο 
«ίΐίδοοροπιιηίο €ίνίϋΐη ρρβοίΐιπδ νίοΐϋπι δπδοορίδδβ 
δτ^δοη,ιιη, βΐ ίη βο ηΐίςοαηϋίυ ρβΡ8€ν€Ρηδδβ (ο). ι»«•οΕ€€ΐβδΐ«ρίΐ$ΐοΓβιη ρΓ3ΒΠ€βΓ«ηΙ, ςυαηι ίρδβ τβ- 
ίίπΐίΐη, ηοηηίδΐ ()υοιΐ']υδςα6 ρΓδεροδίΙιιβ βδδβΐ βρΙ- 
««μοί, βϋ^οορβΓΠΙ [ά). 6ιι„ι βϋ,βη, Ορβ^ΟΓ» ρΓβ- 
ί«Ιί«ηοο ιηοτβΓβηΙιΐΓ, ηβο ίϊϋΟίΙ ρουαίαΐ οΙ)ΙίηβΓβΙ, 
ΐφ βΙ»ρδΐΐ8 $6ΐ6ΐ)οίΒΐη 86 εοηΐϋΠι, €ϋπι Εοοίβδία,η 
Λίζΐίηζβη»™ ΐπ1)ΐΐδ (αηΐυιη οίροίΐβρ &ππί5 βηΐο «κ 
ΡΟδίηιοΓίβιη ραΐΗβ τβχίδδβΙ. 

δίΙβϋοίίΒ ηοη βχί^ϋο ΐβηιροΓβ οοηιηιοΓβι,,ί ««ι 
^^««οπιΐδ,αΐ ίρδ6 ΐ68ΐ3ΐυΓ(^); ηίηιΐΓϋΐη ϋδφΐβ οϋ 
»-ΐίΐαΐδ οΙ,ίΐι,,η, ς„ί νίοΐι,δ α Οοΐϋίβ. ί^α^ίιΐβ ρβρ. 
«««"«.ιηοβηδα Α^Γβδίί οοβη, ίη ςυαιη (Ιβίαΐυδ Γυο- 
»»,ϋΙΐΓΐαΙ)α8 Οαηιηιίδ αΙ)δϋΐηρΐϋ8 Γηίι ά\^ ηοηα 
Α"Ρ««ι αηιιί 378. ΙΙΙίο ΐβηιβη ορίοΐα ρβοβ βΐ οΐίο 
ί«ο^ δρρπινβΓ8ΐ, Γρϋΐ ηοη ϋο,ιίι : . Κϋιϋ ι,οηί, . υΐ 

ί"]"» νΟΓ^ίδ ϋΐΛΓ (/), ? ^^ — 

βαπυηι ηοη Ιια(>6θ, Γί&ΐΓβηι ηιβοιη 86€υη(1υπι οογ- 
ηβπι 61 δρίπ4ϋη ; ρα(6ρ ηιβυδ βΐ πιαίΟΓ πιβα ϋβΓβ- 
ΠςυβΓοηΐ πιβ, υΐ ουηι Οβνίίΐβ Ιος^υοπ. ΟοΓραβ λϋ• 
Τ6Γ8& τ&ΐ6ΐα(1ίη6 ]3|}0Γ21, ββηβϋΐυδ εαραΐ ρΓ6αιΗ: 
60Γ8Β αΐίβ αΐίίδ ίηΐβχυηΐϋΓ. Ιηοαηβηΐ ηβ^οΐίβ, ίη^Μί 

ίηΐΐοί, Ε€€ΐ65ίβ6 Γ6δ ρ3δΐ0Γ6 €ΐ βηΙ)6Γ03ΐ0Γ6 €:ΐΓ«ηΙ. 

Ρ6Γ6πη( 1>οη3, ηυ(ΐ3 61 βροπα δΐιηΐ π)81α, ηλνί^ιίο 
ίη ηο€16, ίίχ ηυβςυβπ), εΐιηβΐυδ «ΙΟΓπιίΐ• Ουί(Ι Γη- 
6ίαη)?υη2ΐ πιίΐιί ηιβίοπιη) (]6ριι1δίο„ ηιοΓβ. Αϊ γ6ι 
6ΐί8ηι &1ΐ6η'υ8 τίΐβΒ πιίΐιί ΓοΓηι'κΙοΙοδχ δυηΐ, 6χ Ιια- 
]ιΐδ νίΐ3Β Ρβ1)ϋ8 €οη]β€ΐαΡ3ηι (ϊϋςοηΐί (7ι). ι Μογ5ιι8, ςυο 
ΐ3ΐ)0Γ3ΐ>«ΐ Ορββορίϋβ, Γυίκ ίπιρ6(Ιίη)6ηΐο ςυοη)ίηιΐ6 
ίη Ιιοο Ιρίδΐί 6ν6ηΐΜ οοηιηΐϋηί^ϋ» Αοιίοίδ 9(1βδ86ΐ, 6ΐ . 
δαηΰΐοδ Β^δΠϋ οΙη6Γ68 βχοδΟπΙβΓβΐΗΡ. €2£8αΓί6η8ίβ Κα Ι9ΐη€η ίηίβρβΛ €6δ83ΐ)3ΐ Γθί?3Γβ 6ρ?8θορο8 ϋί ^^"^^^* '^^*"" *^'"®''^* βχοδΟπίΛΓβΐΗΡ. ΟαδαΓίβηβίβ 
ΙωίοΕοοΙβδίβρίίΙοΓβιη ρΓ«Π€6ΓβηΙ, αυαπι ϊοορ'γρ « ^^^ί^»**. ««ηΐο ΟΓηαιηωιΐο βροϋαΐα;, βοϋΐυϋο, βρβ- 1'« 6ΐΓϋ86ρβ ίη αηίιηο Ιι»1)ιι6Γ0|, νβΐυι 6χ οοηιροδΐΐο 
»«ίΒΓΓβΓθΐιΐ, νίπίφ,β ίΐίπΙβΓϋηΙ. • ΟϋΰΒηππι ΙΙΙα Γϋβ- 
η«1 ηβ|5οΐίί (ΐ6ίίηΐΓ6 ηοη Ιίββΐ : ΓοΓδίΐαη Ιιίδ νβΓ- 
^85»§ηί«ϋ3ΐ 86 α5 ΗβΒΓβΐίαδ νβχαίιιπι .Γυίδδο. Ορβ- 
«»" νίΐαί δορίρίοΓ ΤΐιβοΙοβϋπι 8€ηϋίΙ Ναζίίΐπζυιη 
'ωΐ'δ&β,ηβο υΐΐίδοΐνίυηι ρρβοίΐιαβ Πβοΐί ροΐυίδδ6; 
^"«ίΐη ϋδ νβΓίιίδ οοΐΐί^ίΐ, οι νΙιΙβΙιΐΓ, ςυίΐιιΐδ Ορο- 
ίΟΊΟί ίη86δοΙίι»δ Γβϋίαίδδβ «βΐίπιίΐαΐβδ, ροδίςοΑία 
"ίλδίΐβαςίίηι ρ^ίϋι^ ίρδβηϊ6ΐ ΓίΙβΙυρ. 

ίίΙ?.""•^^ {^,•/β *««, ν. 527. 
5^^•»«:δ72.ι.ΐν,ρδ3ΐ. 

! ν ι"*• ^^ ^"« «"«. ν. 550. 

\') Ι^βί Ηοι διήλΟεν οΟ ?ραχΰς τ?)& χρ(5νος. οΐΛουΙϋηι 6Γαΐ Ορβ^ΟΓίο ρρορδηδ ίηΙοΐ6Ρ8ΐ)ίΐ6. Ιρββ 
ίΐίηιΐϋί» δυί ραπβ ηιΟΓίυυδ οι ϋίεδβοΐυδ 8ί1)Ι νίιΙβ1).ι- 
ΙϋΡ, απιίδδο ιαΠ 80ο1ο; & ηπο 6(ΐ3πι ρβρ ηοΰίαρπΑβ 
νίδίοπββ, υ( οΐίηι ουπι νίνβΓβΐ, 3ϋπιοη6ΐ)3ΐυΓ 61 
€3δΙί|[ηΙ)3ΐϋΓ, 81 ςυΙ(Ι ΓβοίδδβΙ ηιίηυδ 06«0Ρ6. Ββδϋϋ 
Γοηυδ βίΓίοΙα βΐ ρ6(ΐ6δΐΓί θΓαΐ|οη6 ρροδ6ουΐα8 ΐδΐ 
Ορβ^ορίϋδ. Ειοηίηι οβηηβο Γιιηοϋρβ, (Ιυοάβαπι βρί- 
$Γ3Π3ηΐ3ΐίί8 οοπδίαπδ, δυί ίη Β3δΙΙίυιη «πιΟΓίδ 61 
(ΙοδίϋβΡϋπιοηυηιβηΐϋΐη 6δδ6 νοίαίΐ; ββίΙ ηιυΐιο ϋ5β- 
Γίυδ, οιιπι ΟοηδίηηΐίηοροΠ ΓβνΰΓδίΐδ βχίηιίβπι ά^ 
Β3δϋ1ί 1αιΐ(]ί5υδ Ι)3ΐ)ΐπΐ θΓ3ΐίοιιβη), ίη ςυ3 οηιηοβ 
ίηίβηϋ νΙρβδ εΐ είοςιιβηΐία; Πορεβ ρροΓϋ(Ιίι. 8ί Βλγο- 
ηίο (ί) Γκίβδ ίη ΜΗα ϋτβροτη, Ιδ € ουπι <16 ίηβρ- 
ηηΐ3ΐβ, (|υ3 4ΐ6ΐίηβΙ)3ΐϋΡ, 3ΐί(ΐυ3η(υ1υιη Βΐίενβιυβ 


Ββδϋϋ εοηβοΗρδΜ, ςπα νί(3Π) 6]υ8 βχαοΐβ ιηοηα- 
ιηεη^ίβ ρβρρείυίβ οοηδίςηβνίι. » 

ΟΧΧΓ. €τ€^οήηζ ρτοβ€ί$αΐητ €οη$ίαηιίηοροΓιηι, αίί$ 
ΊΙιταάω €ρη€ορη €ΐ οπΗοάοχη α€€€ηίΐα$. 
0υ3ηινίδ ρΓχεΐ3Γ3 5ίηΙ ςιιχουηςυβ Ιιηείεηυδ (Ιβ 
€Γββ[0Γίο ηΑΐτβνίηιυδ, 1οη|[6 ρΡ3Βεΐ3Γΐ0Ρ3 δυροΓβιιηκ 
<ϋεβιΐ(ΐ3, 63 βπΊΐεεΙ ςαα» ϋπυϋυδ νεί ιρίϋοδ βηηίδ' 
ρ:68δίκ 0οη8ΐ3η(ίηοροΗ; δίνε ίΐΐυε α 8)Ίΐο(ίο Αηΐίο- 
οΐιβηα, υΐ Β^ροαΙο νίύβΐπρ, ηιίβδυδ ίϋερίΐ, βίνβ π>- 

(ί) Γηπη. θ€ ν'ιία $ΐία, ν. 553. 

(9) Ερίδΐ. ;ιΙ. 37. 

(/Λ ΕρΙϋΐ. αΙ. 39. 

(«) Αροϋ ΒοΙΙ., 3ϋ (Ιίεηι 9 Μϋίί, ρ. 398. >»» νίΤΑ 3. 

Ιρ.ιΐιΓι1>ιι§ ΟοηβΙβηιΙηοροΠοιιΙβ ββ οοηΐηΙβΓίΐ. €Γ6ϋο 
βςιιίίίβιη ορίβοοροδ νβτίΐβΐίβ <!βΓβιΐ80Γβ8 , ςυ'ώϋδ, 
ροβιςιίΑΐη 6«ΐ€ΐ ρβΓϋυβΙΙίβ βχ&ΐίηΰΐυβ •81 ΥαΙβηβ, 3(1 
8031$ βθ€ΐ68ία8 ΓβνβΠθΠίΙί Γαουΐϋιΐβιη <1θ(ϋκ 6Γ8ΐί&• 
11118, οοη8ίΠα ίιιϋβββ» υΐ ϋΐ8ΐα8 Εθΰΐ68ϋ8 ρ\9ζ»% α5 
Απ3ηί8 8ίΐηαΓβιιΐ, ΐηβίββηιιβ Γ»ίη38 Γ6ρ»Γ8Γβηΐ : 
ΓΓβϋο βΐίαπι ίη βαιη τϋπι 1ΐ3ΐ)Ίΐα8 Γυί88€ 8γηο(Ιθ8. 
ΙΙ^υϋ ΐαιηβη €Γ6ϋιϋβΓίιιι ευιη Ο^γοπΙο {α) βΓβ^οπυιη 
ιιο8(Γοιη, Αηΐΐοείιβηχ βχηοάί (ΙβεΓβίο, βα^Ιοιη ϋβ 
€9089 ]υ88υιη 6866 Οοηβίαηΐΐοοροΐίηι ρΓθΓΐ€*ΐ8α ; 86ϋ 
&60€Γ!ίίΐυιιι 3ΐ) ερίδοορίβ Τ1ΐΓ3€ίφ 61 αΐι οηΙιο(]οχί3« 
ςυί ΐη υΓϋβ Γβςίβ ?6Γ8αΙ)9ηΙυΓ. Μ ίρ^β Ι68ΐ3ΐαι 6γ6- 
βοπιιβ, αι]υ8 ν6Γΐ)α ηοη δφήαοβηι 6ΐιιη ]ιι$8υ Αη - 
ιω€ΐΐ6ηφ 87ηοϋί €οη8ΐ9Βΐίηοροϋιυ ρ6(ϋ886, υΐ Βα• 

ΙΌηίΟ ρΐ906(. 

Έπέμψβτ ημάς ή χάρις τον Πνει'ιμίχνος^ 
ΠοΛΛίύΥ χοΛούντων Λοιμέτωτ καϊ βρεμμάτωτ^ 
Ααοϋ βοηθούς χαΐ Λόγου σνΛΛήχτΓφας. 
Λά Ι»Ό$ §ναΙία 8ρΊηΙα$^ ηιηΙΓι$ αάοοΰαηΐ'ώΜ 
Κι ρα$ΙοήΰΗ$ €1 ονίίίηί^ ηο$ ιηίβί/, 
ΡορηΙί α^ίαΐοη» €ΐ άοατίπα ά€[€η$ϋΓ€9(^), 

βΓ6^0Πί 1)ΙΟβΓ8ρ1ΐυ8 60(ΐ6ΠΙ ψ\0 ΠΟδ 861)8» Υ6ΓΙ>3 

ϋΐίυβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐαΙυΓ, ηυαπινίδ 6γγ6( ίη Β38ίΠο ^αί 
]3πι Ιοιη ο1)ί6Γ3Ι, ευιη βΊΐ, ηυ1ΐ3 βγηοιΙΊ ΑηΙίθ(:Ιΐ6ΐι» 
ί&οΐ3 ηΐ6ηΓιοη6, 6υηι €οη8ΐ3ΐιΐίηορο1ίιη 8ΐ3ΐίπί) 3(1* 
ίυί886, « Β33ί1ίο Ιυηιίη3π πιβ^ηο, ίρ8Ίυ8 ουρ'κΐίιαίΐ 
•ΐ30πΐ3ΐίςυβ ςυ38ί Γβεβδ ςυ38(ΐ3ΐη βυΐχίβηΐβ, 3ΐςιΐ6 
3(1 δρίΓίιυ3]ί3 €6η3ηιΊη3 ίρδίιηι ίηυιι^βηΐβ, 3ΐίί8ςυ6 
60ΐηρΙϋΓ&ΐΗΐβ βρίδεορίδ, ρηη€ΐρίδηυ6 ιιγ1)Ί8 οίνίϋϋδ, 

Α(ΐ6ί ρί6ΐ3(6 ρΓΟΒίΙίΓΐδ, 3ΐ) 60 θΙ)Ιΐίχ6 60ηΐ6η(ΐ6ΙΐΓΐΙ>08, 

ιιΐ ιρδίδ βυχίΐίο 68βηιίΙ)η8 ιΐ)3ΐοτυηι &6 ϋβροΙβΟΓβιη 
ρΓ£ϋ6Γ6ΐ« ι 1(1 ίρ86 0Γ6ς(ΐιΊυ8 ίπ 63ηηίη6 Όε ν'ιία 
»ηα (ο) €0ΐ)βπη3ΐ, υϋί δοπίιίΐ €οιΐ8ΐ3ΐι(ίιιοροΠΐ3ηο- 
Γοιη ία 86 εινίυη 3ΐηοΓ6ΐη ίοϋβ ηαίαιη, φιοά 35 

ίρδίδ &€θίΐΐΙ8, 61 € 60Γ0ΐή ΟρΟδ 68861 : > 

οι δ^ ώς έαντωτέργοτ είχοτ άσ/ιέτως^ 

Ιη 3ΐΐ6Γ0 301610 63Γη)ίη6» η3ΓΓ3η8 ςυΟΠ10^0 3 8ΙΜ8 
ϋ6ΐί6ϋ8 Ι)0ηΪ8ί|06 0ΠΐηΊΙ)08 3ΐ)Γ6ρΙυ8 6ΐ 1θΠ£;6 3ΐ>(Ιθ- 

οίοδ,ΟοηβΙαοΐίηοροϋίη 86 00πΓ6ΓΓ6 οοα€ΐθ8 8ίΐ,πΐ6ΐηί• 
ηίΐ ςοί(]6ΐη 6γ6(:οπιι8 ι €0ην6ΐηυΜΐη βρΊδΟοροπιιη : ι 

Τό ό* οΰν ΛρόδηΛοτ^ σύΧΖογοΙ Γβ Λοιμένωτ, 
Καϊ Λαός ορθόδοξος.,, 
νΐ^ΓΟίη ηίΙΓίΙ 0ρ08 681 ΙίΧΟ ¥6Γ|>3, 01 Γ(Ό16 θΙ)86ΓΤ3ΐ 

Τϊ1ΐ6ηιοΐ)ϋο8 ((/), ά^ βχηοιίο ΑηΐίοοΙΐ6η3, ςοοΒ ηοη 

ΙΐΚί 6X60016 30110 579 603013 681, Ιηΐ6ΓρΓ6(8η,6υΠΙ (Ι6 
ΤΐΐΓ3θί9β 6ρί80θρθΓΟΠ1 600ν6ηΐίϋυ8 €00)010(16 61 Γ66ΐ6 

ρο^δίηΐ 3ΐςιΐ6 6ΐί3ΐη (Ι6ΐ>63ηΐ ΐοΐ6ΗΊ(|;ί. Οοπιυιη 3ΐ) 
αηΐίοίδ 611301, ίοΙβΓ, ιοοδ, ρΓβκΐβΓ Β38ίΙίοη), Γυ6Γ6 
Μ6ΐ6ΐίο8, ΒοδρΗοΓΟδ ϋοΐοοί» 6ρί860ρη8, 61 3ΐϋ ρΐϋ' 
Γ68, €οη8ΐ3ηΓιηορι>1ίΐ3ΐιί8 3ΐιχί1ίοπι Γ6ΓΓ6 οοιηροΐδοδ 
Γηίι 6Γ68θηο8• δίο ρΓοΓοοίαδ 3ΐίςυ3ΐιΙο ροδί ΒαδίΠΐ 

1ΙΙ0η6ΐη 1•ιΙ>ρθΓ6, 4 000 803 δρΟΟίβ, 86(1 €030108, λ 

υΐ ίρδβ ΐ68ΐ3ΐυΓ («) : 
Ούτω μέτ ήΛΟοτ ούχ έχώτ^ 616. 

£3(1601 ρΑδδίΐη Γβρβίίΐ, Π)3Χΐΐηβ ίο βΓ8Γΐθη6 ^03ΠΙ 

Ιυπι 3(1 Αη3ηοδ Η3ΐ)οίΐ ; ι Ε£;ο» ίη(|οίΙ {[), ρ3Γνο« 

α) Β.1Γ., ίΗ„ ρ. 599, οοΙ. Ι. 
ί>) Ολτμ. ϋ€ Υίΐα «ιια, ν« 598, 
0) 11>ί(1., ν. 4151. 
ά) Α(1ν. βρίδο. 
1«) 03ΓΙ1Ι. Ιί(ί Υίΐα ίνα, ν. 610. 6Κ£60ΒΙ]: 112 Β ^ Ιθ8 11ΐ6, θΙ)80ΟΓ8 61 ΐ2ηθ1)ίΓΐ ρ3ΐΓί3 03108» 3θ ΤΟ» 
3006881, 1(3(106 ΠΟΟ ΟΐίΓΟ, 060 0)6 ίρβΟΟΙ θίΓ6Γ608, 

01 ιηοπδ 681 Ηθ(1ίβ ρΤρπ8(ΐυ6, ςοι 3(1 Εοοίοδί» ^ιι- 

1)6ΓΠ30θΐ3 ΐ6ΐη6Γ6 ρΓΟδίΠοοΙ, 86(1 3061108 30 τί ΟΟΟΙ* 
ροΙδΟδ, 61 ΐΙΐΟΟΓί δρίπ1π1(]06 0ΐΐ3600ΐυ8. Οοο<1 8ΐ 

Γ3ΐ83 ΙοςυοΓ, Ιιοο ηιίΐιί ρΓΟ δοοίβπδ ρο6η3 ΙιηρΓβοοΓ, 
ο1 (Ιίοΐίυδ Ιιίο ϋοΙΗ οιοΐ68ΐί38 !ηθ388υπ) 808ΐίη63ηι, 

ηΟΟ (106Ι»(Ιϋ301 6ΓΓ0Γ6 Γΐ1)6Γ6ΐ1), 86(1 ΤΟίί δΟί 000)ρθΐ68 

£301, ςυί 3Ώίπ)Φ ιηο» βΐ6ηϋΐ3ΐ60) ίοιρΓβΟΑπίυΓ. ι 

€ΧΧΙΙ. ΒερΙοναΐηΜ, €οη$(αηΐίηοροΙίΐαηβί Εεάεζΐω 
$ΐαίη$. 

1.0610083 Ιοηο οηοοίϋΐη ΕοοΙοδΐαΓοπη Γ;ιοΐ68, 86<Ι 

οοΙΙίοδ ΙοοΙοοδίοΓ <ιυ3Πΐ €οη8ΐ3η1ΙοοροΠΐ3θΦ, ίο 

ςυ3 ]3η) 3ΐ) 3οηΐ8 ςο3(ΐΓ3{ίηΐ3 |;γ388313 Γυ6Γ3ΐ Απ303 

Ιθ68, 6θ1) ροηΐίΟοίΙΐΟδ ΙΐΦΓΟίίοΟΓΟηΐ 3Βΐ68ΐ|;03Ιΐί8• 

3ΐηυβ 611310 ίρδίδ ηονοΓοπι ϋο^πιβίοιο οοη(1ίΐθΓίΙ>θ8; 
δοΙ) ρΗοοίρΙΙιυδ, ςυβίβδ Γο6Γ6 €οηδΐ3ηΠυ3 61 ¥31608, 

ςοί 1)ΧΓ6ΐίθΟΓΟΠ1 ρ3η6δ Ι06ΐ)301υΓ,€3ΐΙΐθ1ίθ08 ν6Χ3- 
Ι)ηθ1, 61 ΡΓΟ 6ΓΓ0Γ6 €0ΙΐΐΓ3 ν6ΓΊΐ3ΐ60) ΙΟίΟ, Οΐ ίΐ« 
(11030),, ίηΐρΟΠί €ΟΓρθΓ6 06η3ΐ>3θ1. Οθ301 (ΐ6ρ1θΓ3ΐθ8 

68861 Εοοίοδίχ €οο8ΐ3οΓιΐ)ορο1ί(3ηχ 813108, ςοίνίλ 
Γ3ο1ΐ6 οοΐϋ(;6ΐ 30(1ίιί8 ΐ3θ1οιη 60Γοιο ηοιηίοΐϋοδ, ςαΙ 
86(ΐ6ΐη ίΐΐαο) ΐ6ου6Γθΐι1 3ΐ) 3οπο 539, (|00 Απ3ηί8, 
0X80 νίοϋίοο ϋ(ΐ6ί οηΙιθ(1οχα} ροηιίΠοβ Ραοΐο, ίαι- 

ροηβ ίη 63 βΓ3883Π ΙίοίΐΟΟΙ 681. ΠαΠΟ, Γ6ΐίθΐ3 86^6 

Νίοοοΐ6(Ιί6θ5ΐ, Απ3θί (Ιοχ 3§ιηίηίδ οοηίοδίίιη 60 3ηοο 
ίηναδίΐ Εοδ65ίιΐ8, ροδΙ ςο6ΐη ίο Μα66(ΙοπΓ: ιη3ηο$ 
ΙοΓοίίχ Ιιχο Εοοΐ68ί3 (]6ν6θίΐ. ΕχροΙδο 3ΐ> ίρδίδίηβΙ 
ΑΓΐ3ηί8, 3000 560, ο1) ίο3υ(1ί13πι 6Γυ(ΐ6ίίΐ3ΐ€ΐη «Ιο- 
^ 0ΐΓίΐ)Χ(]θ6 ίΐ)θοη8(3ηΙΐ3ΐη ΜαοοιΙοοιο, ΕοιΙοχίοδ ϊλχ 

Ιΐ3!Ι*6ΐίθΟΓυθ), ί(ΐ6ΐΙΙ(Ι06 ρΟΓιΙίΐίδδίοΙΟδ Ιΐ3ΒΓ68ί3Γθ1ΐ3« 

ΑβΙΐί ΑπηηοΓοαι Ιοο£;6 ίοιρίί^δίαιί (ΙίδοίρυΙιΐδ, δοβο* 
οίοβ 681. 1δ 3000 570 ίη)ρΐ6ΐ3ΐΐ8 οοΓβυιη 3ϋ8θΙτί(• 
€ΧΧΙΙ1. Απιιιιί Ιαΐβ άοΜίΜη^πν ίη ιιγ#« ; ΙβηιρίΛ 
οεοηραηΐ : αΐΐα €οηιιηαΐαΐα ίη αρηίετα. 

Τοοι ν6Γ0 Γ6βρίΓ5Γβ ρδοΐιιΐοοι νίδί δοοΐ €3ΐΙ)θ!ίθί. 

8ί1>Ί4η6 Εν3({ΓίθΠ1 6ρΊδ0θρϋΟ1 ]30) €00ρΐ3Γ3Βΐ. 56(1 
ΐηΟΧ ν3ΐ60β ίηΐρ6Γ3ΐΟΓ» ΑΠ30αΒ 1αΐ6λ3 ρ6ΓΓΐ(1ί9Κ. 

ροίδο ίη 6Χ8Πίηιη Εν39Γίο οοιο Εϋ8ΐ3ΐ1ιίο ρτοδί)^- 
16Γ0, ςυί ίρβίοδ 6ΐ60ΐίοηί8 βοοΙογ Γο6Γ31, Επ(]οχΊο 
θ6η)ορΙιϋϋπι £(106 ίοιρίοηι 36 06Γ30(]υιη δοϋδΐίΐυίΐ. 
1(3 ΑΓί3θί 8001013 Γ6Γυιη Εοοίοδίφ ροιίΐί, τίχ ρίο- 

13(16 1 Γ6ΐί(Ιθί3β» ι 61 6Χ0ΐΐ3Ο(1» 3 βΡΟ^ΟΡίΟ 0(161 
ι 8601103 Ι Γ6ΐί(|06Γ30ΐ. Τ60)ρΙθΓ001 3ΐί3 3ΐ» ΙΐΧΓΟίίοίδ 

Ι) οοοορ3 13,31(106 ίο ρποιίδ 3η)ρ1ίδ8ίπί)οοι ίΠιΐι1(9), ι 8ο- 
ρΙιί3 οο£[οοιηίθ3ΐιιπι, ι Ιυοο «(ϋ3ΐ)θΗ ρΓοροςο3θο- 
Ιοοι 1 0)3^18 (]θ3θΐ οοείβδί;), οΙ)ί ι δ008 ϋΙο ηιΊΙίΙβδ 

30 (ΙοΓοΟδΟΓΟδ 0θΠθ03Γ3ΐ;ΐ 11)10 Ηΐ)ί 1(1X0100010 
6Χ6Γ0)108, ΓυΓί3ΓυΠ)ςΗ6 30 δρΊπίΜΟΟ) ΐ6{(ίθηβ8 3ιΐ6- 

Γ3Ηΐ ίοιιιιυο(1θΓοηι. ί ΑΗ3 (/ι), 1 6Χ ΐοοιρΓίδ ίο 56ριι1- 
0Γ3 οοιηηιαΐ3ΐ3, 3ΐί3 ογοογο βαποΐοΓοοι βδροΓδα 
ρΓθΓ3θ3ΐ34υ6 : ρΓ68ΐ)]Τΐ6Γί 6χο$ΐ1 ; ι €:ι11ιοϋοί ι οοο- 
Ι0ΐ06ΐίίδΐ ν6Χ31{, ιΙμοογοπι (1ίΓ6ρΓιοη6, 6χ$ί1ίο; 

600168118, (1011)11)08, ίρδίδ 611301 ροΐδΐ δοΐίΐοϋίπί- 

Κ)υ8... (ΐ) βΓ6χ 6χί|[αοδ ίο 06 {γοχ ςοί(ΐ6ΐη, 66ϋ ρ&Γ- 

(I) Ογ. 55, η. 15. 
(9) Ογ. 55, ο. 5. 
(λ) Ογ. 49, ο. 25. 
(ί) 11)1(1., π. 2. 113 νίΤΑ 8, 

ηιιι ΐ|βο<1(]3ΐη 61 Ιβηυβ {γ^ιι τύβΐ'ιβίοαι, αηΐ Γβΐί- 
ΐ|θί2; ρηεοΙίΓβ $«ΰυιη &ςί ρυΐοΙ)&αΐ, β'ι 5&1υΐ6ΐη βυαιη 
{«Γηρ€Γ6 ΙίοβΓβΐ• ι 

ΟΧΧίν. ΨαΗΰΡ ΙκΒΤ€$€ί €οη»1αηβηορο1ί 0[Γαιια6αη* 
ΙκΓ ρτα(€ΐ Λπαιιαιη. 

(β)Ν€ςοβ βοίαιη Απαηλ Ιυββ €οη8ΐηηΙίηοροΙΊ 
ρλβ53ΐ)9ΐαΓ, τβΓίηη ι1)ΐ (|ΐιοςυ6 ΝονΑΙίαηΙ, Μ3€«ϊ(1ο- 
1112111, Ρΐιοΐίηίαιιί, Ιΐ3Γ€6ΐΙί&ηί, δϋΐιβίΐίαηί, Ευηο- 
ιηίιηί, }3ΐη]9ΐπιςυ6 Αρο11ίη&η5ΐ96 ρυΐΐυΐαηΐββ, νβΓΪ- 
ιιΐί »€ 6(ΐ6ΐ υηα €αιη €9ΐΙιο1ί£ί8 οχΒυΙαηΓι 1>6ΐ1υιη 
Ιιιύ!Χ6ηα&. Ηίδ βίβηίαι, ίηηυΐΐ Β&Γοηίι» (6), 6 ρθΓ• 
Γα ϊηίβΓΐ 6(Ιιΐ€ΐΪ9Γ ΐ6£ΐοηϋ)α8» 61 €οη5ΐ»ηΐΙηοροΙι 
τβίνΐ Ία ΒίαΐίτΙβ €θ11耫ΐί8, αηΐίιιιιυβ ΙιοβΙίβ Οίΐβιη 
οΐΐιοϋε^ιη ιιρριι^η&ΙιαΙ. 

Ταιη ΐηβΐί» αιςυβ βϋαιη ι ΐΗ8ΐίθΓΐ 8ΐ&1α, > 81 €γ6- 
ρ)ήυιη ίρδυηι αυϋίαβ (γ), €οηδΐ&ηΙίηορουΐ&η9κ Εο- 
€ΐί$ίχ Γ6δ 6ηη(, οηιη αΐ) βρΊβΰορίβ 6( α ρορυΙι& οΐ) 
ηη, ςα» ιη^ΐΓβ ΐΓαηβίβηΐ» 8εί6ηΐίΦ αο βαηοιίΐαΐίβ 
Γιαίϊΐη, φΐ& ρΓβεϊϋυβ, ςιια , ο1)ΐ68ΐαΙίοηί1)α8 τοο&ΐυβ 
κ£Ίΐιι»()ηβ, Οοηδί&ιιϋηοροΙίαι αηϋςα» ηΐΓβυιη ύάέί 

€004)ίΐαΓ Τ1)6θ1θ|(υ8 Τ6θί(• 

€Ιΐν. ΟΜη» αηκίι ρηρηαίηηα εοηίτα ΗατεΐιοοΜ 

Τοηίΐ ααΐβιη ι οαηι ροΐββί&ΐβ ηαίηΐιηβ βληβ εοη- 
ΙβηηεηιΙ», ι οοηςυβ Ίρ8ίυ8« υΐ ςυΙ<Ι&ιη ϊηΙβΓρΓβΙαη- 
ΐοΓ.ιικίοΗΐλίβΙιηρβηιΐΟΓίβ; ςη&ηςυαπι 08τίι1ί8 ιιο8ΙγΙ 
Γοιιΐη βοΐίιιΐι 61 ΡΙιί1ί8ΐ1ιχο8 ατΜα ηοη οατηαΗα αά 
9οί(ηΐΊα ΰ€0 *^. Νβο βηιιη ρπΒββηΙΙ^ £0Γρ0Γΐ8 ηυί(]- 
^οιιη ίοβπηίυβ {ά): ι ΡβΓβςΗηυ» ρΓχεο βΐ βζίβηιβ; 
ριητΐ είνίΐ9ίΐ6 00 1)6 οινίΐ&ΐ6 ςαίϋβιη, 56(1 ^Ηϋο, 
ΙιΐίπΜΒηο, ίηΓΓ6<}α6ηΐί 1θ€θ η&Ιυ», οΙ)86υΓθ ΙβΓΓ&Γυιη 
ιοξοίο &1)ϋίΐυ8 1)υ6ΐΐ8ςυ6; οοηΐΓ&ειίβ 86ηϋ€ΐυΐ6 
ιικιηΙΐΓίδ, 61 οιίΓναίο Ιιυιηϊ ουΓρΟΓβ, νυΐΐα Ιιβυϋ 6ΐ6• 
ρηΐί, ηι^Ίβ 9ΐΓ&ΐυ5, ΟθΙυ Ιαϋίϋυδ βΐ Γαπιβ, »^Γϋ8ΐΙ 
νο€6 61 Μρ6Γ3, τΠίοπ Ύ68ΐ6 ; ρ9ηρ6ΓΓίηιυ8« η60 
|Κ(ΐιοΊ3 ςυαιη &1ί8 ίιΐδίΓυοίΙοΓ. ι 5ίο $6 ίρββ ίη οβΓ* 
ΒΗηίΙ)θδ6ΐ οη(ίοηί1)υ8(ΐ6ρίη$ίΐ6Γ6{[θΓΐυ3. €θΓροΓ6 
ιΐΓ ϋηΐϋΐαβ, 86ά δρΊπία ροΐβιιβ ορ6Γ6 61 ββΓηιοηβ» 
ρήοϋίραιη 1)ο]υ8 8»€υΗ ροΐ68(2ΐυιηςυ6 η)υιιίήοη68» 
ΜοιίΙίΑ, 6( (|α£ 8(Ιτ6Γ8ΐι• βΰίβηΐίαπι Ι>βΊ 86 6ΧΐθΙ*- 
1<λ3ΐ, 9ΐΐιιο()ίιΐ6ΐη οιηηβπι <ΐ63ΐΓυ€ΐυΓυ8 ρΓΟ^Γβάί- 
(<ΐΓ**,ι ΤΙΐ6θ1θ2ΐ (Γίυιηρ1ι.Ίΐ6 ηοιηβη, ι υΐ ουιη Βαγο-* 
ηιο ΙοςοϊΓ, ίιιϋβ ιηβπίο βΙΙ)! οοιηραΓαΐυΓϋβ. 
^Χΐνΐ. Α €ορηαίϊ$ Ηο$ρίίίο βχαρίηζ, Ρία βταΐ άΟ' 
ηη$, ίη ηκαιη ΰοηνεηίϋβαηί οηΗοάοχί. 

Οοη&ι«ιιΐίηορο1ιηι Ι^ιίητ ν6η!6η& βπβ^οηυδ &ηηο 
379, 3 οο§η2Γΐ8 ςυί1>α$(ΐ2ΐη 8υίβ Ιιοβρίΐίο 6Ζ66ρΙυ8 
ΜΙ. Ν<ιΙΐ3 βηίπι Ιηιη €&ΐΙιοΙί€ί& ίη 6α όγΙ>6 6Γ31 6ο- 
Ηί&ίί, 3(ΐ6ο ΛΓίαιιΟΓυη) Γιοΐίο ίηναΙυβΓαΙ. Οβ ()οηιο» 
4°> ΤΗβοΙο^αιη 6Ζ€6ριΐ, Ιι»6 8€π1)1ΐ («) : « Οοιηυβ 
Ίονιΐλΐη ρία, ΑΐηοΓ6 Οβί Αα^Γαηβ, ηοη 86Γ.υ$ αίςυο 
Εϋδΐοιη διιη2πΓιΐί(Ιί8 (Ιοιηυβ *', ηο8 Γ6Γθ€ίΙΙ&νίΐ ; (Ιο-• 
ι^>«, ίηςηβιη, Ιιοαιίηαηι €θΓροπ8 βρίηίοβςυβ η)6€ΐιπι 
'0{η3ΐίοιΐ6 εοη]υηε1όΓυιιι; &ρα<1 ςυθ8 ροραΐυβ Ιιίο 
4ΐιοΐ|ΐι< εοοιρ&εϋι• 681, 6απι ΓαΠίπι οηΐιοιίοχ&ηι Α-* 

" Π.€θΓ. χ, 4. « Λίιΐ. δ. •• IV Κ6β. !▼. 1, 86ΐις 

(?) $^'• '• "• €• 38. δοιοηι., ρ. 574. 

*)ΒοΙΙ.,9Μίϋ. ρ.Λα3. 

(^ Ογ. δδ, ,1. 15. βΗΕΟΟΒΙΙ. 214 

Α ύ6ΐη ρ6Γ866υΐΙοηΙ1>υ8 ▼6Ζ&ΐαπ) αίςοβ 8β1|6ΐ8ΐη Ιιαα- 
ΓίΓβΐ; ηβςα&ςυαπι ΓιΙ)6Γ6 ηβο δίηβ ρ6πευ1ο.» 
€ΧΧνΐΙ. ΕχΊ^ηια %11• Ιοΰηζ, ο6 τ€$ίίίηίαιη βάΰηι 
άίαηί ροίϋα Λκαι/αιία. 

Εζί|[υο& 6Γαΐ 1116 1ο6ΐΐ8, ιιΐιί Ιυηο ρπιηυη) οοητ&- 
ηϊΐ ρορυΐυδ, 61 ίη 6€€ΐ68ί3ΐη πιυΐ8(η8 ; ίϋβπιςιιβ 68ΐ 
ηυ! 1ίΐΖ9ΐΙα8, οΐ) ^6«ΐίΐηΐ3πι 90 νβΐυΐ 9 πιοηυίδ 6Ζ6ί- 
Ι&1απ) ίη 6λ €&ΙΙιο1ΐ€9ΐιη α(ΐ6ηι, Αηα$1«$ί;ι 8υΙ)Ίη<ΐ6 681 
αρρβΠαΐυδ. 
Άνα<ΓΓασ/α, ηιωτ ό τιμιώτατοζ^ 
*Η χίσην έζήγ€ΐρ€ίς έτ γχί κΒΐμέττ^. 
ΑηαΜίαηα^ ί€ΜρΙθΓΗίη ηιαχίιηβ νεηΛΓοΜΙβ^ 
(2ιια; )α€€ηί€ηι Αιιηιί β(ί€ηι βχ$Η$€ΗαίΗ (/)• • 
Οααηι 6ΐί&ιη 3ρρ6ΐΐΑΐίοη6πι εοηΗΓΠι&ίαπι ηοηηιιΐϋ 
νοίοηΐ, &ρυ<1 δοζοπιβηυιη, Γ68υΓΓ66(ίοη6 Γ6Π)ίηαι 
β 6]υ8ςυ6 Γείαβ, ηυοιη υΐβΓΟ ςββίαΐαΐ; 61 89η6ΐ» οιαγ- 
ΐ^ηβ Αηα8ΐΑ8ί3β Γ6Η(|υίΓ8 ρο8ΐ63 <!6ρο8ίΐί8 8<ί ταΐτα 
ΒοηΜ, βίνβ, υ Ι αΐϋβ ρΐΑ06ΐ, ροΝί<;ιιι?ι, υΙ>ί Αηα$ΐΑ- 
81» Ι6ωρ1υηι 8ΐ) 6Γυ(Ιίιί8 οοΠοΰ&ΐυΓ. Υ6Γαηι ςυίιΐιιυίιΐ 
8ίΐ άβ Γ68υΓΓ66ΐίοη6 ίβηιίηφ 6]υ8<ια6 Γβΐυβ, 61 ύ^ 
ϋβροδίϋδ • ββηη^ϋΐο ραΐηοΓοΙια ίη Ιιαο 86<}6 Γ6ΐί- 
ςυίίβ; €οη8ΐΑΐ Αη&8ΐ88ίληι ίϋ(1β ιΙίοΙ&ιη 6886, ςαοιΐ 

6β1ΐ8ρ8Α Α<ί68 ίΙΙΙο 6Χ6ίΐ•ΐ8 68ΐ; ςυοά ίΐβΠΐηΐ 8ΐ<|Ηβ 

ίΐ6Γυιη ΐ68ΐ8ΐυΓ βΓ6(ΐ;οηιΐ8, 61 18Π1 ()ί86η6« οι ιιιιΙ- 
Ιυπΐ 6886 ρο88ΐΐ ϋυ1)ίυιη. ^^Iη ηαηο γ68 ο]α8 ρτχοΙλΓβ 
£[68188 €οη8ΐ8ηΐίηορο1ί ρΓ036ςυ8ηιυΓ• 

ΟΧΧνίΙΙ. Ιία €τααΐ ΑηαΒΗαΐα^ «Ι ^ηή οηΐίΐα €οη' 
$ίαηίίηοροίίίαηα9 αηιρΙίΐΗάίη€ «< ηιαρηίβεέηίια 8ΐ^- 
ρβγβΐ ίΰοίαίαί. Ιη Ηαο ηονα ΒβιΗΙεΙίβΜ ομμ* Ηατφ' 

. ϋεοί ορραρηαί (ηραΐηη€ βτβροήΗ$, 

^ Εχί^υυ», υ( ]8Π) άίχΊπιυβ, ρηπιυπι ιοοαβ Γυίΐ 
Αη38ΐ8δί8 ; 86() πιυΐ8ΐυδ ίη 66θΐ6δί;)ηι Ιΐ3 ΟΓΰνίΐ ΙΐΓβτί 

^ ΐ6αιρθΓ6, υ1 ]αιη &1) βηηο 598 π)3γπιογ8, ςυίϋυδ ογ- 
ηαΓ6ΐθΓ, ςυΦΓ6Γ6ΐ Νεοΐαηυ», 8ΐςυ6 βΐίαιη 8&ογ»8 
»ιΐ68 €οη8ΐ9ηΓιηοροΠΐ3η88 πια((ηίΓιοβηΓΐ3 61 αιηρίί- 
Ιθ(1ίη6, δοοΓΑΐίδ 6ΐ δοζοπιβηΙ ΐ6ΐηροΓ6 {§), δυρβΓβΓβΐ. 
Ιη 1ΐ80 118(106 1 ηον8 ΒβΙΙιΙοΙιβπι, ι ηυο ηοπιίηβ 68ΐη 
8ρρ6ΐΐ8ΐ6Γ0(;θΓΐιΐδ,ο1)8η|[υδΐ08 1θ€ί 8πι1>ίΐη8, ΟΗπ^ΐί 
8ηΐΙςυ8 6(Ι68 Γοτίχίι, 61 1 ίηΐ6Γηΐ0Γΐιΐ8 » 8<Ι τίΐ8ΐη τε- 
άϋ(• Οβπιυηι ίη 1ΐ80 ι δίΐο, ςυ3(]Γ8||;ίη(& 8ηηίδ 6ίΓ- 

€υηΐ86ΐ& ίη^ <Ι686Γ(0, ίη€6ηίδςΠ6 ν8([8ΐ8 5β(ΙίΙ)υδ, 
8Γ68 0X3 681, 80 Γ6ςηΐ6τί( 8Γ03 Νθ6 8ΐΐ6Γ8, ΠΟΤΐ 

πιυπϋί 61 οη1)θ<1οχοΓυηι 86πιίη8πυηι Γ6Γ6η8 1 6ΐ €οη- 
86Γν3η8• 1 Τ3ΠΙ αο^οδίο ΓθΓ3ηιίη6, ιιΐ ορίίηιβ Β8γο- 
ηίοδ (/ι), ρ6ηη<ΐ6 βο 8ί ίη ΐ3ΐΙ&8ίιηο 68ηιρο, α(ίν6Γ8υ8 

Ι) 0<ί6ΐ 1108168 66η3ΐ)8ΐ Τ1ΐ6θ1ο§υδ ; υηο ΓοΐβΙυ ςίΛ^ίί 
αΓθυηΐ€ΐΓ€3 ροδίιο& Ι)ΦΓ6ΐί€08, Απαηοδ, Μ3€6(ίοηία- 
ηοδ, Ρ1)θΙίηί.ιηθ8, δαΙιοΠίαηοδ, Αρο11ίη3Π8ΐ88, 30 
Νοναΐίαηοδ ρ6ΓυΓ(;6ί)8ΐ ρΓθΠί£;3ΐ)3ΐ(^υβ..• Επηηΐ ιηα• 
ηι»8 6]υ8 €θηΐΓ3 οπιηβδ, 30 ηιαηυβ οιηηίυιη εοηΐΓ» 
6ΐΜη ; βίοηυβ 6Χ9ΐΐ3ΐ& δηηΐ ορ6Γ8 Οβί, ιιΐ ιιπιΐδ ηοη . 
Ιαηΐυπι ηήΙΙβ Γιι§(3Γ61, 86(1 61 (Ιοοβηι ηιίίΐία '*. ΕχδΙαι 
:ΐ(ΙΙιυ6, ρ6Γ^Ίΐ ειηίηβηΐίδδίιηυ» 8€πρΐ0Γ, ηρρεηβυδ ίη 
666!6δί8 ραΙΙία ίηνοΐιιΐυβ ροδΙ ΕρΙιο(1 (ΐΐΒΐΙΊιΐδ ίϋ6, 
ηαο ηθ8(6Γ €0Γ7ρΙΐ£ηδ ηιαπιι Γοπίδ ΡΐΗΐίδΐΙιίηοΓυιιι 
ΙυΓΐη38 ίη Γιΐ^αηι τοΓΓα, ΕχδίΜΐΐ, ίηςυαηι, δυΜίιηοδ 

. •• Ι Ββ(Γ, XVIII, 7. 

β) Ογ, 26, η, 17. 

Ο εηηιι. θ€ νίία »«α, ▼. 1085. 

</) δο(!Γ., Ι. ν, ε. 7, ρ. 26δ, δοζ., Ι. νη, ο. Κ» 

(Ιή Αρ. ΗοΙ , 9 Μβϋ, ρ. 400. 215 νίΤΑ 8. 

ΐυ^ΕΤ ϋΓβ^οήι θΓ9ΐΙοη68, ρΓ6ϋθ8Ί$8ίσι& ΟοΊ Εοεΐ€$ί» 
βυρρβΙΙβοΐϋίϋ, ςηίϋυβ ρΓ3Β(1ίο